Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS"

Transkript

1 Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato og gjelder inntil nye retningslinjer blir fastsatt. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium for alle utdanningsnivå innenfor romrelatert opplæring. Senteret er samlokalisert med Andøya Rakettskytefelt. NAROM (1) nyttiggjør seg den etablerte infrastrukturen ved Andøya Rakettskytefelt og forskningsstasjonen ALOMAR, som er et atmosfæreobservatorium på Andøya. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Målet med tilskuddsordningen er å skape større interesse for real- og teknologifagene og å arbeide med å få en posisjon for Norge innenfor internasjonalt samarbeid om romopplæring. 1.2 Tilskuddsmottaker Tilskuddsmottaker er NAROM AS. 1.3 Målgruppe Målgruppen for NAROM er elever og lærere i grunn- og videregående skole, studenter innen relevante fagområdet på høyere nivå, lærerstudenter, lærere og lærerutdannere samt internasjonalt samarbeid og prosjekt innen romrelatert opplæring. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE NAROM, enten selv eller i samarbeid med andre aktuelle aktører nasjonalt eller internasjonalt, skal: (1) NAROM AS er et datterselskap av Andøya Rakkettskytefelt (ARS). ARS er et aksjeselskap som eies 10 % av Kongsberg Defence & Aerospace og 90 % av Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

2 bidra til utvikling av flere nettbaserte læringsressurser. legge til rette for besøk av lærere, elever og studenter fra grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner som deltar i aktivitetene til NAROM. initiere, utvikle og gjennomføre årlig ulike opplæringstiltak. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen: årsrapport om virksomheten foregående år (sendes Utdanningsdirektoratet senest 28. februar det påfølgende året; årsrapporten skal omtale antall ulike opplæringstiltak som er initiert, utviklet og gjennomført antall lærere, elever og studenter fra grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner som har deltatt i NAROMs ulike aktiviteter informasjon om utvikling av eventuelle nye nettbaserte læringsressurser revisorattestert årsregnskap, med revisors beretning, sendes Utdanningsdirektoratet senest per 1. juni året etter regnskapsåret 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Hva tilskuddet kan benyttes til Tilskuddet fastsettes i samsvar med Stortingets bevilgning på budsjettposten. NAROM bruker primært tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til aktiviteter som er knyttet til grunnopplæringen. 3.4 Beregningsregler Denne tilskuddsordningen har ingen beregningsregler. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Det skal foretas en formalia- og rimelighetskontroll av årsrapport og revisorattestert årsregnskap. Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver for å kontrollere at tilskuddet er brukt etter forutsetningene. 5. EVALUERING Retningslinjer for evalueringer er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. november 1999 og er senest revidert 28. mai Side 2

3 Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å vurdere behovet for å evaluere ordningen. Side 3

4 DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Utdanningsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen og har ansvar for: utforming av tilskuddsbrev utbetaling av tilskudd kontrolloppgaver rapportering til departementet om gjennomført kontroll 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN Ordningen kunngjøres ikke. 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG Utdanningsdirektoratet b e h a n d l e r s ø k n a d e n o g sender tilskuddsbrev til NAROM. Tilskuddsbrevet skal inneholde følgende informasjon: mottakers navn, adresse og organisasjonsnummer målet med tilskuddsordningen vilkår knyttet til bruk av midlene tilskuddsbeløp utbetalingsordning krav til rapportering og oppbevaring av regnskapsdata forbehold om bevilgningsendring: ''Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 226 post 70 i [budsjettermin]." kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementets 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen mulige reaksjonsformer ved brudd på forutsetningene for tilskuddet 9. UTBETALING AV TILSKUDDET Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til Utdanningsdirektoratets instruks for økonomiforvaltning. NAROM må sende søknad om årlig tilskudd til Utdanningsdirektoratet innen 28. februar. Side 4

5 Utbetaling skal skje to ganger per år på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Eventuelt mindreforbruk skal i utgangspunkt komme til avkorting på neste års utbetaling. 10. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER Tilskuddsmottaker skal senest innen 28. februar sende å r s rapport om virksomheten foregående år, og innen 1. juni året etter regnskapsåret sende revisorattestert årsregnskap, med revisors beretning Utdanningsdirektoratet. Statstilskuddet skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det innsendte årsregnskap skal være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor. 12. OPPFØLGINGS- OG KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal utføre en formalia- og rimelighetskontroll av regnskap og rapporter. Utdanningsdirektoratet skal kontrollere at statstilskuddet er inntektsført i resultatregnskapet og at årsregnskapet er revidert av registrert- eller statsautorisert revisor. Det kan etter en vurdering av risiko og vesentlighet iverksettes stikkprøver for å kontrollere at tilskuddet er brukt etter forutsetningene. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte og meddeles departementet i Utdanningsdirektoratets årlige tilskuddskontroll. Side 5

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene.

Følgende ble i 2010 bevilget for de reviderte områdene. Riksrevisjonen Vår saksbehandler Evy Nilsen, 22 24 13 58, Siri Paulsrud, 22 24 14 64 Vår dato Vår referanse 07.04.2011 3 2010/01463/ENI/STP/rih Deres dato Arkivkode 670 Deres referanse Utsatt offentlighet

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer