Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje"

Transkript

1 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB, 24. mars 2012

2 2 Innledning Klimaproblemet er svært alvorlig og svært vanskelig å håndtere Internasjonale klimaarbeidet går saaakte framover Hva bør/kan Norge gjøre med klimaproblemet? Høye utslipp per innbygger Ca. dobbelt så høyt som globalt gjennomsnitt Lave utslipp i forhold til globale utslipp ( %) Begrenset betydning Bred enighet om at Norge skal bidra til å løse klimaproblemet Hvordan?

3 3 Klimaforlik og klimamelding Klimaforliket i Stortinget 2008: Norge skal redusere klimautslippene i 2020 med 30% ift. 1990, via: Utslippsreduksjoner i Norge, og Kjøp av kvoter (= Betaling for utslippsreduksjoner i utlandet) Minst 2/3 av utslippsreduksjonene skal skje innenlands Mest omdiskutert Klimamelding fra regjeringen: Ventet før sommeren Hvilke tiltak og virkemidler skal iverksettes for å nå målene

4 4 Karbonlekkasje Problem ved ensidig klimapolitikk i Norge/EU: Utslippene i andre land kan øke: Karbonlekkasje Dvs. globale utslippsreduksjoner blir mindre Karbonlekkasje skjer via to hovedkanaler: Internasjonale energimarkeder Klimapolitikk demper forbruket av fossile brensler (i Europa) Lavere pris på fossil energi Økt forbruk av fossil energi og økte utslipp utenfor Europa Markeder for energi-intensive varer (metaller, sement) Klimapolitikk øker kostnadene ved slik produksjon (i Europa) Økt konkurransekraft for bedrifter utenfor Europa Økt produksjon og økte utslipp utenfor Europa

5 5 Karbonlekkasje: Hvor viktig? Karbonlekkasje måles ofte som: Endret utslipp i resten av verden (tonn) Reduserte utslipp i land med klimapolitikk (tonn) 100% Hvor stor er karbonlekkasjen egentlig?

6 6 Karbonlekkasje via energimarkedene Lekkasjen avhenger av hvor sterkt tilbud og etterspørsel etter fossile brensler påvirkes av prisendringer Hvis etterspørselen i andre land påvirkes sterkt av prisen, vil lekkasjen være høy Hvis tilbudet påvirkes sterkt av prisen, vil lekkasjen være lav Lekkasjen avhenger også av: Hvor integrerte energimarkedene er (like priser i hele verden?) Teknologiutvikling CO2-fangst

7 7 Karbonlekkasje via energi-intensiv industri Lekkasjen avhenger av: Hvor mye kostnadene stiger som følge av klimapolitikk Direkte kostnader pga. egne utslipp Indirekte kostnader pga. økte kraftpriser Hvor stor handelen med land uten klimapolitikk er Avhenger bl.a. av transportkostnader Utslipp per produsert vare hjemme og ute Spesielt for nye fabrikker

8 8 Handelsintensitet for Tyskland vs. kostnadsøkning ved CO2-pris (20 Euro/tonn)

9 9 Samlet karbonlekkasje De fleste internasjonale studier antyder 10-30% karbonlekkasje Dvs % prosent global effekt av egne utslippsreduksjoner Størst lekkasje via energimarkedene Mindre lekkasje jo flere som innfører klimapolitikk

10 10 Eksempel: Böhringer, Fischer, Rosendahl (2010) Karbonlekkasje ved klimapolitikk i EU og USA Totalt 15% lekkasje

11 11 Karbonlekkasje: Hva bør gjøres? Karbonlekkasje er viktig men ikke ødeleggende for ensidig klimapolitikk i Europa Bør tas hensyn til i norsk klimapolitikk Det fins flere virkemidler for å redusere karbonlekkasje Målrettet tildeling av kvoter til utsatte sektorer (jf. EU s kvotemarked) Toll på import av energi-intensive varer fra land uten klimapolitikk Vanskelig å redusere lekkasjen via energimarkedene Viktig at flest mulig land innfører klimapolitikk!

12 12 Redusert oljeutvinning: Klimatiltak? CO2-utslipp fra norskprodusert olje og gass utgjorde over 500 millioner tonn i 2010 Ca. 10 ganger CO2-utslippene i Norge Ca. 1,5% av globale utslipp Ca. like store utslipp som utslippene i Storbritannia/Frankrike/Brasil Endret eksport av olje/gass kan potensielt ha klart større effekt på globale utslipp enn endring i norske utslipp Eksport av gass kan ha positive klimaeffekter Fokuserer på redusert oljeutvinning Viktig å vurdere redusert oljeutvinning som mulig klimatiltak Så lenge mange land ikke har klimapolitikk

13 13 Redusert oljeutvinning: Viktige faktorer Effekten i energimarkedene Fører redusert norsk oljeutvinning til økt oljeproduksjon andre steder, eller til redusert oljeforbruk globalt? Fører det til økt bruk av annen energi? Utslippene ved oljeproduksjon i Norge sammenlignet med andre land Hvor viktig er dette i forhold til utslippene ved forbrenning? Kostnadene ved å redusere norsk oljeutvinning Beregne kostnad per redusert utslipp av CO2 Sammenligne med alternative måter å redusere CO2 på

14 14 Hva skjer i energimarkedene? Redusert norsk oljeproduksjon må kompenseres via økt oljeproduksjon andre steder og/eller redusert forbruk Dette krever at oljeprisen skyves noe opp Effekten på CO2-utslipp avhenger av hvor sterkt tilbud og etterspørsel etter olje påvirkes av prisendringer Parallell til diskusjonen av karbonlekkasje Mest interessert i hva som skjer i løpet av år

15 15 Etterspørsel etter olje er lite prisfølsom 10% økning i oljepris fører trolig til noen få prosent nedgang i oljeforbruket på litt sikt Resultater fra internasjonale studier spriker! Hvordan reduseres etterspørselen ved prisøkning? Kjøre mindre bil Kjøpe mer drivstoffgjerrige biler Mindre og mer effektiv frakt av varer Utvikling av mer effektive teknologier (evt. pga. ny politikk) Bruk av andre energivarer (kull/gass/biodrivstoff/elektrisitet)

16 16 Tilbudet av olje er noe mer prisfølsom (?) Oljeproduksjonen utenfor OPEC Få gode studier av prisfølsomheten Høyere oljepris kan øke produksjonen av dyre oljeressurser (f.eks. oljesand) Trolig litt mer prisfølsom enn etterspørselen Hva gjør OPEC? Styrer via produksjonskvoter for hvert land Har ofte hatt prismål, men oljeprisen har ikke brydd seg om det Prøver å maksimere sine oljeinntekter (?) Påvirkes av ulike drivkrefter

17 17 Utviklingen i oljeprisen siden 1990 (årlig nominell pris, $/fat)

18 18 Utslipp fra oljeproduksjon Utslippene på norsk sokkel er blant de laveste i verden Omtrent halvparten av gjennomsnittet i verden Utslipp ved produksjon av oljesand er flere ganger høyere Men: Utslippene i Midtøsten er minst like lave Og: Utslippene ved forbrenning (= forbruk) av olje er 20 ganger høyere enn ved produksjon (i gjennomsnitt) Dvs.: Utslippene ved produksjon av olje betyr ikke all verdens i regnestykket Selv om norsk olje delvis erstattes av oljesand

19 19 Kostnader ved redusert oljeutvinning i Norge Store oljefelt vil typisk ha lave kostnader per produsert fat med olje Dyrt klimatiltak å hindre utbygging av slike felt Små oljefelt vil ofte være marginale, dvs. ha lav lønnsomhet Ikke så dyrt klimatiltak å hindre utbygging av marginale felt(?)

20 20 Oljeselskapene investerer ofte i IOR-prosjekter mot slutten av et felts levetid Improved Oil Recovery Hensikt: Hente ut en større andel av oljen i feltet Kostnadene ved disse prosjektene vil ofte være høye Ikke så dyrt klimatiltak å begrense IOR-prosjekter (?) Hva med oljeleting? Selskapene investerer i oljeleting hvis forventet avkastning er positiv En del leteaktivitet har begrenset forventet avkastning Ikke så dyrt klimatiltak å begrense oljeleting (?)

21 21 Problemer med begrenset oljeutvinning Myndighetene har begrenset informasjon om forventede kostnader og inntekter ved ulike prosjekter Selskapene vet best Endring av regler og rammebetingelser er generelt uheldig for investorers holdning til norsk sokkel Mer uheldig å si nei til eksisterende lisens enn å si nei til nye leteområder

22 22 Tre mulige tiltak/virkemidler Ta hensyn til globale klimautslipp når man vurderer å åpne nye områder for leting Innføre en produksjonsavgift på utvinning av olje bestemmes ut fra: Hvor mye CO2-utslippene i utlandet reduseres Pris på CO2-utslipp La Oljedirektoratet ta globale klimahensyn i sine vurderinger Har i dag oppgave å øke utnyttelsesgraden på norsk sokkel

23 23 Produksjonsavgift: Hvor høy? Avhenger av mange usikre størrelser Global forbruksreduksjon 10% 33% 50% CO2- pris 100 kroner (EUs kvotepris) 350 kroner (Norsk CO2-avgift) 1500 kroner (Klimakur) 1 $/fat 2,5 $/fat 4 $/fat 2,5 $/fat 9 $/fat 13 $/fat 11 $/fat 37 $/fat 56 $/fat

24 24 Oppsummering Det er viktig å tenke globalt Klimaproblemet er globalt og krever global løsning Det er viktig å ta hensyn til karbonlekkasje Men: Ikke overdriv frykten for lekkasje Begrensning av norsk oljeutvinning bør vurderes som klimatiltak Speilbilde av karbonlekkasje Effekten er usikker Potensialet er stort

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land 1 Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land Knut Einar Rosendahl, Professor ved Handelshøyskolen UMB Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31. oktober 2013 Presentasjon

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser

EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 16/14 EUs energi- og klimapolitikk mot 2030 - økonomiske konsekvenser 1. EUs politikk til 2020 2. Eurokrisen og kvotesystemet EU-ETS

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Kyotoprotokollen, prisen på CO 2 -kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor *

Kyotoprotokollen, prisen på CO 2 -kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor * Økonomiske analyser 7/98, prisen på kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor * Lars Lindholt gir begrensninger på utslippene av CO2 fra Annex Blandene. Ved hjelp av tilstrekkelig høye priser på

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon THEMA Rapport 2011-18 Karbonpriskompensasjon Utarbeidet for Miljøverndepartementet Desember 2011 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 8 2.1 Introduksjon og bakgrunn... 8 2.1.1 Karbonlekkasje... 8

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Internasjonale rammebetingelser for 2009

Internasjonale rammebetingelser for 2009 En rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 Internasjonale rammebetingelser for 2009 norsk klimapolitikk TA-2574 Utført av: Forord Denne rapporten gjennomgår utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt,

Detaljer

Mange motiver i klimapolitikken12

Mange motiver i klimapolitikken12 A K T U E L L A N A LY S E ANNEGRETE BRUVOLL Vista Analyse AS HANNE MARIT DALEN Statistisk Sentralbyrå Mange motiver i klimapolitikken12 Økonomer har relativt enhetlige synspunkter på hva som bør gjøres

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi Knut Einar Rosendahl og Halvor Briseid Storrøsten* Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING 1 ÅR 198-28 NR. 9 28 62. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING SAMFUNNSØKONOMEN ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Hvorfor plastgjennvining?**

Hvorfor plastgjennvining?** ARTIKKEL ANNEGRETE BRUVOLL Forskningsleder, Statistisk sentralbyrå SANA HASANE Førstekonsulent, NAV* Hvorfor plastgjennvining?** Kildesortering hevdes å bidra til et bedre miljø, og kommunene investerer

Detaljer

Gode utsikter, Globale utfordringer

Gode utsikter, Globale utfordringer Gode utsikter, Globale utfordringer konjunkturrapport 2012 1 Verdensøkonomiens utvikling 06 1.1 Intro...08 1.2 Eurolandene...09 1.3 USA...12 1.4 Asia... 14 1.5 Kina... 15 1.6 India... 16 1.7 Globalt...

Detaljer