Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov"

Transkript

1 Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets kap. 225 post 70. Fastsatt av Utdanningsog forskningsdepartementet 1. januar 2005, senest revidert av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2010, i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i tilhørende Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskuddet som beskrives i disse retningslinjene kan kun gis til opplæringskontor eller bedrifter med ansvar for Lærlinger med spesielle behov. Lærling er den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1, 4-5 og 4-6. Lærekandidater med spesielle behov. Lærekandidat er den som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve, jf. opplæringsloven 4-1, 4-5 og 4-6. Kandidater som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev. Det skrives en opplæringskontrakt. Videre i denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kandidater som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev, benevnes som kandidater.

2 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med spesielle behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. I tillegg skal tilskuddsordningen stimulere lærebedrifter til å gi kandidater muligheten til å oppnå praksisbrev. Intensjonen er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. 1.2 Tilskuddsmottaker Lærebedrifter. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. 1.3 Målgruppe Lærlinger og lærekandidater under 25 år, jf opplæringsloven 3-1 tredje ledd, med spesielle behov. Med spesielle behov menes her manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg er kandidater under 25 år som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev, i målgruppen. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: lærlinger med spesielle behov får lærekontrakt lærekandidater med spesielle behov får opplæringskontrakt. kandidater får opplæringskontrakt. Opplysninger som skal belyse måloppnåelsen iht. kriteriet: antall lærlinger/lærekandidater med spesielle behov som får lærekontrakt/opplæringskontrakt antall kandidater som får opplæringskontrakt antall lærlinger/lærekandidater med spesielle behov som får lærekontrakten/opplæringskontrakten hevet antall kandidater som får opplæringskontrakten hevet. 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Tildelingskriterier Lærebedrift som har inngått lærekontrakt med lærlinger med spesielle behov, opplæringskontrakt med lærekandidater med spesielle behov, opplæringskontrakt med kandidater kan via fylkeskommunen søke om tilskudd. Side 2

3 Det kan bare søkes om tilskudd for ett år om gangen. Dersom det er behov for tilskudd utover ett år for samme lærling/lærekandidat/kandidat, må det sendes ny søknad hvor det skal ligge ved en rapport fra foregående tilskuddsperiode. Det kan søkes om dekning av utgifter ut over de ordinære tilskudd som ytes til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater/kandidater. 3.2 Beregningsregler Tilskuddsordningen er rammestyrt, og bevilgningen i statsbudsjettet har direkte innvirkning på antall og omfang av søknadene som kan innvilges. Ekstra personellressurser Lærebedrift som har ansvar for lærlingen/lærekandidaten/kandidaten kan få tilskudd til lønn og reiseutgifter til instruktør/fagarbeider som underviser/veileder lærlingen/lærekandidaten/kandidaten. Lærebedriften kan få tilskudd for maksimum 6 klokketimer per uke i 47 uker. Tilskuddsatsen per klokketime kunngjøres på Utdanningsdirektoratets nettside. Forbruk av materiell utover det vanlige Dersom lærlingen/lærekandidaten/kandidaten forbruker materiell utover det vanlige under opplæringen, kan lærebedriften få dekket ekstrautgiftene lærebedriften blir påført med inntil kr ,- pr år. Tilskudd blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søknad. Tilrettelegging av fag- og svenneprøven/en mindre omfattende prøve enn fageller svenneprøven/kompetanseprøve Lærebedriften som har ansvarer for lærlingen/lærekandidaten/kandidaten kan få tilskudd til ekstra utgifter ved tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av fag- og svenneprøven/en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøven/kompetanseprøve med inntil kr 5 000,- pr lærling/lærekandidat/kandidat. Tilskuddet blir basert på skjønnsmessig vurdering av den enkelte søknad. 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Utdanningsdirektoratet skal: rapportere om antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som lærebedrifter søker om tilskudd for rapportere om antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som lærebedriften får innvilget søknaden for foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene og rapporter fra fylkeskommunene, jf. pkt. 8 og 10 i denne retningslinjen kan foreta stikkprøvekontroller av opplysningene tilskuddsmottaker gir ved søknad om tilskudd ved behov. Denne kontrollen foretas etter en vurdering ut fra vesentlighet og risiko. Side 3

4 5. EVALUERING Rutiner, frister og retningslinjer knyttet til evaluering av tilskuddsordninger er gitt i "Retningslinjer for oppfølging og evaluering av tilskudds- og stønadsordninger", fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999 og revidert 15. november Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Tilskuddsforvalter har ansvaret for å vurdere behovet for å evaluere tilskuddsordningen. Side 4

5 DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen er delegert til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å: kunngjøre ordningen behandle søknader gjennomføre en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene utarbeide tilskuddsbrev utbetale tilskuddet innhente rapporter forberede klagesaker vedrørende tilskudd rapportere, følge opp og kontrollere. 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN 7.1 Kunngjøringsform Tilskuddsordningen kunngjøres i rundskriv og på Utdanningsdirektoratets nettside. Rundskrivet skal sendes fylkeskommunene. Det er fylkeskommunene som skal informere lærebedriftene om muligheten for å søke om dette tilskuddet 7.2 Innholdet i kunngjøringen Følgende kunngjøres i rundskriv og eventuelt på nettside: mål for ordningen tildelingskriterier, herunder beregningsregler krav til søknaden søknadsskjema tilskuddssats pr klokketime til ekstra personellresurser krav til rapportering 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG 8.1 Søknad om tilskudd Lærebedriften sender inn søknad til fylkeskommunen. Søknaden skal kvalitetssikres av fylkeskommunen som har det faglige og administrative ansvaret for gjennomføring av fagopplæringen i fylket, jf. opplæringsloven 4-8. Søknaden sendes til Utdanningsdirektoratet som behandler søknadene fortløpende. Side 5

6 Søknaden fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde opplysninger om følgende når søknaden gjelder tilskudd for lærling eller lærekandidat med spesielle behov: hvilke vansker/funksjonshemminger lærlingen eller lærekandidaten har, og hvilke spesielle behov for tilrettelegging dette medfører. Det må vedlegges en sakkyndig vurdering av nyere dato fra pedagogiskpsykologisk tjeneste og eventuelt uttalelse fra andre faginstanser som dokumenterer dette. Uttalelsen bør være utarbeidet i samarbeid med lærlingen eller lærekandidaten og lærebedriften hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for en begrunnelse fra fylkeskommunen som dokumenterer behovet for tilskuddet en redegjørelse for planlagt bruk av tilskuddet kopi av inngått lærekontrakt/opplæringskontrakt dersom søknaden gjelder lærling eller lærekandidat som har mottatt tilskudd tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. Det er utarbeidet skjema for lærebedriften og mal for tilråding fra fylkeskommunen. Skjemaene finnes på nettsiden Søknaden fra lærebedriften/fylkeskommunen skal inneholde opplysninger om følgende når søknaden gjelder tilskudd for kandidat som omfattes av forsøksordningen med praksisbrev: hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for kopi av inngått opplæringskontrakt en begrunnelse fra fylkeskommunen som dokumenterer behovet for tilskuddet dersom søknaden gjelder kandidat som har mottatt tilskuddet tidligere, skal det ligge ved rapport fra forrige tilskuddsperiode. 8.2 Tilskuddsbrevet Tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet til fylkeskommunen skal inneholde: tilskuddsmottakers navn, adresse og bankkontonummer målet med tilskuddsordningen, hvilken lærling/lærekandidat/kandidat tilskuddet skal benyttes til og hvilke tiltak det gis tilskudd til tilskuddsbeløp og hvordan beløpet er beregnet utbetalingstidspunkt vilkår for bruken av midlene behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd, eks. dersom lærekontrakt/opplæringskontrakt blir hevet i tilskuddsperioden mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet krav til rapportering varsel om tilskuddsforvalter og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere grunnlaget for tilskudd og at midlene benyttes etter forutsetningene, Side 6

7 Stortingets bevilgningsreglementets 10 annet ledd og lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen 12 tredje ledd forbehold om bevilgningsendring: Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 225 post 70 i [budsjettermin]." Tilsagn om tilskudd meddeles den enkelte lærebedrift med brev fra fylkeskommunen. 9. REGISTRERING AV TILSAGN OG UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskuddet skal foretas i henhold til Utdanningsdirektoratets instruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet skal utbetales til fylkeskommunen når søknad om tilskudd er innvilget. Fylkeskommunen videreformidler tilskuddet til lærebedriften. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan Utdanningsdirektoratet kreve at for mye utbetalt tilskudd tilbakebetales. Når Utdanningsdirektoratet har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrenten og innkrevingskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf. brev fra Finansdepartementet av RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER / - FORVALTER Fylkeskommunen skal rapportere til Utdanningsdirektoratet innen tre måneder etter søknadsperiodens utløp og innen tre måneder etter at fagprøven/en mindre omfattende prøve en fag- elle svenneprøven/kompetanseprøven er avholdt. Skjema for rapportering finnes på nettsiden Utdanningsdirektoratet skal rapportere til departementet om: antall lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, antall lærebedrifter som tar inn kandidater antall lærlinger/lærekandidater/kandidater som utløser tilskuddet I tillegg skal det rapporteres på hvor mange av opplæringsavtaleforholdene som blir hevet i løpet av kontraktsperioden Informasjon om gjennomført kontroll og resultat av denne rapporteres til departementet i forbindelse med Utdanningsdirektoratets rapport om tilskuddskontroll. Side 7

8 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 12. KONTROLLRUTINER Utdanningsdirektoratet skal foreta en formalia- og rimelighetskontroll av søknadene. Det kan i tillegg foretas stikkprøver av opplysningene fylkeskommunene gir ved søknad om tilskudd. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Side 8

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Forskrift til lov om lotterier m.v.

Forskrift til lov om lotterier m.v. Forskrift til lov om lotterier m.v. Dato FOR 1995 02 24 185 Departement Kulturdepartementet Publisert Avd I 1995 211 Ikrafttredelse 24.02.1995 Sist endret FOR 2015 02 27 169 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer