I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift."

Transkript

1 Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov under statsbudsjettets kap. 225 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 2005, senest revidert av Kunnskapsdepartementet 31. mai 2013, i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft 31. mai DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor eller bedrifter med ansvar for: Lærlinger med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og kort botid i Norge. Lærling er den som har tegnet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1 og 4-5. Lærekandidater med i) særskilte behov og/eller ii) svake norskferdigheter og kort botid i Norge. Lærekandidat er den som har tegnet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1 og 4-5. Kandidater som frem til nå har vært omfattet av forsøksordningen med praksisbrev, inkluderes også som målgruppe for tilskuddsordningen. De følger samme vilkår og krav i denne ordningen som lærekandidatene. I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklige, er lærlinger og lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort botid i Norge også omfattet av tilskuddsordningen. Intensjonen med tilskuddsordningen er å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til lærlinger/lærekandidater med særskilte behov, og til lærlinger/lærekandidater med kort botid i landet og som har svake ferdigheter i norsk, som ikke dekkes av de ordinære tilskudd til lærebedrifter. 1.2 Tilskuddsmottaker Lærebedrifter. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. 1.3 Målgruppe Lærlinger/lærekandidater med særskilte behov under 25 år, jf opplæringsloven 3-1 tredje ledd. Med særskilte behov menes her lærlinger/lærekandidater som 1

2 ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg er lærlinger og lærekandidater under 25 år med kort botid i landet og svake ferdigheter i norsk omfattet av denne tilskuddsordningen. Med kort botid i landet menes her inntil 6 års botid i Norge ved søknad om tilskudd. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: lærlinger med særskilte behov får lærekontrakt lærekandidater med særskilte behov får opplæringskontrakt lærlinger med kort botid i landet og svake ferdigheter i norsk får lærekontrakt lærekandidater med kort botid i landet og svake ferdigheter i norsk får opplæringskontrakt Opplysninger som skal belyse måloppnåelsen iht. kriteriet: antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som får lærekontrakt/opplæringskontrakt norsk som får lærekontrakt/opplæringskontrakt antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som får lærekontrakten/opplæringskontrakten hevet norsk som får lærekontrakten/opplæringskontrakten hevet 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Tildelingskriterier Lærebedrift som har inngått lærekontrakt med lærlinger med særskilte behov opplæringskontrakt med lærekandidater med særskilte behov lærekontrakt med lærlinger som har kort botid og svake ferdigheter i norsk opplæringskontrakt med lærekandidater som har kort botid og svake ferdigheter i norsk kan via fylkeskommunen søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd for maksimalt ett år om gangen. Det kan søkes om tilskudd utover gjeldende budsjettår. Dette begrenses til inntil 12 måneder tilbake i tid eller 12 måneder frem i tid. Dersom det er behov for tilskudd utover ett år for samme lærling/lærekandidat, må det sendes ny søknad neste budsjettår hvor det skal ligge ved en rapport fra foregående tilskuddsperiode, som viser hvordan midlene er benyttet. 2

3 3.2 Beregningsregel Ekstra personellressurser Lærebedriften som har ansvaret for lærlingen/lærekandidaten kan få tilskudd for maksimum 6 klokketimer per uke i 47 uker. Tilskuddsatsen per klokketime fastsettes i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet og kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside. Satsen følger budsjettåret. Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter ramme for størrelsen på tilskuddet som kan innvilges. Dersom det samlede timetall for søkerne overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Utdanningsdirektoratet skal: foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene og rapporter fra fylkeskommunene foreta stikkprøvekontroller av opplysningene tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd ved behov. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra vesentlighet og risiko. 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i «Retningslinjer for evalueringer», fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999 og revidert av Kunnskapsdepartementet Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Utdanningsdirektoratet skal løpende vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å: kunngjøre ordningen behandle søknader gjennomføre en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene utarbeide tilskuddsbrev utbetale tilskuddet innhente rapporter 3

4 forberede klagesaker om tilskudd rapportere, følge opp og kontrollere. 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 7.1 Kunngjøringsform Tilskuddsordningen kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside. Det er fylkeskommunene som skal informere lærebedriftene om muligheten for å søke om dette tilskuddet. 7.2 Innholdet i kunngjøringen Følgende kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside: mål for ordningen tildelingskriterier, herunder beregningsregler krav til søknaden søknadsskjema veiledende tilskuddssats pr. klokketime til ekstra personellressurs tilskuddet avkortes hvis samlet søknadsmasse overstiger budsjettrammen søknadsfrist krav til rapportering 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG 8.1 Søknad om tilskudd Lærebedriften sender inn søknad via fylkeskommunen. Søknaden skal kvalitetssikres av fylkeskommunen som har det faglige og administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket, jf. opplæringsloven 4-8. Fylkeskommunen skal benytte elektronisk søknadsskjema. Søknad fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde følgende opplysninger når søknaden gjelder tilskudd for lærlinger eller lærekandidater med særskilte behov: kopi av inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt hvilke særlige behov lærlingen/lærekandidaten har, og hvilke behov for tilrettelegging dette medfører. Det må vedlegges en sakkyndig vurdering av nyere dato fra pedagogiskpsykologisk tjeneste og eventuelt uttalelse fra andre faginstanser som dokumenterer dette. Uttalelsen bør være utarbeidet i samarbeid med lærlingen/lærekandidaten og lærebedriften hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for en redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet en begrunnelse fra fylkeskommunen som dokumenterer behovet for tilskuddet dersom søknaden gjelder lærling/lærekandidat som har mottatt tilskudd tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. 4

5 Søknad fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde følgende opplysninger når søknaden gjelder tilskudd til lærlinger eller lærekandidater med kort botid i landet og svake ferdigheter i norsk: kopi av inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt hvilke utfordringer lærlingen/lærekandidaten har i forhold til ferdigheter i norsk, og hvilke særskilte behov for tilrettelegging dette medfører. Det må enten vedlegges en bekreftelse på at lærlingen/lærekandidaten har karakteren 2 eller dårligere i norsk fra skoledelen av opplæringen eller et vedtak om særskilt språkopplæring fra skoledelen av opplæringen. Det skal ha blitt gitt særskilt språkopplæring etter dette vedtaket også ved skoleopplæringens avslutning, eventuelt fremdeles dersom lærlingen/lærekandidaten fremdeles mottar opplæring som elev hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for en redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet botid i landet skal dokumenteres ved bostedsattest fra folkeregisteret dersom søknaden gjelder lærling/lærekandidat som har mottatt tilskuddet tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. Søknadsskjema for lærebedriften og elektronisk søknadsskjema for fylkeskommunen finnes på nettsiden 8.2 Søknadsfrist Søknad om tilskudd skal være mottatt av Utdanningsdirektoratet innen angitt søknadsfrist, som blir publisert hvert år på nettsiden til Utdanningsdirektoratet. Søknader som er mottatt etter fristens utløp, blir ikke behandlet. 8.3 Tilskuddsbrev Tilskuddsbrevet skal inneholde: tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer målet med tilskuddsordningen, hvilken lærling/lærekandidat tilskuddet skal benyttes til og hvilke tiltak det gis tilskudd til tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet utbetalingstidspunkt vilkår for bruken av midlene behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd, eks. dersom lærekontrakt/opplæringskontrakt blir hevet i tilskuddsperioden mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet krav til rapportering klageadgang varsel om tilskuddsforvalter og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for tilskudd og at midlene benyttes etter forutsetningene forbehold om bevilgningsendring: Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet. Utdanningsdirektoratet meddeler vedtak om tilskudd til fylkeskommunene, som skal videreformidle tilskuddsbrevene til den enkelte lærebedrift. Søknader som ikke oppfyller kriteriene og forutsetningene for ordningen, jf. kunngjøringen, blir avslått. 5

6 8.4 Klageadgang Utdanningsdirektoratets vedtak om tildeling/avslag av tilskudd kan påklages. Etter forvaltningsloven 28 og 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Etter forvaltningsloven 32 er det gitt regler for klagens adressat, form og innhold. Det må fremgå hvilket vedtak det klages på og den endring som ønskes. Klagen bør begrunnes, og den skal være undertegnet av klageren eller klagerens fullmektig. Det understrekes at klagen skal sendes det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, i dette tilfelle Utdanningsdirektoratet. Etter forvaltningsloven 18 og 19 har sakens parter rett til å se sakens dokumenter. 9. REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets instruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet skal utbetales til fylkeskommunen når søknad om tilskudd er innvilget. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan Utdanningsdirektoratet kreve at for mye utbetalt tilskudd tilbakebetales. Når Utdanningsdirektoratet har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrenten og innkrevingskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev datert fra Finansdepartementet. 10. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER / - FORVALTER Fylkeskommunen skal rapportere til Utdanningsdirektoratet innen tre måneder etter søknadsperiodens utløp, og innen tre måneder etter at fag- eller svenneprøven/kompetanseprøven er avholdt. Skjema for rapportering finnes på nettsiden Utdanningsdirektoratet skal rapportere til departementet om: antall lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som lærebedrifter søker om tilskudd for antall lærlinger/lærekandidater med særskilte behov som lærebedrifter får innvilget søknaden for antall lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med kort botid og svake ferdigheter i norsk norsk som lærebedrifter søker om tilskudd for norsk som lærebedrifter får innvilget søknaden for I tillegg skal det rapporteres på hvor mange lærekontrakter/opplæringskontrakter som blir hevet i løpet av kontraktsperioden. 6

7 Informasjon om gjennomført kontroll og resultat av denne rapporteres til departementet i forbindelse med Utdanningsdirektoratets rapport om tilskuddskontroll. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 12. KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av søknadene. Det kan i tillegg foretas stikkprøver av opplysningene fylkeskommunene gir ved søknad om tilskudd. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 7

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer