Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014"

Transkript

1 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport

2 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff... 3 Samarbeid med frivillige... 3 Prosjekt i avdelingene... 4 Møter... 4 Måloppnåelse halvtid:... 4 Hensikt og effektmål:... 5 Avdeling:... 5 For personalgruppen:... 5 For beboerne:... 6 Revidert framdriftsplan runde Framdriftsplan:... 6 Endringer i framdrift/gjennomføring:... 7 Statusrapport 1

3 Prosjektet startet høsten Etter en gjennomgang med justering av prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, kom arbeidet med innføring av Frisklivsdosetten i gang. Pilotrunden ble gjennomført som planlagt for å prøve ut metode og framgangsmåte i noen få avdelinger. Piloten ble evaluert i juni Vi gjorde tidlig endringer i framdriftsplanen. Videre framdrift etter pilotrunden ble slått sammen til bare en «runde». Begrunnelsen for dette var både å spare penger i gjennomføring av Kickoff, men også at det var unødvendig å dele opp i to puljer etter at vi hadde gjort erfaringer gjennom pilotrunden. Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde: Prosjektgruppa Prosjektgruppa har bestått av 7 medlemmer: 3 avdelingsledere, ergoterapeut, fysioterapeut Frisklivssentralen, folkehelserådgiver og prosjektleder. Prosjektleder og folkehelserådgiver har samarbeidet tett i deler av planarbeidet omkring prosjektledelsen. Det har også vært gjennomført tre ad hoc gruppe knyttet til planlegging av konkrete arrangement/møter, der prosjektleder, folkehelserådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut har deltatt. Avdelingsledere har hatt en naturlig funksjon direkte inn i pilotavdelingene, og det har vært svært nyttig i en pilotgjennomføring. De er også de som er nærmest avdelingene, og har derigjennom hatt en viktig funksjon i prosjektgruppa ved å kunne si noe om behov og utfordringer i avdelingene. Folkehelserådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut fikk etter hvert en veilederrolle overfor prosjektgruppa i hver sin av de tre pilotavdelingene. Metoden Prosjektgruppa utarbeidet en veileder og beskrivelse av metoden for frisklivsdosetten. Denne inneholdt rutiner for å innhente informasjon om den enkelte beboer og for samtale med beboer og pårørende, samt skjema for kartlegging av bakgrunn, interesser samt ønsker for aktivitet. Metoden har vært prøvd ut i pilotrunden der tre av de totalt seks avdelingene fordelt på Ørnes sykehjem, Ørneshaugen bofellesskap og Vall sykehjem. Prosjektmedarbeidere Det ble valgt ut to prosjektmedarbeidere på hver avdeling. Prosjektmedarbeiderne fikk hospitere to dager hver ved Mørkved sykehjem, som er et utviklingssykehjem som har høyt fokus på aktivitet for sine beboere. Prosjektmedarbeiderne fikk opplæring i bruk av metoden for frisklivsdosetten. De fikk ansvar for utprøving og innføring av metoden i avdelingen sammen med avdelingsleder. 2

4 Det ble gjennomført ett felles møte for alle 6 prosjektmedarbeiderne. Dette ble vurdert som nyttig av prosjektmedarbeiderne, da de fikk mulighet til å dele erfaringer, og lære av hver andre på tvers av arbeidssted. Denne erfaringen gjør at det i runde 2 legges opp til 3 felles samarbeidsdager for prosjektmedarbeiderne i alle avdelingene. Etter at prosjektmedarbeiderne kom i gang med arbeidet i avdelingene, ble det vurdert at det var nødvendig at de fikk frikjøpt mer tid til opplæring og arbeid med kartlegging og innføring av Frisklivsdosetten. Fra mars til og med juni hadde prosjektmedarbeiderne 10 % stilling frikjøpt til arbeid med Frisklivsdosetten. Dette ble vedtatt i styringsgruppa. I evaluering av prosjektet har dette vært vurdert som en viktig suksessfaktor for framdrift, samt for muligheten for å drive holdningsskapende arbeid i avdelingen som er nødvendig for implementering av Frisklivsdosetten i avdelingene. Det er derfor planlagt at frikjøp av prosjektmedarbeidere i 10 % stilling i 6 mnd videreføres også i runde 2. Det medfører større kostnader for prosjektet, og må søkes dekt inn i Prosjektmedarbeidernes rolle og ansvar presiseres mer tydelig, krav til framdrift og fokus på innføring av metoden skjerpes i runde 2, etter evaluering og innspill fra prosjektmedarbeidere i pilotrunden. Kickoff Det ble arrangert Kickoff i januar 2014, der alle ansatte i de tre pilot-avdelingene deltok i tillegg til at pårørende og frivillige ble invitert. Totalt 32 frivillige/pårørende deltok sammen med de ansatte. I vår ble det også arrangert et oppfølgingsmøte der de frivillige ble invitert og fikk informasjon om framdrift i Frisklivsdosetten etter kickoff. I tillegg ble det der gjort konkrete avtaler mellom frivillige og prosjektmedarbeiderne i pilotavdelingene. Kickoff ble en god inspirasjon for deltakerne, og bidrog til å sette i gang tanker og ideer hos deltakerne. Kickoff gjennomføres etter samme modell i runde 2, med noen små justeringer. Samarbeid med frivillige Prosjektet Frisklivsdosetten kan ikke lykkes uten samarbeid med frivillige. Gjennom pilotrunden har vi erfart at det er behov for å finne gode styringsverktøy for bedre samarbeid mellom frivilligsentral, kommune og frivillige og for økt verdsetting og rekruttering av frivillige. Prosjektgruppen har gjennom et forprosjekt laget prosjektbeskrivelse for prosjektet «Systematisering av frivillighet». For å finansiere prosjektet er det er søkt extramidler i samarbeid med Ørnes Lions club og Meløy frivilligsentral. Folkehelserådgiver og leder i Meløy frivilligsentral skal delta i kompetanseheving i frivilligkoordinering som arrangeres i regi av Verdighetssenteret. Kursets innhold går direkte på den systematikken som vurderes som nødvendig for at Frisklivsdosetten skal kunne lykkes. Kurset 3

5 gjennomføres i Bergen i tre samlinger à tre dager hver samling, og vil medføre vesentlige kostnader pga reise og opphold. Dette må finansieres gjennom prosjektet Frisklivsdosetten. Dersom prosjektet tildeles extramidler, er planen at også de to øvrige som skal utgjøre prosjektgruppa i «Systematisering av frivillighet»: en person fra omsorg, samt en person fra Ørnes Lions Club skal delta på kurset i neste omgang. Prosjekt i avdelingene Det var knyttet et stort engasjement omkring utviklingsprosjekter knyttet til aktivitet og utvikling i avdelingene etter kickoff. Prosjektgruppa la derfor inn opplæring i prosjektarbeid; inkludert å lage prosjektplan, evt søke om finansiering, samt evaluering. Dette ble vurdert som viktig for å ta vare på engasjementet som ble vekt omkring det å komme i gang med aktivitet etter inspirasjon fra Mørkved sykehjem, og kom i tillegg til arbeid med selve systematikken i Frisklivsdosetten. Gjennom evaluering i pilotavdelingene kommer det fram at arbeidet omkring prosjekt har skapt større fokus på betydningen av aktivitet generelt, og på Frisklivsdosetten spesielt. Gjennomføring av prosjekt i egen avdeling videreføres også i runde 2, da det vurderes å ha betydning for at prosjektet skal lykkes gjennom motivasjon og holdningsendring til utviklingsarbeid i avdelingskulturen. Møter Det har vært avholdt 17 møter i prosjektgruppa i perioden september t.o.m. juni I september hadde vi møter ukentlig, mens det gradvis har blitt redusert til månedlige møter. Det har vært avholdt 7 møter i styringsgruppa, der prosjektleder har rapportert til gruppa. Evaluering ble avsluttet 23. juni. I møte 23. juni deltok prosjektgruppa på første del. Styringsgruppa deltok i siste del av møtet. Evaluering var startet tidlig i juni, og det ble gjennomført avdelingsvis evalueringer, der prosjektmedarbeidere, avdelingsledere, avdelingens prosjektveileder og prosjektleder for Frisklivsdosetten deltok. Måloppnåelse halvtid: Prosjektmål: Frisklivsdosetten innføres og brukes systematisk i alle institusjonene i Meløy. Avdeling 1: o Har gjennomført kartlegging sammen med 4 beboere. Ikke ferdig med individuell aktivitetsplan for alle. Ikke i mål med innføring og implementering av metoden. 4

6 Fulgte ikke veileder/metodebeskrivelsen 100 % til å begynne med. Har prøvd ut metoden etter beskrivelse til slutt. Avdeling 2: o Har gjennomført kartlegging med 4 beboere som har fått individuelle aktivitetsplaner. Har innført ukeplan over faste aktiviteter for avdelingen. Avdeling 3: o Alle seks beboere kartlagt. o Innført rutiner i avdelingen: Personalet må dokumentere årsak dersom planlagt aktivitet ikke har vært gjennomført. Det har vært gjort mye godt arbeid i pilotavdelingene. Prosjektarbeidet har tatt mye fokus og oppmerksomhet, og har bidratt til at framdrift knyttet til systematikken gjennom Frisklivsdosetten ikke har kommet helt i mål. Dette skyldes mye for lite konkret styring fra prosjektgruppa. Pilotavdelingene fortsetter sitt arbeid mot full måloppnåelse knyttet mot hovedmål fra høsten. Krav om framdrift og rapportering spesifiseres fra prosjektgruppen. Status for pilotavdelingene må kartlegges i høst med fokus på gjennomføring av individuelle aktivitetsplaner og fokus på avvik når planer ikke kan følges. Hensikt og effektmål: Hensikt: Hver enkelt beboer får mer individuelt tilpasset aktivitet, alene og i gruppe med andre. Effektmål: Eksempler beskrevet i prosjektplan. Her beskrives effekter prosjektmedarbeidere og avdelingsledere har uttalt i evalueringen. Avdeling: Aktivitetene er satt i system. Det har blitt spontan aktivitet i avdelingene (eksempel: lesestund, ordtak-kort, ballspill). Det er mange flere frivillige som bidrar nå, større bevissthet på samarbeid. Det har blitt bedre pårørendesamarbeid og enklere å avklare forventninger. Prosjektet har bidratt til etablering av trivselskonto og brukerråd for avdelingene. For personalgruppen: Prosjektet har fått med hele personalgruppa, og er positivt for arbeidsmiljøet. Det har blitt økt bevissthet omkring samarbeid med frivillige. 5

7 Alle ansatte er med på aktivitetene/fd. Ansatte fått mer forståelse for at aktiviteten ikke trenger å være så «stor». Ansattes ressurser/interesser blir mer brukt, og det er større aksept for å bruke tid på aktiviteter. Engasjement og bevissthet har økt blant ansatte. Personalet opplever at de lærer å kjenne beboerne på en mye bedre måte. Positiv omtale i media, bidrar til økt stolthet over egen arbeidsplass. Personalet ser nytten av å bruke metoden som verktøy. Personalet reflekterer mer i personalgruppe omkring hver beboer. For beboerne: Aktiviteten bidrar til å aktivisere også beboere som i utgangspunktet ikke er så engasjert. Økt positiv forventning: Beboerne etterspør aktivitet Aktiviteten «vekker» beboerne, følelsesmessig og ellers kognitivt Evalueringen viser at prosjektet Frisklivsdosetten er svært «lønnsomt». Prosjektet bidrar til å sette i gang prosesser på ulike nivå. Det bidrar til kompetanseheving, økt bevissthet og faglig refleksjon som er nødvendig for enhver utvikling. Den felles refleksjon som settes i gang er med på å skape større holdningsendringer, samt ifølge prosjektmedarbeiderne har det også positiv effekt på arbeidsmiljøet. Fokus på den enkelte personen (beboer) gjennom kartlegging og individuelle aktivitetsplaner bidrar ifølge prosjektmedarbeiderne til at personalet opplever å bli bedre kjent med beboeren. Dette vil i sin tur ha stor betydning for den enkelte beboers opplevelse av verdighet gjennom å bli sett som enkeltindivid. Revidert framdriftsplan runde 2 Framdriftsplan: Gjennomført Prosjektplan Oktober 2013 X Informasjon ansatte Alle avdelinger Oktober 2013 X Informasjon pårørende informasjonsbrev November 2013 X 6

8 Forberedelser Samarbeid med Mørkved Oktober X sykehjem desember 2013 Kickoff pilotrunde Ansatte/pårørende/frivillige Januar 2014 X Pilotprosjekt 3 avdelinger Januar juni 2014 X Evaluering pilot Mai/juni 2014 X Forberedelser Alle avdelinger Høst 2014 videreføring prosjekt Kickoff 2 Ansatte/pårørende/frivillige September 2014 Prosjekt runde 2 3 avdelinger August - mai 2015 Evaluering 2 Avdelingsvis Juni 2015 Evaluering prosjekt Prosjektgruppe Juni 2015 Implementering: Lederseminar Prosjektleder/prosjektgruppe Ledergruppe August 2015 Prosjektrapport August 2015 Avslutning prosjekt Presentasjon/markering September 2015 Endringer i framdrift/gjennomføring: Det vurderes ekstra prosjektmedarbeider på de største avdelingene, som får opplæring i Frisklivsdosetten, hospitering på Mørkved sykehjem, frikjøp av tid til innføring av metoden, opplæring av øvrige ansatte samt bidra i holdningsendring/kulturarbeid i avdeling. Lederseminar gjennomføres mot slutten av prosjektperioden. Målet med dette er å sikre forankring og implementering. Lederne deltar i planlegging for å holde fokus og trykk på Frisklivsdosetten etter endt prosjektperiode. Seminaret skal bidra til fokus på lederrollen og hjelpe ledere i å se egen rolle/betydning for videre utvikling. Et slikt seminar vil ha overføringsverdi til utviklingsarbeid utover Frisklivsdosetten. Kompetanseheving i frivilligkoordinering. 7