ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 1 ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

2 2 Verdal videregående skole sammen for læring og utvikling! Profil Skolens verdigrunnlag: Verdal videregående skole skal preges av likeverd og mangfold. Vår opplæring skal kjennetegnes av et aktivt internasjonalt engasjement og et tett samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Vi har et positivt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Gjennom god ledelse i alle ledd og kvalitetsverktøy oppfyller vi samfunnsoppdraget. Personalsituasjonen Antall ansatte: 145. Herav 78 kvinner og 67 menn Antall årsverk: 121, 8. Herav 64, 9 kvinner og 56, 8 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær: 6, 42 %. Rekruttering: 20 ansatte Avgang: 12 ansatte Vakanse i ledergruppa hele året pga sykemelding Kompetanseheving / Etterutdanning: Verdal videregående skole har i samarbeid med tillitsvalgte laget en handlingsplan for kompetanse. Planen er et virkemiddel for å støtte og likebehandle ansatte som ønsker kompetanseheving, og gir grunnlag for individuelle avtaler. Skolen benytter seg av alle kompetansetilbud i regi av fylket. Verdal videregående skole er aktive søkere og brukere av hospiteringsordninger, med positive erfaringer fra dette. Pedagogene deltar i nettverk, og vi har I 2013 hatt tre nettverksledere. I tillegg til studier, hospitering, nettverk og kurs, kommer intern opplæringsvirksomhet. Spesielt innen IT-verktøy og for nyansatte, men løpende for alle ansatte for å utnytte løsninger på best mulig måte. Verdal videregående skole har vært pilot I forhold til bruk av NANO-læring I NTFK. To av våre ledere har i 2013 vært del av lederopplæring i regi av NTFK/HIST/NTNU. HMS AMU har møter 4 ganger pr år Vernerunde 2 ganger pr år, med oppfølging Helsekontakter 2 ganger pr år: Samtaler med enkeltgrupper ved Innherred HMS: 2 ganger/år Innherred HMS: kontortid ved skolen, bistand sykefraværsoppfølging + samtaler ved behov. Skolen har egen IA-kontakt ved NAV, som har bistått oss med oppfølging av IA-arbeidet gjennom året.

3 Likestilling Ansatte: Kvinner og menn er representerte i ledelsen og pedagogiske stillinger. Drift og IKT er imidlertid mannsdominert, på samme måte som at alle innen renhold og kontor er kvinner. Dette er noe vi kan forsøke å påvirke ved eventuelle avganger. Skolen har som tidligere deltidsstillinger innen assistentoppgaver. Det kan vi ikke løse, da 100 % stilling innebærer 44 t/ uke for å arbeide inn skoleferie. Skolen har tidligere hatt to ansatte på kontoret med ufrivillig delstillinger. Situasjonen er nå løst ved at begge har 100 % stilling. Skolen har et løpende samarbeid med NAV, Innherred produkter og Veksttorget. I 2013 har vi hatt tre personer på arbeidstrening. 3 Internasjonalt engasjement Gjør Det Bilateral utveksling mellom Tyskland og Norge: 1. Et utvekslingsprosjekt med Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade for elever på vg2 byggteknikk og vg2 klima energi og miljø. Tre ukers gjensidig utveksling, hvor elevene har litt opplæring på Handwerkskammerets opplæringsavdeling i en uke og utplassering i bedrift to av ukene. 2. Et utvekslingsprosjekt med industribedriften Lindauer Dornier for elever ved VG2 Industriteknologi. Her er også utvekslingsperioden på tre uker hvor elevene deltar både i opplæring og arbeid på forskjellige avdelinger i bedriften. Leonardo da Vinci: 1. Reiselivselever er på et to ukers opphold i Spania, hvor de arbeider i forskjellige bedrifter. 2. Byggfagelever (VG2 Bygg-taf) er på to uker stillasjekurs ved National Construction Skills, Skottland. 3. Elever fra Vg2 Helsefagarbeider og Vg2 Barne og Ungdomsarbeider, er på arbeidstrening i Finland i to uker, organisert av vår samarbeidspartner: Naantali Vocational College. 4. Partnerskapsprosjekt i samarbeid med AVGO og Opplæringskontorene, hvor vi sammen med ni andre europeiske land skal utarbeide felles standarder og hjelpemidler i forbindelse med utvekslingsopphold. Det skal også etableres et nettverk for utveksling. Kenya: Vi har et samarbeid og årlig utveksling av elever og lærere mellom oss og Alara Secondary School i Kenya. Prosjektet er finansiert av Norad. Kursvirksomhet Verdal vgs. er en av skolene som er størst på voksenopplæring i fylket, ca 200 elever fordelt på 15 forskjellige voksenopplæringstilbud. Vi gjennomfører også mange realkompetansevurderinger. Vi arrangerer BKA-kurs (basiskompetanse i arbeidslivet) for bedrifter og organisasjoner. I 2013 for COOP Inntrøndelag, Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag og Kvam Agentur. Kurs for Verdal fengsel: Sveisekurs, 6 kurs à 1 uke og Stillasjebyggerkurs, 2 kurs à 2uker.

4 Utviklingsmål for sektoren: Faglig fremgang, gjennomføring, tydelig pedagogisk ledelse og tilbakemeldingskultur Elevtjenesten 4 Når det gjelder færre skolesluttere så videreutvikler vi tiltakene etter prosjektet Flere gjennom. Suksessfaktorer: At miljøterapeuter og miljøteam er tett på eleven i skolemiljøet, og avlaster kontaktlærerne i oppfølging av elever med stort fravær og elever med uakseptabel adferd. Vi erfarer også at færre elever slutter hvis vi lager individuelt tilpasset løp for den som trenger det, samt får flere elever ut i praksis i bedrift. Vi har her et nært samarbeid med næringslivet. Skolevandring I forhold til tydelig klasseledelse har vi hatt fokus på dette og hentet inn eksterne forelesere på området ved flere anledninger. Skolen er i gang med Skolevandring, og ser på dette som et godt verktøy I forhold til klasseledelse. Tydelig ledelse og ro i klassen Elever, lærere og ledere har I 2013 utformet fem standarder for godt læringsmiljø, som tydeliggjør lærere og elevers roller og ansvar knyttet til læring og utvikling. I tillegg har vi ved skolestart hentet inn næringslivet, for å snakke om viktigheten av lavt fravær, god orden, karakter I KRØ og over middels karakter i programfag som en standard for hva de forventer seg av kommende arbeidstakere. Studieverkstedet Trappa I 2013 har de fleste av elevene som har vedtak om spesialundervisning og elever som har særskilt tilrettelagt undervisning i ett eller flere fellesfag fått sin undervisning i studieverkstedet Trappa. Det samme gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for ekstra norskopplæring. I tillegg til disse elevene har vi også lærlinger som har tatt fellesfag de ikke har fått tatt tidligere og elever som har vært der i noen timer for å få ekstra hjelp til å forbedre seg faglig. Kvalitetsarbeid Skolen har I 2013 brukt mye tid på å etablere en SEG, gjøre bruk av CAF som kvalitetsverktøy og foreta en gjennomgang av egne rutiner på bruk av dokumentasjon og statistikk. Høydepunkt 2013 Internasjonal Uke Fra elevens side blir IU sett på som skoleårets høydepunkt. Elevene tar ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter. Resultatet av arbeidene vises i form av utstillinger, fremføringer og en internasjonal fest med nesten tusen besøkende. Ansatte har støttefunksjoner, og legger til rette for foredrag og internasjonale besøk ved skolen.

5 Velferdspris 5 Oppfølgingstjenesten ved skolen fikk i januar Leiv Mørkveds minnepris sammen med ungdomsteamet I NAV Verdal. Prisen deles ut hvert år til personer/organisasjoner som har gjort en spesielt god innsats i forhold til ungdom og oppvekst. Ungdomsbedrifter Ellers så er det gledelig å kunne nevne at vi har hatt seks ungdomsbedrifter på Verdal videregående skole dette året, hvorav en av bedriftene deltok på NM og fikk god mediedekning pga sin klokkeproduksjon (statsministeren har vel en av dem). Skolen er også med i et samarbeidsprosjekt med Ungt Entreprenørskap, Oppvekstprogrammet og andre aktører I forhold til systematisering av entreprenørskapsarbeidet ved skolene. Læreplasskurs og AOS Vi har gjennomført verdens første Læreplasskurs med svært gode resultater. God gjennomføring hadde vi også på vårt AOS-tilbud også, noe som resulterte i bl. a. 7 nye fagbrev.