Karriereveiledning i fylkene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karriereveiledning i fylkene"

Transkript

1 Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse

2 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere: Cathinca Fritzvold Hatlem, Pia Elisabeth Ianke og Mari Thorbjørnsrud ISBN Vox 2012 Grafisk produksjon/trykk: 07 Gruppen AS

3 Karriereveiledning i fylkene 1 Innhold 1. Sammendrag Innledning Grunnlag for undersøkelsen Metode Organisering av de fylkesvise karrieresentrene Opprettelse og lokalisering Ansettelsesforhold ved karrieresentrene Organisering og finansiering Karrieresentrenes åpningstider Karrieresentrenes tilbud og aktivitet Tilbud til sluttbrukere Hvilke tjenester tilbyr karrieresentrene? Kvalitetsheving og kvalitetssikring Samarbeid med ulike aktører Hvordan informerer karrieresentrene? Målgrupper Hvem er karrieresentrenes målgrupper? Brukerstatistikk Kompetanse Kompetansekrav for ansettelse Karriereveilederkompetanse Kompetanseheving de ansattes erfaring Veien videre perspektiver på funnene Vedlegg 1: Oversikt over karrieresentrene som har deltatt i undersøkelsen Referanseliste... 23

4 2 Karriereveiledning i fylkene 1. Sammendrag Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk gjennomførte våren Undersøkelsen er en kartlegging av hvordan de fylkesvise karrieresentrene er organisert, hvilken kompetanse de ansatte har, og hvilke aktiviteter sentrene tilbyr til ulike målgrupper. Et hovedfunn i undersøkelsen er at karrieresentrenes tilbud er svært ulike fra ett fylke til et annet. Karrieresentrene representerer derfor ikke et likeverdig karriereveiledningstilbud til den norske befolkningen. Hovedaktiviteten til mange karrieresentre er individuell karriereveiledning til voksne. I andre fylker opererer karrieresentrene i større grad, eller utelukkende, som et ressurssenter for veiledere i andre sektorer. Ikke alle fylker har karrieresentre, og hos de 14 fylkene med karrieresentre varierer antallet fra ett til åtte sentre per fylke. Tilgangen til karriereveiledning er dermed svært ulik. Kapittel 3 av rapporten omhandler organiseringen av karrieresentrene. Undersøkelsen viser at flertallet av karrieresentrene er samlokalisert med andre instanser, de fleste med Nav. Det er i gjennomsnitt tre til fire ansatte per senter, men antallet varierer fra en til 16 eller flere ansatte. Et flertall av de ansatte (85 prosent) har fylkeskommunen som arbeidsgiver, og alle sentrene er finansiert av fylkeskommunene. Nav bidrar i finansieringen av rundt halvparten av sentrene. De fleste sentrene holder åpent fem dager i uken i mer enn tre timer. Et flertall svarer også på e-post og telefon utenfor åpningstiden. Kapittel 4 ser nærmere på hvilke aktiviteter og tilbud karrieresentrene har. Det som tilbys av flest sentre, er informasjon om utdanning og arbeidsmarkedet, samt individuell veiledning. Rundt 80 prosent av karrieresentrene tilbyr tjenester til personer som ønsker veiledning. Karrieresentrene tilbyr kompetanseheving til andre aktører, særlig rådgivere i ungdomsskolen og Nav-ansatte. I tillegg har karrieresentrene mange samarbeidspartnere. Et flertall samarbeider med Nav, voksenopplæringssentre, oppfølgingstjenesten, videregående skoler og lokalt næringsliv. Kapittel 5 tar for seg karrieresentrenes målgrupper. Målgruppen som flest sentre har tilbud til, er voksne over 25 år, både de som har og de som ikke har rett til videregående opplæring. Veiledere i Nav er den målgruppen som får tilbud fra flest sentre om kompetanseheving. Kap. 5 handler også om hva slags type statistikk karrieresentrene fører om målgruppenes bruk av deres tjenester. Et klart flertall fører statistikk over individuelle veiledningssamtaler. Karrieresentrene gjennomførte i gjennomsnitt 620 veiledningssamtaler i 2011, men det er noen få sentre med stor aktivitet som trekker gjennomsnittet opp. Medianintervallet ligger på mellom 400 og 499 samtaler. Kapittel 6 handler om kompetansen til de ansatte ved karrieresentrene. Et flertall av de ansatte ved karrieresentrene har høyere utdanning, og har tidligere jobbet i skolesektoren eller i Nav. Hele 95 prosent har minst fire års høyere utdanning, og i tillegg oppgir 81 prosent at de har videreutdanning i rådgiving eller karriereveiledning. Realkompetanse innen veiledning blir vurdert som nesten like viktig som formell utdanning for ansettelse ved karrieresentrene. Et flertall av senterlederne sier at den viktigste kompetansen for senteret er kompetanse knyttet til veiledningssamtalen og jobb- og utdanningsmuligheter lokalt.

5 Karriereveiledning i fylkene 3 2. Innledning I 2002 gjennomførte OECD en undersøkelse om karriereveiledning i en rekke europeiske land, deriblant Norge. Rapporten slo fast at det norske tilbudet var fragmentert og manglet et helhetlig perspektiv på tvers av sektorene (OECD, 2002). OECD-rapporten førte til at karriereveiledning ble satt på dagsorden i en rekke europeiske land. I 2004 sluttet Norge seg til EUs resolusjon om livslang karriereveiledning. Resolusjonen anbefalte landene å treffe tiltak for å modernisere og styrke egen politikkutvikling og egne systemer for karriereveiledning (ELGPN, 2011). I stortingsmelding nr. 30 ( ), Kultur for læring, initierte Utdannings- og Forskningsdepartementet «etablering av regionale partnerskap for utdannings- og yrkesrådgiving på fylkesnivå» (s. 58). Departementet vurderte partnerskap som en «god måte å ivareta samarbeidsoppgavene og involvere partene på» (s ). Det ble også gjort klart at fylkeskommunene skulle få ansvaret for å etablere slike partnerskap, og at det var opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre hvordan dette skulle gjøres (St.meld. nr. 30 ( )). I 2005 inviterte Utdanningsdirektoratet fylkeskommunene til å delta i et forsøk med Partnerskap for karriereveiledning. I dette forsøket var det ønskelig å prøve ut ulike modeller og vinne erfaring, i tillegg til at det var ønskelig å løse de problemene som OECD har pekt på, med et fragmentert karriereveiledningsfelt og en uklar arbeidsfordeling mellom aktørene på feltet (NIBR, 2007). Nordland, Akershus og Telemark ble som et resultat av søknadsprosessen valgt ut til forsøket, og tildelt midler i en treårsperiode ( ). Utvelgelsen av de tre forsøksfylkene var begrunnet i at disse representerte ulike modeller for samarbeid og koordinering i Partnerskap for karriereveiledning. Forut for prosjektfasen var det satt i gang arbeid med karriereveiledning i forsøksfylkene. I et brev fra Utdanningsdirektoratet i 2006 (Utdanningsdirektoratet, 2006) fikk alle fylkeskommunene ansvar for å etablere partnerskap, og de fylkene som ikke ble valgt ut til forsøksprosjektet, ble tilbudt veiledning og støtte. I 2007 ble det over revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til de fylkeskommunene som ikke var med i forsøksprosjektet (Utdanningsdirektoratet, 2007). I 2008 og 2009 ble bevilgningen til partnerskapene økt, med en øremerket sum i 2009 som skulle benyttes til å styrke karrieresentrenes arbeid inn mot rådgivingen i ungdomsskolen (Utdanningsdirektoratet, 2009). De siste tre årene har tildelingen ikke økt nevneverdig, men i 2011 ble Nasjonal enhet for karriereveiledning opprettet og lagt til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og Vox overtok da ansvaret for tildelingen av midlene. Med bakgrunn i den sentrale avtalen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS som ble inngått våren 2007, har fylkesleddene i Arbeidsog velferdsetaten og fylkeskommunene inngått fylkesvise samarbeidsavtaler. Avtalene omfatter blant annet samarbeid om karriereveiledningstjenester og felles drift av karrieresentrene (St.meld. nr. 44 ( )). De fylkesvise karrieresentrene er et viktig virkemiddel for partnerskap for karriereveiledning, og i forslaget til Statsbudsjett for 2013 blir det understreket at tilskuddet til partnerskap for karriereveiledning skal bidra til å sikre tilgang til karriereveiledning for ungdom og voksne i alle fylker, blant annet gjennom opprettelsen av karrieresentre (Prop.1 S ( ). 2.1 Grunnlag for undersøkelsen Bakgrunnen for å gjennomføre en karrieresenterundersøkelse har vært behovet for å utvikle kunnskapsgrunnlaget om de fylkesvise karrieresentrene, og å finne ut mer om fylkeskommunenes karriereveiledningstilbud. Rapporten bygger på en undersøkelse som kartlegger karrieresentertilbudet i fylkene, herunder: organisering tilbud og aktiviteter målgrupper kompetanse hos veiledere ved karrieresentrene utfordringer

6 4 Karriereveiledning i fylkene Vi har ikke noen nasjonale retningslinjer for karrieresentrene i Norge. Dette innebærer at det har vært opp til fylkeskommunene å rapportere inn det som de selv definerer som karrieresenter eller lignende. Derfor ble «Karrieresenter eller lignende» brukt som begrep i undersøkelsen. At det eksisterer ulik tolkning av karrieresenterbegrepet, kom blant annet til uttrykk i en kommentar til undersøkelsen fra en av senterlederne, som etter å ha gjennomført undersøkelsen, stilte spørsmålet: «Kanskje vårt senter ikke helt er et karrieresenter?» Andre kommenterte at undersøkelsen ikke var tilpasset organiseringen i deres fylke. Dette er en av utfordringene med å lage en undersøkelse som skal forsøke å dokumentere et uensartet praksisfelt. 2.2 Metode Undersøkelsen som ble gjennomført, var todelt. Den ene delen var rettet mot senterledere, og den andre mot ansatte ved de fylkesvise karrieresentrene. Undersøkelsen ble utført i mai Karrieresentrene som er med i undersøkelsen, er de som ble rapportert inn fra fylkeskommunene i forbindelse med tilskudd til partnerskap for karriereveiledning høsten I etterkant av denne rapporteringen hadde vi opplysninger om 41 fylkesvise «karrieresentre eller lignende». Disse er representert i denne undersøkelsen gjennom svar fra ansatte, leder eller begge deler fylker er representert: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. 29. mai. Vi mottok 121 svar, noe som utgjør en svarprosent på 86 prosent. Også denne svarprosenten er høy, og gjør at vi får et godt bilde av de ansattes kompetanse. Forut for undersøkelsen hadde vi lite helhetlig kunnskap om de fylkesvise karrieresentrene. Dette gjorde det utfordrende å lage aktuelle svaralternativer til de ulike spørsmålene. Vi valgte derfor å ha få obligatoriske spørsmål i undersøkelsen slik at respondentene kunne velge å ikke svare. Ulempen er at antallet som har svart på hvert enkelt spørsmål, varierer. Vi har også i stor grad benyttet svaralternativet «Annet, spesifiser» for at respondentene skulle kunne legge til egne svar som ikke ble dekket av de eksisterende svaralternativene. Svaralternativet «Annet, spesifiser» har imidlertid også i stor grad blitt benyttet når respondentene ville presisere og utdype svaret sitt. Dette har gjort kategorien «Annet, spesifiser» større enn den reelt sett er på enkelte spørsmål. Vi har derfor kodet om noen av svarene manuelt fra «Annet, spesifiser» til passende svaralternativ. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved hjelp av Questback. Den første delen av undersøkelsen sendte vi til lederne ved alle karrieresentrene i Norge. Det er 41 sentre som har deltatt i undersøkelsen. Noen av sentrene har felles leder, derfor er undersøkelsen sendt til 39 personer. Undersøkelsen var åpen fra 9. til 27. mai, med påminnelser 15. og 22. mai. 36 personer svarte innen fristen, noe som gir en svarprosent på 92 prosent. Datagrunnlaget gir derfor et veldig godt bilde av de fylkesvise karrieresentrene i Norge. Den andre delen av undersøkelsen sendte vi til alle ansatte på karrieresentrene, også lederne, til sammen 141 personer. Denne undersøkelsen gikk ut 15. mai, og var åpen til 13. juni. Vi purret 22. og 1 For nærmere oversikt over fylkesvise karrieresentre som har bidratt i denne undersøkelsen, se vedlegg 1.

7 Karriereveiledning i fylkene 5 3. Organisering av de fylkesvise karrieresentrene FAKTA Flertallet av karrieresentrene er samlokalisert med andre instanser. Det er mellom én og 16 eller flere ansatte per senter. Det vanligste er å ha tre til fire ansatte. Et flertall av de ansatte har fylkeskommunen som arbeidsgiver. Alle sentrene er finansiert av fylkeskommunene, og Nav bidrar i finansieringen av rundt halvparten av sentrene. De fleste sentrene holder åpent fem dager i uken i mer enn tre timer, og er tilgjengelige på e-post og telefon utenfor åpningstiden. 3.2 Ansettelsesforhold ved karrieresentrene Antall ansatte ved det enkelte karrieresenter varierer fra en til 16 eller flere ansatte. Der hvor det er rapportert om mange ansatte, kan det dreie seg om sentre som har flere ansvarsområder utover det å være et karrieresenter. Et flertall av karrieresentrene har under fem ansatte. Et flertall av senterlederne oppgir at det på deres senter er en eller to ansatte i full stilling det er 16 senterledere som svarer dette. Tilsvarende svarer tolv ledere at de har en til to ansatte i deltidsstillinger. Ved over halvparten av sentrene (54 prosent) er det ansatte som jobber deltid. 3.1 Opprettelse og lokalisering For å kartlegge hvordan de fylkesvise karrieresentrene er organisert, har vi stilt spørsmål om lokalisering, ansettelsesforhold, drift, finansiering og åpningstider. De fleste karrieresentrene er relativt nye, og et flertall ble opprettet i årene Enkelte karrieresentre er videreføringer av tidligere OPUSsentre prosent av de ansatte har vært ansatt ved sentrene i under to år, mens like mange har vært ansatt i to til fem år. Kun et fåtall har vært ansatt i mer enn seks år. 26 av 35 senterledere (dvs. 74 prosent) oppgir at karrieresentrene er samlokalisert med andre instanser. Av disse oppgir ti senterledere at deres senter er samlokalisert med Nav, sju med videregående skole og seks med voksenopplæringssentre. De senterlederne som svarte «Annet» på dette spørsmålet, har spesifisert at karrieresenteret er samlokalisert med Boligkontor og uteteam, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten, region- og utleiekontor i tillegg til diverse bedrifter. 2 OPUS står for Opplærings- og utviklingssentre, og er fylkeskommunale ressurs-/ kurssentre for voksne. Tabell 1. Senterlederundersøkelsen: Antall karrieresentre med ulike antall ansatte. Antall ansatte Ansatte totalt Heltidsansatte Deltidsansatte Ingen ansatte 0 sentre 5 sentre 13 sentre eller flere ansatte Ukjent Totalt Det er også variasjoner i ansettelsesforholdene på karrieresentrene, og ett og samme karrieresenter kan ha ansatte med ulike arbeidsgivere. På spørsmål om hvem som er arbeidsgiver for de ansatte på karrieresentrene, svarer 30 av 35, 85 prosent av karrieresenterlederne, at det er fylkeskommunen. Ti senterledere oppgir videregående skole, fem svarer Nav, mens tre oppgir karrieresenteret som arbeidsgiver. 3.3 Organisering og finansiering På spørsmål om karrieresentrene er organisert som prosjekt, eller om de er i ordinær drift, svarer 30 av 35 senterledere (86 prosent) at karrieresentrene er i ordinær drift, mens en leder svarer at senteret er prosjektorganisert. På dette spørsmålet er det også fire senterledere som velger alternativet «Annet».

8 6 Karriereveiledning i fylkene Dette dreier seg til dels om usikkerhet rundt senterets organisering, men også at det finnes kombinasjonsløsninger hvor selve karrieresenteret er et prosjekt, mens de ansatte er fast ansatte. Vi spurte også om hvor utfordrende overgangen fra prosjektfase til ordinær drift oppleves for karrieresentrene, og tallene viser at et fåtall av senterlederne finner dette utfordrende. Halvparten, 17 av 34, svarer at det er lite utfordrende. Elleve er nøytrale, mens kun seks ledere svarer at det er utfordrende. Med andre ord opplever et klart flertall av karrieresentrene ikke dette som en relevant problemstilling. Undersøkelsen viser at alle karrieresentrene er finansiert av den respektive fylkeskommune. 15 ledere oppgir i tillegg Nav, mens tolv senterledere svarer kommuner, og fem svarer tilskuddet til partnerskap for karriereveiledning fra Vox. Vox tildeler årlig et tilskudd til partnerskap for karriereveiledning til fylkeskommunen, som skal gå til utvikling av karriereveiledningstilbudet i fylket. Årsaken til at hele 30 senterledere ikke oppgir partnerskapsmidlene som finansieringskilde, kan være at det i overføringen fra fylkeskommunen ikke er tydeliggjort at midlene opprinnelig kom fra Vox. En annen årsak kan være at disse midlene ikke har gått til finansiering av karrieresenteret ettersom de er utviklingsmidler, og at man derfor har vært usikre på om de blir videreført fra det ene året til det neste. Fire ledere svarer «Annet», og spesifiserer her at det dreier seg om finansiering fra videregående skole, veiledning i fengsel, eget partnerskap og salg av kurs til Nav. Figur 1. Senterlederundersøkelsen: Hvem finansierer karrieresenteret? Flere svar er mulig. Antall. N= Karrieresentrenes åpningstider Karrieresentrenes åpningstider sier noe om hvor stort omfang tilbudet har, og på hvilken måte tjenestene blir levert. Hele 28 senterledere (dvs. 80 prosent) oppgir at åpningstidene på deres senter er mandag til fredag, i et tidsrom utover tre timer. Fire sentre har åpent henholdsvis en, to, tre og fire dager i uken innenfor et lengre tidsrom (mer enn tre timer). Tre sentre svarer «Annet», og enkelte spesifiserer at veiledning forutsetter at tidspunktet er avtalt på forhånd. Det er også sentre som tilbyr veiledning på ulike steder, noe som gjenspeiles i noe varierende åpningstider. 25 av 34 (74 prosent) senterledere oppgir at de ansatte ved senteret svarer på e-post utenfor senterets åpningstid, mens 20 ledere oppgir at senteret er tilgjengelig på telefon utenfor åpningstiden. I tillegg oppgir 14 av 35 å være tilgjengelig på sosiale medier. I undersøkelsen ba vi senterlederne om å vurdere åpningstiden til det enkelte karrieresenter. Her kommer det fram at 31 av 35 (89 prosent) er enige i at senterets åpningstid er tilstrekkelig i forhold til etterspørselen, to er nøytrale, mens to er uenige. Av de to som er uenige, oppgir den ene lederen at senteret har redusert åpningstid, mens den andre forutsetter at timeavtale er avtalt på forhånd. Et stort flertall mener altså at de holder åpent i tråd med etterspørselen, mens et mindretall mener de ikke etterkommer etterspørselen. Senterlederne ble videre bedt om å vurdere om senterets åpningstid er ideell for brukerne. Her er det noen færre som svarer positivt, selv om det fremdeles er et klart flertall som mener at de har et godt tilbud på dette punktet. 23 av 35 (66 prosent) er enige i denne påstanden. Et interessant spørsmål som reiser seg i forbindelse med disse svarene, er i hvor stor grad senterlederne har en reell oversikt over etterspørsel og brukernes preferanser. Dette henger blant annet sammen med hvorvidt de gjennomfører brukerundersøkelser, om de har kartlagt behovet og etterspørselen, og hvor bredt senteret har markedsført tjenestene sine % 5 0 Fylkeskommunen NAV Kommuner Tilskudd fra partnerskap for karriereveiledning fra Vox

9 Karriereveiledning i fylkene 7 4. Karrieresentrenes tilbud og aktivitet FAKTA Minst 79 prosent av karrieresentrene tilbyr tjenester til «sluttbrukere», men på grunn av usikkerhet knyttet til begrepet kan tallet være større. Det som blir tilbudt av flest karrieresentre, er informasjon om utdanning, individuell veiledning og informasjon om arbeidsmarkedet. Et flertall tilbyr også kompetanseheving for rådgivere i ungdomsskolen og Nav-ansatte. Karrieresentrene samarbeider i stor grad med andre aktører. Dette gjelder i hovedsak Nav, voksenopplæring, oppfølgingstjenesten, videregående skoler og lokalt næringsliv. 4.1 Tilbud til sluttbrukere De fylkesvise karrieresentrene tilbyr samlet sett tjenester både til sluttbrukere 3, veiledere/rådgivere 4, bedrifter og andre. Et skille det er naturlig å være oppmerksom på, går mellom de sentrene som tilbyr tjenester til sluttbrukere, og de sentrene som ikke har et slikt tilbud. Et stort flertall av karrieresenterlederne (26 av 33, eller 79 prosent) svarer at de tilbyr tjenester til sluttbrukere, mens bare tre senterledere svarer at de ikke har tilbud til sluttbrukere. Fire svarer «vet ikke». Dette kan skyldes usikkerhet eller ulik tolkning av begrepet «sluttbruker». En sammenligning med svarene på to andre spørsmål som går direkte på arbeid med veisøkere, kan tyde på det. Hvis vi ser nærmere på de fire sentrene hvor senterlederne svarer «Vet ikke», oppgir alle de ansatte på disse sentrene at de jobber direkte med «veiledning av veisøkere». Når man ser på hva de fire sentrene tilbyr av aktivitet, oppgir alle senterlederne minst en aktivitet som er direkte rettet mot sluttbrukere i betydningen veisøkere. Når det gjelder de tre sentrene hvor senterlederne svarer «Nei» på spørsmålet om tilbud til sluttbru- 3 I undersøkelsen ble uttrykket sluttbruker/veisøker brukt, mens vi i rapporten har valgt å bruke sluttbruker. 4 I rapporten benytter vi også begrepet «andrelinjebruker» om disse gruppene. kere, svarer de ansatte på to av disse sentrene at de jobber direkte med «veiledning av veisøkere». Det er også ett senter hvor alle de ansatte svarer at de ikke jobber direkte med «veiledning av veisøkere», men hvor senterlederen likevel har oppgitt at senteret har tilbud til sluttbrukere. På spørsmål om de ansatte jobber direkte med «veiledning av veisøker», kommer det fram at et klart flertall (81 prosent) av de ansatte veileder sluttbrukere. Oppsummert kan vi si at det knytter seg usikkerhet til svarene i undersøkelsen når det gjelder hvor mange sentre som faktisk tilbyr tjenester til sluttbrukere i betydningen veisøkere. Dette kan ha å gjøre med tolkninger av begrepet, men også med hvordan spørsmålene er formulert. Problemstillingen henger også sammen med hvilke målgrupper de ulike sentrene henvender seg til, noe vi kommer nærmere inn på i kap Hvilke tjenester tilbyr karrieresentrene? Karrieresentrene har til sammen et variert tilbud av tjenester. De 26 senterlederne som svarte at karrieresentrene har tilbud til sluttbrukere, og dessuten de fire som svarte «Vet ikke», fikk et spørsmål om hva slags tjenester de tilbyr til sluttbrukere (se figur 2). De ble bedt om å krysse av for aktivitet, og alle bortsett fra én senterleder krysset av for «Individuell veiledning for veisøkere». Alle de 30 senterlederne svarer videre at de tilbyr informasjon om utdanningssystemet og muligheter. Et stort flertall av sentrene tilbyr også informasjon om arbeidsmarkedet, karrieremuligheter og realkompetansevurdering inn mot videregående opplæring. De tilbudene som forekommer i mindre grad, er E-veiledning (karriereveiledning på nett), kurs for sluttbrukere og kurs for andre grupper. Rundt halvparten oppgir dette. Andre tilbud er blant annet veiledning for innsatte i fengsel, kurs for minoritetsspråklige, fagdager/tilbud for veiledere i Nav og prosjekter mot skole/næringsliv.

10 8 Karriereveiledning i fylkene Figur 2. Senterlederundersøkelsen: Kryss av hvis karrieresentrene har noen av disse tilbudene: Flere svar er mulig. Antall. N=30 Informasjon om utdanningssystemet og muligheter 30 Individuell veiledning for veisøkere Informasjon om arbeidsmarkedet og karrieremuligheter Informasjon om realkompetansevurdering inn mot fagskole og høyere utdanning Karriereveildningstjenester til ansatte i bedrifter i omstilling Tilrettelegging av realkompetansevurdering inn mot videregående opplæring Gruppeveiledning for veisøkere Messer/aktivitetsdager Kurs for veisøkere E-veiledning (karriereveiledning på nett) Kurs for andre grupper (f.eks. 11 studenter, sykemeldte, foreldre etc) Vi har også spurt om veiledningsformer utover ansikt-til-ansikt. Her kommer det fram at det særlig er veiledning per telefon og e-post som i svært stor grad blir tilbudt av karrieresentrene. 34 av 35 sentre (97 prosent) gir veiledning over telefon, mens veiledning per e-post tilbys av 32 sentre (91 prosent). Siden en stor andel har oppgitt at de er tilgjengelige på telefon og e-post utenfor åpningstid 5, er det naturlig at disse veiledningsformene er mye brukt. Litt over halvparten tilbyr veiledning/informasjon via sms. Et fåtall (seks sentre) tilbyr veiledning via Skype/videokonferanse, og bare ett senter oppgir at de tilbyr veiledning via chat. Noen flere, (ti sentre) tilbyr veiledning via nettside. Denne veiledningen vil sannsynligvis variere, og omfatte ulike spørsmål/ svar-tjenester. Vi har imidlertid ikke stilt nærmere spørsmål om dette. Karrieresentrene er viktige aktører når det gjelder å tilby kompetanseheving for andre instanser og samarbeidspartnere. Et flertall (80 prosent) tilbyr Figur 3. Senterlederundersøkelsen: Kryss av hvis karrieresentrene har tilbud om: Flere svar er mulig. Antall. N=30 Kompetanseheving for NAV-ansatte Kompetanseheving for karriereveiledere/ rådgivere i ungdomsskolen Kompetanseheving for karriereveiledere/ rådgivere i videregående skole Kompetanseheving for lærere 16 Kompetanseheving for ansatte 12 i oppfølgingstjenesten Forelesninger for 4 karriereveiledningsstudenter Se kapittel 3 om karrieresentrenes åpningstider.

11 Karriereveiledning i fylkene 9 kompetanseheving for karriereveiledere/rådgivere i ungdomsskolen og Nav-ansatte. Nesten like mange tilbyr kompetanseheving for karriereveiledere/rådgivere i videregående skole. Rundt halvparten tilbyr kompetanseheving for lærere og ansatte i oppfølgingstjenesten. Noen få tilbyr forelesninger for karriereveiledningsstudenter. 4.3 Kvalitetsheving og kvalitetssikring Undersøkelsen har ikke hatt som mål å evaluere kvaliteten på arbeidet som karrieresentrene utfører. For å få et inntrykk av hvordan senterlederne vurderer sitt tilbud, stilte vi imidlertid spørsmål om blant annet faglig kvalitet, ansattes bidrag til utvikling og systemer for kvalitetssikring. Senterlederne ble bedt om å vurdere i hvilken grad de var enige i at veiledningen de tilbyr, er av høy faglig kvalitet. 22 av 36 ledere (61 prosent) oppga at de var helt enige i dette, elleve svarte at de var delvis enige, mens to svarte nøytralt. Kun én sa seg delvis uenig i denne påstanden. Vi ba senterlederne om å vurdere i hvilken grad de er enige i at de ansatte bidrar til utvikling av karrieresenterets tjenester og aktiviteter. Her oppga 33 av 35 (94 prosent) at de var enige, mens kun to svarte nøytralt eller helt uenig. På et tilsvarende spørsmål ble lederne bedt om å vurdere påstanden «Karrieresenteret er et aktivt fagmiljø innen karriereveiledning». Her sa 29 av 34 (85 prosent) seg enige, mens fire svarte nøytralt, og bare én var helt uenig. Et flertall av karrieresentrene fokuserer på fire aktiviteter rettet mot kvalitetssikring og kvalitets heving av senterets arbeid. Disse fire er: systemer for registrering av kontaktinformasjon til brukerne årshjul (plan for aktivitet) evaluering av kurs systemer for registrering av senterets aktivitet 4.4 Samarbeid med ulike aktører Undersøkelsen viser at karrieresentrene samarbeider med både fylkeskommunale, kommunale, statlige og private aktører. Mer enn 80 prosent av sentrene samarbeider med voksenopplæringssentre, oppfølgingstjenesten, videregående skoler og lokalt næringsliv. Kun ett av 36 sentre oppgir at de ikke har eller har hatt et aktivt samarbeid med Nav i løpet av det siste året. Mange oppgir også samarbeid med universitet og høyskoler, ungdomsskoler og attføringsbedrifter. I underkant av halvparten samarbeider med fagskoler, kriminalomsorgen og bedrifter i omstilling. I tillegg spesifiserer åtte sentre at de har andre samarbeids partnere som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Folkeuniversitetet, Flyktningetjenesten og opplæringskontor. I undersøkelsen kommer det også fram at karrieresentrene er aktive bidragsytere i utdannings- og Figur 4. Senterlederundersøkelsen: Hvilke aktiviteter eller tilbud ivaretar karrieresenteret når det gjelder kvalitetsheving og kvalitetssikring av senterets arbeid? Flere svar er mulig. Antall. N=34 Systemer for registrering av kontaktinformasjon til brukere Årshjul (plan for aktivitet) Evaluering av kurs Systemer for registrering av senterets aktivitet (kurs, telefonhenvendelser, e-post, samtaler etc.) Systemer for registrering av brukeres tilfredshet Etiske retningslinjer 17 Utarbeider årsmelding

12 10 Karriereveiledning i fylkene yrkesrådgivingen i grunnopplæringen. Alle karrieresentrene bidrar når det gjelder faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Videre bidrar godt over halvparten i «Prosjekt til fordypning» i fag- og yrkesopplæringen i videregående skole. I Arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet er det knapt en tredjedel som er involvert. Karrieresenterlederne blir spurt om i hvilken grad de finner det utfordrende å samarbeide med de ulike aktørene. Svarene tyder på at senterlederne er nokså delt i sin vurdering av dette. Det er ikke overraskende at lokale samarbeidsforhold varierer, blant annet på grunn av ulik organisering i fylkene, geografi og andre lokale forhold. Respondentene påpekte også at begrepet «utfordrende» kan forstås på flere måter, noe som bør tas med i betraktning når det gjelder svarene som er gitt. 4.5 Hvordan informerer karrieresentrene? Karrieresentrene informerer innbyggerne i fylket om sitt tilbud på mange ulike måter. Det er tre informasjonskanaler som er særlig vanlige. Disse er «jungeltelegrafen», fylkeskommunens nettside og karrieresenterets nettsider. Navs nettsider er imidlertid en informasjonskanal for bare en fjerdedel. I underkant av halvparten av sentrene benytter sosiale medier som informasjonskanal. Andre informasjonskanaler som blir spesifisert, er messer i samarbeid med Nav og andre, samt direkte informasjon til fastlegene og opplæringskontor. Når det gjelder samarbeid med Nav, svarer tolv av 35 senterledere (34 prosent) at det er utfordrende, mens tolv svarer at det er lite utfordrende. Elleve senterledere svarer nøytralt på dette spørsmålet. På spørsmål om samordning med andre veiledningsinstanser svarer 13 av 33 ledere (39 prosent) at det er utfordrende, mens like mange svarer at det er lite utfordrende. Sju svarer nøytralt på dette spørsmålet. Partene i arbeidslivet er de aktørene som flest senterledere synes det er utfordrende å samarbeide med, men det er likevel i underkant av halvparten som svarer dette. Tolv svarer nøytralt på dette spørsmålet, og sju opplever det som lite eller svært lite utfordrende. Ny GIV 6 er et initiativ som inviterer karrieresentrene til samarbeid, og det kommer fram i undersøkelsen at ti av 32 ledere ved karrieresentre (31 prosent) opplever dette samarbeidet som utfordrende. Elleve ledere opplever det som lite utfordrende, mens elleve svarer nøytralt. De fleste opplever samarbeidet med fylkeskoordinatoren for karriereveiledning som minst utfordrende. 20 av 33 (61 prosent) svarer at dette er lite utfordrende, mens ti svarer nøytralt. Kun tre svarer at det er utfordrende. 6 Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Partnerskap i karriereveiledning

Partnerskap i karriereveiledning ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold av Lene Nyhus og Katrine Blystad Solbu ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010

Forord. Vi vil også takk oppdragsgiver for nyttige innspill og kommentarer i arbeidet. Trondheim 11. januar 2010 Forord SINTEF Teknologi og samfunn presenterer med dette den første av i alt tre rapporter fra evalueringen av skolens rådgivning i Norge. Denne rapporten presenterer de viktigste funnene fra vår kartlegging

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer