Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid"

Transkript

1 Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Zapera Receptor Norway AS På oppdrag fra Mandag Morgen i samarbeid med Miljøverndepartementet

2 Bakgrunn og målgruppe For å kartlegge blant annet hvordan norsk næringsliv vurderer de foretningsmessige sidene av klimatrusselen og hvilke tiltak de har iverksatt har ukebrevet og tenketanken Mandag Morgen tatt initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant et norske bedrifter. De 500 bedriftene i undersøkelsen er et representativt utvalg av bedrifter (AS og ASA) i Norge med mer enn 50 ansatte. Respondentene er en representant for bedriftens toppledelse som kan uttale seg om bedriftens klimastrategi/klimapolitikk. I Norge finnes det 3165 AS eller ASA er med 50 ansatte eller mer. Utvalget er gjennomført ved tilfeldighetsprinsippet, det vil si at alle bedriftene har hatt like stor mulighet til å bli med i undersøkelsen.

3 Sammendrag 18 % av bedriftene har vedtatt en klimastrategi. 72 % av klimastrategiene inneholder tiltak for energieffektivisering. 26 % av bedriftene fører klimaregnskap. 51 % får klimaregnskapene verifisert av ekstern part. 56 % svarer det er meget og nokså viktig å ta hensyn til klimautfordringen i forretningsstrategien. 76 % tror klimaspørsmål blir viktigere de neste 3 årene. 35 % er positive til å merke produkter med karbonavtrykk. 59 % tror kvoteprisen på CO2 vil stige de neste fem årene. 16 % sier at prisen er meget viktig for å investere i tiltak som kutter utslipp. 71 % tror kostnaden på strøm vil stige de neste fem årene.

4 18 % av bedriftene har vedtatt en klimastrategi. Spm.4: Har din bedrift vedtatt en plan eller strategi med kvantifiserte mål for reduksjon i utslipp av klimagasser relatert til bedriftens virksomhet? Ja 18 % Nei, men er under utarbeidelse 12 % Nei 68 % Vet ikke 2 %

5 72 % av klimastrategiene inneholder tiltak for energieffektivisering. Spm.4B: Inneholder planen/strategien noen av følgende tiltak: Energieffektivisering Kjøpe klimakvoter 23 % 72 % Dette spørsmålet er stilt til alle som har svart at bedriften har vedtatt en plan eller strategi, med kvantifiserte mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. N=89 Konvertering til miljøvennlig brensel 56 % Velge transportmåter med lave utslipp 55 % Andre tiltak 43 % Vet ikke 3 %

6 82% svarer at det, i varierende grad, er viktig å ta hensyn til klimautfordringen i forretningsstrategien Spm.6: Hvor viktig er klimautfordringen når din bedrift drøfter forretningsstrategi for de kommende årene? Meget viktig 28 % Nokså viktig 28 % Litt viktig 26 % Ikke viktig 13 % Vet ikke 4 %

7 76 % tror klimaspørsmål blir viktigere de neste 3 årene. Spm.7: Om tre år, tror du klimaspørsmål vil bli mer viktig eller mindre viktig for din bedrift enn i dag? Mer viktig 76 % Like viktig 20 % Mindre viktig 1 % Vet ikke 3 %

8 Politisk risiko blir vurdert som den mest alvorlige risikofaktoren i forbindelse med klimaforandringene Spm.8: Vennligst ranger alternativene etter hvor alvorlige for deres bedrift i forbindelse med klimaforandringene. Politisk risiko Fysisk risiko Markedsrisiko Rang 1 23 % 30 % 47 % Respondentene ble bedt om å rangere de tre ulike alternativene. 47 % mener at Politisk risiko er den mest alvorlige risikoen knyttet til klimautfordringene. Vi ser også at 41 % rangerer Politisk risiko som nummer tre. 13 % Rang 2 36 % 52 % 41 % Rang 3 34 % 25 %

9 90% mener næringslivet i Norden har gode forutsetninger til å bli ledende på klimavennlig teknologi Spm.9: Er du enig eller uenig i følgende utsagn: Enig Uenig Vet ikke Norden har som en velstående region et spesielt ansvar og bør være en foregangsregion med en progressiv klimapolitikk. 82 % 12 % 6 % Det er lite poeng i å bruke mye ressurser på å kutte Nordens utslipp, som er marginale i internasjonal sammenheng. Vi bør heller fokusere på å hjelpe u- landene å minske utslippene. 39 % 53 % 8 % Næringslivet i Norden har spesielt gode forutsetninger til å bli ledende på klimavennlige løsninger og teknologi for verdensmarkedet. 90 % 6 % 4 %

10 Godt omdømme hos kundene og Offentlige krav er de viktigste drivkreftene Spm.10: Hvor viktig er følgende drivkrefter for hvorvidt din bedrift vil investere i tiltak som kutter klimautslipp: Meget viktig Viktig Ikke viktig Vet ikke Offentlige krav 51 % 40 % 6 % 3 % Bedret økonomisk lønnsomhet 42 % 46 % 9 % 4 % Godt omdømme hos kundene 53 % 35 % 9 % 2 % God bedømming blant investorer 20 % 36 % 39 % 5 % Lavere risiko 17 % 44 % 31 % 9 % Godt omdømme blant ansatte og arbeidssøkere 38 % 46 % 13 % 4 %

11 35 % er positive til å merke produkter med karbonavtrykk. Spm.11: Hvis det etableres en internasjonal standard for frivillig måling av produkters karbonavtrykk, vil din bedrift være interessert i å merke deres produkter? Ja 35 % Nei 7 % Ikke relevant, bedriften leverer kun tjenester. 54 % Vet ikke 5 %

12 59 % tror kvoteprisen på CO2 vil stige de neste fem årene, hvorav 5 % regner med kraftig stigning Spm.12: Fra januar 2008 ble Norge en del av EUs kvotesystem. Prisen er nå ca 20 euro for et tonn CO2. Regner din bedrift med at prisen de neste fem årene kommer til å? Stige kraftig 7 % Stige 52 % Være uforandret 18 % Synke 2 % Vet ikke 22 %

13 16 % sier at prisen er meget viktig for å investere i tiltak som kutter utslipp. Spm.13: Hvor viktig er prisen på CO2 for at din bedrift skal investere i tiltak som kutter klimautslippene? Meget viktig 16 % Nokså viktig 27 % Litt viktig 27 % Ikke viktig 19 % Vet ikke 11 % N=500

14 71 % tror kostnaden på strøm vil stige de neste fem årene, hvorav 5 % regner med kraftig stigning Spm.14: Regner din bedrift med at deres kostnad for strøm de neste fem årene kommer til å? Stige kraftig 5 % Stige 66 % Være uforandret 22 % Synke 3 % Vet ikke 4 %

15 Flere store bedrifter har klimastrategi Spm.4: Har din bedrift vedtatt en plan eller strategi med kvantifiserte mål for reduksjon i utslipp av klimagasser relatert til bedriftens virksomhet? Ja Nei, men er under utarbeidelse Nei Vet ikke Total (n=500) 18 % 12 % 68 % 2 % Det er en tendens i resultatene at bedrifter med flere ansatte, i større grad har vedtatt en plan eller strategi med mål for å redusere klimagasser ansatte (n=268) ansatte (n=149) 10 % 20 % 8 % 17 % 80 % 60 % 1 % 3 % Vi ser også at bedrifter som omsetter for mer enn 500 mill. kroner, i størst grad har en slik plan ansatte (n=30) Mer enn 500 ansatte (n=52) 27 % 44 % 17 % 19 % 53 % 37 % 3 % 0 % NB: Enkelte nedbrytninger må tolkes med forsiktighet grunnet små basestørrelser. Mindre enn 100 mill. kroner (n=171) 8 % 7 % 83 % 2 % mill. kroner (n=106) 19 % 15 % 65 % 1 % mill. kroner (n=83) 15 % 12 % 71 % 2 % Mer enn 500 mill. kroner (n=97) 30 % 14 % 54 % 2 %

16 Bakgrunnsvariabler (1) - omsetning Spm.2: Hvor mye omsatte din bedrift for i 2007? Mindre enn 100 millioner kroner 34 % millioner kroner 21 % millioner kroner 17 % Mer enn 500 millioner kroner 19 % Vet ikke/ubesvart 9 %

17 Bakgrunnsvariabler (2) - bransje Bransjer hentet fra Ravninfo Fiske 0 % Bergverksdrift og utvinning 1 % Industri/Produksjon 33 % Kraft- og vannforsyning 4 % Bygge- og anleggsvirksomhet 8 % Varehandel, reprasjon av kjøretøyer og husholdningsprodukter 17 % Hotell- og restaurantvirksomhet 4 % Transport og kommunikasjon 10 % Finansiell tjenesteyting og forsikring 1 % Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 14 % Offentlig forvaltning 0 % Undervisning 1 % Helse og sosiale tjeneseter 4 % Andre sosiale og personlige tjenester 3 %

18 Oversikt over målgruppen og utvalget: Omsetning Under 100 mill mill mill Mer enn 500 mill Vet ikke/ubesvart RAVN basen (3165 stk) 38 % (1204 stk) 22 % (704) 20 % (626) 16 % (506) 4 % (125) Intervjuet (500 stk) 34 % (171 stk) 21 % (106 stk) 17 % (83 stk) 19 % (97 stk) 9 % (43 stk) Feilmarginer i undersøkelsen: Antall observasjoner 5/95 10/95 15/85 Prosentresultat 20/80 30/70 40/60 50/ ,2 8,5 10,1 11, ,9 14, ,4 6 7,1 8 9,2 9, ,8 3,8 4,5 5,1 5,8 6,2 6, ,9 2,7 3,2 3,6 3,9 4,3 4,5

19 Partnerskapsprosjektet KlimaGevinst Samarbeid mellom Mandag Morgen og 13 ledende bedrifter i Norge Arbeider for at norsk næringsliv kan spille en større rolle nasjonalt og internasjonalt for å utvikle lavutslippssamfunnet

20 KlimaGevinsts tankesmie 22. april: Klimaledelse og karbonregnskap Hva er klimaledelse og klimaregnskap? internasjonale inspirerende case Rapportering av CO2-utslipp i dag og i årene framover Internasjonale metoder og standarder for klimaregnskap Paneldebatt: Hvordan bør norske bedrifter rapportere sine utslipp? Muligheter og utfordringer i ulike bransjer, bl.a Livssyklusperspektiv i industriproduksjon Klimaledelse i finanssektoren Klimamerking av dagligvarer Program/påmelding: Fri deltakelse for presse, påmelding til

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Gode intensjoner holder det?

Gode intensjoner holder det? Gode intensjoner holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse av Angelika Schafft og Asbjørn Grimsmo AFI-rapport 9/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Tankesmien Agenda og AgriAnalyse jobber sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen,

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag

Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag Det europeiske arbeidsmiljøorganet Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst Sammendrag s (EU-OSHAs) undersøkelse av virksomheter i Europa har som mål å bistå

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Innhold 1 Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2 Hendelser og mørketall 5 2.1 Hendelser 5

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse

Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse Nina Langbraaten, Pengepolitisk avdeling, Einar W. Nordbø, Økonomisk avdeling og Fredrik Wulfsberg, Forskningsavdelingen 1 I første

Detaljer