Espira Hovsmarka. Årsplan HOVSMARKA SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4 Barns medvirkning...4 Inkludering...5 Helhetlig syn på omsorg, lek, læring og danning...5 Sosial og språklig kompetanse...7 Progresjon innenfor fagområdene...7 Fagområdene...8 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon...9 Vurdering av det pedagogiske arbeidet...9 Personalets kompetanseutvikling...9 Barnehagens personalsamarbeid...9 Foreldrenes medvirkning...10 Samarbeid med andre instanser...10 Plan for sammenheng og overgang mellom barnehage og skole...10 Kulturbegivenheter...11 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd pr år Sentral beliggenhet 2 km nord for byen Fullkost, har egen kokk, 60% stilling Mini-Røris hver uke Skogen som nærmeste nabo Skolespire-gruppe Espira Akademiet kompetanseheving for peronalet DEL 2 Generell del Espira...12 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Espira Hovsmarka åpnet høsten Barnehagen ligger i Hønefoss i Ringerike kommune. Vi har plass til ca 80 barn fra 0-6 år, fordelt på 2 grupper for barn 1-3 år og 1 gruppe for barn 4-5 år og 1 gruppe for 5-6 år. Gruppene heter Solspirene, Solknøttene, Soltrollene og Skolespirene. Espira Hovsmarka er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver 80 barnehager med rundt 7500 barn og 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Rammeplanen 1.1 Barnehagens verdigrunnlag: Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Espiras filosofi og barnesyn: Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. ORGANISASJONSKART Styrer: Turid Jeppesen Skolespirene Irina Hansen Ped.leder m/lederansvar xx Ped.leder Mona B. Hermanrud Soltrollene Mari Ek Tomter xx Hanne P. Sagen Lillan Bakken Gry Englund Hilde Gravdahl Christine Dahlseng Ped.leder m/ lederansvar Ped.leder Lærling Solspirene Linn Iren Nenseth Ped.leder m/lederansvar Karoline Solbakken Ped.leder Gro M. A. Rønning Veslemøy Benstigen Solknøttene Heidi Sandbæk Lene Eriksen Lejla Rrahmani Line Holmstrøm Ped.leder m/ lederansvar Ped.leder NASJONALE FØRINGER De nasjonale føringene vi forholder oss til er: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagen LOKALE FØRINGER Ringerike kommune er tilsynsmyndighet overfor barnehagen vår. De lokale føringene vi har er: Felles opptakssystem. Bruk av TRAS på 5-åringer. Bruk av felles retningslinjer ved overgang barnehage-skole. Deltagelse på felles møter og kurs i regi av Ringerike kommune. BARNS MEDVIRKNING Barnehagelovens 3 sier blant annet dette om barns rett til medvirkning: «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» For å imøtekomme dette kravet fra barnehageloven har vi erfart at vi må tenke nytt og annerledes rundt planleggingsfasen i barnehagen. Vi har hatt en tendens til å ha mange fastsatte planer, og ser at dette blir et hinder for å gi barna reell medvirkning. Det betyr at vi framover vil jobbe mye med refleksjon og pedagogisk dokumentasjon både i personalgruppen og med barna, for å sikre at vi ivaretar alle fagområder og all den utvikling som barn skal oppnå i sin tid hos oss, på tross av færre voksenbestemte aktiviteter. Gode relasjoner og en positiv dialog mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene er en forutsetning for å kunne ta barnas medvirkning på alvor. Dagene skal organiseres slik at det blir mulighet for barna å gi uttrykk for hva de tenker, mener og føler. Observasjoner av barnas læringsprosesser, informasjon fra foreldre og diskusjoner og refleksjoner blant de voksne vil danne grunnlag for videre arbeid med barna. Barna trenger tydelige voksne som kan ta imot innspill og være beslutningsdyktige. Barna kan ikke alltid få det slik de ønsker, men de skal få bekreftet at den voksene har skjønt hva de ønsker. De voksne må vise barna hvordan de kan forhandle og inngå kompromisser. Vi ønsker å ha fokus på barns medvirkning dette barnehageåret i form av egen bevisstgjøring, og kursing av personalet. INKLUDERING I den enkelte barnehage betyr inkludering at man aktivt tar hensyn til barnas ulike forutsetninger og evner, både i organisering og pedagogikk. Vi har valgt å ha barn fra 0-3 år i en fløy og barn fra 3-6 år i en annen fløy, slik mener vi at vi best kan tilrettelegge for barnas ulike forutsetninger. Vi deltar i Ringerike kommunes nettverk for minoritetsspråklige barn. Vi skal bygge vår pedagogikk på likestilling og likeverd. Alle barna i barnehagen uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og funksjonsnivå skal ha de samme mulighetene til å delta i menighetsfylte aktiviteter. Vi skal oppmuntre til vennskap på tvers av kjønn og alder. De skal møte kompetente voksen som gjør en ordentlig jobb, viser fleksibilitet og er personlige i møte med barn og foreldre. HELHETLIG SYN PÅ OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING Omsorg Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Barn er forskjellige og møter barnehagen med ulike erfaringer og forutsetninger. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø må ta hensyn til hvert enkelt barns personlighet, historie og individuelle behov. Personalet har en yrkesetisk plikt til å handle omsorgsfullt overfor alle barn. Omsorg skal prege alle situasjoner gjennom dagen. Omsorg har sin egen verdi og er vært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet. Lyttende og engasjerte voksne som har evne til å vise nærhet og innlevelse, er en forutsetning for god omsorg. Et barnehagemiljø preget av trygghet og omsorg er med på å skape gode relasjoner mellom barna og de voksne. Kvaliteten på barnehagens omsorgsmiljø har stor betydning for hvert enkelt barns trivsel og utvikling. Lek Barn leker fordi de liker å leke. Leken er universell og har sin egen verdi. Gjennom leken bearbeider barna egne opplevelser. I samspillet med andre barn bruker de ulike former for kommunikasjon og lærer seg viktige sosiale samhandlingsregler. Hverdagen skal organiseres slik at det blir god tid til lek og allsidig utfoldelse. Det fysiske miljøet skal inspirere til fantasifull lek og skaperglede. Trygghet og trivsel i lek og aktiviteter skaper gode relasjoner mellom barna og kan være begynnelsen på nære vennskap. Personalet må hjelp barna med å komme i gang med positiv lek. Det er de voksnes ansvar å være tilgjengelige, støtte og oppmuntre barna underveis i leken. Av og til er det behov for at en voksen trer inn og deltar eller bidrar med nye impulser, slik at leken utvikler seg videre. Kokk: Kari Bråthen 4 5

4 Det er også viktig å kunne stoppe lek som utvikler seg negativt, f.eks med elementer av utestenging, trakassering eller mobbing. Barn som ikke har nødvendig lekekompetanse, som ikke deltar, som ødelegger eller holdes utenfor leken, må få hjelp til å komme inn i lek og samhandling med de andre barna på en positiv måte. De voksne gir konkret støtte og veiledning. Læring Barnehageloven og Rammeplanen tar utgangspunkt i at barndommen er en livsfase med egen verdi. Vi har et helhetlig syn på barn og en forståelse for at barns utvikling og læring skjer i et nært samspill mellom barnas evner og forutsetninger og miljøet de er en del av. Barn påvirkes av og påvirker selv det psykiske og det fysiske miljøet som omgir dem. Samspill med andre barn og voksne er derfor helt avgjørende for barns utvikling og læring. Barna lærer gjennom alt de opplever gjennom dagen. Vi må derfor ha kunnskap om barns generelle utvikling, hvordan de lærer og hva de skal lære. I barnehagen lærer barna om seg selv, om andre barn og voksne, om samspill, om hverdagslivets gjøremål og om livet og verden omkring dem. Barnehagen skal også tilrettelegge for at barna får være med å påvirke sin egen hverdag. Når barna og de voksne sammen er nysgjerrige og utforskende, kan det føre til spennende temaarbeid og prosjekter. Barnehagens fysiske og psykiske miljø utgjør en stor læringsarena. Danning Begrepet gir en dypere forståelse for de voksnes ansvar og oppgave i oppdragelsen av barna. I dannelsesprosessen er barna avhengige av støtte fra de voksne for å utvikle seg som selvstendige, tenkende mennesker som etter hvert skal kunne ta etisk begrunnede valg. Målet for danning er at barna skal bli tryggere på seg selv. Når barna blir oppmuntret til å ta selvstendige valg, og får hjelp til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger, utvikler de et mer bevisst forhold til seg selv som individer. Barna blir bedre kjent med sin egen personlighet, og de blir tryggere på sin egen kulturelle identitet. Barns evne til å reflektere over egen væremåte utvikles ved at de får støtte og hjelp til å være konstruktive og løsningsorienterte. Det er viktig at de voksne gir positiv bekreftelse til barn som tar initiativ til å hjelpe og vise omsorg overfor andre barn. Barn lærer av det de opplever, ser og hører. De voksne skal være gode rollemodeller og tydelige i sine holdninger og handlinger i alle situasjoner gjennom dagen. Danning skal bygge på barnehagens verdigrunnlag og være grunnlaget for barns medvirkning i et demokratisk samfunn. Danning er en prosess der de voksne både leder og veileder barna. SOSIAL OG SPRÅKLIG KOMPETANSE Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. (Rammeplan kap 2.4) For å ha ekstra fokus på sosial kompetanse jobber vi med følgende kriterier; Empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor. Vi bruker Vennekort, bøker og plansjer som er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. I tillegg er der rollespilldyr som brukes når vi har det som tema. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. (Rammeplan kap 2.5) Vi deler ofte barn inn i mindre grupper. I disse gruppene bruker vi materiell fra Snakkepakken, fagkortene, Språkkista, Språksprell, Språklek og Inped-spillene. I tillegg til dette bades barna i språk hele dagen i alle hverdagssituasjoner, hverdagssamtaler og historiefortellinger. PROGRESJON INNENFOR FAGOMRÅDENE Vi har valgt å dele barn i grupper fra 0-3 år, 3-4 år og 5-6 år. Dette for at vi skal tilpasse det fysiske miljøet og lekene ut fra ulik alder. Vi bruker ofte aldersinndelte grupper, men tar også hensyn til barnas forutsetninger. Vi observerer barna, og forsøker i størst mulig grad å ha stabilt personale som kjenner barna og kan tilrettelegge ut fra deres forutsetninger. Fagkortene kan være for avanserte for de yngste barna, men vi planlegger og tilpasser aktivitetene ut fra deres interesser og nivå. Når barna går sitt siste år i barnehagen er de Skolespirer, det gleder de seg til. Det blir mer informasjon om dette på foreldremøtet i høst for de det gjelder. 6 7

5 FAGOMRÅDENE De ulike fagområdene kan du lese mer om i del 2. FAGOMRÅDE HVA GJØR VI Mini-Røris Utedager Hinderløype ute/inne Skogturer Ski/ake-dager Variert og sunt kosthold Hygiene Tradisjonelle barneleker Dramatisering Musikk instrumenter, sang Bli kjent med forskjellige formingsmaterialer Fellessamlinger Bli kjent med nærmiljøet Byturer Solsikkefest med inntekt til SOS-Barnebyer 17. mai feiring med besteforeldre Karneval Påskesamling Juleverksted Lære om samfunnsregler og verdier Medvirkning Miljøfyrtårn Kildesortering Være ute i all slags vær Bli kjent med naturen, ulike årstider Filosofiske samtaler Eksperimenter Vennekortene bøker og rollespill Feire høytider Verdier Språkkista Språksprell Snakkepakken Inped-spill Vennebøker Lek og læring Fortellinger og eventyr med konkreter Sanger, rim og regler Hverdagssamtaler Barnemøter IKT Mattelek Konstruksjonslek Rydde og sortere Dekke bord Matematiske filosofiske samtaler Barnemøter DOKUMENTASJON SOM GRUNNLAG FOR REFLEKSJON Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Dokumentasjon skal synliggjøre barns læringsprosesser og de voksnes arbeidsprosesser. For å kunne dokumentere det vi gjør i barnehagen bruker vi ulike verktøy som Spireportalen med bilder og tekst, praksisfortellinger og utstillinger. Vi viser frem bilder og logg fra ulike prosjekter som igjen kan være en hjelp til å danne samtaler med barn, foreldre og personale. De ulike formene for dokumentasjon er alltid utgangspunkt for vurdering og videre planlegging. For personalet er dokumentasjonen svært nyttig for videre refleksjonsarbeid omkring barnehagens pedagogiske arbeid. I tillegg gjennomfører vi brukerundersøkelse og klimamåling hvert år. Denne dokumentasjonen bruker vi til videre utviklingsarbeid. Vi vil i år ha fokus på pedagogisk refleksjon og dokumentasjon på våre interne møter. VURDERING AV DET PEDAGOGISKE ARBEIDET Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Dette blir vurdert: - barns trivsel og utvikling - årsplanen - planlagte aktiviteter - felles aktiviteter - barnehagens prosesser - fagområdene - foreldresamarbeidet - personalsamarbeidet Arbeidsmetoder: - observasjoner - daglige samtaler - avdelingsmøter - personalmøter - planleggingsdager - foreldresamtaler - foreldremøter - SU-møter - brukerundersøkelse og klimamåling - TRAS og ALLE MED - «4 år- trygg og klar» - 5 år-samtale om overgang til skole PERSONALETS KOMPETANSEUTVIKLING Via Espira Akademiet følger vi den obligatoriske kompetansestigen for de ulike stillingene vi har. Styrer og pedagogiske leder er godt i gang med sine obligatoriske kurs på kompetansestigen. Totalt i 2015 har vi 48 kursdager på akademiet. Slik fortsetter vi til vi har nådd kompetansemålene. Alle nyansatte skal gjennomgå «Velkommen til Kunnskapsbarnehagen Espira» innen det er gått 3 måneder. Dette er web basert, og fordi det er mye nytt i vår organisasjon, skal alle gjennomgå dette kurset. Verneombud og styrer deltar hvert år på HMS konferanse. Vi gjennomfører også livredningskurs og førstehjelpskurs annethvert år. I tillegg til dette gjennomfører vi utviklings- og oppfølgingssamtaler med alle ansatte. Vi bruker også interne ressurser til å kurse hverandre på planleggingsdager og personalmøter. Det vi har hovedfokus på dette barnehageåret er: barns medvirkning, refleksjon, dokumentasjon og ledelse. BARNEHAGENS PERSONALSAMARBEID Barnehagen har 5 planleggingsdager i barnehageåret som brukes til personalutvikling og samarbeid. Disse dagene er barnehagen stengt. Vi har også månedlige personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter, der personalet reflekterer og legger grunnlaget for et godt samarbeid på egen avdeling og på tvers av de ulike gruppene. 8 9

6 Vi gjennomfører utviklings- og oppfølgingssamtaler hver uke, og alle skal ha sine personlige mål de skal jobbe med. Ved fellesarrangementer setter vi sammen komiteer på tvers av avdelingene. Vi har en del sosiale arrangement som alle kan være med på og selvfølgelig julebord og sommerfest. Hovedtema for 2015/16 er: «Vi-følelse» FORELDRENES MEDVIRKNING Personalet skal i sin daglige kontakt med foreldre informerer om hvordan dagen til barnet har vært. Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til det de har å si, og tar dem på alvor. Foreldrene skal føle seg trygge på å ta opp saker med personalet, både ris og ros. Vi har 2 foreldremøter i løpet av året. 1 på våren for «nye» foreldre, og et på høsten for alle. FAU kan i tillegg låne barnehagen dersom de ønsker å ha flere møter (f.eks. med helsesøster el.) Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler pr år. En av dem er det pliktig å møte på. Ved behov kan vi ta flere samtaler, bare kontakt pedagogisk leder. Når barnet er 4 år, er det «4 år, trygg og klar»- samtalen som gjennomføres. Den er vi pålagt av helsesøstertjenesten i Ringerike kommune å gjennomføre. På våren det året barnet skal begynne på skolen gjennomfører vi en overgangssamtale som videresendes til skolen dersom foreldrene samtykker til det. Dette er også i samsvar med Ringerike kommunes plan for overgang barnehage - skole. Samarbeidsutvalget i barnehagen består av 4 representanter fra foreldrene (FAU), 2 representanter fra personalet og styrer. Vi har møter ca 4 ganger pr år. Vi gjennomfører brukerundersøkelse hver vår. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglig og helhetlig tenking står sentralt. Våre samarbeidspartnere er: Ringerike kommune Tilsynsmyndighet Helsestasjonen Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevernstjenesten Flyktningkontoret Barneskolene Barne- og ungdoms psykiatri (BUP) NAV Videregående skole og høyskoler plan FOR SAMMENHENG OG OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Ringerike kommune har utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole. Denne informerer vi om på foreldremøtet i september, og de som har Skolespirer får den tildelt. Siste året i barnehagen er barna Skolespirer. Vi ønsker at dette arbeidet skal bidra til de beste forutsetningene for livslang læring. Vi jobber ut fra standard om Skolespira, og denne vil vi informere mer om på foreldremøtet i september. KULTURBEGIVENHETER Måned Barn Personal Foreldre HMS August Tilvenninger Oppstartsamtaler Personalmøte September Brannvernuke Fotografering Brannsjekk Sjekk av førstehjelpsutstyr Personalmøte Foreldremøte HMS-møte Brannøvelse, varslet Oktober FN-dagen Klimamåling Foreldresamtaler Solknøttene uke 43/44 November Personalmøte Foreldresamtaler: Solspirene uke 45/46 Soltrollene uke 46/47 Solstrålene uke Frist for juleferieoversikt Desember Juleverksted uke Lucia Nissefest Julebord Personalmøte Foreldresamtaler: Solstrålene uke Lucia juledag Brannsjekk HMS-møte Brannsjekk Januar Personalmøte nyttårsdag HMS-møte Februar Karneval Personalmøte Frist for påskeferieoversikt Mars Påskeverksted uke Påskelunsj April Mai Juni Juli Brannøvelse, uvarslet Trafikksikkerhet NAF for Skolespirene mai - aktiviteter med besteforeldre Avslutning for Skolespirene Personalmøte Personalmøte Feriekabalen legges Brukerundersøkelse Stenger kl Skjærtorsdag Langfredag påskedag Frist for sommerferieoversikt Kr. Himmelfartsdag pinsedag Grunnlovsdag HMS-møte Brannsjekk Brannøvelse, uvarslet HMS-møte Solsikkefest Brannsjekk Vi skal ha 5 planleggingsdager , 20.11, og En dag styres av Ringerike kommune. Den bruker å være i april, dato kommer når det er klart

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 ESPIRA HOVSMARKA Hovsmarkveien 20, 3515 Hønefoss Telefon: Epost:

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer