Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl og Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Fredag 18.09.15 kl. 11.00 16.00 og 19.00 20.30 Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl og Ullevål stadion US-4018 og Thon Hotell Arena Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB) Stig Rønne (SR) Veronika Reinhaug (VR) Stein Nilsen (SN) Tilstede fra komiteene: Tina Carlsen, Ida Lindtveit Tilstede fra administrasjonen: O-sak 35/14-16, FS-61/14-16 O-sak 36/14-16 og FS-69/14-16 FS-62/14-16 og FS-68/14-16 FS-63/14-16 FS-65/14-16 FS-67/14-16, FS-70/14-16 og FS 71/14-16 Øistein Leren, Hermod Buttedahl Stig Nilssen Margrete Morken Ole Kristian Storsve Torill Aas Sundby Siv Kleiberg,

2 Ullevål stadion Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 33/14-16 Regnskap pr O-sak 34/14-16 Status toppidrett O-sak 35/14-16 Orientering fra konsulent Troppsgymnastikk O-sak 36/14-16 Orientering fra konsulent Utstyr og Anlegg Styresaker FS-61/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk og EM troppsgymn FS-62/14-16 Uttakskriterier trenere til VM i gymnastikkhjul FS-63/14-16 Dispensasjon fra aldersgrenser NM senior turn menn FS-64/14-16 Kommunikasjonskonsept for NGTF FS-65/14-16 Forbundsting 2016 FS-66/14-16 Budsjett 2016 FS-67/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk jr og sr RG FS-68/14-16 Endringer i barneidrettsbestemmelser revidering FS-69/14-16 FOU Turn og basistrening i skolen FS-70/14-16 Konkurranseklasser RG FS-71/14-16 Dommerevaluering RG

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker under eventuelt. De ble gitt følgende nummer og tittel: FS-70/14-16 Konkurranseklasser RG FS-71/14-16 Dommerevaluering RG Orienteringssaker O-sak 33/14-16 Regnskap pr Generalsekretæren redegjorde i henhold til utsendt notat. Det er større deler av regnskapet som ikke er ajour pga. overgang til ny plattform i NIF. Regnskapet tas til orientering. O-sak 34/14-16 Status toppidrett Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet omkring utøverne i senteret og på landslaget, samt det arbeidet som pågår i toppidrettsgruppen i forhold til planarbeid fram mot kommende forbundsting. Tas til orientering. O-sak 35/14-16 Orientering fra konsulent Troppsgymnastikk Konsulent for troppsgymnastikk orienterte om fem ulike områder som troppsgymnastikk har fokus på. Utdanning, trenerløype og e-læring. Den nye trenerløypa er krevende, men det er god fremdrift nå. Status nå er at rammeplanen for alle trener 2 delene er i ferd med å bli ferdigstilt, og denne ligger også ved notatet som styret fikk tildelt etter møtet. Det jobbes fortsatt med e-læring innen troppsgymnastikk. Dette har blitt lagt over på annen programplattform pga. problemer med hacking av området. Denne e-læringen skal synkroniseres med trenerløypa, og TKTR ønsker å satse mer på denne siten framover. Klubbutvikling, kombinert med besøk av eksperttrener fra troppsgymnastikk. Det er ønske om å bidra til dette, men da med fokus på at aktiviteten også er vektlagt, og da i denne sammenhengen ha fokus på troppsgymnastikk. Det ble henvist til neste sak på dagsorden, og hvor man i troppsmiljøet ser det som viktig at utviklingsarbeid overfor klubber er samordnet best mulig, og at man må jobbe både i forhold til ledere og trenere. Turn i skolen / trampett i skolen Det er et udekket marked i skoleverket, noe vi må forsøke å utnytte i et samfunns- og rekrutteringsperspektiv. Prosjektet vi hadde på dette er nedlagt,

4 men konseptet forefinnes fortsatt. Skolene henvender seg til oss, men vi har ikke noe apparat til å følge opp dette. Det er utfordringer knyttet både til faktiske kostnader og tid når kursene skal gjennomføres og hvilke kostnader som må dekkes. Troppsgymnastikken ser også en utfordring i å få dette tilpasset og innpasset i høyskolene. Det er behov for en felles plan for turn i skolen som også inkluderer trampett i skolen. Basishall i troppsgymnastikk Antallet innen grenen er økende, det er økende behov for haller tilpasset troppsgymnastikkgrenen. Det sees på som viktig at dette ivaretas i det pågående arbeidet omkring basishaller slik at man får lagene til å vurdere hvilke behov de enkelte grenene har, og at man i basishallkonseptets tegningsbase også tar høyde for apparatbehov i troppsgymnastikk og høydebehov i f.eks RG. Landslag i troppsgymnastikk Dette ble behandlet i 2011, og styret sluttet seg til planen. Men tiltaket ble stilt i bero på grunn av økonomi. Forbundet har nå en bedre situasjon økonomisk, og det er ønskelig å løfte fram igjen saken. Grenen viser økning både nivåmessig, antallsmessig, kompetansemessig med mer. Norge har oppnådd gode resultater, men det er lagenes innsats som har gjort at vi har kommet dit vi er. Det er ønskelig å løfte status på lagene til EM fra å være klubblag til å bli offisielle landslag. En slik endring vil gi økt status til både trenere og utøvere. Det kan også gi en mulighet for samarbeidspartnere. Tas til orientering. Utvalgte temaer følges opp i neste styremøte. O-sak 36/14-16 Orientering fra konsulent Utstyr og anlegg Det kommer nå henvendelser fra lag ukentlig. Dette krever tett oppfølging og det er gjennomført 16 besøk så langt i år. Målene i LTP er høye. Det er ca. 160 lag som har konkurranseaktiviteter, mens mange lag vil være fornøyde med å kunne være i gymsal med sine partier. Det er fire større leverandører som er aktuelle i markedet nå. De fleste basishaller som bygges er i regi av lag, men det skjer også at kommuner melder sin interesse. Programsatsningsmidler; her er det allerede delt ut det som var tilgjengelig i potten for perioden Det bør initieres et møte med KUD i løpet av høsten. Nettstedet godeidrettsanlegg.no skal være operativt i løpet av neste vår. Her skal også NGTF være representert. Her skal vi linke opp slik at vår side og denne siden utfyller hverandre. Spillemidler til utstyr, tildelingsprosenten var i fjor 20%, men reglene gir rom for 33%, potten er med andre ord for liten.

5 Det er viktig nå å markedsføre anleggskonferansen i Bergen i november. invitasjon vil bli delt ut på helgens seminar. FOU, samspill turn, basistrening og skole. Ferdig med versjon 1 av rapporten, Kristin Axberg har bidratt mye i den rapporten som nå legges fram. Ønsker å få dette til å få forankring også på NIH. Resultert i turn i skolen kurs i oktober, og det er allerede 14 påmeldte. Det er basert på Idrettens grunnstige. Kurset er på 6 timer. Knytningen mot NIH er også god med Bård Wist på NIH i forhold til den nye hallen som skal stå ferdig der oppe i NGTF er også representert i Oslo Idrettshaller AS og i NIFs anleggskomite. Departementet har også nå åpnet for at det gis spillemidler til nedfelt grop med hydraulikk. Tas til orientering. Utvalgte temaer følges opp i neste styremøte. Styresaker FS-61/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk og EM troppsgymn Teknisk komite troppsgymnastikk har bygget opp de foreslåtte kvalifiseringskriteriene på samme måte som tidligere kriterier. Disse har vist seg å fungere godt og ønskes videreført sammen med den presiseringen om kravet om deltagelse som ligger i vedtaket fra styremøte Disse presiseringene er som følger: Lag som skal representere Norge i internasjonale mesterskap må ha deltatt og konkurrert på normalt nivå i de angitte kvalifiseringskonkurranser. Forbundsstyret anser det som brudd på idrettens normer om Fair Play dersom lag ikke gjør sitt beste i en kvalifiseringskonkurranse eller mesterskap. Et brudd på disse normene er ikke forenlig med å skulle representere Norge i et internasjonalt mesterskap. Følgende kvalifiseringskriterier gjelder for uttak til Nordisk og EM troppsgymnastikk i Nordisk mesterskap TeamGym junior I forhold til arrangørens frister må aktuelle tropper delta i den ene kvalifiseringskonkurransen: * Nasjonal konkurranse TeamGym junior og senior , Drammen. De to beste troppene i hver klasse kan delta i mesterskapet. Ved eventuell lik poengsum vil den troppen med høyeste enkeltkarakter i et apparat gå foran. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans.

6 EM junior og senior Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene som gjelder ift. klasse (jr./sr.): Junior: * Nasjonal konkurranse TeamGym junior og senior Drammen. * NM TeamGym junior , Haugesund. Senior: * Oslo Open, Nasjonal konkurranse TeamGym junior og senior , Oslo. * NM TeamGym senior , Arendal. En utøver kan kun delta på en tropp i EM. Den beste troppen i hver klasse i junior og den beste troppen i hver klasse i senior, basert på snittet av deres resultater i begge kvalifiseringskonkurransene, kan delta i mesterskapet. Ved eventuelt likt snitt vil resultatet i NM være avgjørende. Ved eventuell fortsatt lik poengsum vil den troppen med høyeste enkeltkarakter i et apparat i NM gå foran. Den beste troppen i hver klasse i senior gis delsubsidiering fra NGTF. Beste tropp i hver klasse i junior tilbys deltakelse på full egenfinans. Kvalifiserte tropper til EM kan eventuelt låne utøvere fra andre lag etter at 2. kvalifiserings-konkurranse er avholdt. NB! Dette gjelder kun for bruk av dem under EM 2016, og ikke i konkurranser i Norge. En tropp skal ha minimum samme nivå i et internasjonalt mesterskap som de hadde i kvalifiseringskonkurransene. Delegasjonsledelse Komiteens forslag til delegasjonsleder er Birgit Iversen. Komiteens forslag til assisterende delegasjonsleder avklares senere. FS-62/14-16 Uttakskriterier trenere til VM i gymnastikkhjul Forbundsstyret drøftet de foreslåtte uttakskriterier for trenere til VM i gymnastikkhjul. Styret mener det er viktig at utøverne settes i fokus, og at uttaket av trenere måtte være i tråd med dette. Forbundsstyret legger til grunn at samme kriterier benyttes for valg av begge trenere dersom det reiser mer enn en trener. Forbundsstyret ser det som viktig at trenerne til sammen gir en god dekning av behovet innen alle grener. TKGH velger ut trenere til VM basert på følgende kriterier: - skal være aktiv trener i en norsk klubb. - bør kunne stille som trener i alle grener.

7 - bør ha relevant erfaring fra internasjonale konkurranser som trener og/eller gymnast. - skal stille opp på minimum to av treningssamlingene og det forventes at det gjøres en innsats for å bli kjent med alle gymnastene. Trener med flest gymnaster tatt ut til VM velges som hovedtrener. Dersom to trenere har like mange gymnaster fra egen klubb, velges trener for gymnasten med høyest sammenlagt karakter i siste nasjonale konkurranse som hovedtrener. FS-63/14-16 Dispensasjon fra aldersgrenser NM senior turn menn Konsulentene redegjorde for at det på møte i TKTM i juni var enighet om at man burde endre aldersgrensene for deltagelse i NM. Tidligere var grensen 16 år, men vi fulgte FIG reglene for noen år siden og hevet den da til 18. Komiteen ønsker å gå tilbake til at man kan få delta som 16-åring. Det vil kunne heve nivået i konkurransen, samt at det vil kunne gi en bedre mulighet for å få en fullverdig og god lagkamp. Kriterier for å kunne delta som 16-åring bør være at klubben selv avgjør om en deltager er god nok til å delta. Anslagsvis vil det kunne være 5-6 som vil kunne delta. Den aktuelle saken fremmes som dispensasjonsordning, men det er egentlig snakk om å endre regelen permanent. Reglene ble endret for å følge FIGreglene, men vi kan leve med to ulike aldersgrenser i Norge og internasjonalt. Forbundsstyret mener TKTM bør komme tilbake med en sak om permanent endring. De finner det betenkelig å gjøre en endring som vil gjelde for dette årets NM, da fristen for påmelding allerede er ute. TKTM må også se på øvrige aldersinndelinger i Twentyfourcup o.l. Forbundsstyret ser det som viktig å forsøke å få til mulighet for at flere kan delta i lengre tid. Det gis ikke rom for endring av årets aldersgrenser i NM turn menn for FS-64/14-16 Kommunikasjonskonsept for NGTF Generalsekretæren orienterte om oppbygning og innhold i det framlagte utkastet til kommunikasjonskonsept. Det var enighet i styret om at konseptet brukes som grunnlag for de øktene som omhandler dette under kommende helgs seminar, og at eventuelle innspill som kommer der hensyntas i den versjonen som da sendes ut på høring. Kommunikasjonskonseptet presenteres på årets kretsenes seminar før utsending på høring blant kretsene. FS-65/14-16 Forbundsting 2016 Administrasjonskonsulenten redegjorde for ulike sider av det forestående forbundsstinget. De aktuelle fristene for innkalling og dokumenter må overholdes, og det må gjøres endelig valg på sted for gjennomføring. Det ble

8 igjen påpekt at den delen av regionaliseringsvedtaket som omhandler dekning av kostnader for kretsleder til forbundsting kan synes problematisk i forhold til at delegater stiller med fritt mandat på vegne av sitt organisasjonsledd. Frister knyttet til dokumenter med mer i forhold til forbundstinget 2016 innarbeides i styrets arbeidsplan. 30. desember Invitasjon sendes ut/offentliggjøres på nett30. januar Forslag til saker som skal tas opp på tinget Foreslå personer som kvalifiserer til hedersbevisning 1. februar Alle beretninger skal leveres inn Beretninger fra alle komiteer skal til Årboka 29. februar Regnskap 2014 og 2015 Regnskap for 2014 og 2015 med noter 1. mars Styret skal Ferdigstille forslag, ta stilling til innkomne forslag Foreslå personer til Valgkomite 1. mars Påmeldingsfrist 10. mars Ferdigstille hefte med Tingpapirer med bl.a. forslag til budsjett for hele tingperioden. Sende Årbok til trykking 30. mars Utsending/tilgjengeliggjøring av Tingpapirer 15. april Innlevering av fullmaktskjema fra lagene Administrasjonen undersøker kostnadsbildet på gjennomføring av tinget flere steder før endelig beslutning tas på sted. Dekning av kretsledernes deltagelse drøftes med kretslederne på kommende kretsenes seminar for å forsøke å finne en bedre løsning gjennom at man heller dekker tilsvarende kostnad for en representant mer til kretsenes seminar i tingåret. FS-66/14-16 Budsjett 2016 Generalsekretæren la fram et notat som diskusjonsgrunnlag for oppstarten av arbeidet med budsjett Det framkom noen signaler som det bør jobbes videre etter, men saken vil også bli tatt opp igjen på neste forbundsstyremøte. Foreløpige signaler er at styret finner det naturlig å budsjettere med en vekst i medlemstall og dermed også tilsvarende vekstfaktor i tilskudd, omsetning med mer. Forbundsstyret mener at toppidrettssatsning i ulike grener skal budsjetteres på samme måte som det gjøres i turn menn, og ikke splittes opp slik som tilfellet har vært med turn kvinner og rytmisk gymnastikk i 2014 og 2015 budsjettet. Det er styrets oppfatning av det nå bør innarbeides en stilling som sportssjef, og at dette sees sammen med innfasingen av flere grener i toppidrettsarbeidet. De øvrige spørsmålene som var i det framlagte dokumentet tas til vurdering av den enkelte, og saken tas i sin helhet opp igjen i neste forbundsstyremøte.

9 Generalsekretæren jobber videre med budsjett ut ifra de foreløpige signalene, og saken tas opp igjen til videre drøfting i neste møte. FS-67/14-16 Kvalifiseringskriterier Nordisk jr og sr RG Representantene fra TKRG og konsulenten redegjorde for de framlagte kriteriene. Forbundsstyret ga sin tilslutning til disse som ble vedtatt. Overordnede kriterier, som gjelder alle klasser: Følgende konkurranser gjelder som uttak til Nordisk Mesterskap i alle klasser: - Twentyfour Cup Bergen januar - Twentyfour Cup Njårdpokalen januar Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg må delta i begge konkurransene. TKRG legger rankinglister både sammenlagt og pr.program/redskap fra begge konkurranser til grunn. Forfall fra en av konkurransene pga. skade/sykdom meldes fra på mail til Det må leveres legeattest. Gyldig forfall meldes i fra om på dommermøte av TKRG slik at alle klubber er informert. Dersom en utøver ikke deltar i begge konkurranser (pga sykdom, skade e.l.), men resultatet i en konkurranse tilsier at gymnasten er en styrke for laget, gjøres en totalvurdering av TKRG. Kriterier uttak individuelle klasser junior og senior Uttaket av individuelle gymnaster gjøres i klassene Nivå 8 og Nivå 6 Dersom noen har gymnaster i Nivå 4 de mener er aktuelle for vurdering, ta kontakt på mail til Gymnastene det gjelder må stille i 4-kamp i Nivå 6 i de to kvalifiseringskonkurransene (gymnastene kan velge om de i samme konkurranser også stiller i Nivå 4 eller om første tellende cup konkurranse blir etter kvalifisering Nordisk). De 3 beste på rankinglisten sammenlagt tas ut til å kjøre 4-kamp i begge klasser. Dersom det er tydelig skille på rankinglisten sammenlagt mellom nr.4 og 5 vurderes fjerdemann til 4-kamp. Nr.5 vurderes som reserve. Dersom det er tett mellom nr.4 og 5, vurderes det en redskapsfordeling etter ranking pr.redskap. Kriterier uttak Tropp junior og senior De to beste troppene på rankinglisten for junior tropp tas ut.

10 De to beste troppene på rankinglisten sammenlagt for senior. Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på maksimum 1.000,-kr, endelig sum settes når økonomisk oversikt er tilgjengelig. Det er ønskelig å sette egenandelen til 0,- og det jobbes med det budsjettmessig. Delegasjonsledelse Komiteen vil forslå delegasjonsleder når laget er klart. FS-68/14-16 Endringer i barneidrettsbestemmelser revidering Forbundsstyret drøftet de framlagte innspillene omkring de nye barneidrettsbestemmelsene. Det er særlig begrepet regionalt som skaper mulighet for tolkninger, og som krever en større gjennomgang før man lager et endelig forslag til tekst. Det vil også være gunstig å ha kjennskap til NIFs tanker om sanksjoner før man vedtar ny tekst. Dokumentet «NGTFs kommentarer til idretten barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett» omarbeides i henhold til ny tekst fra Idrettstinget. NGTFs presiseringer omarbeides til å samsvare med nye regler fra Idrettstinget. Forbundsstyret godkjenner den nye teksten før den blir distribuert ut til våre lag. FS-69/14-16 FOU Turn og basistrening i skolen Konsulenten for utstyr og anlegg orienterte om status i prosjektet Turn og basistrening i skolen. Det er gjort et stort arbeid med å bringe fram det faglige grunnlaget for prosjektet, og nå står forankring av prosjektet for tur. Det ble presentert en framdriftsplan som styret drøftet og kom med tilbakemeldinger på. Forbundsstyret understreket viktigheten av at prosjektet sikres en solid forankring internt i forbundets ulike aktiviteter før man går videre utenfor organisasjonen. Dette anses viktig både for å sikre framdriften når prosjektet settes i gang, og det sikrer at man har fått med de gode innspill fra alle aktiviteter før man begynner utadrettet. Prosjektet må sikres en god intern forankring før man utarbeider den endelige videre framdriftsplan. Komiteen bes komme tilbake med revidert plan for gjennomføring i møtet i desember FS-70/14-16 Konkurranseklasser i RG Komiterepresentantene orienterte mer utdypende om de mange konkurranseklassene som konsulenten redegjorde om på forrige styremøte. Det er mange klasser, men de er også nøye gjennomtenkt. F.eks er yngre junior opprettet for å mildne overgangen mellom rekrutt og junior. Det opereres også med både 2-kamp og 4-kamp. Systemet får mange positive tilbakemeldinger, men også noen spørsmål også omkring hensikten.

11 De mange klassene har ført til bedrede forhold for dommerne, og utøverne er også fornøyde. Det er dog noe mer administrasjon og mer premier, men hovedinntrykket er positivt. Forbundsstyret ga tilslutning til det konkurransesystemet som nå er i bruk i RG all den tid det oppleves som positivt for miljøet, både utøvere og dommere. FS-71/14-16 Dommerevaluering i RG Komiteen presenterte det systemet som er utviklet for dommerevaluering i RG. Systemet har vært under stadig utvikling, og det har etter hvert blitt mer og mer arbeidskrevende. Det har også ført til en del diskusjoner og drøftinger omkring hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for evalueringen og eventuelle konsekvenser, og også når eventuelle reaksjoner skal gis. Det er et mål å rekruttere flere dommere, men man er usikker på om evalueringen bidrar til det i alle tilfeller. Systemet er krevende, noe som fører til at tilbakemeldingen i noen tilfeller blir sene i forhold til når dømmingen ble foretatt. Det er også noen som har gitt uttrykk for at selve evalueringen fører til at man bli utrygg i situasjonen, og dagens system setter høye krav til kontrolldommeren. Teknisk komite ønsket å drøfte med forbundsstyret om hvorvidt de kunne gjøre en gjennomgang av dagens system og komme med forslag til forbedringer, eller om det var tidligere vedtak som var bindende slik at systemet måtte videreføres i sin nåværende form. Komiteen understreket også at de mente det var viktig at evalueringen var basert på en del prinsipper. Komiteen mener det er viktig med rekruttering av dommere, og de har bestemt seg for å arbeide med dommerutvikling. De ønsker å arbeide for en langsiktig utvikling av dommere fra nasjonalt nivå og opp til øverste internasjonalt nivå. Det er nå mange dommere, men det er få som dømmer. I denne sammenhengen må det også gjøres en vurdering av dommerhonorarene i forhold til at det nå er flere som velger bort dommeroppdrag til fordel for treneroppdrag. Komiteen ser at det er behov for å dømme mye for å bli god, og da ønsker de å arbeide for å finne løsninger som bidrar til det. Forbundsstyret støtter TKRG i deres vurderinger omkring dommerevaluering, og det ble klargjort at TKRG gjerne kan utarbeide et bedre system for dommerevaluering som både er forankret i prinsipper, og som kan bidra til at det blir mer attraktivt å være dommer i RG. Møtet avsluttet kl Øistein Leren (ref.) Generalsekretær

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 20.01.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 09.04.15 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion US-4058 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Ikke O-sak 25/14-16 Siv Langerød-Erichsen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 19.10.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 19.10.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Mandag 19.10.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stein Nilsen (SN) til kl. 15.40 ikke

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 05.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) (meldte seg inhabil på

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 04.12.15 kl. 09.30 17.00 Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 04.12.15 kl. 09.30 17.00 Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Fredag 04.12.15 kl. 09.30 17.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Veronika Reinhaug (VR) Ullevål stadion 22.09.2017 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 22.09.17 kl. 13.00 19.00 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag kl Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag kl Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 19.01.16 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) (til

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 04.03.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US Veronika Reinhaug (VR)

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion US Veronika Reinhaug (VR) Ullevål stadion 17.12.2017 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 23.11.17 kl. 10.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, Møterom US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 01.12.16 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Søndag kl mandag kl Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Søndag kl mandag kl Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Søndag 11.06.17 kl. 17.00 mandag 12.06. kl. 16.00 Thon Hotel Ullevål stadion / Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 02.03.09. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 30.01.09 kl. 11.00 18.00 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Ullevål stadion 12.11.15 Referat fra forbundsstyremøte Tirsdag 17.11.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 03.04.17 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Veronika

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 30.06.2016 kl. 17.00 18.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013 Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 INFO FRA Teknisk

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion, møterom US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion, møterom US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 22.08.16 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion, møterom US-4018 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) fra

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 06.09.06 Referat fra forbundsstyremøte Lørdag 26.08.06 kl. 10.00 11.00 og 13.30 17.30 Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Morten Bråten til kl. 14.30 Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Fredag 29.01.16 kl. 10.30 19.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) (til

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 23.09.16 kl. 10.00 18.00 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR) May Brit

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk 5.november 2013 REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 1.november kl.18.00-21.00, Ullevål rom 2004 Tilstede: Navn: Bente Bjanes Marit Sørensen Mette

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.7 2015

Infoskriv TKRG nr.7 2015 Uttakskriterier EM 2016 Mesterskapet, som er et mesterskap for senior tropp og junior lag, avholdes 13.juni- 19.juni 2016 i Holon, Israel. Uttakskriteriene er vedtatt på NGTFs styremøte 4.desember 2015.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018. Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 06.12.2012 kl. 08.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS) Stig Rønne (SR) Forfall

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 30.08.17 kl. 09.00 17.00 Ullevål stadion, US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Veronika

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Uttakskriterier EM 2017 EM arrangeres i Pesaro, Italia 19.-21. mai 2017. Mesterskapet er for junior tropp og senior lag. Uttakskriterier er vedtatt på styremøte 1.desember 2016. UEGs bestemmelser ifm.

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER

LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015 Så snart en ansettelse er godkjent av styret i NGTF blir det et planmøte mellom Landslagskoordinator / TK og klubber/trenere med utøvere på Jr.

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Kvalifisering til junior NM i RG Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM.

Kvalifisering til junior NM i RG Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM. Kvalifisering til junior NM i RG 2017 YNGRE JUNIOR NIVÅ 4 INTERNASJONAL KLASSE: - Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM. - Under NM konkurreres

Detaljer

Kvalifisering til NM i RG 2016

Kvalifisering til NM i RG 2016 Kvalifisering til NM i RG 2016 I junior NM har arrangørklubb mulighet til å stille med én gymnast i en av de to juniorklassene, dersom arrangørklubb ikke selv har kvalifiserte gymnaster. Denne gymnasten

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen FOU Turn og basistrening i skolen Et prosjekt for samspill med skolen Forskning Kristin B. Axberg er ansatt i NGTF og er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole på et prosjekt med arbeidstittelen:

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Norge deltok med turnlandslag for kvinner i Olympiske leker i 1968 og 1972 Og individuelt med Anita Tomulevska, Barcelona 1992 Turn er OLs største og viktigste

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 Til: Kopi: * Alle lag med gymnastikkhjul * Kretsledere og kretskontorer * Internasjonale dommere og nasjonale dommere * Mailingliste gymnastikkhjul * Teknisk komité gymnastikkhjul * www.gymogturn.no 01.08.2016

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2028 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av forbundstinget 2016. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status 1 INNHOLD 1. Forord 2. Evaluering av måloppnåelse i forhold til Langtidsplanen 2009-2012 a. Aktivitet b. Kompetanse c. Resultater 3. Evaluering

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2013 22b-1113_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 5. mars 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa!

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa! Infoskriv nr.1 2017 Oslo, 20.november 2017 Vi er best i Nord Europa! Gratulerer til laget som tok gull; Martine Skregelid, Asker tf, Thea Mille Nygaard, Holmen tt, Julie Madsø, Holmen tt, Ingrid von Hafebrädl,

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.4 2015

Infoskriv TKRG nr.4 2015 Endring av reglement for rekrutter i Landsfinalen På grunn av forskjellige regler for dømming av obligatoriske og frivalgte redskapsprogram i rekruttklassen har det ikke blitt helt rettferdig når disse

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE Informasjonen i dette dokumentet er kun norske tilpasninger og informasjon. European Cheer Union (ECU) sitt reglement må leses i tillegg. Vi anbefaler

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 23.08.2013 22c-1315_Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt 20.08.2013 i NHFs lokaler

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag ASKER 28. -30. APRIL 2017 For 27. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 28. APRIL: Dommer- og

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 3/ i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 3/ i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 11.10.2013 22c-1315_Protokoll AU 03 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 3/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs

Detaljer

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2016-2024 STATUS samt forslag til endring/tilføying kretsting 2017 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 31.oktober kl.18.00-21.00, NIH rom 107 4.november 2014 Tilstede: Navn: Marit Sørensen Mette Sivertsen Hanna Kristine

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Ås, 15. august 2016 Referat telefonmøte mandag 15. august

Detaljer