Søkerstatistikk Samordna opptak 2. mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no"

Transkript

1 Samordna opptak 2. mai 2013

2 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i det samordnede opptaket. For en oversikt over lærestedene, se side 27. Dataene er samlet inn fram til mars Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i universitetene, offentlige høgskolene, de fleste vitenskapelige høgskolene og mange private høgskoler. Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole og utdanning i Forsvaret er blant de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordna opptaket. Disse er heller ikke representert i søkerstatistikken. Av de private høgskolene er BI den største som ikke er med. Nytt i er at Høgskolen i Staffeldtsgate var med i det samordnede opptaket for første gang, og er representert i denne statistikken. Høgskolen i Bodø ble i november akkreditert som universitet, og endret navn til Universitetet i Nordland fra 1. januar. I denne rapporten presenterer vi en del hovedtrekk ved opptaket, og sammenligner med tidligere år der det er naturlig.

3 2 SLUTTSTATISTIKK FOR OPPTAKET DATAGRUNNLAG FOR STATISTIKKEN NØKKELTALL Antall søkere fordelt på prioritet Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Kjønnsfordeling ALDERSFORDELING Kvalifiserte/tilbud/møtt UTDANNINGSOMRÅDER/-TYPER Utdanningsområder/-typer og kjønn GEOGRAFISK FORDELING Hjemstedsfylke Lærestedsfylke LÆRESTED REALKOMPETANSE Realkompetanse: alder og kjønn Realkompetanse: utdanningsområder/-typer... 25

4 3 Tabeller Tabell 1 Nøkkeltall for opptakene Tabell 2 fordelt etter prioritet... 8 Tabell 3 Tilbud og møtt fordelt på opptakene... 9 Tabell 4 Kjønnsfordeling Tabell 5 Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Tabell 6 Endring i søking til utdanningsområder Tabell 7 Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag Tabell 8 Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene Tabell 9 Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag Tabell 10 Endring i søking til utdanningsområder fordelt på kjønn Tabell 11 Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag fordelt på kjønn Tabell 12 Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene fordelt på kjønn Tabell 13 Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag fordelt på kjønn Tabell 14 Søkers hjemstedsfylke Tabell 15 møtt, fra fylke til lærested (Akershus - Oppland) Tabell 16 møtt, fra fylke til lærested (Oslo - Østfold) Tabell 17 Søking fordelt på lærestedsfylke Tabell 18 Antall søkere til hvert lærested Tabell 19 Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Tabell 20 Realkompetanse: utdanningsområder Tabell 21 Realkompetanse: utdanningstyper innen helsefag Tabell 22 Realkompetanse: utdanningstyper innen lærerutdanningene Tabell 23 Realkompetanse: utdanningstyper innen teknologiske fag... 26

5 4 Figurer Figur Figur 2 Utvalgte nøkkeltall Figur 3 Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt Figur 4 Antall personer med tilbud fordelt på opptakene... 9 Figur 5 Prosentandel tilbud gitt i hovedopptakene Figur 6 Søknadsalternativ per søker Figur 7 Antall søkere, kjønnsfordeling Figur 8 fordelt etter alder Figur 9 Fordeling ulike aldersgrupper

6 5 1 Datagrunnlag for statistikken Samordna opptak foretar selv all registrering av søkere i det samordnede opptaket og står for kjøringen av opptakene. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene til og med etterfyllinger etter semesterstart og endelig møttregistrering ved lærestedene. Noen punkter er viktige for å tolke dataene: I statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker (for eksempel HiT), mens fylkestilhørighet bestemmes av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon. Unntak er blant annet Politihøgskolen hvor hvert studium er knyttet til undervisningsfylket. Søkers hjemstedsfylke baserer seg på data fra det sentrale folkeregisteret. Der dette ikke finnes tas det utgangspunkt i den adressen søker selv har oppgitt. For høyskoleingeniørutdanningene inngår ikke søkere som er tatt opp via 3- semesterordningen eller Y-veien, som er opptak utenom NOM. Møtt-tall omfatter ikke de som har søkt og fått innvilget utsatt studiestart til Med «Kvalifiserte søkere» menes søkere som har både søkt, gjort dokumentasjon tilgjengelig for saksbehandler og er kjent kvalifisert til minst ett studium han/hun har søkt. Når begrepet brukes, menes det søknadsalternativet en søker har ført opp som førsteprioritet på søknaden. Med mindre annet er nevnt inkluderer tne i statistikkene også søkere til Restetorget.

7 6 2 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtne for opptaket, sammenlignet med tilsvarende tall for (Personer) Søknadsalternativer Søknadsalt. per person 5,13 5,21 5,23 5,22 5,42 5,42 Realkompetansesøkere Kvalifiserte søkere m/tilbud Utsendte tilbud Kvalifiserte søkere u/tilbud møtt Tabell 1 Nøkkeltall for opptakene Viser til tabell 2, Antall søkere Det var en oppgang i antt personer som søkte høyere utdanning på 4,0 % fra til. Dette betyr at økningen i antall søkere vi har sett siden årtusenskiftet, fortsetter. Det kan virke som stabiliseringen vi så fra 2009 til (- 0,6 %) kun var midlertidig Figur Merk at fra 1991 t.o.m er søkere til BI inkludert i statistikken, dette utgjør ca søkere ekstra per år. Fra 1991 t.o.m 1994 var også søkere til halvårsenheter i lærerutdanninga inkludert, i 1993 var dette ca søkere. Mange av disse søkte i tillegg andre studier i NOM. Oppgang og nedgang i søkertall skyldes flere faktorer: varierende ungdomskull, situasjonen på arbeidsmarkedet og endring i studietilbøyelighet generelt.

8 kvalifisert Planlagte studieplasser møtt Realkompetanse Figur 2 Utvalgte nøkkeltall Andelen kvalifiserte søkere (personer som har søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium) har holdt seg relativt stabilt i underkant av 75 % fram til og med i De to siste årene har den prosentvise andelen kvalifiserte søkere steget til 82,5 % i og 82,8 % i. Hovedgrunnen til økningen er overgangen til automatisk bruk av elektroniske vitnemål fra den Nasjonale Vitnemålsbasen (NVB) i. Andel søkere som er registrert som møtt til studiestart av det totale antall søkere holder seg stabilt, 46,2 % i mot 46,4 i. Det samlede antt planlagte studieplasser i NOM har vært svakt stigende de siste årene; 2006: plasser, 2007: plasser, 2008: , , og i planlagte studieplasser. Utnyttelsen av studiekapasiteten er stabil på et høyt nivå, søkere møtt til planlagte studieplasser i (101,2 %). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt Figur 3 Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt

9 8 Antall søkere som blir behandlet på bakgrunn av realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i De siste årene har det prosentvise antt realkompetansesøkere stabilisert seg på ca. 2,5 % av det totale antt søkere. 2.2 fordelt på prioritet Tabell 2 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I fikk 50,7 % av søkerne med tilbud om plass tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 67,4 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tilsvarende tall for var 50,8 % og 67,3 %. Prioritet Alle Tillegg Prosent Tilbud Prosent Møtt Prosent Tabell 2 fordelt etter prioritet I år var det søknadsalternativer på Restetorget, mot i. Antall søkere møtt med studieplass gjennom Restetorget holders seg også stabilt, søkere møtt i mot møtt i. 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (88,2 %) ett eller flere tilbud på sine studieønsker. I fjor fikk 88,7 % av de kvalifiserte søkerne minst ett tilbud kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i. Dette inkluderer de som har trukket seg fra søkeprosessen etter at de ble kvalifisert for opptaket. Det reelle antt søkere som ønsket studieplass, men ikke fikk tilbud er henholdsvis i og i. 1 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom Restetorget. 2 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tne er summert på studiumnivå, ikke personnivå.

10 9 Hoved Supplering Etterfylling Restetorg Totalt Antall tilbud Antall unike personer med tilbud Antall unike personer møtt Prosent møtt fordelt på opptak Prosent møtt ift antall tilbud Prosent møtt ift personer med tilbud Tabell 3 Tilbud og møtt fordelt på opptakene Forklaring til tabell 3: Hovedopptaket kjøres ca. 20. juli og det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli. Restetorg er restetorgsopptakene f.o.m. 25. juli og ut september. Etterfyllingsopptakene kjøres jevnlig fra 5. august til midten av september. Det ble sendt ut tilbud til søkere i hovedopptaket mot i. Utenom hovedopptaket ble det i gitt tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket og tilbud i etterfyllingsopptak. Det ble gitt tilbud på Restetorget. Totalt ble det gitt tilbud utenom hovedopptaket, mot i. med tilbud per opptak Hovedopptak Suppleringsopptak Etterfylling Restetorg Figur 4 Antall personer med tilbud fordelt på opptakene

11 10 Prosent tilbud gitt i hovedopptaket av tilbud gitt totalt Figur 5 Prosentandel tilbud gitt i hovedopptakene 2004 Prosentandelen søkere som får tilbud i hovedopptaket av det totale antall søkere med tilbud har holdt seg stabilt på ca. 92 % de siste årene kvalifiserte søkere sto uten noe tilbud etter årets hovedopptak ( i ). 2.4 Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Antall søknadsalternativer per person har variert mellom 4,5 og 5,4 de siste 12 årene. I hadde hver søker i snitt ført opp 5,4 alternativer, det er det samme som in. Søknadsalternativer per søker 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 Alternativer per søker 4,60 4,40 4,20 4, Figur 6 Søknadsalternativ per søker 1999

12 11 Antall tilbud per kvalifisert søker er 1,05 i mot 1,06 i. Når noen får mer enn ett tilbud kan dette være søkere som får tilbud i hovedopptaket og eventuelt nye tilbud i senere opptak, eller også samtidig søker restetorgsplass. 2.5 Kjønnsfordeling I er kvinneandelen i søking gjennom Samordna opptak på 59,0 %. Dette er en oppgang med 0,2 prosentpoeng fra i fjor. Prosentandelen kvinner med tilbud er 60,6 % mot 60,2 % i. Av kvalifiserte søkere uten tilbud var kvinneandelen 58,1 % i mot 58,3 % i. Kvinne Mann % kvinner Kvinne Mann % kvinner Antall søkere Antall kvalifiserte søkere Antall søkere med tilbud Antall kvalif. søker uten tilbud Antall søkere møtt Tabell 4 Kjønnsfordeling Fordeling kvinne - mann 41 % 59 % Kvinne Mann Figur 7 Antall søkere, kjønnsfordeling

13 12 3 Aldersfordeling Figur 8 viser søkingen for ulike alderstrinn. Vi ser at søkerne fordeler seg på mange alderstrinn, med tyngdepunktet av søkerne i alderen år < >50 Figur 8 fordelt etter alder Gjennom stort sett hele 2000-tt har det vært en gradvis økning av andelen søkere i aldersgruppen år. Se figur 9 under. 80 Aldersfordeling og yngre 21 og yngre 27 og eldre Figur 9 Fordeling ulike aldersgrupper 2002

14 13 som er 21 år eller yngre kan vurderes i en egen førstegangsvitnemålskvote. Denne aldersgruppen utgjorde i 48,8 % av søkerne og fikk 52,7 % av tilbudene. 3.1 Kvalifiserte/tilbud/møtt Tabell 5 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte, antall med tilbud og antall møtt. Alder kvalifisert tilbud møtt Prosent av søkere i alderstrinnet Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalifiserte Prosent møtt av tilbud < ,2 0,1 86,6 68, ,6 13,5 91,1 56, ,8 14,6 90,8 67, ,2 10,3 88,3 66, ,2 6,8 85,3 64, ,1 5,3 87,5 64, ,2 3,8 85,5 60, ,3 3,1 85,1 60, ,4 2,4 86,2 61, ,7 1,8 85,1 62, ,2 1,4 86,5 61, ,9 1,2 83,9 62, ,7 1,0 84,0 64, ,4 0,8 87,0 65, ,2 0,7 86,6 67, ,1 0,6 87,6 65, ,9 0,5 87,1 69, ,8 0,5 87,2 66, ,8 0,5 87,1 66, ,8 0,4 86,1 67, ,7 0,4 87,6 67, ,7 0,4 89,2 69, ,6 0,4 87,3 69, ,5 0,3 85,1 67, ,5 0,3 89,4 70, ,5 0,2 83,0 70, ,4 0,3 86,9 68, ,4 0,2 86,5 65, ,4 0,2 87,1 63, ,3 0,2 87,9 71, ,2 0,1 88,8 68, ,2 0,1 88,3 70,2 > ,9 0,6 85,8 69,3 I alt ,0 73,0 88,2 63,8 Tabell 5 Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder

15 14 4. Utdanningsområder/-typer Tabell 6 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene. Vi ser at det er størst prosentvis oppgang i søking til «Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag» og Informasjonsteknologi og informatikk. Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Samordna opptak har delt opp noen av de største utdanningsområdene i utdanningstyper. Det gjelder Helsefag, Lærerutdanninger og Teknologiske fag. Se tabell 6-9. Utdanningsområde Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Første. søkere per plass Første. søkere per plass Endring første. - (%) Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,3 2,1-4,2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,6 2,7 4,5 Historie, religion, idéfag ,2 1,2-9,5 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag ,2 2,7 17 Infotek. og informatikk ,4 1,6 7 Jus ,1 3,7-4,2 Fiskeri-, husdyr og landbruksfag ,1 1,1-1,7 Lærer- og lektorutdanning ,5 1,4 0,6 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,6 2,6 7,8 Pedagogiske fag ,4 1,5 7,2 Matematikk og naturfag ,2 1,3 6 Hotell- og 0,6 reiselivsfag ,4 1,6 Samfunnsfag, psykologi ,1 2,3 5,7 Språk, litteratur ,6 1,6 0,9 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,9 1,9 2,4 Økonomi og administrasjon ,6 2,8 10,7 Tabell 6 Endring i søking til utdanningsområder -

16 15 Blant helsefagene ser vi det er størst oppgang i søkere til utdanningstypene Sosionom, Farmasi og Radiograf. Den store prosentvise endringen i kategorien «Annet» kommer blant annet av at Tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo ikke hadde opptak i, og det nye studiet Arbeids- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold Utdanningstyper Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Første. søkere pr plass Første. søkere pr plass Endring førstev. - (%) Audiograf ,96 0,7-26,4 Barnevern ,7 2,8 5,3 Bioingeniør ,7 1,7 2 Ergoterapi ,6 1,4-10 Ernæring ,2 2,9 4,2 Farmasi ,5 1,7 10 Fysioterapi ,2 6,8 0,1 Medisin ,2 5-3,1 Odontologi ,3 3,2 3,6 Ortopedi ,1 Radiograf ,1 8,5 Reseptar ,9 2 5,4 Sosionom ,6 3,7 13,6 Sykepleier ,8 Vernepleier ,3 7,2 Veterinær , Annet ,4 1,5 25,9 I alt ,7 2,7 3,4 Tabell 7 Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag

17 16 Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Førstevalg pr. plasser Førstevalg pr. plasser Endring første. - (%) 5-årig integrert ,7 1,6 3,6 Faglærer ,6 1,5-4,1 Førskolelærer ,2 1,3-0,4 Grl ,4 1,4 0,2 Grl ,9 1,6-1,4 Annet ,7 3,7 20,4 I alt ,5 1,5 0,4 Tabell 8 Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene - I kategorien Maritim under utdanningsområdet Teknologiske fag skyldes mye av oppgangen «Maritim utdanning, nautikk ved Høgskolen Stord/Haugesunds» fremgang i søkertt på nesten 200 % fra til. Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Førstevalg pr. plasser Førstevalg pr. plasser Endring første. - (%) Arkitekt ,7 7-8,2 Ingeniør ,4 1,4 0,5 Maritim ,8 39,7 Sivilingeniør ,2 2,9 Annet ,1 2 9,5 I alt ,9 2,3 Tabell 9 Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag -

18 Utdanningsområder/-typer og kjønn Tabell 10 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene fordelt på kjønn. I tabell er utdanningsområdet delt opp i utdanningstyper for henholdsvis Helsefag, Lærerutdanning og Teknologiske fag. Utdanningsområde Estetiske fag, kunstog musikkfag Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyr og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon I alt Tabell 10 Endring i søking til utdanningsområder fordelt på kjønn -

19 18 Utdanningstyper Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet I alt Tabell 11 Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag fordelt på kjønn - Utdanningstype Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 5-årig integrert Faglærer Førlærer Grl Grl Annet I alt Tabell 12 Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene fordelt på kjønn - Utdanningstype Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Arkitekt Ingeniør Maritim Sivilingeniør Annet I alt Tabell 13 Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag fordelt på kjønn -

20 19 5 Geografisk fordeling 5.1 Hjemstedsfylke Tabell 14 viser endring i antall søkere fra hvert fylke, prosentvis og i forhold til folketall. Vi ser at det er størst prosentvis framgang i antall søkere fra Finnmark og Østfold. Fylke Folkemengde 3 Folkemengde 4 per hundre innbygger per hundre innbygger Endring søkere - (%) Akershus ,1 2,2 5,7 Aust-Agder ,0 1,9-1,3 Buskerud ,9 1,9 1,8 Finnmark ,1 2,3 9,3 Hedmark ,1 2,1 0,2 Hordaland ,3 2,4 3,7 Møre og ,0 2,2 6,9 Romsdal Nord-Trøndelag ,2 2,2 2,5 Nordland ,0 2,0 2,1 Oppland ,0 2,1 7,2 Oslo ,5 2,6 4,4 Rogaland ,0 2,0 0,8 Sogn og ,3 2,3 1,3 Fjordane Sør-Trøndelag ,5 2,6 5,4 Telemark ,0 2,0 0,1 Troms ,3 2,4 4,5 Vest-Agder ,1 2,2 4,4 Vestfold ,0 2,1 4,2 Østfold ,8 1,9 8,1 Tabell 14 Søkers hjemstedsfylke 3 Per (Kilde: SSB Per (Kilde: SSB -

21 20 Tabell 15 og 16 viser antall møtt til studiestart i per lærested, fordelt på søkers hjemfylke. Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27. Lærested Akershus Aust- Agder Buske -rud Finnmark Hedmark Horaland Møre og Romsdal Nord Trønderlag Nordland Oppland AHO ATH BDH DHS DMMH FIH HD HDH HIAK HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIO HISF HIST HIT HIVE HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH PHS SA/SH STAF UIA UIB UIN UIO UIS UIT UMB Tabell 15 møtt, fra fylke til lærested (Akershus - Oppland)

22 21 Lærested Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Ukjent Vest- Agder Vestfold Østfold Møtt AHO ATH BDH DHS DMMH FIH HD HDH HIAK HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIO HISF HIST HIT HIVE HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH PHS SA/SH STAF UIA UIB UIN UIO UIS UIT UMB Tabell 16 møtt, fra fylke til lærested (Oslo Østfold)

23 Lærestedsfylke I tabell 17 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedenes fylkestilhørighet, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Lærestedene i Østfold og Sogn og Fjordane har størst prosentvis framgang i antall søkere. I den andre enden av skalaen finner vi Hedmark og Finnmark. Fylke Plasser Plasser per plass per plass Endring søkere - (%) Akershus ,1 7,5 9,9 Aust-Agder ,6 7,4 9,2 Buskerud ,5 7,9 10,2 Finnmark ,4 3,4-0,7 Hedmark ,2 6,2-4,1 Hordaland ,0 5,0 0,6 Møre og Romsdal ,7 4,7 7,4 Nord-Trøndelag ,1 4,2 2,8 Nordland ,1 4,2 6,6 Oppland ,4 5,4 2,4 Oslo ,2 5,3 3,2 Rogaland ,9 5,7 8,5 Sogn og Fjordane ,0 6,9 19,8 Sør-Trøndelag ,4 4,8 6,5 Telemark ,5 4,5 10,9 Troms ,1 5,2 3,7 Vest-Agder ,4 5,6 4,8 Vestfold ,3 5,5 4,3 Østfold ,7 4,9 11,1 I alt ,1 2,2 4,0 Tabell 17 Søking fordelt på lærestedsfylke -

24 23 6 Lærested Tabell 18 gir en oversikt over søkingen til de ulike lærestedene i det samordna opptaket. Lærested kvalifisert tilbud tilbud ja-svar møtt Førstevalg pr plasser Planlagte studieplasser Realkompetansesøkere AHO ,11 9 ATH ,6 7 BDH ,5 41 DHS ,7 138 DMMH ,37 54 FIH ,44 6 HD ,84 30 HDH ,56 32 HIAK , HIB , HIBU , HIF ,22 95 HIG ,4 122 HIH , HIHM , HIL , HIM ,37 60 HIN ,76 43 HINE ,15 16 HINT , HIO , HSF ,46 82 HIST , HIT , HIVE ,53 83 HIÅ ,87 52 HIØ , HSH ,51 55 HVO ,28 61 LDH ,84 43 MF ,69 7 MHG ,78 8 MHS ,32 5 NHH ,69 3 NIH ,24 14 NLA ,67 28 NTNU , NVH ,01 5 PHS ,16 56 SA/SH ,19 1 STAF ,67 4 UIA ,87 84 UIB ,16 83 UIN , UIO , UIS , UIT , UMB ,11 18 I alt , Tabell 18 Antall søkere til hvert lærested

25 24 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse: alder og kjønn Tabell 19 viser forholdet mellom de som ble vurdert på bakgrunn av realkompetanse og søkernes alder. Man må fylle minst 25 år i opptaksåret for å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse. Andelen av søkerne som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse har stabilisert seg på ca. 2,5 %, se figur 3. Dette er ned fra 4,5 % i Fra til steg tt på de som ble vurdert for realkompetanse fra til søkere. Den prosentvise andelen kvalifiserte realkompetansesøkere av som har blitt vurdert på bakgrunn av realkompetanse holder seg stabilt: 59,9 % (1 619 søkere) i mot 59,6 % (1 497 søkere) i. Alder kvalifisert møtt Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt %-andel kvalifiserte realkompetanse -søkere %-andel møtt av kvalifiserte realkompetansesøkere ,9 63, ,0 63, ,3 66, ,1 62, ,1 57, ,6 56, ,4 62, ,0 65, ,2 62, ,8 71, ,0 68, ,4 66, ,8 64, ,6 67, ,2 65, ,1 67, ,6 55, ,7 64, ,2 61, ,9 60, ,7 63, ,0 48, ,3 50, ,0 59, ,0 51, ,2 62,7 eldre Tabell 19 Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn

26 Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Tabell 20 viser realkompetansesøkere fordelt på de ulike utdanningsområdene. Vi ser i år, som tidligere år, at blant søkerne som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse, blir det gitt klart flest tilbud og møter flest til studiestart innenfor helse- og lærerutdanninger. Tabell 21 og 22 viser hvordan søkingen fordeler seg på de ulike utdanningstypene innen disse utdanningsområdene, mens tabell 23 viser søkingen til utdanningstyper innen teknologiske fag. Utdanningsområde Estetiske fag, kunst og musikkfag kvalifisert tilbud møtt Medisin, odontologi, helse og sosialfag Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyrog landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon Tabell 20 Realkompetanse: utdanningsområder

27 26 kvalifisert tilbud møtt Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet I alt Tabell 21 Realkompetanse: utdanningstyper innen helsefag kvalifisert tilbud møtt realkomp 5-årig integrert Faglærer Førskolelærer Grl Grl Annet I alt Tabell 22 Realkompetanse: utdanningstyper innen lærerutdanningene kvalifisert tilbud møtt Arkitekt Ingeniør Maritim Siving Annet I alt Tabell 23 Realkompetanse: utdanningstyper innen teknologiske fag

28 27 Følgende læresteder deltok i det samordnede opptaket Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen Diakonova (HD) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Staffeldtsgate (STAF) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskulen i Volda (HVO) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UiN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK 2006 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2006 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Øking i antall søkere.... 5 2.2

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Fortsatt øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer