Referat fra forbundsstyremøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl , Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Forfall fra styret: Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Harald Johnson TKTM på sak 114/06-08 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Hermod Buttedahl på sak 121/06-08 og 123/06-08 Torill Aas Sundby på sak 118/06-08, 122/06-08 og 126/06-08 Antti Palkola på sak 114/06-08 Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Sak 114/06-08 Tingsak: Innsendt fra Buskerud GTK, landsfinalen Sak 115/06-08 Lovendringer, i h.t. lovnorm Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Sak 120/06-08 Regionalisering Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Sak 122/06-08 Åpent forum Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. Disse ble gitt saksnummer: Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret Rapporten ble gjennomgått og oppdatert. Tatt til orientering. O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen Forbundsstyret hadde en meningsutveksling i forhold til at man i 2008 har fått flere viktige arrangement på høsten, bl.a. både barneidrettskonferanse og Convention, samt at breddeseminaret utgår på grunn av at det blir for mye. Det er en problematikk som må vurderes ut fra at man tilsynelatende slåss om den samme målgruppen til ulike kurs og konferanser. Forbundsstyret er opptatt av at tiltak evalueres før man gjør avtaler for gjennomføring neste år, særlig ble dette uttrykt i forhold til Convention i og med at det nå gjennomføres Convention i flere kretser. Tatt til etterretning. O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Generalsekretæren redegjorde for de siste utviklinger innen årets økonomi, og de store usikkerhetsfaktorer som fortsatt er knyttet til budsjettet. Medlemsøkningen vil bidra positivt i forhold til både NIF-tilskudd og forbundsavgift. Den relative økningen i forhold til total medlemsmasse i norsk idrett vil også kunne virke positivt inn. Idrettsstyrets vedtak om fordelingen av overgangsmidlene tilsier at vi vil få mindre enn forutsatt på noen områder, mens andre områder muligens vil treffe bra i forhold til oppsatt budsjett. Det har vært en økning i sponsorinntektene i og med at nye avtaler har kommet på plass, og her kan det også komme mer i løpet av en måneds tid. Generalsekretæren anbefaler at man fortsetter driften som forutsatt i opprinnelig budsjett, og at styret gjør en gjennomgang av budsjettet så snart alle tildelinger er kjent. Tatt til etterretning.

4 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Forbundsstyret gikk igjennom beretningen, og korrigerte de siste detaljer. Administrasjonen foretar en siste gjennomlesning før den leveres til trykking. Styrets årsberetning ble godkjent med noen små korrigeringer. Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Forbundsstyret ble forelagt det reviderte regnskapet som ble behandlet i kontrollkomiteen Til styrets behandling forelå også kontrollkomiteens signerte uttalelse, samt informasjon om at revisor ikke har noe å bemerke til regnskapet. Årsregnskapet for 2007 ble godkjent med et overskudd på kr Sak 114/06-08 Nedleggelse av landsfinalen i sin nåværende form. Saken er sendt inn som forslag til forbundstinget fra Buskerud Gymnastikk- og turnkrets. Forslaget er sendt inn innen fristen, og legges fram for forbundstinget til behandling. Forbundsstyret har rettet forespørsler til de berørte tekniske komiteene, og det har kommet noen innspill. Leder i teknisk komite turn menn, samt landslagstrener ble bedt om å tiltre styret i behandlingen av saken. Landsfinalen anses av alle som en viktig konkurranse for både turn kvinner og turn menn, og det er enighet både i komiteene og i styret om at det fortsatt må være en konkurranse med et slikt konkurranseformat på landsnivå. Forbundsstyret mener at det er viktig at de beste også kan være med, og at det er likt system for deltagelse både innen turn kvinner og turn menn. Det framkom at det er uforholdsmessig mye etterarbeid i forhold til økonomien i opplegget, både på krets og forbundsplan, samt at den økonomiske modellen også er en medvirkende faktor til at Buskerud Gymnastikk- og turnkrets fremmer saken. Forbundsstyret mener at det må gjøres en endring i dette allerede fra 2008, og vil derfor fremme følgende forslag til tinget Landsfinalen som konkurranseform videreføres. Det skal fortsatt konkurreres både individuelt og med områdelag. Forbundsstyret mener det fortsatt bør være en kvalifisering innen områdene, men at man fyller opp ledige plasser ut i fra sammenlagtresultatene i Norgescup i turn kvinner og turn menn. De utøverene som får delta på bakgrunn av sine plasseringer i Norgescupen, og dermed ikke er med på et områdelag, kan bare konkurrere individuelt. Arrangementet lyses ut på lik linje med Norgesmesterskap. Dagens ordning med at det skal gjennomføres i de ulike områdene i tråd med en rulleringsplan avskaffes fra og med Forbundsstyret viderefører sine tilskudd til konkurransen med totalt kr ,-. Støtten til arrangøren økes med kr ,- til kr ,-. Forbundet yter i tillegg kr ,- til den beste kvinnelige og mannlige utøveren.

5 Utøvernes lag er ansvarlig for de øvrige kostnadene knyttet til sine utøvere. Sak 115/06-08 Lovendringer Forbundsstyret hadde fått tilsendt NGTFs lov i revidert form slik at den stemmer overens med lovnorm for særforbund. Forbundsstyret ønsker også å revidere 10 slik at den gir åpning for at det er tilstrekkelig at tingdokumentene gjøres tilgjengelig for organisasjonen, uten at de må sendes ut som post. Forbundsstyret godkjenner loven og legger fram følgende endring i 10, tredje ledd til vedtak på forbundstinget. I siste setning i tredje ledd settes ordene eller tilgjengeliggjort inn i teksten slik at tredje ledd lyder: Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest 1 måned før tinget. Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Forbundsstyret diskuterte også denne saken i sitt forrige møte, jfr. sak 103/ De foreslåtte statuttene har vært sendt til fondsstyret for NGTFs fond, kontrollkomiteen, lovkomiteen og kretslederne. I henhold til statuttene er det forbundstinget som beslutter nye statutter for NGTFs fond, og kretsledere med forbundsstyret når det gjelder kretsenes jubileumsfond. Det vil være mulig å organisere et møte i forbindelse med forbundstinget for å kunne fatte et slikt vedtak. Forbundsstyret ser det som positivt at man oppretter dette fondet med de foreslåtte statuttene, og den samme tilbakemeldingen har kommet både fra representanter i fondsstyret og kretslederne. Forbundsstyret ønsker å ha en åpen tilnærming til utdelingen av midler fra fondet, da en utdeling kun av avkastningen ikke vil utgjøre en vesentlig forskjell for de utøvere som blir tilgodesett. De siste årene har man sett at det i enkelte år blir et overskudd som da kunne brukes til å fylle opp igjen fondets kapital. Forbundsstyret ser også finansieringen av fondet som en del av den foreslåtte økningen i konkurranselisensen, men kun på en slik måte at overskytende midler fra konkurranselisensen kan være ett av flere mulige bidrag for å opprettholde kapitalen i fondet. Endringen av fondsstatuttene bør gjøres uavhengig av de vedtak som fattes i forbindelse med konkurranselisensen og godtgjørelse av dommere. Forbundsstyret legger fram for forbundstinget følgende reviderte statutter: STATUTTER FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS UTØVERFOND 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøverfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. 2 Grunnlag Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Norges Gymnastikk- og Turnforbunds jubileumsfond. 3Kapitalen Fondets kapital kan økes på følgende måter: - vedtak om overføring fra forbundets eventuelle driftsoverskudd

6 - overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til dommerhonorering er fratrukket. - opptjente rentemidler 4 Fondets styre Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med styremedlemmene velges 3 - tre - varamedlemmer. 5 Plassering av midler Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik plassering skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig. 6 Tilskudd, stipend Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi tilskudd / stipend til følgende: - gymnaster innen våre konkurransegrener til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser, trening og treningssamlinger. - tilskudd til oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger. 7 Fondets størrelse Fondets inntjeningsmuligheter avgjør nivået for årlig utdeling fra fondet. 8Regnskapet Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som medlem av Fondsstyret. 9Endringer Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt Forbundsting med alminnelig flertall. 10 Ikrafttreden Disse statutter trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem. Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Meldingsbladet Gym og Turn er i sin 61. årgang nå i De siste årene har bladet blitt produsert ved forbundskontoret, og det utgjør anslagsvis minst en 25 % stilling. Det er vanskelig å anslå dette nøyaktig, da innsamling av stoff, oppfølging av arrangører og annonsører osv. gjerne pågår hele tiden, også i de ukene hvor det ikke er spesifikt arbeid med produksjonen av bladet. Økonomien knyttet til selve produksjonen og utsendingen framgår av det interne driftsregnskapet og viser at inntektene fra annonsesalg og lagsabonnement er like store som utgiftene knyttet til trykking og utsending. I tillegg er det noe inntekter knyttet til at annonser fra samarbeidspartnere inngår som en del av sponsorinntektene. Opplaget er totalt på ca , og av dette er det kun i underkant av 300 privatabonnementer. Bladet har også vært produsert på andre måter tidligere, bl.a. gjennom at man bare samlet stoffet, og så brukte man et firma til alt grafisk arbeid og trykking. Det ble i den perioden også brukt en vesentlig tidsressurs for å samle og organisere dette stoffet.

7 Dagens utvikling innen trykte medier kontra internett, tilsier også at vi heller bør benytte oss av den ressursen som nettsidene er, både i informasjonsøyemed og markedsøyemed. En økt bruk av hjemmesidene vil også gjøre de mer interessante som annonseplass for både samarbeidspartnerne og eventuelle andre annonsører. Bekjentgjøringer og annonser for konkurranser og lignende må gjøres lett tilgjengelig på nettsidene dersom bladet opphører. Frigjorte ressurser i administrasjonen er tenkt benyttet til oppgaver som er i tråd med de prioriterte områdene som vedtas gjennom langtidsplanen. Forslag om nedleggelse av bladet Gym og Turn fra og med fremmes for Forbundstinget Det produseres en ekstra utgave av trenerposten i Fra og med 2009 får alle trenere med lisens 4 trenerposter pr. år. Lagene får trenerposten i 3 eksemplarer som kompensasjon for bortfall av bladet siste halvår. Privatabonnenter får refundert halvparten av det de har betalt. Avtalene med samarbeidspartnere reforhandles i forhold til annonseringen der hvor det er aktuelt. Frigjorte administrasjonsressurser benyttes til andre oppgaver i tråd med vedtatte planer. Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Det var kommet inn to forslag til administrasjonen. Forbundsstyret diskuterte forslagene og ber hederskomiteen vurdere dem. Forslagene oversendes hederskomiteen til vurdering. Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Forbundsstyret gikk igjennom det framlagte forslaget og foretok nødvendige justeringer for å oppnå ønsket innretning i forhold til de områdene som framgår som prioriterte i Langtidsplanen for Det er tatt hensyn til øvrige vedtak og føringer som er gitt i ulike vedtak. Langtidsbudsjettet innholder følgende vesentlige endringer på inntektssiden i forhold til budsjett / regnskap Salgsinntektene er justert i forhold til de ekstra tiltak vi vet vil komme i 2008, 2009 og I 2008 og 2010 er det Eurogym, og i 2009 er det ekstra salg knyttet til Landsturnstevnet. Sponsor og samarbeidsavtaler er lagt inn med kr i økning hvert år fra 2009, basert på de inntektene vi har i budsjettet for 2008 og som bygger på avtaler og forsiktige anslag på provisjoner. Tilskuddene er den absolutt største usikkerheten både i 2008, 2009 og Det er store endringer i tippenøkkelen, og i 2008 og 2009 har vi overgangsmidler knyttet til denne endringen og reguleringen av automatmarkedet. Selv om økningen er ganske stor fra 2007 og til 2010, er det rimelig å anta at vi vil komme på det nivået som er lagt inn. Medlemsinntektene øker jevnt i perioden basert på økning i medlemstall og aktivitet, samt en spesiell økning fra basert på at det innføres ny konkurranselisens.

8 Denne har en tilsvarende kostnadsøkning under tilskudd og andre kostnader. Stevneinntektene er knyttet til gjennomføringen av Landsturnstevnet i På utgiftssiden er det lagt inn nødvendig varekjøp for å kunne oppnå budsjettert varesalg. Personal / møter og administrasjon er økt vesentlig for å kunne ta høyde for økning av stillinger i kretsene, samt kostnader knyttet til et utadrettet markedsarbeid for å øke våre inntektsmuligheter og vår synlighet i media ytterligere. Det er også lagt inn lønnsøkning i tråd med forventet gjennomsnittlig utvikling i lønnsveksten i Norge. Til tross for at kostnadene til dommerhonorarer kommer inn under andre kostnader i 2009, synker disse likevel fra som følge av at medlemsbladet Gym og Turn foreslås lagt ned fra NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Inntekter Salgsinntekter Sponsor / samarbeidsavtaler Tilskudd Medlemsinntekter Stevneinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnad Personal / møter / administrasjon Andre kostnader Reise og oppholdskostnader Reklame og annonser Medlemskontingenter Gaver / premier Tilskudd Forsikringer Sum driftskostnader Finans- og ekstraordinære poster Renteinntekter, valutagevinst Andre finanskostnader, gebyrer Sum finanskostnader, gebyrer Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat Langtidsbudsjettet legges fram til behandling under forbundstinget med et overskudd på kr ,- i 2009 og ,- i Sak 120/06-08 Regionalisering Forbundsstyret diskuterte den framlagte rapporten og den foreslåtte innstilling til vedtak. Styret er av den oppfatning at det er gunstig å tydeliggjøre at det i kommende tingperiode skal arbeides videre med regionalisering med henblikk på målet om mer og

9 bedre aktivitet for alle. Dette til tross for at det fra statens side ikke legges opp til en ny geografisk inndeling av Norge, og at eventuelle vedtak om regionalisering i NIF først vil kunne komme i Forbundsstyret mener at fokus i den kommende tingperioden bør være på å skape oversikt og klarhet i hvordan aktiviteten best kan organiseres i kretsene / regionene, samt framskaffe en oversikt over den totale økonomien og økonomistrømmene i organisasjonen. Dette vil gi nødvendig bakgrunn for justering av kretstilskudd og eventuell samordning av forbunds- og kretskontingenter på neste forbundsting. I tillegg skal det arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Forbundsstyret fremmer følgende forslag for tinget Det skal i kommende tingperiode utredes følgende: - Organisasjonens samordnede økonomi på krets og forbundsplan. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd Det skal arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Forslaget om endring av konkurranselisens kommer som en direkte følge av sak 123/06-08, godtgjørelse av dommere. I sammenheng med behovet for endring av konkurranselisens som følge av godtgjørelsen, er det også ønskelig med en forenkling av lisensstrukturen, en mulighet for å tilføre penger til et utøverfond, og også at det skal være rom for at antall konkurranser som er på NGTFs terminliste kan økes uten at ordningen med dommerhonorering belaster forbundets øvrige økonomi. Dagens konkurranselisens dekker forsikringskostnader og noe drift/utvikling av konkurranseaktiviteten gjennom at inntektene fra denne inngår som en del av forbundets totale inntekter. Ved en økning av konkurranselisensen ser forbundsstyret det som naturlig at denne andelen videreføres på nåværende nivå, mens de nye inntektene øremerkes til dommerhonorering og oppbygning av utøverfondet. Det er i dag ca utøvere med lisens, og i 2007 ga konkurranselisens en bruttoinntekt til NGTF på kr ,- I sak 123/06-08 framgår at kostnadene knyttet til dommerhonorering innen de konkurranser som var på NGTFs terminliste i 2007 vil beløpe seg til ca ,- Forbundsstyrets forslag om en lik konkurranselisens for alle utøvere uansett alder, vil gi en total inntekt på kr ,- Dette innebærer at kr ,- da blir tilgjengelig til dekning av dommerhonorarer dersom antall konkurranser på NGTFs terminliste økes, og til kapital i utøverfondet. Minimumsbeløpet for å dekke dagens lisensinntekter og dommerhonorering på et nivå tilsvarende 2007, er beregnet til kr. 300,-. ( /3200). Dette gir ikke rom for økning i antall konkurranser eller tilførsel av kapital til utøverfondet. Konkurranselisensen økes til kr. 400,- uansett alder og aktivitetsnivå. 33% av inntektene inngår som frie inntekter til forbundet for å dekke de områder som dagens konkurranselisens dekker. Øvrige inntekter går til

10 dekning av dommerhonorering og kapital i utøverfondet. Øvrige ordninger knyttet til konkurranselisensen videreføres i henhold til vedtak på tinget i Protokolltilførsel fra Ragnhild Mauseth: Ragnhild Mauseth mener at den foreslåtte lisensøkning er for høy i forhold til konkurranseaktiviteten hos breddegymnaster innenfor ulike konkurransegrener. Sak 122/06-08 Åpent forum Forbundsstyret ønsker at følgende temaer tas opp under åpent forum fredag 25. april 2008, kl Toppidrettssatsningen turn menn - 30 minutter presentasjon og påfølgende diskusjon - Regionalisering 30 min presentasjon og påfølgende diskusjon - Åpen post Teknisk komite turn menn, samt landslagstrener Antti Palkola og styremedlem Morten Bråten forbereder og gjennomfører temaet om toppidrettssatsningen. Leder i arbeidsgruppa for regionalisering og generalsekretæren forbereder og gjennomfører temaet om regionalisering. Presidenten er ordstyrer for hele Åpent forum, og leder åpen post. Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Forbundstinget 2006 vedtok følgende: Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og Oslo Turnforening ber det nye Forbundsstyret nedsette en tverrfaglig gruppe som bør jobbe med dommerhonorar og/eller andre former for anerkjennelse. I dag gis det ikke honorar for nasjonale konkurranser, mens flere av kretsene gir honorar for kretskonkurranser. Lagskonkurransene vet vi lite om. Målet må være å få en tverrfaglig struktur på dommerhonorarer, slik vi finner det i nesten alle andre idretter. Forbundsstyret gis fullmakt til å iverksette dommerhonorarer og/eller andre former for anerkjennelse etter utredningen fra den nedsatte gruppa. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtaket gir forbundsstyret fullmakt til å iverksette en ordning med dommerhonorar eller andre former for anerkjennelse, men i og med at ordningen vil kreve økte inntekter fra konkurranselisensen, vil ikke godtgjørelsen iverksettes før den økningen eventuelt er vedtatt av forbundstinget. Gruppen som har arbeidet med saken la fram et forslag om honorering av dommere basert på at det gis kr. 500,- for hel dag (over fire timer) og kr. 250,- for halv dags (under fire timer) oppdrag. Gruppen har kun sett på de nasjonale konkurransene, altså de som står på forbundets offisielle terminliste. Det er ikke gjort noen beregninger for hvordan dette vil kunne virke inn i forhold til andre konkurranser. Gruppen har vurdert andre former for anerkjennelse også, men konkludert med at dersom det skal innføres et system med anerkjennelse i en eller annen form, så er honorarer det eneste som er gjennomførbart. Gruppen har videre vurdert ulike modeller for å finansiere disse honorarene. De beregninger som ble lagt fram i 2006 viser seg å holde stikk også når vi har brukt reelle tall for antall dommere og konkurranser basert på NGTFs terminliste for 2007.

11 Kostnadene knyttet til honorarene vil være ca ,- pr. år. Arbeidsgruppen har vurdert ulike muligheter for å framskaffe de nødvendige midlene. De anser det ikke som aktuelt å dekke dette av forbundets ordinære budsjett, uten at det framkommer tilsvarende ny inntekt. Det har blitt vurdert om man kan øke startavgiftene med de nødvendige beløp, men konklusjonen har blitt at det vil bli en stor økonomisk belastning på de som deltar på disse konkurransene, samt at det blir komplisert å organisere det hele i og med at vi har mange grener og ulike konkurranseformer innad i grenene også. Arbeidsgruppa har konkludert med at en mulig finansieringskilde er å øke konkurranselisensen, jfr sak 121/ Organiseringen av utlønning av honorar knyttet til konkurransene må legges til den enkelte arrangør. Arrangørene får refundert kostnadene knyttet til honorarene fra forbundet ved innsending av dommerlister og oversikt over foretatte utbetalinger. Arrangørene utbetaler honorar til dommere i nasjonale konkurranser som inngår i NGTFs terminliste. Arrangørene foretar selv det praktiske i forhold til utbetalingene til dommerne iht. idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Arrangørene sender faktura for dekning av utgiftene knyttet til dommerhonorarene til forbundskontoret senest 14 dager etter konkurransen. Ordningen med godtgjørelse av dommere innføres fra For å dekke inn merutgiftene ved å innføre denne ordningen fremmer styret forslag om økning av konkurranselisensene som egen sak på forbundstinget 2008, jfr. sak 121/ Innføringen av ordningen gjennomføres under forutsetning av dekning av kostnadene gjennom økning i konkurranselisensen. Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Forbundsstyret diskuterte de foreslåtte kriteriene, og fattet følgende vedtak: Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene (NM i Arendal og i Bergen). Troppene må oppnå minimum 21,50 poeng i snitt i løpet av begge konkurransene. Dette er lik poengkravet for å bli norgesmester. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. De aktuelle troppene må oppfylle poengkravet 100%. Morten Holm er delegasjonsleder under mesterskapet. Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Forbundsstyret diskuterte innspillet fra Danmarks Gymnastikk Forbund. Den aktuelle utøveren til denne konkurransen har deltatt i tilsvarende konkurranser innen norden tidligere. Forbundsstyret legger til grunn at det i barnas idrettsrettigheter og konkurransereglementet for barneidrett også er åpnet for at barn fra nordiske land kan delta i konkurranser i Norden fra det året de fyller 11 år. Innsigelsene fra Danmarks Gymnastikk Forbund hensyntas, og Danmark kan stille med den delegasjonen de har ytret ønske om.

12 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevne 2009 I henhold til tingvedtaket fra 2004 er det arrangøren som kan gi beskjed om at de ikke har mulighet eller kapasitet til å gjennomføre NM for senior i alle grener under Landsturnstevnet. I forhold til Kristiansand har arrangøren ønske om å legge til rette for at alle kan gjennomføre NM i løpet av stevnet, og forbundsstyret mener derfor at man skal følge tingvedtaket. Det gjennomføres NM senior for alle grener under Landsturnstevnet i Kristiansand i Det gis i utgangspunktet ikke dispensasjon fra 16 år som nedre aldersgrense, men forbundsstyret er åpne for å vurdere konkrete forespørsler der hvor det i internasjonale regler for den aktuelle grenen er åpning for at seniorlag eller par kan bestå av både senior og juniorutøvere. Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Forbundsstyrets medlemmer har i løpet av vårens kretsting fått en del henvendelser knyttet til prosessen om veteranenes plass i organisasjonen. Bakgrunnen for at den ikke har blitt videreført som forutsatt, er at det har vært for mange andre saker som administrasjonen og de aktuelle styremedlemmer har måttet prioritere. Forbundsstyret vil videreføre prosessen i etterkant av forbundstinget. Prosessen omkring veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen videreføres etter forbundstinget 2008.

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 06.09.06 Referat fra forbundsstyremøte Lørdag 26.08.06 kl. 10.00 11.00 og 13.30 17.30 Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Morten Bråten til kl. 14.30 Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 02.03.09. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 30.01.09 kl. 11.00 18.00 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008

Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008 Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008 Sak 1 Åpning og hilsningstaler President Stig Nilssen ønsket velkommen og gav ordet til ordfører i Kristiansand. Ordføreren ønsket velkommen til Kristiansand. Æresmedlem,

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Ikke O-sak 25/14-16 Siv Langerød-Erichsen

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Forfall

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006

Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006 Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006 SAK 1 SAK 2 Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen b)

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016 Fredag 29. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 20:00 Minglekveld i Tippeliga lounge Lørdag 30. april Kl. 09:30 Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Innsjekking i salen Tingforhandlinger

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Ullevål stadion 12.11.15 Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 22. mars 2011 22c-0911_Protokoll_FS_19 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo Til

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014

Lov for NGTF. Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Lov for NGTF Vedtatt på forbundstinget i Tønsberg 26.04.2014 Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 REFERAT FRA STYREMØTET 9-10. MAI 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Eva T. Width, Tommy Figved, Kristin Fuglevåg, Morten B. Wilmann

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer