Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2012"

Transkript

1 Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2012

2 KLP har i mange år samarbeidet med kommuner, helseforetak og bedrifter om å finne fram til tiltak som bidrar til helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser. Målrettet HMS-arbeid og fokus på arbeidsmiljø er viktig for å sikre trygge pensjonsordninger for fremtiden. Gjennom dette samarbeidet erfarer vi at våre kunder oppnår gode resultater. En helsefremmende og inkluderende arbeidsplass bidrar til redusert sykefravær, færre uføre og ansatte som står lenger i jobb. Trivsel på arbeidsplassen er viktig for ansatte og lønnsomt for arbeidsgiver. Det er en uttalt målsetting for det kunderettede HMS-arbeidet til KLP å løfte fram erfaringer fra kundenes prosjekter. Gode ideer og aktiviteter bør deles! I 2012 støttet KLP 27 prosjekter. Vi har samlet statusrapporter fra prosjektene i dette heftet. Her kan du lese om hva som har blitt gjort, hvilke resultater prosjektene har oppnådd og hva de mener andre kan lære av dette arbeidet. God lesning! November 2012 Vibeke Os Bratlie Avdelingsleder HMS 2

3 Innhold Magnet kvalitetsstandard som ivaretar og fremmer et godt arbeidsmiljø s. 5 Prosjekt Kantine.. s. 6 Uønsket Deltid «Bemanningsplanlegging»..s. 7 Sats på Helse i Haram. s. 9 Reduksjon i sjukefråvær i Høyanger kommune. s. 10 Trivsel og aktivitet i ett levende øyrike.. s. 11 Nærværsprosjektet Marnardal. s. 12 Samarbeid om etisk kompetanseheving - Et prosjekt som er initiert av KS. s. 14 Timebank og fleksibel turnus s. 15 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune s. 17 Rask tilbake Periode s. 18 Mestring av hverdagen et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog.. s. 19 Rom for refleksjon s. 20 Lean i Skaun kommune bedre arbeidsmiljø og økt nærvær gjennom kontinuerlige forbedringer s. 21 Bruk av digitale møteplasser for erfaringsutveksling og evaluering av seniorpolitikk i store virksomheter. s. 23 Prosjekt deltid s. 24 Utviklingsprosjekt i helse og omsorgsetaten med fokus på leiing og nærvær etter RAUS-metoden. s. 25 Nærvere gjennom helsefremjande leiarskap. s. 26 Øyane Magnet Sykehjem.. s. 27 Friskere i Eidskog. s. 28 Campus Indre Namdal... s. 29 God praksis s. 30 Kul på magen hvordan blir arbeidsdagen?. s. 31 Helsefremmeren s. 32 3

4 Kvinners jobbtilknytning en forklaring på fravær? s. 33 Hjertelig tilstede s. 34 Økt nærvær for gravide i Porsgrunn kommune.. s. 35 4

5 Magnet kvalitetsstandard som ivaretar og fremmer et godt arbeidsmiljø Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger, Stavanger kommune sleder Kari L. Åmodt, tlf eller , epost: Overordnet mål er å bli sertifisert som et Magnet sykehjem av ANCC (American Nurses Credentialing Centre) i Delmål for 2012 er: Nytt personale har fått god opplæring. Nytt personale føler seg inkludert og har tilhørighet. Økt kunnskap om Magnet hos prosjektgruppe og personalet. Ansatte er delaktige i arbeidsgrupper og ved samlinger. Prosjektgruppen har deltatt på Magnet konferanse høsten Fire praksisstandarder er ferdig gjennomarbeidet. Alle fagstillinger er besatt. Utarbeidet nye opplæringsrutiner og en manual til veileder. Innarbeide tilbud om fredagslunch for alle ansatte. Flerkulturell aften for ansatte. Informasjon til ansatte på personalmøter, kvalitetsutvalg og arbeids- og miljøutvalg. Deltakelse fra ansatte i utarbeidelse av prosedyrer. Prosjektmedarbeider jobber i 20 % stilling. Nettverksmøter med Øyane sykehjem, NSF og KLP. Resultater/foreløpige resultater Vi har fått prøvd ut vårt nye opplæringsverktøy og ser at vi kan gjøre noen endringer i det. Arbeidet med praksisstandard 1 og 4 har vist oss hvilke endringer vi må gjøre i eget kvalitetssystem. Integrering av nytt personale ser ut til å gå godt. Noe økt kunnskap blant personalet om Magnet. Tilbudet om fredagslunch er godt mottatt av personalet. Prosjektgruppen har deltatt på Magnet konferanse i Los Angeles. Vårt mål er å bli sertifisert av ANCC som et Magnet Sykehjem. Andre sykehjem som også ønsker dette, kan lære av vårt prosjekt som er et nybrottsarbeid. 5

6 Prosjekt Kantine Vilberg Helsetun, Eidsvoll Kommune Mona Lisa Melhus Lilleøen Avdelingsleder 3 avd. «Prosjekt Kantine» ble etablert som et personalmessig tiltak. Intensjonen og prosjektets mål er inspirasjon til høyere arbeidsinnsats, bedring av arbeidsmiljøet, forebygging av helseproblemer og dermed en økning av arbeidsnærværet. Et delmål er også å benytte denne arenaen i fht arbeidsmiljøtiltak som forebygging av sykdom, i sykemeldingssaker, graderte sykemeldinger, nedsatt funksjonsevne, arbeidsutprøving osv. Kantinen åpnet mai 2010, er åpen på hverdager, og driftes av en 80% stilling. Det serveres varm mat, fire dager i uken, og man kan kjøpe kioskartikler. Det ble utarbeidet et spørreskjema for om ønsket måloppnåelse i forhold til bedring av arbeidsmiljø osv. der besvarelsen var entydig positiv. Prosjektleder har deltatt i lederforum i kommunen og informert om prosjektet, i IA- Drøfte og samhandlingsforum, på personalmøter og på samarbeidsmøter med hjemmetjenesten, for å informere om tilbudet. Det er startet arbeid for å utforme en infofolder. Rutiner for håndtering av arbeidstreningstiltak er på plass. Resultater/foreløpige resultater Fra oppstart til dags dato, har vi et redusert sykefravær på Vilberg Helsetun på 1.7%. Det er opprettet kontakt med Voksenopplæringen Ullensaker, og vi har per d.d en person i arbeidstrening/ språktrening to dager i uken. Det er også opprettet kontakt med Målrettet kompetanse AS som i samarbeid med NAV søker praksisplasser/ arbeidstreningsplasser. Det er startet på utarbeidelse av informasjonsfolder som skal informere om og markedsføre tilbudet. Tidligere har vi hatt tre ansatte fra egen kommune på arbeidsutprøving, der sykemelding ble unngått i to tilfeller, og der omplassering til annet arbeid ble løsning for ett personell. Utfordringen for vår del, er å få virksomheter til å bruke det tilbudet vi har. Når Aktiv sykemelding ble borte, falt noe av grunnlaget vårt bort, og vi har måttet se på og opprettet kontakt med andre samarbeidspartnere enn det som først var planlagt. Samfunnsnytten av prosjektet er helt klart til stede, og oppgaven videre blir å fortsette å spre informasjonen om tilbudet ut til virksomhetene. 6

7 Uønsket Deltid «Bemanningsplanlegging» Navn på prosjekt Uønsket Deltid «Bemanningsplanlegging» Pleie og Omsorg Ole Reidar Sollund Mandat: Utvikle, dokumentere, anbefale og iverksette et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie og omsorgsenhetene, herunder optimal: Turnusløsning Planprosess Organisatorisk tilpasning gjennom etablering av et bemanningskontor. Overordnet mål: Utvikle, dokumentere, anbefale og iverksette et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie og omsorgsenhetene, herunder optimal turnusløsning, planprosess og organisatorisk tilpasning gjennom etablering av et bemanningskontor. Resultatmål: 1. Redusere dagens vikarbehov med minimum 70 %. 2. Øke gjennomsnittlig stillingsbrøk med 30 %. 3. Sikre ressursstyring som senker sykefraværet ned mot 5 %. 4. Øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse (fag/personal) på avdelingen med 50 %. 5. Etablere to-veis digital kommunikasjon med ansatte ift ressursstyring. 6. Forbedret arbeidsmiljø. Prosjektets 3 fokusområder: Ståstedsanalyse (dagens situasjon) og ulike turnusmuligheter. Praktisk prosedyre for å beregne pleiefaglig minimumskompetansen Ut fra et dokumentert behov Oversikt behov for antall årsverk Antall personer Stillingsstørrelser Tjenestemottakerens behov for bemanning og kompetanse hele døgnet dekkes Riktig bruk av kompetanse Definere prosedyre for fastsetting av behov på kort og lang sikt. 1. Beskrive dagens situasjon 2. Hvilke turnusvarianter benyttes i dag 3. Hvilke varianter benyttes i markedet 4. Interne variasjoner mellom avdelingene 5. Hvem og hvor har de lyktes med nye turnus varianter. 6. Hvordan vil nye varianter fungere hos oss 7

8 7. Hvilken effekt på stilling størrelse 8. Framtidig bemanning Bemanningskontorets utforming. De organisatoriske tilpasningene må være slik at det er tydelighet i grensesnittet mellom de to enhetene og det nye bemanningskontoret og det må aldri være tvil om hvor arbeidsgiver-ansvaret skal være. Det betyr at: o Bemanningskontoret skal bestemme når og hvor den enkelte skal jobbe o Enhetene bestemmer hvordan den enkelte skal jobbe. o Bemanningskontoret skal inneha logistikk og planmessige ferdigheter. Resultater/foreløpige resultater Oppstart turnus «Fauske Modellen» September 2012 Implementering av verktøy Notus Portal Oktober 2012 til bruk for alle ansatte i Pleie & Omsorg i Fauske Kommune. Etablering og oppstart med beskrivelse Bemanningskontor November Hvordan komme «Uønsket Deltid» til livs. Hvordan styre og bemanningsplanlegging. Endre fokus fra turnus til fag og kompetanse for avdelingssykepleiere. Verktøy for ansatte som kan sitte hjemme å melde interesse for ledige vakter. Kommunikasjon. 8

9 Sats på Helse i Haram Haram kommune Petter Sortevik Haram kommune skal ha et arbeidsnærvær på 93 % eller bedre i løpet av to år (innen 2013) 1. Tilbud om tilrettelegging for gravide medarbeidere 2. Kvalitetssikre IA-arbeidet i kommunene gjennom evaluering og utbedring av prosedyrer, og kompetanse for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. 3. Trening for tilsette som står i fare for å bli eller er sjukmeldte 4. Synliggjøre god praksis i arbeidsmiljøarbeid gjennom å arrangere fagdager for ledere og tilsette. 5. Tilrettelegge for økt helsefremmende aktiviteter blant kommunens tilsette 6. Støtte ledere som har høyt sykefravær på sin arbeidsplass. Bistå med kartlegging av årsaker og vurdere/ bistå ved behov for tiltak for å redusere sjukefraværet. Følge opp jobbrelatert fravær. 7. Arbeide med haldningar for å auke bruk av eigenmeldinger ved kortare fråvær. 8. Kompetansen som opparbeides i prosjektperioden skal overføres sammen med planer for videreføring av etablert aktivitet. Resultater/foreløpige resultater Haram kommune har i prosjektperioden redusert sjukefråværet 8,22% i 2009, 7,53 i 2010, 7,5 i Sjukefråværet er pr. okt 2012, det same som for Gravide har stått lengre i arbeid Gode rutiner for oppfølging av sjukmeldte. Leiarar er blitt tryggare i si rolle ved oppfølging av sjukmeldte. Betre struktur på tilrettelegging av arbeidsoppgåver for arbeidstakarar som står i fare for eller er i sjukmelding. Årlege fagdager, i år knytt til: Erfaringsutveksling mellom arbeidsplasser, hms-rutiner, risikoanalyse og utarbeiding av handlingsplaner. Høg deltaking på jentebølge og ein har inngått avtale om redusert pris på treningssenter i kommunen Auka bruk av eigenmeldingar Fokus på nærvær og oppfølging av tilsette gjev resultat. Ha tid og personar som systematisk kan følgje prosjektet (Prosjektleiar slutta i stillinga i desember Pga. stram kommuneøkonomi vart det ikkje tilsett ny prosjektleiar. Ein ville freiste å vidareføre dei fleste delmåla i prosjektet utan å ha tilsett prosjektleiar. Det har vist seg vanskeleg å ha ei kvalitativt god oppfølging av tiltak i prosjektet utan ein person på rattet ). Sett i etterkant burde ein starte med eit smalare nedslagsfelt for prosjektet. Ved å starte med motiverte arbeidsplassar, kunne ein fått til nokre fyrtårn som kunne spredt bodskapen ut i organisasjonen. 9

10 Reduksjon i sjukefråvær i Høyanger kommune Høyanger Kommune Elvira Mariano Lindskog Sjukefråværet skal stabilt være under 6 %. Tilsette skal føle seg trygge på at Høyanger kommune har ei fagleg rett oppfølging av dei som er sjukemeldte. Leiarane skal ha systematisk oppfølging slik at dei ivaretar kommunen sin kompetanse med å følgje opp sjukmeldte. Kvar arbeidsplass/stad skal ha tiltak som fokuserer på arbeidsmiljøet. Det skal etablerast eit eige utval der det mest omfattande og komplekse sakene i Høyanger kommune skal drøftast og avgjerast. Resultater/foreløpige resultater Utarbeid overordna modell (IA-modell) - grunnprinsippa for HMS og sjukefråversarbeid Gjennomført fire prosjektmøter Etablert Tilretteleggingsutval Laga flytskjema for utvalet Laga prosedyre for utvalets arbeid Laga infoskriv til tilsett om utvalets arbeid (ikkje sendt ut) Laga malar for innkalling og referat Lage mal for innkalling og referat etter 15 og 20 sjukefråversdag Laga rutine for sjukefråversarbeid Laga skjema som viser oversikt over rollar og ansvarsområde ved sjukefråver Rutine for konflikthandtering (skal være blant tema i prosjektmøte 4. oktober) Rutinane er lagt inn i Kvalitetslosen Laga infoskriv om prosjekt sjukefråver, som er sendt til alle tilsette Avdelingsvise info om sjukefråværsarbeid pågår Sjukefråvær-, og IA arbeid er eit ledd i det systematiske helse, miljø og sikkerheitsarbeidet (HMS). Å setje sjukefråværsarbeid i system gjer at tiltaka som setjast i verk er målretta og kan etterprøvast/evaluerast og utviklast kontinuerleg. 10

11 Trivsel og aktivitet i ett levende øyrike Karlsøy kommune Annie Jenssen Større jobbnærvær Samarbeid med Nav og Nav arbeidslivssenter gjennom månedlige møter hvor jobbnærvær er sentralt. Nyttårsmarsjen 2012 hvor 35 personer deltok. Svømming to ganger i uken, ettermiddag og morgen. Hjemmesykepleien har tilbud om trening to ganger i uka. Felles julebord arrangeres 1. desember Jentetrimmen foregår en gang i uken og innebærer jogging/gåing og ballspill. Teambuilding gjennomført i PU-tjenesten, hvor Nav arbeidslivsenter deltok med foredrag og gruppearbeid rundt jobbnærvær og samhold. Avdelingen Helse og familie har hatt teambuilding over to dager med faglig og sosialt innhold, det jobbes også her med arrangering av felles trening. Felles for begge disse oppleggene var å etablere ett økt fokus både på det faglige og sosiale. Resultater/foreløpige resultater Sykefraværet for 2. kvartal 2012 på 9,43 % og viser en nedgang fra samme kvartal i 2011 på 2,27 prosentpoeng, tilsvarende en reduksjon på ca 24 % i sykefravær. Økt fokus på nærvær har gitt de ansatte større bevissthet rundt temaet og vi aner en holdningsendring blant de ansatte. Økt fokus i ledergruppen, både toppledelse og mellomledere har fått større innsikt i hvilke muligheter som finnes for å ivareta den ansatte best mulig i henhold til avklaring av arbeidsmuligheter og tilrettelegging. Det tar tid å endre folks holdninger, men gjennom systematisk arbeid og økt fokus på trivsel og samhold ser vi at jobbnærværet blir større og samholdet bedre. 11

12 Nærværsprosjektet - Marnardal Marnardal kommune Kristin Lauvdal Øke nærværet blant ansatte i kommunen. Målet for 2012 er 92,5 %. Aktivt og trygt tilbake Et målrettet forløp for sykemeldte og de som står i fare for å sykemeldes. Tjenesten leveres av ekstern aktør. Formål Bistå nærmeste leder i oppfølgningen av ansatte og på en trygg og bæredyktig måte. Få sykemeldte ansatte og ansatte som står i fare for å sykemeldes hurtigst mulig tilbake i jobb eller til rådighet for arbeidsmarkedet. Hensikten er å oppnå størst mulig grad av selvforsørgelse fremfor en passiv offentlig forsørgelse. Varighet Deltakerne tilknyttes forløpet på individuell basis og lengden på det enkelte forløp vil variere etter den enkeltes behov. Maksimalt ha en varighet på 15 uker. Innhold Hvert forløp tilrettelegges etter ansattes behov, men fundamenteres alltid i en aktiv intervensjon hvor deltakerens egeninnsats vektlegges høyt. Den enkelte deltaker veiledes av fysioterapeuten i dynamisk individuelt tilrettelagt fysisk aktivitet og arbeidsmarkedsrettet veiledning i relasjon til ansattes jobbfunksjon. Formidling Fysioterapeuten har løpende tre-parts dialog med ansatte og deres nærmeste leder slik at man har oppdatert viten og en rød tråd igjennom hele forløpet. Henvisning Nærmeste leder ser et behov og går i dialog med ansatt om mulig intervensjon Leverandør av tjenesten kontaktes pr. tlf for en uforpliktende samtale Oppstartssamtale på leders kontor innen fem virkedager Oppstart i aktivitet innen fem virkedager Løpende dialog mellom leder, ansatt og fysioterapeut Avslutning Ved avsluttet forløp vil leder og ansatt motta en avsluttende rapport senest 14 dager etter endt forløp som inneholder beskrivelse av funksjonsnivå, fremtidsrettet fokus, evt. skånebehov, ansattes subjektive vurdering m.m Arbeidsmiljødag Felles dag for alle ansatte der fokus er arbeidsmiljø. Tema i 2011 var Arbeidsglede. 12

13 Resultater/foreløpige resultater Aktivt og trygt tilbake Formål à avklaring og forbedring av arbeidsevnen via samtale, veiledning og trening Av alle henvisninger ble resultatet slik: Effekt og data sykemeldte ansatte 2) 100 % syk ved oppstart 36% fullt friskmeldt 3) Gradert syk ved oppstart 50 % økt gradering med minimum 20 % 4) Fortsatt på sykepenger 2 stk. Effekt og data forebyggende (på kanten av sykemelding) 8 avsluttede 75 % motvirket sykemelding som følge av egeninnsats! 9 % - gradert sykemelding 2 stk. som ble avsluttet til videre vurdering Resultatet av helhetsvurderingen var at 69% veldig fornøyd og 28 % fornøyd. Samtlige ville anbefale dette til andre. Dette viser at det nytter. Ansatte føler at de blir tatt på alvor. Viktig å komme tidlig inn, helst før sykemelding foreligger. Hittil i år har vi hatt en økning på nærværet på 0,3 % i forhold til fjoråret. De siste 4 månedene har vi hatt resultater langt over målsettingen og har nå håp om å nå målet på 92,5 %, dvs. en økning i nærværet på 0,9 % i forhold til Hva kan andre lære av vårt prosjekt: At det er viktig å sette fokus og se den enkelte, samtidig som det er viktig å skape en vi følelse. 13

14 Samarbeid om etisk kompetanseheving - Et prosjekt som er initiert av KS Medlemmer av Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. Liv Berit Pilskog, leder av prosjektgruppen. At de private ideelle institusjonene i Bergen blir inspirert til samarbeid om etisk kompetanseheving som igjen genererer etisk refleksjon i våre institusjoner. Som igjen gjør at våre beboere og ansatte får opplevelse av at vi vil hverandre vel - Opprettelse av styringsgruppe for prosjektet. - Opprettelse av prosjektgruppe med fem medlemmer. - Kursing/opplæring for medlemmer av prosjektgruppen. - Oppnevning av ildsjeler i institusjonene - Oppstartseminar for institusjonenes ansatte. - Undervisning til ildsjeler i ulike metoder for etisk refleksjon to ganger pr semester. - Møteplass for institusjonsledere og ildsjelene. - Opprettelse av nettverksgrupper på tvers av institusjonene - Seminar for ledere om hverdagsledelse og moralsk praksis. Resultater/foreløpige resultater Vi har klart å følge prosjektplanen, noe som er positivt i seg selv! Prosjektgruppens medlemmer har deltatt på undervisning hos KS. Vi hadde et flott oppstartseminar med Pernille Næss fra KS som foreleser. Alle institusjonene som er med i prosjektet, har valgt ildsjeler på sine institusjoner. De har fått skolering i ulike metoder for etisk refleksjon, og leder grupper på sine respektive arbeidsplasser. Alle som en, finner dette lærerikt og nyttig, og en begynner å se at en blir mer bevisst den etiske refleksjonen ute på institusjonene. Som private ideelle institusjoner har vi fått et tettere samarbeid, ikke bare på ledernivå, men også på grunnplan ved at ildsjelene møtes på tvers av institusjonene til undervisning. Det er også dannet nettverksgrupper, som møtes uavhengig av prosjektgruppen. At det faktisk er mulig å ha et prosjekt med en oppnevnt prosjektgruppe, når en finner medlemmer som har spesiell interesse for saken. Vi har klart dette uten en spesielt ansatt leder for prosjektet. Alle gir av sin tid og er med og betaler en egenandel, ved siden av at vi har søkt støtte til prosjektet. Det er ingen forskjell om det er små eller store institusjoner. Alle bidrar. At det går an å satse på et felles prosjekt som dette, på tross av at vi er selvstendige enheter, når vi i utgangspunktet har avklart hvilke rammer vi har å gå etter. 14

15 Timebank og fleksibel turnus Modumheimen sykehjem, Modum kommune i Buskerud Liv Jane Tømte/Lars Petersen Hovedformål med prosjektet er å redusere uønsket deltid samt å gi ansatte større innflytelse på sin arbeidstid I prosjektet har vi prøvd ut tiltakene timebank, ønsketurnus og økt grunnbemanning Gjennom tiltaket timebank har vi holdt tilbake ledige stillinger. Tre deltakere med uønsket deltid fikk tilbud om stillingsutvidelse med inntil 15 % ved å etablere en timebank. Stillingsprosenter ble omregnet til timer og satt på konto. Timer på konto kan brukes ved fravær, ferieavvikling o.a. Det er opp til ansatte selv å bestemme når de skal ta ut eller sette inn timer i banken. Gjennom ønsketurnus får alle mulighet til å utforme sin arbeidstid i samarbeid med andre på avdelingen. Vi har laget til rette for dette gjennom turnusmøter. I praksis er ønsketurnus hos oss en bytting av vakter ut fra en grunnturnus leder har utarbeidet. Økt grunnbemanning betyr hos oss at det er litt flere på jobb enn det en minimum bemanningsplan tilsier. Ved fravær blir det ikke satt inn vikar. Økt grunnbemanning ble dekket inn gjennom redusert vikarbudsjett. Tre deltakere fikk tilbud om høyere stilling. Turnusmøter er viktige for å gjennomføre tiltakene. Ut fra en grunnturnus på 6 uker fordeles og byttes vakter. Ut fra andres erfaringer med tilsvarende har vi gjennomført kurs i turnusplanlegging, konflikthåndtering og forhandlingsteknikk. Kursene er viktige fordi deltakerne her blir enige om regler, rammer, og retningslinjer, og de er viktige fordi deltakerne blir bevisste og planlegger i forhold til egne behov og andres ønsker. Resultater/foreløpige resultater Timebank ble for usikkert for flere. Det var krevende å lete etter ledige vakter og huller i turnus der en kunne bruke timer fra banken. I turnusmøtene var det ikke alltid ledige vakter som passet og puslespillet ble fort omfattende. En avdeling fant ut at det var mer hensiktsmessig å øke grunnbemanningen og betale forøkelsen ved å redusere på vikarbudsjettet. Flere fikk stillingsutvidelse ved økt grunnbemanning. I turnusmøtene byttet man vakter slik at turnus ble mer tilpasset ønsker om ferie, situasjonen hjemme, ønske om tid til trening m.m. Gjennom kursene hadde alle fått kunnskap om turnus og regler som gjelder for arbeidstid. Mange hadde sett betydningen av å forstå og spørre etter den andres behov. Det har ingen vits å tilby noe andre ikke har behov for. Alle må gi og ta og alle må oppleve å vinne på dette. 15

16 Det tar tid før deltakere forstår de muligheter lov og avtaler åpner for. Mange er forsiktige med sine ønsker. Bytting av vakter er samtidig godt kjent fra før. Turnusmøter er greie å ha fordi man kan få gjort unna mange store byttinger, dersom man har planlagt litt i forkant. Leder blir avlastet fra jobben med turnusplanlegging. Flere ansatte tar ansvar for en god og forsvarlig turnus. Flere blir fornøyd da turnus ikke lenger er fastlåst. Gjennom økt grunnbemanning har den enkelte bedre tid til beboerne. Når dette skrives arbeider vi med sluttevaluering. Vi har fremdeles svært mange små deltidsstillinger som innvirker negativt på kommunikasjon, informasjon og kvalitet på driften. Deltid er ikke bare uønsket for ansatte. Deltid er også et problem for beboerne på sykehjemmet. 16

17 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune Renholdsavdelingen, Modum kommune. Prosjektleder Randi C. Johansen, fysioterapeut i Modum Felles Bedriftshelsetjeneste. Bedret fysisk arbeidsevne blant renholdere i Modum kommune ved bruk av et målrettet treningsprogram. Målrettet trening i arbeidstiden. Prosjektdeltakerne på 30 renholdere, ble delt i to grupper, en treningsgruppe og en kontrollgruppe. Treningsgruppen trente i 30 minutter to ganger i uken over 12 uker. Treningen var målrettet mot forebygging av hyppige plager blant renholdere; det vil si spesielt i armer, skuldre, nakke og rygg. Treningen ble rettet mot fysiske krav i arbeidet. Hoveddelen av programmet var styrkeøvelser med strikk. Fokus var bevissthet rundt bruk av egen kropp, kroppskontroll, holdning, stabilitet i rygg og styrke i armer og skuldre. Kartleggingen har vært tiltak for å bli mer bevisst på egen arbeidsevne samt å måle endring i arbeidsevne. Metodene; Arbeidsevneindeks (Work Ability Index, finsk metode, Ilmarinen) og TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability, svensk metode, Wedefalk). Arbeidsevne indeks (AEI) er en egenvurdering av arbeidsevne gjennom et spørrskjema. TIPPA er et standardisert kartlegging- og vurderingsinstrument for vurdering av fysisk funksjonsevne og består av utvalgte fysiske hverdagsaktiviteter. Både treningsgruppen og kontrollgruppen deltok på kartleggingene i fire perioder. 1) Seminaret «Hvordan mestre en fysisk jobb» ble arrangert for trenings- og kontrollgruppen tidlig i prosjektperioden Fokus på refleksjon rundt både psykiske og fysiske aspekter ved å mestre en fysisk jobb som renholder. Resultater/foreløpige resultater: Tilbakemelding fra renholderne selv viser at mange opplever en klar sammenheng mellom fysiske krav som renholder og øvelsene / kartleggingene. Videre sier flere at de har økt motivasjon til trening / aktivitet, mer overskudd, fått økt bevissthet rundt ergonomi og krav til fysisk styrke / funksjon i arbeidet samt at prosjektet har påvirket til positivt samhold blant renholdere. Flere av deltakere i treningsgruppen sier også klart at de fungerer bedre på jobb, det er lettere å jobbe, at de har blitt sterkere og har bedre funksjon i armer / skuldre og at arbeidet gir mindre grad av smerter enn tidligere. Spesielt kommer det fram at det nå er lettere å gjøre arbeidsoppgaver over skulderhøyde og at det oppleves lettere med hovedrengjøringen. Mange av renholderne har framgang på fysiske tester (TIPPA). Data viser spesielt framgang i forhold til dynamisk arbeid i skulderhøyde ved fysisk testing. Fullstendig dataanalyse er ikke avsluttet. Et konkret tiltak med klar organisering, som målrettet trening i arbeidstiden, setter i gang mange positive prosesser. Det har vært sentralt å ansvarliggjøre renholderne selv. Implementering av tiltakene i hverdagen har blitt forsterket ved at prosjektleder og renholdsleder har vært synlig ute i avdelingen på de ulike arbeidsstedene. Stor fordel også å være synlig og holde prosjektet varmt gjennom deltakelse og innspill på personalmøtene underveis samt samarbeid og forankring i ledelsen i kommunen. Framdrift i prosjektet er sikret gjennom solid planlegging. 17

18 Rask tilbake Periode Nord-Aurdal kommune Mary Ann Helleren Mål med prosjektet er å øke tilstedeværelsen i kommunen, i startfasen ved virksomhetene, Miljøarbeid, Hjemmetjeneste og Aurdalsheimen. Utarbeide og implementere nye rutiner for samhandling mellom ansatte, lege og arbeidsgiver ved sykemelding (eller når ansatte står i fare for å bli sykemeldt/er sykemeldt) Ledere får opplæring i veiledning og samtaleteknikk med tanke på å forebygge/redusere sykefravær Veiledere i NAV skal gjennom opplæringsprogram i veiledningsmetodikk MI Resultater/foreløpige resultater Dette er gjennomført: Utarbeidet rutine for samhandling mellom lege og arbeidsgiver ved sykemelding (når ansatte står i fare for å bli sykemeldt/er sykemeldt) Ledere har fått opplæring i veiledning og samtaleteknikk med tanke på å forebygge/redusere sykefravær Veiledere i NAV har v/nav gjennomgått opplæringsprogram i veiledningsmetodikk MI Har gjennomført informasjonsmøter om prosjektet og samhandlingsrutinen mellom fastleger i Nord-Aurdal / Nord-Aurdal kommune, inkludert informasjon om IA rutiner. Igangsetting av samhandling skal skje fra Samhandlingens hovedpunkt er snarlig og direkte kontakt mellom lege / medarbeider / arbeidsgiver (nærmeste leder med personalansvar). Vi tror at snarlig og direkte kontakt mellom lege / medarbeider / arbeidsgiver vil medføre større grad av tilstedeværelse i form av økt antall graderte sykmeldte og høyere grad frisk. 18

19 Mestring av hverdagen et tilbud til ansatte om veiledning hos psykolog Fredrikstad kommune Maria Mørk Solberg, tlf: Bidra til nedgang i sykefraværet, og bedre ansattes opplevelse av å mestre hverdagen (for de som har deltatt i prosjektet). Mye av sykefraværet til kommunens arbeidstakere skyldes psykiske helseplager. Ifølge NAV er lettere psykiske lidelser årsak til hver femte fraværsdag. Samtidig er det lange ventelister for polikliniske tjenester, og høye kostnader for private psykologtjenester. Fredrikstad kommune ønsket på bakgrunn av dette å prøve ut et tiltak med lavterskel psykologtilbud til kommunens ansatte. Tiltaket skulle virke både forebyggende og behandlende, avhengig av sykdomsbildet til den enkelte og om vedkommende var sykmeldt eller ikke. Ansatte med behov for veiledning/behandling hos psykolog skulle raskt få tilbud om time (innen 8 virkedager) til en egenandel på kr 200 pr konsultasjon. Maks 7 konsultasjoner pr ansatt, inkludert en oppfølgingstime. Volvat Medisinske Senter AS har levert psykologtjenestene i prosjektperioden. Resultater Det har vært stor interesse, og mange fornøyde brukere av tiltaket. Prosjektgruppa, HMS-avdelingen, ledere og personalkonsulenter har mottatt mange tilbakemeldinger om at dette har vært et godt, ønsket og nyttig tiltak, som ønskes videreført. Det ser ut til at tiltaket har senket terskelen for å ta kontakt med psykolog. Psykologene antar at de høye kostnadene ved å oppsøke psykolog privat er en medvirkende årsak til at mange som har behov allikevel ikke kommer seg til behandling. Tilbakemeldingene fra Volvat tyder også på at flere sannsynligvis hadde blitt gående sykmeldte over en lengre periode, uten behandling hos psykolog. Det store flertall av de som har fylt ut evalueringsskjema syntes tiltaket har økt deres opplevelse av å mestre hverdagen, og hjulpet de til å bli stående i jobb/hjulpet de tilbake i arbeid, med et noe høyere positivt resultat blant de som var sykmeldte da de startet behandlingen. Den store interessen for og bruken av psykologtilbudet viser at vi har truffet et stort behov og ønske blant våre ansatte om et slikt tiltak. Enkelte ansatte hadde sannsynligvis ikke tatt i bruk psykologtjenester dersom Fredrikstad kommune ikke hadde hatt et slikt tilbud. Samtidig som behandling hos psykolog har vist seg å være akkurat det de har hatt behov for. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet oppleve utfordringer som setter psyken på prøve. Det faktum at psykiske lidelser er så utbredt i samfunnet, samtidig som man i stor grad er henvist til det private marked for å få rask hjelp, opplever vi som et problem det er nødvendig å ta tak i. 19

20 Rom for refleksjon SIHF Divisjon Lillehammer Liv Tone Kveen Innføring av refleksjon som verktøy og arbeidsmetode, samt tilrettelegging av stillerom for ansatte pasienter og pårørende, i tilknytning til biblioteket. Refleksjon som verktøy: Prosjektet har bidratt til skolering av 17 ressurspersoner fra forskjellige avdelinger i divisjonen. Disse har deltatt på fire temadager med forskjellig tema angående refleksjon og etikk. bl.a med Reidun Førde, Marie Aakre og divisjonens eget etikkråd og sykehusprest, samt ressurspersoner fra Haugtun sykehjem Gjøvik. Prosjektet har kjørt pilot på to avdelinger i løpet av våren som er evaluert nå i september. Utrulling av nye avdelinger skjer fortløpende i oktober og på nyåret Bygging av stille rom: Tegning og kostnadsoverslag er ferdig, kontakt med entreprenør er i gang, beregnet byggestart medio oktober 2012 Resultater/foreløpige resultater Infeksjon og ortopeden har etablert og startet med refleksjonsgrupper 17 ressurspersoner er skolerte og klare for å starte med refleksjonsgruppe på sin avdeling, etter utrulleringsplan. Bygging av stillerom er under planlegging og i gangsettes i 2012 Prosess i forhold til å starte opp med rom for refleksjon, håper også etter hvert å kunne si mer om virkning av refleksjon som et verktøy og dens effekt på avdelingene og på den enkelte medarbeider. 20

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Seniorpolitikk i store virksomheter følgeevaluering ved St. Olavs Hospital Anne Inga Hilsen, 25.10.2012 www.afi.no Hva skulle vi finne ut? 8 Evaluere seniorpolitikken gjennom effektdata og engasjere seniorene

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Prosjektleder: Forsker Anne Inga Hilsen www.afi.no Evaluering av LTF-arbeidet 2010-2012 Hovedmål: Å skape langsiktig helsefremmende arbeidsplasser der Langtidsfrisk

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær

Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018 Felles fokus fra fravær til nærvær Prosjektplan per 23.02.2016 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Om sykefraværsarbeidet...3 1.2 Organisering og involverte...3

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010 Samarbeid om etisk kompetanseheving. Erfaring frå Vågå, Lom og Skjåk. Edel Kveen, november2010 Deltok med kvar sine representantar på oppstartskonferanse, pulje 3 Fire frå Skjåk og to frå Lom på kurs,

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 8. Mars 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Sammen for en levende by,

Sammen for en levende by, Sammen for en levende by, «Saman om ein betre kommune» Fotograf Sven Olav Joakimsen Status på nærværsarbeidet i Stavanger kommune Særskilt oppfølging av sykefravær i barnehager Opplæring ergonomi og arbeidsteknikk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Et prosjekt i samarbeid med Saman om ein betre kommune og KLP 1 Lokale samarbeidsparter Verneombud Tillitsvalgte Fastlegene ved Fagernes legesenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Reduksjon av sykefravær hva nytter?

Reduksjon av sykefravær hva nytter? 1 Reduksjon av sykefravær hva nytter? Oslo 3. 4. april 2008 Spesialrådgiver Anne Marie Lervik: 2 Innsatskommunenes arbeid i Kvalitetskommuneprogrammet. Nord Aurdal 12 kommuner valgt ut i desember 2006

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer