Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold Hansen (LBH) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Marianne Eikeland på sak 69/12-14 Torill Aas Sundby på sak 69/12-14 og sak 70/12-14 Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 32/12-14 Oppdatert regnskap O-sak 33/12-14 Status Mysoft O-sak 34/12-14 Status WGfL 2017 Styresaker Sak 65/12-14 Organisasjonskomiteen WGfL 2017 Sak 67/12-14 Oppfølging / evaluering av LTP Sak 68/12-14 Deltagelse på «FIG joint meeting» Sak 69/12-14 Kretsenes seminar Sak 70/12-14 Forbundstinget 2014 Sak 71/12-14 Jubileum 2015 Sak 72/12-14 Innføring av TeamGym for rekrutt Sak 73/12-14 Kandidater til verv i UEG

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. Orienteringssaker O-sak 32/12-14 Oppdatert regnskap Generalsekretæren orienterte om prosessen med å bringe regnskapet fram til oppdatert status pr. dato nå som regnskapspersonalet er på plass. Det vil fortsatt ta noe tid før man er like ajour som normalt, men det er så langt ingen ekstraordinære hendelser i forhold til budsjett. Forbundsstyret ble også orientert om prosessen med å justere budsjettet i henhold til de tilskudd man har fått fra NIF både innen post 2 og post 3. Tas til orientering. O-sak 33/12-14 Status Mysoft Generalsekretæren orienterte om arbeidet med å hjelpe lagene i gang. Det har stort sett gått bra, men det er krevende arbeidsmessig for administrasjonen. I samme periode overføres også nå trenerlisensene til Mysoft, noe som fører til at alle lagene må ta i bruk den delen av systemet. Tas til orientering. O-sak 34/12-14 Status WGfL 2017 Lise L. Mandal orienterte kort om erfaringene fra LOC sin deltagelse i Sør Afrika. Medlemmene i komiteen skriver nå rapport som vil bli sammenfattet og drøftet i LOC med sikte på å ha et best mulig grunnlag for det videre arbeidet. Erfaringene så langt summeres opp til at Sør Afrika virkelig gjennomførte et godt arrangement, og at gymnastene i all hovedsak var veldig fornøyd. Det er møte i LOC for å gå igjennom status etter Sør-Afrika. Lise L. Mandal orienterte også om at det nå er interesse fra reiselivet og kommunene i området for å kunne bli involvert. Det er tillyst møte om dette Det skal også være evalueringsmøte i oktober i Tønsberg, FIG + to fra Sør Afrika. Forbundsstyret ser det som viktig at NGTFs tilbakemeldinger er samkjørt i betydningen av at man har oppdatert hverandre gjensidig før møtet. Det må derfor gjennomføres et møte mellom delegasjonsledelsen og LOC mellom og evalueringsmøtet i oktober. Hjemmesiden må også nå iverksettes og holdes oppdatert. Tas til orientering.

4 Styresaker Sak 65/12-14 Organisasjonskomiteen WGfL 2017 Forbundsstyret diskuterte den reviderte innstillingen. Dette er et prosjekt som nå vil utvikle seg stadig mer, og det var viktig å få på plass en klargjøring av fullmakter og samarbeidsrutiner, både i forhold til administrasjonen i NGTF og forbundsstyret og breddekomiteen. I og med at prosjektet ikke har en egen økonomi pr dato må den økonomiske siden koordineres gjennom NGTFs budsjett. Organisasjonsformen for prosjektet må også nå avklares. LOC må gjennomgå sin egen organisering og rollefordeling slik at det enkelte medlem får klargjort sine ansvarsområder. Forbundsstyret understreket at det nå er viktig at det blir drøftet innen NGTF hvordan man best kan utnytte dette arrangementet for å skape mer og bedre aktivitet for våre medlemmer. Dette vil gjelde både breddeaktivitetene og konkurranseaktivitetene. Leder i NGTFs breddekomite deltar som fast representant med tale og forslagsrett til møtene i LOC. Tilsvarende deltar president i LOC på møtene i NGTFs breddekomite på saker som vedrører WGfL Aktuelle konsulenter informeres og deltar i organisasjonskomiteens møter på de saker som er innenfor deres ansvarsområder innen forbundet. LOC delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer i underkomiteer innenfor de enkelte ansvarsområdene. Rekrutteringsprosessene koordineres mellom NGTF v/generalsekretær og LOC. Referater utveksles gjensidig mellom komiteene. Alle de oppnevnte medlemmer i organisasjonskomiteen har tale og forslagsrett, samt stemmerett på organisasjonskomiteens møter. NGTFs generalsekretær har ansvar for økonomiske forhold innen prosjektet, og møter i organisasjonskomiteen med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. NGTFs generalsekretær kontakter Idrettsadvokatene for å få utredet hvilken organisasjonsform som bør velges for arrangementet.

5 Sak 67/12-14 Oppfølging / evaluering av LTP Langtidsplanen ble vedtatt på forbundstinget i 2012, og har en langsiktig horisont helt fra til 2024, mens den kortsiktige er fram til Planen trådte i kraft ved nyttår 2013, men det er like fullt viktig å gjøre en gjennomgang for eventuelt å kommentere / foreslå endringer på noen av prioriteringene. Forbundsstyret vil foreta en gjennomgang av Langtidsplanen på neste møte. Fokus for gjennomgangen bør ligge på de overordnede målene. Arbeidet i dette første møtet må ha som siktemål å lage en framdriftsplan for arbeidet med Langtidsplanen fram til forbundstinget i Lone Bruvold Hansen leder arbeidet. Sak 68/12-14 Deltagelse på «FIG joint meeting» NGTF har i etterkant av behandlingen av sak 61/12-14 mottatt invitasjon til å delta på dette møtet i Singapore Møtet er et tiltak som FIG gjennomfører i AGU med tanke på å utbre ideen om World Gymnaestrada og World Gym for Life Challenge (WGfLC). NGTF som neste arrangør av WGfLC er derfor invitert til å delta på møtet med representanter for vårt arrangement i NGTF deltar med presidenten i LOC for WGfLC 2017, Lise Mandal, på møtet i Singapore Sak 69/12-14 Kretsenes seminar Det er ca. 125 deltagere påmeldt til årets seminar. Det er god representasjon fra de fleste kretser, og det ser ut til å være påmeldt deltagere til alle separatmøtene. Forbundsstyret diskuterte spesielt opplegget omkring det tillyste separatmøtet for ungdom. Det er viktig at ungdommen blir hørt i diskusjoner, men det er også viktig at ungdommene blir tatt med i alle diskusjoner slik at de blir en del av helheten. Med bakgrunn i hvem som faktisk var påmeldt til dette separatmøtet, ble det valgt at de inngår i breddemøtet, og at de der utgjør en egen gruppe under eventuelle gruppearbeid. Presidenten hadde forslag om at vi under fellesdelen skulle ha et foredrag med en innretning som sa noe om hvordan andre har arbeidet for å legge til rette for ungdom i sitt forbund. En representant fra Norges Snowboardforbund har sagt ja til å holde det foredraget. Øistein Leren, Liv Lia Pedersen og Marianne Eikeland utarbeider det endelige programmet. Sak 70/12-14 Forbundstinget 2014 Administrasjonskonsulent Torill Aas Sundby gikk igjennom framdriftsplanen for ulike elementer som må klargjøres fram mot forbundstinget. Det er i første rekke viktig å ha en gjennomgang med representantene fra Tønsberg Turnforening om

6 rammene for arrangementet. Kontaktpersoner i Tønsberg Turnforening er Vigdis Gjelstad Jacobsen og Lise Mandal. Tønsberg Turnforening kontakter hotellet, og det avtales tid for besøk i løpet av ganske kort tid. Forbundsstyret gjennomgikk fristene for forbundstinget, og administrasjonen følger opp. Ansvar for det praktiske fra NGTF er Administrasjonskonsulent Torill Aas Sundby. Befaring av hotellet og deres fasiliteter gjøres senest i oktober. Befaringen kombineres med møte med kontaktpersonene fra Tønsberg Turnforening slik at praktiske forhold omkring invitasjoner og påmeldinger klargjøres. Sak 71/12-14 Jubileum mai 2015 er det 125 år siden Norges Gymnastikk- og Turnforbund ble stiftet. NGTF er landets eldste særforbund, og det vil være grunn til å markere dette. Forbundsstyret poengterte i sine drøftinger at en markering av jubileet må ha som siktemål å skape mer aktivitet i hele organisasjonen og at det må sees og oppleves lokalt, kretsvis og sentralt. Det må ha som siktemål å involvere alle aldre, alle aktiviteter og grener. Styret mente at det bør sees på som et jubileumsår, og hvor det må arrangeres ulike aktiviteter og markeringer i løpet av året. Det må skapes engasjement i hele organisasjonen, og derigjennom en forankring av tiltakene. Forbundsstyret mener også at det må settes av en post i budsjettet til kostnader knyttet til planleggingen og gjennomføringen. Vedtak. Temaet: NGTF 125 år i 2015 tas opp under fellesdelen på Kretsenes seminar. Stig Rønne og Lise L. Mandal leder denne økten. Sak 72/12-14 Innføring av TeamGym for rekrutt TeamGym er den internasjonale grenen, og det er nå gjort en jobb omkring å lage materiell for å hjelpe lagene i gang med frittstående. Frittstående har tradisjonelt vært den delen av troppsgymnastikken som færrest lag har stilt til konkurranse i. Komiteen mener at det nå er grunnlag for å innføre TeamGym for rekrutt også. Det er også tanken at dette kan bli en del av kretsmesterskap etter hvert, da dette er en mulighet til å la lagene kunne bli mer forberedt til de konkurransene som er internasjonalt.

7 De vil stort sett følge det samme reglementet som junior, men det kan være at det blir noen tilpasninger i forhold til alder mm. Tanken er å benytte noen av de samme unntakene som er i de nasjonale klassene når det gjelder deltagelse. Det er ikke slik at dette pålegger kretsene noe, men det åpnes for en mulighet. TeamGym for rekrutt innføres fra og med 1. januar Aktuelle dokumenter og reglementer oppdateres i henhold til dette fra og med samme dato. Sak 73/12-14 Kandidater til verv i UEG NGTF har pr. i dag to representanter i UEG. Det er Tom Thingvold som er medlem i TC-MAG og Heidi Marie Taksdal som er medlem i TC-GFA. Begge to har signalisert at de er interessert i å stille som kandidater for nye fire år. Fristen for å melde inn kandidater til UEG er 6. september. NGTF innstiller Tom Thingvold til vervet som leder i TC-MAG i UEG ved kongressen Han foreslås subsidiært som medlem i samme komite. Heidi Marie Taksdal foreslås som medlem i TC-GfA ved kongressen i Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND

NORGES BILJARDFORBUND NORGES BILJARDFORBUND Norwegian Billiard Federation Hva: REFERAT FRA 4. ORDINÆRE STYREMØTE 2011 (SM4/11) Når: Fredag 2. september 2011 kl 10-17 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Forfall: Publikum:

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer