Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl , Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Forfall fra styret: Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Harald Johnson TKTM på sak 114/06-08 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Hermod Buttedahl på sak 121/06-08 og 123/06-08 Torill Aas Sundby på sak 118/06-08, 122/06-08 og 126/06-08 Antti Palkola på sak 114/06-08 Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Sak 114/06-08 Tingsak: Innsendt fra Buskerud GTK, landsfinalen Sak 115/06-08 Lovendringer, i h.t. lovnorm Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Sak 120/06-08 Regionalisering Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Sak 122/06-08 Åpent forum Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. Disse ble gitt saksnummer: Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret Rapporten ble gjennomgått og oppdatert. Tatt til orientering. O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen Forbundsstyret hadde en meningsutveksling i forhold til at man i 2008 har fått flere viktige arrangement på høsten, bl.a. både barneidrettskonferanse og Convention, samt at breddeseminaret utgår på grunn av at det blir for mye. Det er en problematikk som må vurderes ut fra at man tilsynelatende slåss om den samme målgruppen til ulike kurs og konferanser. Forbundsstyret er opptatt av at tiltak evalueres før man gjør avtaler for gjennomføring neste år, særlig ble dette uttrykt i forhold til Convention i og med at det nå gjennomføres Convention i flere kretser. Tatt til etterretning. O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Generalsekretæren redegjorde for de siste utviklinger innen årets økonomi, og de store usikkerhetsfaktorer som fortsatt er knyttet til budsjettet. Medlemsøkningen vil bidra positivt i forhold til både NIF-tilskudd og forbundsavgift. Den relative økningen i forhold til total medlemsmasse i norsk idrett vil også kunne virke positivt inn. Idrettsstyrets vedtak om fordelingen av overgangsmidlene tilsier at vi vil få mindre enn forutsatt på noen områder, mens andre områder muligens vil treffe bra i forhold til oppsatt budsjett. Det har vært en økning i sponsorinntektene i og med at nye avtaler har kommet på plass, og her kan det også komme mer i løpet av en måneds tid. Generalsekretæren anbefaler at man fortsetter driften som forutsatt i opprinnelig budsjett, og at styret gjør en gjennomgang av budsjettet så snart alle tildelinger er kjent. Tatt til etterretning.

4 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Forbundsstyret gikk igjennom beretningen, og korrigerte de siste detaljer. Administrasjonen foretar en siste gjennomlesning før den leveres til trykking. Styrets årsberetning ble godkjent med noen små korrigeringer. Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Forbundsstyret ble forelagt det reviderte regnskapet som ble behandlet i kontrollkomiteen Til styrets behandling forelå også kontrollkomiteens signerte uttalelse, samt informasjon om at revisor ikke har noe å bemerke til regnskapet. Årsregnskapet for 2007 ble godkjent med et overskudd på kr Sak 114/06-08 Nedleggelse av landsfinalen i sin nåværende form. Saken er sendt inn som forslag til forbundstinget fra Buskerud Gymnastikk- og turnkrets. Forslaget er sendt inn innen fristen, og legges fram for forbundstinget til behandling. Forbundsstyret har rettet forespørsler til de berørte tekniske komiteene, og det har kommet noen innspill. Leder i teknisk komite turn menn, samt landslagstrener ble bedt om å tiltre styret i behandlingen av saken. Landsfinalen anses av alle som en viktig konkurranse for både turn kvinner og turn menn, og det er enighet både i komiteene og i styret om at det fortsatt må være en konkurranse med et slikt konkurranseformat på landsnivå. Forbundsstyret mener at det er viktig at de beste også kan være med, og at det er likt system for deltagelse både innen turn kvinner og turn menn. Det framkom at det er uforholdsmessig mye etterarbeid i forhold til økonomien i opplegget, både på krets og forbundsplan, samt at den økonomiske modellen også er en medvirkende faktor til at Buskerud Gymnastikk- og turnkrets fremmer saken. Forbundsstyret mener at det må gjøres en endring i dette allerede fra 2008, og vil derfor fremme følgende forslag til tinget Landsfinalen som konkurranseform videreføres. Det skal fortsatt konkurreres både individuelt og med områdelag. Forbundsstyret mener det fortsatt bør være en kvalifisering innen områdene, men at man fyller opp ledige plasser ut i fra sammenlagtresultatene i Norgescup i turn kvinner og turn menn. De utøverene som får delta på bakgrunn av sine plasseringer i Norgescupen, og dermed ikke er med på et områdelag, kan bare konkurrere individuelt. Arrangementet lyses ut på lik linje med Norgesmesterskap. Dagens ordning med at det skal gjennomføres i de ulike områdene i tråd med en rulleringsplan avskaffes fra og med Forbundsstyret viderefører sine tilskudd til konkurransen med totalt kr ,-. Støtten til arrangøren økes med kr ,- til kr ,-. Forbundet yter i tillegg kr ,- til den beste kvinnelige og mannlige utøveren.

5 Utøvernes lag er ansvarlig for de øvrige kostnadene knyttet til sine utøvere. Sak 115/06-08 Lovendringer Forbundsstyret hadde fått tilsendt NGTFs lov i revidert form slik at den stemmer overens med lovnorm for særforbund. Forbundsstyret ønsker også å revidere 10 slik at den gir åpning for at det er tilstrekkelig at tingdokumentene gjøres tilgjengelig for organisasjonen, uten at de må sendes ut som post. Forbundsstyret godkjenner loven og legger fram følgende endring i 10, tredje ledd til vedtak på forbundstinget. I siste setning i tredje ledd settes ordene eller tilgjengeliggjort inn i teksten slik at tredje ledd lyder: Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest 1 måned før tinget. Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Forbundsstyret diskuterte også denne saken i sitt forrige møte, jfr. sak 103/ De foreslåtte statuttene har vært sendt til fondsstyret for NGTFs fond, kontrollkomiteen, lovkomiteen og kretslederne. I henhold til statuttene er det forbundstinget som beslutter nye statutter for NGTFs fond, og kretsledere med forbundsstyret når det gjelder kretsenes jubileumsfond. Det vil være mulig å organisere et møte i forbindelse med forbundstinget for å kunne fatte et slikt vedtak. Forbundsstyret ser det som positivt at man oppretter dette fondet med de foreslåtte statuttene, og den samme tilbakemeldingen har kommet både fra representanter i fondsstyret og kretslederne. Forbundsstyret ønsker å ha en åpen tilnærming til utdelingen av midler fra fondet, da en utdeling kun av avkastningen ikke vil utgjøre en vesentlig forskjell for de utøvere som blir tilgodesett. De siste årene har man sett at det i enkelte år blir et overskudd som da kunne brukes til å fylle opp igjen fondets kapital. Forbundsstyret ser også finansieringen av fondet som en del av den foreslåtte økningen i konkurranselisensen, men kun på en slik måte at overskytende midler fra konkurranselisensen kan være ett av flere mulige bidrag for å opprettholde kapitalen i fondet. Endringen av fondsstatuttene bør gjøres uavhengig av de vedtak som fattes i forbindelse med konkurranselisensen og godtgjørelse av dommere. Forbundsstyret legger fram for forbundstinget følgende reviderte statutter: STATUTTER FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS UTØVERFOND 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøverfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. 2 Grunnlag Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Norges Gymnastikk- og Turnforbunds jubileumsfond. 3Kapitalen Fondets kapital kan økes på følgende måter: - vedtak om overføring fra forbundets eventuelle driftsoverskudd

6 - overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til dommerhonorering er fratrukket. - opptjente rentemidler 4 Fondets styre Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med styremedlemmene velges 3 - tre - varamedlemmer. 5 Plassering av midler Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik plassering skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig. 6 Tilskudd, stipend Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi tilskudd / stipend til følgende: - gymnaster innen våre konkurransegrener til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser, trening og treningssamlinger. - tilskudd til oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger. 7 Fondets størrelse Fondets inntjeningsmuligheter avgjør nivået for årlig utdeling fra fondet. 8Regnskapet Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som medlem av Fondsstyret. 9Endringer Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt Forbundsting med alminnelig flertall. 10 Ikrafttreden Disse statutter trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem. Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Meldingsbladet Gym og Turn er i sin 61. årgang nå i De siste årene har bladet blitt produsert ved forbundskontoret, og det utgjør anslagsvis minst en 25 % stilling. Det er vanskelig å anslå dette nøyaktig, da innsamling av stoff, oppfølging av arrangører og annonsører osv. gjerne pågår hele tiden, også i de ukene hvor det ikke er spesifikt arbeid med produksjonen av bladet. Økonomien knyttet til selve produksjonen og utsendingen framgår av det interne driftsregnskapet og viser at inntektene fra annonsesalg og lagsabonnement er like store som utgiftene knyttet til trykking og utsending. I tillegg er det noe inntekter knyttet til at annonser fra samarbeidspartnere inngår som en del av sponsorinntektene. Opplaget er totalt på ca , og av dette er det kun i underkant av 300 privatabonnementer. Bladet har også vært produsert på andre måter tidligere, bl.a. gjennom at man bare samlet stoffet, og så brukte man et firma til alt grafisk arbeid og trykking. Det ble i den perioden også brukt en vesentlig tidsressurs for å samle og organisere dette stoffet.

7 Dagens utvikling innen trykte medier kontra internett, tilsier også at vi heller bør benytte oss av den ressursen som nettsidene er, både i informasjonsøyemed og markedsøyemed. En økt bruk av hjemmesidene vil også gjøre de mer interessante som annonseplass for både samarbeidspartnerne og eventuelle andre annonsører. Bekjentgjøringer og annonser for konkurranser og lignende må gjøres lett tilgjengelig på nettsidene dersom bladet opphører. Frigjorte ressurser i administrasjonen er tenkt benyttet til oppgaver som er i tråd med de prioriterte områdene som vedtas gjennom langtidsplanen. Forslag om nedleggelse av bladet Gym og Turn fra og med fremmes for Forbundstinget Det produseres en ekstra utgave av trenerposten i Fra og med 2009 får alle trenere med lisens 4 trenerposter pr. år. Lagene får trenerposten i 3 eksemplarer som kompensasjon for bortfall av bladet siste halvår. Privatabonnenter får refundert halvparten av det de har betalt. Avtalene med samarbeidspartnere reforhandles i forhold til annonseringen der hvor det er aktuelt. Frigjorte administrasjonsressurser benyttes til andre oppgaver i tråd med vedtatte planer. Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Det var kommet inn to forslag til administrasjonen. Forbundsstyret diskuterte forslagene og ber hederskomiteen vurdere dem. Forslagene oversendes hederskomiteen til vurdering. Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Forbundsstyret gikk igjennom det framlagte forslaget og foretok nødvendige justeringer for å oppnå ønsket innretning i forhold til de områdene som framgår som prioriterte i Langtidsplanen for Det er tatt hensyn til øvrige vedtak og føringer som er gitt i ulike vedtak. Langtidsbudsjettet innholder følgende vesentlige endringer på inntektssiden i forhold til budsjett / regnskap Salgsinntektene er justert i forhold til de ekstra tiltak vi vet vil komme i 2008, 2009 og I 2008 og 2010 er det Eurogym, og i 2009 er det ekstra salg knyttet til Landsturnstevnet. Sponsor og samarbeidsavtaler er lagt inn med kr i økning hvert år fra 2009, basert på de inntektene vi har i budsjettet for 2008 og som bygger på avtaler og forsiktige anslag på provisjoner. Tilskuddene er den absolutt største usikkerheten både i 2008, 2009 og Det er store endringer i tippenøkkelen, og i 2008 og 2009 har vi overgangsmidler knyttet til denne endringen og reguleringen av automatmarkedet. Selv om økningen er ganske stor fra 2007 og til 2010, er det rimelig å anta at vi vil komme på det nivået som er lagt inn. Medlemsinntektene øker jevnt i perioden basert på økning i medlemstall og aktivitet, samt en spesiell økning fra basert på at det innføres ny konkurranselisens.

8 Denne har en tilsvarende kostnadsøkning under tilskudd og andre kostnader. Stevneinntektene er knyttet til gjennomføringen av Landsturnstevnet i På utgiftssiden er det lagt inn nødvendig varekjøp for å kunne oppnå budsjettert varesalg. Personal / møter og administrasjon er økt vesentlig for å kunne ta høyde for økning av stillinger i kretsene, samt kostnader knyttet til et utadrettet markedsarbeid for å øke våre inntektsmuligheter og vår synlighet i media ytterligere. Det er også lagt inn lønnsøkning i tråd med forventet gjennomsnittlig utvikling i lønnsveksten i Norge. Til tross for at kostnadene til dommerhonorarer kommer inn under andre kostnader i 2009, synker disse likevel fra som følge av at medlemsbladet Gym og Turn foreslås lagt ned fra NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Inntekter Salgsinntekter Sponsor / samarbeidsavtaler Tilskudd Medlemsinntekter Stevneinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnad Personal / møter / administrasjon Andre kostnader Reise og oppholdskostnader Reklame og annonser Medlemskontingenter Gaver / premier Tilskudd Forsikringer Sum driftskostnader Finans- og ekstraordinære poster Renteinntekter, valutagevinst Andre finanskostnader, gebyrer Sum finanskostnader, gebyrer Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat Langtidsbudsjettet legges fram til behandling under forbundstinget med et overskudd på kr ,- i 2009 og ,- i Sak 120/06-08 Regionalisering Forbundsstyret diskuterte den framlagte rapporten og den foreslåtte innstilling til vedtak. Styret er av den oppfatning at det er gunstig å tydeliggjøre at det i kommende tingperiode skal arbeides videre med regionalisering med henblikk på målet om mer og

9 bedre aktivitet for alle. Dette til tross for at det fra statens side ikke legges opp til en ny geografisk inndeling av Norge, og at eventuelle vedtak om regionalisering i NIF først vil kunne komme i Forbundsstyret mener at fokus i den kommende tingperioden bør være på å skape oversikt og klarhet i hvordan aktiviteten best kan organiseres i kretsene / regionene, samt framskaffe en oversikt over den totale økonomien og økonomistrømmene i organisasjonen. Dette vil gi nødvendig bakgrunn for justering av kretstilskudd og eventuell samordning av forbunds- og kretskontingenter på neste forbundsting. I tillegg skal det arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Forbundsstyret fremmer følgende forslag for tinget Det skal i kommende tingperiode utredes følgende: - Organisasjonens samordnede økonomi på krets og forbundsplan. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd Det skal arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Forslaget om endring av konkurranselisens kommer som en direkte følge av sak 123/06-08, godtgjørelse av dommere. I sammenheng med behovet for endring av konkurranselisens som følge av godtgjørelsen, er det også ønskelig med en forenkling av lisensstrukturen, en mulighet for å tilføre penger til et utøverfond, og også at det skal være rom for at antall konkurranser som er på NGTFs terminliste kan økes uten at ordningen med dommerhonorering belaster forbundets øvrige økonomi. Dagens konkurranselisens dekker forsikringskostnader og noe drift/utvikling av konkurranseaktiviteten gjennom at inntektene fra denne inngår som en del av forbundets totale inntekter. Ved en økning av konkurranselisensen ser forbundsstyret det som naturlig at denne andelen videreføres på nåværende nivå, mens de nye inntektene øremerkes til dommerhonorering og oppbygning av utøverfondet. Det er i dag ca utøvere med lisens, og i 2007 ga konkurranselisens en bruttoinntekt til NGTF på kr ,- I sak 123/06-08 framgår at kostnadene knyttet til dommerhonorering innen de konkurranser som var på NGTFs terminliste i 2007 vil beløpe seg til ca ,- Forbundsstyrets forslag om en lik konkurranselisens for alle utøvere uansett alder, vil gi en total inntekt på kr ,- Dette innebærer at kr ,- da blir tilgjengelig til dekning av dommerhonorarer dersom antall konkurranser på NGTFs terminliste økes, og til kapital i utøverfondet. Minimumsbeløpet for å dekke dagens lisensinntekter og dommerhonorering på et nivå tilsvarende 2007, er beregnet til kr. 300,-. ( /3200). Dette gir ikke rom for økning i antall konkurranser eller tilførsel av kapital til utøverfondet. Konkurranselisensen økes til kr. 400,- uansett alder og aktivitetsnivå. 33% av inntektene inngår som frie inntekter til forbundet for å dekke de områder som dagens konkurranselisens dekker. Øvrige inntekter går til

10 dekning av dommerhonorering og kapital i utøverfondet. Øvrige ordninger knyttet til konkurranselisensen videreføres i henhold til vedtak på tinget i Protokolltilførsel fra Ragnhild Mauseth: Ragnhild Mauseth mener at den foreslåtte lisensøkning er for høy i forhold til konkurranseaktiviteten hos breddegymnaster innenfor ulike konkurransegrener. Sak 122/06-08 Åpent forum Forbundsstyret ønsker at følgende temaer tas opp under åpent forum fredag 25. april 2008, kl Toppidrettssatsningen turn menn - 30 minutter presentasjon og påfølgende diskusjon - Regionalisering 30 min presentasjon og påfølgende diskusjon - Åpen post Teknisk komite turn menn, samt landslagstrener Antti Palkola og styremedlem Morten Bråten forbereder og gjennomfører temaet om toppidrettssatsningen. Leder i arbeidsgruppa for regionalisering og generalsekretæren forbereder og gjennomfører temaet om regionalisering. Presidenten er ordstyrer for hele Åpent forum, og leder åpen post. Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Forbundstinget 2006 vedtok følgende: Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og Oslo Turnforening ber det nye Forbundsstyret nedsette en tverrfaglig gruppe som bør jobbe med dommerhonorar og/eller andre former for anerkjennelse. I dag gis det ikke honorar for nasjonale konkurranser, mens flere av kretsene gir honorar for kretskonkurranser. Lagskonkurransene vet vi lite om. Målet må være å få en tverrfaglig struktur på dommerhonorarer, slik vi finner det i nesten alle andre idretter. Forbundsstyret gis fullmakt til å iverksette dommerhonorarer og/eller andre former for anerkjennelse etter utredningen fra den nedsatte gruppa. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtaket gir forbundsstyret fullmakt til å iverksette en ordning med dommerhonorar eller andre former for anerkjennelse, men i og med at ordningen vil kreve økte inntekter fra konkurranselisensen, vil ikke godtgjørelsen iverksettes før den økningen eventuelt er vedtatt av forbundstinget. Gruppen som har arbeidet med saken la fram et forslag om honorering av dommere basert på at det gis kr. 500,- for hel dag (over fire timer) og kr. 250,- for halv dags (under fire timer) oppdrag. Gruppen har kun sett på de nasjonale konkurransene, altså de som står på forbundets offisielle terminliste. Det er ikke gjort noen beregninger for hvordan dette vil kunne virke inn i forhold til andre konkurranser. Gruppen har vurdert andre former for anerkjennelse også, men konkludert med at dersom det skal innføres et system med anerkjennelse i en eller annen form, så er honorarer det eneste som er gjennomførbart. Gruppen har videre vurdert ulike modeller for å finansiere disse honorarene. De beregninger som ble lagt fram i 2006 viser seg å holde stikk også når vi har brukt reelle tall for antall dommere og konkurranser basert på NGTFs terminliste for 2007.

11 Kostnadene knyttet til honorarene vil være ca ,- pr. år. Arbeidsgruppen har vurdert ulike muligheter for å framskaffe de nødvendige midlene. De anser det ikke som aktuelt å dekke dette av forbundets ordinære budsjett, uten at det framkommer tilsvarende ny inntekt. Det har blitt vurdert om man kan øke startavgiftene med de nødvendige beløp, men konklusjonen har blitt at det vil bli en stor økonomisk belastning på de som deltar på disse konkurransene, samt at det blir komplisert å organisere det hele i og med at vi har mange grener og ulike konkurranseformer innad i grenene også. Arbeidsgruppa har konkludert med at en mulig finansieringskilde er å øke konkurranselisensen, jfr sak 121/ Organiseringen av utlønning av honorar knyttet til konkurransene må legges til den enkelte arrangør. Arrangørene får refundert kostnadene knyttet til honorarene fra forbundet ved innsending av dommerlister og oversikt over foretatte utbetalinger. Arrangørene utbetaler honorar til dommere i nasjonale konkurranser som inngår i NGTFs terminliste. Arrangørene foretar selv det praktiske i forhold til utbetalingene til dommerne iht. idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Arrangørene sender faktura for dekning av utgiftene knyttet til dommerhonorarene til forbundskontoret senest 14 dager etter konkurransen. Ordningen med godtgjørelse av dommere innføres fra For å dekke inn merutgiftene ved å innføre denne ordningen fremmer styret forslag om økning av konkurranselisensene som egen sak på forbundstinget 2008, jfr. sak 121/ Innføringen av ordningen gjennomføres under forutsetning av dekning av kostnadene gjennom økning i konkurranselisensen. Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Forbundsstyret diskuterte de foreslåtte kriteriene, og fattet følgende vedtak: Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene (NM i Arendal og i Bergen). Troppene må oppnå minimum 21,50 poeng i snitt i løpet av begge konkurransene. Dette er lik poengkravet for å bli norgesmester. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. De aktuelle troppene må oppfylle poengkravet 100%. Morten Holm er delegasjonsleder under mesterskapet. Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Forbundsstyret diskuterte innspillet fra Danmarks Gymnastikk Forbund. Den aktuelle utøveren til denne konkurransen har deltatt i tilsvarende konkurranser innen norden tidligere. Forbundsstyret legger til grunn at det i barnas idrettsrettigheter og konkurransereglementet for barneidrett også er åpnet for at barn fra nordiske land kan delta i konkurranser i Norden fra det året de fyller 11 år. Innsigelsene fra Danmarks Gymnastikk Forbund hensyntas, og Danmark kan stille med den delegasjonen de har ytret ønske om.

12 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevne 2009 I henhold til tingvedtaket fra 2004 er det arrangøren som kan gi beskjed om at de ikke har mulighet eller kapasitet til å gjennomføre NM for senior i alle grener under Landsturnstevnet. I forhold til Kristiansand har arrangøren ønske om å legge til rette for at alle kan gjennomføre NM i løpet av stevnet, og forbundsstyret mener derfor at man skal følge tingvedtaket. Det gjennomføres NM senior for alle grener under Landsturnstevnet i Kristiansand i Det gis i utgangspunktet ikke dispensasjon fra 16 år som nedre aldersgrense, men forbundsstyret er åpne for å vurdere konkrete forespørsler der hvor det i internasjonale regler for den aktuelle grenen er åpning for at seniorlag eller par kan bestå av både senior og juniorutøvere. Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Forbundsstyrets medlemmer har i løpet av vårens kretsting fått en del henvendelser knyttet til prosessen om veteranenes plass i organisasjonen. Bakgrunnen for at den ikke har blitt videreført som forutsatt, er at det har vært for mange andre saker som administrasjonen og de aktuelle styremedlemmer har måttet prioritere. Forbundsstyret vil videreføre prosessen i etterkant av forbundstinget. Prosessen omkring veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen videreføres etter forbundstinget 2008.

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer