Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60"

Transkript

1 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra 5. mars DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 1 MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Formålet med tilskuddsordningen at unge og voksne i alle livsfaser får et likeverdig tilbud om karriereveiledning. Tilskuddet til de fylkesvise partnerskapene for karriereveieldning skal bidra til å styrke kvaliteten og sikre tilgang til karriereveiledning i hele landet. Tilskuddet skal videre bidra til å samordne informasjon og kunnskap hos alle veiledningsaktørene i fylkene slik at brukeren får et helhetlig veiledningstilbud. Tilskuddsordningen skal bidra til: å utvikle arbeidet med karriereveiledning i de ulike sektorene i fylket å øke samarbeid om og koordinering av karriereveiledning mellom de ulike aktørene i fylket å heve kvaliteten og profesjonaliteten i karriereveiledningen likeverdig tilbud for karriereveiledning mellom fylkene 1.2 Tilskuddsmottaker Tilskuddsmottaker er fylkeskommunene. 1.3 Målgruppe Målgruppen er de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. 2 OM TILSKUDDSORDNINGEN Tilskuddet består av to deler: 1. Grunntilskudd 2. Stimuleringstilskudd Grunntilskuddet tildeles alle fylkeskommuner som har oppfylt kriteriene under punkt 3.1. Stimuleringstilskuddet skal stimulere til etablering av karrieresenter i fylker som ennå ikke har opprettet dette og/eller til utviklingstiltak innenfor rammene av karrieresentrenes virksomhet, jf. punkt 3.2

2 3 TILDELINGSKRITERIER 3.1 Grunntilskudd Grunntilskuddet tildeles fylkeskommuner med fylkesvise partnerskap for karriereviledning som har: - en signert partnerskapsavtale mellom minimum fylkeskommunen og Nav-fylke. - en koordinerende funksjon som styrker samarbeid og samordning mellom veiledningsaktørene i fylket. - minimum ett fylkesvis karrieresenter som tilbyr gratis karriereveiledning til alle voksne over 19 år, bidrar til kompetanseutvikling for karriereveiledere i grunnskolen, videregående opplæring og Nav og kvalitetssikrer arbeidet gjennom bruk av brukerundersøkelse og årsrapportering til Vox. Et karrieresenter er partnerskapets utadrettede tjeneste som ivaretar dets mål gjennom blant annet å tilby karriereveiledning til alle voksne over 19 år, og som gjennom sin aktivitet bidrar til kvalitesheving av minimum rådgivningen i skolen og veiledningen i NAV og styrker tverrsektorielt samarbeid. Tilskuddsfordeling skjer på bakgrunn av rapportering til tilskuddsforvalter, og tilskuddet fordeles likt mellom fylkeskommuner som oppfyller kriteriene ovenfor. Tilskuddsmottaker sender inn en kort rapport med dokumentasjon av at kriteriene er oppfylt til tilskuddsforvalter i forkant av utbetaling av tilskuddet. 3.2 Stimuleringstilskudd Stimuleringstilskudd tildeles til fylkeskommuner etter søknad. Det kan tildeles midler til følgende formål: Til etablering av karrieresenter i fylker som ennå ikke har opprettet dette. Fylket må ha vedtatt etablering før tilskuddet utbetales. Til utviklingstiltak innenfor rammene av karrieresentrenes virksomhet. Måloppnåelse beskrives i en årlig rapport til tilskuddsforvalter, jf. punkt OPPFØLGING OG KONTROLL Fylkeskommunen skal ha tilfredsstillende system for intern kontroll. Dokumentasjon på rutiner for intern kontroll skal foreligge. Det skal foretas en formalia- og rimelighetskontroll av rapporter og regnskap. Det innsendte materialet skal videre gjennomgås for å vurdere om gjennomførte utviklingsaktiviteter er i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen. Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver for å kontrollere at forutsetningen for tildelingen av tilskuddet er oppfylt. 5 EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i Retningslinjer for oppfølging og evaluering av tilskudds- og stønadsordninger, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999 og revidert senest 28. mai Side 2

3 Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringene skal gi informasjon om tilskuddsordningen er effektiv i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for denne tilskuddsordningen. Tilskuddsforvalter har ansvar for å vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6 ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Vox har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen. Kun stimuleringstilskuddet tildeles etter søknad. Punktene 7 og 8.1 gjelder derfor kun stimuleringstilskuddet. 7 KUNNGJØRING AV ORDNINGEN Tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning kunngjøres i brev til partnerskap for karriereveiledning v/fylkeskommunene. 8 SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG Grunntilskudd tildeles på bakgrunn av rapportering fra foregående år og tilskuddsforvalters vurdering av om partnerskapet oppfyller kriteriene for tildeling. 8.1 Søknad om tilskudd Stimuleringstilskudd tildeles etter søknad. Kriterier fastsettes fra år til år og annonseres i kunngjøringsbrevet. 8.2 Brev om tilskudd Tilskuddsbrevet fra Vox til tilskuddsmottaker skal inneholde: Tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet utbetalingstidspunkt tidspunkt for registrering og rapportering av aktiviteter krav til regnskap og rapportering, herunder frister varsel om tilskuddsmottakerens plikt til å melde fra dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort omtale av mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottakeren ikke benytter midlene til riktig formål eller ikke oppfyller kravene til rapportering og oppbevaring av regnskapsdata Side 3

4 varsel om tilskuddsforvalters og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for utbetaling av tilskuddet og at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement 10 og lov om Riksrevisjonen 12 forbehold om bevilgningsendring: Vox' tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap 258 post 60 (budsjettermin). 9 REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal skje i henhold til Vox' hovedinstruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Vedtak om utsettelse av utbetaling eller opphør av tilskudd kan fattes dersom tilskuddsmottakeren ikke har oppfylt de krav som departementet og Vox har stilt til virksomheten. I de tilfeller vedtak om tilskudd er fattet, kan tilskuddet helt eller delvis falle bort dersom det er gitt uriktige opplysninger som har virket inn på avgjørelsen tilskuddsmottakeren bruker midlene til andre formål enn forutsatt Dersom tilskuddsmottaker har gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for utmåling av tilskuddet, kan tilskuddsmottaker pålegges å betale tilbake hele eller deler av tilskuddet. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal Finansdepartementets retningslinjer for departementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrenten benyttes, jf. brev fra Finansdepartementet av 14. april Forsinkelsesrentesatsen fastsettes hvert halvår og kunngjøres på Finansdepartementets nettsider. 10 RAPPORTERING FRA TILSKUDDSMOTTAKER 10.1 Rapport fra tilskuddsmottaker Tilskuddsmottaker skal innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet, avgi rapport med oversikt over gjennomførte tiltak. Rapporteringen er elektronisk og omfatter revidert prosjektregnskap og gjennomføring av tiltak. For stimuleringstilskuddet skal det utarbeides et prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet fra Vox har blitt benyttet Grunntilskuddet Tilskuddsmottaker sender inn en kort rapport med dokumentasjon av at kriteriene er oppfylt i forkant av utbetaling av tilskuddet, jf. punkt Stimuleringstilskuddet Tilskuddsmottaker skal rapportere inn prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddet fra Vox har blitt benyttet. I tillegg skal det skrives en kort rapport som beskriver måloppnåelse i henhold til kriteriene for tildelingen av tilskudd, jf. punkt 3.2. For øremerkede tilskudd mindre enn frafalles krav til rapportering, jf. økonomi reglementet for staten, pkt Side 4

5 10.2 Rapport fra tilskuddsforvalter Vox skal innen 1. april hvert år gi departementet en rapport på ordningen, og skal gi sin vurdering av måloppnåelsen i ordningen og av et eventuelt behov for å evaluere tilskuddsordningen. 11 KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 12 KONTROLLRUTINER Vox skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av innsendte rapporter. Det innsendte materialet skal videre gjennomgås for å vurdere om gjennomførte aktiviteter er i samsvar med målsetningene for ordningen. Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver for å kontrollere at forutsetningene for tildeling av tilskudd er oppfylt. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres i samsvar med Kunnskapsdepartementets rutine for tilskuddskontroll. Tilsvarende gjelder for rapportering om gjennomført kontroll i årsrapporten til departementet. Side 5

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ivar Gaasland Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-41 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer