Geologisk lagring av CO 2 som klimatiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geologisk lagring av CO 2 som klimatiltak"

Transkript

1 Geologisk lagring av CO 2 som klimatiltak Asbjørn Torvanger, CICERO Senter for klimaforsking Renergi-konferansen Energi og miljø: Ja takk, begge deler, Oslo 1. november 2005

2 Motivasjon for lagring av CO 2 globalt perspektiv Ei stor og langsiktig utfordring å redusere globale klimagassutslepp tilstrekkeleg for å unngå ei større menneskeskapt global oppvarming For å unngå ei større oppvarming enn +2 C per 2100 trengst det 35% til 65% reduksjon i forhold til forventa utslepp i Fossile energivarer dominerer fullstendig globalt. CO 2 er den viktigaste klimagassen. For dyrt med kraftig reduksjon i utsleppa? Så store kutt vil krevje innsats på alle område og med mange teknologiar. CCS er ein potensielt viktig teknologi Det vil ta tid å utvikle og ta i bruk alternative karbonfrie teknologiar

3

4 Motivasjon norsk perspektiv CCS kan vere ein måte å kombinere Noreg sitt ynskje om å vere miljøpådrivar med rollen som storprodusent av olje og gass CCS kan redusere eit inntektstap ved olje- og gassproduksjon for Noreg p.g.a. lågare produsentpris som følgje av internasjonale klimaavtaler CO 2 lagring kan kombinerast med meiroljeutvinning på sokkelen Utvikling av CCS teknologi og geologisk lagring kan byggje på norsk industriell kompetanse, kan gje Noreg eit konkurransefortrinn på området, og kan bli ein stor industri i framtida Men det er også ein strategi med ein viss risiko; framtidig avkastning avheng av framtidige prisar på CO 2 knytt til klimapolitikk, men også av teknologiske framskritt for CCS og andre teknologiar Fordeling mellom satsing på CCS, sol/bølgje/bioenergi og energieffektivitet?

5 Lagring av CO 2 Store stasjonære CO 2 -kjelder => fangst => komprimering og transport => injeksjon Geologisk lagring (undersjøisk og på land): oljereservoar; gassreservoar; akviferar; kol-formasjonar Lagring i havet Biologisk lagring (skog og jord) Biologisk lagring => bioenergi => CO 2 fangst => geologisk lagring o Ved lagring i oljereservoar kan det liggje til rette for meiroljeutvinning. o Ved lagring i kol-formasjonar kan det liggje til rette for utvinning av metan ( enhanced coal bed methane recovery ).

6

7

8 Geologisk CO 2 lagring som klimatiltak - Tekniske utfordringar Kva er det geologiske og tekniske potensialet? Er det ein fare for lekkasjar?: * langsiktig og liten * akutt og lokal Overvaking og verifikasjon av at den lagra gassen blir i bakken Utvikle teknologiane for fangst av CO 2 Demonstrasjonsanlegg prøve ut i stor skala; learning by doing

9

10

11

12 Scenario for globale CO 2 utslepp og geologisk lagring Carbon emissions and storage in A1 3.5K scenario CO2 (GtC) Coal Stored Oil Stored Gas Stored Coal Emitted Oil Emitted Gas Emitted Total Emitted Total Stored Year

13 White curve: CO 2 storage for a particular global scenario. Violet curve: a corresponding leakage scenario CO2 escape PgC/year

14 Geologisk CO 2 lagring som klimatiltak - Økonomiske utfordringar I dag er geologisk CO 2 lagring generelt for dyrt. Skal dette bli interessant må prisen per tonn konkurrere med alternative tiltak: kvotekjøp, betre energieffektivitet, substitusjon mellom energivarer, vedvarande energikjelder Teknologisk utvikling som kan redusere kostnaden, spesielt ved fangst av CO 2 Framtidig klimaverdi av CO 2 (t.d. målt som kvotepris) avheng bl.a. av: mål for klimapolitikken utvikling av nye teknologiar deltaking frå u-landa og USA sin side effektiviteten i bruken av mekanismane for kvotehandel

15 Økonomiske utfordringar - II For å få ned kostnaden per tonn er det gunstig med utbygging av infrastruktur i stor skala (fallande grensekostnad) Geografisk fordeling av kjelder og lagringskapasitet gjer samarbeid mellom land attraktivt Meiroljeutvinning kan gje starthjelp, men må treffe tidsvindauget for oljefelt. Større lagringspotensiale i akviferar CCS i klimasamanheng er eit fellesgode. Kan difor vere gunstig med breitt internasjonalt FoU samarbeid. Også med tanke på teknologi-overføring ( technology spillover )

16 Geologisk CO 2 lagring som klimatiltak - Institusjonelle og politiske utfordringar Behov for betre avklaring i forhold til Kyotoprotokollen: regelverk (rekneskapen for klimagassar, standardisering av lagringsprosjekt, overvaking og verifikasjon, ansvar), utveksling mellom land, kvotehandel Avklaring i forhold til andre internasjonale miljøavtaler: m.a. Oslo-Paris (OSPAR) konvensjonen (marint miljø i nordaust- Atlanteren) og Londonkonvensjonen (mot dumping av avfall i sjøen) Rapportering og ansvar for evt. lekkasjar: private aktørar eller staten. Lang tidshorisont Behov for å byggje ut ein større infrastruktur: fangst, rørtransport og injeksjon. Kan vere vanskeleg å koordinere private aktørar i denne verdikjeden. I tillegg langsiktig og ein god del risiko. Ein jobb for staten?

17 Handtering av geologisk CO 2 lagring under Kyotoprotokollen Innan eit land: end of pipe teknologi ikkje rekna som utslepp; eller rekna som separat slukkategori ( sink ). Mellom land: End of pipe teknologi: kreditt til landet som produserte CO 2 men unngjekk utsleppa sjølv om gassen blir lagra i eit anna land. Rapportert som eigen slukkategori ( sink ): kreditt til lagringslandet ved overføring mellom land. Fleksible mekanismar: forholdet til joint implementation og kvotehandel ( storage quotas ; removal units ).

18 Oppsummering Fangst av CO 2 og geologisk lagring kan bli eit viktig klimatiltak Spesielt interessant for Noreg Må prismessing kunne konkurrere med andre tiltak Attraktiviteten vil avhenge av korleis tekniske, økonomiske og institusjonelle/politiske utfordringar blir løyst Framtidig klimaverdi (kvotepris) avgjerande Raskare avklaring internasjonalt etter den nye IPCC rapporten og brei CCS interesse (EU, USA, Canada, Kina, Noreg)? Opinionen må akseptere det som eit godt klimatiltak: lekkasjar; heller satse på energieffektivisering og sol/bioenergi/bølgjer/vind?

19

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2007 15. årgang Det haster

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2007 15. årgang Det haster intern Nr 2 / VINTER 2007 15. årgang Det haster REDAKTØRENS SPALTE Den nye redaksjonskomiteen er kommet i mål med sin første utgave av Intern. På komiteens første møte tidlig i høst bestemte vi oss for

Detaljer

Policynotat 1/2012 Klimatiltak i norsk industri

Policynotat 1/2012 Klimatiltak i norsk industri Policynotat 1/2012 Klimatiltak i norsk industri Oppnåelse av klimaforliket - 2/3 innenlandskutt innen 2020 og tilrettelegging for en konkurransedyktig norsk lavkarbonindustri Bellona ble etablert 16. juni

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016

Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016 Osterøy kommune Kommunedelplan Energi og klima 2012-2016 Versjon 15. november 2011 : 1 16.09.2011 Planframlegg: Kommunedelplan Energi og klima Terje Gregersen Hans Petter Duun Hans Petter Duun Rev. Dato:

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Forslag til plan Regional delplan for klima og energi 2015-2020

Forslag til plan Regional delplan for klima og energi 2015-2020 Forslag til plan Regional delplan for klima og energi 2015-2020 Regional delplan for klima og energi, 2015-2020 Innhald - Mål og rammer for planarbeidet- ------------------- 4 Bakgrunn for planen- --------------------------

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, NO-33 Oslo Telefon +47 22 24 9 9

Detaljer

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse.

Detaljer

Klimabankprosjektet 2009

Klimabankprosjektet 2009 Vestlandsforskingsrapport nr. 9/2009 Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi? Erling Holden, Johannes Idsø, Otto Andersen, Ole I. Gjerald Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.:

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009

ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Fjell kommune ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012 Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009 Vedtak i kommunestyret - 28.05.2009 Kommunen sin rødlisteart 2 1. Kommunestyret godkjenner kommunedelplan for Energi,

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 1400 1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4471 og 5578 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2012 Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Sluttrapport frå eit prosjekt om utvikling av eit indikatorbasert system for vurdering av måloppnåing i Fylkesdelplan

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer