Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov"

Transkript

1 Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov under statsbudsjettets kap. 225 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2005, senest revidert av Kunnskapsdepartementet , i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i tilhørende Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor eller bedrifter med ansvar for Lærlinger med særskilte behov. Lærling er den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1, 4-5 og 4-6. Lærekandidater med særskilte behov. Lærekandidat er den som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1, 4-5 og 4-6. Kandidater som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev. Det skrives en opplæringskontrakt. I disse retningslinjene benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kandidater som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev, benevnes som kandidater. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. I tillegg skal tilskuddsordningen stimulere lærebedrifter til å gi kandidater muligheten til å oppnå praksisbrev. Intensjonen er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til lærlinger/lærekandidater/kandidater med særskilte behov som ikke dekkes av de ordinære tilskudd til lærebedrifter. 1.2 Tilskuddsmottaker Lærebedrifter. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. 1

2 1.3 Målgruppe Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov under 25 år, jf opplæringsloven 3-1 tredje ledd. Med særskilte behov menes her manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg er kandidater under 25 år som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev, i målgruppen. Norskopplæring for språklige minoriteter utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsposten. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: lærlinger med særskilte behov får lærekontrakt lærekandidater med særskilte behov får opplæringskontrakt kandidater får opplæringskontrakt. Opplysninger som skal belyse måloppnåelsen iht. kriteriet: antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som får lærekontrakt/opplæringskontrakt antall kandidater som får opplæringskontrakt antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som får lærekontrakten/opplæringskontrakten hevet antall kandidater som får opplæringskontrakten hevet. 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Tildelingskriterier Lærebedrift som har inngått lærekontrakt med lærlinger med særskilte behov opplæringskontrakt med lærekandidater med særskilte behov opplæringskontrakt med kandidater kan via fylkeskommunen søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd for maksimalt ett år om gangen. Dersom det er behov for tilskudd utover ett år for samme lærling/lærekandidat/kandidat, må det sendes ny søknad hvor det skal ligge ved en rapport fra foregående tilskuddsperiode, som viser hvordan midlene er benyttet. Perioden det søkes tilskudd for må ha en start- eller sluttdato som er innenfor +/- 12 måneder i forhold til gjeldende budsjettår. 3.2 Beregningsregel Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet har direkte innvirkning på størrelsen på tilskuddet som kan innvilges. Ekstra personellressurser Lærebedrift som har ansvar for lærlingen/lærekandidaten/kandidaten kan få tilskudd for maksimum 6 klokketimer per uke i 47 uker. 2

3 Dersom det samlede timetall for søkerne overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Utdanningsdirektoratet skal: rapportere om antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som lærebedrifter søker om tilskudd for rapportere om antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som lærebedriften får innvilget søknaden for foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene og rapporter fra fylkeskommunene kunne foreta stikkprøvekontroller av opplysningene tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd ved behov. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra vesentlighet og risiko. 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i "Retningslinjer for oppfølging og evaluering av tilskudds- og stønadsordninger", fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999 og revidert 15. november Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Utdanningsdirektoratet skal løpende vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å: kunngjøre ordningen behandle søknader gjennomføre en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene utarbeide tilskuddsbrev utbetale tilskuddet innhente rapporter forberede klagesaker vedrørende tilskudd rapportere, følge opp og kontrollere. 3

4 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 7.1 Kunngjøringsform Tilskuddsordningen kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside. Det er fylkeskommunene som skal informere lærebedriftene om muligheten for å søke om dette tilskuddet. 7.2 Innholdet i kunngjøringen Følgende kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside: mål for ordningen tildelingskriterier, herunder beregningsregler krav til søknaden søknadsskjema veiledende tilskuddssats pr. klokketime til ekstra personellressurser søknadsfrist krav til rapportering 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG 8.1 Søknad om tilskudd Lærebedriften sender inn søknad til fylkeskommunen. Søknaden skal kvalitetssikres av fylkeskommunen som har det faglige og administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket, jf. opplæringsloven 4-8. Fylkeskommunen skal benytte elektronisk søknadsskjema. Søknaden fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde opplysninger om følgende når søknaden gjelder tilskudd for lærling eller lærekandidat med særskilte behov: hvilke vansker/funksjonshemminger lærlingen eller lærekandidaten har, og hvilke særskilte behov for tilrettelegging dette medfører. Det må vedlegges en sakkyndig vurdering av nyere dato fra pedagogiskpsykologisk tjeneste og eventuelt uttalelse fra andre faginstanser som dokumenterer dette. Uttalelsen bør være utarbeidet i samarbeid med lærlingen eller lærekandidaten og lærebedriften hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for en begrunnelse fra fylkeskommunen som dokumenterer behovet for tilskuddet en redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet kopi av inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt dersom søknaden gjelder lærling eller lærekandidat som har mottatt tilskudd tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. Det er utarbeidet skjema for lærebedriften og mal for tilråding fra fylkeskommunen. Skjemaene finnes på nettsiden Søknaden fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde opplysninger om følgende når søknaden gjelder tilskudd for kandidat som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev: 4

5 hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for kopi av inngått opplæringskontrakt en begrunnelse fra fylkeskommunen som dokumenterer behovet for tilskuddet dersom søknaden gjelder kandidat som har mottatt tilskuddet tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. Søknadsskjema for lærebedriften og elektronisk søknadsskjema for fylkeskommunen finnes på nettsiden 8.2 Søknadsfrist Søknaden skal være mottatt av Utdanningsdirektoratet innen 30. juni. 8.3 Tilskuddsbrevet Tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet til fylkeskommunen skal inneholde: tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer målet med tilskuddsordningen, hvilken lærling/lærekandidat/kandidat tilskuddet skal benyttes til og hvilke tiltak det gis tilskudd til tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet utbetalingstidspunkt vilkår for bruken av midlene behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd, eks. dersom lærekontrakt/opplæringskontrakt blir hevet i tilskuddsperioden mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet krav til rapportering varsel om tilskuddsforvalter og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for tilskudd og at midlene benyttes etter forutsetningene forbehold om bevilgningsendring: Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet. Tilsagn om tilskudd meddeles den enkelte lærebedrift med brev fra fylkeskommunen. 9. REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets instruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet skal utbetales til fylkeskommunen når søknad om tilskudd er innvilget. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan Utdanningsdirektoratet kreve at for mye utbetalt tilskudd tilbakebetales. Når Utdanningsdirektoratet har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrenten og innkrevingskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev datert fra Finansdepartementet. 5

6 10. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER / - FORVALTER Fylkeskommunen skal rapportere til Utdanningsdirektoratet innen tre måneder etter søknadsperiodens utløp, og innen tre måneder etter at fagprøven/en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøven/kompetanseprøven er avholdt. Skjema for rapportering finnes på nettsiden Utdanningsdirektoratet skal rapportere til departementet om: antall lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov antall lærebedrifter som tar inn kandidater antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som utløser tilskuddet. I tillegg skal det rapporteres på hvor mange lærekontrakter/opplæringskontrakter som blir hevet i løpet av kontraktsperioden. Informasjon om gjennomført kontroll og resultat av denne rapporteres til departementet i forbindelse med Utdanningsdirektoratets rapport om tilskuddskontroll. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 12. KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av søknadene. Det kan i tillegg foretas stikkprøver av opplysningene fylkeskommunene gir ved søknad om tilskudd. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 6

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73, Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer