Årsmelding 2011 Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Mars 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Mars 2012

2 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 44 Antall årsverk 38,89 Kvinner 17 13,48 årsverk Menn 27 25,41 årsverk Gjennomsnittsald er 46 kvinner 47år menn 45 år Fravær: Sum dagsverk 343,43 Fraværsprosent 3,59 Rekruttering Det er i 2011 rekruttert ny idrettsfaglig leder og nye trenere/lærere, deriblant ny realist. Det er liten søknad på ledige lederstillinger og vanskelig å få godt kvalifiserte lærere i enkelte fag. Oppsigelser/ansettelser Idrettsfaglig leder sa opp stillingen sin først på nyåret, slik at skolen ble stående uten. Ny idrettsfaglig leder ble tilsatt fra Realist med godkjent utdanning i fysikk og matematikk er fast tilsatt fra samme dato. Norsklærer som var ute i permisjon, har sagt opp. På grunn av uforutsett inntak av elever med særskilte behov har skolen måttet engasjere to lærere til spesialundervisning for skoleåret. Skolens bibliotekar gikk av med pensjon i august. Inntil videre kjøper skolen bibliotekartjenester fra Meråker bibliotek.

3 Sykefravær Skolens samlede sykefravær for 2011er på 3,59 %, en liten økning i forhold til Økningen skyldes langtidssykmeldt fravær. Fraværet er likevel lavt. Målet er å holde seg nede på dette nivået. Permisjoner/Vikariater/vakanser Permisjoner i lærerstillinger utgjør ved årsslutt 170 % stilling. Det er tilsatt vikarer i til sammen 150 %. Resten står vakant. Stillingen som idrettsfaglig leder har stått vakant fram til Etterutdanning Alle ansatte har deltatt i etterutdanning på sine områder. Etterutdanning er gitt i form av interne og eksterne kurs av ulik varighet. Det er særlig lagt vekt på elevvurdering gjennom prosjektet Vurdering for læring der alle lærerne er med. Ellers er IKT, kvalitetsarbeid og faglig utvikling prioritert. Idrettsfaglig leder har startet på mastergrad i ledelse. To lærere har startet på grunnutdanning i ledelse. HMS-arbeid Skolen har ett verneområde og ett verneombud. Verneombud og rektor har tidligere gjennomført 40-timerskurs. Arbeidsmiljøutvalget har 4 medlemmer, 2 representanter for de ansatte og 2 for arbeidsgiver. Skolen er tilknyttet Meråker bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten deltar i møtene i arbeidsmiljøutvalget. Det fysiske arbeidsmiljøet i de nybygde skolelokalene og det psykososiale miljøet har vært prioritert arbeidsområde. Kompetanse Personalsituasjonen må betegnes som relativt god. Skolen merker likevel at det på visse områder er vanskelig å få rekruttert lærere med både godkjent faglig og pedagogisk utdanning. Dette har en tid vært gjeldende for norskfaget, men merkes nå også i andre fag. På samme tid har skolen fagkompetanse som det er vanskelig å få utnyttet. En god del av lærerne er tilsatt i uoppsigelige stillinger, og på grunn av at kompetansebehovet har endret seg, er det vanskelig å fylle opp enkelte av disse stillingene. Skolen savner kvinnelige trenere.

4 2. Likestilling Den kvinnelige andelen av ansatte er fremdeles noe lav, selv om den i løpet av de siste åra har økt. Legges stillingsandelen til grunn, er det kvinner i 34,66 % av stillingene og menn i 65,34 %. Skolen hadde ved årsslutt en kvinne og to menn i ledelsen. I servicestillinger er det overvekt av kvinner. Blant pedagogisk personale er det overvekt av menn. I realfagene er det overvekt av kvinner, og i fellesfagene er det god kjønnsmessig fordeling, men i idrettsfag er det ingen kvinnelige lærere/trenere, selv om skolen i lang tid har prøvd å få rekruttert kvinner. I praksis har dette vist seg vanskelig da det er få kvinnelige trenere med den nødvendige kompetansen. Arbeidet med å rekruttere kvinnelige trenere/lærere vil fortsatt være i fokus. I skolens kantine er det ansatt to kvinner med innvandrerbakgrunn. I tillegg nyttes innvandrere som vikarer når det er mulig. 3. Noen av årets høydepunkter for Meråker videregående I september var skolen med på å arrangere NM i rulleskiskyting i Meråker. Arrangementet ble en ubetinget suksess og ga skolen mye god PR. I tillegg høstes fordeler av at rulleskianlegget og skiskytterstadionet ved skolen ble oppgradert. Vi kan nå tilby elever og studenter trening i et topp moderne anlegg. Skolen har også åpnet et nytt laboratorium for utholdenhetstesting. Det vil bidra til å kvalitetssikre treningsarbeidet og framskaffe ny kunnskap om utholdenhetstrening. Laboratoriet skal også utnyttes kommersielt. I løpet av året har skolens elever og studenter stått for meget gode idrettslige prestasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, og særlig innen langrenn, skiskyting og rifleskyting. 4. Satsningsområder Gjennomføring Skolen har få sluttere, 2 % i løpet av skoleåret 2010/2011. Dette er bra med tanke på at elevene kommer fra hele landet, og at de langt fleste elevene bor på hybel. Det er likevel en økning i forhold til tidligere år da skolen var nede på 0,5 %. Skolen er på vakt mot at frafallet skal bli høyere. Status for 9A og status mobbeplaner

5 Skolen har et godt elevmiljø. Det er god kontakt mellom ansatte og elever, og godt samarbeid mellom ledelsen og elevene. Elevene gir uttrykk for at de trives, og det er lite mobbing på skolen. Dette bekreftes av elevundersøkelsen. Mobbing er likevel ikke helt fraværende, og skolen må arbeide videre fram mot en nullvisjon. Skolen har en egen handlingsplan mot mobbing. Den ble laget for noen år siden og blir nå revidert. Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen har for en toårsperiode valgt å konsentrere det pedagogiske utviklingsarbeidet om elevvurdering. Det skjer gjennom prosjektet Vurdering for læring, der alle lærerne er med. Skolen forventer faglig framgang som et resultat av prosjektet, men også tydeligere pedagogisk ledelse og bedre tilbakemeldingskultur. Timeplanlegging/Disponering årsramme Skolen har god kontroll på gjennomførte timer, noe som sikrer elevenes årstimetall. Timeplanen er bygd opp av moduler på 30 minutter som settes sammen til økter av ulik lengde. Skolen har ingen fast bufferdag, men enkelte åpne øker som brukes til å ta igjen tapt undervisning. Hybelboende elever foreldrekontakt Skolen har et stort antall borteboende elever. Om lag 80 prosent bor på hybel i bygda. Mange av hyblene har tidligere vært for dårlige, men etter at private investorer reiste det nye hybeltunet med 16 hybler, har situasjonen blitt mye bedre. Det har ført til at standarden på hyblene jevn over har blitt bedre. Skolens kantine holder høy standard. Det er nødvendig med tanke på de mange hybelboerne. I kantina serveres både varm lunsj og middag. Skolen legger stor vekt på å holde god kontakt med foreldre/foresatte. På vg1 inviteres de til en egen helgesamling sammen med elevene allerede i april/mai. Første skoledag har skolen et eget opplegg for foreldrene. Foreldremøte for hele skolen holdes i november. Mang foreldrene til elever under 18 år er brukere av Skolearena. Aktør i regionalt utviklingsarbeid Skolen er en vesentlig aktør i regionalt utviklingsarbeid, både gjennom satsingen på høgskoleutdanning og gjennom aktiviteten på skolens arrangement- og treningssenter. Om lag 50 studenter tar årlig høgskoleutdanning i idrett ved skolen. I tillegg organiserer og selger skolen treningssamlinger knyttet til idrettsanleggene. Bespisning foregår i kantina, overnatting for det meste på

6 klasserom. Slik overnatting sliter på anleggene og er ikke ønskelig på sikt. Gjennom økt trykk på markedsføring har denne aktiviteten tiltatt i året som gikk. Potensialet er enda større. Begrensningen ligger i overnattingstilbudet. Det samarbeides derfor med private aktører for å få reist et eget overnattingsbygg i tilknytning til skolen. Går alt etter planen, vil det stå ferdig i løpet av sommeren Den eksterne aktiviteten gjør at skolen får stor omsetning i kantina. Det medfører at kantina kan gi et godt mattilbud til lave priser for elevene. I samarbeid med kommunen arbeides det for å få oppgradert skolens gamle grunntreningsrom. Tanken er å etablere et mer moderne treningsstudio der. Etter planen vil det stå klart høsten Alle de nye anleggene vil styrke skolens posisjon som spesialskole for idrett og trekke nye elever, studenter og andre brukergrupper til bygda. Gjennom arrangement- og treningssenteret har skolen tatt på seg ansvaret som arrangør og koordinator for Grenseløse Meråkerdager, som hver høst arrangeres i bygda. Temaet for dagene er idrett, helse, ernæring og friluftsliv. Et større idrettsarrangement forsøkes lagt inn i dagene hvert år. 5. Eksternt samarbeid Skolen samarbeider med Høgskolen i Nord-Trøndelag om utdanning for toppidrettsutøvere. Gjennom dette samarbeidet kan toppidrettsutøvere i langrenn, skiskyting og rifleskyting ta høyere utdanning helt framtil mastergrad. På forbundssiden har skolen et godt samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Skytterforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Olympiatoppen. Skolen har videre samarbeidsavtaler med Meråker Aktivitet, Meråker Kurbad, Meråker kommune, lokale idrettslag og kretser, samt andre aktører. I løpet av året har skolen startet opp utviklingsprosjektet Sammen for helse i samarbeid med Meråker Kurbad, Fossen Rusbehandling, Meråker bedriftshelsetjeneste og Meråker kommune. Den grunnleggende ideen er å sette Meråker skikkelig på helsekartet gjennom samarbeid om utvikling, kompetanse, anlegg og markedsføring.

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer