Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, rom 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal Forfall fra styret: Lone Bruvold Hansen Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Arild Norderud på sak 129/10-12 Øistein Leren

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker Styresaker Sak 129/10-12 Regnskap 2011 Sak 130/10-12 Langtidsplanen Sak 131/10-12 Langtidsbudsjett Sak 132/10-12 Ny forbundskontingent fra Sak 133/10-12 Lovendringer 2012 Sak 134/10-12 Forslag til valgkomité Sak 135/10-12 Disponering av midler fra konkurranselisens -11 Sak 136/10-12 Utøver- og trenerstipend 2011 Sak 137/10-12 Kretsledermøte ansvarsfordeling Sak 138/10-12 Medlemsdatabaseverktøy for lagene Mysoft Sak 139/10-12 Brev fra RG om satsning turn menn Sak 140/10-12 Utenlandske utøvere i norske konkurranser Sak 141/10-12 Kontrakt Gym for Life 2017 Sak 142/10-12 Høring som spillemidler til utstyr Sak 143/10-12 Høring om spillemidler til anlegg Sak 144/10-12 Innkomne forslag til forbundstinget 2012

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. Saksliste og innkalling godkjennes. Sak 129/10-12 Regnskap 2011 Regnskapet ble gjennomgått. Det viste er overskudd som ble større enn budsjettert. Forbundsstyret gikk også igjennom oversikten over avstemming av bankkonti, mva-oppgjør, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, dommerhonorering, salg gjennom idrettsbutikken og likviditet pr og pr Generalsekretæren og regnskapsføreren gjennomgikk vurderingene som var gjort i forhold til utestående fordringer, og styret delte de framlagte vurderingene i forhold til disse. NGTF fører også regnskapet for Særforbundsalliansen. Det må også avsluttes før man får satt opp den endelige saldobalansen. Særforbundsalliansen viser også et overskudd i regnskapsåret Forbundsstyret godkjenner regnskapet og ber administrasjonen gjøre de siste korrigeringer og gjøre regnskapet klart for revisjon. Overskuddet i NGTFs driftsregnskap tilføres fri egenkapital. Sak 130/10-12 Langtidsplanen Forbundsstyret ga ros til arbeidsgruppen bestående av Dag Grindal, Kristin Gilbert, Marianne Eikeland, Torill Nordseth og generalsekretæren for å ha laget planen lesbar og konkret. Den gir også gode muligheter til å diskutere de ulike prioriteringene som er ført opp, og bør dermed være en god plan å legge fram for forbundstinget i april Forbundsstyret mener det er riktig at den nå beveger seg mer mot å bli en strategiplan enn langtidsplan. Forbundsstyret ser klart at uansett hva man planlegger, så blir det meste avhengig av personene lokalt. Det er derfor på tide med en drøfting på hva vi vil og skal bruke tid og krefter på, noe også det innsendte debattinnlegget til kretsledermøtet om mosjon for voksne tydelig signaliserer. Det bør gjøres en vurdering på om vi ikke burde gjøre en innsats videre overfor skoleverket. Det vil være stor forskjell på om vi velger å legge til rette for voksne som ønsker å drive trening og mosjonsaktiviteter i våre lag, kontra et mål om å ta opp konkurransen med de kommersielle treningssentrene. Folkehelsebegrepet som nå kommer inn i kommunene kan være en åpning som vi kan se etter om kan hjelpe oss i vårt arbeid. Forbundsstyret har en klar oppfatning om at vi må gjøre en stor og god innsats i forhold til barneaktivitetene våre. Forbundsstyret pekte også på at det muligens bør tydeliggjøres at man tenker markedsføring av aktivitetstilbudet som en del

4 av det klubbutviklerne kan hjelpe lagene med. Det bør muligens føyes til et punkt om markedsføring i M16-5. Toppidrettsmålet er nå spesifisert mer i den nye planen, og det er pekt ut en retning både videre mot 2016 og for perioden videre. Rapportering i forhold til måloppnåelsen i LTP bør tydeliggjøres slik at det framgår at man rapporterer til forbundstinget for hver langtidsplanperiode. Planen tas til debatt på kretsledermøte. Det gjøres aktuelle korrigeringer etter dette før den anses som klar for utsending med tingpapirene. Sak 131/10-12 Langtidsbudsjett Forbundsstyret diskuterte prinsipielle sider knyttet til det toårige budsjettet som skal behandles på forbundstinget i Budsjett 2012 legges opp med en forventning om ytterligere å bidra til å øke den frie egenkapitalen, men det er også en anerkjennelse av at 2012 er et år hvor det vil være vanskelig å skape overskudd uten å bremse aktiviteten vesentlig. Langtidsbudsjettet for 2013 og 2014 bør derfor sees sammen med budsjettet for 2012 og resultatet for 2011, slik at man ved utgangen av 2014 har oppnådd en fri egenkapital tilsvarende ca 3 måneders lønnsbyrde, dvs. omkring 2,5 millioner. Langtidsbudsjettet utarbeides på bakgrunn av de føringer som er gitt for mål for fri egenkapital pr Sak 132/10-12 Ny forbundskontingent fra Forbundskontingenten ble sist behandlet som tingsak i sak 9B i Det ble da vedtatt en økning på kr. 10,- i alle de tre ulike satsene som forbundskontingenten er inndelt i. Satsene ble da som følger: Barn 0-12 år: kr. 40,- Ungdom år: kr. 60,- Voksne: kr. 75,- Konsumprisindeksen har i perioden steget med ca. 14 prosentpoeng, lønnsøkningen i samme periode har vist en gjennomsnittlig årlig økning på mellom 3 og 4 prosent. Med bakgrunn i den generelle kostnadsøkningen som har vært i perioden, foreslås derfor forbundskontingenten hevet med kr. 10,- i hver kategori. Lagene i NGTF har tidligere fått tilsendt i posten 3 eksemplarer av medlemsbladet Gym og turn, og det har vært innkrevd en årlig abonnementsavgift på kr. 500,-. Fra og med sendes ikke bladet ut i posten lenger. Det har påløpt en del engangskostnader med utvikling av App for iphone og ipad, samt kjøp av lisenser på bruk av den nettløsningen som er valgt. Disse kostnadene er kun i oppstartsåret Det vil derfor være riktig at abonnementsavgiften fjernes fra og med 2013.

5 Forbundskontingenten heves med kr. 10,- i hver kategori fra og med Ny avgift blir: Barn 0-12 år: kr. 50,- Ungdom år: 70,- Voksne: kr. 85,- Lagsabonnement på medlemsbladet Gym og turn fjernes fra og med Sak 133/10-12 Lovendringer 2012 Lovnormen for særforbund foreligger ikke til møtet. Forbundsstyret har ikke forslag om endringer av lovene ut over det som vil måtte gjøres på grunn av ny lovnorm. Administrasjonen forbereder ny lovtekst basert på gjeldende ny lovnorm til møtet 29. februar. Sak 134/10-12 Forslag til valgkomité Presidenten hadde mottatt e-post med informasjon om hvem som ønsker gjenvalg og hvem som ikke ønsker gjenvalg i valgkomitéen. Forbundsstyret vurderte sammensetningen og behovet for kontinuitet, alders- og kjønnsbalanse. Presidenten kontakter de foreslåtte kandidatene og avklarer hvorvidt de ønsker å stille til valg i valgkomitéen. Sak 135/10-12 Disponering av midler fra konkurranselisens -11 Inntektene på konkurranselisensen i 2011 viser totalt kr ,30. I henhold til tingvedtak skal 67% av disse inntektene, dvs. totalt kr ,50,- for 2011 disponeres i henhold til tingvedtaket i sak 6 B3 i 2010, og i forhold til at kostnadene knyttet til dommerhonorering i offisielle nasjonale konkurranser skal dekkes. I 2011 er det benyttet til sammen kr ,- til dommerhonorering. Det gjenstår da kr ,- som skal disponeres i henhold til vedtaket. Utøver- og trenerfondet viser pr kr ,30. Det er dermed ikke behov for å fylle opp fondet ytterligere for å oppfylle kravet om minimumskapital på kr ,- pr Tingvedtaket sier videre at forbundsstyret skal disponere overskuddet, kr ,- som tilskudd til den ordinære aktiviteten som er planlagt i konkurransegrenene, og konsepter som omfattes av konkurranselisensordningen. Kr ,- benyttes til å finansiere tiltak som er planlagt i de ordinære budsjettene i 2012 slik de er framlagt i sak 126/ De resterende, kr ,- disponeres av forbundsstyret til dekning av nye tiltak som er innenfor vedtaksteksten, og som det søkes om ekstraordinære tilskudd til fra komiteene i løpet av Generalsekretæren sørger for nødvendig informasjon om dette til aktuelle konsulenter.

6 Sak 136/10-12 Utøver- og trenerstipend 2011 Saken ble sist fremmet for forbundsstyret i sak 106/10-12, og hvor det ble fattet vedtak om at saken utsettes til regnskap 2011 er ferdig. Regnskap 2011 foreligger til dette møtet, og det vil vise et overskudd som er større enn budsjettert. Fondskontoen viser pr kr ,30. Det er derfor rom for at det kan deles ut midler fra fondet. Forbundsstyret ser det som naturlig at dette gjøres i forbindelse med Forbundstinget på Hamar. I henhold til statuttene kan det deles ut inntil kr ,- pr år, men på bakgrunn av at økonomien fortsatt er anstrengt foreslås det kun å dele ut det beløpet som overskyter minimumskapitalen, dvs. kr ,- Tidligere års rutiner følges i forbindelse med tildelingen. Stipendene lyses ut umiddelbart etter vedtak. Administrasjonen fastsetter passende søknadsfrister med sikte på tildeling på forbundstinget. Det kan benyttes til sammen kr ,- til utdeling fra Utøver og trenerfondet. Administrasjonen gjennomfører søknadsrunden som tidligere år. Tidsfrister fastsettes med siktemål tildeling under årets forbundsting. Sak 137/10-12 Kretsledermøte ansvarsfordeling Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte sakslisten og fordelte ansvar for oppfølging av de ulike sakene. Møtet gjennomføres i henhold til sakslisten og den avtalte ansvarsfordeling. Sak 138/10-12 Medlemsdatabaseverktøy for lagene Mysoft Databaseverktøyet presenteres overfor kretslederne i kretsledermøtet Det er det samme verktøyet som også ble presentert under tilsvarende møte i 2011, men det har nå blitt gjort en kravspesifikasjon, og det har framkommet en kostnadsramme og en oversikt over investeringsbehovet. Forbundsstyret har diskutert saken tidligere, og det er positiv interesse for å gå videre i prosessen slik at man kan ha gjort et forarbeid før forbundstinget med siktemål å presentere det for lagene. Driften av systemet tenkes igangsatt fra og med Presentasjonen under kretsledermøtet vil vise hva systemet er, hvordan det kan fungere, og hvilken økonomi som ligger til grunn for systemet. Generalsekretæren presenterer løsningen, og det vil være representanter fra Mysoft tilstede for å svare på spørsmål fra salen. Forprosjektet igangsettes ut ifra de innspill som framkommer i kretsledermøtet.

7 Sak 139/10-12 Brev fra RG om satsning turn menn Forbundsstyret drøftet innspillene fra teknisk komité Rytmisk Gymnastikk. Temaet var allerede aktuelt som del av Åpent forum på Forbundstinget De spørsmål som framkommer i brevet vil da kunne få en god og åpen behandling der, noe forbundsstyret også mener er viktig og nyttig. Temaet er også berørt i den nye Langtidsplanen som legges fram på tinget, slik at det vil være flere arenaer hvor spørsmål omkring arbeidet innen satsningen og avveininger i forhold til andre områder innen forbundet kan tas opp. Generalsekretæren informerer teknisk komité RG om at temaet blir tatt opp på Åpent forum på Forbundstinget, samt at det er en del av innholdet i den nye langtidsplanen. Sak 140/10-12 Utenlandske utøvere i norske konkurranser Forbundsstyret ønsker å legge til rette for at det gis mulighet for deltagelse for at utøvere som har utenlandsk pass, men som bor og trener i Norge skal kunne delta i konkurranser for sitt lag. Det er forbundsstyrets holdning at det må gjøres noen avgrensninger, men at disse skal ivareta alle utøverne på en best mulig måte og være innenfor gjeldende regelverk. Utenlandske utøvere som er bosatt i Norge og medlem av et lag innen NGTF, kan delta i konkurranser i henhold til følgende regler: Individuell deltagelse av utenlandske gymnaster i Norgesmesterskap tillates, men de deltar utenfor konkurranse. Individuell deltagelse av utenlandske gymnaster i andre konkurranser tillates, og de innplasseres på eventuell rankinglister på lik linje med norske utøvere. Det tillates at det er maksimalt 50 % utenlandske utøvere på en tropp eller et lag. Dette gjelder både i Norgesmesterskap og andre konkurranser. Ved utregning rundes 50 % nedover, dvs. at med 5 utøvere på laget, kan maksimalt 2 være utenlandske statsborgere. Sak 141/10-12 Kontrakt Gym for Life 2017 Forbundsstyret gikk igjennom den tilsendte kontrakten. Den er i overensstemmelse med den allerede innsendte søknaden. Generalsekretæren foretar de siste korrigeringer og sørger for innsending til FIG innen fristen. Sak 142/10-12 Høring om spillemidler til utstyr Forbundsstyret drøftet det framlagte høringssvaret og det var enighet om at det uttrykte de meninger som NGTF står for i disse spørsmålene. Generalsekretæren foretar de siste korrigeringer og sørger for innsending innen fristen.

8 Sak 143/10-12 Høring om spillemidler til anlegg Forbundsstyret ønsker at NGTF avgir et eget svar på denne høringen. Presidenten og leder av komiteen for Utstyr og anlegg utformer høringssvaret på vegne av NGTF. Sak 144/10-12 Innkomne forslag til forbundstinget 2012 Det var kommet inn tre ulike saker som forslag til Forbundstinget A: Endring av retningslinjer for Landsfinalen, forslagsstiller Sandefjord Turn og Idrettsforening v/ Sigurd Andersen. B: Konkurranselisens for utøvere som bare deltar i en konkurranse, forslagsstiller Kolbotn IL Turn og RG gruppe v/ Tone B. Landerud C: Endring av 6 i statutter for NGTFs utøver og Trenerfond, forslagsstiller Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets v/ Leif Smaaland Sakene er innmeldt innen fristen. Forbundsstyret behandler sakene i møtet Forslag A er i henhold til vedtak i sak 6B2 på forbundstinget 2010, ikke en tingsak i og med at myndigheten i forbindelse med slike endringer er tillagt forbundsstyret. Forslagsstiller Sandefjord TIF orienteres om dette og saken behandles av forbundsstyret Møtet hevet kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer