Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth Eva Sunde Hilde Thorstensen Rosvold Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Torill Aas Sundby på sak 15, 16, 17, 18 og 20/08-10 Tilstede fra komiteene: Tilstede fra kretsene: Ingen Leif Smaaland, Linda Mikalsen og Lise Mandal på sak 15/08-10 Lise Mandal på sak 26/08-10 I forkant av møtet ble det gjennomført en omvisning på Norges Varemesse og en liten rundtur i Lillestrømområdet. Dette med bakgrunn i sak 20, søknad om WG Alle de tilstedeværende fra styret, administrasjonen og kretsene deltok på omvisningen. Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 05/08-10 Regnskap pr O-sak 06/08-10 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 07/08-10 Aktivitetsrapport styret O-sak 09/08-10 VM Sportsdrill 2010 Styresaker Sak 15/08-10 Plan og innhold, kretsleder- og strategiseminar 2008 Sak 16/08-10 Evaluering av forbundstinget 2008, utsatt sak 02/08-10 Sak 17/08-10 Tildeling av forbundstinget 2010 Sak 18/08-10 Prosedyre for søknadsbehandling LT-2013 Sak 19/08-10 Internasjonal strategi Sak 20/08-10 Søknad om WG-2015 Sak 21/08-10 Prosedyre for oppnevning av nye komiteer Sak 22/08-10 Verdiarbeid i NGTF Sak 23/08-10 Infostrategi angående Basishallen Sak 24/08-10 Overgangsmidlene 2009 Sak 25/08-10 Regulativ for godtgjørelser NGTF Sak 26/08-10 Frisk Forsikring

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn noen saker under eventuelt. Orienteringssaker O-sak 05/08-10 Regnskap pr IDRETT V1-FS_M _REFERAT_ DOC Tatt til etterretning. O-sak 06/08-10 Aktivitetsrapport administrasjonen Tatt til etterretning. O-sak 07/08-10 Aktivitetsrapport styret Det framkom noen små korrigeringer som ble tilført aktivitetsrapporten. Tatt til etterretning. O-sak 09/08-10 VM Sportsdrill 2010 Presidenten redegjorde for prosessen fram mot framleggingen av søknaden og avgjørelsen under WBTFs kongress i Limerick i Irland om at VM i 2010 arrangeres i Bergen. Tatt til etterretning. Generalsekretær følger opp videre i ft. avtaler med hoteller, hall m.m. Styresaker Sak 15/08-10 Plan og innhold, kretsleder- og strategiseminar 2008 Forbundsstyret og redaksjonskomiteen for kretsledermøtet diskuterte både innhold og form på det forestående møtet. Det var enighet om at det er svært viktig at vi nå klarer å arbeide sammen både i forhold til framtidige møter i organisasjonen, men også sett i forhold til de internasjonale oppgaver som forbundet søker på. Det endelige programmet for strategiseminaret settes sammen når redaksjonskomiteen og arbeidsgruppen har sluttført sitt arbeid. Strategiseminaret gjennomføres på oppsatte datoer. Tidsplanen justeres når redaksjonskomiteen for kretsledermøtet og arbeidsgruppen for strategiseminaret har sluttført sitt arbeid. Sak 16/08-10 Evaluering av forbundstinget 2008, utsatt sak 02/08-10 Forbundsstyret diskuterte de ulike sidene som var satt opp til evaluering. Dette var både ulike sider ved forretningsorden, organiseringen av tingsalen, presentasjoner av årsberetninger og saker, forarbeid sammen med dirigentene, innhold og form på åpent forum og eventuelt tingshow, samt håndtering av forslag fra salen. Forretningsorden revideres og den må gjennomgås grundig av dirigentene under åpningen av tinget. Revidert dagsorden legges fram til vedtak i neste møte. Delegatene plasseres kretsvis under neste forbundsting slik at lagene lettere kan få samråd seg med sine respektive kretsledere og ledere i lag i egen krets.

4 Form og innhold på presentasjoner av årsmelding og saker videreføres. Møte mellom forbundsstyret og dirigenter gjennomføres i god tid før tinget slik at sakene er godt forberedt og et godt grunnlag for god debatt legges. Tingshow ønskes videreført, men innhold og form, samt deltagere på showet må vurderes både ut ifra at det er ønskelig å vise alle aktiviteter og grener samtidig som kostnadssiden må vurderes. Konsekvenser av økonomisk og annen ressursmessig karakter må vurderes og informeres om før avgjørelser fattes. Sak 17/08-10 Tildeling av forbundstinget 2010 Det kom inn en søknad om å arrangere tinget i Den var fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets som ville arrangere det i Tromsø. Den opprinnelige prisen var ganske høy, slik at parallelt med at den ble justert ned, ble det også innhentet pristilbud på gjennomføring av tinget i Østlandsområdet. Troms Gymnastikk- og Turnkrets tildeles forbundstinget Avgjørelsen er foretatt mot èn stemme. Sak 18/08-10 Prosedyre for søknadsbehandling LT-2013 Det har kommet inn fire søknader om å få arrangere LT Dette er Asker Turnforening, Tønsberg Turnforening, Drammen Turnforening og Hedmark Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Hamar Turnforening og Elverum Turnforening. En gruppe bestående av: Ole Ivar Folstad, Hege Hovland Skauby, Hermod Buttedahl og Torill Aas Sundby får i oppgave å vurdere de fire søkealternativene til Landsturnstevnet Gruppen ledes av Torill Aas Sundby. Innstilling leveres forbundsstyret til deres møte 14. november. Sak 19/08-10 Internasjonal strategi Forbundsstyret diskuterte begrunnelser for sitt internasjonale engasjement, samt hvilken retning man ser for seg å jobbe i den nærmeste tiden. I forhold til konkurranser må minimum de nordiske konkurransene ivaretas på en god måte. Det har vært tre ulike nordiske konkurranser i 2008, mens det i 2009 ikke er noen. I 2010 er det to nordiske konkurranser. I 2009 vil det være en landskamp innen turn som muligens utvides til å gjelde tre nasjoner. I 2010 har NGTF blitt tildelt VM i Sportsdrill som da skal gå i Bergen i juli/august Internasjonale invitasjonskonkurranser har blitt arrangert i Norge i ulike sammenhenger, men uten vesentlig innsats fra forbundsnivået. Dette bør det gjøres en vurdering på hvorvidt det er gunstig og ønskelig med et mer aktivt forbundsnivå, det være seg fra komité eller styrenivå. I forhold til internasjonale møter var vi vertskap for Nordisk Gymnastikkmøte i 2008, mens vi er tildelt FIG Council i Innenfor breddeaktiviteter og stevner er det første stevnet som kan søkes på World Gymnaestrada Dette til tross for at Gym Challenge skal gå i Tiden fra tildeling til gjennomføring av Gym Challenge er mye kortere enn for World Gymnaestrada. Når det gjelder personer som skal innstilles til internasjonale verv, er det viktig at dette er personer som på en eller annen måte har opparbeidet en synlighet og anseelse internasjonalt gjennom det han/hun har deltatt på. Dette kan være både innenfor

5 arrangementer og i egenskap av dommer / utøver. Forbundsstyret mener det er viktig å se dette på en bred basis, slik at dette ikke bare gjelder satsningsgrenen turn menn. Forbundsstyret ønsker å følge opp personer som har potensiale til å kunne fortsette å være eller som vil kunne bli nye internasjonale representanter for Norges Gymnastikk- og Turnforbund. NGTF søker ikke flere internasjonale kongresser foreløpig, men en ny vurdering vil bli tatt etter at en avgjørelse i forhold til WG-2015 er tatt. NGTFs administrasjon må søke å forberede og legge til rette for et optimalt FIG Council i NGTF vil vurdere søknad om eventuelle EM i etterkant av en avgjørelse i forhold til WG NGTF ønsker å delta på internasjonale stevner. Forbundsnivåets rolle i forhold til internasjonale invitasjonskonkurranser tas opp til diskusjon under den kommende strategikonferansen. Sak 20/08-10 Søknad om WG-2015 Generalsekretær og administrasjonskonsulenten har foretatt en del forberedende undersøkelser, og gjennomført møte med ordfører og administrasjonen i Skedsmo kommune. Det er også gjennomført møte med daglig leder i Lillestrøm Sportsklubb, samt møter og samtaler med representanter fra Norges Varemesse på Lillestrøm. Oslo Spektrum eies av Norges Varemesse, og det er gjort forhåndsbooking både av Norges varemesse og Oslo Spektrum med sikte på å søke WG Ullevål stadion er på det aktuelle tidspunktet stor nok til å kunne ta imot åpnings- og avslutningsseremonien. Det er tilstrekkelige fasiliteter tilgjengelig i området rundt Norges Varemesse. Det er også tilstrekkelig med skoler i området til at vi kan ta imot det forventede antall deltagere, samt at hotellkapasiteten er tilstrekkelig. En beslutning om å søke WG-2015 vil være en strategisk beslutning som vil kunne få stor betydning for forbundet. Det vil slik forbundsstyret ser det kunne medføre en stor grad av markedsføring og økt synlighet, en heving av nivået innen alle aktiviteter, samt en stor mulighet for en vesentlig styrking av forbundets økonomi. Arbeidet med å undersøke sentrale elementer i arrangementet, som transport, støtte fra sentrale myndigheter etc. startes. Styret tar stilling til å fremme en søknda når alle undersøkelser og svar foreligger. Beslutning om å sende søknad må tas senest innen utgangen av mars Forbundsstyret holdes løpende orientert og det vurderes kontinuerlig behovet for frikjøp av ressurser og opprettelse av arbeidsgruppe. Sak 21/08-10 Prosedyre for oppnevning av nye komiteer Den foreslåtte prosedyren er i hovedtrekk lik tidligere års prosedyrer. Unntaket er at det skal gjøres en intern vurderingsrunde i Gymnastikk-komiteen og hos respektive konsulenter før man beslutter struktur på denne komiteen. Utstyr- og anleggskomitéen bes også komme med en tilbakemelding på kompetansebehov og størrelse før man inviterer organisasjonen til å fremme forslag på aktuelle kandidater.

6 Gruppen som skal forestå arbeidet med sammensetningen av komiteene består av visepresident Veslemøy Viervoll, generalsekretær Øistein Leren og aktuell konsulent. Følgende prosedyre følges i arbeidet med oppnevning av komiteer. Oppgave Ansvar Tidsfrist 2008 Styret, den enkelte tekniske komité, kretsstyrene, administrasjonen og Generalsekretær Sendes ut innen 22.08, svar innen sentrale lag inviteres til å komme med forslag på personer som kan være aktuelle for plass i de ulike tekniske komiteene. Gymnastikk-komiteens medlemmer og aktuelle konsulenter bes uttale seg om inneværende periodes organisering, og eventuelle forslag til endringer. Utstyrs- og anleggskomiteen og aktuell konsulent bes uttale seg om framtidig kompetansebehov og ønske om sammensetning. Dokumentasjon på mandat og overordnede vedtak og føringer samles og klargjøres til utsending til aktuelle kandidater i de tekniske komiteene. Styret, kretsene, gymnastikk-komiteen, utstyrs- og anleggskomiteen og administrasjonen inviteres til å komme med forslag på personer som kan være aktuelle for plass i de ulike komiteene som styret har vedtatt skal opprettes i sitt møte Dokumentasjon på mandat og overordnede vedtak og føringer samles og klargjøres til utsending til aktuelle kandidater i gymnastikk-komiteen og utstyrs- og anleggskomiteen. Arbeidet med leder prioriteres. Visepresident skal være tilstede. Aktuell leder tas med på råd ved sammensetning av den øvrige komiteen. Gjennomføre samtaler med aktuelle kandidater. Forslag til endelig sammensetning Generalsekretær Sendes ut til komiteer og konsulenter innen 22.08, svar innen 07.09, styret vedtar organisering i møtet Generalsekretær og konsulenter Generalsekretær og konsulenter Sendes ut innen Sendes ut 15.09, svarfrist innen Sendes ut innen Utvalgsgruppen for de tekniske komiteene for øvrige komiteer Utvalgsgruppen Innen Utvalgsgruppen 07.11, utsending av styrepapirene til møtet Komiteene oppnevnes Forbundsstyret Forbundsstyremøte14.11 Oppstart av nye komiteer, opplæring, overlevering av informasjon Forbundsstyret Innen15.12

7 Sak 22/08-10 Verdiarbeid i NGTF Forbundstinget 2008 vedtok ny langtidsplan hvor fire verdier er tatt med som våre grunnleggende verdier for vår aktivitet og drift. Dette er verdiene: - Visjonær - Inkluderende - Troverdig - Spennende I det videre arbeidet er det viktig at vi sørger for at disse preger det vi gjør, slik at vi blir gjenkjent på dem. Det er vesentlig at de brukes aktivt som grunnlag for de valg vi gjør. Vedtak i styresaker skal være i overenstemmelse med verdiene. Det må også gjøres konkrete tiltak i forhold til nettsider, presentasjonsmaler og andre synlig flater for å stadig minne om verdiene. I seminarer og møter skal det være oppmerksomhet rundt verdiene som preger Gym og Turn. Sak 23/08-10 Infostrategi angående Basishallen Saken ble utsatt i påvente av at Utstyr- og anleggskomiteen skal utarbeide denne i sitt neste møte. Sak 24/08-10 Overgangsmidlene 2009 Forbundsstyret hadde mottatt både forslaget til felles uttalelse fra alle særforbundene og forslag til uttalelse fra NGTF. Forbundsstyret ønsker å sende en egen uttalelse basert på det forslaget som forelå fra generalsekretær, men hvor presidentens innspill innarbeides. Forbundsstyret ønsket også at det ble gitt innspill på vinkling og innhold i det felles forslaget som er kommet fra særforbundene, og at det ble arbeidet for at dette også kunne bli støttet fra NGTF. En eventuell støtte til dette skrivet vil bli vurdert når det foreligger. Generalsekretær utarbeider endelig uttalelse fra NGTF. Forbundsstyret vurderer støtte til felles uttalelse når denne foreligger, men ønsker ikke å støtte den slik den forelå før møtet. Sak 25/08-10 Regulativ for godtgjørelser NGTF Det ble inngått ny særavtale for reiser innenlands mellom FAD og hovedsammenslutningene med virkning fra til Dette innebærer at det er behov for å justere noen punkter i NGTFs regulativ for godtgjørelser. I tillegg har det vist seg at den gjeldende satsen for dekning av tapt arbeidsfortjeneste for oppdrag i forbundsstyret har en øvre grense som er lav sett i forhold til et normalt inntektsnivå. NGTF har i de siste årene også hatt et økende behov for å benytte ressurspersoner i ulike arbeidsgrupper, og hvor det har blitt lagt møter på hverdager som har ført til at noen måttet søke permisjon uten lønn fra ordinært arbeid. Med virkning fra økes satsene for godtgjørelse for frivillige i NGTF slik: Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil: kr. 3,00 pr. km. Passasjertillegg : kr. 0,75 pr. km. Kostgodtgjørelse ved overnatting : Inntil kr. 530,- i ht legitimerte utgifter Tapt arbeidsfortjeneste ved oppdrag i

8 forbundsstyret. : Inntil kr ,- pr dag i henhold til legitimerte utgifter fra arbeidsgiver. Forbundsstyret kan også vedta at det kan gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i henhold til denne regelen for arbeid i styreoppnevnte arbeidsgrupper. Endringene innarbeides i heftet Velkommen til NGTF, og distribueres til aktuelle personer. Sak 26/08-10 Frisk Forsikring Frisk Forsikring er navnet på de forsikringene som Sparebank 1 vil tilby gjennom idretten. Flerforbundsavtalen, hvor NGTF utgjør nær 38% av medlemsmassen, har en sponsoravtale og markedsmessig avtale med Sparebank 1 som innebærer at det vil bli gitt bestandsprovisjon på de forsikringer som tegnes av privatpersoner og som knyttes til lag i vårt forbund. Avtalen med Sparebank 1 er framforhandlet av BMC. BMC er det firmaet som Flerforbundsavtalen har brukt til å skaffe sponsoravtaler, og dette firmaet har også krav på sin andel av provisjonen i henhold til avtalen. Alle 15 særforbundene i Flerforbundsavtalen skal ha en sentral gruppe av personer som vil bistå lagene i arbeidet med å verve forsikringskunder til Frisk Forsikring. Forbundsstyret mener det er riktig å bruke en engangssum til de 20 første lagene som utbetales i to avdrag. Disse lagene forventes da å kunne være kontaktpunkter for de lag i sitt nærområde i forhold til å gi råd og tips om aktiviteter som har fungert til å verve nye forsikringskunder. Lagene skal drive aktiviteter som gjør at folk enten tegner forsikring gjennom Frisk Forsikrings nettside, eller at de har sagt seg villig til å bli kontaktet av Frisk Forsikring sine selgere. De 20 første lagene som går inn på å arbeide for å rekruttere kunder til Frisk Forsikring tilbys kr ,- i startstønad, fordelt på kr ,- ved avtaleinngåelse og kr ,- etter tre måneder forutsatt at det er kommet i gang aktivitet / rekruttert kunder i medlemsmassen (dvs. at det er registrert aktivitet tilhørende laget i SB1S sine registre). De må også forplikte seg til å bidra med råd og tips til øvrige lag om gode verveaktiviteter. Møtet avsluttet kl Øistein Leren (sign.) Referent NGTFs sentrale gruppe for arbeidet med innføringen av Frisk Forsikring i NGTFs lag består av følgende personer: Generalsekretær: Øistein Leren Forbundsstyret: Hilde Thorstensen Rosvold, Mosjøen IL Forbundsstyret: Eva Sunde, Asker Turnforening Lag/krets: Lise Mandal, Vestfold GTK, Tønsberg Turn Bestandsprovisjonen til lagene settes til 2,5% av nettobeløp etter fradrag av provisjonen til BMC.

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer