Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60"

Transkript

1 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 1999, senest revidert 31. januar 2005 i følge 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i tilhørende Bestemmelser om statlig økonomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Målet for ordningen er å bidra til å sikre elever fra hele landet et nasjonalt tilbud i små- og/eller kostbare kurs i videregående opplæring. 1.2 Tilskuddsmottaker Mottakere av tilskuddet til drift er fylkeskommunene som driver landslinjer. Mottaker av tilskuddet til utstyr er Kommunenes Sentralforbund, som fordeler tilskuddet mellom de fylkeskommunene som har landslinjer. 1.3 Målgruppe Målgruppen er elever og læringer som får opplæring ved landslinjer. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium 1: Det gis opplæring ved landslinjer. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen ihht. kriterium 1: Oversikt over elever som får opplæring. Kriterium 2: Landslinjene er åpne for søkere fra hele landet. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen ihht. kriterium 2 Oversikt over fylkestilhørighet til elevene som får opplæring.

2 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Tilskuddsordningens rekkevidde Følgende kurstilbud får tilskudd som landslinje: Kurs Nivå Navn på skoler Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinreparatør VKI VKII Våler vgs, Blakstad vgs, Time vgs, Os vgs, Fauske vgs, Hesseng vgs Yrkessjåfør VKII, halvårskurs for voksne, modul I for lærlinger Våler vgs, Hønefoss vgs, Notodden vgs Blakstad vgs, Sauda vgs, Os vgs, Sogndal vgs, Kristiansund vgs, Ole Vig vgs, Melbu vgs, Alta vgs Flyfag Flytekniske fag VKI VKII Skedsmo vgs, Sola vgs, Asphaugen vgs, Bardufoss vgs Avionikk VKII Skedsmo vgs, Sola vgs, Asphaugen vgs Romteknologi VKII Andøy vgs Studieretning Musikk, dans og drama Valle vgs og Vinstra vgs (fordypning innen folkemusikk) Idrettsfag Meråker vgs (fordypning innen langrenn) Oppdal vgs (fordypning innen alpint og telemark) Frydenlund vgs (fordypning innen alpint) Steinkjer vgs (fordypning innen kombinert) Heimdal vgs (fordypning innen hopp og kombinert) Allmenne, økonomiske Nordreisa vgs og administrative fag (fordypning innen langrenn) Hovden vgs (fordypning innen alpint, snowboard og langrenn) Naturbruk Økologisk landbruk VKI, VKII Sogn jord- og hagebruksskule Tilskuddet går til drift og utstyr ved landslinjene. 2/7

3 3.2 Vilkår for å få tilskudd Det forutsettes at gjeldende læreplaner legges til grunn for opplæringen ved landslinjene opplæringen gjennomføres innen normal tid søkere fra hele landet skal stilles likt ved inntak til landslinjene de fylkeskommunene som får tilskudd til drift av landslinje ikke skal kreve gjesteelevsoppgjør fra andre fylker for disse tilbudene skolefylkene stiller nødvendige lokaler og skoleromsutstyr, verksteder, øvingsarealer o. l. til disposisjon for landslinjene. 3.3 Beregningsregler - fastsetting av tilskuddets størrelse Størrelsen på driftstilskuddssatsen for de forskjellige landslinjene blir vedtatt av Stortinget ved behandling av det årlige budsjettet. Utdanningsdirektoratet fastsetter en maksimal kapasitet for det enkelte tilbud som inngår som faktor i beregningen av driftstilskuddets størrelse. Driftstilskuddet blir utbetalt med 7/12 i vårhalvåret og 5/12 i høsthalvåret. For yrkessjåførskolene blir driftstilskuddet utbetalt med 6/12 både for vår- og høsthalvåret. Slik regnes driftstilskuddet for våren ut: 85% på bakgrunn av kapasitet: ((driftstilskuddssatsen * kapasitet)* 7/12)* 85% 15% på bakgrunn av elevtall: ((driftstilskuddssatsen * elevtall)* 7/12)* 15% Slik regnes driftstilskuddet for høsten ut: 85% på bakgrunn av kapasitet: ((driftstilskuddssatsen * kapasitet)* 5/12)* 85% 15% på bakgrunn av elevtall: ((driftstilskuddssatsen * elevtall)* 5/12)* 15% Slik regnes driftstilskuddet for yrkessjåfør ut både vår og høst: 85% på bakgrunn av kapasitet: ((driftstilskuddssatsen * kapasitet)* 6/12)* 85% 15% på bakgrunn av elevtall: ((driftstilskuddssatsen * elevtall omregnet til helårselever)* 6/12)* 15% Det blir ikke gitt tilskudd til klasser som ligger innenfor kapasiteten, men som ikke er startet opp. Der direktoratet ser at det er stor forskjell mellom planlagt og faktisk kapasitet, kan direktoratet redusere kapasiteten ved landslinjen fra neste skoleår. Fylkeskommunene må selv dimensjonere tilbudet etter behovet i arbeidslivet. Dette gjelder også for landslinjer. Kapasitetsmålet gitt av direktoratet er en øvre grense. Sogn jord- og hagebruksskule får årlig i tillegg 1,6 mill. kroner, jf. Budsjett-innst S II ( ). Dette tilskuddet utbetales med 7/12 på våren og 5/12 på høsten. Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslår for Utdanningsdirektoratet hvordan prioriteringen innenfor utstyr skal være. Direktoratet fatter vedtak på bakgrunn av forslaget fra KS. Størrelsen på tilskuddet til utstyr reguleres etter kapasitetsutnyttelsen ved landslinjene. Stor kapasitetsutnyttelse gir mindre tilskudd til utstyr, mens liten kapasitetsutnyttelse gjør det motsatte. 3/7

4 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Driftstilskuddet Elevlister fra fylkeskommunen skal vise at fylkeskommunen har opprettet et landslinjetilbud og dermed er tilskuddsberettiget. Fylkesmannen skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av elevlistene. Utdanningsdirektoratet kan innhente økonomisk informasjon fra enkelte fylkeskommuner når en finner det nødvendig. Det kan gjennomføres stikkprøver for å kontrollere grunnlaget for tilskudd. Utstyrstilskuddet KS sender inn regnskap som viser hvordan utstyrsmidlene er disponert. Det foretas en formalia- og rimelighetskontroll. 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i Overordnede retningslinjer og rutiner for evalueringer av tilskudds- og stønadsordninger, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, og senest revidert 1. januar Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvensen og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. 4/7

5 DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å: kunngjøre ordningen gjennom årlige rundskriv foreta beregning av tilskuddet utarbeide tilskuddsbrev utbetale tilskuddet foreta formalia- og rimelighetskontroll av elevlistene Direktoratet kan videredelegere følgende oppgaver til fylkesmennene: gjennomføre stikkprøvekontroll av elevlistene/søknaden sende elevlistene/søknaden til direktoratet samtidig rapportere om resultat av kontrollen til direktoratet 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 7.1 Kunngjøringsform Årlig skal Utdanningsdirektoratet sende et rundskriv som omhandler landslinjeordningen til fylkeskommunene med kopi til Kommunenes Sentralforbund og fylkesmennene. Som skoleeiere er det fylkeskommunene som skal informere elevene om de ulike landslinjetilbudene. 7.2 Innholdet i kunngjøringen Rundskrivet skal inneholde informasjon om: formålet med landslinjeordningen tilskuddssatser telletidspunkt og frist for innsendelse av elevlistene til direktoratet beregningsregler og saksbehandling omtale av utstyrsmidler til landslinjene krav til rapportering mulige reaksjonsformer ved feil/mangler i elevlistene sendt direktoratet fastsatte kontrollhandlinger 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSKUDD/AVSLAG Driftstilskuddet fylkeskommunen skal foreta elevtellinger per 1. april og 1. oktober, på standard skjema fylkeskommunen sender elevvlistene/søknad om driftstilskudd til fylkesmannen innen 15. april og 15. oktober 5/7

6 etter gjennomgang og kontroll av elevlistene har fylkesmannen frist til 1. mai og 1. november for innsending til Utdanningsdirektoratet direktoratet foretar omregning til helårselever, utregning av driftstilskudd og sender tilskuddsbrev til fylkeskommunen. Utstyrstilskuddet Kommunenes Sentralforbund skal legge fram for direktoratet en prioritert liste over hvordan de ønsker å bruke tilskuddet. Denne listen skal godkjennes av direktoratet. 8.1 Tilskuddsbrevet Tilskuddsbrevet skal inneholde: tilskuddsmottakers navn og adresse tilskuddsmottakers bankkontonummer formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til tilskuddsbeløpet utbetalingsordning vilkår som knytter seg til bruken av midlene kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsregl. 17 mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetninger med tilskuddet forbehold om bevilgningsendring: Direktoratets tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 225 post 60 [budsjettermin]. 9. UTBETALING AV TILSKUDD Med unntak av landslinjene innen yrkessjåførfaget utbetales driftstilskuddet med 7/12 i vårhalvåret og 5/12 i høsthalvåret. For landslinjene innen yrkessjåførfaget utbetales driftstilskuddet med 6/12 i vårhalvåret og 6/12 i høsthalvåret. Når det gjelder utstyrstilskuddet betales største delen av tilskuddet ut etter at driftstilskuddet for vårhalvåret er utbetalt og i desember utbetales som utstyrstilskudd det som er igjen på posten etter at driftstilskuddet for høsten er utbetalt. Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratet instruks for økonomiforvaltning. Utbetaling skjer på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt kan direktoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utrekningen kan det foretas avrekning i påfølgende tilskudd. Når tilskuddsforvalter har reis krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal Finansdepartementets retningslinjer for departementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrenten benyttes, jf. brev fra Finansdepartementet av 14. april RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER I det årlige rundskrivet skal det gjøres oppmerksom på hvilke krav direktoratet stiller til rapportering. 6/7

7 Driftstilskuddet Fylkeskommunene skal foreta elevtellinger per 1. april og 1. oktober på standard skjema. Søknad med elevlistene skal oversendes samlet fra fylkeskommunen til fylkesmannen innen 15. april og 15. oktober. Elevlistene skal inneholde informasjon om hvilket fylke elevene/lærlingene ved landslinjetilbudene kommer fra. Dette skal gi informasjon om tilbudet benyttes av elever/lærlinger fra hele landet. Elevlistene viser hvor mange elever/lærlinger som deltar ved de ulike landslinjene. Utstyrstilskuddet Kommunenes Sentralforbund skal sende en oversikt over hvordan de ønsker å bruke utstyrsmidlene inneværende år. De skal også sende regnskap til direktoratet innen utgangen av 1. halvår året etter. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor for driftstilskuddet. Utstyrsmidlene som utbetales til Kommunenes Sentralforbund er underlagt Kommunenes Sentralforbunds revisjonsordninger. 12. KONTROLLRUTINER Fylkesmannen skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av elevlistene, dette innebærer bl.a. å kontrollere at elevlistene bare omfatter elever som går på det som er landslinjetilbudet og at alderskriterier der det finnes er oppfylt. I tillegg skal fylkesmannen ut fra risiko- og vesentlighet vurdere behovet for å foreta stikkprøver av opplysningene skoleeier gir ved søknad om tilskudd. Fylkesmannen skal ved stikkprøvekontroll be om dokumentasjon fra skoleeier på at opplysningene som framgår av elevlistene/søknaden er riktige. Resultatet av kontrollen skal rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet kan innhente økonomisk informasjon fra enkelte fylkeskommuner når en finner det nødvendig. Direktoratet informerer om gjennomført kontroll til Utdannings- og forskningsdepartementet i årsrapporten. 7/7

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73, Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer