Årsplan i norsk for 7. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan i norsk for 7. klasse Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i norsk er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og å kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art. Utviklingen av muntlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med ulike muntlige sjangere og strategier i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Det innebærer å tilegne seg fagkunnskap ved å lytte aktivt og å forstå og å br det muntlige språket stadig mer nyansert og presist i samtale om norskfaglige emner, problemstillinger og tekster av økende omfang og kompleksitet. Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet. Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft. Det innebærer videre å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer komplekse tekster i ulike sjangere. Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

2 Digitale ferdigheter i norsk er å br digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og br kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, br og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer av digitale kilder. Forkortelser: Agora språkbok: sb Agora øvebok: øb Safari lesebok: lb Lær deg å lære: ldl Studieteknikk: st Tidsplan Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverk Muntlig og skriftlig språk Og/å Olweus- -St: Tokolonnenotat -skriftlige oppgaver i sb og øb -Forklare hva skriftlig språk er og hva muntlig språk er. -gi eksempler Sb s Øb s. 8-9 Lb s Språk i Norge; -Dialekter, sosiolekter -Bokmål og nynorsk -Samisk Rettskriving -St: Tokolonnenotat -lytte til lydklipp med ulike dialekter, nyheter på samisk -skriftlige oppgaver i sb og øb Lesetest: Arbeid med ord - Gi eksempler på ord og uttrykk som er forskjellige fra eget talemål i andre dialekter, sosiolekter og i bokmål og nynorsk. - Kunne lese og uttale ordene som står på s. 35 i språkboka og lære seg betydningen av minst tre av ordene. Sb s Øb s Lb s Side 2

3 Tidsplan Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverk 38 Språk og holdninger -St: Tokolonnenotat -skriftlige oppgaver i sb og øb -Gi eksempler på måter å br språket på som viser at man ser ned på andre, beundrer andre, respekterer andre osv. -Vise gjennom diskusjon i klassen, rollespill eller en argumenterende tekst at man kan tenke seg situasjoner der språk har makt til å påvirke andre mennesker. Sb s (Øb s ) Lb s (NB! Må leses på skolen pga språkbruk) s Kommunikasjon Retteprogram Diskusjon 40 Saktekst Leseteknikk Avsnitt Titanic -St: Tokolonnenotat -skriftlige oppgaver i sb og øb -St: Tokolonnenotat -Diskusjon i klassen/muntlige -St: Spørsmål og svar -Finne fagstoff og produsere en egen argumenterende artikkel. -Forklare hva kommunikasjon er og hvordan sender og mottaker kan handle for å forstå hverandre. -Vite hvilke feil retteprogrammet på pc en ikke fanger opp. -Nevne minst 3 skjønnlitterære sjangere og 3 saktekst-sjangere. -Kunne formulere saklige argumenter for egne standpunkter i diskusjon i klassen og i et skriftlig debattinnlegg. -Vise at man respekterer andres synspunkt ved å være saklige i diskusjon og tåle å være uenige. -Dele teksten inn i avsnitt på en måte som gjør den lettere å lese. -Forstå faguttrykkene på s i Sb. Sb s Øb s Lb s Sb s Lb s Sb s Øb s Lb s Høstferie Side 3

4 42 Saktekst Regler for bruk av kilder Kildesøk Forfatter Thore Hansen -St: Spørsmål og svar -Finne fagstoff og produsere en egen argumenterende artikkel. -vurdere sin egen tekst, bruk skjema. -Skrive en saklig og argumenterende tekst om ett tema -Vite hvordan man oppgir kilder i sin egen tekst, forstå at man ikke kan kopiere andres tekst eller bilde og br det som sitt Sb s Øb s Lb s Hefte om barn og unge på nett. tt.no/forskoler/l%c3%a6r ebok-om-nettvett 43 Saktekst Presentasjon Tormod Haugen 44 Ordklasser -pronomen «Flukten fra labyrinten» -St: Spørsmål og svar -Lage og fremføre en presentasjon av egen saktekst. -vurdere andres fremføring, skjema. -St: Spørsmål og svar -Jobbe med oppgaver i øveboka individuelt og i Br ulike læringsstrategier. -presentere et fagstoff slik at det er lett å forstå og interessant å høre på for medelevene (eller annen valgt mottakergruppe). -lage en ryddig presentasjon ved hjelp av digitale verktøy som powerpoint, notebook e.l. -br mange ulike ord og bygge opp setningene på forskjellige måter under presentasjonen. -gi en vurdering av andres presentasjon ut fra på forhånd bestemte kriterier. Vurderingen skal legge vekt på styrkene ved presentasjonen; f.eks. tre bra ting og en ting du kan jobbe mer med. -vise at man kan bøye ord i ulike ordklasser. -kjenne til våre 10 ordklasser. -forklare fagord fra s i sb. -kunne de ulike gruppene og formene i ordklassen pronomen. Sb s Lb s Sb s Øb s Lb s STAS-diktat Side 4

5 45 Planleggingsdager torsdag og fredag. 46 Ordklasser Hester 47 Setningsanalyse predikativ «Den hvite hesten» St: Spørsmål og svar -Jobbe med oppgaver i øveboka individuelt og i Br ulike læringsstrategier. St: Spørsmål og svar -Jobbe med oppgaver i øveboka individuelt og i Br ulike læringsstrategier. -avgjøre hvilken ordklasse et ord tilhører. -Kunne de ulike gruppene av adverb og determinativer. -vite hva preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interjeksjoner er. -kjenne igjen setningsleddene subjekt, verbal, direkte objekt, indirekte objekt og predikativ i en setning. Sb s Øb s Lb s Sb s Øb s Lb s Adverbial Helsetninger, leddsetninger og setningsfragment Tekstbinding og forfelt 49 Produsere og øve på innslag til juleavslutning Lære utenat «Kjetta på Dovre» St: Nøkkelord/les og si noe -Jobbe med oppgaver i øveboka individuelt og i Br ulike læringsstrategier. St: Nøkkelord/les og si noe -Produsere eller finne fram innslag til juleavslutning -br bilder, sang, opplesning og rollespill -kjenne igjen adverbial i en setning. -Br kunnskapen om ordklasser og setningsanalyse til å binde sammen tekst på en god måte og skape variasjon. -br sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. -opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon Sb s Øb s Lb s Øb s Lb s Side 5

6 50 Produsere og øve på innslag til juleavslutning «folket på Innhaug» St: Nøkkelord/les og si noe -Produsere eller finne fram innslag til juleavslutning -br bilder, sang, opplesning og rollespill -br sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. -opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon Lb s Øve på og fremføre innslag til juleavslutning 52-1 Juleferie St: Nøkkelord/les og si noe -Produsere eller finne fram innslag til juleavslutning -br bilder, sang, opplesning og rollespill -br sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. -opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon 2 Hva er en god fortelling? Repetere tegnsetting «Dommeren i Balkh» -St: Nøkkelord/les og si noe -Skrive fortelling -vite hva som gjør en fortelling god. -Vite hvordan man brr punktum, spørsmålstegn og utropstegn riktig. Sb s Øb s Lb B s Spenning og humor Komma «Da jeg ble født» -St: Nøkkelord/les og si noe eller i grupper -Skrive fortelling -legge inn risiko og hindringer i handlingen i teksten for å gjøre den spennende. -legge inn overraskelser, tabber eller at leser vet mer enn hovedperson for å skape humor i teksten. -vite hvordan man brr komma riktig. Sb s Øb s Lb B s Side 6

7 4 Synsvinkel, overskrift og tema Direkte tale «Dogboy» -St: Nøkkelord/les og si noe eller i grupper -Skrive fortelling -velge om fortellingen skal bli fortalt i tredjeperson eller førsteperson, og fullføre det. -velge og være bevisst på temaet i fortellingen. Velge en overskrift som sier noe om temaet. -br riktig tegnsetting ved direkte tale. Sb s Øb s Lb B s Virkemidler i en fortellende tekst Kolon, apostrof, bindestrek og tankestrek Hiroshima -St:Tokolonne/VØL eller i grupper -Skrive fortelling -br virkemidlene gjentakelse, utvid øyeblikket, bygg opp spenningen, metaforer og frampek for å gjøre fortellingen interessant. -vite hvordan man skal br kolon, apostrof, bindestrek og tankestrek. -skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Sb s Øb s Lb B s Dikt og virkemidler -St:Tokolonne/VØL -Jobbe med tolkning av dikt og ulike virkemidler i språkboka. -skrive egne dikt der man brr noen av virkemidlene. 7 Kristendomsdag Øving og forberedelser til kristendomsdagen 8 Vinterferie -kjenne igjen og br virkemidlene rim og rytme, gjentakelse og kontrast. -br sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. -opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon Sb s Lb B s Side 7

8 9 Dikt og virkemidler Skrive på nynorsk -St:Tokolonne/VØL -Jobbe med tolkning av dikt og ulike virkemidler i språkboka. -forsøke å skrive et dikt på nynorsk. -lese mellom linjene i et dikt. -kjenne igjen og br virkemidlene metaforer, besjeling og innhold mellom linjene. -eksperimentere med skriving av enkle tekster på nynorsk. Sb s Lb s Sammensatt tekst-avis Nøkkelord St: Spørsmål og svar eller i grupper -Lage sammensatt tekst: Reklame(film?) Samarbeid med naturfag? - vite hva en sammensatt tekst er. -vite hva man bør tenke på når man lager avisartikler og avisoverskrifter. Sb s Øb s Lb B s Sammensatt tekst-reklame Nøkkelsetninger St: Spørsmål og svar eller i grupper -Lage sammensatt tekst: reklame(film?)samarbeid med naturfag? -vite hva som kjennetegner en tvreklame. -kunne lage sin egen sammensatte tekst ved hjelp av digitale kilder og verktøy og med varierte estetiske virkemidler. -vurdere reklamefilmer Sb s Øb s Lb B s Sammensatt tekst-film sammendrag St: Spørsmål og svar eller i grupper -Lage sammensatt tekst: reklame(film?)samarbeid med naturfag? -forstå og tolke informasjon fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. (hva sier bildene, teksten, lyden?) Sb s Øb s Lb B s Side 8

9 13 Å lage film - Gruppearbeid: Skrive et filmmanus, gjøre forarbeid til -vite hvordan en film blir laget -kjenne en del filmuttykk Sb s Lb s opptak. 14 Påskeferie 15 Å lage film - Gruppearbeid: Gjøre forarbeid til -kunne planlegge en kort spillefilm Sb s opptak. -kunne skrive synopsis og lage bildemanus -kunne ta filmopptak 16 Å lage film - Gruppearbeid: Gjøre opptak og redigere filmen. -kunne klippe filmen ferdig Sb s 132 Lb s Bildebøker for barn og voksne - Studere bildebøker. - Lage utstilling av bildebøker. - Lage bildebok. 18 Å lese litteratur - Gjennomgang av språkbokstoffstoff på. -kunne vurdere tekst og bilder i bildebøker og si noe om hvilken aldersgruppe de er tenkt for -lage en sammensatt tekst ved hjelp av bilde, tekst og annen utsmykning -kunne lage en enkel bildebok -kunne presentere en fagtekst som bildebok -vite hvorfor det er viktig å kunne lese -lese minst ei skjønnlitterær bok -kunne velge og begrunne valget av bok Sb s Øb s Lb s Sb s Øb s Lb s Å lese litteratur - Skrive en faktaartikkel om en forfatter. - bli kjent med en forfatter Sb s Øb s Lb s Leseprosjekt -Lese ei bok. -Lage en bokanmeldelse. -Framføre en bokpresentasjon for klassen. - kunne dele leseopplevelser med andre -kunne presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur -kunne gi en begrunnet vurdering Sb s Lb s Side 9

10 21 Et kritisk blikk på media - Gjennomgang av språkbokstoffstoff på. - Undersøke aviser, og andre nyhetsmedier. av andres muntlige framføringer -vite hvorfor det er viktig å være en kritisk mediabrr -vite hva det vil si å være en kritisk avisleser -kjenne noen av reglene for tvreklame i Norge Sb s Lb s Et kritisk blikk på media - Skrive egne vurderinger om reklame. 23 Leirskole 24 Årsprøver Sju år med norsk hva nå? 25 Skoletur Aktivitetsdag Skoleavslutning Repetisjon Oppsummering -vite hva skjult reklame og produktplassering er -vite noe om hvilke kanaler reklamen brr for å påvirke -tenke igjennom hvordan en kan påvirkes av filmmediet -vite noe om kildekritikk på data Sb s Sb s Lb s Side 10

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer