DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING"

Transkript

1 Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. Tilskuddet er en fireårig forsøksordning. Retningslinjene gjelder for forsøksperioden eller til nye retningslinjer fastsettes. DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Tilskuddet skal bidra til økt lærertetthet på ungdomstrinnet ved skoler som har en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer i ordinær undervisning 1 på ungdomstrinnet, og som har grunnskolepoeng under snittet for landet. Formålet med økt lærertetthet er å støtte opp om skolenes arbeid med tilpasset opplæring, å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant, samt styrke de grunnleggende ferdighetene. Målet er at elevene skal oppleve økt mestring og bedre læringsutbytte. Det er og et mål å se om tiltaket kan bidra til å styrke læringsmiljøet og redusere behovet for spesialundervisning. Tiltaket skal følgeevalueres for å gi mer kunnskap om effekter av tiltaket sett opp mot disse målene. 1.2 Tilskuddsmottaker Kommuner med skoler som oppfyller kriteriene for tilskudd, jf. punkt Målgruppe Elever på ungdomstrinnet ved skoler som skoleåret hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer i ordinær undervisning 2 på ungdomstrinnet, og grunnskolepoeng under snittet for landet. 1 Med ordinær undervisning menes det gjennomgående i disse retningslinjene beregnet gruppestørrelse 2, som er beregnet på bakgrunn av informasjon om skolene slik dette blir rapportert i Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 er forholdet mellom antall elevtimer og lærertimer på ungdomstrinnet i ordinær undervisning, dvs. alle timer unntatt timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring. 2 Jf. fotnote 1. Side 1 av 6

2 Skolene som oppfyller disse kriteriene er identifisert. Oversikten ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, 2. KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE Kriterium: Økt lærertetthet i ordinær undervisning 3 på ungdomstrinnet ved skolene som er omfattet av tilskuddet, tilsvarende det antall årsverk som det tildeles midler til. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelse iht. kriteriene: Utdanningsdirektoratet vil hente ut og sammenstille data fra ulike informasjonssystemer som i sum vil kunne si noe om utviklingen på målekriteriene for ordningen. Aktuelle informasjonssystemer vil for eksempel være GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Vilkår for å få støtte Midlene skal gå til å øke lærertettheten i ordinær undervisning 4 på ungdomstrinnet med inntil 1, 2, 3, 4 eller 5 årsverk ut over utgangsnivået for skoleåret på de skolene som oppfyller kriteriene. Såfremt årsverkene benyttes til ordinær undervisning 5, er det opp til kommunene og skolene selv å avgjøre hvordan undervisningen organiseres. Kommunene skal innen gjeldende frist sende søknad første året (2013), og deretter hvert år de neste tre årene søke om å få videreført tilskuddet. Det kan kun søkes om midler for de av skolene som oppfyller kriteriene første tilskuddsår. Listen over skoler vil ikke bli utvidet i fireårsperioden. Ved organisatoriske endringer i skoledriften av skole(r) som inngår i listen, vil det i hvert enkelt tilfelle måtte vurderes om kriteriene er oppfylt. Det er en forutsetning for tildeling av midler at disse skal brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning 6 på ungdomstrinnet ved skolene som er omfattet av tilskuddet. Lærertettheten må økes tilsvarende det antall årsverk det tildeles midler for. Lærerressursene ved disse skolene må økes ut over ressursnivået i ordinær undervisning 7 slik det er før tildeling av midler. Med det menes ressurssituasjonen ved disse skolene skoleåret Jf. fotnote 1. 4 Jf. fotnote 1. 5 Jf. fotnote 1. 6 Jf. fotnote 1. 7 Jf. fotnote 1. Side 2 av 6

3 Ved opphør eller større endring av hele eller deler av skoledriften hos skole(r) som inngår i grunnlaget for tilskuddet kan direktoratet justere tilskuddsgrunnlaget, og eventuelt allerede utbetalte tilskudd, til kommunene hvor opphøret/endringen skjer eller har skjedd. 3.2 Beregningsregler Kommunene tildeles midler til ett eller flere lærerårsverk per skole som kommer inn under ordningen på grunnlag av elevtall for 8. til 10. trinn i skoleåret , ut fra følgende: 0-99 elever: 1 årsverk elever: 2 årsverk elever: 3 årsverk elever: 4 årsverk 400+ elever: 5 årsverk Kommunene kan søke om midler til å øke antall årsverk til inntil det antallet lærerårsverk skolestørrelsen tilsier. Tilskuddet per årsverk gis ut fra sats fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet tildeles for ett skoleår av gangen og utbetales i to omganger. Tilskuddet for høsten 2013 utbetales innen 15. mars 2013 og tilskudd for våren 2014 utbetales innen 15. januar Også i påfølgende skoleår utbetales tilskudd to ganger i løpet av vårsemesteret (innen 15. januar for gjeldende vårhalvår og innen 15. mars for kommende høst). Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgninger i statsbudsjettet har dermed direkte innvirkning på størrelsen på tilskudd som kan innvilges. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Det kan etter en vurdering av risiko- og vesentlighet iverksettes stikkprøver av rapporterte opplysninger, jf. punkt 10, for å kontrollere om tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordningen er gitt i Retningslinjer for evalueringer, senest fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. mai Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordningen er effektiv i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for denne tilskuddsordningen. Denne tilskuddsordningen følgeevalueres. Side 3 av 6

4 DEL II FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltningen av tilskuddordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for: årlig å kunngjøre ordningen saksbehandling vedrørende tilskuddet utforming av tilskuddsbrev beregne og utbetale tilskudd datainnsamling fra informasjonssystemer for å kunne kommentere måloppnåelse kontroll mot kriteriene som ligger til grunn for tildeling av midler, jf. punkt 2 og 13 rapportering og oppfølging 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN Utdanningsdirektoratet orienterer om ordningen via FM-nett, Udir.no og brev som sendes kommunene. Kommunene plikter å informere de aktuelle skolene om tilskuddsordningen. 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG 8.1 Søknad om tilskudd Søknad om tilskudd sendes Utdanningsdirektoratet innen 31. januar for det kommende skoleåret. Kommunene må søke årlig gjennom fireårsperioden og midlene tildeles for ett skoleår om gangen. Kommunene sender inn søknad om tilskudd for sine skoler som omfattes av ordningen. Søknaden skal inneholde navn på skolen(e) og antall lærerårsverk (per skole) det søkes tilskudd for. Det kan ikke søkes om flere årsverk enn antallet årsverk som er oppgitt i oversikten over skoler som kan søke. Hvis søknaden ikke oppfyller kriteriene og forutsetningene i retningslinjene, jf. punkt 3.1, blir søknaden avslått. Et eventuelt vedtak om avslag meddeles søkeren i brev. 8.2 Tilskuddsbrev Tilskuddsbrevet skal inneholde opplysninger om formål med tilskuddsordningen, herunder målene en ønsker å nå gjennom dette hvordan tilskuddet er beregnet tilskuddsbeløp angivelse av utbetalingstidspunkt og utbetalingsmåte Side 4 av 6

5 forbehold om at bevilgningsendringer kan påvirke fremtidige tildelinger varsel om tilskuddsforvalters og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for tilskuddet og at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen 12 tredje ledd mulige reaksjonsformer dersom kommunene ikke benytter midlene til riktig formål 8.3 Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt kan direktoratet holde tilbake tilskudd, eventuelt kreve hele eller deler av dette tilbakebetalt. Ved feil i utregning eller utbetaling av tilskudd kan det foretas avregning i påfølgende tildeling, eller beløpet kan kreves tilbakebetalt. Ved opphør av hele eller deler av skoledriften hos skole(r) som inngår i grunnlaget for tilskuddet kan direktoratet kreve tilbakeført gjenstående midler som skriver seg fra tilskuddet. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for dette har gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrente og innkrevingskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev fra Finansdepartementet av REGISTRERING AV TILSKUDD, RESKONTROFØRING, ATTESTASJON OG ANVISNING Registrering av tilskudd, reskontroføring, attestasjon og anvisning skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets hovedinstruks for økonomiforvaltning. 10. UTBETALING Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til Utdanningsdirektoratets hovedinstruks for økonomiforvaltning, og på de tidspunktene som er angitt i tilskuddsbrevet til tilskuddsmottaker. Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskuddet til den enkelte kommune i to omganger. Tilskuddet for høsten 2013 utbetales innen 15. mars 2013 og tilskudd for våren 2014 utbetales innen 15. januar I påfølgende skoleår utbetales tilskudd to ganger i løpet av vårsemesteret (innen 15. januar for gjeldende vårhalvår og innen 15. mars for kommende høsthalvår) 11. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER Tilskuddsmottaker skal ikke rapportere på bruken av tilskuddet. Kommunene skal rapportere i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) på vanlig måte. Dersom direktoratet på bakgrunn av denne informasjonen ikke i tilstrekkelig grad kan vurdere Side 5 av 6

6 om vilkårene for tilskudd er oppfylt, vil direktoratet ta dette opp med de kommunene det gjelder og eventuelt be om ytterligere rapportering. Utdanningsdirektoratet vil sammenstille denne informasjonen i en årlig rapport til Kunnskapsdepartementet. Hvis en tilskuddsberettiget skole vedtas nedlagt, eller det gjøres andre vedtak som har en større påvirkning på ungdomstrinnene hos en eller flere av de tilskuddsberettigede skolene, skal kommunen snarest informere Utdanningsdirektoratet om dette. Flytting av klasser eller trinn til en annen skole er eksempler på slike vedtak Resultatinformasjon Den årlige rapporten fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet skal inneholde en oversikt over utgangsnivået på antall lærerårsverk den enkelte skole hadde per. 1. oktober for skoleåret , samt totalt antall lærerårsverk skolen hadde pr. 1. oktober for henholdsvis skoleårene , , og fortløpende når disse tallene foreligger Regnskap Tilskuddsmottaker skal ikke sende inn særskilt regnskap for dette tilskuddet. 12. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra registrert eller statsautorisert revisor på bruken av tilskuddet. 13. KONTROLLRUTINER Som et ledd i saksbehandlingen skal Utdanningsdirektoratet kontrollere at søker er berettiget til tilskudd og at tilskuddsgrunnlaget i søknaden er korrekt angitt. Dette innebærer blant annet at søknaden kun omfatter skoler som omfattes av ordningen og at antall nye årsverk pr. skole er korrekt. Det kan ut fra risiko og vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene kommunene gir ved søknad om tilskudd. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres tilfredsstillende. Utdanningsdirektoratet skal oppsummere resultatet av gjennomførte kontrolltiltak i direktoratets årlige tilskuddsrapport til departementet. Side 6 av 6

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer