Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Arena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena"

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Forfall fra styret: Lone Bruvold Hansen Dag Grindal Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Tilstede fra Idrettsstyret Øistein Leren 2. visepresident Kristin Kloster Aasen

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste O-sak 32/10-12 O-sak 33/10-12 O-sak 34/10-12 O-sak 35/10-12 O-sak 36/10-12 Orienteringssaker Regnskap pr , inkl kommentarer Aktivitetsrapport styret Aktivitetsrapport administrasjonen Referat Oslo Idrettshaller AS Status Vitalisering Styresaker Sak 104/10-12 Budsjett 2012 Sak 105/10-12 Delegasjonsledelse Eurogym 2012 Sak 106/10-12 Utøver og trenerfond 2011 Sak 107/10-12 Kvalifiseringskriterier Nordisk teamgym jr Sak 108/10-12 Kvalifiseringskriterier EM Teamgym 2012 Sak 109/10-12 Søknad Gym for Life 2017 Sak 110/10-12 Lovsaker, NIF Sak 111/10-12 Utenlandske utøvere i konkurranser i Norge Sak 112/10-12 Møteplan for forbundsstyret Sak 113/10-12 Status og framdrift Langtidsplanarbeidet

3 Møtet startet med gjensidig utveksling av erfaringer mellom visepresident Kristin Kloster Aasen fra Idrettsstyret og medlemmene i forbundsstyret. Idrettsstyret har kommet godt i gang, og sammensetningen av styret er god og de har komplementære ferdigheter og kompetanse. Presidenten jobber godt med organisasjonen. Styremedlemmene har også fordelt særforbundene og kretsene seg imellom og oppfølgingen av dette arbeidet har stort fokus i idrettsstyret. Samtalen var innom mange ulike temaer: - organisatoriske spørsmål - økonomiske rammer for norsk idrett, både i forhold til spillemidlene og mva-kompensasjonen - idrettspolitiske temaer knyttet til Idrettspolitisk dokument - ekstraordinært idrettsting 2012 o høydehus o OL-søknad, aktualisert pga tildelingen som foregikk i sommer o tingsammensetningen o eierskap til arrangement Organisasjonsutvalget som ble nedsatt skal utrede ulike saker som er av interesse for organisasjonen. Visepresidenten deltar på aktuelle saker i dette utvalget. Det er et politisk utvalg, men også med representanter fra administrasjonen. Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. Orienteringssaker O-sak 32/10-12 Regnskap pr , inkl kommentarer Forbundsstyret gikk igjennom og vurderte mulig prognose for resultatet innen alle avdelingene. Det ble også kommentert og foreslått tiltak under enkelte av postene. En foreløpig prognose viser at man ikke har klart å holde budsjettet på flere punkter, og man vil ikke nå ønsket resultat på ordinært driftsregnskap før man har gjort de posteringer som kan foretas knyttet til alle tilskudd. Forbundsstyret tar regnskapet til orientering. Det må gjøres en informasjonsrunde til lagene knyttet til trenerlisensen, og administrasjonen bes å påse at man ikke iverksetter tiltak som kan utsettes. Dette gjelder ikke tiltak finansiert over post 3.

4 O-sak 33/10-12 Aktivitetsrapport styret I tillegg til denne rapporten skriver også medlemmene egne rapporter når de har deltatt på tiltak. Det er tydelig at det er stor aktivitet i organisasjonen. Tas til orientering. O-sak 34/10-12 Aktivitetsrapport administrasjonen Forbundsstyret merket seg at LT-2013 nå endelig ser ut til å komme i gang. Det må nå være jevn framdrift på dette for at det skal komme godt i mål. For øvrig uttrykte styret at rapporten viser at det er svært stor aktivitet i alle deler av organisasjonen. Tas til orientering. O-sak 35/10-12 Referat Oslo Idrettshaller AS Forbundsstyret debatterte temaer knyttet til hallbygging og engasjementet i Oslo Idrettshaller AS. Det kan etter hvert bli aktuelt å vurdere engasjementet i dette dersom det ikke gir ønskede resultater. Tas til orientering. O-sak 36/10-12 Status Vitalisering Dokumentene ble sendt ut til høringsinstansene innen fristen. Framdriften videre tilsier at vi kan ha justerte forslag klare til diskusjon på kretsledermøtet i januar. Det jobbes også med kravspesifikasjoner av medlemsdatabaseverktøyet fra Mysoft ASA. Vi vil få en oversikt over investeringskostnader og driftskostnader, samt økonomisk grunnlag for vedlikehold og utvikling i løpet av november. Tas til orientering. Styresaker Sak 104/10-12 Budsjett 2012 Generalsekretæren orienterte om innholdet og hovedlinjene i de framlagte budsjettfilene for avdelingene 1 og 10. Disse utgjør de største delene av både inntektene og utgiftene. I den versjonen som ble lagt fram for styret i dette møtet var det lagt opp til svært nøkternt budsjett på inntektssiden, dvs. at det ikke var lagt inn økning verken i NIF tilskudd, forbundskontingent eller mvakompensasjon sett i forhold til forventning i Det ble heller ikke lagt inn økninger på andre inntektsposter. På utgiftssiden var det gjort en grundig gjennomgang av de ulike tiltakene slik at man har rimelig sikre anslag på disse. Noen tiltak var tatt inn igjen i forhold til 2011, slik som nasjonal representasjon, fadderordning og personalseminar. Det er på det nåværende tidspunkt ikke rom for å lyse ut den stillingen som skulle tatt hånd om utdanning og utstyr- og anlegg.

5 Staben på Ullevål er redusert sett i forhold til for to år siden, noe som må tas hensyn til når det gjøres prioriteringer i hva det skal brukes administrative ressurser på i den nærmeste perioden. Styret tar signalene fra gjennomgangen til etterretning. Oppgaver som ikke er satt i gang i 2011 må avvente igangsetting. Generalsekretæren foretar ny gjennomgang av oppgaver og ansvarsområder i administrasjonen. Siktemålet er å ivareta nødvendig utvikling og drift. I denne gjennomgangen må generalsekretæren også kunne gjøre vurderinger på tjenestenivået overfor de minste konkurransegrenene. Det vil også være aktuelt å vurdere om noen av de oppgavene som ansees som nødvendige kan løses av kretsansatte med kapasitet og kompetanse. Sak 105/10-12 Delegasjonsledelse Eurogym 2012 Første påmeldingsfrist til Eurogym 2012 er 15. november og totalt må vi regne med en delegasjon på omkring 500 deltagere (i 2010 var vi 320). For å kunne følge opp alle gruppene underveis vil det derfor være nødvendig med fire personer i delegasjonsledelsen. Det vil antagelig ikke være plass til alle på en skole, og vi må derfor også regne med å trenge fire skolevakter. I informasjonsskrivene som er gått ut har man varslet om at det vil bli en avgift på kr. 120,- pr person for å dekke deler av NGTFs kostnader. Det er planlagt et obligatorisk gruppeledermøte i januar som vi allerede har lovet skal være gratis å delta på, og at vi til dette møtet dekker billigste reisemåte for ansvarlig leder fra hver gruppe. Følgende personer oppnevnes som delegasjonsledelse for Norge: - Marianne Eikeland, delegasjonsleder - Reidun Skretting - Ida Sandholtbråten - Elena Andreassen I tillegg består NGTFs støtteapparat av fire skolevakter. Sak 106/10-12 Utøver og trenerfond 2011 Forbundsstyret ønsket ikke å realitetsbehandle denne saken på nåværende tidspunkt. Det skal gjøres en ny vurdering omkring hvorvidt man skal foreta en tildeling fra fondet når det endelige regnskapet for 2011 er kjent. Saken utsettes til regnskap 2011 er ferdig.

6 Sak 107/10-12 Kvalifiseringskriterier Nordisk teamgym jr Saken er oversendt fra teknisk komite troppsgymnastikk som behandlet saken i sitt møte 13. oktober. Mesterskapet avholdes 21. april i Sverige og hvert land kan delta med to tropper i hver klasse. Kvalifiseringskonkurransen er tidligere bekjentgjort i terminlisten Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans. Aktuelle tropper må delta i kvalifiseringskonkurransen i Oslo (Oslo Open). De to beste troppene i hver klasse kan delta i Nordisk mesterskap jr i Sverige. Ved eventuell likhet er det den troppen med høyeste karakter i ett apparat som går foran. Ved eventuell fortsatt likhet er det den troppen med høyeste karakter i neste apparat som går foran. I tråd med komiteens forslag utnevnes Birgit Iversen som delegasjonsleder. Sak 108/10-12 Kvalifiseringskriterier EM Teamgym 2012 Saken er oversendt fra teknisk komite troppsgymnastikk som behandlet saken i sitt møte 13. oktober. Mesterskapet, som er et mesterskap for landslag, avholdes oktober i Århus Danmark. UEGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet: A. Hvert land kan delta med 1 tropp i hver klasse i senior. B. Hvert land kan delta med 1 tropp i hver klasse i junior. C. Junior: NB! år (det året man fyller). D. Senior: Fra det året man fyller 16 år. E. En utøver kan kun delta på en tropp. F. Utøverne må ha norsk statsborgerskap. Norske tropper i EM benevnes NOR 1 i hver klasse. Den beste troppen i hver klasse i senior gis delsubsidiering fra NGTF. Den beste troppen i hver klasse i junior tilbys deltakelse på full egenfinans. Kvalifiseringskonkurransene er tidligere bekjentgjort i terminlisten Aktuelle tropper må delta i begge kvalifiseringskonkurransene: i Oslo (Oslo Open) NM, Holmen. Den beste troppen i hver klasse i junior og den beste troppen i hver klasse i senior, basert på snittet av deres resultater i begge kvalifiseringskonkurransene, kan delta i mesterskapet. Ved eventuelt likt snitt vil resultatet i NM være avgjørende. Ved eventuell fortsatt likhet vil den troppen med høyeste karakter i ett apparat i NM gå foran.

7 Utenlandske utøvere kan delta i kvalifiseringskonkurransene maksimalt to utenlandske utøvere pr. tropp i NM. Utøvere som fyller 16, 17 eller 18 år i løpet av 2012 kan delta i kvalifiseringskonkurransene for både junior og senior. Utøvere kan delta i kvalifiseringskonkurransene i både junior og senior. Dette er i henhold til nåværende gjeldende bestemmelser. NB! En utøver kan kun delta på en tropp i EM. Kvalifiserte tropper til EM kan eventuelt låne utøvere fra andre lag etter at 2. kvalifiseringskonkurranse er avholdt. NB! Dette gjelder kun for bruk av dem under EM 2012, og ikke i konkurranser i Norge. En tropp skal ha minimum samme nivå i et internasjonalt mesterskap som de hadde i kvalifiseringskonkurransene. I tråd med komiteens forslag utnevnes Birgit Iversen som delegasjonsleder. Sak 109/10-12 Søknad Gym for Life 2017 Generalsekretæren redegjorde for de økonomiske rammene som har framkommet i møtene med Oslofjord konferansesenter (OCC). Det vil bli utarbeidet en avtale mellom NGTF og OCC hvor priser på leie, overnatting, mat og andre tjenester vil framgå. De prisene som OCC har bekreftet i møter vil gjøre arrangementet bærekraftig og gi mulighet for en inntjening. I tillegg dekker OCC kostnadene knyttet til søknaden og kostnader knyttet til besøk fra FIG i perioden fra januar til mai OCC har også bekreftet at de vil bære deler av kostnadene knyttet til informasjonsmøter i årene før arrangementet dersom NGTF og Norge blir tildelt arrangementet. Forbundsstyret ønsker at arbeidet med søknaden sluttføres innen fristen den Arbeidsgruppen som ble nedsatt i sak 94/10-12 foretar endelig godkjenning av søknadstekst og utforming av brev som følger søknaden ved innsending til FIG. Sak 110/10-12 Lovsaker, NIF Det ble vedtatt en rekke lovendringer på NIFs ting 5/5-8/ På bakgrunn av disse lovendringene foretar NIF endringer og korrigeringer i Basislovnormer for organisasjonsledd. Idrettstinget bestemte at disse lovnormene skulle ut på høring, og opprinnelig var forslaget at det skulle sendes ut til hele organisasjonen. Vedtaket ble at det kun skal til særforbund og idrettskretser. Det er så opp til disse organisasjonsleddene å sende det til underordnet ledd. NGTF har ønsket å sende dette til særkretser, som sender det videre til klubbene sine. Dette fordi det ofte kommer spørsmål om lovnormene for lag på lagledermøter/kretsting, og at det er ønskelig for lagene å få det på høring. Vi har hatt intensjon om å sende dette til kretsene og lagene våre. Høringsfristen

8 på Basislovnormen for idrettskretser og særforbund var fra NIF satt til 10.11, og lovnormene ble sendt ut fra NIFs lovkomite Denne fristen var urealistisk kort for å kunne klare å gjennomføre en høring. Endring av Appell og Domsutvalg Idrettstinget vedtok også at særforbundenes Doms- og Appellutvalg skulle legges ned, og at det ble opprettet ett felles i NIF, forutsatt at ikke det enkelte særforbunds internasjonale organisasjon forlanger noe annet. NGTF har ikke funnet noe i reglene til våre internasjonale organisasjoner som tilsier at vi må ha slike utvalg. Forbundsstyret har derfor meddelt vår valgkomité at disse utvalg skal legges ned med virkning fra neste forbundsting. På Lov- og domsseminaret ble det anmodet Særforbundene å se på hvordan vi heretter vil behandler brudd på kamp- og sportsreglene. Dette er fortsatt det enkelte særforbunds ansvar. Det har også kommet nye bestemmelser om at utøvere kan tegne egne sponsoravtaler under gitte forutsetninger, og i henhold til felles regler. NGTFs avtaler med våre utøvere må avstemmes i forhold til de nye reglene. Det er også en rekke andre endringer som må sjekkes opp mot våre lover. NGTF forsøker en henstilling til NIF om utsettelse av høringsfristen. Forbundsstyret finner mulighet for høring til særkretser og lag vedr. Basislovnormen for lag. Forbundsstyret vurderer hvordan NGTF skal håndtere ev. brudd på kamp- og sportsreglene. Komiteene involveres i dette arbeidet og arbeidet må være klart i tide til forbundstinget. Forbundsstyret ber Lovkomiteen se igjennom de nye lovene fra NIFs Ting, og komme med innspill vedr. ev. endring av våre lover, dette må også være klart i tide til forbundstinget. Sak 111/10-12 Utenlandske utøvere i konkurranser i Norge Med et stadig økende antall utenlandske statsborgere som flytter til Norge øker også antall gymnaster med utenlandsk statsborgerskap i de norske klubbene. TKRG ser behovet for klare retningslinjer i forhold til konkurransedeltagelse og at det foretas en samordning med de øvrige konkurransegrenene slik at det blir lik praksis. Temaet var sist behandlet i sak 43/94-96, og etter denne tid har det vært endringer bl.a i EU s regler rundt fri flyt av personer innenfor EU/EØS. Det finnes også direktiver i EU som omhandler idrett. Innenfor Norden har utenlandsk statsborgerskap på konkurranseutøvere sist vært oppe i Nordisk gymnastikkmøte , sak nr 9-8.

9 Det skal innen januar gjøres en gjennomgang av hvilke regler som gjelder for utenlandske statsborgere i nasjonale konkurranser og mesterskap i Norge slik at dette kan gjelde for konkurranseåret Alle konkurransegrenene involveres slik at regler/retningslinjer blir like. Når nye regler/vedtak foreligger i januar så skal reglene sjekkes i forhold til gjeldende EU-direktiver. Idrettens advokatkontor engasjeres til å gjøre dette.dersom NIF s advokater finner noe som strider mot EU s direktiver endres reglene/vedtaket. Saken tas opp i Nordisk gymnastikkmøte dersom det skulle vise seg at EU s direktiver heller ikke følges i Nordiske Mesterskap. Sak 112/10-12 Møteplan for forbundsstyret Følgende møteplan benyttes for møter i forbundsstyret i perioden desember 2012 til og med forbundstinget i Fredag 9.12 Forbundsstyremøte Fredag Forbundsstyremøte Lørdag søndag Kretsledermøte Torsdag Forbundsstyremøte Forbundsstyremøte m/ tingdirigenter Forbundsstyremøte, Hamar Sak 113/10-12 Status og framdrift Langtidsplanarbeidet Forbundsstyret drøftet Langtidsplanutkast slik det forelå til møtet. Styret ga sin tilslutning til den hovedoppbygning som nå er lagt inn i planen. Styret understreket at det er viktig at man kan se sammenhengen mellom det langsiktige siktemålet og det mer kortsiktige perspektivet på fire år. Forbundsstyret vurderte formen og oppbygning opp mot Idrettspolitisk dokument for NIF, men fant at den formen ikke vil være så godt tilpasset NGTFs behov. Det ble påpekt at begrepet basishall fortsatt bør forefinnes i planen i en periode til slik at vi ytterligere kan sikre at begrepet blir kjent og benyttet. Det er samtidig viktig at vi får fram at anlegg skal være tilpasset lokale behov. Forbundets virksomhetsidé innebærer også at vi må ha en tanke omkring hvordan vi arbeider med dette mot vår egen idrett, øvrige idretter og skoleverk. Planen sendes ut til komiteene slik at de kan utarbeide sine punkter innunder de enkelte grenene og aktivitetene. Frist for innspill fra komiteene settes til 10. januar. Møtet hevet kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

IDRETTSTINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni. Sakliste

IDRETTSTINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni. Sakliste TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE TRONDHEIM 5.-7. JUNI TING FOR NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 2015 1 SAKLISTE SAKLISTE 2 INNHOLD SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER...

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer