SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler"

Transkript

1 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

2 Samordna opptak Søkerstatistikk 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Nøkkeltall Forsatt øking i antall søkere Søknader fordelt på prioritet Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Kjønnsfordeling Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud/møtt Gjensøkere Utdanningsområder Endring i utdanningsområder Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Lærestedsfylke Lærested Søkning til og mellom utdanningssektorene Tilbud og møtt-tall fordelt på hoved-, vara-, restetorg- og etterfyllingsopptak Realkompetanse Realkompetansesøkere - aldersfordeling Realkompetansesøkere - geografisk fordeling Realkompetanse - utdanningsområder Realkompetanse - kjønnsfordeling Søking på internett vrs. papir Andel søknader via internett og papir Søknader og svar, papir og internett Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Tabell 1. Nøkkeltall for opptak... 5 Tabell 2. Søknader fordelt etter prioritet... 6 Tabell 3. Kjønnsfordeling... 7 Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt etter alder... 9 Tabell 5. Gjensøkere Tabell 6. Utdanningstype Tabell 7. Endring i utdanningstype Tabell 8. Hjemstedsfylke Tabell 9. Fylkesvis endring Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested Tabell 11. Lærestedsfylke Tabell 12. Søkere til hvert lærested Tabell 13. Søkere til og mellom de ulike utdanningssektorene Tabell 14. Tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Tabell 15. Realkompetansesøkere fordelt på alder Tabell 16. Geografisk fordeling av realkompetansesøkere Tabell 17. Realkompetansesøkere i forhold til utdanningstype Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Tabell 19. Søknader fordelt på papir-, Restetorget og nettsøknader Tabell 20. Søknader fordelt på svar/ikke svar og nett/papir Tabell 21. Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Figur 1. Søkere fordelt etter alder Figur 2. Søking på internet versus papir - fordelt på alder og kjønn Samordna opptak Søkerstatistikk 3

4 1 Innledning Samordna opptak (SO) har nå avsluttet datainnsamlingen etter studentopptaket for, og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i den nasjonale opptaksmodellen, samt Handelshøyskolen BI som leverer statistikk til SO. Dataene er samlet fram til 1.november. Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i alle universitetene og de fleste vitenskapelige høgskolene, ofte kalt universitetssektoren, samt alle de statlige høgskolene, enkelte private høgskoler, ofte kalt høgskolesektoren, samt Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg har Handelshøyskolen BI, som ikke er med i NOM, levert statistikk til SO. Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen og utdanning i Forsvaret er de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordnede opptaket og er heller ikke representert i søkerstatistikken. Vi presenterer en del hovedtrekk ved opptakene, og sammenligner med opptakstallene fra tidligere år, der dette er naturlig. Datagrunnlaget for statistikken SO foretar selv all førstegangsregistrering av søkere til NOM og står for alle opptakene av søkere. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene, til og med suppleringer etter semesterstart. I har innsamling av data for frammøte foregått omtrent som i 2004, og gir et godt grunnlag for å sette frammøtetallene i relasjon til antall disponible studieplasser (måltall). Dette gir et mål på hvor godt opptakskapasiteten ble utnyttet ved opptaket. Det er likevel en del momenter som er viktige for å tolke dataene. SOs statistikk er avhengig av registrering på individnivå for hvert enkelt studium, og når det er problemer med lærestedenes registrering på individnivå er det ikke mulig å rette opp summerte data. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. I noen tabeller er det derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser) I statistikker som er basert på søkernes hjemmefylke inngår ikke søkere som bare har søkt BI I Statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker (for eksempel HiT), mens fylkestilhørighet bestemmes alltid av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon En del søkere til medisin, odontologi og ernæring har studiestart først i januar, og er derfor ikke registrert som møtt For høyskoleingeniørutdanningen inngår normalt ikke søkere som er tatt opp via 3-semesterordningen, som er et opptak utenom NOM Møtt-tall omfatter ikke de som har søkt og fått innvilget utsatt studiestart til. Med kvalifiserte søkere menes søkere som har både søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium han/hun har søkt. Samordna opptak Søkerstatistikk 4

5 2 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtallene for opptaket og, sammenlignet med tilsvarende tall for Tabell 1. Nøkkeltall for opptakene 2003 År Søkere (Personer) Kvalifiserte søkere Realkompetansesøkere Søknadsalternativer Kvalifiserte søkere m/tilbud Personer møtt Utsendte tilbud Søknadsalt. per person 5,14 4,92 5,05 Tilbud per kvalifisert søker 1,14 1,13 1,12 Kvalifiserte søkere u/tilbud Fortsatt økning i antall søkere Det var en økning i antallet personer som søkte høyere utdanning med 0,8 % fra 2004 til. Fram mot 1994 var det økning i søkermassen hvert år, fra 1994 til 1995 var det en nedgang på 7,2 %, mens det var stabil søkermasse fra 1995 til Fra 1996 til 1997 sank søkertallet med 8 %, fra 1997 til 1998 var nedgangen på 7,0 %, fra 1998 til ,4 % og fra 1999 til 2000 var nedgangen på 0,8 %. Vi så en økning i søkertallene på 3,8 % fra 2000 til 2001, en økning på 7,2 % fra 2001 til 2002, en økning på 2,5% fra 2002 til 2003 og på 7,2 % fra Nedgangen i andre halvdel av 90-tallet kan tillegges flere faktorer. I tillegg til synkende ungdomskull ble søkertallene påvirket av endring i studietilbøyelighet, arbeidsmarked og lignende. Tallet på de som ble behandlet for realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i Det har nå stabilisert seg på i overkant av 3000 søkere per år. I 2003 var tallet på denne søkergruppen 3284, i 2004 var tallet 3526 mens det i har sunket til Andelen kvalifiserte søkere (søkere som har både søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium han/hun har søkt) har vært noe fallende. I 2003 var 77,7%, i ,6% og 75,7 % i. Antall søkere som møter til studiestart har vært stabilt de siste åren. I 2003 møtte personer til studiestart, i 2004 var tallet , mens det i er Det samlede antallet studieplasser i 2003 var , i 2004 var tallet , mens tilsvarende tall for er Utnyttelsen av studiekapasiteten er m.a.o. stabil selv om det fremdeles er et problem at antall studieplasser ved de åpne studiene ved universitetene er et til dels fiktivt tall (se i 1 Innledning, datagrunnlag for statistikken eller de aktuelle tabellene for en nærmere forklaring) Samordna opptak Søkerstatistikk 5

6 2.2 Søknader fordelt på prioritet Tabell 2 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I 2004 fikk 58,3% av søkere som fikk tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 67,6 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. I fikk 59,0 % av søkere som fikk tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 68,5 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tabell 2. Søknader fordelt etter prioritet Prioritet 1 Alle Tillegg 2 Søknader Prosent ,3 16,5 14,0 11,5 9,4 7,7 6,3 13,0 1,4 Tilbud Prosent ,0 14,0 7,0 4,0 2,8 2,0 1,1 1,6 8,3 Møtt Prosent ,5 11,6 5,1 2,6 1,7 1,2 0,5 0,7 8,0 1 En søker har inntil 2 førsteprioriteter én innenfor NOM, og én til BI. 2 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom Restetorget. 3 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tallene er basert på studium nivå, ikke personnivå. 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (89,40%) ett eller flere tilbud på sine studieønsker, mot av de (91,6 %) i kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i Etter hovedopptak i juli hadde hele 84,6% av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass (86,1 % i 2004) kvalifiserte søkere sto uten noe tilbud etter hovedopptaket (10352 i 2004). Dette (sammen med 2.4 under) viser at den nasjonale opptaksmodellen fungerer stabilt; et svært høyt antall søkere får sitt endelige tilbud allerede i hovedopptaket. Etter at alle data er kommet på plass, ser vi at det i det samordnede opptaket ble gitt tilbud i hovedopptaket mot tilbud i hovedopptaket 2004 (58332 i 2003 og i 2002). Det ble gitt 3586 tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket i mot i 2004 (4 402 i 2003 og i 2002). Det ble totalt gitt tilbud i lokale suppleringsopptak og på Restetorget mot i 2004, i 2003 og i Utenom NOM ble det i gitt 5398 tilbud ved Handelshøgskolen BI mot tilbud i 2004 og tilbud i Samordna opptak Søkerstatistikk 6

7 2.4 Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Antallet søknadsalternativer per person har vært noenlunde stabil de siste tre årene 4,6 i 2000; 4,5 i 2001; 4,6 i 2002, 5,1 i 2003, 4,9 i 2004 og 5,05 % i. Antall tilbud per person har vært svakt synkende de siste årene. I 2003 ble det gitt 1,14 tilbud per søker, i 2004 ble det gitt 1,13 tilbud, mens tallet for har sunket til 1,12. Noen søkere får m.a.o. mer enn et tilbud. Det kan være søkere som både søker BI og SO-studier, eller de som får tilbud i hovedopptaket og samtidig søker Restetorgplass. 2.5 Kjønnsfordeling I er kvinneandelen i søking gjennom Samordna opptak på 58,9 %. Av alle kvalifiserte søkere med tilbud er andelen 59,1 %, mot 58,7 i 2004 og 60,2 % i Av alle kvalifiserte søkere uten tilbud var kvinneandelen 65,0% i mot 68,1% i 2004, dvs. en nedgang.. Tabell 3. Kjønnsfordeling Totalt Kvinner Prosent Totalt Kvinner Prosent Antall søkere ,8% ,9% Antall kvalifiserte søkere ,0% ,1% Antall kvalif. søkere med tilbud ,7% ,1% Antall kvalif. søkere uten tilbud ,1% ,0% Antall søkere møtt ,0% ,0% Samordna opptak Søkerstatistikk 7

8 < >50 3 Aldersfordeling Figur 1 viser en grafisk framstilling av søkningen for ulike alderstrinn. Vi ser at søkerne fordeler seg på mange alderstrinn, med tyngdepunktet på søkere i alderen 19 til og med 24 år. Andelen åringer har vært stabil de senere åra. I 2002 og 2003 var tallet henholdsvis 66,1 % og 66,6 %. I 2004 var 66,2% av søkerne mellom 18 og 24 år og 67,0 % i.. I er antallet søkere på 21 år eller yngre 45,1 %, en økning på 1,2 % i forhold til Tallet for 2003 var 43,4 %. Antallet søkere som er 27 år eller eldre har vært noenlunde stabil de siste årene; 25,4% i 2004, 25,0 % i 2003, 25,7 % 2002, men økte til 27, 0 % i. Figur 1. Søkere fordelt etter alder Samordna opptak Søkerstatistikk 8

9 3.1 Kvalifiserte/tilbud/møtt Tabell 4 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte, antall med tilbud og antall møtt. I var 67,0 % av søkerne i alderen 18 til 24 år Tallet for 2004 var 66,2 % og i 2003 på 70,5 %. Søkere som er 21 år eller yngre vurderes også i en egen primærvitnemålskvote. Denne aldersgruppen utgjorde i 45,1 % av søkerne mens den i 2004 og 2003 utgjorde 43,9 %. I fikk denne gruppen 44,3 % av tilbudene, noe som er en tilbakegang fra 2004 (47,7 % av tilbudene) og 2003 (47,2 %). Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalif. Prosent møtt av tilbud Prosent Prosent Alder Søkere Kvalif. Tilbud Møtt søkere av tilbud av alle alle < ,3 0,3 69,8 93,9 73, ,5 15,3 66,5 93,2 68, ,7 19,8 80,2 94,5 77, ,6 14,1 75,6 90,7 74, ,9 9,3 70,4 87,6 69, ,4 7,5 69,1 88,9 69, ,6 5,4 65,0 86,0 66, ,6 4,3 62,7 86,6 64, ,6 3,2 61,1 86,5 64, ,8 2,5 60,4 88,0 66, ,3 1,9 57,6 86,0 67, ,0 1,7 56,4 83,2 65, ,7 1,4 57,2 84,3 65, ,6 1,3 54,6 83,2 68, ,3 1,1 54,7 83,0 64, ,4 1,1 54,6 84,5 68, ,2 1,0 57,3 83,4 65, ,1 0,9 56,1 84,5 68, ,1 0,8 52,7 81,5 68, ,0 0,8 56,6 82,6 69, ,9 0,7 56,8 84,8 69, ,9 0,7 55,9 81,1 65, ,8 0,6 57,2 83,4 69, ,7 0,6 56,2 82,5 69, ,6 0,5 57,3 84,5 70, ,5 0,4 59,3 84,9 68, ,5 0,4 53,6 82,2 71, ,4 0,4 58,6 83,2 70, ,4 0,3 56,1 85,1 68, ,3 0,3 58,7 84,8 66, ,3 0,2 53,4 81,0 72, ,2 0,2 58,8 88,6 73,5 > ,9 0,8 61,5 86,7 64,9 Samordna opptak Søkerstatistikk 9

10 3.2 Gjensøkere Av de søkerne i søkte også i 2004 (36,6%). Tabell 5 viser hvordan gjensøkerne fordeler seg på ulike årstrinn åringene i 2004-opptaket står for 44,5 % av gjensøkningen i. Tilsvarende tall for er 44,0 %. Av de som søkte både i 2004 og møtte til studiestart i Av de som søkte både i 2003 og 2004 møtte til studiestart i Disse er enten tatt opp til studier av ett års varighet, har valgt å bytte studium eller har utsatt studiestart med ett år. Tabell 5. Gjensøkere Kvalif. Alder 1 Alle 2004 Tilbud 2004 Møtt 2004 Kvalif. Tilbud Møtt > Søkerens alder per Samordna opptak Søkerstatistikk 10

11 4 Utdanningsområder Tabell 6 gir en del nøkkeltall fordelt på utdanningsområder. Tabellen viser blant annet antall primærsøkere per studieplass. En primærsøker er en som hadde denne utdanningstypen som førsteprioritet på søknadsskjemaet sitt. Flest primærsøkere per studieplass har Jus med 4,0. Færrest har Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag med 0,9. Tabell 6. Utdanningsområder Utdanningsområde Plasser1 Søkere Primær Kvalif. Tilbud Møtt Prim.søk per plass 2004 Prim.søk per plass Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 3,3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,2 3,0 Historie, religion, idéfag ,3 1,5 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,6 2,8 Informasjonsteknologi og informatikk ,2 1,3 Jus ,7 4,0 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,1 0,9 Lærer- og lektorutdanning ,3 1,4 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,9 3,5 Pedagogiske fag ,7 1,6 Matematikk og naturfag ,3 1,1 Hotell- og reiselivsfag ,1 1,9 Samfunnsfag, psykologi ,2 2,1 Språk, litteratur ,7 2,3 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,6 1,6 Økonomi og administrasjon ,0 2,0 BI - studier ,7 1,9 1 Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten Samordna opptak Søkerstatistikk 11

12 4.1 Endring i utdanningsområder Tabell 7 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene fra 2004 til. Størst økning har Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv med 16,9 %. Størst tilbakegang har Matematikk og naturfag med 16,6 % Tabell 7. Endring i søking til utdanningsområder Utdanningsområde Plasser Plasser1 Søkere 2004 Søkere Søkere kvinner 2004 Søkere kvinner Endring Endring i plasser1 i søkning alle (%) Endring i søkning kvinner (%) Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 3,9 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,9 1,0 Historie, religion, idéfag ,1-1,8 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,9 20,6 Informasjonsteknologi og informatikk ,8-14,0 Jus ,9 11,6 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,3-8,4 Lærer- og lektorutdanning ,7 2,1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,5 8,3 Pedagogiske fag ,6 14,6 Matematikk og naturfag ,6-16,7 Hotell- og reiselivsfag ,5 1,6 Samfunnsfag, psykologi ,1 1,7 Språk, litteratur ,5 11,8 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,3 0,1 Økonomi og administrasjon ,3 12,9 BI - studier ,9 11,5 1 Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten Samordna opptak Søkerstatistikk 12

13 5 Geografisk fordeling 5.1 Hjemstedsfylke Tabell 8 ser vi søkningen fra de enkelte fylker i forhold til folkemengde. Tabell 8. Søkers hjemstedsfylke Fylke Søkere Folkemengde 1 Søkere per hundre innbygger Akershus ,0 Aust-Agder ,2 Buskerud ,8 Finnmark ,3 Hedmark ,9 Hordaland ,4 Møre og Romsdal ,3 Nordland ,1 Nord-Trøndelag ,2 Oppland ,9 Oslo ,6 Rogaland ,2 Sogn og Fjordane ,3 Sør-Trøndelag ,3 Telemark ,0 Troms ,2 Vest-Agder ,3 Vestfold ,9 Østfold ,8 1 Total folkemengde per Kilde: Statistisk sentralbyrå Samordna opptak Søkerstatistikk 13

14 Tabell 9 angir endring i antall søkere fordelt på søkernes hjemstedsfylke. Tabell 9. Fylkesvis endring fordelt på fylker Endring i % Fylke Akershus ,0 Aust-Agder ,4 Buskerud ,0 Finnmark ,1 Hedmark ,9 Hordaland ,5 Møre og Romsdal ,1 Nordland ,8 Nord-Trøndelag ,5 Oppland ,3 Oslo ,1 Rogaland ,3 Sogn og Fjordane ,4 Sør-Trøndelag ,3 Telemark ,0 Troms ,0 Vest-Agder ,0 Vestfold ,8 Østfold ,4 Samordna opptak Søkerstatistikk 14

15 Tabell 10 viser antall møtt til studiestart, per lærested, fordelt på søkers hjemstedsfylke Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested (Østfold Vest Agder) Lærested 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder NIH BI UIB UIO UITØ AHO MF NHH UMB NVH NTNU HIA HIAK HIB HBO HIBU HIF HIG HIH HH HIL HSM HIN HINE HINT HIO HSF UIS HSH HIST HIT HITØ HVE HVO HIØ HIÅ LDH SA/SH MSH RHS BBSH DHS DH DMMH NLA ATH MHS MHG KHIO Samordna opptak Søkerstatistikk 15

16 Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested (Rogaland Finnmark) Lærested 1 Rogalanland Roms. Horda- Møre og Sør- Trønd Sogn og Fjord Nord- Trønd Nordland Troms Finnmark Møtt 2004 NIH BI UIB UIO UITØ AHO MF NHH UMB NVH NTNU HIA HIAK HIB HBO HIBU HIF HIG HIH HH HIL HSM HIN HINE HINT HIO HSF UIS HSH HIST HIT HITØ HVE HVO HIØ HIÅ LDH SA/SH MSH RHS BBSH DHS DH DMMH NLA ATH MHS MHG KHIO Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27 Samordna opptak Søkerstatistikk 16

17 5.2 Lærestedsfylke I tabell 11 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedets fylke, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Etter sammenslåingen av de regionale høgskolene til 26 statlige høgskoler i 1994 fordeles lærestedsfylke etter hvor høgskolen fellesadministrasjon ligger. Tabell 11. Søking fordelt på lærestedsfylke Fylke 1 Plasser 2 Plasser 2 Søkere Søkere Søkere per plass 2004 Søkere per plass Akershus ,5 2,8 Buskerud ,2 6,8 Finnmark ,6 2,9 Hedmark ,8 4,7 Hordaland ,2 4,8 Møre og Romsdal ,1 4,1 Nordland ,8 3,0 Nord-Trøndelag ,7 4,0 Oppland ,8 5,1 Oslo ,9 5,1 Rogaland ,4 5,9 Sogn og Fjordane ,9 5,8 Sør-Trøndelag ,9 5,3 Telemark ,6 4,8 Troms ,8 4,7 Vest-Agder ,9 4,3 Vestfold ,8 4,0 Østfold ,7 4,7 1 Lærestedenes fylkestilhørighet bestemmes av lærestedets fellesadministrasjon. 2 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). Samordna opptak Søkerstatistikk 17

18 6 Lærested Tabell 12 gir en oversikt over søkningen til de enkelte lærestedene Tabell 12. Antall søkere til hvert lærested Lærested 1 Studiepl. 2 Pers. søkt Primær. Realkomp. Kvalifisert BI DH HH MF AHO ATH DHS HBO HIA HIB HIF HIG HIH HIL HIN HIO HIT HIÅ HIØ HSF HSH HSM HVE HVO LDH MHG MHS MSH NHH NIH NLA NVH RHS UIB UIO UIS UMB BBSH DMMH HIAK HIBU HINE HINT HIST HITØ KHIO NTNU UITØ SA/SH Samordna opptak Søkerstatistikk 18

19 Tabell 12. Antall søkere til hvert lærested Tilbud Svart Ja Prim. per plass Møtt Lærested , BI ,9 88 DH , HH ,8 167 MF ,5 65 AHO ,4 70 ATH ,5 189 DHS ,3 933 HBO , HIA , HIB ,9 405 HIF ,2 395 HIG ,4 333 HIH , HIL ,8 188 HIN , HIO , HIT ,5 362 HIÅ , HIØ ,3 712 HSF ,2 596 HSH ,3 465 HSM ,2 793 HVE ,3 665 HVO ,6 174 LDH ,3 91 MHG ,4 125 MHS ,1 50 MSH ,9 467 NHH ,3 128 NIH ,8 469 NLA ,7 65 NVH ,5 100 RHS , UIB , UIO , UIS ,4 493 UMB ,2 69 BBSH ,0 273 DMMH ,1 535 HIAK ,0 762 HIBU ,5 149 HINE ,3 942 HINT , HIST ,3 497 HITØ ,4 63 KHIO , NTNU , UITØ 7 7 0,1 7 SA/SH 1Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27 2 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). Samordna opptak Søkerstatistikk 19

20 6.1 Søkning til og mellom utdanningssektorene Tabell 13 viser antall primærsøkere per studielass i høgskolesektoren og universitetssektoren og søking mellom de to sektorene. Tabell 13. Antall søkere til de ulike sektorene Plasser 1 Plasser 1 Søkere Søkere Primær Primær Primær/ Primær/ plass 2004 plass Høgskolesektoren ,5 1,8 Universitetssektoren ,7 2,6 Begge sektorer ,9 2,1 1 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 6.2 Tilbud og møtt-tall fordelt på hoved- og varaopptaket, Restetorget og etterfylling Tabellen viser antall tilbud fordelt på hoved-, vara-, restetorg- og suppleringsopptak, og hvor mange av de som fikk tilbud i de forskjellige opptakene møtte til studiestart på dette tilbudet. Tabell 14. Antall tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Hovedopptak Varaopptak Restetorget Etterfylling Antall tilbud Antall møtt på dette tilbudet %-andel av totalt antall møtt 78,1 4,3 13,1 5,1 Samordna opptak Søkerstatistikk 20

21 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse og alder Tabell 15 viser forholdet mellom de som ble vurdert på grunnlag av realkompetanse 1 og søkernes alder. Man må fylle 25 i opptaksåret for å bli tildelt realkompetanse. Fra 2004 til sank tallet på de som ble vurdert for realkompetanse fra til Andelen kvalifiserte søkere sank fra 62,3 % i 2004 til 60,2% i (67,9 %) av de kvalifiserte realkompetansesøkerne møtte til studiestart i 2004, mot 1193 (62,3 %) i. Tabell 15. Realkompetansesøkere fordelt på alder Alder Søkere Kvalifiserte Møtt %-andel kvalifiserte %-andel møtt av av søkere kvalifiserte ,2 68, ,1 57, ,9 57, ,7 69, ,9 52, ,8 60, ,4 68, ,9 65, ,7 63, ,0 62, ,2 68, ,3 68, ,4 60, ,2 57, ,0 60, ,8 59, ,4 65, ,8 67, ,3 64, ,8 58, ,5 52, ,0 68, ,0 61, ,0 52, ,3 70,6 50-eldre ,1 59,1 1 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 21

22 7.2 Realkompetanse og geografisk fordeling Tabell 16 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på søkers hjemstedsfylke. I søkte 8,5 % av søkerne i Finnmark på bakgrunn av realkompetanse. Andelen i Rogaland var 1,6 %. Tabell 16. Geografisk fordeling av realkompetansesøkere Fylke Søkere totalt Søkere vurdert på grunnlag av realkompetanse Folkemengde Søkere per hundre innbygger Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark ,0 2,2 1,8 2,3 1,9 Realkompetansesøkere per hundre innbygger %-andel realkompetansesøkere av alle søkere 0,07 3,5 0,05 2,4 0,06 3,1 0,21 8,5 0,08 4,3 Hordaland ,4 0,06 2,7 Møre og Romsdal ,3 0,06 2,7 Nordland ,1 0,10 4,6 Nord-Trøndelag ,2 0,07 3,2 Oppland ,9 0,06 3,1 Oslo ,6 0,07 2,8 Rogaland ,2 0,04 1,6 Sogn og 2,3 Fjordane Sør-Trøndelag ,3 0,05 2,1 0,05 1,9 Telemark ,0 0,07 3,3 Troms ,2 0,13 5,3 Vest-Agder ,3 0,05 2,0 Vestfold ,9 0,05 2,7 Østfold ,8 0,06 3,8 Ukjent Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 22

23 7.3 Realkompetanse og utdanningsområder Tabell 17 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på utdanningsområder. 7,0 % av primærsøkere til Fiskeri-, husdyr, og landbruksfag er realkompetansesøkere. Andre utdanningsområder med flest primærsøkere vurdert for opptak på bakgrunn av realkompetanse er Medisin, odontologi, helse og sosialfag (6,2 %) og Lærer og lektorutdanning (5,9 %). Av utdanningsområder med få realkompetansesøkere er Jus (0,7 %), Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv (0,8 %) og Matematikk og naturfag (0,9 %) Tabell 17. Realkompetansesøkere i forhold til utdanningsområder Utdanningsområde Søkere Prim. Søkere Primær % søkere real real alle alle real av alle % prim. real av alle Kvalif. real Ant. tilbud real % tilbud real Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 2, ,1 Medisin, odontologi, helseog sosialfag ,7 6, ,1 Historie, religion, idéfag ,8 1, ,1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,7 0, ,7 Informasjonsteknologi og informatikk ,7 2, ,8 Jus ,6 0, ,5 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,1 7, ,4 Lærer- og lektorutdanning ,9 5, ,4 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,9 1, ,5 Pedagogiske fag ,7 2, ,4 Matematikk og naturfag ,7 0, ,6 Hotell- og reiselivsfag ,7 2, ,8 Samfunnsfag, psykologi ,2 1, ,5 Språk, litteratur ,0 1, ,7 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,4 1, ,8 Økonomi og administrasjon ,0 2, ,1 BI - studier 2 0,6 0, ,3 Samordna opptak Søkerstatistikk 23

24 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten 7.4 Realkompetanse, alder og kjønn Tabell 18 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på alder og kjønn. I ble personer behandlet for opptak på bakgrunn av realkompetanse, (67,3 %) var kvinner. Av de som ble behandlet for realkompetansevurdering i 2004 var (66,7 %) kvinner. Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Alder Antall personer Antall kvinner %-antall kvinner av alle , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 50-eldre ,7 1 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 24

25 8 Søking på internett vrs. papir 8.1 Andel søknader via internett og papir Tabell 19 viser hvordan søknadene som er kommet inn fordeler seg på internett- og papirsøknader. Den totale andelen søknader som er levert via internett har økt fra 58,6 % i 2002 til 92,1 % i. Papi Tabell 19. Prosentvis fordeling av søkere på papir- og nettsøknader Nettsøknader 58,6 73,1 85,5 92,1 Papirsøknader 41,4 29,9 14,5 7,9 8.2 Søknader og svar, papir og internett Tabell 20 viser hvordan utviklingen har vært mellom internettsøknader, papirsøknader og restetorgsøknader (som skjer direkte til lærestedet via telefon eller SMS etter hovedopptaket 20. juli). Tabelle viser hvordan de ulike måtene å søke på fordeler seg i forhold til svar: ingen svar, svar via internett og svar på papir. Vi ser at antallet søkere som ikke svarer på tilbud om studieplass ikke har økt selv om stadig flere bruker internett når de søker. Dette tallet har ligge på rundt 35 % siden SO begynte med nettsøknad i Dette motbeviser teorien om at en lavere terskel for å sende inn søknad vil føre til en høyere andel av useriøse søknader. Vi ser at til sammen (2,3 + 0,8 + 50,8 =) 53,6 % av alle som søker har svart 1 via internett i. Tallet for 2004 var 51,9 % og i ,5 %. Hele 32,7 % av alle som søker er nettsøkere som ikke svarer på tilbud om studieplass. Tabell 20. Søknader fordelt på svar/ikke svar og nett/papir Papirsøknader - Ikke svart 14,9 10 6,2 3,6 Papirsøknader - Kun papirsvar 13,4 9,4 4,6 2,4 Papirsøknader - Brukt nettsvar 11,4 8,2 5 2,8 Restetorg Ikke svart 0,8 0,7 0,5 0,4 Restetorg Kun papirsvar 1,6 1,1 0,9 0,6 Restetorg Prøvd nettsvar 1,4 1,1 0,9 0,8 Nettsøknader Ikke svart 21,3 24,7 28,9 32,7 Nettsøknader Kun papirsvar 9,2 8,6 6,9 6 Nettsøknader Prøvd nettsvar 26 36, ,8 1 Nettsvar betyr at minst et av svarkortene er registrert av søkeren selv på internett. Det store flertall får ett svarkort, mens enkelte søkere får flere svarkort gjennom opptaket. Samordna opptak Søkerstatistikk 25

26 Kvinner... Menn Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Tabell 21 viser hvor mange som har brukt internett til enten å søke 1, registrere minst ett av sine svarkort (eller begge deler) med de som kun har brukt papir, fordelt på alder og kjønn. Tabell 21. Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Kvinner Menn Alder % brukt % kun Alder % brukt % kun internett papir internett papir ,3 2, ,7 2, ,7 3, ,7 2, ,0 6, ,4 3, ,3 9, ,1 5, ,8 13, ,6 9, ,5 16, ,3 12, ,2 17, ,6 17, ,3 23, ,6 23,4 Figur 3 viser tallene i tabell 21 grafisk framstilt. Vi ser fortsatt en liten alders- og kjønnsmessige skiller i bruken av nett, men denne blir stadig mindre. 97,7 % av menn 19 år eller yngre brukte internett i, mens 97,3 % av like gamle kvinner brukte internett. Den laveste andelen av nettbrukere finner vi blant de over 50 år, men denne andelen har steget fra 65,2 % i 2004 til 76,3 % i (tall for kvinner). Figur 3. Søking på internett og papir fordelt på alder og kjønn Nettsøking fordelt på alder og kjønn ,7 2, ,6 23, ,6 17, ,3 12, ,6 9, ,1 96,4 97,7 97,3 5,9 3,6 2,3 2,7 Brukt søkerweb Kun papir ,3 23, ,2 17, ,5 16, ,8 13, ,3 9, ,0 6, ,7 3,3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Samordna opptak Søkerstatistikk 26

27 Følgende læresteder deltok i Samordna opptak Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmets høgskole (DHS) Diakonissehjemmets høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HSM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Menighetssøsterhjemmets Høgskole (MSH) Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universit (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Rogaland Høgskole (RHS) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) Samordna opptak Søkerstatistikk 27

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger

Samordna opptak (SO) er opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å administrere opptaket til grunnutdanninger Samordna opptak 2002 04.01.02 13:56 Side 2 Generell informasjon Ta vare på Søkerhandboka Søkerhandboka 2002 inneheld alt du treng å vite om opptaksreglar og opptaksprosessen fram til opptaket er avslutta

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Målet er høyere kvalitet

Målet er høyere kvalitet Forside 2 Målet er høyere kvalitet Forord Tidligere i år la jeg fram sju punkter som vil være førende for hva regjeringen skal gjøre innenfor forskning og høyere utdanning framover. Til høsten legges det

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer