Referat fra forbundsstyremøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl , Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Forfall fra styret: Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Harald Johnson TKTM på sak 114/06-08 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Hermod Buttedahl på sak 121/06-08 og 123/06-08 Torill Aas Sundby på sak 118/06-08, 122/06-08 og 126/06-08 Antti Palkola på sak 114/06-08 Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Sak 114/06-08 Tingsak: Innsendt fra Buskerud GTK, landsfinalen Sak 115/06-08 Lovendringer, i h.t. lovnorm Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Sak 120/06-08 Regionalisering Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Sak 122/06-08 Åpent forum Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. Disse ble gitt saksnummer: Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevnet 2009 Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Orienteringssaker O-sak 45/06-08 Aktivitetsrapport styret Rapporten ble gjennomgått og oppdatert. Tatt til orientering. O-sak 46/06-08 Aktivitetsrapport administrasjonen Forbundsstyret hadde en meningsutveksling i forhold til at man i 2008 har fått flere viktige arrangement på høsten, bl.a. både barneidrettskonferanse og Convention, samt at breddeseminaret utgår på grunn av at det blir for mye. Det er en problematikk som må vurderes ut fra at man tilsynelatende slåss om den samme målgruppen til ulike kurs og konferanser. Forbundsstyret er opptatt av at tiltak evalueres før man gjør avtaler for gjennomføring neste år, særlig ble dette uttrykt i forhold til Convention i og med at det nå gjennomføres Convention i flere kretser. Tatt til etterretning. O-sak 47/06-08 Oppdatering på økonomien for 2008 Generalsekretæren redegjorde for de siste utviklinger innen årets økonomi, og de store usikkerhetsfaktorer som fortsatt er knyttet til budsjettet. Medlemsøkningen vil bidra positivt i forhold til både NIF-tilskudd og forbundsavgift. Den relative økningen i forhold til total medlemsmasse i norsk idrett vil også kunne virke positivt inn. Idrettsstyrets vedtak om fordelingen av overgangsmidlene tilsier at vi vil få mindre enn forutsatt på noen områder, mens andre områder muligens vil treffe bra i forhold til oppsatt budsjett. Det har vært en økning i sponsorinntektene i og med at nye avtaler har kommet på plass, og her kan det også komme mer i løpet av en måneds tid. Generalsekretæren anbefaler at man fortsetter driften som forutsatt i opprinnelig budsjett, og at styret gjør en gjennomgang av budsjettet så snart alle tildelinger er kjent. Tatt til etterretning.

4 Styresaker Sak 112/06-08 Styrets beretning for perioden Forbundsstyret gikk igjennom beretningen, og korrigerte de siste detaljer. Administrasjonen foretar en siste gjennomlesning før den leveres til trykking. Styrets årsberetning ble godkjent med noen små korrigeringer. Sak 113/06-08 Årsregnskap 2007 Forbundsstyret ble forelagt det reviderte regnskapet som ble behandlet i kontrollkomiteen Til styrets behandling forelå også kontrollkomiteens signerte uttalelse, samt informasjon om at revisor ikke har noe å bemerke til regnskapet. Årsregnskapet for 2007 ble godkjent med et overskudd på kr Sak 114/06-08 Nedleggelse av landsfinalen i sin nåværende form. Saken er sendt inn som forslag til forbundstinget fra Buskerud Gymnastikk- og turnkrets. Forslaget er sendt inn innen fristen, og legges fram for forbundstinget til behandling. Forbundsstyret har rettet forespørsler til de berørte tekniske komiteene, og det har kommet noen innspill. Leder i teknisk komite turn menn, samt landslagstrener ble bedt om å tiltre styret i behandlingen av saken. Landsfinalen anses av alle som en viktig konkurranse for både turn kvinner og turn menn, og det er enighet både i komiteene og i styret om at det fortsatt må være en konkurranse med et slikt konkurranseformat på landsnivå. Forbundsstyret mener at det er viktig at de beste også kan være med, og at det er likt system for deltagelse både innen turn kvinner og turn menn. Det framkom at det er uforholdsmessig mye etterarbeid i forhold til økonomien i opplegget, både på krets og forbundsplan, samt at den økonomiske modellen også er en medvirkende faktor til at Buskerud Gymnastikk- og turnkrets fremmer saken. Forbundsstyret mener at det må gjøres en endring i dette allerede fra 2008, og vil derfor fremme følgende forslag til tinget Landsfinalen som konkurranseform videreføres. Det skal fortsatt konkurreres både individuelt og med områdelag. Forbundsstyret mener det fortsatt bør være en kvalifisering innen områdene, men at man fyller opp ledige plasser ut i fra sammenlagtresultatene i Norgescup i turn kvinner og turn menn. De utøverene som får delta på bakgrunn av sine plasseringer i Norgescupen, og dermed ikke er med på et områdelag, kan bare konkurrere individuelt. Arrangementet lyses ut på lik linje med Norgesmesterskap. Dagens ordning med at det skal gjennomføres i de ulike områdene i tråd med en rulleringsplan avskaffes fra og med Forbundsstyret viderefører sine tilskudd til konkurransen med totalt kr ,-. Støtten til arrangøren økes med kr ,- til kr ,-. Forbundet yter i tillegg kr ,- til den beste kvinnelige og mannlige utøveren.

5 Utøvernes lag er ansvarlig for de øvrige kostnadene knyttet til sine utøvere. Sak 115/06-08 Lovendringer Forbundsstyret hadde fått tilsendt NGTFs lov i revidert form slik at den stemmer overens med lovnorm for særforbund. Forbundsstyret ønsker også å revidere 10 slik at den gir åpning for at det er tilstrekkelig at tingdokumentene gjøres tilgjengelig for organisasjonen, uten at de må sendes ut som post. Forbundsstyret godkjenner loven og legger fram følgende endring i 10, tredje ledd til vedtak på forbundstinget. I siste setning i tredje ledd settes ordene eller tilgjengeliggjort inn i teksten slik at tredje ledd lyder: Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 3 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest 1 måned før tinget. Sak 116/06-08 NGTFs fond, endring av statutter Forbundsstyret diskuterte også denne saken i sitt forrige møte, jfr. sak 103/ De foreslåtte statuttene har vært sendt til fondsstyret for NGTFs fond, kontrollkomiteen, lovkomiteen og kretslederne. I henhold til statuttene er det forbundstinget som beslutter nye statutter for NGTFs fond, og kretsledere med forbundsstyret når det gjelder kretsenes jubileumsfond. Det vil være mulig å organisere et møte i forbindelse med forbundstinget for å kunne fatte et slikt vedtak. Forbundsstyret ser det som positivt at man oppretter dette fondet med de foreslåtte statuttene, og den samme tilbakemeldingen har kommet både fra representanter i fondsstyret og kretslederne. Forbundsstyret ønsker å ha en åpen tilnærming til utdelingen av midler fra fondet, da en utdeling kun av avkastningen ikke vil utgjøre en vesentlig forskjell for de utøvere som blir tilgodesett. De siste årene har man sett at det i enkelte år blir et overskudd som da kunne brukes til å fylle opp igjen fondets kapital. Forbundsstyret ser også finansieringen av fondet som en del av den foreslåtte økningen i konkurranselisensen, men kun på en slik måte at overskytende midler fra konkurranselisensen kan være ett av flere mulige bidrag for å opprettholde kapitalen i fondet. Endringen av fondsstatuttene bør gjøres uavhengig av de vedtak som fattes i forbindelse med konkurranselisensen og godtgjørelse av dommere. Forbundsstyret legger fram for forbundstinget følgende reviderte statutter: STATUTTER FOR NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS UTØVERFOND 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøverfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. 2 Grunnlag Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Norges Gymnastikk- og Turnforbunds jubileumsfond. 3Kapitalen Fondets kapital kan økes på følgende måter: - vedtak om overføring fra forbundets eventuelle driftsoverskudd

6 - overskytende midler fra konkurranselisensen når ordinær driftsdel og midler til dommerhonorering er fratrukket. - opptjente rentemidler 4 Fondets styre Fondsstyret velges av Forbundstinget og har samme funksjonstid som Forbundsstyret. Styret har 3 - tre - medlemmer hvorav 1 - ett - skal være en representant fra Kontrollkomiteen. Sammen med styremedlemmene velges 3 - tre - varamedlemmer. 5 Plassering av midler Fondsstyret skal fatte vedtak om fondets midler med sikte på avkastning. Ved slik plassering skal det legges avgjørende vekt på at sikkerheten er størst mulig. 6 Tilskudd, stipend Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi tilskudd / stipend til følgende: - gymnaster innen våre konkurransegrener til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser, trening og treningssamlinger. - tilskudd til oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med deltagelser internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger. 7 Fondets størrelse Fondets inntjeningsmuligheter avgjør nivået for årlig utdeling fra fondet. 8Regnskapet Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som medlem av Fondsstyret. 9Endringer Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt Forbundsting med alminnelig flertall. 10 Ikrafttreden Disse statutter trer i kraft den dagen Forbundstinget har vedtatt dem. Sak 117/06-08 Nedleggelse av meldingsbladet gym og turn Meldingsbladet Gym og Turn er i sin 61. årgang nå i De siste årene har bladet blitt produsert ved forbundskontoret, og det utgjør anslagsvis minst en 25 % stilling. Det er vanskelig å anslå dette nøyaktig, da innsamling av stoff, oppfølging av arrangører og annonsører osv. gjerne pågår hele tiden, også i de ukene hvor det ikke er spesifikt arbeid med produksjonen av bladet. Økonomien knyttet til selve produksjonen og utsendingen framgår av det interne driftsregnskapet og viser at inntektene fra annonsesalg og lagsabonnement er like store som utgiftene knyttet til trykking og utsending. I tillegg er det noe inntekter knyttet til at annonser fra samarbeidspartnere inngår som en del av sponsorinntektene. Opplaget er totalt på ca , og av dette er det kun i underkant av 300 privatabonnementer. Bladet har også vært produsert på andre måter tidligere, bl.a. gjennom at man bare samlet stoffet, og så brukte man et firma til alt grafisk arbeid og trykking. Det ble i den perioden også brukt en vesentlig tidsressurs for å samle og organisere dette stoffet.

7 Dagens utvikling innen trykte medier kontra internett, tilsier også at vi heller bør benytte oss av den ressursen som nettsidene er, både i informasjonsøyemed og markedsøyemed. En økt bruk av hjemmesidene vil også gjøre de mer interessante som annonseplass for både samarbeidspartnerne og eventuelle andre annonsører. Bekjentgjøringer og annonser for konkurranser og lignende må gjøres lett tilgjengelig på nettsidene dersom bladet opphører. Frigjorte ressurser i administrasjonen er tenkt benyttet til oppgaver som er i tråd med de prioriterte områdene som vedtas gjennom langtidsplanen. Forslag om nedleggelse av bladet Gym og Turn fra og med fremmes for Forbundstinget Det produseres en ekstra utgave av trenerposten i Fra og med 2009 får alle trenere med lisens 4 trenerposter pr. år. Lagene får trenerposten i 3 eksemplarer som kompensasjon for bortfall av bladet siste halvår. Privatabonnenter får refundert halvparten av det de har betalt. Avtalene med samarbeidspartnere reforhandles i forhold til annonseringen der hvor det er aktuelt. Frigjorte administrasjonsressurser benyttes til andre oppgaver i tråd med vedtatte planer. Sak 118/06-08 Hedersbevisninger Det var kommet inn to forslag til administrasjonen. Forbundsstyret diskuterte forslagene og ber hederskomiteen vurdere dem. Forslagene oversendes hederskomiteen til vurdering. Sak 119/06-08 Langtidsbudsjett Forbundsstyret gikk igjennom det framlagte forslaget og foretok nødvendige justeringer for å oppnå ønsket innretning i forhold til de områdene som framgår som prioriterte i Langtidsplanen for Det er tatt hensyn til øvrige vedtak og føringer som er gitt i ulike vedtak. Langtidsbudsjettet innholder følgende vesentlige endringer på inntektssiden i forhold til budsjett / regnskap Salgsinntektene er justert i forhold til de ekstra tiltak vi vet vil komme i 2008, 2009 og I 2008 og 2010 er det Eurogym, og i 2009 er det ekstra salg knyttet til Landsturnstevnet. Sponsor og samarbeidsavtaler er lagt inn med kr i økning hvert år fra 2009, basert på de inntektene vi har i budsjettet for 2008 og som bygger på avtaler og forsiktige anslag på provisjoner. Tilskuddene er den absolutt største usikkerheten både i 2008, 2009 og Det er store endringer i tippenøkkelen, og i 2008 og 2009 har vi overgangsmidler knyttet til denne endringen og reguleringen av automatmarkedet. Selv om økningen er ganske stor fra 2007 og til 2010, er det rimelig å anta at vi vil komme på det nivået som er lagt inn. Medlemsinntektene øker jevnt i perioden basert på økning i medlemstall og aktivitet, samt en spesiell økning fra basert på at det innføres ny konkurranselisens.

8 Denne har en tilsvarende kostnadsøkning under tilskudd og andre kostnader. Stevneinntektene er knyttet til gjennomføringen av Landsturnstevnet i På utgiftssiden er det lagt inn nødvendig varekjøp for å kunne oppnå budsjettert varesalg. Personal / møter og administrasjon er økt vesentlig for å kunne ta høyde for økning av stillinger i kretsene, samt kostnader knyttet til et utadrettet markedsarbeid for å øke våre inntektsmuligheter og vår synlighet i media ytterligere. Det er også lagt inn lønnsøkning i tråd med forventet gjennomsnittlig utvikling i lønnsveksten i Norge. Til tross for at kostnadene til dommerhonorarer kommer inn under andre kostnader i 2009, synker disse likevel fra som følge av at medlemsbladet Gym og Turn foreslås lagt ned fra NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Inntekter Salgsinntekter Sponsor / samarbeidsavtaler Tilskudd Medlemsinntekter Stevneinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kostnader Varekostnad Personal / møter / administrasjon Andre kostnader Reise og oppholdskostnader Reklame og annonser Medlemskontingenter Gaver / premier Tilskudd Forsikringer Sum driftskostnader Finans- og ekstraordinære poster Renteinntekter, valutagevinst Andre finanskostnader, gebyrer Sum finanskostnader, gebyrer Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære inntekter Årsresultat Langtidsbudsjettet legges fram til behandling under forbundstinget med et overskudd på kr ,- i 2009 og ,- i Sak 120/06-08 Regionalisering Forbundsstyret diskuterte den framlagte rapporten og den foreslåtte innstilling til vedtak. Styret er av den oppfatning at det er gunstig å tydeliggjøre at det i kommende tingperiode skal arbeides videre med regionalisering med henblikk på målet om mer og

9 bedre aktivitet for alle. Dette til tross for at det fra statens side ikke legges opp til en ny geografisk inndeling av Norge, og at eventuelle vedtak om regionalisering i NIF først vil kunne komme i Forbundsstyret mener at fokus i den kommende tingperioden bør være på å skape oversikt og klarhet i hvordan aktiviteten best kan organiseres i kretsene / regionene, samt framskaffe en oversikt over den totale økonomien og økonomistrømmene i organisasjonen. Dette vil gi nødvendig bakgrunn for justering av kretstilskudd og eventuell samordning av forbunds- og kretskontingenter på neste forbundsting. I tillegg skal det arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Forbundsstyret fremmer følgende forslag for tinget Det skal i kommende tingperiode utredes følgende: - Organisasjonens samordnede økonomi på krets og forbundsplan. - Organisering av aktivitetene i forhold til administrative regioner - Samordning av krets- og forbundskontingenter - Ny modell for krets / regionstilskudd Det skal arbeides for å opprette stillinger i administrative regioner i takt med mulighetene i NGTFs budsjett. Sak 121/06-08 Endring av konkurranselisens Forslaget om endring av konkurranselisens kommer som en direkte følge av sak 123/06-08, godtgjørelse av dommere. I sammenheng med behovet for endring av konkurranselisens som følge av godtgjørelsen, er det også ønskelig med en forenkling av lisensstrukturen, en mulighet for å tilføre penger til et utøverfond, og også at det skal være rom for at antall konkurranser som er på NGTFs terminliste kan økes uten at ordningen med dommerhonorering belaster forbundets øvrige økonomi. Dagens konkurranselisens dekker forsikringskostnader og noe drift/utvikling av konkurranseaktiviteten gjennom at inntektene fra denne inngår som en del av forbundets totale inntekter. Ved en økning av konkurranselisensen ser forbundsstyret det som naturlig at denne andelen videreføres på nåværende nivå, mens de nye inntektene øremerkes til dommerhonorering og oppbygning av utøverfondet. Det er i dag ca utøvere med lisens, og i 2007 ga konkurranselisens en bruttoinntekt til NGTF på kr ,- I sak 123/06-08 framgår at kostnadene knyttet til dommerhonorering innen de konkurranser som var på NGTFs terminliste i 2007 vil beløpe seg til ca ,- Forbundsstyrets forslag om en lik konkurranselisens for alle utøvere uansett alder, vil gi en total inntekt på kr ,- Dette innebærer at kr ,- da blir tilgjengelig til dekning av dommerhonorarer dersom antall konkurranser på NGTFs terminliste økes, og til kapital i utøverfondet. Minimumsbeløpet for å dekke dagens lisensinntekter og dommerhonorering på et nivå tilsvarende 2007, er beregnet til kr. 300,-. ( /3200). Dette gir ikke rom for økning i antall konkurranser eller tilførsel av kapital til utøverfondet. Konkurranselisensen økes til kr. 400,- uansett alder og aktivitetsnivå. 33% av inntektene inngår som frie inntekter til forbundet for å dekke de områder som dagens konkurranselisens dekker. Øvrige inntekter går til

10 dekning av dommerhonorering og kapital i utøverfondet. Øvrige ordninger knyttet til konkurranselisensen videreføres i henhold til vedtak på tinget i Protokolltilførsel fra Ragnhild Mauseth: Ragnhild Mauseth mener at den foreslåtte lisensøkning er for høy i forhold til konkurranseaktiviteten hos breddegymnaster innenfor ulike konkurransegrener. Sak 122/06-08 Åpent forum Forbundsstyret ønsker at følgende temaer tas opp under åpent forum fredag 25. april 2008, kl Toppidrettssatsningen turn menn - 30 minutter presentasjon og påfølgende diskusjon - Regionalisering 30 min presentasjon og påfølgende diskusjon - Åpen post Teknisk komite turn menn, samt landslagstrener Antti Palkola og styremedlem Morten Bråten forbereder og gjennomfører temaet om toppidrettssatsningen. Leder i arbeidsgruppa for regionalisering og generalsekretæren forbereder og gjennomfører temaet om regionalisering. Presidenten er ordstyrer for hele Åpent forum, og leder åpen post. Sak 123/06-08 Godtgjørelse av dommere Forbundstinget 2006 vedtok følgende: Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og Oslo Turnforening ber det nye Forbundsstyret nedsette en tverrfaglig gruppe som bør jobbe med dommerhonorar og/eller andre former for anerkjennelse. I dag gis det ikke honorar for nasjonale konkurranser, mens flere av kretsene gir honorar for kretskonkurranser. Lagskonkurransene vet vi lite om. Målet må være å få en tverrfaglig struktur på dommerhonorarer, slik vi finner det i nesten alle andre idretter. Forbundsstyret gis fullmakt til å iverksette dommerhonorarer og/eller andre former for anerkjennelse etter utredningen fra den nedsatte gruppa. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtaket gir forbundsstyret fullmakt til å iverksette en ordning med dommerhonorar eller andre former for anerkjennelse, men i og med at ordningen vil kreve økte inntekter fra konkurranselisensen, vil ikke godtgjørelsen iverksettes før den økningen eventuelt er vedtatt av forbundstinget. Gruppen som har arbeidet med saken la fram et forslag om honorering av dommere basert på at det gis kr. 500,- for hel dag (over fire timer) og kr. 250,- for halv dags (under fire timer) oppdrag. Gruppen har kun sett på de nasjonale konkurransene, altså de som står på forbundets offisielle terminliste. Det er ikke gjort noen beregninger for hvordan dette vil kunne virke inn i forhold til andre konkurranser. Gruppen har vurdert andre former for anerkjennelse også, men konkludert med at dersom det skal innføres et system med anerkjennelse i en eller annen form, så er honorarer det eneste som er gjennomførbart. Gruppen har videre vurdert ulike modeller for å finansiere disse honorarene. De beregninger som ble lagt fram i 2006 viser seg å holde stikk også når vi har brukt reelle tall for antall dommere og konkurranser basert på NGTFs terminliste for 2007.

11 Kostnadene knyttet til honorarene vil være ca ,- pr. år. Arbeidsgruppen har vurdert ulike muligheter for å framskaffe de nødvendige midlene. De anser det ikke som aktuelt å dekke dette av forbundets ordinære budsjett, uten at det framkommer tilsvarende ny inntekt. Det har blitt vurdert om man kan øke startavgiftene med de nødvendige beløp, men konklusjonen har blitt at det vil bli en stor økonomisk belastning på de som deltar på disse konkurransene, samt at det blir komplisert å organisere det hele i og med at vi har mange grener og ulike konkurranseformer innad i grenene også. Arbeidsgruppa har konkludert med at en mulig finansieringskilde er å øke konkurranselisensen, jfr sak 121/ Organiseringen av utlønning av honorar knyttet til konkurransene må legges til den enkelte arrangør. Arrangørene får refundert kostnadene knyttet til honorarene fra forbundet ved innsending av dommerlister og oversikt over foretatte utbetalinger. Arrangørene utbetaler honorar til dommere i nasjonale konkurranser som inngår i NGTFs terminliste. Arrangørene foretar selv det praktiske i forhold til utbetalingene til dommerne iht. idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Arrangørene sender faktura for dekning av utgiftene knyttet til dommerhonorarene til forbundskontoret senest 14 dager etter konkurransen. Ordningen med godtgjørelse av dommere innføres fra For å dekke inn merutgiftene ved å innføre denne ordningen fremmer styret forslag om økning av konkurranselisensene som egen sak på forbundstinget 2008, jfr. sak 121/ Innføringen av ordningen gjennomføres under forutsetning av dekning av kostnadene gjennom økning i konkurranselisensen. Sak 124/06-08 Kvalifiseringskriterier EM TeamGym 2008 Forbundsstyret diskuterte de foreslåtte kriteriene, og fattet følgende vedtak: Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene (NM i Arendal og i Bergen). Troppene må oppnå minimum 21,50 poeng i snitt i løpet av begge konkurransene. Dette er lik poengkravet for å bli norgesmester. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. De aktuelle troppene må oppfylle poengkravet 100%. Morten Holm er delegasjonsleder under mesterskapet. Sak 125/06-08 Deltagelse i Nordisk U-14 Forbundsstyret diskuterte innspillet fra Danmarks Gymnastikk Forbund. Den aktuelle utøveren til denne konkurransen har deltatt i tilsvarende konkurranser innen norden tidligere. Forbundsstyret legger til grunn at det i barnas idrettsrettigheter og konkurransereglementet for barneidrett også er åpnet for at barn fra nordiske land kan delta i konkurranser i Norden fra det året de fyller 11 år. Innsigelsene fra Danmarks Gymnastikk Forbund hensyntas, og Danmark kan stille med den delegasjonen de har ytret ønske om.

12 Sak 126/06-08 NM under Landsturnstevne 2009 I henhold til tingvedtaket fra 2004 er det arrangøren som kan gi beskjed om at de ikke har mulighet eller kapasitet til å gjennomføre NM for senior i alle grener under Landsturnstevnet. I forhold til Kristiansand har arrangøren ønske om å legge til rette for at alle kan gjennomføre NM i løpet av stevnet, og forbundsstyret mener derfor at man skal følge tingvedtaket. Det gjennomføres NM senior for alle grener under Landsturnstevnet i Kristiansand i Det gis i utgangspunktet ikke dispensasjon fra 16 år som nedre aldersgrense, men forbundsstyret er åpne for å vurdere konkrete forespørsler der hvor det i internasjonale regler for den aktuelle grenen er åpning for at seniorlag eller par kan bestå av både senior og juniorutøvere. Sak 127/06-08 Veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen Forbundsstyrets medlemmer har i løpet av vårens kretsting fått en del henvendelser knyttet til prosessen om veteranenes plass i organisasjonen. Bakgrunnen for at den ikke har blitt videreført som forutsatt, er at det har vært for mange andre saker som administrasjonen og de aktuelle styremedlemmer har måttet prioritere. Forbundsstyret vil videreføre prosessen i etterkant av forbundstinget. Prosessen omkring veteranorganisasjonenes plass i organisasjonen videreføres etter forbundstinget 2008.

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 06.09.06 Referat fra forbundsstyremøte Lørdag 26.08.06 kl. 10.00 11.00 og 13.30 17.30 Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Morten Bråten til kl. 14.30 Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 02.03.09. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 30.01.09 kl. 11.00 18.00 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 30.06.2016 kl. 17.00 18.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008

Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008 Protokoll fra NGTFs forbundsting 2008 Sak 1 Åpning og hilsningstaler President Stig Nilssen ønsket velkommen og gav ordet til ordfører i Kristiansand. Ordføreren ønsket velkommen til Kristiansand. Æresmedlem,

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR) Ullevål stadion 22.09.2017 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 22.09.17 kl. 13.00 19.00 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 05.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) (meldte seg inhabil på

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag kl Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag kl Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 19.01.16 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) (til

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Ikke O-sak 25/14-16 Siv Langerød-Erichsen

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2013 22b-1113_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 5. mars 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Forfall

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Fredag 29.01.16 kl. 10.30 19.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) (til

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US Veronika Reinhaug (VR)

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US Veronika Reinhaug (VR) Ullevål stadion 17.12.2017 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 23.11.17 kl. 10.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Søndag kl mandag kl Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Søndag kl mandag kl Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Søndag 11.06.17 kl. 17.00 mandag 12.06. kl. 16.00 Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006

Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006 Protokoll fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting Stavanger 29. 30. april 2006 SAK 1 SAK 2 Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen b)

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status 1 INNHOLD 1. Forord 2. Evaluering av måloppnåelse i forhold til Langtidsplanen 2009-2012 a. Aktivitet b. Kompetanse c. Resultater 3. Evaluering

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 01.12.16 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR)

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 03.04.17 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Veronika

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2016 Fredag 29. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 20:00 Minglekveld i Tippeliga lounge Lørdag 30. april Kl. 09:30 Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Innsjekking i salen Tingforhandlinger

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 04.03.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Ullevaal Stadion, 23.02.2007 Protokoll fra møte i Forbundsstyret 22.februar 2007, i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Sted: NHFs lokaler, Ullevaal Stadion Møteramme: Torsdag 22.februar 1130 1930 Til stede:

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80)

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem. styremedlem (fra sak nr 80) Dato: 21. september 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 9 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Gunhild Bredesen (GB)

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden SAK 6: Budsjett Speidertinget 2008 SAK 6 Budsjett Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden 2011 2012 0. Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet,

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion, møterom US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion, møterom US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 22.08.16 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion, møterom US-4018 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) fra

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 26.03.2015 22c-1315_Protokoll AU 19 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget mandag 23. mars 2015 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer