Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole"

Transkript

1 Årsmelding for 2010 fra Ole Vig videregående skole Del I: Kvantifisering a) Personalsituasjonen Ansatte: totalt 233 personer, derav 130 kvinner og 103 menn. I forhold til 2009 viser dette at antall menn er uendret, men at det er 11 færre kvinner, da totaltallet for 2009 var 244.) Totalt antall årsverk : 199 (2009:193). Vi ser altså at det er økning i årsverk, men færre ansatte. Dette avspeiler skolens personalpolitikk som er å tilby deltidsansatte som ønsker det større stilling i stedet for å tilsette nye folk når det blir ledighet. De 199 årsverka fordeler seg på pedagogisk personale med 158 årsverk, andre ansatte med 41. Gjennomsnittsalderen er 49,28 år, uendra fra

2 Høsten 2010 var det flere nytilsettinger enn på flere år, hele 18 nye ansatte ved skolestart i august. 10 av disse gikk inn i vikariat for skoleåret, da 6 lærere har morspermisjon og 2 lærere har studiepermisjon. De to siste vikariatene skyldes sykmeldte lærere. I ledelsen ble ny administrasjonsleder tilsatt, da tidligere leder gikk over i pensjon. De resterende 7 nytilsatte er nyrekruttering. Dette inkluderer miljøarbeider, som er en nyopprettet stilling, 5 nye lærere pga pensjonering, pluss at en lærer sa opp sin stilling da tilbudet overflatebehandling ble tatt bort i fylkets skoletilbud. Da faget likevel ble gjenopprettet høsten 2010, måtte skolen ut og headhunte ny lærer. Utover skoleåret har det blitt nødvendig å engasjere noen vikarer pga svangerskapspermisjoner og sykmeldinger blant pedagogisk personale. Det er merkbart at en del lærere opplever stort arbeidspress pga store klasser og krevende elevgrupper. Sammenslåing av YF-klasser i fellesfaga, er en del av dette bildet. I særlig grad ser vi at unge, nytilsatte har større sykefravær enn vi er vant med i denne aldersgruppa. Dette er ei utvikling skolen tar på alvor og jobber med, bl. a ved tett oppfølging av nye lærere. Ved utlysing av ledige stillinger har skolen god søkning i de fleste stillingskategorier. Innen realfagene og i norsk har det vist seg noe vanskelig å få tak i godt kvalifiserte søkere, da skolen har ønske om å ha flere lærere med master eller hovedfag inn i disse faggruppene. IKT-avdelingen har en lærling, en ny i tillegg tilsettes ved årsskifte 2010/11. Også i 2010 har skolen hatt et godt samarbeid med NAV gjennom Stjørdal Personal. Gjennom året har vi tatt i mot flere kandidater på korte og lengre arbeidstrenings-kontrakter, innen kontor, kantine, alternativ opplæring, IKT, bibliotek og som medhjelpere i klassen innen flere fag. Flere av kandidatene har hatt minoritetsspråklig bakgrunn, noe skolen ser på som et positivt tilskudd til skolemiljøet. b) Sykefravær Totalt sykefravær for 2010 : 4,65% Kvinner : 5,84% Menn : 3,18% Sammenlignet med tall fra 2009, er dette en nedgang i sykefravær, totalt fravær ned fra 6,5% til 4,65%. Den gruppa som har det høyeste fraværet, er kvinner 62-64, deretter følger kvinner Vi har også noe høgt fravær for kvinner 30-39, dette skyldes delvis langvarige sykmeldinger i forbindelse med svangerskap. For menn er det gruppa som har det høyeste sykefraværet. 2

3 c) Etter- og videreutdanning Det pedagogiske personalet er delt i pedagogiske team (lærere som har ansvar for ei elevgruppe) og fagteam (lærere som underviser i samme fag). Skoleåret 2010/11 skal følgende tema prioriteres i teamarbeidet: felles vurderingskriterier i fag, økt elevmedvirkning, bruk av IKT som pedagogisk verktøy, tydelig klasseromsledelse, skolering i Skolearena, Its learning. Enkeltpersoner har tatt /er i gang med etter- og videreutdanning innen flere fagfelt. Mange lærere har deltatt på kurs i nettverksregi. En lærer har studiepermisjon for å ta mastergrad i pedagogisk ledelse, en annen er i gang med masterstudium i nordisk. En lærer deltar i veilederutdanning for nye lærere, to er i gang med modul 1 (30 stp) i ledelse, mens to avslutter modul 2 (60 stp) i ledelse i disse tider. Noen lærere som har tilsetting på vilkår, er i gang med PPU-studier. Flere fullførte slike studier. Ellers har ledergruppa hatt ei team-samling der temaet var ;styrket oppfølgings- og tilbakemeldingskultur i alle ledd. Dette har vært et satsningsområde for hele skolen og er en del av kvalitetsarbeidet. Skolen har ikke klart å finne økonomisk rom for personalseminar i Oppfølgingskultur, bedre samarbeidskultur, styrking av det kollegiale fellesskapet, er områder vi ønsker å arbeide med i hele personalet. Vi håper å få til et personalseminar skoleåret d) HMS-arbeidet Skolens HMS-planer er oppdatert i I 2010 tok skolen i bruk et elektronisk stoffkartotek levert av Eco Online. Dette kartoteket gir oss til enhver tid tilgang til oppdaterte verneblad for de stoffer det kreves for. Stoffkartoteket er tilgjengelig i elektronisk versjon for alle ansatte. I 2010 er det meldt 5 HMS-avvik, ett av dem gjaldt støvplager i forbindelse med betongsaging i bygg G. Dette var en enkelthendelse i forbindelse med rehabilitering som har ført til allergiproblem og sykmelding. Det er gjennomført støvmåling og ekstra renhold samt etablering av arbeidsplass i annet bygg enn bygg G. Samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten er godt med faste møter for å sikre fysisk og psykisk arbeidsmiljø samt støtte rundt oppfølging av sykmeldte e) Likestilling Skolens målsetting for likestillingsarbeidet er å ha en best mulig balanse mellom kjønn for ansatte i alle deler av virksomheten. Det er videre ønskelig å ha ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Ved nytilsettinger vektlegges disse momentene når søkere ellers har sammenlignbar kompetanse. 3

4 Det er likevel svært tradisjonell kjønnsfordeling ved mange avdelinger, ikke ulikt samfunnet for øvrig. På studiespesialisering har kvinnedominansen blitt tydeligere de siste åra. Både innen språk, samfunnsfag og realfag har det vært et stort flertall av kvinnelige søkere ved nytilsetting. I gruppa andre ansatte er kjønnsfordelinga svært tradisjonell, med mannlige vaktmestre og IKTmedarbeidere, kvinnelige service-, renholds- og kantinemedarbeidere. I ledergruppa er 4 av 9 mellomledere kvinner, i fellesledelsen en kvinne og 5 menn. Del II: Innspill fra virksomheten om satsningsområder og høydepunkter Ny arbeidstidsavtale for lærere medførte mye arbeid skoleåret 2009/2010. Våren 2010 gikk mye tid med til planlegging av ny timeplanmodell, system for disponering av årsramme for elevenes minste årstimetall og tilstedeværelse for lærerne innen 1150-timersrammen. Skolen fant fram til en modell som krevde nøyaktig og langsiktig planlegging, der all planlagt aktivitet blir synliggjort i en felles plan for hele skolen. I tillegg holdes nøye timeregnskap av hver enkelt lærer i hvert fag. I desember gikk rektor i samråd med organisasjonene ut med evaluering blant alle lærere, der de uttalte seg om det nye systemet for timetelling, timeplan etc. Tilbakemeldingene var gode, lærerne er i stor grad tilfredse med de løsninger skolen har valgt. Det er ellers merkbart bedre samarbeidsklima mellom rektor og organisasjonene i skoleåret 2010/11 enn tilfellet var under planlegginga siste året. Arbeidet med elevenes læringsmiljø, styrking av elevdemokrati, bedre system for elevvurdering har stort fokus på skolen. Elevrådet synes å fungere bedre, både hovedstyret og på avdelingsnivå. På møteplanen er det lagt inn faste møter mellom avdelingsledere og tillitselever på avdelingen. Oppfølging av forbedringsområdene innen kvalitetsarbeidet, basert på resultat av elevundersøkelsen, bærer frukt. Samarbeidet mellom elevrådet og ledelsen fungerer godt. Skolemiljøutvalg er nedsatt og har hatt foreløpig ett møte dette skoleåret. Nevnt tidligere er arbeidet i fagteam med å lage vurderingskriterier som er synlige og tydelige for elevene. Videre har ei gruppe nedsatt av rektor utarbeida system for å ivareta elevenes psykososiale læringsmiljø i forhold til krav i 9A. Skolen har heldigvis hatt få mobbesaker i 2010, men det er ens forståelse i lærergruppa og i elevråd om at alle saker tas svært alvorlig. Skolen har en plan som følges i slike tilfeller, og rektor blir koblet inn i de fleste saker. Mobbing via sosiale medier har kommet fram ved noen tilfeller. Av tiltak for å bedre læringsmiljø og bedre tilpassa opplæring kan ellers nevnes: Systematisk arbeid med å kartlegge lese-, skrive- og matematikk-kompetanse blant alle Vg1-elever. Kurs og støtte tilbys elever som har behov for dette etter kartlegging. 4

5 Vi har også utarbeida et nytt system for å ivareta minoritetsspråklige elever bedre. I dette arbeidet har vi hatt nytte av samarbeid med Levanger vgs (benchlearning). Et av forbedringsområdene i kvalitetsarbeidet for 2010 var styrking av det kollegiale fellesskapet. Ett av tiltakene her har vært en kulturkalender der skolens kulturkomite har avviklet mange vellykka arrangement med god oppslutning blant personalet: opplevelsestur til Frosta, blåtur, pubkveld med underholdning, juletrefest for ansatte med barn og barnebarn, nyttårsfest. I tillegg videreføres kulturlunsjer, 3 pr halvår, og trim-aktiviteter i mange former. Skolen var representert med lag i St. Olafsløpet også i I 2010 ble nybygg ferdigstilt, med nye og tidsriktige lokaler til realfag, nytt kantinekjøkken, nytt storkjøkken for RM, nye arbeidsrom for mange lærere, nye kontor for ledelsen, noe som gjorde at ledergruppa nå er samlokalisert, ny resepsjon og kontor for service- og kontoransatte. I tillegg ble rehabiliterte og fine undervisningsrom tatt i bruk av musikk og dans, Vg1 studiespesialisering samt service og samferdsel. Offisiell åpning av nybygg ble foretatt i desember, med mange inviterte gjester. Ole Vig videregående skole har fått et betydelig løft ved disse utbyggingene. Samtidig er byggeprosjekt for ny idrettshall med tilstøtende innebygd torg påbegynt, så aktiviteten vil være stor også i I byggeperioden måtte deler av undervisninga flyttes til Værnes militærstasjon. Tross mye forflytning av folk og utstyr, så kom vi gjennom denne perioden uten klager og uro. Inneværende skoleår foregår de fleste kroppsøvingtimer på Værnes, men også dette ser ut til å gå greitt. Nye labotatorier for realfagene har definitivt gitt et stort løft for disse fagene, med økt entusiasme blant lærere og elever. Det er god søkning til realfag på studiespesialisering. Karakterresultatene innen realfag viser også en forbedring, uten at vi kan tilskrive dette nye rom alene. Skolen er godt fornøyd med vedtaket om at forskerlinje ved Ole Vig vgs tas inn i fylkets skoletilbud for 2011/12. Andre forbedringer som kan nevnes, er fornying av maskiner og utstyr på Teknikk og industriell produksjon. Arbeidstilsynets tilstandsrapport viste at mye utstyr måtte skiftes ut, så store investeringer er foretatt. Elever og lærere setter stor pris på dette. 5

6 Bedring i karakternivå er satsingsområde nr en både i 2010 og framover. Resultat fra eksamen og standpunkt våren 2010 viser bedring i mange fag, spesielt i realfagene. I 2010 har vi satset på mange hold for å få flere gjennom, og på å få flere gjennom bedre. For eksempel har intensive kurs for elever som tar ny eksamen, vist seg å gi gode resultat. Mange fikk godkjent vitnemål etter kurs og ny eksamen høsten Elev-produksjoner som kan nevnes spesielt fra 2010: Ungdomsbedrift innen medier og kommunikasjon deltok med filmen Food 4you i en internasjonal filmkonkurranse og ble som en av fire UB, derav to fra Norge, invitert til finalen som foregikk i Italia. 10 elever og en lærer ble belønnet med reise og opphold i Venezia og Roma. (Se vedlagte presseoppslag fra Stjørdalens Blad og Stjørdalsnytt). Skolen har ellers aktive ungdomsbedrifter innen RM, MK og SS. Elevene på musikk og dans hadde mange flotte forestillinger i 2010, på og utenfor skolen. Musikkelevene hadde to svært vellykka Beatles-forestillinger i kinoen på våren, danse-elevene hadde ei flott danse-forestilling. Høsten 2010 arrangerte musikk-elevene to store konserter, en i Værnes kirke og en på en lokal restaurant. Alle arrangement var godt besøkte og fikk god omtale i lokal presse. Skolesamfunnet har videre stor glede av kulturbidrag fra musikk- og dans-elever, på førjulsarrangement for elevene, på ulike samlinger for ansatte. Skolen hadde sist høst besøk av elever, lærere og skoleledere fra en videregående skole i Bangkok, gjennom et samarbeid mellom Stjørdal kommune og Bangkok by. I forbindelse med denne elevutveklinga laga våre musikk- og danseelever sammen med thai-elevene ei flott forestilling som avsluttet besøket. Internasjonal utveksling er sentral på skolen, siste året har elever fra Ole Vig med lærer vært på utvekslings-besøk i Barcelona. Elever i Vg2 reiseliv fikk i 2010 tildelt Leonardo-midler for å gjennomføre utplassering i PFO på forskjellige hotell i Alanya, Tyrkia. Opplegget var vellykket, og skolen er tildelt midler for samme opplegg for reiseliv også i 2011, denne gang skal utplassering legges til Hellas. Ellers var 4 samfunnsfagelever fra Ole Vig vgs heldige og fikk, sammen med elever fra 3 andre norske skoler, delta på samling i European Youth Parliament høsten Aktiviteten har vært stor på skolen vår i året som har gått, og vi ser tilbake på 2010 som et positivt og spennende år. 6

7 7

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 44 Antall årsverk 38,89 Kvinner 17 13,48 årsverk Menn 27

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 Innhold Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering Aspervika Barneskole... 6 Resultatvurdering Austrått barneskole... 11 Resultatvurdering

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer