Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler"

Transkript

1 Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede elever. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 2000, senest revidert av Kunnskapsdepartementet 6. januar 2012 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING 1. MÅL FOR ORDNINGEN Formålet med lov av 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) 1 er å bidra til at det kan etableres og drives folkehøyskoler i Norge. Skoler som har betegnelsen folkehøyskole som en del av navnet må være godkjent etter folkehøyskoleloven, og får tilskudd etter de bestemmelser som er gitt i folkehøyskoleloven, forskrift til lov om folkehøyskoler av 13. oktober 2006 nr (forskriften) og vedtak om bevilgning. Særtilskuddsordningen for de fire folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål ble opprettet i 1983, og skal dekke merutgifter knyttet til at disse fire skolene har en høy andel funksjonshemmede elever. Tilskudd kan gis for inntil et forhåndsdefinert antall elever for hver enkelt skole og regnes ut etter en sats og antall funksjonshemmede elever. Særtilskuddet kommer i stedet for tilskudd etter forskriftens 8, som gir dobbelt telling av funksjonshemmede elever ved utregning av tilskudd til folkehøyskoler. I tillegg mottar skolene ordinært tilskudd for de elevene som ikke kommer inn under særtilskuddsordningen. Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen. 1.1 Målformulering Tilskudd til folkehøyskolene skal bidra at det kan bli etablert og drevet folkehøyskoler. Særtilskuddet til folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål skal bidra til å dekke merutgifter skolene har i tilknytning til at de har en høy andel funksjonshemmede elever, og dermed gjøre det mulig å gi et godt tilbud til funksjonshemmede elever. Det er fastsatt et normtall for elevtallet ved hver enkelt skole. 1.2 Tilskuddsmottaker Ordinært tilskudd: Folkehøyskolene. Særtilskudd: Folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål.

2 1.3 Målgruppe Elever som ønsker å ta kurs ved en folkehøyskole. Funksjonshemmede elever som ønsker å ta kurs ved folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Ordinært tilskudd: Kriteriet for måloppnåelse er at folkehøyskolene gir et tilbud i henhold til den godkjenningen som er gitt. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen: Oversikt over antall elever ved skolen Særtilskudd: Kriteriet for måloppnåelse er at folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål opprettholder en høy andel funksjonshemmede elever i henhold til det normtallet som er satt. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen: Oversikt over antall funksjonshemmede elever ved skolen 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Vilkår for å få støtte For å få støtte fra tilskuddsordningen, må folkehøyskolene være godkjent, jf. folkehøyskoleloven 1 oppfylle vilkår for tilskudd i folkehøyskolelovens 1, 2 og 3 og i forskriften sende inn den informasjon som kreves i punkt 10 i retningslinjen, med innhold, attestasjon og til tidspunkter som forutsettes i folkehøyskoleloven og forskriften, retningslinjen og tilskuddsbrevet. særstilskuddet til folkehøyskoler med stor andel funksjonshemmede elever er forbeholdt folkehøyskolene Lundheim, Peder Morset, Soltun og Ål. 3.2 Beregningsregler Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddsatsene blir bestemt på bakgrunn av bevilgningen i statsbudsjettet hvert år. Ordinært tilskudd: Som grunnlag for beregning av tilskudd brukes gjennomsnittselevtallet for de tre siste årene. Tilskuddet består av tre elementer: basistilskudd, tilskudd per elev og tilskudd til husleie. Tilskudd beregnes etter bestemmelsene i forskriften. Særtilskudd: Tilskudd fordeles i henhold til sats ganger faktisk antall funksjonshemmede elever ved de fire skolene. Faktisk antall funksjonshemmede beregnes ut fra gjennomsnittet av antall funksjonshemmede elever pr. 1. april og 1. oktober foregående kalenderår. Satsen for særtilskudd per elev skal stå i et

3 visst forhold til satsen for det ordinære tilskuddet. Fra kalenderåret 2011 utgjør satsen for særtilskudd 11 ganger satsen for det ordinære driftstilskuddet til folkehøyskolene. Maksimalt tilskuddsberettiget funksjonshemmede elever fordeles mellom de fire folkehøyskolene etter følgende nøkkel: Sum Lundheim Peder Morset Ål Soltun Følgende legges til grunn ved beregning av særtilskuddet: Under 20 pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; det blir ikke gitt særtilskudd. Tilskudd for funksjonshemmede elever blir da gitt etter reglene i forskriften pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; særtilskudd blir gitt med 40 % av satsen pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; fullt særtilskudd for det faktiske antall funksjonshemmede elever. Over 100 pst. av maksimalt tilskuddsberettiget elevtall; fullt særtilskudd for det maksimale elevtall, ikke særtilskudd for elever utover dette. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Skolene er ansvarlig for at det finnes et tilfredsstillende system for registrering som oppfyller kravene i forskriften 12 Folkehøyskolens kontroll, jf. 4, 5, 6 og 14 er oppfylt. I henhold til forskriften 14 skal hver folkehøyskole utarbeide dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag og målsetting. Dokumentasjonen skal omfatte prosedyre for årlig selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Folkehøyskolene skal videre rapportere om elevtall, kurs og revidert regnskap slik dette er omtalt i forskrift 7, 10 og 11. Det skal foretas formalia- og rimelighetskontroll av innsendt informasjon iht. ovennevnte bestemmelse. De fire folkehøyskolene som mottar særtilskudd skal videre rapportere særskilt om antall funksjonshemmede elever i samsvar med bestemmelsene i forskriftens 8. Det kreves særattestasjon fra revisor av det oppgitte elevtallet. Det foretas en formalia- og rimelighetskontroll av informasjonen om antall funksjonshemmede elever. 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i Retningslinjer for oppfølging og evaluering av tilskudds- og stønadsordninger,fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999 og revidert 25. november 2002.

4 Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordningen er effektiv i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for denne tilskuddsordning. Tilskuddsforvalter har ansvaret for å vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. DEL II FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. FORVALTNINGEN AV TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for: saksbehandling vedrørende tilskudd utforming av tilskuddsbrev beregne og utbetale tilskudd forberedelse av klagesaker vedrørende tilskudd rapportering, oppfølging og kontroll å gjennomgå den årlige særattestasjon for elevtall å gå igjennom selvevalueringsrapportene tilsyn med folkehøyskolene motta og innstille søknader om opprettelse av nye folkehøyskoler. Fylkesmannen har ansvar for å: gjennomgå de rapporter som folkehøyskolene i henhold til punkt 10 skal sende til Fylkesmannen rapportere til Utdanningsdirektoratet Statistisk sentralbyrå innhenter og foretar en faglig kvalitetssikring av informasjon om elevtall og avviklede kurs, og sammenstiller innsendt informasjon fra folkehøyskolene til Utdanningsdirektoratet. 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGENE Tilskuddsordningene kunngjøres ikke. 8. SAKSGANG 8.1 Søknad om tilskudd Folkehøyskolene sender ikke inn søknad om tilskudd.

5 8.2 Tilskuddsbrev Tilskuddsbrev for skoleåret skal sendes folkehøyskolene snarest mulig etter at Utdanningsdirektoratet har mottatt endelig tildelingsbrev for kommende år. Tilskuddsbrevet skal opplyse om: formålet med tilskuddsordningen, mottaker og målgruppe hvordan tilskuddet beregnes, herunder tilskuddssatsene som gjelder for bevilgningsåret tidspunkt for registrering av kurs- og elevtall inneholde folkehøyskolens navn, bank- eller postgirokontonummer og folkehøyskolens organisasjonsnummer inneholde vilkår som er knyttet til den enkelte folkehøyskoles bruk av tilskuddet tilskuddsbeløp angivelse av utbetalingstidspunkt og utbetalingsmåte krav til årsregnskap og rapportering, herunder frister krav til oppbevaring av regnskapsdata varsel om folkehøyskolenes plikt til å melde fra dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort krav til særattestasjon av opplysninger som inngår i beregningsgrunnlaget for tilskudd omtale av mulige reaksjonsformer dersom folkehøyskolene ikke benytter midlene til riktig formål og ikke oppfyller kravene til rapportering, revisjon og oppbevaring av regnskapsdata varsel om tilskuddsforvalters og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for utbetaling av tilskuddet og at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement 10 annet ledd og lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen 12, 3. ledd. forbehold om bevilgningsendring: "Utdanningsdirektoratets tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 253, post 70 [budsjettermin]." 8.3 Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd Utdanningsdirektoratet kan holde tilbake tilskudd eller trekke tilbake godkjenningen dersom vilkårene i folkehøyskoleloven, vilkår i forskrifter gitt med hjemmel i loven, forutsetningene for godkjenning eller vilkår i tilskuddsbrevet ikke blir fulgt. Direktoratet kan også kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd, og tilskuddsmidler som er brukt i strid med folkehøyskoleloven, forskriften, forutsetningene for godkjenningen eller vilkår i tilskuddsbrevet. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal Finansdepartementets retningslinjer for departementets fastsettelse rentesats for forsinkelsesrenter benyttes, jf. brev fra Finansdepartementet av 14. april 2004.

6 8.4 Klageregler Vedtak om tilskudd og bortfall av tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 b. Reglene om klageadgang i forvaltningsloven kapittel VI kommer derfor til anvendelse. 9. UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets instruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet utbetales forskuddsvis i fire terminer, innen den 10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober hvert år. 10. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER OG TILSKUDDSFORVALTER Folkehøyskolenes frist for rapportering av kurs og elevtall til Statistisk sentralbyrå er 1 måned etter registreringstidspunktet, jf. forskriften 7. Skolene skal registrere elevtall og kursvirksomhet per 1. februar (halvårskurs og kortkurs) og per 1. april og 1. oktober (årskurs og halvårskurs), jf. forskriften 7. (Samme frister gjelder for folkehøyskolene som mottar særtilskudd) Skolene skal hvert år, senest 1. juni, oversende årsregnskap med resultatregnskap, balanse, styrets årsmelding og revisors beretning til fylkesmannen i det fylket hvor skolen er lagt. En rapport i samsvar med skolens dokumenterte prosedyre for selvevaluering skal oversendes Utdanningsdirektoratet senest 1. juni hvert år, jf. forskriften 14. Skoler som mottar særtilskudd skal senest 1. juni hvert år oversende Utdanningsdirektoratet en rapport om skolens tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede elever utarbeidet i samsvar med skolens dokumenterte prosedyre for selvevaluering, jf. forskriften 14. Skolene skal i egen linje eller note til regnskapet gi oversikt over særtilskuddet og inntekter fra andre offentlige kilder som går til dekking av merkostnader knyttet til funksjonshemmede elever. Fylkesmannen skal innen 1. september rapportere til Utdanningsdirektoratet om gjennomført kontroll med regnskap og økonomi, jf. punkt 12. Fylkesmannen skal i tillegg rapportere til Utdanningsdirektoratet om eventuelle særlige forhold som framkommer i skolenes regnskap eller årsmelding. Utdanningsdirektoratet skal rapportere om gjennomført tilsyn, herunder kontroll, ved folkehøyskoler og om resultatet av dette i egen rapport for tilskuddskontroll. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Årsregnskapet fra folkehøyskolene skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med bestemmelsene i forskriften. Revisor skal i

7 tillegg til regnskapsrevisjonen avgi særattestasjon om skolens beregningsgrunnlag for tilskudd, jf. forskriften 11 og 12. Det er utarbeidet skjema for særattestasjon og skjemaet finnes på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet. Dette skjemaet skal benyttes ved elevtellingene med telledato 1. oktober, 1. februar og 1. april. For særattestasjon som gjelder særtilskudd, skal samme skjema benyttes. Utfylte skjemaer ved hver elevrapportering til Statistisk sentralbyrå sendes samlet til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni. 12. KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal gjennomføre oppfølging og kontroll med folkehøyskolene, jf. pkt. 4. Utdanningsdirektoratet skal sørge for at det gjennomføres systemrettet tilsyn og at tilsynet følges opp. Fylkesmannen skal kontrollere folkehøyskolenes regnskap og økonomi, jf. forskriften 10. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Utdanningsdirektoratet skal oppsummere resultatet av gjennomførte kontrolltiltak i Utdanningsdirektoratets tilskuddsrapport til departementet.

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73, Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.237/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 4.12.05 FHSR-rundskriv

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer