Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Eva Sunde Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Marianne Eikeland på Sak 59/08-10 og Sak 62/08-10 Torill Aas-Sundby på Sak 60/08-10 Tilstede fra komiteene: Ingen Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 24/08-10 Regnskap pr O-sak 25/08-10 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 26/08-10 Aktivitetsrapport styret O-sak 27/08-10 Status WG-2015 og FIG-Council O-sak 28/08-10 Status VM i Sportsdrill 2010 O-sak 29/08-10 Status Veteraner i NGTF O-sak 30/08-10 Organisering av dommeransvarlig turn menn Styresaker Sak 59/08-10 Sak 60/08-10 Sak 61/08-10 Sak 62/08-10 Sak 63/08-10 Sak 64/08-10 Sak 65/08-10 Sak 66/08-10 NGTF trenere og status Landsturnstevnets framtid Uttakskriterier Nordisk mesterskap troppsgymnastikk Barneidrettsrettighetene Stilling ved forbundskontoret Forberedelser til kretsledermøte Abonnementspriser Gym og Turn Oppnevning av tekniske komiteer

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt inn to saker under eventuelt. De ble gitt følgende nummer: O-sak 29/08-10 Status Veteraner i NGTF O-sak 30/08-10 Organisering av dommeransvarlig Orienteringssaker O-sak 24/08-10 Regnskap pr Regnskap oppdatert pr ble lagt fram og gjennomgått. Det ligger an til et overskudd i Regnskapet avsluttes pr , og endelig årsregnskap forventes ferdig i løpet av februar. O-sak 25/08-10 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 26/08-10 Aktivitetsrapport styret O-sak 27/08-10 Status WG-2015 og FIG-Council Tatt til orientering O-sak 28/08-10 Status VM i Sportsdrill 2010 Det ble orientert om framdrift i hotellavtaler, hallavtaler, kontakt med kommunen og kretsen. O-sak 29/08-10 Status Veteraner i NGTF Det ble orientert om de ulike organiseringsformene man nå diskuterer med organisasjonene, og som skulle diskuteres med kretslederne i det kommende kretsledermøtet. O-sak 30/08-10 Organisering av dommeransvarlig I sak 55/08-10 ble det foretatt oppnevning av tekniske komiteer. I den sammenheng var det ikke klart hvordan turn menn skulle organisere ansvaret for dommersaker. Dette har blitt avklart i etterkant, og i den kommende perioden vil Tom Thingvold ivareta og ha ansvaret for dette. Han vil ikke være oppnevnt som medlem i komiteen, men rapporterer likevel i forhold til oppgavene til leder i teknisk komite turn menn. Den praktiske gjennomføringen blir i samarbeid med konsulenten på forbundskontoret og eventuelle ressurspersoner som tilknyttes arbeidet. Teknisk komite rytmisk gymnastikk har valgt en tilsvarende form med Marie Moltubakk som ansvarlig for dommersaker, og de har også organisert en trenergruppe etter samme modell.

4 Styresaker Sak 59/08-10 NGTF trenere og status Det er en utfordring å beholde trenere i lagene, og særlig da trenere på breddepartiene. Gymnastikk- og turn har den utfordringen at det kreves en stor grad av kompetanse for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til gymnastene, et krav som øker dess eldre utøverne blir. God barneidrett og ikke minst en god ungdomsidrett er derfor avhengig av at vi klarer å skape kontinuitet på trener / instruktørsiden. Forbundsstyret mener det er nødvendig å få klarlagt flere sider av dette saksområdet, og oppnevner derfor en arbeidsgruppe hvor det søkes å oppnå representasjon fra alle nivåer og med erfaring fra aktivitet med utøvere i ulike aldre. Arbeidsgruppen består av: Veslemøy Viervoll, Marianne N. Eikeland, Siw Langerød-Erichsen, Bente Bjanes, Oddrun Vabø og Marthe Folstad. Arbeidsgruppen gis følgende mandat for arbeidet: Arbeidsgruppen skal levere et forslag til helhetlig modell for ivaretakelse av kompetanse og status for trenere innen gymnastikk og turn, herunder også mulige ansettelsesmodeller. Elementer som bes utredet er: Vurdering av hva som gir status, f. eks. kompetansenivå, ansettelsesform, former for godtgjøring/honorering. Vurdering av hvordan ulike oppgaver, ansvar og krav til resultater kan virke inn på engasjement Vurdering av hvordan nødvendig kompetanse kan bygges og ivaretas, for eksempel i form av kurs/seminarer i NGTFs regi, gjennom studier på høyskole/ universitet osv. Vurdering av hvordan man best kan ivareta både frivillig innsats og samtidig behovet for kompetanse og kontinuitet. Vurdering av hvordan offentlige kulturskoler er organisert og hvorvidt det kan ha overføringsverdi for oss. Gruppen legger fram sin innstilling til forbundsstyret i første møte høsten Sak 60/08-10 Landsturnstevnets framtid Påmeldingen til Kristiansand er omtrent på nivå med Mosjøen, slik at de forventningene man hadde om at sted, innhold, omfang og kobling mot andre arrangement skulle bidra til økning i påmeldingene, ikke ser ut til å ha hatt forventet virkning. Forbundsstyret ser det som viktig å foreta en vurdering av konseptet med nasjonal massemønstring slik som landsturnstevnet er, og det nedsettes derfor en gruppe med mandat til å gjennomføre denne vurderingen. Det er allerede valgt sted/arrangør for landsturnstevnet i Det anbefales likevel at man avventer endelig kontraktsinngåelse til etter at rapporten er behandlet i forbundsstyret.

5 Arbeidsgruppen består av: Ole Ivar Folstad, Guy Jung, Harald Johnson, Linda Mikalsen og Torill-Aas Sundby Gruppen har følgende mandat: Konseptet for nasjonal massemønstring vurderes med bakgrunn i registrert utvikling. Tilsvarende type arrangement / utvikling i andre nasjoner undersøkes. Det foretas videre undersøkelse(r) blant egne medlemmer. Det foreslås opplegg for framtidige massemønstringer; bl.a. frekvens, innhold, aktuelle eksterne samarbeidspartnere utover egen organisasjon, ulike deltagerpakker med ulik lengde. Endelig rapport med forslag til framtidig opplegg leveres for behandling i styret senest i oktober Sak 61/08-10 Uttakskriterier Nordisk mesterskap troppsgymnastikk Mesterskapet avholdes i Finland, og hvert land kan delta med to tropper i hver klasse. TKTR har definert følgende mål i de ulike klassene i denne forbindelse: Kvinner, en tropp blant de seks beste. Menn, en tropp blant de fire beste. Mix, gullmedalje Det tas sikte på å delta med to tropper i hver klasse, og den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF, mens nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. Følgende kriterier gjelder for uttak til Nordisk mesterskap TeamGym 2009: Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene (NM under Landsturnstevnet og Marin Alpin Pokalen ). Troppene må oppnå minimum 21,50 poeng i snitt i løpet av begge konkurransene. Dette er lik poengkravet for å bli Norgesmester. De aktuelle troppene må oppfylle poengkravet 100%. Sak 62/08-10 Barneidrettsrettighetene Forbundskontoret får jevnlig henvendelser om ulike problemstillinger knyttet til idrettens barnerettigheter. De dreier seg ofte om ulike problemstillinger knyttet til uttak og selektering, selv om årsakene til henvendelsene kan være mange og ulike. Felles for alle er at de har skapt en situasjon hvor det er behov for hjelp til å tolke regelverket. NGTF må derfor ha en omforent holdning til hva som skal være vektlagt innen god barneidrett i NGTF. Det er også et behov for å kunne formidle hva vi skal stå for i forhold til media, og da vil også en slik grunnleggende holdning bidra til en klarere profil for vår barneidrett. Forbundsstyret diskuterte ulike vinklinger knyttet til problemet, og det anses som svært viktig å få fram de gode eksemplene. Samtidig ser man det som viktig å arbeide med hvordan kommunikasjonen foregår i lagene, og at det i denne sammenhengen legges vekt på god informasjon til berørte parter, og særlig da til foreldrene. Foreldremøter hvor lagets barneidrettsarbeid og differensiering av tilbudet blir belyst vil være gode tiltak for å bidra til et godt og riktig tilbud til barna. Et grunnprinsipp for barneidretten er at barna skal stå i sentrum og at det er viktig å gi barna gode opplevelser.

6 Forbundsstyret anser det som viktig at temaet gis en god behandling i alle relevante kurs, da det er trenerne som er i fremste rekke og møter barna til daglig. Måten slike problemstillinger bør håndteres på for å få gode prosesser er det viktig å gi trenere og ledere innsikt i. NGTF ønsker å arbeide for å heve nivået på breddegymnastikken i foreningene, noe som også vil være med på å minske problemet med selektering og utfordringen med at gymnaster på samme alderstrinn får ulike tilbud. Det bør også arbeides for å se om vi kan klare å lage kjøreregler for hvordan uttak og selektering skal kunne foregå, men det viktige er at barna så langt det er mulig gis et tilbud i tråd med deres ønsker og behov. Forbundsstyret mener det er sentralt at den første barneaktiviteten er en god felles start for alle barn, men at det også må gis rom for at de som vil trene mer får tilbud om det. Forbundsstyret mener at som et grunnprinsipp må ikke partiene være større enn at den enkelte gymnast får oppmerksomhet og hjelp i sin ferdighetsutvikling. Et tilbud innen en forenings barneidrett, det være seg på bredde eller konkurransepartier, skal ikke reguleres av kontrakter med barna. Det er dog naturlig at foresatte til barn som får et utvidet tilbud må bidra i større grad i foreningen, men her vil det være lokale forskjeller, og forholdet må ikke reguleres med kontrakter. Innen barneidretten må det være muligheter for enkle og smidige overganger mellom ulike aktiviteter og nivåer, og informasjon og dialog mellom trenere / lag og foresatte er helt sentralt for å få til en god organisering for barna. Barn bør få muligheten til å prøve ulike tilbud uten at det formaliseres, og at det hele tiden er i samråd med foresatte hva det enkelte tilbud innebærer. Lagene må være aktive i denne prosessen, ikke bare den enkelte trener. Det er lagene som har ansvar for kvaliteten på tilbudene, men i og med at forbundet er det organ som idrettstinget har på lagt oppfølgingsansvar, så blir også forbundet meningsberettiget og forpliktet i forhold til den lokale idretten. Administrasjonen ved forbundskontoret forholder seg til linjene i denne debatten ved svar til lagene. Forbundsstyret ønsker at debatten holdes levende gjennom videre oppfølging med kretsledere, og gjennom ytterligere debatter ved behov. Sak 63/08-10 Stilling ved forbundskontoret Generalsekretæren redegjorde for det generelt høye arbeidspresset ved forbundskontoret, og det stadig tydeligere behovet for å være en person til i ledelsen for å kunne følge opp i det daglige arbeidet. Dette er sterkt aktualisert gjennom at generalsekretæren nå bruker mye tid på oppfølging av arbeidet med World Gymnastrada 2015, FIG-Council 2009 og VM i Sportsdrill i I tillegg er det også en god del oppfølging av sponsorarbeidet generelt og spesielt i forhold til Flerforbundsavtalen. Et alternativ kan være å redusere aktivitetsnivået innen de områder som er nevnt, men dette er ikke i tråd med forbundsstyrets ambisjoner for internasjonal satsning og inntektsbringende arbeid. Det er særlig personaloppfølging, overordnet økonomiarbeid og daglig drift av forbundet som vil være arbeidsområdene. Dette må utformes og tydeliggjøres i utlysningsteksten.

7 Generalsekretæren ser det som ønskelig å kunne ha med representanter fra de ansatte på Ullevaal i tilsettingsrundene. Det kan også bli vurdert å benytte et rekrutteringsfirma, dersom det er behov for det i prosessen. Generalsekretæren gis fullmakt til å lyse ut ny stilling i administrasjonen, og forestå tilsettingsarbeidet i samarbeid med representanter fra staben for øvrig og visepresidenten. Arbeidet bør iverksettes umiddelbart. Sak 64/08-10 Forberedelser til kretsledermøte Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte agendaen for møtet og fordelte ansvaret for oppfølging av de ulike temaene. Møtet gjennomføres i henhold til agenda og omforent arbeidsfordeling. Sak 65/08-10 Abonnementspriser Gym og Turn Generalsekretæren redegjorde for økonomien i produksjonen av meldingsbladet Gym og Turn. Dersom man bare ser på selve trykke- og distribusjonskostnadene, ligger det an til at inntektene knyttet til annonser og abonnement ikke vil dekke disse kostnadene. I tillegg kommer lønnskostnadene knyttet til bladet, slik at dette uansett et tiltak som innebærer en reell kostnad for forbundet. Forbundsstyret mener at det i hvert fall bør være balanse mellom trykking og distribusjon og inntektene som kommer fra abonnement og annonser. Abonnementsprisen vil fra og med 2009 være: Privat kr. 300,- Lag kr. 500,- Sak 66/08-10 Oppnevning av teknisk komité sportsdrill Generalsekretæren redegjorde for det forarbeidet som var gjort i denne saken, og begrunnelsen for at man ønsker å ha seks personer i komiteen. Teknisk komité sportsdrill oppnevnes i perioden med følgende sammensetning: Leder: Elisabeth Slotsvik Kleive Medlemmer: Anne Wangensteen, Elin Hjartåker, Eli Karin Midtun, Lene Tou Drilsvik, Monika Molvær. Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer