Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl First Hotel Victoria, Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold Hansen (LBH) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Morten Bruun Evensen på sak 59/12-14 og sak 63/12-14 Tilstede fra komiteer: Ingen

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 28/12-14 Aktivitetsrapport fra styret O-sak 29/12-14 Aktivitetsrapport fra administrasjon O-sak 30/12-14 Regnskap pr O-sak 31/12-14 Rapport Unge Ledere Styresaker Sak 59/12-14 Rammer for godkjenning trener 1 Sak 60/12-14 Utvidelse av stillinger Sak 61/12-14 Representasjoner høsten 2013 Sak 62/12-14 Kretsenes seminar høsten 2013 Sak 63/12-14 Timesatser og godtgjørelser Sak 64/12-14 Retningslinjer for ungdomsidrett Sak 65/12-14 Organisasjonskomiteen for GfLC Sak 66/12-14 Utstyr til NM troppsgymnastikk, kvalifiseringskrav til Nordisk Mesterskap troppsgymnastikk.

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker under eventuelt under det ordinære møtet. I løpet av kvelden etter ordinært møte ble det behov for å sette nytt styremøte. Den aktuelle saken ble gitt følgende nummer og tittel: Sak 66/12-14 Utstyr til NM troppsgymnastikk, kvalifiseringskrav til Nordisk Mesterskap troppsgymnastikk. Orienteringssaker O-sak 28/12-14 Aktivitetsrapport fra styret Forbundsstyret drøftet temaer knyttet til erfaringer fra representasjoner under ulike NM og andre mesterskap. Det kan være behov for å gjøre en gjennomgang og drøfting av arrangementene våre og se de i henhold til gjeldende retningslinjer. Tas til etterretning. O-sak 29/12-14 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Forbundsstyret gikk igjennom rapporten og benyttet anledningen til å drøfte ulike forhold knyttet til satsningen innen voksenmosjon. Styret fant det ønskelig å sette ytterligere fokus på hva vi kan gjøre for å bidra til økt aktivitet nå som konseptet, logoen og kurslærerutdanning er gjennomført. Rapporten tas til etterretning. Temaet GymX og mosjonsaktiviteten i forbundet settes på dagsorden i et av de kommende møtene. O-sak 30/12-14 Regnskap pr Generalsekretæren redegjorde for status i arbeidet og forventet nivå på økonomien pr. dato. Det har ikke vært nok tid til å ajourføre regnskap så grundig som vanlig pga av permisjon i staben. Styret tar orienteringen til etterretning og imøteser oppdatert regnskap så snart det viser seg mulig å få til, senest til neste styremøte. O-sak 31/12-14 Rapport Unge Ledere Forbundsstyret drøftet den framlagte rapporten, og søker å ta hensyn til de innspill som kommer når de skal drøfte sak 62/ Rapporten tas til etterretning.

4 Styresaker Sak 59/12-14 Rammer for godkjenning trener 1 Den nye trenerløypa vil bli et løft i hele norsk idrett. Det synliggjøres også gjennom det ønske om kvalitetsheving i hele norsk idrett som gjennomsyrer arbeidet med utdanningen. Samtidig har NGTF en mangeårig tradisjon å ta vare på, og vårens arbeid har vært et forsøk på å få til en innplassering av tidligere kompetanse i forhold til den nye trenerløypa. 670 svar/søknader ble sendt inn. Gruppen som har vurdert søknadene med henblikk på å systematisere de og finne grensegangene i forhold til godkjenning eller ikke, har bestått av utdanningskonsulent Morten Bruun Evensen og kretskonsulentene Gill Helen Johannessen og Eiolf Larsen. Tidligere utdanningskonsulent Torkell Seppola bidro også i arbeidet. Samtidig med at man har gjennomført dette systematiseringsarbeidet, har det blitt utdannet 28 nye kurslærere som er klare til å kjøre de nye trener 1 kursene. Forbundsstyret ser for seg at man gjør en grenseoppgang også når det gjelder innplassering av gammel trener 2 og trener 3 i forhold til tilsvarende nivåer i den nye trenerløypa. Godkjenning av tidligere gjennomført utdanning godkjennes og innplasseres i forhold til trener 1 i ny trenerløype ut i fra følgende elementer. 1) Alle de som har godkjent trener 1 grad fra tidligere får automatisk den nye trener 1 graden. De som har høyere godkjenning får også automatisk den nye trener 1 graden og vil bli vurdert videre i forhold til den nye trener 2 graden. I tillegg godkjenner vi trenerutdannelse fra utlandet som dekker de kompetansekravene som ligger til grunn for trener 1 i den nye trenerløypa. De søkerne som har andre kurs fra tidligere utdanningssystemer i NGTF, NIF og NIH vil få trener 1 hvis de med sin utdanning og erfaring dekker kompetansekravene i trener 1. 2) De som havner i en gråsone vil bli tilbudt muligheten til å fylle nødvendige mangler i kompetansen. Disse synes å ende opp i to kategorier. a. Har tatt alt av kurs og dekker kompetansekravene, men har ikke fullført eksamen. b. Dekker kompetansekravene for minimum 5 av 9 basiskurs (per den tidligere trener 1 utdannelsen) i tillegg til at søkeren enten har solid og lang trenererfaring og/eller har fullført og fått godkjent 3 spesialiseringsmoduler i den tidligere trener 1 utdannelsen. Begge kategorier vil bli tilbudt å ta den nye trener 1 eksamen i løpet av Bestått eksamen gir den nye trener 1 graden.

5 3) De som ikke har fullført nok trenerkurs og ikke har nok erfaring til å dekke kompetansekravene fra trener 1 vil få avslag på sine søknader. I tvils- og grensetilfeller er det den sittende utdanningskonsulenten i NGTF som har det siste ordet og bestemmer i hvilken kategori søknaden hører hjemme. Sak 60/12-14 Utvidelse av stillinger De nye retningslinjene for tildeling av midler under Post 3 tilsier at vi må legge til rette for å kunne registrere på best mulig vis den kursaktivitet som foregår innen forbund og krets. I vedtaket om Regionalisering var også dette et av de momentene som ble trukket fram som et område hvor vi hadde potensiale til å gjøre en bedre jobb ved å koordinere innsatsen. Tilsvarende har vi også erfart at vi må gjøre en mer aktiv innsats overfor de lag som legger til rette for aktivitet for funksjonshemmede. En god innsats på disse områdene vil kunne bidra til økte tilskudd fra NIF. Forbundsstyret veide de framlagte forslagene til utvidelse av stillinger opp mot økonomiske vurderinger, og opp mot behovet for å kunne ivareta arbeidet innen Utstyr og anleggssektoren. De utvidelsene som foreslås utgjør til sammen 0,35 % stilling, og det forventes å være en investering som vil gi større økning i inntektene enn det man investerer. I tillegg forventes også investeringen å gi en bedre hverdag for kretsansatte som har mange oppgaver i flere kretser og et økt fokus på idrett for funksjonshemmede. Eiolf Larsen får utvidet sin stilling med 25 % til 100%. Bente Stensrud får utvidet sin stilling med 10 % til 60%. Utvidelsen trer i kraft fra Økningen finansieres innenfor tidligere vedtatt lønnsbudsjett. Sak 61/12-14 Representasjoner høsten 2013 Forbundsstyret ble i tillegg til de ordinære oppgavene gjort kjent med at FIG skal arrangere et kurs innen World Gymnaestrada og Gym for Life i Singapore i høst. Vestfold Conference Coast har kontakter i østen, og ønsker å bidra til at WGfL 2017 også kan være representert på det seminaret. NGTF avventer formell invitasjon før avgjørelse om deltagelse fra NGTF / LOC GfL 2017 vurderes endelig.

6 Representasjonene gjennomføres etter følgende oversikt. Tid Arrangement Arrangør/sted Representasjoner Juli World Gym for Life Challenge, Cape Town, Sør Afrika August FORBUNDSSTYREMØTE 26/8 kl til kl Oslo Alle NGTF: Marianne Eikeland, Karen Tronstad, Marthe Folstad, Gry Fredriksen (FIG evaluator), GfLC 2017: Lise Mandal, Stig Nilssen, Ottar Eide, Birgit Iversen VM i RG Kiev TKRG bestemmer September WG-2015 Infomøte nr 1 Helsinki Thon hotell, Oslo Airport 20.sep FORBUNDSSTYREMØTE Gardermoen Thon hotell, Oslo Airport Kretsenes seminar Gardermoen VM i turn Antwerpen, Belgia Oktober GfLC evalueringsmøte for 2013 Tønsberg Torill Aas Sundby, Karen Tronstad, Ida Sandholtbråten, Øistein Leren Alle Alle Ann Helen Bjørnstad (del.leder) Kristin Gilbert, Lise Mandal, Marianne Eikeland, Marthe Folstad, Karen Tronstad, Gry Fredriksen, Stig Nilssen, Ottar Eide, Birgit Iversen Nord-Europeisk mesterskap turn kvinner og menn Skottland TKTK bestemmer FIG Competition Programme, Qualification System and Calendar Review Lausanne, Sveits Tom Thingvold NM, nasjonale klasser junior og TeamGym junior Drammens Turnforening Bjørnar Skogheim November FIG Gymnaestrda Course Singpore Lise L. Mandal Anleggskonferanse Rica City Hotell, Fredrikstad Øistein Leren, Utstyr og anleggskomiteen Nordisk mesterskap TeamGym senior Odense, Danmark Birgit Iversen, Hermod Buttedahl Landsfinalen RG Region Norges finalen turn kvinner og menn Holmen tropp og turn Desember nov FORBUNDSSTYREMØTE Oslo Alle UEG-kongress Portoroz, Slovenia Kristin Gilbert, Lise L. Mandal, Heidi Marie Taksdal, Tom Thingvold, Øistein Leren Sak 62/12-14 Kretsenes seminar høsten 2013 Forbundsstyret drøftet inngående innhold og innretning på høstens seminar. Det gjennomgående i drøftingene var ønsket om at det som gjøres skal ha en innretning mot hvordan vi kan endre oss slik at vi får økt aktivitet i alle aldersgrupper. I særdeleshet ble det drøftet hvordan vi kan legge til rette for at ungdom og unge mennesker blir mer engasjert i aktivitetene våre, både i idrettsaktiviteten og i ledelsen av den. Forbundsstyret ser det som svært viktig at vi får et felles løft i hele organisasjonen gjennom at kretsene blir engasjert, og at vi fra lagsnivå til kretsog forbundsnivå har fokus på fornyelse av vår aktivitet og vårt tilbud. Vi må stille spørsmål ved om vi er optimalt organisert for den aktiviteten vi ønsker å framstå med i årene som kommer.

7 Forbundsstyret ønsker å gjøre noe for ungdommen og med ungdommen. Forbundsstyret ønsker at vi jobber for å endre oss i retning av en mer ungdommelig profil hvor nye ideer får slippe til og bli ivaretatt på en seriøs måte. Konkret ser forbundsstyret at det bør være færre temaer på fellesdelen under høstens seminar. Forbundsstyret ser det som en viktig mulighet at man identifiserer lag / kretser hvor det har vært vellykkede tiltak og at man lærer av dem. Forbundsstyret ønsker at man under fellesdelen har et innlegg med tydelig vinkling mot ungdom under fellesdelen på seminaret, og at det i alle andre sekvenser også opprettholdes et fokus på ungdom og aktivitet. Administrasjonen bearbeider de innspill som kommer fra kretsene og fra styret, og det legges fram en skisse til ferdig program til neste forbundsstyremøte. Sak 63/12-14 Timesatser og godtgjørelser Forbundsstyret ser tydelig at med innføringen av den nye trenerløypa og det nye trener 1 kurset så er det viktig å få satt sammen et sterkest mulig lag av kurslærere. Trener 1 (og etter hvert trener 2, trener 3 og trener 4) er krevende kurs å holde og det er viktig at kursene undervises av noen av våre beste folk. Skal vi ha gode kurslærere så må disse kompenseres økonomisk på lik linje med hva som gjøres i andre særforbund. Dagens gjeldende timesatser har ikke vært endret siden Det har vært tilbakemeldinger fra blant annet trenere i trenerpoolen om at dagens satser er altfor lave. Satsene må løftes for at kompetente folk skal føle seg verdsatt og får lyst til å gjøre en innsats. NIF sin timesats for kursholdere er 400 kr per time. Andre forbund ligger også på dette nivået for sine kurslærere. Det har vært et uttalt ønske fra trenere/kurslærere om å bli kompensert for lang reisevei og diett når en gjennomfører et kvelds- eller dagskurs. Det har vist seg å være lite attraktivt for en trener å reise til en klubb og holde et to timers inspirasjonskurs hvis det tar tre timer å reise hver vei. Forbundsstyret forstår denne frustrasjonen og ønsker derfor å gjøre noe med dette. Gode kurslærer vil ha en god blanding av faglig høy kompetanse og gode evner som formidler og instruktør. Forbundsstyret finner det rimelig å innføre like satser på alle nivåer innenfor de kompetansegivende kursene, mens de ikke kompetansegivende kursene gis en noe lavere sats. Kompetansegivende kurs (trenerkurs og dommerkurs) skal ha en timesats på 400 kr. Ikke-kompetansegivende kurs (idekurs, inspirasjonskurs, trenerpoolen etc) skal ha en timesats på 350 kr.

8 Lønn for lang reise skal beregnes slik: 0-60 min reisetid: ingen lønn min reisetid: 50 prosent av timesats per 60 min. Etter fire timer får en ikke betalt for reisevei lenger (dvs maks utbetaling er 525/600 kr hver vei.) Ingen betaling for reiser under 60 minutter. Reisen frem og reisen tilbake beregnes hver for seg. For en reise som tar 180 min (tre timer) hver vei skal det utbetales 400 kr (2 t x 400kr x 50%) hver vei (totalt 800 kr) for et kompetansegivende kurs. Matpenger beregnes: 0-8 timer: ingen matpenger timer: 250 kr timer: 500 kr Tidspunkt for oppdragets start og slutt må være påført reiseregningsskjemaet. De nye timesatsene vil tre i kraft fra 1. september Sak 64/12-14 Retningslinjer for ungdomsidrett Forbundsstyret diskuterte den framlagte utdypningen til retningslinjer for ungdomsidrett. Forslaget som ble framlagt for styret har vært til behandling i forbundets breddekomite før styrebehandlingen. Forbundsstyret benyttet også de framlagte retningslinjene, og det ungdomslederkurset som ble gjennomført i april, som bakteppe for mye av drøftingene omkring innholdet i årets «Kretsenes seminar» som skal være i september. De framlagte forslagene til utdypinger på «Retningslinjer for ungdomsidrett» vedtas. De distribueres i organisasjonen, og tas inn som grunnlag for drøftinger omkring aktiviteten vår under årets «Kretsenes seminar». Sak 65/12-14 Saken utsettes. Sak 66/12-14 Organisasjonskomiteen for GfLC Utstyr til NM troppsgymnastikk, kvalifiseringskrav til Nordisk mesterskap troppsgymnastikk. Forbundsstyret har blitt gjort kjent med forholdene knyttet til type utstyr som det er lagt opp til å bruke under NM TeamGym og troppsgymnastikk nasjonale klasser. Teknisk arrangør av LT-2013, Hamar IL, har inngått avtale med Ifact om leveranse av utstyr av merket Gymnova. Forbundsstyret har også blitt gjort kjent med at representanter fra teknisk komite troppsgymnastikk har foretatt en test av utstyret, i særdeleshet

9 tumblingbanen inkludert nedslagsfeltet, og nedslagsfeltet til trampetten. Tumblingbanen er av den typen som benyttes innen FIG-grenen Tumbling. Karakteristika for en tumbling til denne grenen er annerledes enn innen tumbling for TeamGym. Forbundsstyret fikk også informasjon om en protest fra alle lag som var påmeldt til TeamGym konkurransen, med unntak av Hamar IL, knyttet mot valget av utstyr. Protesten begrunnes i at utstyret er såpass forskjellig fra det utstyret som troppene i Norge har trent på i sin forberedelse, at det slik de ser det vil være økt fare for skade. Det utstyret som de norske troppene forbereder seg på hjemme, er også tilsvarende det som benyttes i internasjonale mesterskap innen grenen. Det er bare Nordiske mesterskap og Europamesterskap innen TeamGym, slik at denne grenen er ikke organisert av FIG. Trenerne fra alle lagene, unntatt Hamar IL, orienterte også forbundsstyret om at de ikke ville delta i konkurransene, annet enn ved at de inntok gulvet ved opprop, men ikke utførte noen øvelser som ville gi grunnlag for reell bedømming. Kvalifiseringen til nordisk mesterskap i TeamGym har som krav at lagene har deltatt i begge de to offisielle kvalifiseringskonkurransene, uten at det er nærmere definert hva som legges i «deltatt». Lagenes definisjon på dette ville være å innta gulvet, men så velge å ikke utføre øvelser. Lag som skal representere Norge i internasjonale mesterskap må ha deltatt og konkurrert på normalt nivå i de angitte kvalifiseringskonkurranser. Forbundsstyret anser det som brudd på idrettens normer om Fair Play dersom lag ikke gjør sitt beste i en kvalifiseringskonkurranse eller mesterskap. Et brudd på disse normene er ikke forenlig med å skulle representere Norge i et internasjonalt mesterskap. Forbundsstyret pålegger teknisk arrangør å sørge for at lagene gis muligheter til å konkurrere på utstyr som er kjent hva gjelder karakteristika for tumbling inkludert nedslagsfeltet og nedslagsfeltet innenfor trampett. I og med at UEG sin henvisning til FIG sitt reglement for utstyr er upresist all den tid Tumbling innen FIG er en annen gren enn Tumbling innen UEG TeamGym, legger forbundsstyret til grunn at utstyret må følge de normer for utstyrskvalitet som har blitt utviklet gjennom etablert praksis i internasjonale mesterskap innen TeamGym. Kristin P. Gilbert (sign.) President Øistein Leren (sign.)

10 Generalsekretær

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer