DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET Nasjonale søkertall... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7"

Transkript

1

2 OPPTAKSRAPPORT 2012

3 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET Nasjonale søkertall Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning Endring i antall studier Kjønnsfordeling, nasjonalt og HH Aldersfordeling, nasjonalt og HH Realkompetansesøkere Søkere pr. studieplass Prosentvis endring i søkerinteresse pr utdanningsområde Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere Frafall av søkere gjennom opptaksprosessen Sluttall, nasjonalt og ved HH Overbooking statlige høgskoler og universiteter DEL 2 HØGSKOLENS TALL, NOM-OPPTAKET Høgskolen i Hedmark søkertall Utvikling i antall primærsøkere ved HH Antall søkere pr studieplass Hvor kommer søkerne fra Trekking av studier Nye studier Hovedopptaket Restetorg Resultattall/sluttall nasjonalt opptak Høgskolens resultat ved grunnskolelærer, sammenlignet med andre institusjoner DEL 3 HØGSKOLENS TALL, LOK-OPPTAKET Generelt om lokalt opptak Søkertall Lokalt restetorg Masteropptaket Utenlandske søkere/studenter Utenlandske søkere selvfinansierende ( ordinære søkere) Utenlandske studenter - utvekslingsstudenter og kvotestudenter

4 12.0 Resultattall/sluttall lokalt opptak Lokalt opptak studier m/studiestart vår 2013 (høstopptaket) Høgskolens samlede resultat 2012 (NOM + LOK): Opptaket 2012 kort oppsummert

5 INNLEDNING Opptaket som gjennomføres av høgskolens opptakskontor inkluderer opptak via den nasjonale samordna opptaksmodellen og høgskolens lokale opptak. Det er gitt en forklaring til disse to opptaksmodellene nedenfor. Rapporten er delt inn i tre deler. Del 1 viser en del tallmateriale på nasjonalt nivå/landsbasis. Dvs. materiale som inkluderer opptakstall for hele sektoren (samlet for alle universiteter og høgskoler som inngår i det nasjonale samordna opptaket). Der det er mulig er Høgskolen i Hedmarks tallmateriale på institusjonsnivå sammenlignet med de nasjonale tallstørrelsene, i et forsøk på å belyse høgskolens posisjon i det nasjonale bildet. Statistikker og talloppstillinger utarbeidet for NOM-opptaket bygger på et omfattende datamateriale som inkluderer over søkere, drøyt studier og 47 institusjoner. Del 2 tar for seg ulike opptakstall for høgskolens studier i det nasjonale opptaket (NOM) på avdelingsnivå og delvis på studienivå. Her fremkommer også høgskolens sluttall som representerer resultatet for årets NOM-opptak. For alle studier (studiumnivå) er det utarbeidet tallmateriale hvor søkertall, antall tilbud, antall møtt og lignende inngår. Tallmateriale på studiumnivå for studier i NOM følger som vedlegg til rapporten. Del 3 inkluderer opptakstall for høgskolens lokale opptak (på avdelingsnivå og delvis på studiumnivå). Da tallmateriale for lokale opptak ved universiteter og høgskoler ikke rapporteres som opptaksstatistikk til en nasjonal database eller inngår i en samordnet nasjonal modell, foreligger det ikke nasjonalt sammenlignbart tallmateriale. Tallmaterialet for lokalt opptak inneholder derfor kun informasjon om høgskolens egne tall og resultater. Tallmateriale på studiumnivå for studier i lokalt opptak følger som vedlegg til rapporten. Forklaring: Nasjonalt opptak (NOM) Samordna opptak (SO) ble opprettet av Utdannings- og forskingsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) for å koordinere opptaket til grunnutdanninger ved universitetene, vitenskaplige høgskoler og statlige og private høgskoler. 47 institusjoner/læresteder deltar i det nasjonale samordnede opptaket. Tallet er forholdsvis stabilt, men de siste årene har noen private institusjoner kommet til. Ny institusjon i fjor var Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo). Ny institusjon i 2010 var Fjellhaug Internasjonale Høgskole, mens Politihøgskolen var ny fra og med opptaket i Årets opptak er første gang man gjennomfører opptak til den sammenslåtte Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Totalt inngikk studier (1 309 i 2011) i det samordna nasjonale opptaket i år, hvorav Høgskolen i Hedmark hadde 50 NOM-studier (samme som i 2011). 4

6 Alle søknader til høgre utdanning blir registrert via nettsøknad inn i en felles hoveddatabase som driftes av SO, den enkelte institusjon tildeles så saksbehandlingsansvar for ett visst antall søkere/søknader, avhengig av institusjonens størrelse. Saksbehandlingen foregår på tvers av institusjonene, slik at man saksbehandler for hverandre (saksbehandlende institusjon saksbehandler alle søkerens søknadsalternativer, uavhengig av studietype og eier av det/de søkte studier). Alle saksbehandlingsdata fra lærestedene (v/opptakskontoret) sendes SO (i filformat i henhold til fastsatt nasjonal tidsplan). Det gjennomføres nasjonale opptak (tidligopptak, hovedopptak, ventelisteopptak, div etterfyllingsopptak, div restetorgopptak) hvor alle institusjoner er pålagt en stram tidsplan, med etappefrister fra mars til medio september. Den enkelte institusjon har selv ansvar for de ulike styringsparametere som settes gjennom opptaksperioden. I opptaksperioden er det gjennomført 17 nasjonale opptak (i perioden primo mai medio september). All kommunikasjon mellom lærerstedene og SO foregår ved hjelp av filutvekslinger, vev-tjenester og e-post. SO har i tillegg til administrasjons- og koordineringsansvar også ansvar for utgivelse av Søkerhandboka i papir og i nettutgave (målgruppe: søkere, rådgivere i vg., NAV ol) og saksbehandlerhåndbok (målgruppe: saksbehandlere ved høgskoler/universitet) og delegert ansvar for saksbehandling av utenlandske søkere til grunnutdanninger i NOM. Forklaring: Lokalt opptak (LOK) Opptak til alle måltallsstudier som tilbys, og som ikke inngår i NOM-opptaket, gjennomføres i lokalt opptak. HH gjennomfører lokalt opptak til: - videreutdanninger (inkl masterutdanninger) og påbyggingsstudier - Praktisk-pedagogisk utdanning - de grunnutdanninger som det vedtas at skal gjennomføres i LOK (etter vedtak i studieprogramsaken hvert år) - 2.år i en del BA-studier (idrettsutdanninger og faglærer i musikk) I 2012 inngår hele 64 studietilbud i det lokale opptaket (61 i 2011). Pr september er det gjennomført opptak til 56 av studiene i det lokale opptaket. I tillegg gjennomføres det opptak til 8 studier i oktober og november med studiestart i januar/vårsemesteret Lokale opptak gjennomføres i sin helhet av Opptakskontoret ved HH (alt fra oppbygging av database, utarbeidelse av brevmaler, registrering, saksbehandling, tekniske kjøringer av opptak, utsending av brev, svarregistrering etc.) Fra og med opptaket i 2009 er det innført at alle søkere med norsk personnummer må benytte nettsøknad ved søknad om opptak til studier i lokalt opptak. Fra og med opptak 2011 er SMS 5

7 som kommunikasjonskanal tatt i bruk (i tillegg til epost og post). Fra og med opptak 2012 er så å si all kommunikasjon via postgang faset ut, samt at en endret søknadsprosedyre og tidligere søknadsfrist for utenlandske søkere innført. Nytt fra og med i år er også at det ikke lenger kreves attesterte kopier av søknadsdokumentasjon (vitnemål, arbeidsattester etc). Ordningen med attesterte kopier er erstattet av en stikkprøvekontroll hvor en bestemt andel av de nye studenter må levere originaldokumenter som så blir sjekket. Formålet er et økt fokus på forfalskningsproblematikk, og ordninger som bedre muliggjør dette arbeidet samt den preventive effekt dette antas å ha. Omleggingen gjelder hele sektoren, og gjelder både NOM og LOK. Tidligere orienteringer om årets opptak Høgskolestyret er i løpet av året holdt oppdatert om søker- og opptakstall på følgende måte: April (20/4): Juni (13/6): August (29/8): orientering om årets søkertall HS 2012/41 Arbeidet med årets opptak fordeling av nye plasser HS 2012/51 Orientering om årets studentopptak 6

8 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET Kilde for tallmateriale for nasjonalt opptak: Samordna Opptak Her fremkommer tallmateriale på nasjonalt nivå/landsbasis og Høgskolen i Hedmarks tallmateriale sammenlignet med de nasjonale tallstørrelsene. 1.0 Nasjonale søkertall I alt søkte personer opptak til høyere utdanning i 2012 innen den ordinære søknadsfristen 15. april. I 2011 var tilsvarende tall Det var altså en økning i antall søkere på landsbasis på 6 % ( søkere) i år. I fjor var økningen på 5 % ( søkere) sammenlignet med Årets søkertall er de høyeste søkertallene man har hatt siden det nasjonale opptaket ble opprettet (1995). Årets søkerøkning er litt større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, noe som indikerer at studietilbøyeligheten har økt. Totalt er det også registrert hele søknadsprioriteter på Restetorget (en søker kan registrere inntil 10 søknadsprioriteter/studieønsker på sin restetorgsøknad) og det er gitt totalt tilbud om studieplass via ordningen (en søker kan få mange tilbud). Tilsvarende tall for fjoråret var søknadsprioriteter og restetorgtilbud. Nedgangen i antall søkere via Restetorget i år, har sannsynligvis sammenheng med at færre studier har vært annonsert på restetorget eller har vært annonsert over et kortere tidsrom (som følge av økte søkertall ved mange institusjoner) Antall personer som søker høyere utdanning varierer fra år til år. To hovedfaktorer som påvirker total søknadsmengde er 1) størrelsen på ungdomskullene og 2) situasjonen på arbeidsmarkedet. Hovedbildet er en gradvis økning i søkingen til høyere utdanning, med en økning på ca søkere i løpet av det siste tiåret. Økninger de siste årene har hatt sin forklaring i større ungdomskull. Korrigerer man for denne økningen har man på landsbasis ikke hatt en økning i andelen av befolkningen som søker høyere utdanning før i år, hvor økningen i søkertall nå er større enn veksten i ungdomskullene. Tall fra SSB viser at 32 prosent i aldersgruppen år var i høyere utdanning studieåret 2011/2012, og at 19 prosent flere studenter fullfører høyere utdanning nå enn for ti år siden. Ser man på befolkningen samlet har 28 prosent høyere utdanning (en økning på 6 prosentpoeng siden 2000). Figur 1 nedenfor viser utviklingen i alderskullene år for perioden 2000 til og med 2011, og fremskrivninger for perioden : 7

9

10

11

12

13

14

15 Tab. 4: Andel realkompetansesøkere (REA) av total søkermengde siste 8 år År Antall REA.- søkere Landsbasis Andel REA-søkere av total søkermengde Antall REA.- søkere (1 prio) HH Andel REA-søkere av total søkermengde ,8 % 245 9,5 % ,9 % 185 9,0 % ,8 % 193 9,2 % ,6 % ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % ,6 % ,7 % 168 9,51 % ,9 % ,2 % 1.6 Søkere pr. studieplass Alle studier som inngår i det nasjonale opptaket er kategorisert under utdanningsområdene som fremkommer i tabellen på neste side. Tabellen viser antall søkere til hver studieplass (pr april) innen de ulike utdanningsområdene de siste tre årene. Jo høyere tallverdi, jo høyere er konkurransen om studieplassene. I snitt er det 2,29 søkere pr studieplass i Høgskolen har i år 1,97 søkere pr plass (målt i ant. pers.: 1,87). Man må tolke og sammenligne slike tall med varsomhet siden søkere pr studieplass er direkte relatert til hvor mange studieplasser man hvert år setter ved det aktuelle fagområdet. En reduksjon i antall studieplasser/måltall vil eksempelvis føre til økning i søkere pr plass selv om det ikke er flere søkere til studiet. Først og fremst benyttes tallstørrelsen søkere pr plass som en indikasjon på sannsynlighet for å fylle studieplassene. Grunnet frafallet som skjer mellom søknadstidspunkt og møttregistrering, er det vanlig å definere at 2 søkere pr plass sikrer at studieplassene fylles. Av tallene nedenfor (tab. 5) kan vi f.eks lese at høgskolen hadde større sannsynlighet for å fylle studieplassene ved landbruksstudiene og førskolelærerutd. enn landsgjennomsnittet, og at sannsynligheten for å fylle plassene ved grunnskolelærerutd var like stor ved HH som snittet for sektoren Vi ser også at tallene for sykepleierutd. og idrettsfagene var litt lavere hos oss enn snittallene. Høgskolens studier innen øk/adm har som man kan lese ut av tabellen styrket seg, i 2011 var det 2 søkere til hver plass, mens det i år var 2,7 søkere pr plass. På side 18 (tab. 7) vises antall søkere pr studieplass på institusjonsnivå for alle høgskoler og universitet. 14

16

17 1.7 Prosentvis endring i søkerinteresse pr utdanningsområde Tabellen nedenfor viser samme oppstilling som foran, men viser prosentvis endring i søkerinteresse fra 2011 til 2012, istedenfor antall søkere pr plass. Oversikten viser hvilke utdanningsområder som i år har økende eller minsket popularitet blant årets søkere (søketrender). Oversikten er interessant med hensyn til om endringene i høgskolens søkertall følger de nasjonale søkertrendene. Dersom høgskolen opplever økt søkerinteresse til studier som nasjonalt har en nedgang, betyr dette styrket konkurransekraft. Videre vil f.eks nedgang i søkingen til noen av høgskolens studier kunne forklares i en generell lavere interesse nasjonalt osv. Nye studier eller nedleggelse av studier vil også påvirke endringer i søkertall fra år til år. I oppstillingen er kun de utdanningsområder Høgskolen i Hedmark tilbyr studier innen inkludert. Tab. 6: Endring i søkerinteresse pr utdanningsområde (viser søkertrender) Nasjonalt HH 1.prio 1.prio Endring 1.prio 1.prio Endring søkere søkere i % søkere søkere i % Utdanningsområde PEDFAG ,0 % % SPRÅK % % ØKADM % % SAMFUNN ,0 % % LÆRER - FØRLÆRER % % MEDIEFAG % % HELSEFAG - SYKEPL % % LÆRER - GRL ,0 % % ESTETISK % % LANDBRUK % % HELSEFAG - ODONT % % LÆRER - GRL % % LÆRER - FAGLÆRER % % IDRETT % % HELSEFAG - ERNÆRING % % REALFAG % 7 - REISELIV % 40 - INFOTEKN % 48 - I alt ,0 % Årets søkertall viser bl.a at Høgskolen i Hedmark har økt søkerinteresse i hele 13 av de 15 utdanningsområdene høgskolen tilbyr studier innen. For nesten samtlige av disse er den prosentvise økningen ved høgskolen langt høyere enn landssnittet. 16

18 1.8 Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere Oversikten nedenfor viser: høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere i 2012 antall studier antall studieplasser primærsøkere pr studieplass (sier noe om hvor gode/dårlige søkertallene er mht sannsynlighet for å fylle studieplassene) for institusjonene som deltar i det nasjonale opptaket. Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Sør-Trøndelag, Bergen, Telemark, og Østfold som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. Merk at HH har flere søkere pr plass enn hva Høgskolen i Telemark (1,47) har. HH plasserer seg på listen som nummer 12 i landet når vi ser på antall primærsøkere ved alle institusjoner som inngår i det samordna opptaket. Blant høgskolene er HH på 6. plass Vedrørende primærsøkere pr studieplass: Grunnet det frafall av søkere som skjer gjennom opptaksprosessen må det i snitt alltid være mer enn 1 søker til hver studieplass. Som tidligere nevnt angis normalt at en dekningsgrad på 2 (altså to søkere pr studieplass) er sterke søkertall og en sikring for å fylle studieplassene.. 17

19 Tab. 7: Høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere Nr Lærested Antall studier Studieplasser (h.ekv) 1.prio søkere (ant.) 1.prio søkere pr plass (h.ekv) 1 Universitetet i Oslo ,03 2 Høgskolen i Oslo og Akershus ,08 3 NTNU ,77 4 Universitetet i Bergen ,16 5 Høgskolen i Sør-Trøndelag ,4 6 Universitetet i Agder ,12 7 Universitetet i Stavanger ,51 8 Høgskolen i Bergen ,81 9 Universitetet i Tromsø ,89 10 Høgskolen i Østfold ,21 11 Høgskolen i Telemark ,47 12 Høgskolen i Hedmark ,96 13 Politihøgskolen ,33 14 Høgskolen i Lillehammer ,7 15 Norges Handelshøyskole ,23 16 Høgskolen i Vestfold ,67 17 Høgskolen i Buskerud ,2 18 Universitetet i Nordland ,43 19 Univ. for miljø- og biovitenskap ,32 20 Høgskolen i Nord-Trøndelag ,47 21 Høgskulen i Volda ,41 22 Høgskolen i Gjøvik ,6 23 Høgskulen i Sogn og Fjordane ,66 24 Høgskolen Stord/Haugesund ,54 25 Høgskolen i Ålesund ,23 26 Norges veterinærhøgskole ,73 27 Norges idrettshøgskole ,24 28 Diakonhjemmet Høgskole ,05 29 Arkitektur- og designhøgskolen ,24 30 Høgskolen i Molde ,54 31 Høgskolen i Finnmark ,03 32 Høgskolen i Narvik ,43 33 Dron. Mauds Minne Høgskolen ,48 34 NLA Høgskolen ,7 35 Høgskolen i Harstad ,14 36 Lovisenberg diakonale høgskole ,77 37 Høgskolen i Nesna ,93 38 Betanien diakonale høgskole ,1 39 Haraldsplass diakonale høgskole ,64 40 Det teologiske Menighetsfakultet ,68 41 Mediehøgskolen Gimlekollen ,9 42 Høyskolen Diakonova ,48 43 Ansgar Teologiske Høgskole ,71 44 Misjonshøgskolen ,31 45 Høgskolen i Staffeldtsgate ,73 46 Fjellhaug Internasj. Høgskole ,62 47 Sámi University College ,43 Sum ,29 18

20

21

22

23

24

25 I tillegg til å vise overbookingen ved den enkelte institusjon, viser oversikten i tabell 12 også at 14 av institusjonene ikke har lykkes fullt ut med å fylle studieplassene i årets nasjonale opptak. I 2011 var det hele 20 institusjoner som ikke hadde fylt studieplassene i opptaket. Den generelle økningen i søkingen til høyere utdanning har med andre ord bedret rekrutteringssituasjonen ved mange institusjoner. Samlet har også antallet studieplasser som tilbys økt ( plasser). Som tidligere er det vanskeligst å fylle studieplassene ved de små høgskolene nord i landet. Høgskolens overbookingsprosent i 2010 og 2011 var følgende: 2010: 18 % (tredje største overbooking i landet. HIL og UIA hadde større overbooking) 2011: 14,8 % (syvende største overbooking i landet. HIBU, UIS, UMB, UIA, HIB og HIO hadde større overbooking) De siste årenes møttall viser at høgskolen har fylt plassene med en god overdekning, og slik har fått en buffer for å motvirke nedgang i (og helst øke) studiepoengsproduksjonen grunnet frafall av studenter utover i studieløpet. I årene før 2008 hvor høgskolen ikke lyktes med å fylle plassene i opptaket var situasjonen derimot en annen. 24

26 DEL 2 HØGSKOLENS TALL, NOM-OPPTAKET 4.0 Høgskolen i Hedmark søkertall Høgskolen har fra 2004 til og med 2009 opplevd en årlig økning i antall søkere til NOMstudiene. Mens vi i 2010 og 2011 hadde noe nedgang (hhv -7,7 % og -2,2 %), opplever vi i år å ha en stor oppgang (+ 26 %). Den relative søkerutviklingen ved HH har vært noe bedre enn utviklingen for landet samlet (se figur 3 side 9) når man måler årlige endringer mot tallene (indeks 2002). Nedgangen i 2010 og 2011 kan i hovedsak knyttes til færre studier (fra 68 studier i 2009 til 50 studier i 2011) og noe nedgang i interessen til enkeltstudier. Søkerøkningen i år kommer mange studier til del og gir økning ved alle avdelinger. Hvor gode årets søkertall er, vises også ved at høgskolen øker mer enn landsnittet i hele 11 av de 15 fagområdene høgskolen tilbyr studier innen. Figuren nedenfor viser hvor stor høgskolens andel av den totale søkningen utgjør pr år siden Som figuren viser har høgskolen gradvis styrket sin markedsposisjon. I 2004 utgjorde høgskolens primærsøkere 1,5 % av total søkermengde, mens tallene for 2012 viser at høgskolens andel er på 2,25 %. Som man ser av fig. 1 (side 8) vil det være en utflating i ungdomskullene i årene fremover. Da det er de yngste søkerne som utgjør den største andelen søkere i NOM-opptaket, og det først og fremst er økninger i ungdomskullene de siste årene som har gitt økte søkertall nasjonalt, må man anta at man de kommende årene vil ha lavere økning eller en stabil søkermengde til høyere utdanning på landsbasis. Endringer i arbeidsmarkedet eller økt studietilbøylighet (større andel av befolkningen som søker høyere utdanning) vil dog være faktorer som kan gi økte søkertall til tross for at størrelsen på ungdomskullene ikke øker. 25

27 Høgskolen hadde i år størst søkerøkning (i antall søkere) til følgende enkeltstudier: o Bachelor i sykepleie (+ 91 primærsøkere) o Bachelor førskolelærerutdanning (+ 84 primærsøkere) o Årsstudium i krisehåndtering, deltid (+ 52 primærsøkere) o Årsstudium i sosialpedagogikk (+ 42 primærsøkere) o Grunnskolelærerutd, 1 7 og 5 10 (+ 33 primærsøkere) Mens det var størst nedgang til følgende enkeltstudier: o Årsstudium i mat, ernæring og helse (- 27 primærsøkere) o Årsstudium i friluftsliv (- 17 primærsøkere) o Bachelor i økonomi og administrasjon (- 14 primærsøkere) o Årsstudium i bed.øk, nett/saml. (- 11 primærsøkere) Til tross for noe nedgang i antall primærsøkere er søketallene til Mat, ernæring og helse (3,5 søkere pr plass) og til Bed.øk-studiet (3 søkere pr plass) likevel sterke. BA øk/adm (1,25 søkere pr plass) og Friluftsliv (0,9 søkere pr plass) har derimot forholdsvis svake søkertall. Hovedlinjene i årets søkertall pr avdeling Campus Hamar LUNA opplevde i 2011 en nedgang i sine søkertall. Det er derfor svært gledelig at årets søkertall viste en stor økning. Økning er knyttet til at avdelingen hadde økte søkertall til alle sine NOM-studier, med unntak av BA i visuell simulering og BA i virtuell kunst og design som har noe nedgang i antall søkere. Størst er økningen til førskolelærerutdanning og til grunnskolelærerutd. Årsstudiene i norsk og i engelsk hadde også en forholdsvis stor økning, med til sammen 32 flere søkere enn i LUNA er den avdelingen i HH som samlet rekrutterer flest NOM-søkere. Campus Elverum Avdelingen på Elverum hadde 100 flere søkere enn i fjor. Det meste av økningen har sin forklaring i økte søkertall til sykepleie. Rekrutteringen til idrettsstudiene er stabil. Campus Rena ØLR har de siste årene hatt en svært positiv utvikling når det gjelder søkerinteresse, noe som også var tilfelle i år. Det meste av årets økning skyldes imidlertid at flere studier tilbys, inkludert to nye årsstudier i organisasjon og ledelse (ett heltidstilbud og ett samlingsbasert deltidstilbud som ble flyttet fra lokalt opptak). I tillegg var det økt søking til årsstudiet i Krisehåndtering og BA i musikkproduksjon. De siste årene har tall for hele landet vist en stigende interesse for studier innen fag- /utdanningsområdet økonomi og administrasjon, så utviklingen på Rena er også en del av et nasjonalt bilde (de aller fleste studiene på Rena tilhører kategorien økonomi & adm.) 26

28

29 Merk: Grunnet organisasjonsendring ble Blæstads tilhørighet flyttet fra avdelingen på Hamar til avdeling Evenstad. Dette innvirker på tallmaterialet (tab. 13) ved at søkertallene til landbruksstudiene inngikk i LUNA sine tall frem til og med 2009, mens de inngår i AØL sine tall fra og med Utvikling i antall primærsøkere ved HH Tab Primær søkere 3000 Fig. 11 søkerutvikling - primærsøkere HH prio-søkere Som fremstillingen av primærsøkertallene ovenfor viser, har høgskolen hatt en gradvis økning i søkertallene de siste årene. Hvor god denne utviklingen er, sett i et nasjonalt bilde fremgår av fig. 2 og 3 (s. 9), samt figuren på side Antall søkere pr studieplass Antall søkere pr studieplass er et mål på styrken i søkertallene, dvs. sannsynligheten for å fylle de avsatte studieplassene. Tabellen nedenfor viser utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (dimensjonering for opptaket) de siste 11 årene. Høgskolen har forholdsvis mange studieplasser som skal fylles gjennom det nasjonale opptaket. Mens det som landsgjennomsnitt er 2,29 søkere pr studieplass (2,15 i 2011) har HH i år 1,96 søkere til hver studieplass (1,63 i 2011). Vi ser av tab. 15 og figuren på neste side at årets tall er de sterkeste vi har hatt med hensyn til sikring av å fylle studieplassene. Økningen i antall søkere pr studieplass fra i fjor til i år skyldes flere søkere (ikke reduksjon i ant studieplasser). I tabellen oppgis antall studieplasser som heltidsekvivalenter, siden man i nasjonale sammenhenger opererer med denne størrelsen. Det mest korrekte målet på søkere pr studieplass vil dog være å omregne studieplasser til antall personer siden søkertall oppgis i 28

30 denne størrelsen (en slik omregning gir at HH i år har 1,83 søkere pr plass, mens tilsvarende tall i fjor var 1,55) Vi ser også av tabellen at antallet studieplasser som skal fylles gjennom det nasjonale opptaket varierer fra år til år. En økning i antall søkere pr plass skal generelt øke sannsynligheten for å fylle plassene. Tab. 15 Utvikling. søkere pr. plass HH 1.prio søkere Studieplasser (h.ekv) 3 Søkere pr st.pl 2,5 Fig. 12 Utvikling - ant. søkere til hver studieplass , , , ,80 2 1,5 1 0, , , , , , , ,07 På side 18 foran vises en oversikt over søkere pr studieplass for alle institusjoner som deltar i det nasjonale opptaket. Slik kan man sammenligne høgskolens styrke med øvrige institusjoner. Ser man til sammenligning på de to andre innlandshøgskolene har HIL 1,7 (2011: 1,62) og HIG 1,6 (2011: 1,37) søkere pr studieplass. De institusjoner som har flest søkere pr plass er naturlig nok institusjonene i de store byene. 3 inkludert tildelte nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. 2012: 25 nye st.pl 29

31 Søkere pr studieplass avdelingsnivå (målt i antall personer): Avdeling Søkere pr studieplass 2011 Søkere pr studieplass 2012 LUNA 1,45 1,68 FH 1,43 1,64 ØLR 1,92 2,33 AØL 1,67 1,74 De enkeltstudiene som har flest søkere pr studieplass i år er følgende: o Årsstud. i org/ledelse, deltid og saml.: 4 søkere pr plass (flyttet fra LOK til NOM i 2012) o Årsstud. i krisehåndt., deltid og saml.: 3,85 søkere pr plass o Årsstud. mat/ernæring/helse 3,50 søkere pr plass o BA i animasjon 3,40 søkere pr plass De enkeltstudiene som har færrest søkere pr studieplass i år er følgende: o Årsstud. landbruksteknikk: 0,60 søkere pr plass o Årsstud. digital kommunikasjon: o Årsstud. naturveiledning: o BA naturveiledning: 0,70 søkere pr plass o BA faglærer i musikk: 0,75 søkere pr plass 30

32 4.3 Hvor kommer søkerne fra Høgskolen rekrutterer flest søkere fra: 1. eget fylke (46 %) 2. Oppland (13 %) 3. Akershus (11 %) 4. Oslo (5,5 %) Tabellen nedenfor viser hvor høgskolen rekrutterer primærsøkere til NOM-studier fra: Tabellen er sortert på grunnlag av prosentvis rekruttering Fylke Prosent (1.prio-søkere) Fylke Prosent (1.prio-søkere) Hedmark 46,0 Rogaland 1,7 Oppland 13,2 Nordland 1,4 Akershus 10,6 Troms 1,1 Oslo 5,5 Finnmark 1,0 Sør-Tr.lag 3,1 Nord-Tr.lag 1,0 Østfold 2,7 Telemark 1,0 Hordaland 2,4 Sogn og Fj. 0,9 Buskerud 2,2 Aust-Agder 0,8 Møre og R.dal 2,2 Vest-Agder 0,7 Vestfold 2,2 Ukjent 0,2 Samlet rekrutterer som nevnt HH 46 % av søkerne fra eget fylke, noe som betyr en økt lokal rekruttering sammenlignet med fjoråret (41 %). Brytes fylkesrekrutteringen ned på studiumnivå ser man at alle høgskolens NOM-studier rekrutterer flest fra Hedmark, med unntak av følgende studier: o Førskolelærer, samlingsbasert (flest fra Oppland) o Økologisk landbruk år, nett&saml. (flest fra Oslo) o BA agronomi (flest fra Oppland, samt Buskerud) Størst rekruttering fra eget fylke har vi til følgende enkeltstudier: - Bed.øk, Rena (heltid): 79 % - Sykepleie, Elverum: 78 % - BA økon/adm: 72 % - BA regnsk. & revisjon: 70 % - Sykepleie, Kongsv.: 68 % 31

33 Er HHs rekrutteringsprofil unik i nasjonal sammenheng? Ved å se på prosentvis rekruttering fra eget fylke (lokal rekruttering) for andre institusjoner i landet, ser man tydelig at høy andel lokal rekruttering er hovedbildet, og at det ikke er signifikante forskjeller mellom universitet og høgskoler. Med andre ord skiller HH seg ikke ut ved å rekruttere mer lokalt enn andre institusjoner. Oppstillingen nedenfor viser prosentvis lokal rekruttering for noen utvalgte institusjoner: Høgsk. i Østfold: 75 % Høgsk. i Telemark: 46 % Univ. i Nordland: 70 % Univ. i Bergen: 45 % Høgsk. i Vestfold: 69 % Høgsk. i Sør-Tr.lag: 44 % Høgsk. i Oslo og A.hus: 61 % Høgsk. i Gjøvik: 37 % (fra Hedm 14 %, A.hus 9 %, Oslo 9 %) Høgsk. i Bergen: 59 % Høgsk. i Lilleh.: 31 % (fra Hedm 17 %, A.hus 11 %, Oslo 8 %) Univ. i Oslo: 56 % Norges handelshøgsk. 23 % Høgsk. i Finnmark: 53 % NTNU 23 % Høgsk. i Buskerud: 50 % Som man ser av oppstillingen ovenfor har Norges Handelshøgskole (Bergen) og NTNU (Tr.heim) lav andel lokal rekruttering (lavest i landet). Sannsynligvis forteller dette at det er grad av unike studietilbud eller institusjonens status som er avgjørende for i hvor stor grad man rekrutterer nasjonalt eller lokalt, ikke hvor institusjonen er lokalisert. Det nasjonale rekrutteringsbildet er spesielt interessant i markedsføringssammenheng knyttet til om fokus og tiltak bør spisses og rettes mot egen region eller være landsdekkende. Sagt på en annen måte: hvor er kjernepotensialet for vekst og påvirkning? 4.4 Trekking av studier Hvert år vurderes søkertallene med hensyn til om noen studier har så lave søkertall at de må trekkes fra opptaket. Denne vurderingen må foretas før man har oversikt over det reelle antallet søkere, og hvor stor andel av disse som er kvalifisert for opptak, siden det ikke er mulig å trekke et studium i etterkant av at tilbud om studieplass er utsendt (tilbud om studieplass er et juridisk bindende vedtak for høgskolen). Høgskolen trakk ingen studier fra det nasjonale opptaket i år (tre studier ble trukket i fjor). I det lokale opptaket ble følgende studier trukket grunnet lav interesse: o Påbyggingsstudiene i norsk og engelsk (LUNA), studieplassene ble overført til øvrige fagvalgsstudier ved avdelingen 32

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH

REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL MASTERSTUDIER VED HH Bestemmelsene om realkompetanse som grunnlag for opptak til masterstudier er forskriftsfestet i kap 4 i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer