SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler"

Transkript

1 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

2 Samordna opptak Søkerstatistikk 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Nøkkeltall Forsatt øking i antall søkere Søknader fordelt på prioritet Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Kjønnsfordeling Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud/møtt Gjensøkere Utdanningsområder Endring i utdanningsområder Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Lærestedsfylke Lærested Søkning til og mellom utdanningssektorene Tilbud og møtt-tall fordelt på hoved-, vara-, restetorg- og etterfyllingsopptak Realkompetanse Realkompetansesøkere - aldersfordeling Realkompetansesøkere - geografisk fordeling Realkompetanse - utdanningsområder Realkompetanse - kjønnsfordeling Søking på internett vrs. papir Andel søknader via internett og papir Søknader og svar, papir og internett Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Tabell 1. Nøkkeltall for opptak... 5 Tabell 2. Søknader fordelt etter prioritet... 6 Tabell 3. Kjønnsfordeling... 7 Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt etter alder... 9 Tabell 5. Gjensøkere Tabell 6. Utdanningstype Tabell 7. Endring i utdanningstype Tabell 8. Hjemstedsfylke Tabell 9. Fylkesvis endring Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested Tabell 11. Lærestedsfylke Tabell 12. Søkere til hvert lærested Tabell 13. Søkere til og mellom de ulike utdanningssektorene Tabell 14. Tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Tabell 15. Realkompetansesøkere fordelt på alder Tabell 16. Geografisk fordeling av realkompetansesøkere Tabell 17. Realkompetansesøkere i forhold til utdanningstype Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Tabell 19. Søknader fordelt på papir-, Restetorget og nettsøknader Tabell 20. Søknader fordelt på svar/ikke svar og nett/papir Tabell 21. Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Figur 1. Søkere fordelt etter alder Figur 2. Søking på internet versus papir - fordelt på alder og kjønn Samordna opptak Søkerstatistikk 3

4 1 Innledning Samordna opptak (SO) har nå avsluttet datainnsamlingen etter studentopptaket for, og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i den nasjonale opptaksmodellen, samt Handelshøyskolen BI som leverer statistikk til SO. Dataene er samlet fram til 1.november. Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i alle universitetene og de fleste vitenskapelige høgskolene, ofte kalt universitetssektoren, samt alle de statlige høgskolene, enkelte private høgskoler, ofte kalt høgskolesektoren, samt Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg har Handelshøyskolen BI, som ikke er med i NOM, levert statistikk til SO. Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen og utdanning i Forsvaret er de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordnede opptaket og er heller ikke representert i søkerstatistikken. Vi presenterer en del hovedtrekk ved opptakene, og sammenligner med opptakstallene fra tidligere år, der dette er naturlig. Datagrunnlaget for statistikken SO foretar selv all førstegangsregistrering av søkere til NOM og står for alle opptakene av søkere. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene, til og med suppleringer etter semesterstart. I har innsamling av data for frammøte foregått omtrent som i 2004, og gir et godt grunnlag for å sette frammøtetallene i relasjon til antall disponible studieplasser (måltall). Dette gir et mål på hvor godt opptakskapasiteten ble utnyttet ved opptaket. Det er likevel en del momenter som er viktige for å tolke dataene. SOs statistikk er avhengig av registrering på individnivå for hvert enkelt studium, og når det er problemer med lærestedenes registrering på individnivå er det ikke mulig å rette opp summerte data. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. I noen tabeller er det derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser) I statistikker som er basert på søkernes hjemmefylke inngår ikke søkere som bare har søkt BI I Statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker (for eksempel HiT), mens fylkestilhørighet bestemmes alltid av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon En del søkere til medisin, odontologi og ernæring har studiestart først i januar, og er derfor ikke registrert som møtt For høyskoleingeniørutdanningen inngår normalt ikke søkere som er tatt opp via 3-semesterordningen, som er et opptak utenom NOM Møtt-tall omfatter ikke de som har søkt og fått innvilget utsatt studiestart til. Med kvalifiserte søkere menes søkere som har både søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium han/hun har søkt. Samordna opptak Søkerstatistikk 4

5 2 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtallene for opptaket og, sammenlignet med tilsvarende tall for Tabell 1. Nøkkeltall for opptakene 2003 År Søkere (Personer) Kvalifiserte søkere Realkompetansesøkere Søknadsalternativer Kvalifiserte søkere m/tilbud Personer møtt Utsendte tilbud Søknadsalt. per person 5,14 4,92 5,05 Tilbud per kvalifisert søker 1,14 1,13 1,12 Kvalifiserte søkere u/tilbud Fortsatt økning i antall søkere Det var en økning i antallet personer som søkte høyere utdanning med 0,8 % fra 2004 til. Fram mot 1994 var det økning i søkermassen hvert år, fra 1994 til 1995 var det en nedgang på 7,2 %, mens det var stabil søkermasse fra 1995 til Fra 1996 til 1997 sank søkertallet med 8 %, fra 1997 til 1998 var nedgangen på 7,0 %, fra 1998 til ,4 % og fra 1999 til 2000 var nedgangen på 0,8 %. Vi så en økning i søkertallene på 3,8 % fra 2000 til 2001, en økning på 7,2 % fra 2001 til 2002, en økning på 2,5% fra 2002 til 2003 og på 7,2 % fra Nedgangen i andre halvdel av 90-tallet kan tillegges flere faktorer. I tillegg til synkende ungdomskull ble søkertallene påvirket av endring i studietilbøyelighet, arbeidsmarked og lignende. Tallet på de som ble behandlet for realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i Det har nå stabilisert seg på i overkant av 3000 søkere per år. I 2003 var tallet på denne søkergruppen 3284, i 2004 var tallet 3526 mens det i har sunket til Andelen kvalifiserte søkere (søkere som har både søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium han/hun har søkt) har vært noe fallende. I 2003 var 77,7%, i ,6% og 75,7 % i. Antall søkere som møter til studiestart har vært stabilt de siste åren. I 2003 møtte personer til studiestart, i 2004 var tallet , mens det i er Det samlede antallet studieplasser i 2003 var , i 2004 var tallet , mens tilsvarende tall for er Utnyttelsen av studiekapasiteten er m.a.o. stabil selv om det fremdeles er et problem at antall studieplasser ved de åpne studiene ved universitetene er et til dels fiktivt tall (se i 1 Innledning, datagrunnlag for statistikken eller de aktuelle tabellene for en nærmere forklaring) Samordna opptak Søkerstatistikk 5

6 2.2 Søknader fordelt på prioritet Tabell 2 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I 2004 fikk 58,3% av søkere som fikk tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 67,6 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. I fikk 59,0 % av søkere som fikk tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 68,5 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tabell 2. Søknader fordelt etter prioritet Prioritet 1 Alle Tillegg 2 Søknader Prosent ,3 16,5 14,0 11,5 9,4 7,7 6,3 13,0 1,4 Tilbud Prosent ,0 14,0 7,0 4,0 2,8 2,0 1,1 1,6 8,3 Møtt Prosent ,5 11,6 5,1 2,6 1,7 1,2 0,5 0,7 8,0 1 En søker har inntil 2 førsteprioriteter én innenfor NOM, og én til BI. 2 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom Restetorget. 3 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tallene er basert på studium nivå, ikke personnivå. 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (89,40%) ett eller flere tilbud på sine studieønsker, mot av de (91,6 %) i kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i Etter hovedopptak i juli hadde hele 84,6% av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass (86,1 % i 2004) kvalifiserte søkere sto uten noe tilbud etter hovedopptaket (10352 i 2004). Dette (sammen med 2.4 under) viser at den nasjonale opptaksmodellen fungerer stabilt; et svært høyt antall søkere får sitt endelige tilbud allerede i hovedopptaket. Etter at alle data er kommet på plass, ser vi at det i det samordnede opptaket ble gitt tilbud i hovedopptaket mot tilbud i hovedopptaket 2004 (58332 i 2003 og i 2002). Det ble gitt 3586 tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket i mot i 2004 (4 402 i 2003 og i 2002). Det ble totalt gitt tilbud i lokale suppleringsopptak og på Restetorget mot i 2004, i 2003 og i Utenom NOM ble det i gitt 5398 tilbud ved Handelshøgskolen BI mot tilbud i 2004 og tilbud i Samordna opptak Søkerstatistikk 6

7 2.4 Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Antallet søknadsalternativer per person har vært noenlunde stabil de siste tre årene 4,6 i 2000; 4,5 i 2001; 4,6 i 2002, 5,1 i 2003, 4,9 i 2004 og 5,05 % i. Antall tilbud per person har vært svakt synkende de siste årene. I 2003 ble det gitt 1,14 tilbud per søker, i 2004 ble det gitt 1,13 tilbud, mens tallet for har sunket til 1,12. Noen søkere får m.a.o. mer enn et tilbud. Det kan være søkere som både søker BI og SO-studier, eller de som får tilbud i hovedopptaket og samtidig søker Restetorgplass. 2.5 Kjønnsfordeling I er kvinneandelen i søking gjennom Samordna opptak på 58,9 %. Av alle kvalifiserte søkere med tilbud er andelen 59,1 %, mot 58,7 i 2004 og 60,2 % i Av alle kvalifiserte søkere uten tilbud var kvinneandelen 65,0% i mot 68,1% i 2004, dvs. en nedgang.. Tabell 3. Kjønnsfordeling Totalt Kvinner Prosent Totalt Kvinner Prosent Antall søkere ,8% ,9% Antall kvalifiserte søkere ,0% ,1% Antall kvalif. søkere med tilbud ,7% ,1% Antall kvalif. søkere uten tilbud ,1% ,0% Antall søkere møtt ,0% ,0% Samordna opptak Søkerstatistikk 7

8 < >50 3 Aldersfordeling Figur 1 viser en grafisk framstilling av søkningen for ulike alderstrinn. Vi ser at søkerne fordeler seg på mange alderstrinn, med tyngdepunktet på søkere i alderen 19 til og med 24 år. Andelen åringer har vært stabil de senere åra. I 2002 og 2003 var tallet henholdsvis 66,1 % og 66,6 %. I 2004 var 66,2% av søkerne mellom 18 og 24 år og 67,0 % i.. I er antallet søkere på 21 år eller yngre 45,1 %, en økning på 1,2 % i forhold til Tallet for 2003 var 43,4 %. Antallet søkere som er 27 år eller eldre har vært noenlunde stabil de siste årene; 25,4% i 2004, 25,0 % i 2003, 25,7 % 2002, men økte til 27, 0 % i. Figur 1. Søkere fordelt etter alder Samordna opptak Søkerstatistikk 8

9 3.1 Kvalifiserte/tilbud/møtt Tabell 4 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte, antall med tilbud og antall møtt. I var 67,0 % av søkerne i alderen 18 til 24 år Tallet for 2004 var 66,2 % og i 2003 på 70,5 %. Søkere som er 21 år eller yngre vurderes også i en egen primærvitnemålskvote. Denne aldersgruppen utgjorde i 45,1 % av søkerne mens den i 2004 og 2003 utgjorde 43,9 %. I fikk denne gruppen 44,3 % av tilbudene, noe som er en tilbakegang fra 2004 (47,7 % av tilbudene) og 2003 (47,2 %). Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalif. Prosent møtt av tilbud Prosent Prosent Alder Søkere Kvalif. Tilbud Møtt søkere av tilbud av alle alle < ,3 0,3 69,8 93,9 73, ,5 15,3 66,5 93,2 68, ,7 19,8 80,2 94,5 77, ,6 14,1 75,6 90,7 74, ,9 9,3 70,4 87,6 69, ,4 7,5 69,1 88,9 69, ,6 5,4 65,0 86,0 66, ,6 4,3 62,7 86,6 64, ,6 3,2 61,1 86,5 64, ,8 2,5 60,4 88,0 66, ,3 1,9 57,6 86,0 67, ,0 1,7 56,4 83,2 65, ,7 1,4 57,2 84,3 65, ,6 1,3 54,6 83,2 68, ,3 1,1 54,7 83,0 64, ,4 1,1 54,6 84,5 68, ,2 1,0 57,3 83,4 65, ,1 0,9 56,1 84,5 68, ,1 0,8 52,7 81,5 68, ,0 0,8 56,6 82,6 69, ,9 0,7 56,8 84,8 69, ,9 0,7 55,9 81,1 65, ,8 0,6 57,2 83,4 69, ,7 0,6 56,2 82,5 69, ,6 0,5 57,3 84,5 70, ,5 0,4 59,3 84,9 68, ,5 0,4 53,6 82,2 71, ,4 0,4 58,6 83,2 70, ,4 0,3 56,1 85,1 68, ,3 0,3 58,7 84,8 66, ,3 0,2 53,4 81,0 72, ,2 0,2 58,8 88,6 73,5 > ,9 0,8 61,5 86,7 64,9 Samordna opptak Søkerstatistikk 9

10 3.2 Gjensøkere Av de søkerne i søkte også i 2004 (36,6%). Tabell 5 viser hvordan gjensøkerne fordeler seg på ulike årstrinn åringene i 2004-opptaket står for 44,5 % av gjensøkningen i. Tilsvarende tall for er 44,0 %. Av de som søkte både i 2004 og møtte til studiestart i Av de som søkte både i 2003 og 2004 møtte til studiestart i Disse er enten tatt opp til studier av ett års varighet, har valgt å bytte studium eller har utsatt studiestart med ett år. Tabell 5. Gjensøkere Kvalif. Alder 1 Alle 2004 Tilbud 2004 Møtt 2004 Kvalif. Tilbud Møtt > Søkerens alder per Samordna opptak Søkerstatistikk 10

11 4 Utdanningsområder Tabell 6 gir en del nøkkeltall fordelt på utdanningsområder. Tabellen viser blant annet antall primærsøkere per studieplass. En primærsøker er en som hadde denne utdanningstypen som førsteprioritet på søknadsskjemaet sitt. Flest primærsøkere per studieplass har Jus med 4,0. Færrest har Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag med 0,9. Tabell 6. Utdanningsområder Utdanningsområde Plasser1 Søkere Primær Kvalif. Tilbud Møtt Prim.søk per plass 2004 Prim.søk per plass Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 3,3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,2 3,0 Historie, religion, idéfag ,3 1,5 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,6 2,8 Informasjonsteknologi og informatikk ,2 1,3 Jus ,7 4,0 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,1 0,9 Lærer- og lektorutdanning ,3 1,4 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,9 3,5 Pedagogiske fag ,7 1,6 Matematikk og naturfag ,3 1,1 Hotell- og reiselivsfag ,1 1,9 Samfunnsfag, psykologi ,2 2,1 Språk, litteratur ,7 2,3 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,6 1,6 Økonomi og administrasjon ,0 2,0 BI - studier ,7 1,9 1 Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten Samordna opptak Søkerstatistikk 11

12 4.1 Endring i utdanningsområder Tabell 7 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene fra 2004 til. Størst økning har Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv med 16,9 %. Størst tilbakegang har Matematikk og naturfag med 16,6 % Tabell 7. Endring i søking til utdanningsområder Utdanningsområde Plasser Plasser1 Søkere 2004 Søkere Søkere kvinner 2004 Søkere kvinner Endring Endring i plasser1 i søkning alle (%) Endring i søkning kvinner (%) Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 3,9 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,9 1,0 Historie, religion, idéfag ,1-1,8 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,9 20,6 Informasjonsteknologi og informatikk ,8-14,0 Jus ,9 11,6 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,3-8,4 Lærer- og lektorutdanning ,7 2,1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,5 8,3 Pedagogiske fag ,6 14,6 Matematikk og naturfag ,6-16,7 Hotell- og reiselivsfag ,5 1,6 Samfunnsfag, psykologi ,1 1,7 Språk, litteratur ,5 11,8 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,3 0,1 Økonomi og administrasjon ,3 12,9 BI - studier ,9 11,5 1 Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten Samordna opptak Søkerstatistikk 12

13 5 Geografisk fordeling 5.1 Hjemstedsfylke Tabell 8 ser vi søkningen fra de enkelte fylker i forhold til folkemengde. Tabell 8. Søkers hjemstedsfylke Fylke Søkere Folkemengde 1 Søkere per hundre innbygger Akershus ,0 Aust-Agder ,2 Buskerud ,8 Finnmark ,3 Hedmark ,9 Hordaland ,4 Møre og Romsdal ,3 Nordland ,1 Nord-Trøndelag ,2 Oppland ,9 Oslo ,6 Rogaland ,2 Sogn og Fjordane ,3 Sør-Trøndelag ,3 Telemark ,0 Troms ,2 Vest-Agder ,3 Vestfold ,9 Østfold ,8 1 Total folkemengde per Kilde: Statistisk sentralbyrå Samordna opptak Søkerstatistikk 13

14 Tabell 9 angir endring i antall søkere fordelt på søkernes hjemstedsfylke. Tabell 9. Fylkesvis endring fordelt på fylker Endring i % Fylke Akershus ,0 Aust-Agder ,4 Buskerud ,0 Finnmark ,1 Hedmark ,9 Hordaland ,5 Møre og Romsdal ,1 Nordland ,8 Nord-Trøndelag ,5 Oppland ,3 Oslo ,1 Rogaland ,3 Sogn og Fjordane ,4 Sør-Trøndelag ,3 Telemark ,0 Troms ,0 Vest-Agder ,0 Vestfold ,8 Østfold ,4 Samordna opptak Søkerstatistikk 14

15 Tabell 10 viser antall møtt til studiestart, per lærested, fordelt på søkers hjemstedsfylke Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested (Østfold Vest Agder) Lærested 1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder NIH BI UIB UIO UITØ AHO MF NHH UMB NVH NTNU HIA HIAK HIB HBO HIBU HIF HIG HIH HH HIL HSM HIN HINE HINT HIO HSF UIS HSH HIST HIT HITØ HVE HVO HIØ HIÅ LDH SA/SH MSH RHS BBSH DHS DH DMMH NLA ATH MHS MHG KHIO Samordna opptak Søkerstatistikk 15

16 Tabell 10. Søkning fra fylke til lærested (Rogaland Finnmark) Lærested 1 Rogalanland Roms. Horda- Møre og Sør- Trønd Sogn og Fjord Nord- Trønd Nordland Troms Finnmark Møtt 2004 NIH BI UIB UIO UITØ AHO MF NHH UMB NVH NTNU HIA HIAK HIB HBO HIBU HIF HIG HIH HH HIL HSM HIN HINE HINT HIO HSF UIS HSH HIST HIT HITØ HVE HVO HIØ HIÅ LDH SA/SH MSH RHS BBSH DHS DH DMMH NLA ATH MHS MHG KHIO Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27 Samordna opptak Søkerstatistikk 16

17 5.2 Lærestedsfylke I tabell 11 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedets fylke, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Etter sammenslåingen av de regionale høgskolene til 26 statlige høgskoler i 1994 fordeles lærestedsfylke etter hvor høgskolen fellesadministrasjon ligger. Tabell 11. Søking fordelt på lærestedsfylke Fylke 1 Plasser 2 Plasser 2 Søkere Søkere Søkere per plass 2004 Søkere per plass Akershus ,5 2,8 Buskerud ,2 6,8 Finnmark ,6 2,9 Hedmark ,8 4,7 Hordaland ,2 4,8 Møre og Romsdal ,1 4,1 Nordland ,8 3,0 Nord-Trøndelag ,7 4,0 Oppland ,8 5,1 Oslo ,9 5,1 Rogaland ,4 5,9 Sogn og Fjordane ,9 5,8 Sør-Trøndelag ,9 5,3 Telemark ,6 4,8 Troms ,8 4,7 Vest-Agder ,9 4,3 Vestfold ,8 4,0 Østfold ,7 4,7 1 Lærestedenes fylkestilhørighet bestemmes av lærestedets fellesadministrasjon. 2 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). Samordna opptak Søkerstatistikk 17

18 6 Lærested Tabell 12 gir en oversikt over søkningen til de enkelte lærestedene Tabell 12. Antall søkere til hvert lærested Lærested 1 Studiepl. 2 Pers. søkt Primær. Realkomp. Kvalifisert BI DH HH MF AHO ATH DHS HBO HIA HIB HIF HIG HIH HIL HIN HIO HIT HIÅ HIØ HSF HSH HSM HVE HVO LDH MHG MHS MSH NHH NIH NLA NVH RHS UIB UIO UIS UMB BBSH DMMH HIAK HIBU HINE HINT HIST HITØ KHIO NTNU UITØ SA/SH Samordna opptak Søkerstatistikk 18

19 Tabell 12. Antall søkere til hvert lærested Tilbud Svart Ja Prim. per plass Møtt Lærested , BI ,9 88 DH , HH ,8 167 MF ,5 65 AHO ,4 70 ATH ,5 189 DHS ,3 933 HBO , HIA , HIB ,9 405 HIF ,2 395 HIG ,4 333 HIH , HIL ,8 188 HIN , HIO , HIT ,5 362 HIÅ , HIØ ,3 712 HSF ,2 596 HSH ,3 465 HSM ,2 793 HVE ,3 665 HVO ,6 174 LDH ,3 91 MHG ,4 125 MHS ,1 50 MSH ,9 467 NHH ,3 128 NIH ,8 469 NLA ,7 65 NVH ,5 100 RHS , UIB , UIO , UIS ,4 493 UMB ,2 69 BBSH ,0 273 DMMH ,1 535 HIAK ,0 762 HIBU ,5 149 HINE ,3 942 HINT , HIST ,3 497 HITØ ,4 63 KHIO , NTNU , UITØ 7 7 0,1 7 SA/SH 1Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27 2 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). Samordna opptak Søkerstatistikk 19

20 6.1 Søkning til og mellom utdanningssektorene Tabell 13 viser antall primærsøkere per studielass i høgskolesektoren og universitetssektoren og søking mellom de to sektorene. Tabell 13. Antall søkere til de ulike sektorene Plasser 1 Plasser 1 Søkere Søkere Primær Primær Primær/ Primær/ plass 2004 plass Høgskolesektoren ,5 1,8 Universitetssektoren ,7 2,6 Begge sektorer ,9 2,1 1 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 6.2 Tilbud og møtt-tall fordelt på hoved- og varaopptaket, Restetorget og etterfylling Tabellen viser antall tilbud fordelt på hoved-, vara-, restetorg- og suppleringsopptak, og hvor mange av de som fikk tilbud i de forskjellige opptakene møtte til studiestart på dette tilbudet. Tabell 14. Antall tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Hovedopptak Varaopptak Restetorget Etterfylling Antall tilbud Antall møtt på dette tilbudet %-andel av totalt antall møtt 78,1 4,3 13,1 5,1 Samordna opptak Søkerstatistikk 20

21 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse og alder Tabell 15 viser forholdet mellom de som ble vurdert på grunnlag av realkompetanse 1 og søkernes alder. Man må fylle 25 i opptaksåret for å bli tildelt realkompetanse. Fra 2004 til sank tallet på de som ble vurdert for realkompetanse fra til Andelen kvalifiserte søkere sank fra 62,3 % i 2004 til 60,2% i (67,9 %) av de kvalifiserte realkompetansesøkerne møtte til studiestart i 2004, mot 1193 (62,3 %) i. Tabell 15. Realkompetansesøkere fordelt på alder Alder Søkere Kvalifiserte Møtt %-andel kvalifiserte %-andel møtt av av søkere kvalifiserte ,2 68, ,1 57, ,9 57, ,7 69, ,9 52, ,8 60, ,4 68, ,9 65, ,7 63, ,0 62, ,2 68, ,3 68, ,4 60, ,2 57, ,0 60, ,8 59, ,4 65, ,8 67, ,3 64, ,8 58, ,5 52, ,0 68, ,0 61, ,0 52, ,3 70,6 50-eldre ,1 59,1 1 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 21

22 7.2 Realkompetanse og geografisk fordeling Tabell 16 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på søkers hjemstedsfylke. I søkte 8,5 % av søkerne i Finnmark på bakgrunn av realkompetanse. Andelen i Rogaland var 1,6 %. Tabell 16. Geografisk fordeling av realkompetansesøkere Fylke Søkere totalt Søkere vurdert på grunnlag av realkompetanse Folkemengde Søkere per hundre innbygger Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark ,0 2,2 1,8 2,3 1,9 Realkompetansesøkere per hundre innbygger %-andel realkompetansesøkere av alle søkere 0,07 3,5 0,05 2,4 0,06 3,1 0,21 8,5 0,08 4,3 Hordaland ,4 0,06 2,7 Møre og Romsdal ,3 0,06 2,7 Nordland ,1 0,10 4,6 Nord-Trøndelag ,2 0,07 3,2 Oppland ,9 0,06 3,1 Oslo ,6 0,07 2,8 Rogaland ,2 0,04 1,6 Sogn og 2,3 Fjordane Sør-Trøndelag ,3 0,05 2,1 0,05 1,9 Telemark ,0 0,07 3,3 Troms ,2 0,13 5,3 Vest-Agder ,3 0,05 2,0 Vestfold ,9 0,05 2,7 Østfold ,8 0,06 3,8 Ukjent Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 22

23 7.3 Realkompetanse og utdanningsområder Tabell 17 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på utdanningsområder. 7,0 % av primærsøkere til Fiskeri-, husdyr, og landbruksfag er realkompetansesøkere. Andre utdanningsområder med flest primærsøkere vurdert for opptak på bakgrunn av realkompetanse er Medisin, odontologi, helse og sosialfag (6,2 %) og Lærer og lektorutdanning (5,9 %). Av utdanningsområder med få realkompetansesøkere er Jus (0,7 %), Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv (0,8 %) og Matematikk og naturfag (0,9 %) Tabell 17. Realkompetansesøkere i forhold til utdanningsområder Utdanningsområde Søkere Prim. Søkere Primær % søkere real real alle alle real av alle % prim. real av alle Kvalif. real Ant. tilbud real % tilbud real Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,6 2, ,1 Medisin, odontologi, helseog sosialfag ,7 6, ,1 Historie, religion, idéfag ,8 1, ,1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,7 0, ,7 Informasjonsteknologi og informatikk ,7 2, ,8 Jus ,6 0, ,5 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,1 7, ,4 Lærer- og lektorutdanning ,9 5, ,4 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,9 1, ,5 Pedagogiske fag ,7 2, ,4 Matematikk og naturfag ,7 0, ,6 Hotell- og reiselivsfag ,7 2, ,8 Samfunnsfag, psykologi ,2 1, ,5 Språk, litteratur ,0 1, ,7 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,4 1, ,8 Økonomi og administrasjon ,0 2, ,1 BI - studier 2 0,6 0, ,3 Samordna opptak Søkerstatistikk 23

24 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget 2 BI-studier som ikke har opptak gjennom SO, men leverer opptaksstatistikk til denne sluttrapporten 7.4 Realkompetanse, alder og kjønn Tabell 18 viser realkompetansesøkere 1 fordelt på alder og kjønn. I ble personer behandlet for opptak på bakgrunn av realkompetanse, (67,3 %) var kvinner. Av de som ble behandlet for realkompetansevurdering i 2004 var (66,7 %) kvinner. Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Alder Antall personer Antall kvinner %-antall kvinner av alle , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 50-eldre ,7 1 Med realkompetansesøker menes de som er behandlet av SO som realkompetansesøker, ikke de som har krysset av for realkompetansebehandling uten å oppfylle krav for opptak på dette grunnlaget Samordna opptak Søkerstatistikk 24

25 8 Søking på internett vrs. papir 8.1 Andel søknader via internett og papir Tabell 19 viser hvordan søknadene som er kommet inn fordeler seg på internett- og papirsøknader. Den totale andelen søknader som er levert via internett har økt fra 58,6 % i 2002 til 92,1 % i. Papi Tabell 19. Prosentvis fordeling av søkere på papir- og nettsøknader Nettsøknader 58,6 73,1 85,5 92,1 Papirsøknader 41,4 29,9 14,5 7,9 8.2 Søknader og svar, papir og internett Tabell 20 viser hvordan utviklingen har vært mellom internettsøknader, papirsøknader og restetorgsøknader (som skjer direkte til lærestedet via telefon eller SMS etter hovedopptaket 20. juli). Tabelle viser hvordan de ulike måtene å søke på fordeler seg i forhold til svar: ingen svar, svar via internett og svar på papir. Vi ser at antallet søkere som ikke svarer på tilbud om studieplass ikke har økt selv om stadig flere bruker internett når de søker. Dette tallet har ligge på rundt 35 % siden SO begynte med nettsøknad i Dette motbeviser teorien om at en lavere terskel for å sende inn søknad vil føre til en høyere andel av useriøse søknader. Vi ser at til sammen (2,3 + 0,8 + 50,8 =) 53,6 % av alle som søker har svart 1 via internett i. Tallet for 2004 var 51,9 % og i ,5 %. Hele 32,7 % av alle som søker er nettsøkere som ikke svarer på tilbud om studieplass. Tabell 20. Søknader fordelt på svar/ikke svar og nett/papir Papirsøknader - Ikke svart 14,9 10 6,2 3,6 Papirsøknader - Kun papirsvar 13,4 9,4 4,6 2,4 Papirsøknader - Brukt nettsvar 11,4 8,2 5 2,8 Restetorg Ikke svart 0,8 0,7 0,5 0,4 Restetorg Kun papirsvar 1,6 1,1 0,9 0,6 Restetorg Prøvd nettsvar 1,4 1,1 0,9 0,8 Nettsøknader Ikke svart 21,3 24,7 28,9 32,7 Nettsøknader Kun papirsvar 9,2 8,6 6,9 6 Nettsøknader Prøvd nettsvar 26 36, ,8 1 Nettsvar betyr at minst et av svarkortene er registrert av søkeren selv på internett. Det store flertall får ett svarkort, mens enkelte søkere får flere svarkort gjennom opptaket. Samordna opptak Søkerstatistikk 25

26 Kvinner... Menn Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Tabell 21 viser hvor mange som har brukt internett til enten å søke 1, registrere minst ett av sine svarkort (eller begge deler) med de som kun har brukt papir, fordelt på alder og kjønn. Tabell 21. Internettsøkere fordelt på kjønn og alder Kvinner Menn Alder % brukt % kun Alder % brukt % kun internett papir internett papir ,3 2, ,7 2, ,7 3, ,7 2, ,0 6, ,4 3, ,3 9, ,1 5, ,8 13, ,6 9, ,5 16, ,3 12, ,2 17, ,6 17, ,3 23, ,6 23,4 Figur 3 viser tallene i tabell 21 grafisk framstilt. Vi ser fortsatt en liten alders- og kjønnsmessige skiller i bruken av nett, men denne blir stadig mindre. 97,7 % av menn 19 år eller yngre brukte internett i, mens 97,3 % av like gamle kvinner brukte internett. Den laveste andelen av nettbrukere finner vi blant de over 50 år, men denne andelen har steget fra 65,2 % i 2004 til 76,3 % i (tall for kvinner). Figur 3. Søking på internett og papir fordelt på alder og kjønn Nettsøking fordelt på alder og kjønn ,7 2, ,6 23, ,6 17, ,3 12, ,6 9, ,1 96,4 97,7 97,3 5,9 3,6 2,3 2,7 Brukt søkerweb Kun papir ,3 23, ,2 17, ,5 16, ,8 13, ,3 9, ,0 6, ,7 3,3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Samordna opptak Søkerstatistikk 26

27 Følgende læresteder deltok i Samordna opptak Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien sykepleierhøgskole i Bergen (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmets høgskole (DHS) Diakonissehjemmets høgskole (DH) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Høgskolen i Agder (HiA) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HSM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Menighetssøsterhjemmets Høgskole (MSH) Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universit (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Rogaland Høgskole (RHS) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) Samordna opptak Søkerstatistikk 27

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK 2006 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2006 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Øking i antall søkere.... 5 2.2

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Fortsatt øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 UTLANDS- STATISTIKKEN 2011 2012 Innhold Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 Tabell 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer