15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE:"

Transkript

1

2 15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen 2. Årsplanen 3. Fosna barnehage 4. Personalet 5. Foreldresamarbeid a. Foreldreråd b. Samarbeidsutvalget c. Samarbeid barnehage hjem d. Kontaktperson e. Foreldresamtaler f. Andre former for samarbeid g. Forventninger barnehagen har til foreldrene 6. Generell informasjon 7. Dagsrytmen 8. Lekegrupper 9. Visjoner og verdier 10. Rammeplan for barnehagen a. Omsorg, lek, læring og oppdragelse b. Barns medvirkning c. Likestilling d. Dokumentasjon e. Vurdering 11. Målsetninger og satsingsområder a. Hovedmål - Utviklingsmål b. Natur og miljø c. Språkstimulering i. Språksprell ii. TRAS iii. Snakkepakken iv. Mattemeisen v. Fra ord til handling vi. Sosial kompetanse vii. Steg for steg 12. Kvalitetsutvikling 13. Overgang barnehage skole 14. HMS arbeid Barnehagens logo er tegnet av Synnøve Kitdal etter inspirasjonen fra steinalderboplassene like ved barnehagen. Boplassene ble oppdaget av Anders Nummedal i ca 1910 og fikk senere navnet Fosnakulturen

3 1. VELKOMMEN TIL FOSNA BARNEHAGE! Vi vil ønske alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Vi håper at det skal bli et utviklende og lærerikt år både for store og små. 2. ÅRSPLANEN Årsplanen er et arbeidsredskap for oss som arbeider i barnehagen. Samtidig skal den være et dokument for Foreldre Politikere Andre samarbeidspartnere Slik kan interesserte følge med på hva vi i Fosna barnehage gjør i løpet av et år. 3. FOSNA BARNEHAGE Åpnet i 1992 Ligger i hjertet av nye Kristiansund med flotte friområder utenfor porten, nært mange arbeidsplasser Vi har tre garderober: Oma, Vollvatnet og Kvennberget Barnegruppa består av barn i alderen 0-6 år Vi har egne småbarnsgrupper for barn 0 3 år Åpningstid: Assistent / Ped.leder Assistent May B. Aksnes 100%, 20% ped leder for Torunn (konstituert) Inger Marie 50% Mokkelbost Assistent Bente Dullum 100% Assistent Monica Bjellvåg 80% permisjon i 20% 2011/2012 Assistent Tore Mittet 100% Assistent Anita Dall 40% Warner Assistent Line F. Bjerkås 30% Assistent Sølve Uno 100% Hagen Assistent Ingrid Halsnes 100% Assistent Elisabeth Kristiansen 80% Personalet har taushetsplikt 4. PERSONALET Stilling Navn % Enhetsleder Hege Yvonne 100% Karlsen Ped. leder Sonja Hoseth 100% Ped.leder Siv Elisabeth 100% Svendsli Ped. leder Liv. J Aksnes (Konstituert) 100% Ped. leder Torunn Ervik 80%, permisjon i 20%11/12

4 5. FORELDRESAMARBEID Foreldreråd Alle foreldrene i barnehagen er barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalgets medlemmer 2011/2012 Foreldrerepresentanter: Vibeke Marsteen Stina Brevik Heggelund Elisabeth Jordahl (vara) Ronja Eide (vara) Ansattes representanter: Siv Elisabeth Svendsli Monica Bjellvåg Torunn Ervik Ingrid Halsnes (vara) Eiers representant: Hege Yvonne Karlsen Samarbeidsutvalgets oppgaver: Ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage Fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske innhold Evaluere driften Økonomi Samarbeid barnehage hjem. Foreldrene har hovedansvaret for barnets omsorg, utvikling og oppdragelse. Barnehagen skal være et supplement til dette. Gjennom daglig kontakt og i ulike møter utveksler foreldre og personalet informasjon om barnet og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå. Personalet ved Fosna barnehage ønsker at utgangspunktet for samarbeidet med foreldrene skal være åpenhet, tillit og trygghet. Kontaktperson Hvert enkelt barn har en kontaktperson på sin avdeling. Denne følger opp barnet, og er bindeleddet mellom barn, foreldre og barnehagen i oppstarten. Foreldresamtaler Vi gir foreldre og foresatte tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder (høst og vår). I samtalene utarbeides mål for det enkelte barns barnehageopphold, samt at det utveksles erfaringer om barnet, dets utvikling og trivsel. Andre former for samarbeid: Introduksjonssamtale Måneds planer En til to foreldremøter pr barnehageår Årlig brukerundersøkelse Dugnad hvis behov Forventninger barnehagen har til foreldre: Gjøre seg kjent med rutiner, vedtekter og info som sendes ut. Sette av tilstrekkelig tid ved oppstart Gi beskjed om andre enn foreldre henter barnet Informere barnehagen om barnets helse, vaner, behov, fravær, ferie, adresseendring med mer. Møter til oppsatte samtaletimer. Tar kontakt, stiller spørsmål og gir tilbakemeldinger Deltar i foreldremøter og er med å påvirke hvordan barnehagen skal gi best mulig oppdragelse og omsorg for deres barn Kontakte personalet hvis spesielle behov oppstår Overholde åpningstid og stengetid Overholde månedlig betalingsfrist

5 6. GENERELL INFORMASJON Barnehagene i Kristiansund drives etter bestemmelse i lov om barnehager med tilhørende forskrifter. Barnehagens lokaler, uteområde og lekeplass er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om lekeplassutstyr. Barnehagene gir et tilbud på dagtid for barn i alderen 0-6 år. Barnehageopptak er samordnet i Kristiansund. Servicekontoret koordinerer opptak av barn til samtlige barnehager både kommunale og private i Kristiansund. Barnehageplasser tildeles i samsvar med gjeldende opptakskriterier. Funksjonshemmede barn og barn anbefalt av barneverntjenesten har fortrinnsrett. Det er ventelistegaranti på to måneder for 5 åringer innenfor de kommunale barnehagene. Barn som fyller ett år innen utgangen av august i det året det søkes plass for har lovfestet rett til barnehageplass. Det kan kjøpes heltids eller deltidsplasser. Deltidsplasser må tilpasses barnehagens drift. Barnehagen har for tiden åpent hverdager fra Åpent alle virkedager, unntatt jule- og nyttårsaften samt 5 kursog planleggingsdager. Barnehagen har en enhetsleder som er pedagogisk og administrativ leder. I barnegruppene består bemanningen av pedagogiske ledere og assistenter. Ansatte har taushetsplikt og skal ha levert politiattest. Behandlingen av barnehagesøknadene følger bestemmelsene i lov om barnehager, og foresatte har klagerett dersom de mener det er gjort forvaltningsfeil. Tildelt plass kan beholdes til barnet kommer i skolepliktig alder, flytting mellom barnehagene kan forekomme. Egenandel er for tiden kr 2330,- pr heltidsplass pr måned. I tillegg kommer kostpenger. Egenandelen er forholdsvis mindre for de som har deltidsplass. Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 evt. 4. Det kan søkes sosialkontoret om redusert betaling for de som har særskilt behov for det. Fosna barnehage En kommunal heldagsbarnehage i bydelen Røssern, like ved Futurasenteret, høgskolesenteret og flere større bedrifter. Vi har tilgang på flere flotte turområder som Kvernberget, Vollvatnet og steinalderboplassen (Fosnakulturen). Vi har 47 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen drives med 2 grupper for barn 0-3 år, og 1 gruppe for barn 3-6 år. Barna deles inn i mindre lekegrupper ut fra alder og modning.

6 7. DAGSRYTMEN 06.45/07.00 Barnehagen åpner (åpningstiden tilpasses behovet det enkelte driftsår) Mottak på kjøkkenet frem til Barna leker på de rommene de selv vil, sammen med hvem de vil Mottak i garderobene Frokost, smøremåltid Lekegrupper: plan for hva som skal foregå blir utlevert første uke i hver måned Barna får frukt/grønnsaker, kler på seg og går ut Utelek Garderobestund (vasker hender) Lunsj- smøremåltid, varm lunsj på fredager Lek ute/inne, barna får frukt/grønnsaker Barnehagen stenger Barna hviler etter behov gjennom dagen 8. GRUPPENE/AVDELINGENE Vi deler barna inn i lekegrupper ut fra modning og alder. Vi starter opp med lekegruppene med en gang nytt driftsår starter og vi holder på helt til sankthans. Alle barn får gå på tur minst en gang pr uke. I løpet av året går gruppene gjennom ulike temaer. Dere får informasjon om hva deres barns lekegruppe skal gjøre på gjennom månedsplanene vi sender ut. Planene blir også lagt ut på vår hjemmeside: Her legger vi ut bilder, artikler og hverdagsgløtt fra aktiviteter og turer som foregår i barnehagen. 9. VISJONER OG VERDIER Fosna barnehages visjon En trygg barnehage for lek og utvikling Fosna barnehage vil bidra til en god barndom og gi et variert pedagogisk tilbud til hvert enkelt barn der humor, glede og trygghet står sentralt. Vi har et miljø med rom for mangfold og respekt for det som er forskjellig. Dette innebærer blant annet: Barna skal få prøve selv slik at de vet at de mestrer ulike ferdigheter Barna skal ha innflytelse på egen hverdag blant annet gjennom valg av lekekamerater og lekeaktiviteter Andre visjoner og verdier De voksne på de ulike gruppene er: ØRN/HJORT/VOLLVATNET: Torunn, Bente, May, Inger Marie REV/KVENNBERGET: Siv Elisabeth, Ingrid, Monica, Elisabeth EKORN/ OMA: Liv, Sonja, Sølve, Tore, Anita KRISTIANSUND KOMMUNES VISJON I medvind uansett vær i et hav av muligheter. VERDIER I KRISTIANSUND KOMMUNE Samhandling, Nyskaping, Optimisme og raushet LEVEREGLER I KRISTIANSUND KOMMUNE Vi holder ord Vi gir ros Vi griper hverandre i å lykkes Vi snakker med hverandre, ikke om Vi har humør og temperament Vi gjør hverandre gode

7 10. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Barnehagene fikk i 2011 en revidert Rammeplan som vi jobber med. Rammeplanen er en forskrift til 2 i lov om barnehager og er den pedagogiske plattformen vi bygger vårt arbeid på. Vi innarbeider denne som en hovedmålsetting innenfor kvalitetsutvikling i barnehagen. Den påvirker det pedagogiske arbeidet og vi bruker den som rettesnor når vi jobber i forhold til aldersmessig progresjon. Omsorg, lek, læring og oppdragelse Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig syn på læring, hvor omsorg, lek, læring og oppdragelse står sentralt. Innholdet er delt inn i 7 fagområder og vi jobber med disse i vår barnehage hver dag gjennom hele året: Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Antall. rom og form Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Hvordan vi jobber med de ulike fagområdene innenfor alderstrinn?, se punkt 15 bakerst i årsplanen.. Lek Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. (Rammeplan for barnehagen, kap 2.2) I Fosna ivaretar vi leken slik: Lekegrupper 4 dager i uken Voksne som engasjerer seg i barnas lek Frilek inne på morgen og ettermiddag Frilek ute alle dager Barna får være med å velge lekeaktiviteter og lekekamerater Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal få delta i planlegging og vurdering og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning. For oss i Fosna er dette et tema som preger hverdagen. De voksne vurderer barnas synspunkter gjennom hele dagen Der det er mulig tar vi hensyn til det individuelle barnets ønsker og behov. Vi legger til rette for at barna skal få velge lekeaktivitet Vi legger til rette for at barna skal få velge lekekamerat Barna får velge mat/pålegg selv i måltidene Barnas interesser tas med i planlegging av det pedagogiske arbeidet Barnas innspill til tema tas med i planlegging av det pedagogiske arbeidet.

8 Likestilling Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet reflekterer over og er bevisst på sine egne holdninger til, og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barnas virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et virkemiddel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. For oss er dokumentasjon et grunnlag for læring og utvikling, for å gjøre barnehagehverdagen enda bedre for barn, foreldre og personalet. Eksempler på måter vi dokumenterer barnas hverdag på Fosna er blant annet gjennom månedsplaner og evalueringer av dagen eller måneden, bildedokumentasjon og informasjon på hjemmesiden. Vurdering Vurderingen av den pedagogiske virksomheten ved Fosna barnehage skal være helhetlig, allsidig og omfatte både det enkelte barns utvikling og hvordan barnegruppen fungerer. Observasjon er systematisk å samle inn opplysninger for å reflektere over det som skjer. Dokumentasjon utgjør en viktig del av grunnlaget. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barns erfaringer og vurderinger skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Resultatet av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste års årsplan. Foreldre skal ifølge rammeplanen delta i vurderingsarbeid. Dette ivaretas gjennom daglig kontakt og brukerundersøkelser. Arenaer hvor vurdering og evaluering skjer For personalet i barnehagen: Observasjon av enkelt barnet og barnegruppa Personalmøter/ Ledermøter Planleggingsdager Planlegging i lekegrupper og ansvarsgrupper For barna: I samlingsstunder I hverdagsaktiviteter Ved eget initiativ For foreldre/foresatte: Foreldresamtaler Foreldremøter Brukerundersøkelser Uformell kontakt i hente- og bringesituasjonen. 11. MÅLSETNINGER OG SATSNINGSOMRÅDER Hovedmål - Utviklingsmål Som et ledd i kvalitetsutvikling har barnehagene i Kristiansund utarbeidet felles utviklingsmål. Utifra disse målene har vi kommet frem til tegn på god praksis og barnehagene jobber selv frem tiltak til hvordan de skal oppnå målene. Disse er også våre hovedmål for virksomheten. Utviklingsmål nr 1: Barnehagen skal gi barna gode utviklingsog aktivitetsmuligheter Utviklingsmål nr 2: Det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehagen og hjemmet Vi har i kommende periode videreført to hovedsatsningsområder: naturog miljø, og språkstimulering. Disse to områdene vil vi fortsette å jobbe med i løpet av de neste fire årene. Våre økonomiske prioriteringer vil stå i sammenheng med våre satsningsområder. 1. Natur- og miljø: Foreldrene har, i samarbeid med personalet, gjennom brukermedvirkning bestemt at barna ved Fosna barnehage aktivt skal ta i bruk naturen i nærmiljøet. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, til alle årstider og i all slags vær. Vi har opparbeidet baseplass med gamme, benker og grue. Her er det kjekt å

9 være! Vi får også i løpet av høsten satt opp en grillhytte på barnehagens område, dette vil være et fint turmål for de minste barna eller hvis planlagte turer ikke lar seg gjennomføre. Vi kommer også til å bruke denne hytten i gruppetiden. Smågrupper kan være der inne og lese eller leke. Vi vil innarbeide gode holdninger til hvordan vi ferdes i og tar vare på naturen. 2. Språkstimulering: I forhold til språkstimulering har barnehagen flere verktøy som de ansatte bruker sammen med barna for å fremme språket. TRAS: De ansatte har gjennom tre år blitt kurset i TRAS. TRAS står for Tidlig Registrering Av Språk. Gjennom teorisamlinger og praktiske øvelser blir vi voksne bevisstgjort på hvordan vi best mulig kan stimulere barns språk og dermed forebygge lese og skrivevansker ved skolestart. TRAS har et eget registreringsskjema som gjenspeiler sentrale områder i barns språkutvikling og er til hjelp for oss voksne. TRAS er ikke en test. Språksprell: er et pedagogisk opplegg med språkleker for barn i alderen 3-6 år. Målet er å stimulere barnas språklige bevissthet. Opplegget er delt i fire deler: Oppmerksomhet på lyd Rim og regler Stavelsesdeling Førstelydsanalyse. Hos oss er det Hjortene, Ørnene og Mus som driver med dette. Snakkepakken: er et språkverktøy som har til hensikt å hjelpe alle barn uansett språkferdigheter og morsmål med å tilegne seg språk. Snakkepakken består av syv hovedtema som er aktuelle i barnas hverdag: mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Dette verktøyet brukes både i samlingsstund og lek av alle aldersgrupper. Mattemeisen: er et verktøy som skal fremme barnas forståelse for matematikk. Vi må stimulere til nysgjerrighet, refleksjon og samtaler. Barna må selv undersøke, utforske og beskrive. Gjennom at barna selv gjør seg disse erfaringene, vil de både få et bedre grunnlag for matematiske forståelse, samtidig som de ser nytteverdien av faget. Fra ord til handling: Kommunen har kjørt et prosjekt fra november 2010 til juni 2011, med hensikten å bedre barnas språk, dette basert på resultater fra barneskolens nasjonale leseprøver. Prosjektet gikk parallelt med skolen, og utarbeidelsen av en overgangsplan mellom barnehagen og skolen. Barnehagen har gjennom dette prosjektet utarbeidet en språkplan som viser barnas språklige progresjon fra de er ett til de er seks år. Denne skal vi bruke i pedagogisk planlegging i forhold til språk og språkutvikling.

10 Sosial kompetanse: Den viktigste læringsarenaen for utvikling av barnas sosiale kompetanse er gjennom lek og her og nå situasjoner i hverdagslivet. Voksne som aktive deltagere og rollemodeller står sentralt. Utvikling av sosial kompetanse henger tett sammen med barnas språkutvikling. Steg for steg: er et pedagogisk opplegg hvor målet er å styrke barnas sosiale kompetanse. Dette vil også være viktig for å forebygge mobbing. Steg for steg bidrar til å øke barnas kompetanse i å: Leke sammen Bruke språket for å løse konflikter Sette ord på følelser Sette sine egne grenser 12. KVALITETSUTVIKLING Fosna barnehages viktigste ressurs er menneskene som jobber her. Det er da viktig at alle føler at de har en mulighet for å utvikle seg. Gjennom kurs, planleggingsdager og veiledning foregår det en kontinuerlig kompetanseheving av personalet. Behovet for kompetanseheving må sees i sammenheng med våre satsningsområder. Gjennom kollegaveiledning og intern og ekstern kursing søker vi å øke kvaliteten på vårt pedagogiske arbeide. Årlige brukerundersøkelser vil bli brukt i arbeidet med å evaluere driften. Vi håper dere benytter denne anledningen til å komme med synspunkter på vårt arbeid. Vi har bl.a. utarbeidet Rutiner for tap, sorg og krisesituasjoner Mål for aktiviteter og hverdagssituasjoner gjennom dagen Skriftlige rutiner for måltid, turer, mottak av nye barn, oppfølging av enkeltbarn, sikkerhet ute og inne og informasjonshefte for nytilsatte Konkretisering av progresjon innenfor fagområdene i rammeplanen Utarbeiding av strategiplan for kompetanseheving i barnehagen Vi fortsetter arbeidet med HMS som omfatter både barn og voksne Kommunens utviklingsmål med tiltak 13. OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Som tidligere nevnt har barnehagen og skolen i samarbeid utviklet en overgangsplan i forbindelse med prosjektet fra ord til handling. Her skal vi ha et tettere samarbeid, dette for å sikre alle barn en god overgang. Skolen og barnehagen vil samarbeide om et felles møte for skolestartere allerede høsten før de skal begynne på skolen. Hensikten vil være at også foreldrene kan begynne med skoleforbredelser sammen med barna året i forkant av skolestart. Foreldre får også invitasjon til å besøke skolen, som regel på våren, sammen med barnet. Barnehagen skal ha et observasjonsbesøk på skolen om høsten. På denne måten vil vi få innsyn i hvordan det jobbes med blant annet språk i første klasse. Skolen kommer på observasjonsbesøk i barnehagen om våren. Her får de møte barna, og se hvordan vi i barnehagen jobber med barnas språkutvikling og selvstendighet. 14. HMS-ARBEID Hver måned går vi HMS-runder, både inne i barnehagen og på utelekeplassen, for å sikre at alt er etter forskriftene. Hver dag sjekkes utelekeplassen før barna går ut. Kristiansund kommune er en IA bedrift. Gjennom avtalen om Inkluderende Arbeidsliv er vi pliktig til å arbeide med å holde sykefraværet nede, tilrettelegge arbeidsoppgaver samt tett oppfølging av eventuelle sykmeldte. Vi har høyt fokus på arbeidsmiljø og trivsel.

11 15. SLIK JOBBER VI MED FAGOMRÅDENE INNENFOR DE ULIKE ALDERSTRINN/ PROGRESJON Språk, tekst og kommunikasjon (språkplanen) 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5 åringen Gjentakelser Benevner pålegg, leker, klær, kroppsdeler, følelser, farger. Ser i bøker Synger, rim og regler Ta imot barnas innspill, tolke kroppsspråk, lyder og gester Lar barna hjelpe til i mange situasjoner. Kan ta imot enkel instruksjoner; hent støvlan dine. Tilrettelegger for situasjoner der barna får bruke språket sitt. Som 1-2 åringen samt: Tilrettelegger for rollelek Deltar i leken sammen med barna Dramatiserer Arenaer hvor barna får fortelle og synge alene for gruppa Tegne/skrive på tavle Barna får sette ord på og får forklare Steg for steg Som 2-3 åringen samt: Språksprell Oppmerksom på lyder Oppmerksom på språkets form Rimer Leker med språket Lærer bokstavene i navnet sitt, kjenne igjen eget navn lekeskriver Spiller spill Som 4 åringen samt: Øve på å skrive navnet sitt Kjenne igjen flere bokstaver Kan klappe stavelser Kan lytte ut /identifisere første lyd i ord Kan fortelle noe om hva en ting er Forstår gradbøying Forteller vitser og gåter Gjenfortelling Deltar i regellek Kan gi og ta imot muntlige beskjeder Skoleforberedende aktiviteter

12 Kropp bevegelse og helse 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5 åringen Bli godt kjent på uteområdet til barnehagen, bruke alle sider. Lærer å bevege seg i ulendt terreng Prøve å smøre på maten sin selv samt spise selv Velger selv pålegg Deltar i bakeaktivitet Begynner å kle av seg selv Begynner å kle på seg selv Barnehagen tilbyr sunn og variert mat Tilrettelegger for ulike søvn og matbehov Som 1-2 åringen samt: Forflytter seg i ulendt terreng på hensiktsmessig måte Bli kjent i nærmiljøet Begynner med do/potte trening Klarer å smøre på egen mat Kjenner navn og funksjon på kroppsdeler Springe på jevnt underlag Er med på matlaging og borddekking Tur minst en gang i uken Som 2-3 åringen samt: Kler på seg selv med litt hjelp Begynner å kjenne selv når de må på do Kroppsbeherskelse: løper, hopper, bråstopper uten å falle Sykler på trehjulsykkel Disser alene Kan stå på ett bein Naturen som lekeplass Oppleve kroppslig mestring utifra egne forutsetninger Lærer om sansene Som 3-4 åringen samt: Kan hoppe på ett bein Går på do selv Selvstendig i påkledning Bruker naturen gjennom alle årstider Ta stor og liten ball med hendene Balanserer på en kant Går på dagstur Blir kjent i nærmiljøet 1,5 km rundt barnehagen God kroppsbeherskelse Hoppe tau/strikk Vet hvorfor god håndhygiene er viktig Kunst, kultur og kreativitet 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5 åringen Ser i bøker med barna Synger med/for barna Utforsker materialer som fingermaling, kitt, leire Gir barna muligheter til å undersøke ting, se på, kjenne på, lytte til Tilrettelegger for tegne/male aktiviteter Lytter til musikk Benytte musikk, dans, dramaleker Fortelle eventyr Som 1-2 åringen samt: Blitt trygg på ulikt materiale som maling, leire, kitt, mold Synger med på sanger på sitt vis Synger mens de leker Eksperimenterer med materiale Tegner noe Lager dyrelyder Er med og dramatiserer Som 2-3 åringen samt: Eksperimenterer med farger, maling og lignende Tøysesynger/ dikter egne sanger Liker å kle seg ut Bruker fantasien Får prøve å fotografere Stimulere til kreativitet og fantasi gjennom å undre oss sammen Som 4 åringen samt: Deltar på barnas festuker/ teater/ forestilling hvis mulig Tegner gjenkjennelige bilder Blir kjent med lokal kultur Blir kjent med steinalderboplassen i nærmiljøet Benytter biblioteket Behersker ulike formings teknikker Kan klippe med saks

13 Natur, miljø og teknikk 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5åringen Lære hva som er søppel/skal kastes og hva som ikke skal kastes Blir trygg på å oppholde seg ute i all slags vær opplever naturen med alle sanser Får gode opplevelser ved å oppholde seg i naturen Utforsker tekniske leker Som 1-2 åringen samt: Undrer seg over mangfold i naturen Får erfaringer med dyr, innsekter og vekster i naturen Begynnende innsikt i miljøvern Utelek hver dag i all slags vær Som 2-3 åringen samt: Erfaring med og innsikt i miljøvern Planter frø, høster frukt Kjenner årstidene Oppdager alt som finnes i naturen Følger endringer i naturen gjennom et år Benytte div. hjelpemidler som oppslagsbøker, forstørrelsesglass Erfare bruk av forskjellig verktøy Som 3-4 åringen samt: Innsikt i samspillet i naturen Vet hvorfor vi resirkulerer og kildesorterer Ivareta naturen, rydde opp etter oss når vi har vært på tur Kan bruke enkle digitale verktøy Kan se på været og skjønner hvilke klær man bør ha på seg Nærmiljø og samfunn 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5åringen Bli kjent med rutiner i barnehagen Bli kjent i nærmiljøet rundt barnehagen Utforske det nære Er med på nærbutikken Føler gruppetilhørighet på avdelingen Tema Familien min/ meg selv Bursdagsfeiring Som 1-2 åringen samt: Bli kjent i nærmiljøet 1 km rundt bhgen Vet at de er del av et fellesskap Opplever at gutter og jenter får like muligheter i barnehagen Får innsikt i ulike bomiljø og familiesammensetninger Bordskikk Lærer å leke sammen/ lekeregler Vennskap 1,5 km rundt bhgen Kjenner til flere bedrifter i nærmiljøet. Feirer samefolkets nasjonaldag og kjenner igjen flagget Har kjennskap til trafikkregler Har kunnskap om brannvern og nødnummer 1,5-2 km rundt bhgen Besøker bedrifter i nærmiljøet, får innsikt i hva de gjør/ lager Utvikler forståelse for ulike kulturer, tradisjoner og levesett Kjenner til at samene er urbefolkning i Norge og vet noe om denne kulturen Har kjennskap til Fosnakulturen

14 Antall, rom og form 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5 åringen Får erfaringer med ulike størrelser og mengder Begynnende mengdeforståelse Utforsker rom og form Puslespill Enkle lottospill Begrepslæring i hverdagsaktiviteter. De voksne bruker riktige begreper/ navn på former og fasonger Bygger med klosser og duplo Som 1-2 åringen samt: Får erfaringer innenfor sortering og kategorisering Sammenlikner størrelser Kan telleregle 1-10 Begynnende romforståelse Konstruksjonslek, duplo, lego og klosser med mer Som 2-3 åringen samt: Sorterer Leker med form og mønster Kan telle 10 objekter Forstår preposisjoner (foran, bak, øverst, nederst, på, under med mer) Bakeaktiviteter med fokus på vekt og mengde Som 4 åringen samt: Er oppmerksom på former i naturen og i nærmiljøet Kjenner riktige matematiske begrep på former Bruker riktige preposisjoner (foran, bak, øverst, nederst, på, under med mer). Har god forståelse for måleenheter Har god tallforståelse Kan kjenne igjen tallene 1-10 Etikk, religion og filosofi 1-2 åringen 2-3 åringen 4 åringen 5 åringen Begynnende utvikling av sosiale ferdigheter Steg for steg Vise omsorg for andre Kunne trøste Gi uttrykk for egne meninger Delta i feiring av norske høytider og tradisjoner Som 1-2 åringen samt: Erfare at forskjellige mennesker har ulike behov Lære respekt for det som lever Forskjell på rett og galt Som 2-3 åringen samt: Bidra til å løse konflikter Se andres behov og handle positivt ut fra dette Kan argumentere for egne meninger Lære om kristne grunnverdier og grunnleggende verdier i samfunnet Som 4 åringen samt: Tilrettelegge for gode samtaler Kjenner til norske tradisjoner og høytider Få innsikt i andre livssyn Hjelper et barn som er mindre

15 Fosna barnehage, Industriveien 16 b, 6517 Kristiansund, Tlf: / 92, E-post:

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen 2. Årsplanen 3. Fosna barnehage 4. Personalet 5. Foreldresamarbeid a. Foreldreråd b. Samarbeidsutvalget c. Samarbeid barnehage hjem d. Kontaktperson e. Foreldresamtaler

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære.

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. Årsplan for 2015 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer