Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak."

Transkript

1 Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har primært som målgruppe barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, samt barn og unge som står i fare for å bli utsatt for kriminalitet. Tiltak som retter seg mot en bredere målgruppe kan vurderes. Delmål Ansatte i hjelpeapparatet har økt kunnskap om forebygging av kriminalitet. Ungdom i risikosonen blir fanget opp av hjelpeapparatet. Ungdom i risikosonen opplever mestring. Trygge ungdomsmiljøer. Definisjoner Barn og unge i risikosonen: Begrepet risikofaktorer brukes som en fellesbetegnelse om forhold som øker faren for at barn og unge utvikler vansker. Dette kan dreie seg om både miljørelaterte faktorer og individrelaterte faktorer. Miljørelaterte faktorer dekker flere ulike nivåer: 1) samfunn, 2) nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø, og 3) familie og sosialt nettverk. Hjelpeapparatet: Ansatte i ulike offentlige etater som skole, barnevern, politi, helsevesen osv. Det kan også dekke frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider forebyggende overfor barn og unge. 2. Kriterier for måloppnåelse Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tiltakets kriminalitetsforebyggende effekt. I tillegg skal det rapporteres på indikatorer som indirekte kan knyttes til målene. Dette inkluderer i hvilken grad målgruppen nås, informasjon om samarbeidsavtaler/partnere og om tilskuddsmottakers interne aktiviteter. Hvilke indikatorer som er aktuelle for den enkelte tilskuddsmottaker avhenger av tilskuddsmottakerens formål og aktiviteter. Tilskuddsbrevet fra departementet vil inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år).

2 3. Kriterier for tildeling Frivillige og andre ideelle organisasjoner, samt private aktører kan søke om midler. Tiltak særlig rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert. I vurderingen av søknadene vil følgende kriterier bli vektlagt: Tiltaket retter seg mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, herunder kriminalitet ved bruk av internett eller teknologi, eller forebygging av kriminalitet som rammer barn og unge. Tiltak som understøtter samarbeid innenfor rammen av politiråd. Ved søknad om tilskudd til tiltak rettet mot å forebygge bestemte typer av kriminalitet med en bredere målgruppe enn barn og unge prioriteres følgende områder: Vold (herunder vold i nære relasjoner), seksuelle overgrep, radikalisering og hatkriminalitet (kriminalitet motivert av hat/fordommer på grunnlag av etnisk tilhørighet, religion eller seksuelle orientering m.m.). Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål vil bli prioritert fremfor tiltak som har et annet hovedformål og hvor det kriminalitetsforebyggende aspektet fremstår som mer indirekte. Tiltaket bidrar til å styrke kompetansen om forebygging blant ansatte innen hjelpeapparatet, foreldre eller andre voksne som jobber med barn og unge. Tiltaket når ut til så mange som mulig i målgruppen. Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører. Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt. Tiltaket har overføringsverdi. Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet. Prosjekter som er planlagt med varighet over flere år kan bli nedprioritert grunnet usikkerhet om videre finansiering. Søknader som gjelder beløp under kr vil som hovedregel bli nedprioritert. Det gis ikke midler til forskningsprosjekter, herunder evalueringer. Midler fra tilskuddsordningen gis for ett år av gangen, og dersom tiltak skal videreføres utover rammen av ett år må ny søknad sendes inn. Det at tilskudd er gitt tidligere gir ingen garanti for videre tilskudd. Det gjøres oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet forvalter en egen tilskuddsordning for etablering og videreføring av SLT i kommunene (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Søknader om midler til dette må sendes inn i henhold til egen utlysning for dette. Denne tilskuddsordningen forvaltes av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) og utlysning gjøres blant annet på nettsiden Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret. Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra

3 til å oppfylle politiske målsettinger. Prosjekttilskudd vil normalt utgjøre den største delen av de samlede tilskuddsmidlene under ordningen. 4. Oppfølging og kontroll For tilskudd under kr skal det innen 30. mars året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov. For tilskudd fra og med kr skal det i tillegg til rapport med resultat- og måloppnåelse sendes inn et revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt årsregnskap bekreftet av revisor (spesielt aktuelt ifm. tilskudd til drift). Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering. Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter. Dersom tilskuddsmottaker legger regnskap, årsmelding, revisorattestasjon og vedtekter ut på egen nettside, er innsending til departementet av samme informasjon ikke nødvendig. Departementet vil innhente informasjon fra tilskuddsmottakernes nettsider. Det er ønskelig at tilskuddsmottakere som er ideelle organisasjoner benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert). Mottaker er ansvarlig overfor Politidirektoratet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at: 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev. 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet. 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet. Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven 12, 3. ledd. 5. Evaluering Tilskuddsordningen skal evalueres ved behov. 6. Kunngjøring Tilskuddsmidlene kunngjøres på Politidirektoratets nettside, under overskriften tilskuddsordninger i desember måned året før tildelingsåret, eller så snart Stortingets endelige budsjettvedtak er kjent.

4 Søknadsfristen er 16. februar. Søknader som innkommer etter fristen vil som hovedregel bli avvist. Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal normalt være sluttført innen utgangen av september. Søknader sendes: Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. N 0031 Oslo Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til Kontaktpersoner i Politidirektoratet: Politiinspektør Erling Børstad. tlf Politiinspektør Hanne Marie Persson. tlf Krav til søknadens innhold og form Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk. Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger: Om søker: Søkers navn Adresse, telefonnummer og e-postadresse For personer må det oppgis personnummer For organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer Kontonummer for overføring av tilskudd Kontaktperson(er) Vedtekter (vedlegges søknaden) Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges) Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak? Har søker tidligere mottatt støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som tidligere forvaltet tilskuddsordningen? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer). Om prosjektet/tiltaket Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen Målgruppe/geografisk område

5 Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere) Mulighet for koordinering med andre organisasjoner Tidsplan for gjennomføringen Forventede resultater. Eventuell videreføring etter endt prosjektperiode Finansiering Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte), Eventuelt budsjett for tiltaket/prosjektet Finansieringskilder for driften/prosjektet - Omsøkt fra Justis- og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet - Søkers egenandel - Omsøkt fra andre offentlige myndigheter - Ev. andre kilder (hvilke). - Eventuell differanse i forhold til total finansiering samt hvordan denne dekkes. - Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette. - Omtale av tidligere tildelinger fra Justis og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet. (tiltakets navn, beløp, årstall for tildeling) Det er utarbeidet et eget søknadsskjema: 2015 skjema tilskudd.doc 8. Søknadsbehandling Tildelingen av midler fra direktoratet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret. Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt: Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse Søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger. Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales. Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse m.v. Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader). Vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis. 9. Klagebehandling

6 Reglene om klageadgang etter fvl. 28 kommer til anvendelse. En liten del av bevilgningen skal normalt settes av til eventuell omgjøring av vedtak som følge av klager fra søkere om tilskudd. 10. Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd Ved særskilt høye tilskudd kan utbetaling i to terminer vurderes. Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen 3 uker. Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket. 11. Mulige reaksjonsformer Dersom tilskudd enda ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom: Mottaker ikke aksepterer vilkår direktoratet har satt for tilskuddet Organisasjonen opphører Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom: Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes. Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter: 1. innføre strengere rapporteringsrutiner 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer