INNLEDNING Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING Totale opptakstall 2014 NOM+LOK Hvor kommer høgskolens søkere fra? Søkernes aldersprofil Kjønnsfordeling Høy andel realkompetansesøkere Søkning på utdanningsområder Profesjonsutdanninger lærer og helse Økonomi- og ledelsesfag Jord- skogbruk og utmarksfag Masterstudier Oppsummert total søkning HH Nasjonalt opptak (NOM)- Høgskolens tall Høgskolen nasjonale tall Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning Endring i antall studier Primærsøkere rangert etter lærested Utvikling i antall primærsøkere ved HH Antall søkere pr studieplass Trekking av studier Nye studier Frafall av søkere gjennom opptaksprosessen Hovedopptaket Ledige studieplasser Resultattall nasjonalt opptak Overopptak/Overbooking statlige høgskoler og universiteter Høgskolens resultat, nasjonale opptak i 2014 (NOM): Lokalt opptak (LOK) Høgskolens tall Endring av studier i lokalt opptak Ledige studieplasser Lokalt opptak Høgskolens resultat lokalt opptak 2014 (LOK): Masteropptaket Utenlandske søkere/studenter Utenlandske søkere selvfinansierende ( ordinære søkere): Utenlandske studenter - utvekslingsstudenter og kvotestudenter:

3 3.6 Lokalt opptak studier m/studiestart vår 2014 (høstopptaket) Høgskolens samlede resultat 2014 (NOM + LOK): Vedlegg 1 Resultat av opptaket pr studium (sortert pr avdeling) LUNA FH ØLR AØL Vedlegg 2: Oversikt over utdanningsområder Oversikt over tabeller:

4 INNLEDNING Opptaket som gjennomføres av høgskolens opptakskontor, inkluderer opptak gjennom den nasjonale samordna opptaksmodellen (NOM) og høgskolens lokale opptak (LOK). Under er det gitt en forklaring til de to modellene som brukes for å gjennomføre opptaket av studenter. Nasjonalt opptak (NOM) Samordna opptak (SO) ble opprettet av Utdannings- og forskingsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) for å koordinere opptaket til grunnutdanninger ved universitetene, vitenskapelige høgskoler og statlige og private høgskoler. Alle søknader til høyere utdanning blir registrert via nettsøknad inn i en felles database som driftes av SO. Den enkelte institusjon tildeles så saksbehandlingsansvar for et visst antall søkere/søknader, avhengig av institusjonens størrelse. Saksbehandlingen foregår på tvers av institusjonene, slik at man saksbehandler for hverandre. Saksbehandlende institusjon saksbehandler alle søkerens søknadsalternativer, uavhengig av studietype og eier av det/de søkte studier. SO har i tillegg til administrasjons- og koordineringsansvar også ansvar for utgivelse av «Søkerhåndboka». Fra 2013 kom denne søkerhåndboka kun som nettutgave. Lokalt opptak (LOK) Opptak til alle måltallsstudier som tilbys som ikke inngår i NOM-opptaket, gjennomføres i lokalt opptak. HH gjennomfører lokalt opptak til: - Videreutdanninger (inkludert masterutdanninger) og påbyggingsstudier - Praktisk-pedagogisk utdanning - Grunnutdanninger som det vedtas at skal gjennomføres i LOK (etter vedtak i studieprogramsaken som legges fram for styret hvert år) - Innpasning 2.år i en del BA-studier 4

5 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK Høgskolen i Hedmark har hatt en jevn vekst i søkertall de siste fire årene. Figuren under viser den positive utviklingen i primærsøkere, både i det nasjonale opptak og det lokale opptaket. I 2014 var det i sum 694 flere søkere enn i Størst var økningen i det lokale opptaket med 542 flere primærsøkere, mens 152 flere hadde et studium ved HH som sitt førstevalg i Samordna opptak. De tre siste årene har antall primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket styrket seg fra 1,96 i 2012 via 2,14 i 2013 til 2,17 i Høgskolen har hatt høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet alle tre årene og er rangert som henholdsvis tolvte, tiende og ellevte største institusjon målt i antall primærsøkere. I 2014 var det bare fire statlige høgskoler som hadde flere primærsøkere i samordna opptak enn HH, nemlig høgskolene i Oslo-Akershus, Sør-Trøndelag, Bergen og Buskerud-Vestfold. Figur 1 Høgskolen i Hedmark. Utvikling i antall primærsøkere i nasjonalt (NOM) og lokalt opptak (LOK) NOM LOK Tabell 1 Utvikling i antall primærsøkere NOM LOK Totalt Nedenfor vises hvor mange søkere det har vært pr år til høgere utdanning totalt, og hvor mange primærsøkere HH har hatt i samme periode. Prosenttallet utgjør endringen i søkerinteresse hvert år, sammenlignet med året før. Tabell 2 Prosentvis endring i søkerinteressen ved HH, sammenlignet med nasjonale endringer, Tall pr mai År Nasjonalt Antall %- endring Høgskolen i Hedmark Antall %- endring , , , , , , , , , ,70 5

6 Avdelingene i høgskolen har hatt en noe ulik utvikling, og i framstillingen under vises utviklingen i primærsøkere fordelt på høgskolens avdelinger både det nasjonale og det lokale opptaket i 2012, 2013 og Søylene med dataetiketter viser summen av primærsøkere fra det nasjonale og det lokale opptaket. Figur 2 Utvikling i primærsøkere (personer) i det nasjonale opptaket (NOM) og det lokale opptaket (LOK) fordelt på HHs avdelinger. Kilde: HHs opptaksrapporter NOM 2012 LOK SUM2012 NOM 2013 LOK 2013 SUM2013 NOM LOK 2014 SUM LUNA FH ØLR AØL LUNA: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, FH: Avdeling for folkehelefag, ØLR: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, AØL: Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Tallene viser at alle avdelingene har hatt økt søkertallene i perioden, men den klart største veksten har vært innenfor økonomi- og ledelsesfag (ØLR). Her har det samlede søkertallet økt fra 1339 primærsøkere til hele Resultatene fra nasjonalt og lokalt opptak de siste 6 årene kan framstilles som i de to figurene under. Her ser en utviklingen på avdelingsnivå. Søkerutvikling pr. avdeling - nasjonalt opptak siste 6 år Figur 3 Søkerutvikling - NOM LUNA FH ØLR AØL

7 Søkerutvikling pr. avdeling lokalt opptak- siste 6 år. Figur 4 Søkerutvikling LOK ØLR LUNA FH AØL Hvor kommer høgskolens søkere fra? Blant høgskolens primærsøkere i 2014 søkte 52 % (3 285(tall pr oktober) via Samordna opptak. Av disse kom 41 % fra Hedmark og 27 % fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 11 % fra Akershus og 3 % fra Sør-Trøndelag). Halvparten av de resterende 32 % av primærsøkerne kommer fra Østlandsregionen (8,5 % fra Oslo), 9 % kom fra ett av vestlandsfylkene og de øvrige fra et av de øvrige fylkene i landet. I det nasjonale opptaket dominerer med andre ord søknader fra Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Mange andre statlige høgskoler henter en høyere andel primærsøkere fra eget fylke enn HH. Følgende tall fra samordna opptak i 2014 illustrerer det: Høgskolen i Østfold 72,8 % fra eget fylke, Høgskolen i Buskerud og Vestfold 64,6 %, Høgskolen i Oslo og Akershus 62 %, Høgskolen i Bergen 58,5 %, mens andre er mer lik HH som Høgskolen i Sør-Trøndelag med 43,5 % og Høgskolen i Telemark med 45 %. I det lokale opptaket (3 015 i 2014) ser vi et tilsvarende mønster: 38 % kommer fra Hedmark og 25 % fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 9 % fra Akershus og 3 % fra Sør-Trøndelag). I det lokale opptaket var det videre 414 primærsøkere med utenlandsk bostedsadresse. Disse søker primært høgskolens tre engelskspråklige mastergradstilbud (bioteknologi, anvendt økologi og bærekraftig landbruk) og årsstudiet i norsk for internasjonale studenter. Tabellen nedenfor viser hvor høgskolen rekrutterer primærsøkere til NOM-studier fra: Tabell 3 Høgskolens 1.prioritetssøkere fordelt fylkesvis (NOM) Søkerens fylke Søknader førstevalg % Hedmark ,1 % Oppland ,8 % Akershus ,8 % Oslo 280 8,5 % Sør-Trøndelag 107 3,2 % Østfold 95 2,9 % Buskerud 83 2,5 % Hordaland 75 2,3 % Møre og Romsdal 69 2,1 % Vestfold 65 2,0 % Rogaland 64 1,9 % Nord-Trøndelag 49 1,5 % Telemark 48 1,5 % Nordland 47 1,4 % Troms 42 1,3 % 7

8 Vest-Agder 33 1,0 % Sogn og Fjordane 30 0,9 % Ukjent 30 0,9 % Finnmark 28 0,8 % Aust-Agder 21 0,6 % Tabell 4 Høgskolens 1.prioritetssøkere fordelt fylkesvis (LOK) Søkerens fylke Søknader % førstevalg Hedmark ,6 Oppland ,9 Oslo Akershus 265 8,8 Utland 177 5,9 Østfold 110 3,6 Sør-Trøndelag 100 3,3 Buskerud 77 2,6 Finnmark 76 2,5 Hordaland 69 2,3 M og Romsdal 62 2,1 Rogaland 58 1,9 Nordland 46 1,5 Telemark 39 1,3 Vest Agder 35 1,1 Troms 32 1,1 Vestfold 32 1,1 Aust Agder 16 0,5 Nord-Trøndelag 14 0,5 Sogn og Fjordane 14 0,5 Er høgskolens rekrutteringsprofil unik i nasjonal sammenheng? Ved å se på prosentvis rekruttering fra eget fylke (lokal rekruttering) for andre institusjoner i landet, ser man tydelig at høy andel lokal rekruttering er hovedbildet, og at det ikke er signifikante forskjeller mellom universitet og høgskoler. Med andre ord skiller HH seg ikke ut ved å rekruttere mer lokalt enn andre institusjoner. Oppstillingen nedenfor viser prosentvis lokal rekruttering for noen utvalgte institusjoner: Tabell 5 Lokal rekruttering andre institusjoner (NOM) Høgskolen. i Østfold: 72,8 % Universitetet i Nordland: 68,8 % Høgskolen. i Buskerud og Vestfold 64,6 % Høgskolen. i Oslo og Akershus: 62 % Høgskolen. i Bergen: 58,5 % Universitetet i Oslo: 56,7 % Høgskolen. i Sør-Trøndelag: 43,5 % Universitetet i Bergen: 45,7 % Høgskolen i Telemark: 45 % Høgskolen i Gjøvik: 33,3 % (fra Hedmark 12 %, A.hus 8 %) Høgskolen i Lillehammer 27,7 % (fra Hedmark 16 %, A.hus 11 %, Oslo 9 %) Norges handelshøgskole 21,7 % NTNU 23,4 % 8

9 Som man ser av oppstillingen ovenfor har Norges Handelshøgskole (Bergen) og NTNU (Trondheim) lav andel lokal rekruttering (lavest i landet). Det nasjonale rekrutteringsbildet er spesielt interessant i markedsføringssammenheng knyttet til om fokus og tiltak bør spisses og rettes mot egen region eller være landsdekkende. 1.2 Søkernes aldersprofil Primærsøkerne til HH er eldre enn det som er det nasjonale gjennomsnittet. Ser vi først på de yngste søkerne i Samordna opptak, dvs. aldersgruppen år, hadde HH 44 % av sine primærsøkere fra denne yngste aldersgruppen. Det nasjonale gjennomsnittet var at 63 % av søkerne var mellom 18 og 23 år. Ser vi tilsvarende på de eldste søkergruppene, var det på nasjonalt nivå 15,5 % av primærsøkerne i 2014 som var over 30 år. Blant HHs primærsøkere var imidlertid 33,4 % over 30 år. I det lokale opptaket kommer denne aldersprofilen enda tydeligere fram. Her var mer enn halvparten av søkerne (52 %) eldre enn 30 år. Tabellen og figuren nedenfor viser alderssammensetningen blant årets søkere til studier i Samordna opptak, samlet for hele sektoren og for Høgskolen i Hedmark. Figur 5 Aldersfordeling NOM 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Nasjonalt 18,13 28,64 16,51 10,49 10,66 10,20 4,21 1,14 HIHM 11,70 18,98 12,09 9,91 13,91 19,79 10,73 2, Kjønnsfordeling Det er flere kvinner enn menn som søker høyere utdanning. De siste årene har fordelingen med noen variasjoner vært på ca. 60 % kvinner og 40 % menn. Søkerne til Høgskolen i Hedmark har stort sett samme kjønnsfordeling som til landet for øvrig. Tabell 6 Prosentvis kjønnsfordeling (NOM) Figur 6 Prosentandel Menn Nasjonalt HH Kvinne Mann Kvinne Mann ,9 60,7 39, ,6 58,8 41, ,8 61,1 38, ,9 41,1 60,8 39, ,9 41,1 60,2 39, Nasjonalt HH 9

10 1.4 Høy andel realkompetansesøkere Høgskolen har også mange primærsøkere som ber om å få vurdert sin realkompetanse som grunnlag for opptak. Mens antallet slike søkere har gått ned nasjonalt de tre siste årene (fra realkompetansesøkere i 2012 til søkere i 2014), har det steget ved HH (fra 245 i 2012 til 318 i 2014). På landsbasis har personer søkt opptak på grunnlag av realkompetanse i Dette tilsvarer 3,47 % av søkerne, og er en nedgang fra i fjor(3,6 %). De mest søkte studiene blant realkompetansesøkere er sykepleie, førskolelærer, vernepleie, sosionom samt økonomiske og administrative fag. Andelen realkompetansesøkere for HH ligger noe høyere enn gjennomsnittet nasjonalt. Dette henger sammen med at høgskolen tilbyr flere av de utdanningstyper som normalt har høyest interesse blant realkompetansesøkere. I HH utgjør realkompetansesøkerne i ,6 % av høgskolens totale søkermengde, mot altså 3,47 % på landsbasis. Tabell 7 Andel realkompetansesøkere (REA) av total søkermengde siste 5 år (NOM) Landsbasis HH År Antall REA.- søkere Andel REAsøkere av total Antall REA-søkere Andel REA-søkere av total søkermengde søkermengde (1 pri) ,47 % 318 9, ,6 % 312 9,9 % ,8 % 245 9,5 % ,9 % 185 9,0 % ,8 % 193 9,2 % 1.5 Søkning på utdanningsområder Hvordan hevder Høgskolen i Hedmark seg om en sammenligner med søkning til tilsvarende utdanningsområder nasjonalt? Det er spesielt interessant å sammenligne søkertall til de store profesjonsutdanningene, og her er det også enklest med sammenligninger. Tabell 8 Søkere pr studieplass fordelt på utdanningsområde (NOM) Hele landet Høgskolen i Hedmark Utdanningsområde ESTETISK 2,11 2 3,17 2,8 HELSEFAG - ERNÆRING 3,39 3,5 3,73 2,8 HELSEFAG - ODONT 3,47 3,2 2,85 1,9 HELSEFAG - SYKEPL 2,11 2,4 1,74 1,9 IDRETT 2,27 2,3 1,38 1,5 LANDBRUK 1,59 1,7 1,98 2,1 LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 1,83 2 0,77 1,1 LÆRER - BHGLÆRER 1,2 1,2 1,5 1,5 LÆRER - FAGLÆRER 1,73 1,4 1,03 1 LÆRER - GRL1-7 1,57 1,5 1,66 1,7 LÆRER - GRL5-10 1,73 1,7 1,6 2 MEDIEFAG 2,29 2,1 2,2 1,2 PEDFAG 1,84 1,7 3,4 2,2 REISELIV 1,52 1,7-3,2 SAMFUNN 2,3 2,3 4,28 4,2 SPRÅK 1,6 1,5 1,52 1,2 ØKADM 2,87 2,8 3,05 3,1 I alt 2,25 2,3 2,14 2,2 10

11 I tabellen under er det brukt samme oppstilling, men her ser vi den prosentvise endringen i søkerinteresse fra 2013 til Oversikten viser hvilke utdanningsområder som i år har økende eller minsket popularitet blant årets søkere. Oversikten er interessant med hensyn til om endringene i høgskolens søkertall følger de nasjonale søkertrendene. Dersom høgskolen opplever økt søkerinteresse til studier som nasjonalt har en nedgang, betyr dette styrket konkurransekraft. Videre vil for eksempel nedgang i søkingen til noen av høgskolens studier kunne forklares i en generell lavere interesse nasjonalt. Nye studier eller nedleggelse av studier vil også påvirke endringer i søkertall fra år til år. Tabell 9 Endring i søkerinteresse pr utdanningsområde: Søketrender Nasjonalt Høgskolen i Hedmark Fagområder Diff i ant studier Endring i antall Endring i % Endring i antall Endring i % ESTETISK , ,42 HELSEFAG - ERNÆRING , HELSEFAG - ODONT , ,33 HELSEFAG - SYKEPL , ,16 IDRETT , ,02 LANDBRUK , ,14 LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT , ,48 LÆRER - BHGLÆRER ,33 5 1,9 LÆRER - FAGLÆRER , LÆRER - GRL ,54 3 1,81 LÆRER - GRL , ,92 MEDIEFAG , ,09 PEDFAG , ,82 REISELIV ,11 32 SAMFUNN , ,92 SPRÅK , ,26 ØKADM , ,93 11

12 1.5.1 Profesjonsutdanninger lærer og helse De store profesjonsutdanningene i HH har økt søkertallet de siste årene. Under ser vi spesielt på GLU 1 7, GLU 5 10 og ba i sykepleie. Tabellene viser hvordan HH plasserer seg i et nasjonalt søkebilde. Tabell 10 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Lærested Lærestedsnavn Søknader førstevalg HIOA Høgskolen i Oslo og Akershus 375 HIB Høgskolen i Bergen 281 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag 281 UIA Universitetet i Agder 215 HIT Høgskolen i Telemark 193 HIHM Høgskolen i Hedmark 169 HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold 156 UIT UiT Norges arktiske universitet 116 UIS Universitetet i Stavanger 108 HIØ Høgskolen i Østfold 104 HVO Høgskulen i Volda 98 HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag 91 UIN Universitetet i Nordland 65 HISF Høgskulen i Sogn og Fjordane 61 HSH Høgskolen Stord/Haugesund 52 HINE Høgskolen i Nesna 47 NLA NLA Høgskolen 38 SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi University College 17 Vi ser at HH plasserer seg som nummer seks i antall førsteprioritetssøkere i en rangering av høyskoler som tilbyr GLU 1-7. Det er totalt 18 institusjoner nasjonalt som tilbyr denne utdanningen. Etter omprioriteringer og bevegelser i søkermassen satt HH igjen med 159 søkere til GLU 1-7 pr. 1.juli Av disse var 42 % kvalifiserte søkere. Med andre ord var 58 % ikke-kvalifiserte søkere. Etter hele søkeprosessen var avsluttet møtte 97 studenter på GLU 1-7 i 2014 (se fullstendig tabell i vedlegg 1). Fra høsten 2015 vil det bli nye krav til opptak ved grunnskolelærerutdanningene, med karakteren 4 i matematikk. Beregninger ut fra kullet som begynte , viser at for GLU 1-7 ville 70 % av studentene være kvalifiserte etter nye krav. Tabell 11 Grunnskolelærerutdanning 5-10 Lærested Lærestedsnavn Søknader førstevalg HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag 342 HIOA Høgskolen i Oslo og Akershus 333 HIB Høgskolen i Bergen 302 UIA Universitetet i Agder 158 HIT Høgskolen i Telemark 154 HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold 141 UIS Universitetet i Stavanger 121 HIHM Høgskolen i Hedmark 118 HIØ Høgskolen i Østfold 111 UIT UiT Norges arktiske universitet 94 HSH Høgskolen Stord/Haugesund 70 HVO Høgskulen i Volda 69 HISF Høgskulen i Sogn og Fjordane 68 12

13 UIN Universitetet i Nordland 66 HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag 65 NLA NLA Høgskolen 63 HINE Høgskolen i Nesna 26 SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi University College 15 Det var 118 førsteprioritetssøkere til GLU 5-10 pr. 1.mai Dette plasserer HH som nummer 8 av totalt 18 institusjoner som tilbyr denne utdanningen. Her var søkertallet økt til 120 per 1.juli. Av disse var 74,2 % kvalifiserte for opptak. Altså en langt større andel enn på GLU studenter møtte til studiestart (se fullstendig tabell i vedlegg 1). Etter nye karakterkrav (se over) ville 80 % vært kvalifiserte av søkerne i vært kvalifisert på opptak til GLU Under følger tilsvarende oversikt for sykepleieutdanningene. Her plasserer HH seg som 10 i antall førsteprioritetssøkere. 242 studenter fikk tilbud og møtte til studiestart. Da er HH nummer 6 i antall studenter som faktisk har startet på sykepleieutdanning høsten 2014 (se fullstendig tabell i vedlegg 1). Tabell 12 Sykepleierutdanning Lærested Lærestedsnavn Søknader førstevalg HIOA Høgskolen i Oslo og Akershus 1645 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag 837 HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold 761 HIB Høgskolen i Bergen 659 UIA Universitetet i Agder 639 DHS Diakonhjemmet Høgskole 525 HIØ Høgskolen i Østfold 503 UIT UiT Norges arktiske universitet 496 UIS Universitetet i Stavanger 459 HIHM Høgskolen i Hedmark 441 HIT Høgskolen i Telemark 440 LDH Lovisenberg diakonale høgskole 423 HIG Høgskolen i Gjøvik 398 HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag 334 HSH Høgskolen Stord/Haugesund 323 UIN Universitetet i Nordland 244 HDH Haraldsplass diakonale høgskole 240 HIÅ Høgskolen i Ålesund 236 HBB Høgskolen Betanien 216 HD Høyskolen Diakonova 170 HIM Høgskolen i Molde 161 HISF Høgskulen i Sogn og Fjordane 150 HIH Høgskolen i Harstad 102 HIN Høgskolen i Narvik 76 HINE Høgskolen i Nesna Økonomi- og ledelsesfag Høgskolen i Hedmark hadde i bachelorstudier (inkl. musikkproduksjon og management) innenfor økonomifagene, med 145 studieplasser og 230 møtte, noe som er et svært bra resultat. Ser vi på de andre høyskolene i Innlandet, hadde Lillehammer 165 studieplasser med 196 møtte. Gjøvik hadde 79 studieplasser med 112 møtte. Ser vi på registrerte studenter på masterstudiene (som DBH har registrert innenfor økonomi), har 13

14 Lillehammer 127, Gjøvik 53 og Hedmark 196. På landsbasis er det bare NHH og BI som har flere registrerte studenter enn Høgskolen i Hedmark på dette fagområdet Jord- skogbruk og utmarksfag De siste årene har HH rekruttert godt til landbruksfagene med en økning i det nasjonale opptaket fra 177 primærsøkere i 2011 til 237 i Nord-Trøndelag hadde 100 primærsøkere i 2014 og NMBU 64 til disse fagene, slik de kategoriseres i Samordna opptak. Høgskolen i Hedmarks samletall av primærsøkere (både lokalt og nasjonalt opptak) har økt fra 287 primærsøkere til 351 de tre siste årene. Når det gjelder primærsøkere innenfor disse fagområdene, viser tallene fra det nasjonale opptaket i 2014 at fagområdet har en annen søkeprofil enn HHs allmenne profil. Det er få andre institusjoner som har disse fagområdene, og søkere fra hele landet søker derfor høgskolens utdanninger. Blant primærsøkerne var bare 19 % fra Hedmark og 27 % fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 10 % fra Akershus og 4 % fra Sør-Trøndelag), 22 % fra resten av Østlandet (inklusiv 10 % fra Oslo), 15 % var fra Sør- og Vestlandet og 11 % fra Nord-Trøndelag og Nord-Norge Masterstudier Høgskolens mastergradsstudier lyses altså ut gjennom det lokale opptaket. Også her har det vært en meget positiv utvikling i søkergrunnlaget. I 2007 var det 204 søkere på de seks programmene som ble lyst ut. I 2010 var det 426 søkere til sju program og i søkere til ni programmer. Dette er en økning på 424 søkere eller hele 308 %. Søkerne til de engelskspråklige masterne som ikke kom videre etter prekvalifisering er ikke tatt med i disse tallene. Til de tre engelskspråklige masterne har vi de siste årene hatt en høy andel utenlandske søkere fra land utenfor EØS. I 2014 var det 177 internasjonale søkere som registrerte seg innen fristen. 1.6 Oppsummert total søkning HH Oppsummert har HH en meget positiv søkerutvikling. Høgskolen rekrutterer en høyere andel studenter utenfor eget fylke enn mange andre høgskoler, men det er likevel primært søkere fra Hedmark og tilgrensende fylker på Østlandet som er hovedgrunnlaget. Høgskolen har de siste årene styrket sin posisjon i det nasjonale opptaket ved å ha større økning enn landsgjennomsnittet. Høgskolen har også fått en mer robust søkning til hver plass. Studietilbudene som lyses ut i det lokale opptaket, blant annet masterstudiene, har også hatt meget positiv vekst siste år. Høgskolens søkere har en høyere gjennomsnittsalder enn i sektoren. Høgskolen har også en høyere andel realkompetansesøkere enn i landet for øvrig. 14

15 2.0 Nasjonalt opptak (NOM)- Høgskolens tall På landsbasis søkte personer opptak til høyere utdanning i 2014 innen den ordinære søknadsfristen 15. april. I 2013 var tilsvarende tall Det var altså en økning i antall søkere på landsbasis på 2,35 % ( søkere). Årets søkertall er de høyeste søkertallene siden det nasjonale opptaket ble opprettet i Årets søkerøkning er litt større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, noe som indikerer at studietilbøyeligheten har økt; altså at en større andel søker seg til høyere utdanning. Restetorget endret navn til «ledige studieplasser» i fjor. Totalt er det registrert søknadsprioriteter på ledige studieplasser. En søker kan registrere inntil ti søknadsprioriteter/studieønsker på sin søknad. Det er gitt totalt tilbud om studieplass gjennom ordningen. Tallet er såpass høyt fordi en søker kan få mange tilbud. Tilsvarende tall for fjoråret var søknadsprioriteter og restetorgtilbud (ledige studieplasser). Andelen av befolkningen som søker opptak til høyere utdanning varierer fra år til år. To hovedfaktorer som påvirker total søknadsmengde er 1) størrelsen på ungdomskullene og 2) situasjonen på arbeidsmarkedet. Hovedbildet er en gradvis økning i søkingen til høyere utdanning, med en økning på ca søkere i løpet av det siste tiåret. Økninger de siste årene har hatt sin forklaring i større ungdomskull. Korrigerer man for denne økningen har man på landsbasis ikke hatt en økning i andelen av befolkningen som søker høyere utdanning før i år, hvor økningen i søkertall nå er større enn veksten i ungdomskullene. Tall fra SSB viser at 34,5 % i aldersgruppen år var i høyere utdanning studieåret Figur 7 Utvikling i folkemengde åringer i , og fremskrevet folkemengde for perioden folkemengde år ant menn år ant kvinner år Tall fra SSB, bearbeidet tallmateriale 2.1 Høgskolen nasjonale tall Høgskolen i Hedmark har fra 2004 til og med 2009 opplevd en årlig økning i antall søkere i NOM-opptaket. I 2010 og 2011 hadde høgskolen noe nedgang, henholdsvis -7,7 % og -2,2 %. Situasjonen for både 2012 og 2013 er en stor oppgang, henholdsvis 26 % og 21 %, mens i 2014 hadde vi en økning på 5,3 %. Den relative søkerutviklingen ved HH har vært noe bedre enn utviklingen for landet samlet. Nedgangen i 2010 og 2011 kan i hovedsak knyttes til færre studier; fra 68 studier i 2009 til 50 studier i 2011, samt noe nedgang i interessen til enkeltstudier. 15

16 Figur 8 Høgskolen andel av den totale søkingen - nasjonalt Andel av total søking 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,67 2,75 2,24 2,18 2,23 1,88 1,89 2 2,02 1,88 1, Som tidligere vist vil størrelsen på ungdomskullene flate ut i årene fremover. Det er de yngste søkerne som utgjør den største andelen søkere i NOM-opptaket, og det er først og fremst økninger i ungdomskullene de siste årene som har gitt økte søkertall nasjonalt. Det er derfor grunn til å anta at de kommende årene vil innebære en stabilisering eller en nedgang i søkermengde til høyere utdanning på landsbasis. Endringer i arbeidsmarkedet eller økt studietilbøyelighet (større andel av befolkningen som søker høyere utdanning) kan likevel bli faktorer som kan bidra til en annen utvikling Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning Prosentvis endring Nedenfor vises hvor mange søkere det har vært pr år til høgere utdanning totalt, og hvor mange primærsøkere HH har hatt i samme periode. Prosenttallet utgjør endringen i søkerinteresse hvert år, sammenlignet med året før. Tabell 13 Prosentvis endring i søkerinteressen ved HH, sammenlignet med nasjonale endringer, Tall pr mai År Nasjonalt Antall %- endring Høgskolen i Hedmark Antall %- endring , , , , , , , , , , Endring i antall studier Vi ser av fremstillingen nedenfor at det har vært en jevn økning i antall studier innen høyere utdanning, mens fremstillingen for HH viser at antallet studier som tilbys i det nasjonale opptaket er redusert de siste årene: Fra 68 studier i 2008 til 55 i Reduksjonen er en følge av et systematisk arbeid med studieprogrammene og profil. Studier med lav rekruttering er utfaset. I tillegg er det gjort endringer knyttet til å lage bredere innganger til bachelorprogrammene. Dette er blant annet et resultat av tidligere prosjekter med en systematisk gjennomgang av studieprogrammer, som for eksempel prosjektet «bachelor i fokus». HH er likevel en «stor» høgskole i opptakssammenheng og er på landsbasis blant høgskolene som tilbyr flest studier i det nasjonale opptaket. I tillegg tilbyr altså HH noen grunnutdanninger i lokalt opptak. 16

17 Figur 9 Utvikling antall studier hele landet 1400 Antall studier nasjonalt Figur 10 Utvikling antall studier Høgskolen i Hedmark Antall studier HIHM Primærsøkere rangert etter lærested I tabellen under vises primærsøkere pr studieplass rangert etter lærested og antall studier og studieplasser ved de ulike institusjonene. Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Sør-Trøndelag, Bergen og den nylig sammenslåtte Høgskolen i Buskerud og Vestfold som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. HH plasserer seg som nummer 11i landet ut fra antall primærsøkere ved samtlige institusjoner som inngår i det samordna opptaket, og som nummer 5 blant høgskolene. Grunnet frafall av søkere gjennom opptaksprosessen bør det i snitt alltid være mer enn 1 søker til hver studieplass. Som tidligere nevnt angis normalt at en dekningsgrad på 2 - altså to søkere pr studieplass - er sterke søkertall og en sikring for å fylle studieplassene. 17

18 Tabell 14 Høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere Lærested Lærestedsnavn Antall studier Antall studieplasser Søknader førstevalg 1.prio søkere pr plass UIO Universitetet i Oslo ,87 HIOA Høgskolen i Oslo og Akershus ,10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ,58 UIB Universitetet i Bergen ,23 UIA Universitetet i Agder ,22 UIT UiT Norges arktiske universitet ,64 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag ,46 HIB Høgskolen i Bergen ,60 UIS Universitetet i Stavanger ,39 HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold ,00 HIHM Høgskolen i Hedmark ,17 HIT Høgskolen i Telemark ,51 PHS Politihøgskolen ,06 NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ,39 HIØ Høgskolen i Østfold ,08 HIL Høgskolen i Lillehammer ,63 UIN Universitetet i Nordland ,54 NHH Norges Handelshøyskole ,59 HIG Høgskolen i Gjøvik ,01 HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag ,54 DHS Diakonhjemmet Høgskole ,27 HVO Høgskulen i Volda ,25 HISF Høgskulen i Sogn og Fjordane ,48 HSH Høgskolen Stord/Haugesund ,63 HIÅ Høgskolen i Ålesund ,23 NIH Norges idrettshøgskole ,85 AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ,73 HIM Høgskolen i Molde ,77 NLA NLA Høgskolen ,72 HIN Høgskolen i Narvik ,49 HIH Høgskolen i Harstad ,46 LDH Lovisenberg diakonale høgskole ,35 DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen ,04 HINE Høgskolen i Nesna ,26 HDH Haraldsplass diakonale høgskole ,53 HBB Høgskolen Betanien ,09 MF Det teologiske Menighetsfakultet ,97 HD Høyskolen Diakonova ,70 ATH Ansgar Teologiske Høgskole ,07 NOROFF Noroff University College ,31 FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole ,50 MHS Misjonshøgskolen ,44 SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi University College ,33 I alt ,29 18

19 2.1.4 Utvikling i antall primærsøkere ved HH Tabell 15 Primærsøkere ved Høgskolen i Hedmark Søkere Figur 11 Utvikling primærsøkere Høgskolen i Hedmark Som fremstillingen av primærsøkertallene ovenfor viser, har høgskolen hatt en gradvis økning i søkertallene de siste årene Antall søkere pr studieplass Antall søkere pr studieplass er et mål på styrken i søkertallene, dvs. sannsynligheten for å fylle de avsatte studieplassene. Tabellen nedenfor viser utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (dimensjonering for opptaket) de siste 13 årene. Høgskolen har forholdsvis mange studieplasser som skal fylles gjennom det nasjonale opptaket. Mens det som landsgjennomsnitt er 2,28 søkere pr studieplass (2,3 i 2013) har HH i år 2,17 søkere til hver studieplass. Vi ser av tab. 14 og figuren på neste side at årets tall er de sterkeste vi har hatt med hensyn til sikring av å fylle studieplassene. Økningen i antall søkere pr studieplass fra i fjor til i år skyldes flere søkere (ikke reduksjon i ant studieplasser). I tabellen oppgis antall studieplasser som heltidsekvivalenter, siden man i nasjonale sammenhenger opererer med denne størrelsen. Det mest korrekte målet på søkere pr studieplass vil dog være å omregne studieplasser til antall personer siden søkertall oppgis i denne størrelsen. Vi ser også av tabellen at antallet studieplasser som skal fylles gjennom det nasjonale opptaket varierer fra år til år. En økning i antall søkere pr plass skal generelt øke sannsynligheten for å fylle plassene. Tabell 16 Antall søkere pr studieplass HH 1.prio søkere Studieplasser Søkere pr st.pl , , , , ,61 19

20 Tabell 14 foran vises en oversikt over søkere pr studieplass for alle institusjoner som deltar i det nasjonale opptaket. Slik kan man sammenligne høgskolens styrke med øvrige institusjoner. Ser man til sammenligning på de to andre innlandshøgskolene har HIL 1,63 (2013: 1,7) og HIG 2,01 (2013: 1,9) søkere pr studieplass. De institusjoner som har flest søkere pr plass er naturlig nok institusjonene i de store byene. Tabell 17 Antall søkere pr avdeling siste 5 år, og endring i søkerinteresse 13 14, tall pr april prio søkere prio søkere prio søkere prio søkere prio søkere Økning 2013 til 2014 antall prosent LUNA (+ 1,8 %) FH (- 2,4 %) ØLR (+ 14,4 %) AØL (+ 4,2 %) HH (+ 5,3 %) Figur 12Søkerutvikling 1. prioritetssøkere avdelingsvis LUNA FH ØLR AØL Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Tabell 18 Antall primærsøkere fordelt på avdeling Ant studieplasser Ant primærsøkere Søkere pr studieplass Avdeling h.ekv personer personer personer LUNA ,73 FH ,78 ØLR ,23 AØL ,15 HH TOTALT ,17 20

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer