Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalder Kjønn Antall Årsverk Steinkjer vg skole 49 Kvinne ,74 52 Mann ,01 51 Begge kjønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalder Kjønn Antall Årsverk. 2533000 Steinkjer vg skole 49 Kvinne 120 105,74 52 Mann 126 113,01 51 Begge kjønn 246 219"

Transkript

1 Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Svein Alstad 10/ NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: Ugradert Videregående opplæring Arnhild Opdahl Postboks STEINKJER Årsmelding 2010 fra Steinkjer videregående skole Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalder Kjønn Antall Årsverk Steinkjer vg skole 49 Kvinne ,74 52 Mann ,01 51 Begge kjønn Sykefravær Aldersgruppe Fraværs% , , , , , , Kvinne 5,88 AVDELING: GULDBERGAUNET Utdanningsprogram: Adresse: Elvenget 10, Steinkjer - Studiespesialisering Pb 2112, 7708 Steinkjer - Idrettsfag Telefon/Faks: / Helse- og sosialfag E-post: - Restaurant- og matfag Hjemmeside: Bankkonto: Org.nr.:

2 , , , , , , , , Mann 4,94 Totalt i ,39 Utfyllende opplysninger Rekruttering ansettelse/oppsigelser/vikariater/vakanser o På grunn av økt virksomhet fikk skolen mange nye tilsatte i Søkning til utlyste stillinger var tilfredsstillende for de fleste stillinger som ble lyst ut i god tid før skoleåret startet. Vakanser som oppstod i løpet av skoleåret, har, som vanlig ikke hatt like tilfredsstillende respons. Skolen sliter mer enn tidligere med å få tak i kvalifiserte vikarer, og har tilsatt vikarer med en kompetanse som ligger lavere enn de strengt formelle kvalifikasjonskrav. Dette gjelder enkeltfag og tilbud som realfag og tekniske fag. Men også innenfor norsk og språkfag merkes det at markedet er stramt. Skolen har pr. dato ingen vakanser. o Skolen har også i 2010 hatt en god og stabil lederstab. o Som normalt har skolen en lav turn over. Det er få som slutter av andre årsaker enn pensjonering, men noen tilsatte innvilges permisjon for å inneha andre stillinger både innenfor og utenfor fylkeskommunen. De aller fleste returnerer til skolen etter endt permisjon. o Skolen merker derimot en økende utskifting på grunn av alder. Ledelsen har økt fokus på nyrekruttering, og har påbegynt et systemarbeid omkring veiledning av nytilsatte. Sykefravær o Skolen har lavere sykefravær i 2010 enn i Fraværsprosenten varierer sterkt mellom de ulike aldersgruppene. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt. For enkelte grupper trekker langtidssykemeldinger opp prosenten ganske kraftig i Særlig gjelder dette aldersgruppen år og år for menn. Den høye prosenten er et resultat av prosesser med avvikling av arbeidsforhold mot pensjonering, i tett samarbeid med NAV, og gjelder 5-6 ansatte. Etterutdanning Mye av etterutdanning har vært koblet mot faglige nettverk, fylkeskommunens satsingsområder og skolens utviklingsplan. Alle ansatte har fått tilbud om kompetanseheving, og over 90 % av de ansatte har deltatt i kompetansehevende tiltak i en eller annen form. Mange av skolens ansatte ble tildelt stipend eller deltok i hospiteringsordninger organisert av sentraladministrasjonen. Skolens ansatte har deltatt på kompetanseutviklingstilbud innen IKT-opplæring arrangert av NTFK. Ledere har deltatt på skolens interne ledelsesopplæring, samt på felles ledelsesopplæring arrangert av NTFK, både på mellom- og masternivå. Side 2

3 I tillegg kurses flere ansatte innen administrative verktøy som Extens, Public 360, Agresso og Skolearena HMS-arbeid o Skolen har en helhetlig og målrettet tilnærming til IA-arbeidet, i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjensten. o Ansatte benytter i nødvendige tilfeller fylkeskommunens personalpolitiske virkemidler, både som forebyggende tiltak og som restitusjontiltak. Arbeidet med interne, holdningsskapende tiltak med sikte på å øke den reelle pensjonsalder har blitt prioritert i 2010, som tidligere. o Skolen har et tett og godt samarbeid med NAV omkring arbeidstakere som sliter, for å kunne kombinere arbeid og tiltaksmidler eller kombinasjonen arbeid og trygd. o Skolen har fokus på forebyggende tiltak (helsefremmede livsstil, sosiale velferdstiltak). o I 2010 opprettet skolen et felles AMU. AMU har bl.a. hatt fokus på byggesaken, særlig på avdeling Guldbergaunet, og sammenslåingsprosessen i forbindelse med samlokalisering av avdelingene Egge og Guldbergaunet. Skolen har ivaretatt oppfølging av lærer - og elevundersøkelsen (våren 2010) gjennom avdelingsvise tiltak og skolens SEG-gruppe. Likestillingsområdet o Steinkjer vgs. Har totalt en jevn fordeling av kvinner og menn. Det varierer derimot noe innad i avdelinger og stillingskategorier. Vi har blant tre utdanningsprogram der mannlige ansatte er i flertall, og ett utdanningsprogram hvor kvinnene er i klart flertall. o En av de assisterende rektorene er kvinne. Skolens ledergruppe bestod i 2010 av 19 personer hvorav 7 er kvinner. Ledelsen har vært relativt stabil i 2010, og derfor har det ikke vært få muligheter til å endre sammensetning. Én av de kvinnelige avdelingslederne er i permisjon, og to kvinner vikarierer. Fordelingen er derfor litt mindre skjev enn året før. o På idrettslinja er det hvert år høy bevissthet blant de ansatte når det gjelder jenter og idrett. At jenter skal ha et sunt forhold til idretten sin, er et fokusområde blant idrettslærerne. o I vårt rekrutteringsarbeid anser vi det som viktig å ansette begge kjønn i de ulike stillingskategorier. Både på utdanningsprogrammet HS, hvor det er en meget stor overvekt av kvinnelige lærere, og innenfor IKT-seksjonen, hvor det kun har vært menn, har skolen bevisst valgt det klart underrepresenterte kjønn, når vi hadde kvalifiserte søkere av begge kjønn. o Skolen tar deltidsproblematikk på alvor. Som normalt er dette en likestillingsutfordring. Skolen har færre fast ansatte deltidstilsatte pr. 31. desember enn pr. 1. januar, da de fleste deltidstilsatte har fått fylt opp stillingene sine. Ufrivillig deltid er et felt vi arbeider kontinuerlig med. Ved tilsetting i en del vikariat vil det uvilkårlig noen deltidsvikariat. Skolen sjekker kompetanse hos midlertidig tilsatte før en går til nytilsetting, for om mulig å fylle opp stillingene til de ansatte i denne gruppen også. o Skolen har ingen fast ansatte med annen nasjonalitet/innvandrerbakgrunn. Men skolen har opprettet kontakt med arbeidskraftmyndighetene, og har innvandrere/asylsøkere på arbeidstrening innenfor renhold og kantinevrksomhet. Til enkelte ledige stillinger var det søkere med den type bakgrunn, men ingen fullt kvalifiserte. Side 3

4 Høydepunkter i 2010 Byggetrinn 1 og 1,5 ble offisielt åpnet 13.desember Fylkesrådsleder, Alf Daniel Moen, sto for den høytidelige åpninga ved å sage over en bjørkestrange i Origo, som er skolens nye kantine. Elever fra restaurant- og matfag serverte treretters middag i forbindelse med åpningen. I løpet av det to timer lange bordsettet ble det overlevert gaver og holdt en god del takketaler av alle de som har vært involvert i byggesaken. Nå er vi kommet halvveis til mål. I 2012 står hele nyskolen ferdig. Ansatte ser fram til at vi blir ferdige høsten I forbindelse med fraflytting fra de gamle gymnasbyggene på Kvarving og innflytting i nye bygg, har vi opplevd en god del utfordringer. Ikke alt har vært ferdigstilt, og i brakkene har vi opplevd strømbrudd, vannmangel og problemer med å få til tilstrekkelig varme. Utpå høsten fikk vi imidlertid rettet på de fleste mangler. På slutten av høsten begynte detaljplanleggingen av byggetrinn 2. Vi legger vekt på bred og god brukermedvirkning i detaljplanleggingen, der mange ansatte ved ulike avdelinger selv får møte arkitekter og prosjektledelse. I tillegg arbeider skolen, som en del av Campus Steinkjer, aktivt for å detaljplanlegge byggetrinn 2 i idrettshallen. Dette utbygget skal blant annet romme idrettsfag. I alle nybygg har vi fokus på å få til et godt miljø for både ansatte og elever. Økonomien legger noen begrensninger, og fører til at kantinearealet blir for lite. På den annen side har vi nå fått en del nye store klasserom og det kommer mye lys inn i bygningsmassen. Det er arbeidet mye med vurdering det siste skoleåret. Vi har vektlagt å kurse alle faglærere i verktøyet Skolearena. I tillegg har vi har vi arbeidet med nye vurderingsrettledninger. Det gjenstår likevel litt arbeid for å få skolert alle lærere tilstrekkelig. Sluttresultatene for elevene som var oppe til sentralt gitt eksamen våren 2010 var svært gode, kanskje ett av tidenes beste resultat. Særlig var det karaktergjennomsnittet i realfagene som skilte seg ut på en positiv måte. Det arbeides systematisk for å få til et best mulig psykososialt miljø. Vi bruker ekstra ressurser på kontaktlærerne, vi har en elevtjeneste med bred kompetanse og vi har tiltaksplaner og beredskapsplaner med hensyn til mobbing. Vi har to skolemiljøutvalg fram til fysisk sammenslåing, ett på Egge og ett på Guldbergaunet. Vi har også høstet positive erfaringer Side 4

5 med ny struktur på elevrådet. Vi har et svært velfungerende elevråd. Elevene gir selv gode tilbakemeldinger både på medvirkning og elevdemokrati gjennom elevundersøkelsen. Skoleåret har skolen innført nytt timeplansystem, med 60 minutters undervisningsøkter og såkalte bufferdager, som har blitt brukt til for eksempel prøver, kulturelle aktiviteter og flytting av undervisningstid. Tilbakemeldingene på det nye systemet har vært noe blandet. På den ene siden har vi nå innført et system som kvalitetssikrer at elevene får all den undervisningen de har krav på. På den andre siden har det vært mye administrativt arbeid med det nye systemet, og vi har hatt utfordringer med å kommunisere godt nok omkring alt planverk som blir laget. Det er ansatt mange nye lærere denne høsten. Vi ser en markant økning i forhold til tidligere år, og vi ser i tillegg at vi i de neste årene vil få et markant rekrutteringsbehov. Her vil vi få bruk for den kompetanseregistreringen som ble gjennomført i Steinkjer videregående skole bidrar aktivt i nærmiljøet. Skolen er betydelig involvert i prosjektet Campus Steinkjer, både med styremedlemmer, ansvar for delprosjekt og økonomisk. I tillegg er vi, på tilsvarende måte, involvert i arbeidet med Nord-Trøndelag Vitensenter. Flere elever og lærere ved forskjellige utdanningsprogram blir dessuten brukt i planlegging av ulike kultur- og idrettsarrangement, for eksempel NM på ski i Steinkjer og fylkesmannens årlige middag. I tillegg blir skolens fysiske ressurser leid ut i stor skala på kveldstid, både på Egge og Guldbergaunet. Det bør også nevnes at vi samarbeider tett med næringslivet i forhold til utplassering av både lærere og elever. I høst satte vi i gang et nytt, treårig bibliotekprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Steinkjer videregående skole, avdeling for videregående opplæring og fylkesbiblioteket. Det er ansatt ny bibliotekar, og den halve stillingen er koblet opp i mot prosjektet. Hovedmålsettingene med prosjektet er: 1) Å integrere biblioteket i skolens pedagogiske hverdag, slik at biblioteket blir en sentral opplæringsarena ved skolen og 2) Å knytte biblioteket til bruk av moderne digitale læremidler/ hjelpemidler. Det er nedsatt en egen prosjektgruppe, som blant annet har vært på studietur til Bodin videregående skole. I Nordland opplevde gruppa en spennende bibliotekstruktur, som kan være overførbar til vårt fylke, med biblioteket ved Bodin som et ressursbibliotek for resten av fylket. Fagprøvesenteret (for prøver i elektrofag) ved avdeling Egge passerte like før jul ett hundre avholdte fagprøver siden oppstart for tre år siden. Dette viser at det er et stort behov for bransjen å ha et slikt senter. Jubileumstallet ble behørig markert. Steinkjer videregående skole arbeider med internasjonalisering gjennom flere prosjekter. I fjor valgte elevene å samle inn penger til Narva i Estland i stedet for å bli med i Operasjon Dagsverk. Dette førte til bredere engasjement og et betydelig bedre innsamlingsresultat. Vi har dessuten videreført utvekslingprosjektene som vi var del av i 2009 og i tillegg startet et nytt Comeniusprosjekt på elektrofag. Driftsrapporter og årsresultat viser at Steinkjer videregående skole har hatt gjennomgående god økonomistyring. Vi har hatt den største utfordringa med en altfor knapp ressurs for særskiltelevene våre, og dette har ført til at vi har måttet ta av ordinære undervisningsressurser for å oppfylle lovens krav. Med hilsen Vegard Iversen Rektor Side 5

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Til: Arnhild Opdahl, Videregående opplæring Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/15892-8 Harald Morten 04.02.2013 Steen Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Årsmelding 2012 fra Steinkjer videregående

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 44 Antall årsverk 38,89 Kvinner 17 13,48 årsverk Menn 27

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole

Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole Del I: Kvantifisering a) Personalsituasjonen Ansatte: totalt 233 personer, derav 130 kvinner og 103 menn. I forhold til 2009 viser dette at antall menn

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Inderøy videregående skole

ÅRSMELDING 2010. Inderøy videregående skole ÅRSMELDING 2010 Inderøy videregående skole Del 1 A: Personalsituasjonen Antall ansatte Kvinner Menn 40 24 64 Antall årsverk 48,14 Gjennomsnittsalder 46 Sykefravær 2010 Rekruttering: Ledige vikariater og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 Innhold Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering Aspervika Barneskole... 6 Resultatvurdering Austrått barneskole... 11 Resultatvurdering

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2007 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2007. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2007 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Sammendrag side 1 Videregående opplæring.... side 5 Regional utvikling. side 20 Administrasjon og sentrale tjenester.... side 39 Fylkeskommunens ansatte side 44 Fylkeskommunens

Detaljer

Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013

Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013 Årsmelding for Skarnes videregående skole skoleåret 2012-2013 Kvalitet Utvikling Aktivitet Læring Skolens visjon: KULA 25. oktober 2013 Årsmelding 2012-2013: Skarnes videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA

Detaljer

Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole

Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole Resultater fra en kartleggingsundersøkelse skoleåret 2006-2007 Av Are Turmo og Per O. Aamodt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer