DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING. Lov om privatskolar (privatskolelova) 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING. Lov om privatskolar (privatskolelova) 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning:"

Transkript

1 Tilskudd til kompletterende undervisning, kap. 228 post 78 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kompletterende undervisning under statsbudsjettets kap. 228 post 78. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 29. oktober 1999, og senest revidert av Kunnskapsdepartementet ifølge 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 og 7 i tilhørende Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Lov om privatskolar (privatskolelova) 6-4 Statstilskot til kompletterande undervisning: Til statsborgarar i Noreg eller ein annan EØS-stat som er elevar ved utanlandske eller internasjonale grunnskolar i Noreg eller grunnskole i utlandet, og som ikkje er elevar ved skole som er godkjend etter lova her, kan det givast tilskot til kompletterande undervisning. Departementet kan gi nærare forskrift. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Målet for ordningen er å bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler. 1.2 Tilskuddsmottaker Tilskuddmottakere kan være: Den tyske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo, som er utenlandske grunnskoler i Norge med godkjenning etter opplæringsloven 2-12 private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd etter privatskoleloven 2-1 som etter søknad etter privatskoleloven 2-2 har fått godkjent at de kan gi kompletterende undervisning til norske elever fra andre utenlandske skoler svenske skoler i utlandet, jf. overenskomst mellom Norges og Sveriges regjering av , på samme vilkår som for norske private grunnskoler i utlandet nettskoler som har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby nettbasert kompletterende undervisning 1.3 Målgruppe Målgruppen er elever i norsk grunnskolealder som er: norske statsborgere i utlandet som er elever i det ordinære opplæringsløpet ved grunnskoler i oppholdslandet norske statsborgere som er elever i det ordinære opplæringsløpet ved Den tyske skolen i Oslo eller ved Den franske skolen i Oslo EØS-borgere i utlandet som har norsk fødselsnummer, og som er elever i det ordinære opplæringsløpet ved grunnskoler i oppholdslandet. Det er en forutsetning at elevens foresatte har bopel og ansettelse i Norge

2 EØS-borgere som er elever ved Den tyske skolen i Oslo eller ved Den franske skolen i Oslo. Det er en forutsetning at elevens foresatte har bosted og arbeid i Norge. Elever er i norsk grunnskolealder fra og med høstsemesteret det året de fyller seks år og til og med vårsemesteret det året de fyller 16 år. Den kompletterende undervisningen skal komme i tillegg til eller være en del av elevens ordinære grunnopplæring. Det gis tilskudd kun til elever som i tillegg til den kompletterende undervisningen er i heltidsopplæring ved undervisningssted nevnt i punkt KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: At elever i målgruppen får opplæring i norsk, samfunnsfag og RLE i henhold til norske læreplaner og disse retningslinjene. Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen: elevlister med oversikt over den opplæringen som er gitt (jf pkt. 11) 3. TILDELINGSKRITERIER Tilskuddet gis til skoler som oppfyller et av kravene under pkt. 1.2 og som gir kompletterende undervisning i samsvar med tildelingskriteriene i pkt. 3 til elever som tilhører målgruppen definert under pkt Krav til undervisningens innhold Undervisningsopplegget skal ta utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende norske læreplaner i fagene norsk, samfunnsfag og RLE. Det er et vilkår for tilskudd at mottakeren gir undervisning i alle disse fagene. Alle hovedområdene i de tre fagenes norske læreplaner skal inkluderes i undervisningsopplegget. Elevene skal få vurdering i det enkelte kompletterende fag, men har ikke rett til sluttvurdering i form av karakterer. Undervisningsspråket er norsk i alle de tre kompletterende fagene. Det skal gis undervisning i norsk hovedmål og sidemål i samsvar med norske læreplaner. Godkjente skoler med klasseromsundervisning kan legge opp undervisningen som tverrfaglig undervisning for to eller tre kompletterende fag. Den tverrfaglige undervisningen må oppfylle kravene om undervisning i samsvar med norske læreplaner, norsk som undervisningsspråk, og til minimums undervisningstid i det enkelte fag i henhold til pkt Godkjente skoler og sertifiserte nettskoler må kunne dokumentere at den kompletterende undervisningen oppfyller kravene til undervisningens innhold. 3.2 Krav til undervisningens omfang Elever som deltar i ordningen, skal ha undervisning i et omfang tilsvarende minimum 1,5 klokketime per uke i et halvt skoleår (15 uker) eller minimum 1,5 klokketime per uke i ett skoleår (30 uker). Minimums undervisningstid i det enkelte fag per semester fastsettes til 1 klokketime per uke i norskfaget, og 0,5 klokketimer per uke fordelt på fagene samfunnsfag og RLE. Godkjente skoler må kunne dokumentere at kravene til undervisningens omfang er oppfylt, ved framlegging av gjeldende timeplaner for det enkelte semester. 2

3 Sertifiserte nettskoler må kunne dokumentere et undervisningsopplegg der den enkelte elevs undervisningstid per uke og semester fyller minimumskravene som er satt til den kompletterende undervisningens omfang. 3.3 Krav til undervisningskompetanse Det kreves at den eller de som skal stå for den kompletterende undervisningen, har utdanning i samsvar med opplæringslova 10-1 og forskrift til opplæringslova kap. 14 for de fag og årstrinn som undervisningen omfatter. Tilskudd kan unntaksvis tildeles ved midlertidig bruk av undervisningspersonell med annen relevant utdanning eller realkompetanse. 3.4 Hva tilskuddet skal benyttes til Tilskudd til godkjente skoler skal benyttes til lærertimer, lærebøker og annet undervisningsmateriell. I tillegg kan tilskuddet benyttes til administrasjon av skolens kompletterende undervisning. Tilskudd til sertifiserte nettskoler skal kun benyttes til lønn til læreres undervisning og kommunikasjon med elever via nettet, og til nødvendig datautstyr, administrasjon og drift av skolens nettbaserte kompletterende undervisning. Sertifiserte nettskolers tilskudd skal ikke benyttes til læremidler eller IKT-utstyr for elever ved nettskoler. Sertifiserte nettskolers tilskudd skal ikke benyttes til stedlig kompletterende undervisning eller samlinger for klasser, grupper eller enkeltelever. Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Dette innebærer at godkjente skoler og sertifiserte nettskoler ikke kan gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller deres nærstående fra midler som stammer fra statstilskuddet eller skolepengene. 4. BEREGNINGSREGLER 4.1 Budsjettstyrt tilskuddsordning Tilskuddsordningen er ikke en lovfestet rettighet, og er avhengig av Stortingets budsjetttildeling for det enkelte år. Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter ramme for størrelsen på tilskuddet som kan innvilges. Budsjettbevilgningen for det enkelte år deles likt mellom vårsemesteret og høstsemesteret. Eventuelle ledige budsjettmidler fra vårsemesteret kan ved behov tillegges budsjettandelen for høstsemesteret. Dersom det totale beregnede tilskuddet overstiger tilgjengelig ramme for gjeldende semester, vil tilskuddet bli avkortet i forhold til hvilken tilskuddsmottakergruppe (godkjente skoler eller sertifiserte nettskoler) som har hatt økning i elevtall, og forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker innenfor hver av disse gruppene. 4.2 Fastsetting av tilskudd Kunnskapsdepartementet vurderer og fastsetter ramme for elevtall som kan utløse tilskudd til kompletterende undervisning ved den enkelte skole. Utdanningsdirektoratet fastsetter hvert år etter at statsbudsjettet er fremlagt, en tilskuddssats for det kommende året. Tilskuddet fremkommer ved å multiplisere fastsatt timetall for godkjent antall elever som har tatt del i undervisningen ved den enkelte skole, med denne tilskuddssatsen. 3

4 Timetall ved godkjente skoler fastsettes slik: 1 elev, tildeles det 22,5 timer per halvår 2 elever, tildeles det 33,5 timer per halvår 3 elever, tildeles det 44,5 timer per halvår 4 elever, tildeles det 55,5 timer per halvår 5 elever, tildeles det 66,5 timer per halvår For hver ny elev tildeles det 5,5 timer per halvår. (Det vil si at for 6 elever blir timetallet 66,5+5,5=72 timer per halvår) Timetallet for barnetrinnet og for ungdomstrinnet skal beregnes hver for seg. Ved nettskoler tildeles 15 timer per elev per halvår. 4.3 Skolepenger Tilskuddsmottakere kan kreve skolepenger fra elevenes foresatte for den kompletterende undervisningen som blir gitt. Størrelsen på skolepengene for hver enkelt elev kan maksimalt utgjøre 15 % av tilskuddsberegning for første elev (antall timer multiplisert med gjeldende tilskuddsats). 5. OPPFØLGING OG KONTROLL 5.1 Tilskuddsforvalters oppfølging og kontroll Tilskuddsforvalter skal: foreta formalia- og rimelighetskontroll av opplysningene i søknader om tilskudd til kompletterende undervisning kontrollere at elevtallsrapporteringene per 1. november og per 30. juni er bekreftet av statsautorisert eller registrert revisor etter mal fastsatt av tilskuddsforvalter foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av elevtallsrapportering og attestasjoner fra revisor kontrollere innsendt undervisningsplan for påfølgende skoleår kontrollere at godkjente skoler og sertifiserte nettskoler leverer årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning innen fastsatt frist 30. juni og for øvrig i samsvar med 3, 1. ledd i forskrift 19. desember 2006 nr om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven (økonomiforskrift til privatskoleloven) vurdere om det er behov for å foreta stikkprøvekontroller av opplysningene tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd og av gjennomført kompletterende undervisning, eventuelt gjennomføre tilsyn ved skolene, ved behov. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra vesentlighet og risiko 5.2 Reaksjoner ved brudd på vilkårene for å motta tilskudd Tilskuddsforvalter kan gi pålegg om retting, holde tilbake tilskudd eller trekke tilbake tilsagn om tilskudd til godkjente skoler eller sertifiserte nettskolers kompletterende undervisning hvis vilkårene i retningslinjene og tilskuddsbrev for tilskudd til kompletterende undervisning ikke blir fulgt. Tilskuddsforvalter kan kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd og tilskuddsmidler som er brukt i strid med retningslinjene og tilskuddsbrev for tilskudd til kompletterende undervisning. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal Finansdepartementets retningslinjer for departementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrenten benyttes, jf. brev fra Finansdepartementet av 14. april

5 5.3 Klage på vedtak om reaksjon Vedtak om reaksjoner som følge av brudd på vilkårene for tildeling av tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b. Reglene i forvaltningsloven kapittel IV- VI kommer derfor til anvendelse, herunder reglene om klageadgang. Kunnskapsdepartementet er klageinstans. En klage sendes til Utdanningsdirektoratet. 6. EVALUERING Retningslinjer for evalueringer er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. november 1999, og senest revidert 28. mai Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Utdanningsdirektoratet skal løpende vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 7. FORVALTNING AV TILSKUDDSORDNINGEN Utdanningsdirektoratet er delegert ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen, og omtales således som tilskuddsforvalter i disse retningslinjene. Tilskuddsforvalter har ansvar for å: kunngjøre ordningen på Utdanningsdirektoratets nettside kunngjøre tilskuddssats på Utdanningsdirektoratets nettside utarbeide søknadsskjema for nye tilskuddsmottakere som legges ut på Utdanningsdirektoratets nettside ha et system for registrering som kan dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt behandle søknader om tilskudd foreta formalia- og rimelighetskontroller utforme tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker utforme skjema for rapportering av elevdeltakelse i undervisningen utforme skjema for revisorattestasjon av elevtall gjennomføre stikkprøvekontroller, ev. føre tilsyn med skolene som mottar tilskudd til kompletterende undervisning foreta beregning og utbetaling av tilskudd kontrollere og følge opp rapportering fra tilskuddsmottakere forberede klager for behandling i departementet rapportere til departementet 8. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 8.1 Kunngjøringsform Utdanningsdirektoratet skal legge ut informasjon om tilskuddsordningen på direktoratets nettside Ved endringer i ordningen skal direktoratet gi informasjon til Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, privatskoleorganisasjoner og fylkesmennene. 5

6 Tilskuddssatsene for det kommende budsjettåret kunngjøres etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem for Stortinget. Det skal tas forbehold om endring av satsene etter Stortingets behandling av budsjettet. 8.2 Innholdet i kunngjøringen Kunngjøringen skal informere om ordningen og bl.a. formidle følgende: lovhjemmelen for tilskuddsordningen mål for ordningen tildelingskriterier, dvs. vilkår som må være oppfylt for at tilskuddet skal kunne utbetales og beregningsregler, herunder tilskuddssatser tilskuddet avkortes hvis samlet søknadsmasse overstiger budsjettrammen krav til innhold, dokumentasjon og frister for en tilskuddssøknad for oppstart av tilbud innen kompletterende undervisning krav til elevtelling og rapportering 9. SAKSGANG 9.1 Sertifisering Utdanningsdirektoratet kan etter søknad sertifisere nettskoler slik at de kan gi nettbasert kompletterende undervisning og dermed kan søke om tilskudd fra kap. 228 post 78. Søknad om sertifisering for å drive nettbasert kompletterende undervisning rettes til Utdanningsdirektoratet. Søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets nettside under temaet Tilskudd. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarende register i utlandet. Ved behandling av søknader om sertifisering vil direktoratet foreta en skjønnsmessig vurdering av søknadene, og blant annet legge vekt på i hvilken grad nettskolen tilfredsstiller intensjonene for tilskuddsordningen og kravene i disse retningslinjene. Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter forvaltningsloven 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven 32 er det nærmere regler om klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven 18 og 19 har parten rett til å se sakens dokumenter. 9.2 Søknad Skolene må kunne dokumentere et undervisningsopplegg som er i samsvar med gjeldende retningslinjer for tilskudd til kompletterende undervisning og de vilkårene som er stilt i tilskuddskuddsbrevet. Skoler kan søke om å få godkjent et tilskuddsbasert kompletterende undervisningstilbud. Det må da sendes inn undervisningsplan og dokumenteres undervisningskompetanse i samsvar med pkt , og legges ved søknaden en elevtallsprognose for kommende semester. Søkning skal skje på fastsatt søknadsskjema som finnes på Utdanningsdirektoratets nettside Søknad må være mottatt hos Utdanningsdirektoratet innen søknadsfristen 1. mai for påfølgende høstsemester, eller innen 1. november for påfølgende vårsemester. 6

7 Alle søknadsopplysninger og vedleggsopplysninger til søknaden skal framsettes på norsk. Søkere skal legge ved en kopi av registerutskrift fra Enhetsregisteret for selskapet, eller tilsvarende dokumentasjon fra oppholdslandet dersom selskapet er registrert i et annet land enn Norge. For søkere som eventuelt mangler selskapsregistrering, må det legges ved dokumentasjon som viser at skolen er en offentlig godkjent skole i samsvar med forutsetningene i retningslinjenes pkt Søknadsbehandling og vedtak Søknader om tilskudd fra nye søkere vurderes av Utdanningsdirektoratet på grunnlag av kriteriene i retningslinjene og forutsetningene for ordningen, jf kunngjøringen. Vedtak om tilsagn meddeles i et tilskuddsbrev i samsvar med pkt Det gis ikke tilskudd med tilbakevirkende kraft for tidligere semester. Hvis søknaden blir avslått, meddeles dette i et avslagsbrev til søkeren. Vedtaket om tildeling eller avslag er å regne som et enkeltvedtak. Vedtaket skal begrunnes, og det skal gis opplysning om klagefrist og regler for klagebehandling, jf. forvaltningsloven kap. IV-VI. 9.4 Tilskuddsbrev Tilskuddsbrev utarbeides for hvert halvår i skoleåret. Dette gjøres tilgjengelig for skolene enten per brev eller på nettsiden innen 15. september og 15. januar. I tilskuddsbrevet i september gis oppgjør for tilskudd for vårsemesteret og foreløpig tilsagn om tilskudd for høstsemesteret. I tilskuddsbrevet i januar gis oppgjør for tilskudd for høstsemesteret og foreløpig tilsagn om tilskudd for vårsemesteret. Tilskuddsbrevet skal gi følgende informasjon: formålet med tilskuddsordningen hva tilskuddet skal dekke og vilkår for bruken av midlene henvisning til informasjon på Utdanningsdirektoratets nettside om tilskuddssatser tidspunkt for elevtelling tilskuddsmottakerens navn, adresse og organisasjonsnummer forventet elevtall som ligger til grunn for foreløpig tilsagn om tilskudd og faktisk elevtall som ligger til grunn for endelig avregning av tilskudd tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet utbetalingstidspunkt forbehold om bevilgningsendringer i inneværende budsjettår frister for innsending av årsregnskap og elevtallsrapportering øvrige rapporteringsrutiner og opplysninger om krav til oppbevaring av regnskapsdata tilskuddsmottakers plikt til å melde fra dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort opplysning om at hvis forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan tilskudd holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt ved feil i utregning eller utbetaling av tilskudd kan det foretas avregning i påfølgende tildeling eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for å motta tilskudd opplysning om at tilskuddsvedtak kan omgjøres dersom det i ettertid er sannsynliggjort at undervisningen ikke er gjennomført i det omfang eller med det innhold som er forutsatt i tilskuddsbrev og retningslinjer. I slike tilfeller kan tilskudd kreves tilbakebetalt krav til revisor og revisjon varsel om Departementets, Utdanningsdirektoratets og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for utbetaling av tilskuddet og at midlene er benyttet etter 7

8 forutsetningene, med henvisning til Stortingets bevilgningsreglement 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen adgang til å klage, jf. forvaltningsloven kap. VI 9.5 Opphør av skoledrift Ved opphør av undervisningstilbudet innen kompletterende undervisning ved en godkjent skole eller sertifisert nettskole kan tilskuddsforvalter kreve å få tilbakeført skolens gjenstående midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet. Dette gjelder uavhengig av om nedleggelse av skolens tilbud innen kompletterende undervisning skyldes skolens egen beslutning, konkurs eller vedtak fattet av tilskuddsforvalter, jf pkt. 5.2 ovenfor om reaksjoner ved brudd på vilkårene for tilskuddsutbetaling. 10. REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Innvilget tilskudd utbetales som a konto delbetalinger på grunnlag av forventet elevtall innenfor godkjent øvre tilskuddsberettiget elevtall ved skolen for det enkelte semester. Forventet elevtall ved den enkelte skole beregnes av Utdanningsdirektoratet på grunnlag av godkjent øvre tilskuddsberettiget elevtall, elevtallsprognose fra skolen og erfaringstall fra skolens elevtallsrapporteringer, jf. pkt A konto delbetaling av tilskudd for høstsemesteret utbetales i september, oktober og november. Avregning av tilskudd for høsten utbetales i desember i henhold til faktisk elevtall per 1. november. A konto delbetaling av tilskudd for vårsemesteret utbetales månedlig fra januar til og med juni. Avregning av tilskudd for våren utbetales i september. Ved utbetaling til utenlandske kontoer må søkeren oppgi navn på kontoeier, bankens navn og adresse, kontonummer, IBAN for kontoen og BIC/SWIFT-adresse for banken. Skolen må på etterspørsel kunne dokumentere at bankkontoen tilhører skolen og er en av skolens ordinære bankkonti. Utbetaling av tilskudd foretas innen den 15. i hver måned fra og med september måned til og med juni måned i skoleåret, i samsvar med dette punktet i retningslinjene og tilskuddsforvalters instruks for økonomiforvaltning. Første delbetaling for skoleåret gjøres i september. Statstilskudd til eventuelle nye tilskuddsmottakere vil bli utbetalt i samsvar med utbetalingsrutinen for de øvrige tilskuddsmottakerne, regnet fra den 1. i måneden etter at skolens søknad er godkjent. Når det gjelder beregningsregler, henvises det til pkt. 4. Ved feil i utregning og utbetaling kan for mye utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottaker, eller det kan foretas avregning i påfølgende tildelinger. 11. RAPPORTERING 11.1 Rapporter fra tilskuddsmottaker Krav til dokumentasjon av elevgrunnlag Godkjente skoler og sertifiserte nettskoler skal: rapportere elevtallsprognose for neste semester i forbindelse med elevtallsrapportering per 1. november og 30. juni rapportere faktisk elevtall per 1. november innen 10. november rapportere faktisk gjennomført undervisning per elev i skoleåret innen 30. juni Revisorattestasjon, jf. pkt. 12, skal følge rapportene. 8

9 Elevtellingsrapporten per 1. november skal bare omfatte elever som har fått undervisning som fyller minimumskravet til undervisningstid per uke, og som på telletidspunktet har fulgt skolens kompletterende undervisning i minimum 7 uker i høstsemesteret. Elevtallsrapporten for skoleåret skal dokumentere at elevene har fått undervisning som fyller minimumskravet til undervisningstid per uke og semester/skoleår. Den enkeltes elevs deltakelse i kompletterende undervisning skal fremgå av elevtallsrapporten, med starttidspunkt og sluttidspunkt for det enkelte semester/skoleår. Elevtallsrapporteringene skal gi opplysning om den enkelte elevs navn, nasjonalitet, fødselsnummer, oppholdsland, årstrinn og grunnskole/undervisningsted. For elever som ikke er norske statsborgere, men EØS-borgere, må det på etterspørsel kunne dokumenteres at elevens foresatte har bopel og arbeid/ansettelse i Norge. Det utbetales tilskudd kun for de elevene som det er gitt fullstendige og korrekte elevopplysninger for ved elevtallsrapporteringen. Godkjente skoler og sertifiserte nettskoler skal ha et tilfredsstillende administrativt system for registrering av elevenes deltakelse i undervisningen, som dokumentasjon for at minimumskravene til undervisningsdeltakelse i pkt. 3.2 er oppfylt. Ved godkjente skoler skal registreringen vise den enkelte elevs frammøte og fravær. Ved sertifiserte nettskoler skal registreringen vise start- og sluttidspunkt for hver elev og den enkelte elevs aktivitet i nettundervisningen i form av innleverte besvarelser i undervisningen. Registreringen av elevdeltakelse ved godkjente skoler og sertifiserte nettskoler skal holdes à jour gjennom hele skoleåret. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for skolens/tilskuddsmottakers revisor, Utdanningsdirektoratet og Riksrevisjonen, og danne grunnlag for revisors attestasjon av elevtalls- rapporteringene per 1. november og 30. juni hvert år. Dersom elevtallet endrer seg vesentlig fra den elevprognosen som er meldt inn, skal skolen umiddelbart melde fra til tilskuddsforvalter, slik at videre utbetalinger kan justeres eller for mye utbetalt statstilskudd kan kreves tilbakebetalt. Fravær fra den kompletterende undervisningen kan godkjennes med inntil 3 uker per elev per semester. Innenfor et undervisningstilbud på minimum 15 undervisningsuker fra starttil sluttdato i semesteret skal den enkelte elev ha deltatt aktivt i minimum 12 undervisningsuker per semester. Sykefravær likestilles med øvrig fravær. Krav til dokumentasjon av undervisningsopplegg Ved årsrapporteringen per 30. juni skal tilskuddsmottaker som planlegger å fortsette den kompletterende undervisningen, sende inn skolens undervisningsplan for påfølgende skoleår. Krav til dokumentasjon for bruk av tilskuddsmidler Tilskuddsmottakere skal innen 30. juni året etter regnskapsåret sende inn revidert årsregnskap til Utdanningsdirektoratet, og ellers oppfylle de krav til regnskapsrapportering som følger av 3, 1. ledd i økonomiforskriften til privatskole-loven. For private grunnskoler i utlandet med rett til statstilskudd etter privatskoleloven 2-1 skal det reviderte årsregnskapet for den kompletterende undervisningen være et eget avdelingsregnskap for denne delen av skolens virksomhet, jf. 3, 2. og 3. ledd i økonomiforskriften til privatskoleloven. Godkjente skoler og sertifiserte nettskoler som har avvikende regnskapsår, skal ved årsrapporteringen per 30. juni sende inn sist avlagte og reviderte årsregnskap for skolen. 9

10 I tillegg skal nettskolene innen 30. juni sende inn brukerundersøkelse som er gjennomført i skoleårets vårsemester. Reaksjoner ved mangelfull rapportering fra tilskuddsmottaker framgår av pkt Rapporter fra tilskuddsforvalter Utdanningsdirektoratet skal rapportere i henhold til de krav og frister som er oppgitt i tildelingsbrev og eventuelt andre skriv fra departementet. 12. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Skolenes årsregnskap og elevtallsrapporteringen per 1. november og per 30. juni skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Attestasjonene skal være i norsk eller engelsk utgave. Revisor skal benytte et særskilt skjema fastsatt av Utdanningsdirektoratet for revisorattestasjon av tilskuddsberettiget elevtall per 1. november og per 30. juni. Revisjonskontrollen må videre oppfylle de krav som følger av pkt KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal foreta oppfølging og kontroll av disponeringen av tilskudd til kompletterende undervisning, jf. punktene 5 og 7. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres og være tilgjengelig på tilfredsstillende måte. Informasjon om gjennomført kontroll og resultatet av denne rapporteres til departementet i forbindelse med Utdanningsdirektoratets rapport for tilskuddskontroll. 10

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 63. Fastsatt

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven.

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven. ^J /Z-2)6 Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, videregående opplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til finsk, videregående opplæring, under statsbudsjettets kap. 225 post 67.

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til frittstående skoler under statsbudsjettets kap. 228 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref 2011/1392 Vår ref 201101683-/YAH Dato 24.04.2012 Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226

Detaljer

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar

Detaljer

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer Kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd Kap 310 Tilskudd til trossamfunn med mer og privateide

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer Skjema for Kapittel 770 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870222 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr PC000022 (Kun for

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870284 (Kun for

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2017 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning.

Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870312 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870115 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870319 (Kun for

Detaljer

Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Oppfølging av akuttmedisinforskriften Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870175 (Kun for

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv

Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv Kap. 225 post 62 Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv Retningslinjer for forvaltning av tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv under statsbudsjettet, kap. 225 post

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870063 (Kun for

Detaljer

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870286 (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 71 og kapittel 769, post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870263 (Kun for

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870213 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72)

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72) Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 72) Fastsatt av Olje- og energidepartementet 15.01 2017 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom-

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Utvikling av EPJ i omsorgstjenesten

Utvikling av EPJ i omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 79 Kapittel 0720 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870287 (Kun for

Detaljer