Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune Felles fokus fra fravær til nærvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune 2016-2018. Felles fokus fra fravær til nærvær"

Transkript

1 Krafttak for økt nærvær i Lyngen kommune Felles fokus fra fravær til nærvær Prosjektplan per

2 Innhold 1. Innledning Om sykefraværsarbeidet Organisering og involverte Bakgrunn for prosjektet Rammevilkår Statusbeskrivelse sykefravær Hva koster sykefravær? Prosjektplan Hovedmål Målgrupper og mandat Mål for prosjektet Omfang og avgrensning Milepælplan Vurdering av risiko Arbeidsmodell Arenaer for arbeidet Beskrivelse av «Kompetansepakkene» Prosjektledelse, støtteteam og gruppeveiledning Prosjektledelse Oppfølging av ledere og enheter Ressurser Evaluering...13 Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 2

3 1. Innledning 1.1 Om sykefraværsarbeidet Sykefravær har vært et tema både på leder- og politisk nivå i Lyngen kommune de siste partre årene, og det er stor enighet om å etablere og sikre arbeidsmetoder som kan redusere sykefraværet i kommunen. I hht gjeldende IA-handlingsplan skal sykefraværet reduseres til 6,5 % innen i Lyngen kommune. Det jobbes kontinuerlig med denne utfordringen og fraværet varierer fra år til år, det er derfor behov for å gjøre et krafttak for å få fraværet på et stabilt og akseptabelt nivå. Ja, vi er på jobb! inviterer til samarbeid på tvers av enheter, kompetanseheving, bedre planer og forbedrede metoder i arbeidet. 1.2 Organisering og involverte Arbeidet er forankret i rådmannens ledergruppe. Ansvarlig: Rådmann Leif E. Lintho Styringsgruppe: Rådmann Leif E. Lintho Økonomisjef/ass. rådmann Hilde Grønaas Sektorsjef Kjellaug Grønvoll Sektorsjef Anette Holst Sektorsjef Viggo Jørn Dale Konst. sektorsjef Kåre Fjellstad Støtte for enhetene: Prosjektleder + øvrige bidragsytere Prosjekt-/arbeidsgrupper: Enhetsleder Stedfortreder Evt. fagleder Plasstillitsvalgt Verneombud Evt. andre Øvrige bidragsytere: kommuneoverlege, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte. Referansegrupper: bedriftshelsetjeneste, ibedrift, NAV Arbeidslivssenter. Organer for rapportering: Arbeidsmiljøutvalget og kommunestyret. Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 3

4 2. Bakgrunn for prosjektet 2.1 Rammevilkår Det arbeides systematisk med sykefraværet både i den enkelte enhet og fra overordnet nivå. Det er satt av ressurser til vikar, men ved mange arbeidsplasser er det et stort gap mellom avsatte ressurser og reelt fravær. Dette oppleves som utfordrende for den enkelte enhetsleder og medarbeider. Fraværet svinger også mye. I perioder hvor det er stort fokus på dette går fraværet ned, mens det kort tid etter igjen øker. Lyngen kommune har inngått en samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i Troms om et mer inkluderende arbeidsliv. Nåværende IA-avtale løper frem til 31. desember En av forpliktelsene som følger med avtalen er at Lyngen kommune har et systematisk forebyggende HMS-arbeid og at IA-arbeidet implementeres i HMS-arbeidet. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en lokal mål- og handlingsplan for IA-arbeid. Handlingsplanen har konkrete mål innenfor områdene: Sykefravær, personer med redusert funksjonsevne og avgangsalder. Fra 2014 er det satset på kursvirksomhet og opplæring, med internopplæring, i samarbeid med NAV og eksterne foredragsholdere. Kursene har vært rettet alle medarbeidere i Lyngen kommune, i tillegg til ledere med personalansvar. 2.2 Statusbeskrivelse sykefravær Sykefraværet i 2014 var på 10,3 %, dvs dagsverk, tilsvarende 30 årsverk - det mangler hver eneste dag 30 ansatte på jobb. Statistikken for sykefraværet viser at det er stor forskjell fra enhet til enhet, og mellom sektorene. Det er jevnt over større fravær på arbeidsplasser hvor arbeidet er relatert til omsorg. Ufaglærte har høyere fravær enn faglærte, og kvinner har høyere fravær enn menn. 2.3 Hva koster sykefravær? Sykefravær koster. Sykefraværet i 2014 var slik: Antall sykefraværsdager var på ca. 7300, som tilsvarer over 30 årsverk, og utgjør 10,3%. Dette utgjør ca. 18 mill. kroner i kostnader for arbeidsgiver. Sykemeldinger utgjør av dette 5685 dagsverk og litt over 14. mill. kroner, mens man i samme periode har mottatt refusjoner på drøyt 10 mill. kroner. I 2014 hadde Lyngen kommune i tillegg vikarkostnader på kr Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 4

5 3. Prosjektplan 3.1 Hovedmål Lyngen kommune skal redusere sykefraværet med 3,7 prosentpoeng i perioden Målgrupper og mandat Alle medarbeidere, ledere, enheter og avdelinger i Lyngen kommune inngår i prosjektet. Ledere med budsjett og personalansvar inngår i arbeidsgruppene i prosjektet, og har ansvaret for at det planlegges og arbeides systematisk med sykefraværet i egen enhet. Prosjektleder skal bidra til at enheten får oversikt over status og utfordringer, samt bidra med råd og veiledning underveis. Prosjektleder skal også kartlegge ressurser/kompetanse i enhetene til felles benyttelse. Styringsgruppa har ansvaret for den overordnede planleggingen, og skal vurdere fremdrift og evt. justeringer av arbeidet underveis. 3.3 Mål for prosjektet 1. Prosjektet skal føre til ny arbeidsmetodikk som bidrar til varig redusert fravær. 2. Reduksjon av sykefraværet med 1,2 prosentpoeng hvert år i perioden Avdekke suksesshistoriene i egen organisasjon slik at ledere med gode ideer og erfaringer skal kunne dele og bidra til fellesskapet med disse. 4. Det skal utarbeides verktøy tilpasset den enkelte leders behov og utfordringer knyttet til sykefravær i egen enhet. I samarbeid med prosjektleder utarbeider enhetsleder en plan for egen avdeling/enhet som inneholder beskrivelse av planmessig og systematisk jobbing for reduksjon av sykefravær. 3.4 Omfang og avgrensning Lyngen kommune deltar i programmet ibedrift. Dette programmet kan vise til gode resultater ifht økt nærvær på arbeidsplassen. I tillegg til dette ser vi behov for tettere oppfølging av enhetene. I vårt planlagte prosjekt legger vi vekt på å etablere en støttefunksjon som skal jobbe mot alle enhetslederne som har personalansvar. Dette krever ressurser i form av en prosjektstilling med kompetanse på ledelse, men også på gode prosesser, samtaleteknikk og oppfølging av sykefravær. Prosjektleder får en sentral rolle i forhold til støtte og oppfølging av enhetene, og vi ønsker å prøve ut om denne arbeidsformen kan bidra til å styrke arbeidet med varig reduksjon av sykefraværet ute i enhetene. Prosjektets hovedoppgave er å finne hensiktsmessige metoder og tiltak som skal bidra til at sykefraværet går ned i organisasjonen. Målsettingen om 3,7 prosentpoeng reduksjon av sykefraværet er satt til 3 år. Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 5

6 Prosjektperioden gjelder for perioden januar 2016 til desember Det vil da foretas en evaluering om organisering av arbeidet videre som presenteres for kommunestyret. I perioden skal alle enheter ha planlagt og effektuert planer for lavere sykefravær. Alle ledere skal ha fått relevant og tilpasset veiledning fra prosjektleder og øvrige bidragsytere. Alle ledere skal ha fått muligheten til å bruke egne, gode erfaringer og kompetanse inn i fellesskapet dvs. på enhetsledermøter, eller sektorvis. Prosjektleder og styringsgruppe skal jobbe med utfordringer og deling av kompetanse, og særlig vektlegge metodeutvikling. Styringsgruppa skal følge opp med tilpasset opplæring til alle. 3.5 Milepælplan Milepæl Ansvarlig Frist Utarbeide prosjektplan Rådmannens ledergruppe Søknad om prosjektmidler fra KLP og NAV Hilde Grønaas (HG) Engasjement av prosjektleder Styringsgruppa (STG) Støtteteam etablert Prosjektleder Utarbeidet kartleggingsskjema enhetslederne Prosjektleder Utarbeide manual for møter med enhetene Prosjektleder Møteplan STG + PL Kartleggingssamtaler gjennomført Prosjektleder Arbeidsplanen er utarbeidet og godkjent Prosjektleder (PL) Prosjektplan utarbeidet på hver enhet Enhetsleder Utarbeide kompetansepakker; se beskrivelse av disse i prosjektplan STG + PL Etablere samarbeid med legene STG + PL Prosessevaluering STG + PL Gjennomført møter med alle enheter PL Utarbeidet framdriftsplan for resten av STG + PL Prosessevaluering STG + PL Gjennomført samling enhetsledere STG + PL Gjennomført opplæring 2 planlagte «kompetansepakker» STG + PL Styringsgruppemøte: avgjørelse vedr. videre metodikk, Styringsgruppa Rapport til AMU og kommunestyret STG + PL Planlagt aktiviteter vår 2017, jfr vedtak i styringsgruppa nov 2016 STG + PL Levert regnskap til KLP HG Gjennomføring av kompetansepakker - vår 2017 PL Planlegge aktiviteter for høsthalvåret STG + PL Rapport til AMU og kommunestyret STG + PL Utvikling av ny modell for støtteteam STG, PL og enhetsledere IA-dag i samarbeid med leger, NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten: for ledere og tillitsvalgte PL Nye støtteteam for ledere er dannet STG + PL Dialog med AMU om nærværsarbeid STG + PL Dokumentasjon og statistikk Arbeidsgruppe Evaluering av prosjektet og rapport til AMU og kommunestyret STG + PL Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 6

7 3.6 Vurdering av risiko Risikovurdering er gjort ved at Sannsynlighet X Konsekvens Faktorer som kan hindre framgang S K Risikofaktor Forebyggende tiltak Manglende eierforhold og engasjement i organisasjonen Manglende eierforhold/forankring i strategisk ledelse Lavt engasjement blant tillitsvalgte og verneombud Økonomi For lite tid/rom blant ledere til prioritering av arbeidet Uforutsett fravær av medlemmer i støtteteam Får ikke tilsatt prosjektleder Nøkkelpersoner i prosjektet slutter Informasjon om prosjektet er mangelfull Mangler involvering av legene Felles møter med enhetsledere og tillitsvalgte hvor prosjektet drøftes. Informasjon til kommunestyret om behov for økning i egen finansiering Tilpasse arbeidsoppgaver ifht andre arbeidsoppgaver og prosjekter Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 7

8 3.7 Arbeidsmodell Oppstart: Felles enhetsledermøte februar 2016 Ja, vi er på jobb! Planlegging av arbeidet Hva hjelper? Planleggingsmøte mellom prosjektleder og den enkelte enhetsleder Planlegging i den enkelte enhet Trygg og målrettet ledelse Inkluderende arbeidsliv Omdømmearbeid Medarbeidersamtale Arbeidsmiljø og arbeidsglede Statistikk / dokumentasjon Annet Enhetsledermøter Tema: Vurdering og gode historier Aktiviteter : Gruppeveieldning og bruk av prosjektleder Felles ledergruppemøter Opplæring, jfr egen plan Metodeutprøving/ vurdering, jfr tiltaksplan

9 3.8 Arenaer for arbeidet Kommunalt prioritert prosjekt hvordan vises det? Toppledelse Oppfølging i hver sektor Kunnskapsdeling og felles fokus i enhetsledermøter Oppfølging av enkeltenheter tilpassede opplegg /enkeltaktiviteter Møte mellom den enkelte leder og prosjektleder Opplæringstiltak for ledere (evt. tillitsvalgte og verneombud) Oppfølging av medarbeidere Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 9

10 4. Beskrivelse av «Kompetansepakkene» «Pakke» Omdømmearbeid Inkluderende arbeidsliv Samtaler Arbeidsmiljø Arbeidsglede Statistikk og dokumentasjon Annet Beskrivelse Med utgangspunkt i etiske retningslinjer, vurdere behov i egen enhet og igangsette tiltak. Felles samling. Skolering av IA-bestemmelser, rutiner, muligheter. Korte kurs, evt. i regi av NAV arbeidslivssenter Hvordan gjennomføre medarbeidersamtaler, den vanskelige samtalen, kommunikasjon, hverdagssamtaler Opplæring/etablere diskusjonsfora, HMS-arbeid i egen enhet Fokus på medarbeiderskap, beskrivelse kommer senere Opplæring i enkel statistikk, hvordan bruke dokumentasjon i egen enhet og overfor omverden Andre behov for opplegg, møter, opplæring etc. vil fremkomme etter møtene med enhetslederne 5. Prosjektledelse, støtteteam og gruppeveiledning 5.1 Prosjektledelse Mål og innhold i det enkelte møte Mål: Å gi lederne verktøy og veiledning i forhold til ledelse av sykefraværsarbeidet i egen enhet. Det skal gjennomføres et kartleggingsmøte med hver av enhetene der det vurderes hva som er hensiktsmessige grep i det videre arbeidet med sykefraværet og ledelse. I forkant av første samtale skal prosjektleder bestille noen data fra enheten for arbeidet med sykefraværet. Dette er da et utgangspunkt i kartleggingsfasen. Prosjektleder skal gjennom dialog, råd og veiledning bidra til at enhetsleder kommer frem til tiltak i egen enhet. I møtet skal det også diskuteres om leder har behov for ny kompetanse for å arbeide med sykefraværet. Videre skal prosjektleder være i dialog med, følge opp og veilede den enkelte enhetsleder eller fagleder etter avtale. Prosjektleder skal også fange opp evt. behov for tiltak og ressurser utover det som er planlagt, og drøfte dette med styringsgruppen. Prosjektleder kan også bistå direkte i oppfølging av medarbeidere. I forkant av møtet: Prosjektleder avtaler møtetidspunkt med enhetsleder. Enhetsleder kan ta med stedfortreder eller fagleder til møtet. Prosjektleder sender ut et kartleggingsskjema, jfr. vedlegg, i forkant av møtet, og ber om en skriftlig tilbakemelding, slik at alle kan forberede seg mest mulig til selve møtet.

11 Prosjektleder må fordele roller i forkant av møtet og være bevisst på å fremme anerkjennende dialog. Det avklares hvem som leder møtet, hvordan de andre involveres, og hvem som skriver referat. har utarbeidet en manual for sykefraværsarbeid som vi legger til grunn i arbeidet. Videre anbefales øvrig materiell som ligger på nettsiden. Selve møtet: Møtet avholdes på et egnet møterom, uten forstyrrelser. Innledning av prosjektleder om mål og «kontrakt for møtet». Enhetsleder redegjør for status på egen arbeidsplass og kommenterer/vurderer sykefraværsstatistikk. Hovedtema i møtet: hva er status for enheten hva har vi jobbet med hva har endret seg i siste 1-2 år hva er de største utfordringene hos oss hva vil jeg jobbe med videre hvordan kan jeg best jobbe videre med sykefraværet hva ønsker jeg av råd og veiledning hva trenger jeg av ny kompetanse hva kan jeg bidra med overfor andre Etter møtet: Referat sendes ut innen 1 uke. Her skal det fremgå hva deltagerne er blitt enige om og hva enhetslederen tenker å jobbe videre med. Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 11

12 5.2 Oppfølging av ledere og enheter Hver leder planlegger og styrer sykefraværsarbeidet ut ifra fastlagt kartleggingsskjema og handlingsplan. Oppfølging og støtte av lederne skal skje på følgende måte: 1. Oppfølging fra overordnet skal skje gjennom: - Vurdering av fremlagt handlingsplan og resultater for redusert sykefravær - Veiledning - Nærværsarbeid som tema på enhetsledermøter/fagmøter i hver sektor 2. Kompetanseheving og erfaringsdeling i felles ledergruppemøter 2 ganger i året 3. Bruk av gruppeveiledning og støtteteam, se beskrivelse 4. Opplæring gis ut ifra en helhetlig plan for prosjektet 5. Individuelle opplegg tilpasses ved særskilte behov. Bruk av gruppeveiledning: Det etableres grupper av ledere som skal jobbe med sykefravær/nærværsarbeid. Metode: kollegabasert veiledning. Vi velger ut arbeidsplasser som fyller følgende kriterier: - Høyt fravær; Over tid, langtidsfravær - Ny leder - Ønske om å delta - Andre kjente utfordringer Det gjennomføres opplæring på metode Styringsgruppa velger deltagere ut ifra definert behov/innmeldt ønske. Det settes sammen heterogene grupper hvor deltagerne skal planlegge og gjennomføre veiledning av hverandre. Alle deltagerne skal veiledes ihht en felles plan. Gruppas mandat: avklares i styringsgruppa Gruppestørrelse 5-7 deltagere Ansvar: avklares etter opplæring Deltagere: avklares av styringsgruppa Plan for gjennomføring tid/sted mm: avtales i gruppa Bruk av støtteteam: Det etableres et støtteteam satt sammen av «ressurspersoner» med ulik erfaring og kompetanse innen sykefravær/nærværsarbeid. Deler av eller hele støtteteamet skal bidra med oppfølging og veiledning av enheter som har særlige behov. Hjelpen kan være i form av møter, individuell veiledning, bruk av NAV eller bedriftshelsetjeneste mm. Støtteteamet har en kontaktperson. Orientering om opplegget for 2016/2017 gjøres i enhetsledermøte september Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 12

13 6. Ressurser Kommunen stiller med egne prosjektmidler gjennom bevilgning fra kommunestyret. Dette dekker en 50 % prosjektstilling. I tillegg søkes det om midler fra bl.a. NAV Arbeidslivssenter i prosjektperioden. Dersom man finner ytterligere finansiering, kan stillingen utvides. Prosjektmidlene skal dekke lønn til prosjektleder og eksterne kursledere. Til sistnevnte vil det søkes om ytterligere prosjektmidler fra NAV Arbeidslivssenter når dette blir klart. Prosjektbudsjett Rev Prosjektkostnader Engasjement prosjektleder 50% Eksterne kursledere Sum per år Finansiering Kommunal bevilgning Tilskudd NAV Arbeidslivssenter Sum finansiering Utstyr, reisekostnader o.l. vil ikke inngå i prosjektbudsjettet da vi dekker disse kostnadene over eget budsjett. I tillegg kommer egeninnsats til styringsgruppa og enhetsledere, dette er ikke tallfestet. Det er kun lønnskostnader til prosjektleder, interne tiltak og kostnader til eksterne kursledere vi søker om tilskudd til. 7. Evaluering Kommunen skal evaluere prosjektet høsten 2017 med bakgrunn i mal fra KLP med tanke på resultater og implementering i organisasjonen. Det er et sterkt ønske både i organisasjonen og politisk nivå at sykefraværet reduseres, samt at man får bedre arbeidsmetoder. Lyngen kommune Ja, vi er på jobb! Side 13

Felles fokus fra fravær til nærvær

Felles fokus fra fravær til nærvær Felles fokus fra fravær til nærvær Plan for arbeidet, redigert Mai 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om sykefraværsarbeidet... 3 1.2 Organisering og involverte... 3 2 Sykefraværsarbeid rammevilkår...

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

Prosjektplan. sykefraværsprosjekt i Vegårshei kommune 2010-2011. Oppdatert i orientering til Styringsgruppa 29.03.11

Prosjektplan. sykefraværsprosjekt i Vegårshei kommune 2010-2011. Oppdatert i orientering til Styringsgruppa 29.03.11 Prosjektplan sykefraværsprosjekt i Vegårshei kommune 2010-2011 Oppdatert i orientering til Styringsgruppa 29.03.11 Kommunestyrets vedtak 28.09.2010 Kommunestyret iverksetter sykefraværsprosjekt i Vegårshei

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Handlingsplan 2016 for IA-arbeidet

Handlingsplan 2016 for IA-arbeidet Handlingsplan for IA-arbeidet Medarbeideperspektivet Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er medarbeiderne som: - gir kvaliteten i tjenestene - gir kraft til utviklings- og nyskapingsarbeidet -

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE Møtested: Kommunehuset - kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2009 Tid: 10:30 - kl. 13:30 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Ingunn M. Lervik

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema Prosjektplan/søknadsskjema Styresak 48/2016 Vedlegg 4 Prosjektnavn Nærværsprosjektet Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Kunde Helgelandssykehuset HF Postboks 601 8607 Mo i Rana Heidi M. Lysfjord Heidi.Lysfjord@Helgelandssykehuset.no

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Bakgrunn for utredningen

Bakgrunn for utredningen Bakgrunn for utredningen Høyest sykefravær i helse-og omsorgssektoren (8,8 % i tredje kvartal 2009). Det offentlige har som største arbeidsgiver et særlig ansvar Arbeid og arbeidsmiljøhar stor betydning

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljø. Professor Aslaug Mikkelsen Rektor

Kartlegging av arbeidsmiljø. Professor Aslaug Mikkelsen Rektor Kartlegging av arbeidsmiljø Professor Aslaug Mikkelsen Rektor Gardemoen 11.mars 2011 Historie Arbeidsmiljøkartlegging l 2006 Konflikter Metodikk Fokusgrupper blant ansatte (kafeoppsett) Fokusgruppene uppe

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen

MANDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen MANDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 JUSTERT PROSJEKTPLAN August 2008 Personal- og organisasjon Telefon: 38 27 30 20 Postadresse: Postboks 905, 4509 Mandal

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Forprosjekt til Overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord Nasjonalt topplederprogram Knut Langeland Bodø april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær

Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Raskt tilbake Økt tilstedeværelse forebygging av sjukefravær Et prosjekt i samarbeid med Saman om ein betre kommune og KLP 1 Lokale samarbeidsparter Verneombud Tillitsvalgte Fastlegene ved Fagernes legesenter

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.04.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Kursoversikt 2012. Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Kursoversikt 2012 Internopplæring/kursing for ansatte i Midtre Gauldal kommune Til alle enheter og stabsavdelinger Vi arbeider i en virksomhet med høye krav til kompetanse, og dette utfordrer hver enkelt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer