Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram"

Transkript

1 Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2010 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i tilhørende Bestemmelser om statlig økonomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato, og gjelder inntil nye retningslinjer blir fastsatt. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i alle EU-program på området utdanning og opplæring. Midlene på denne posten skal dekke Norge sitt bidrag til Cedefop i Hellas (EU sitt utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring), utgifter til nasjonal ekspert ved SiU (Senter for internasjonalisering av høgere utdanning) og nasjonal drift av Det europeiske ungdomsparlamentet (EUP) eller European Youth Parliament (EYP). Tilskuddet vil medvirke til at Norge deltar i forpliktende samarbeid på tvers av landegrensene for å oppnå internasjonalisering av norsk utdanning. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Hovedformålet for samarbeidsaktivitetene er å utvikle kvaliteten, den interkulturelle dialogen og den europeiske dimensjonen i utdanningssystem i deltakerlandene og å styrke norske ungdommers demokrati- og kulturforståelse gjennom deltakelse i EUP. 1.2 Tilskuddsmottaker Tilskuddsmottaker: Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) SiU for den nasjonale eksperten som EU disponerer etter avtale Den Norske Nasjonalkomiteen for EUP, EYPNAA (European Youth Parliament Norway Alumni Association = tidligere deltakere i EUP), deltakerskolene på internasjonale sesjoner og minisesjoner og deltakeravgift til EUP internasjonal i Tyskland 1.3 Målgruppe Elever i videregående opplæring. Side 1 av 5

2 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: Øke kunnskapen og kompetansen innenfor grunnleggende yrkes- og profesjonsopplæring på alle nivå og øke kvaliteten på og tilgangen til etter- og videreutdanning. Eksperten ved SiU utfører oppgaver som bl.a. spredning av informasjon om yrkesopplæringssystemer og yrkeskvalifikasjoner i Europa, deltakelse på møter i Utdanningsdirektoratet og partene i arbeidslivet knytt til spørsmål om fag- og yrkesopplæring i det europeiske samarbeidet. Norske elever deltar aktivt i EUP. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen: I hvilken grad og hvordan Norge har tilgang til informasjon om yrkesopplæringssystemer og yrkeskvalifikasjoner i Europa. I hvilken grad og hvordan Norge drar nytte av forskningsresultater, internasjonale prosjekter og publikasjoner om systemene i de ulike land. Kompetanseoppbygging innen yrkesopplæring i hele EØS-området hos den nasjonale eksperten. Eksperten får kontaktnett og bidrar med norske erfaringer innen yrkesopplæring. Antallet skoler og elever som har deltatt i arrangementer i regi av EUP og rapporter fra deltakere i internasjonale sesjoner. 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER Tilskuddet til Cedefop beregnes etter kriterier presisert i avtaler som er inngått mellom Norge og EØS. Utgifter og lønn til den nasjonale eksperten fastsettes etter faste regler, jfr Decision concerning rules on the secondment of national experts to Cedefop, article Utgifter for drift av komiteen (informasjon om EUP, uttak av deltakerskoler og deltaking i nasjonale eller internasjonale sesjoner i EUP) utbetales i form av refusjon. 1. Reisestøtten til minisesjonene refunderes deltakerskolene ved innsending av faktura som dokumenterer reiseutgiftene. 2. For deltakerskolene på internasjonale sesjoner refunderes Fylkesmannen i Vest- Agder deltakeravgiften og reiseutgiftene ved innsending av faktura. 3. Ev. tilleggsutgifter knyttet til deltakelsen refunderes etter innsending av reiseregning/kvitteringer for påløpne utgifter fra lærerne som er reiseledere for delegasjonene. Dersom gjennomføringen av en minisesjon subsidieres, overføres bidraget til EYPNAAs ( European Youth Parliament Norway Alumni Association = tidligere deltakere i EUP) driftskonto. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Utdanningsdirektoratet oppfølger faglig den nasjonale eksperten ved SiU. Side 2 av 5

3 Bidraget til EUP følges opp gjennom Fylkesmannen i Vest-Agder som rapporterer til Fornyingsog administrasjonsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i den ordinære embetsstyringsdialogen. 5. EVALUERING Retningslinjer for evalueringer er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. november 1999 og revidert senest Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer av tilskuddsordningen. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å foreta løpende vurdering av behovet for å evaluere ordningen. Evalueringer skal gi informasjon om måloppnåelse, effektivitet i ressursbruk hvorvidt organiseringen er hensiktsmessig. I den grad det er relevant, vurderes rimeligheten av Norges forholdsmessige engasjement. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN Følgende punkter gjelder bare tilskuddet til Den Norske Nasjonalkomiteen for EUP: 6.2 Fylkesmannen i Vest-Agder har ansvar for å, 7. Kunngjøring av ordningen og 8. Saksgang fram til tilsagn/avslag. 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN 6.1 Utdanningsdirektoratet har ansvar for å : Utbetale kontingent til Cedefop og til SiU for utgifter til den nasjonale eksperten Foreta faglig oppfølging av den nasjonale eksperten ved SiU. Utarbeide fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Vest-Agder for nasjonale utgifter av EUP Foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapportering fra Fylkesmannen i Vest-Agder, SiU og Cedefop. Rapportere og videresende nødvendig informasjon til departementet. 6.2 Fylkesmannen i Vest-Agder har ansvar for å : Fylkesmannens utdanningskontor, som sekretariat for den norske nasjonale komiteen for EUP har ansvar for å: Kunngjøre ordningen Utforme og publisere informasjonsskriv om EUP internasjonal i Tyskland Oppnevne sin representant for to år av gangen i den nasjonale komiteen (7 medlem: 3 lærere, 3 elever og 1 statlig representant, jfr. Vedtekter for den Norske Nasjonalkomitéen for Europeisk Undomsparlament) Sende tilsagnsbrev for deltakeravgift til EYP internasjonal i Tyskland og til EYPNAA ved subsidie (i form av tilskudd). Registrering av tilsagn og utbetaling av deltakeravgift til EYP internasjonal i Tyskland. Side 3 av 5

4 Foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapportering fra den norske nasjonale komiteen for EUP, fra EYPNAA og fra alle skoler som deltar i internasjonale sesjoner. Rapportering til Utdanningsdirektoratet av gjennomført kontroll. 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN Tilskuddene til Cedefop og SIU er forbeholdt disse virksomhetene, og kunngjøres derfor ikke. Ordningen kunngjøres gjennom skriv til skolene av EYPNAA i samarbeid med Nasjonalkomiteen, informasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Vest-Agder og drift av eget domene med informasjon om EUP og EUPs aktiviteter. Nasjonalkomiteen informerer om EUP til videregående skoler i Norge. 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG EYPNAA inviterer, i samarbeid med Nasjonalkomiteen, skoler over hele landet til å delta i en minisesjon hver høst. I invitasjonen tilbys alle deltakende skoler et visst beløp i reisestøtte fra Nasjonalkomiteen. Dersom flere skoler søker enn det er plass til, avgjør EYPNAA og Nasjonalkomiteen på grunnlag av søknadene hvem som får delta. Kriteriene er skolens begrunnelse, plan for arbeidet fram mot minisesjonen og antall elever ved skolen som er involvert. Skoler med liten erfaring fra EUP kan bli prioritert for å gi nye skoler anledning til å delta. I løpet av minisesjonen vurderer en jury av elever og lærere alle deltakende skoler og tar så ut de norske representantene til internasjonale sesjoner basert på kvaliteten av delegatenes deltakelse i komitearbeid og General Assembly, fremferd, samarbeidsevner og språkkunnskaper. Etter sesjonen får alle skolene en tilbakemelding med resultatet av juryens arbeid. Tilskuddene til Cedefop og SIU fastsettes etter avtaler og faste regler, jf. pkt TILSKUDDSBREV FRA UTDANNINGSDIREKTORATET TIL CEDEFOP OG SIU OG TILSKUDDSBREV FRA FYLKESMANNEN I VEST-AGDER TIL NATIONALKOMITEEN, EYPNAA OG EYP INTERNASJONAL I TYSKLAND Tilskuddsbrev skal inneholde: Mottakers navn, adresse, kontonummer og tilskuddsbeløp Tilskuddsordningens formål Vilkår knyttet til bruk av midlene Krav til rapportering (regnskapsrapport) Krav til oppbevaring av regnskapsdata Kontrolltiltak, henvisning til bevilgningsreglementet 10 Mulige reaksjonsformer 10. REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskudd skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets Side 4 av 5

5 og Fylkesmannen i Vest-Agders instruks for økonomiforvaltning. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan direktoratet eller Fylkesmannen i Vest-Agder holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan det foretas avregning i påfølgende tildeling. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrente og innkrevningskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev fra Finansdepartementet av 14. april RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER EYPNAA skal utarbeide en rapport og regnskap etter hver minisesjon, bl.a. med oversikt over alle deltakende skoler, som grunnlag for kontroll av reisetilskuddet til skolene. Alle skoler som deltar i internasjonale sesjoner, skal sende en rapport til Fylkesmannen i Vest-Agder etter avsluttet sesjon. Nasjonalkomiteen skal sende en regnskapsrapport til Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder skal rapportere til Utdanningsdirektoratet i rapporter per tertial (per 30. april, 31. august og 31. desember). Rapportene utarbeides i henhold til føringer gitt i fullmaktsbrev og embetsoppdrag til fylkesmannen. I tillegg skal Fylkemannen i Vest-Agders årsrapport til Fornyings- og administrasjonsdepartementet også sendes til Utdanningsdirektoratet. I den skal det opplyses om antallet skoler og elever som har deltatt i arrangement i regi av Det europeiske ungdomsparlamentet. Et regnskap som Fylkesmannen utarbeider over utbetalte tilskudd og utbetalte refusjoner skal legges ved. Utdanningsdirektoratet skal i forbindelse med Rapport for tilskuddskontroll rapportere om gjennomførte kontroller og resultatet av disse. 12. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 13. KONTROLL- OG OPPFØLGINGSRUTINER Fylkesmannen i Vest-Agder skal gjennomgå Nasjonalkomiteens rapport, EYPNAAs rapport fra minisesjoner og deltakernes rapporter fra internasjonale sesjoner, som kontroll, og med sikte på ev. forbedringer i tilbudet. På bakgrunn av Fylkesmannen i Vest-Agders rapport skal Utdanningsdirektoratet vurdere kontrollene som er gjennomført. Informasjon om gjennomført kontroll rapporteres til departementet i forbindelse med Utdanningsdirektoratets tilskuddsrapport. Både Fylkesmannen i Vest-Agder og Utdanningsdirektoratet skal dokumentere gjennomførte kontrolltiltak på en tilfredsstillende måte. Gjennomførte kontroller og resultatet av disse skal rapporteres til departementet i henhold til Kunnskapsdepartementets rutine for tilskuddskontroll. Side 5 av 5

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn

Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.03.2014 Kap.post 160.70 Regelverk for støtte til sivilt samfunn Regelverket er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer