Søkerstatistikk 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerstatistikk 2014"

Transkript

1 Søkerstatistikk

2 Innhold Sluttstatistikk for opptaket Datagrunnlag for statistikken Nøkkeltall Antall søkere fordelt på prioritet Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass Antall søknadsalternativer / tilbud per søker Kjønnsfordeling Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud /møtt fordelt på alder Utdanningsområder/-typer Utdanningsområder / - typer og kjønn Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Lærestedsfylke Lærested Realkompetanse Realkompetanse: alder og kjønn Realkompetanse: utdanningsområder / - typer

3 Tabell 1. Nøkkeltall for opptakene Tabell 2. Planlagte studieplasser Tabell 3. fordelt etter prioritet... 8 Tabell 4. Kjønnsfordeling Tabell 5. Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Tabell 6. Endring i søking til utdanningsområder Tabell 7. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag Tabell 8. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene Tabell 9. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag Tabell 10. Endring i søking til utdanningsområder fordelt på kjønn Tabell 11. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag fordel på kjønn Tabell 12. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanning fordelt på kjønn Tabell 13. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag fordelt på kjønn Tabell 14. Søkers hjemstedsfylke Tabell 15. møtt, fra fylke til lærested (Akershus -- Oslo) Tabell 16. møtt, fra fylke til lærested (Rogaland -- Østfold) Tabell 17. Søking fordelt på lærestedsfylke Tabell 18. Antall søkere til hvert lærested Tabell 19. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Tabell 20. Realkompetanse: utdanningsområder Tabell 21. Realkompetanse: utdanningstyper innen helsefag Tabell 22. Realkompetanse: utdanningstyper innen lærerutdanningene Tabell 23. Realkompetanse: utdanningstyper innen teknologiske fag

4 Sluttstatistikk for opptaket Datainnsamlingen for opptaket er avsluttet og Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) kan legge frem endelig søkerstatistikk for. Samordna opptak har blitt en del av FSAT som forvalter, utvikler, vedlikeholder og drifter studieadministrative systemer og tjenester for universiteter og høyskoler. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i det samordnede opptaket. For en oversikt over lærestedene, se side 27. Dataene er samlet inn fram til mars Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i alle universiteter, offentlige høgskoler, de fleste vitenskapelige høgskoler og mange private høgskoler. Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole og utdanning i Forsvaret er blant de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordna opptaket. Disse er heller ikke representert i søkerstatistikken. Av de private høgskolene er BI den største som ikke er med. I var det ingen læresteder som fusjonerte. I denne rapporten presenterer vi en del hovedtrekk ved opptaket, og sammenligner med tidligere år der det er naturlig. 4

5 1 Datagrunnlag for statistikken Samordna opptak foretar selv all registrering av søkere i det samordnede opptaket og står for kjøringen av opptakene. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene, til etterfyllinger etter semesterstart og endelig møttregistrering ved lærestedene. Noen punkter er viktige for å tolke dataene: I statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker, men fylkestilhørighet bestemmes av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon. Unntak er blant annet Politihøgskolen, hvor hvert studium er knyttet til undervisningsfylket. En søkers hjemstedsfylke baserer seg på data fra det sentrale folkeregisteret. Der dette unntaksvis ikke finnes, tar vi utgangspunkt i den adressen søker selv har oppgitt. For høyskoleingeniørutdanningene inngår ikke søkere som er tatt opp via 3- semesterordningen eller Y-veien, som er opptak utenom det samordna opptaket. Møtt-tall omfatter ikke de som har fått utsatt studiestart til Med «Kvalifiserte søkere» menes søkere som både har søkt og er kvalifisert til minst ett studium han/hun har søkt. Med «førstevalg» menes det søknadsalternativet en søker har ført opp som førsteprioritet på søknaden, ved avsluttet opptak. Med mindre annet er nevnt, inkluderer tallene i statistikkene også søkere til Ledige studieplasser. 5

6 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtallene for opptaket, sammenlignet med tilsvarende tall for (Personer) Søknadsalternativer Søknadsalt. per person 5,23 5,22 5,42 5,42 5,40 5,42 5,38 Realkompetansesøkere Kvalifiserte søkere m/tilbud Utsendte tilbud Kvalifiserte søkere u/tilbud møtt TABELL 1. NØKKELTALL FOR OPPTAKENE Antall søkere I hadde Samordna opptak det høyeste antall søkere i historien, med en oppgang i antall søkere på 1,7 % fra til. Økningen i antall søkere vi har sett siden årtusenskiftet fortsetter FIGUR 1. SØKERE Datagrunnlaget er ikke det samme gjennom hele perioden. F.eks. var søkere til halvårsenheter i lærerutdanningen inkludert i årene og søkere til BI var inkludert Disse utgjorde hhv. ca og 3500 personer, der noen imidlertid også søkte andre studier i det samordnede opptaket i tillegg. Totalt sett er søkertoppen på midten av 1990-tallet noe overdrevet i forhold til søkertallene f.o.m

7 Opp- og nedgang i søkertall skyldes flere faktorer: varierende ungdomskull, endring i studietilbøyelighet og situasjonen i arbeidsmarkedet kvalifisert Planlagte studieplasser møtt Realkompetansesøkere FIGUR 2. UTVALGTE NØKKELTALL Andelen kvalifiserte søkere (personer som har søkt, sendt inn dokumentasjon og er kvalifisert til minst ett studium) holdt seg relativt stabilt i underkant av 75 % fram til Fra 2010 til 2012 har den prosentvise andelen kvalifiserte søkere vært noe høyere, og ligget rundt 82 %. I og har andelen kvalifiserte søkere vært 83,7 %. Hovedgrunnen til økningen er overgangen til automatisk bruk av elektroniske vitnemål fra den Nasjonale Vitnemålsdatabasen (NVB) i Andel søkere som er registrert som møtt til studiestart av det totale antall søkere, er forholdsvis stabilt. Fra til steg det fra 45,9 % til 46,4 %. Det samlede antallet planlagte studieplasser i det samordnede opptaket har vært svakt stigende de siste årene. År Planlagte plasser TABELL 2. PLANLAGTE STUDIEPLASSER Utnyttelsen av studiekapasiteten ligger stabilt på et høyt nivå; søkere møtte til planlagte studieplasser i (106,9 %). 7

8 Antall søkere som blir behandlet på bakgrunn av realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i Fra 2007 til 2012 stabiliserte det prosentvise antallet realkompetansesøkere seg på ca. 2,5 % av det totale antallet søkere. I har det sunket til 2,2 %. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt FIGUR 3. REALKOMPETANSESØKERE, PROSENT AV SØKERE I ALT fordelt på prioritet Tabell 3 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I fikk 54,0 % av søkerne med tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 69,2 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tilsvarende tall for var 53,2 % og 68,3 %. Prioritet Alle Tillegg Prosent ,1 15,6 13,7 11,7 9,7 8,0 6,6 13,5 3,0 Tilbud Prosent ,0 13,5 7,1 4,4 2,7 1,8 1,1 1,5 13,8 Møtt Prosent ,2 12,1 5,2 3,0 1,7 1,0 0,6 0,7 6,5 TABELL 3. SØKNADER FORDELT ETTER PRIORITET I hadde søkerne lagt inn søknadsalternativer på Ledige studieplasser, mot i. De tre siste årene har ledige studieplasser blitt annonsert en dag tidligere, og søkerne har hatt bedre tid til å forberede søknaden sin på Ledige studieplasser. Slik har søkerne hatt mulighet til å gjøre mer gjennomtenkte valg. Antall søkere møtt med studieplass via Ledige studieplasser sank også noe, fra i til i. 1 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom Ledige studieplasser. 2 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tallene er summert på studiumnivå, ikke personnivå. 8

9 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (88,8 %) ett eller flere tilbud på sine studieønsker. Til sammenligning fikk 88,7 % av de kvalifiserte søkerne minst ett tilbud i kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i. Dette inkluderer de som har trukket seg fra søkeprosessen etter at de ble kvalifisert for studiene de søkte. Antallet søkere med en reell søknad, men som ikke fikk tilbud, er derfor lavere med henholdsvis i og i. med tilbud per opptak Hovedopptak Suppleringsopptak Etterfyllingsopptak Ledige studieplasser FIGUR 4. TILBUD OG MØTT FORDELT PÅ OPPTAKENE Forklaring til figur 4: Hovedopptaket er klart ca. 20. juli. I slutten av juli, etter at fristen for å svare på hovedopptaket har utløpt, foretas et såkalt suppleringsopptak. Det omfatter i hovedsak studier som har søkere på venteliste, og der nei-svar i hovedopptaket har frigjort nye studieplasser. Disse opptakene fortsetter gjennom august og et stykke ut i september, men med noen andre regler, under navnet "etterfyllingsopptak". Ledige studieplasser tildeles fra slutten av juli og et stykke ut i september. Dette omfatter studier der lærestedene har åpnet for at nye søkere kan melde seg etter hovedopptaket. Det ble sendt ut tilbud til søkere i hovedopptaket, mot i. Utenom hovedopptaket ble det i gitt tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket og tilbud i etterfyllingsopptakene. Det ble gitt tilbud på Ledige studieplasser, til 6066 søkere. Totalt ble det i gitt tilbud utenom hovedopptaket, mot i. Prosentandelen søkere som får tilbud i hovedopptaket av det totale antall søkere med tilbud, har holdt seg stabilt på ca. 92 % de siste årene. I og har andel søkere med tilbud etter hovedopptaket ligget på nesten 94 % kvalifiserte søkere sto uten tilbud rett etter årets hovedopptak, mot i. 9

10 Prosent tilbud gitt i hovedopptaket av tilbud gitt totalt 99,0 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0 85, FIGUR 5. PROSENTANDEL TILBUD GITT I HOVEDOPPTAKET Antall søknadsalternativer / tilbud per søker Antall søknadsalternativer per person har ligget mellom 4,5 og 5,4 de siste 15 årene. I hadde hver søker i snitt 5,4 søknadsalternativer. 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Søknadsalternativer per søker Alternativer per søker FIGUR 6. SØKNADSALTERNATIV PER SØKER

11 2.5 Kjønnsfordeling I er prosentandelen kvinner som har søkt opptak 58,9. De siste årene har den ligget rundt 59 %. Andelen kvinner med tilbud om studieplass er i 60,0 %, og dette har også ligget stabilt de siste årene. 59,8 % i og 60,1 % i Av alle kvalifiserte søkere uten tilbud om studieplass var kvinneandelen 58,5 i, mot 56,1 % i. Kvinner Menn % kvinner Kvinner Menn % kvinner Antall søkere , ,9 Antall kvalifiserte søkere , ,9 Antall kvalifiserte søkere uten , ,5 tilbud Antall søkere med tilbud , ,1 Antall søkere møtt , ,2 TABELL 4. KJØNNSFORDELING - 3 Aldersfordeling Figur 6 viser søkningen for ulike alderstrinn. Vi finner søkere i hele aldersspekteret, men 68 % av søkerne er mellom 19 og 24 år < >50 FIGUR 7. SØKERE FORDELT ETTER ALDER - 11

12 3.1 Kvalifiserte/tilbud /møtt fordelt på alder Tabell 5 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte søkere, antall søkere med tilbud og antall møtte søkere. Alder kvalifisert tilbud møtt Prosent av søkere i alderstrinnet Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalifiserte Prosent møtt av tilbud < ,2 0,1 92,6 53, ,7 14,0 91,9 56, ,3 13,7 92,3 66, ,0 9,6 89,6 68, ,0 6,8 86,2 63, ,5 5,7 88,4 62, ,9 4,3 86,4 58, ,7 3,3 86,3 58, ,7 2,5 86,4 59, ,9 1,9 85,7 60, ,3 1,5 85,1 59, ,0 1,3 86,3 60, ,7 1,1 84,6 60, ,5 1,0 84,9 60, ,3 0,8 83,5 59, ,1 0,7 86,8 61, ,0 0,6 84,7 62, ,9 0,5 84,5 65, ,8 0,5 85,6 64, ,7 0,4 84,5 66, ,7 0,4 86,5 64, ,7 0,4 84,5 67, ,6 0,3 85,3 63, ,5 0,3 84,7 68, ,5 0,3 83,2 66, ,5 0,3 83,0 68, ,5 0,3 85,5 63, ,4 0,2 85,4 63, ,4 0,2 82,8 60, ,3 0,2 86,8 62, ,3 0,2 84,4 60, ,3 0,2 85,5 61,2 > ,1 0,7 87,4 65,8 I alt ,0 74,3 88,8 62,5 TABELL 5. KVALIFISERTE/TILBUD/MØTT FORDELT PÅ ALDER 12

13 4. Utdanningsområder/-typer Utdanningsområde Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser alle alle første-valg første-valg Førstevalg per plass Førstevalg per plass Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,0 1,9-5,9 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag ,8 3,0 5,7 Historie, religion, idéfag ,1 1,1-3,7 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag ,2 2,2-3,0 Infotek. og informatikk ,8 1,9 6,9 Jus ,1 4,0-0,4 Fiskeri-, husdyr og landbruksfag ,5 1,7 3,9 Lærer- og lektorutdanning ,5 1,5 5,1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,2 2,1-8,6 Pedagogiske fag ,8 1,7-8,6 Matematikk og naturfag ,5 1,5 8,6 Hotell- og reiselivsfag ,5 1,6-1,9 Samfunnsfag, psykologi ,3 2,2-2,3 Språk, litteratur ,5 1,5 1,5 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,3 2,4 4,7 Økonomi og administrasjon ,9 2,8-0,5 I alt ,2 2,2 1,7 TABELL 6. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSOMRÅDER - Endring første. - (%) Tabell 6 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene. Vi ser at det er størst prosentvis oppgang i søkere førstevalg til Matematikk og naturfag og Informasjonsteknologi og informatikk. Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Vi har delt opp de største utdanningsområdene, helsefag, lærerutdanninger og teknologiske fag, i utdanningstyper. Se tabell

14 Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studie-- plasser alle alle førstevalg førstevalg Førstevalg per plass Førstevalg per plass Endring første. - % Audiograf ,3 1,7 43,5 Barnevern ,9 2,7-5.5 Bioingeniør ,1 2, Ergoterapi ,4 1,5 9.7 Ernæring ,3 3,4 3.6 Farmasi ,3 2,3 1.4 Fysioterapi ,0 5,6-5.8 Medisin ,2 4,9-4.7 Odontologi ,5 3, Ortopedi ,8 Radiograf ,4 2, Reseptar ,3 2,3 4.6 Sosionom ,6 3,6 7.3 Sykepleier ,2 2, Vernepleier ,7 2,8-6.7 Veterinær ,1 8,1 0.4 Annet ,0 3, I alt ,8 3,0 5.5 TABELL 7. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN HELSEFAG - Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser alle alle førstevalg førstevalg Førstevalg per plass Førstevalg per plass Endring første. - (%) 5-årig integrert ,8 1, Barnehagelærer ,2 1,2 5.2 Faglærer ,7 1,4-6.1 Grl ,6 1,5 0.7 Grl ,8 1,7-3.0 Annet ,4 3, I alt ,5 1,5 5.1 TABELL 8. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN LÆRERUTDANNINGENE - Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser alle alle førstevalg førstevalg Førstevalg per plass Førstevalg per plass Endring første. - (%) Arkitekt ,1 7,4 4,5 Ingeniør ,9 2,0 7,3 Maritim ,7 2,9-0,2 Sivilingeniør ,5 2,7 4,0 Annet ,4 2,3-4,1 I alt ,3 2,4 4,4 TABELL 9. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN TEKNOLOGISKE FAG - 3 Ortopedi er et studium som kun tilbys annethvert år 14

15 4.1 Utdanningsområder / - typer og kjønn Tabell 10 viser endring i søking til de ulike utdanningsområdene fordelt på kjønn. Utdanningsområde førstevalg førstevalg Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Estetiske fag, kunst- og musikkfag Medisin, odontologi, helseog sosialfag Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyr og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon I alt TABELL 10. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSOMRÅDER FORDELT PÅ KJØNN - 15

16 Utdanningstyper innen helsefag førstevalg førstevalg Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet I alt TABELL 11. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN HELSEFAG FORDEL PÅ KJØNN - Utdanningstyper innen lærer førstevalg førstevalg Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 5-årig integrert Barnehagelærer Faglærer Grl Grl Annet I alt TABELL 12. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN LÆRERUTDANNING FORDELT PÅ KJØNN - 16

17 Utdanningstyper innen teknologiske fag førstevalg førstevalg Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Arkitekt Ingeniør Maritim Sivilingeniør Annet I alt TABELL 13. ENDRING I SØKING TIL UTDANNINGSTYPENE INNEN TEKNOLOGISKE FAG FORDELT PÅ KJØNN - 17

18 5 Geografisk fordeling 5.1 Hjemstedsfylke Tabell 14 viser endring i antall søkere fra hvert fylke, prosentvis og i forhold til folketall. Vi ser at det er størst prosentvis framgang i antall søkere fra Vest-Agder, Troms og Telemark. Tabell 15 og 16 viser antall møtt til studiestart i per lærested, fordelt på søkers hjemfylke. Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 26. ns fylke Folkemengde 4 Folkemengde per hundre innbygger per hundre innbygger Endring søkere - (%) Akershus ,3 2, Aust-Agder ,1 2, Buskerud ,0 2, Finnmark ,3 2, Hedmark ,3 2, Hordaland ,5 2, Møre og Romsdal ,1 2, Nord- Trøndelag ,3 2, Nordland ,1 2, Oppland ,2 2, Oslo ,9 2, Rogaland ,0 2, Sogn og Fjordane ,4 2, Sør-Trøndelag ,7 2, Telemark ,2 2, Troms ,5 2, Vest-Agder ,4 2, Vestfold ,1 2, Østfold ,0 2, I alt ,3 2, TABELL 14. SØKERS HJEMSTEDSFYLKE - 4 Kilde: Statistisk sentralbyrå Folkemengden er per året etter, det vil si og

19 Lærested Akers -hus Aust- Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland AHO ATH DHS DMMH FIH HBB HBV HD HDH HIB HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIOA HISF HIST HIT HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHS NHH NIH NLA NMBU NOROFF NTNU PHS SA/SH UIA UIB UIN UIO UIS UIT TABELL 15. SØKERE MØTT, FRA FYLKE TIL LÆRESTED (AKERSHUS -- OSLO) Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Nordland Oppland Oslo 19

20 Lærested Sogn og Fjordan e Troms Rogaland Svalbard Sør- Trøndelag Telemark Vest- Agder Vestfold Østfold Ukjent AHO ATH DHS DMMH FIH HBB HBV HD HDH HIB HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIOA HISF HIST HIT HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHS NHH NIH NLA NMBU NOROFF NTNU PHS SA/SH UIA UIB UIN UIO UIS UIT TABELL 16. SØKERE MØTT, FRA FYLKE TIL LÆRESTED (ROGALAND -- ØSTFOLD) Møtt 20

21 5.2 Lærestedsfylke I tabell 17 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedenes fylkestilhørighet, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Lærestedene i Akershus, Vest-Agder og Oppland har størst prosentvis framgang i antall søkere. I den andre enden av skalaen finner vi Finnmark og Hordaland. Studiets fylke Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser per plass per plass Endring søkere - (%) Akershus ,7 10,7 18,8 Aust-Agder ,2 10,1 5,8 Buskerud ,4 9,2 1,2 Finnmark ,2 4,0-24,7 Hedmark ,7 6,7 3,1 Hordaland ,2 5,2-2,3 Møre og Romsdal ,4 5,2 1,2 Nord-Trøndelag ,9 5,1-1,0 Nordland ,4 5,4-1,4 Oppland ,8 6,2 7,2 Oslo ,3 5,3 2,2 Rogaland ,6 6,8 2,0 Sogn og Fjordane ,4 7,5-1,0 Sør-Trøndelag ,6 4,5-0,1 Telemark ,6 4,6 4,2 Troms ,5 5,2 3,3 Vest-Agder ,6 5,9 6,9 Vestfold ,6 6,6 2,8 Østfold ,5 5,4 0,1 I alt ,3 2,3 1,7 TABELL 17. SØKING FORDELT PÅ LÆRESTEDSFYLKE - 21

22 6 Lærested Tabell 18 gir en oversikt over søkingen til de ulike lærestedene i det samordnede opptaket. Lærested Planlagte studieplasser førstevalg kvalifisert tilbud tilbud ja-svar møtt Førstevalg per plass Realkompetansesøkere AHO ,02 3 ATH ,01 5 DHS , DMMH ,05 35 FIH ,51 6 HBB ,75 32 HBV HD ,76 34 HDH ,57 35 HIB , HIG , HIH ,47 98 HIHM , HIL ,64 88 HIM ,78 73 HIN ,44 35 HINE ,27 45 HINT , HIOA , HISF ,51 52 HIST ,4 80 HIT , HIÅ ,21 43 HIØ , HSH ,63 60 HVO ,25 40 LDH ,6 38 MF ,06 6 MHS ,46 6 NHH ,43 3 NIH ,7 27 NLA ,69 36 NMBU ,37 16 NOROFF ,3 4 NTNU , PHS ,71 59 SA/SH ,33 5 UIA ,24 87 UIB ,19 69 UIN , UIO , UIS ,37 98 UIT , TABELL 18. ANTALL SØKERE TIL HVERT LÆRESTED 22

23 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse: alder og kjønn Tabell 19 viser forholdet mellom de som ble vurdert på bakgrunn av realkompetanse og søkernes alder. Man må fylle minst 25 år i opptaksåret for å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse. Andelen søkere som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse har ligget rundt 2,5 % siden 2007, men har sunket til 2,2 i (se figur 3). Fra til sank tallet på de som ble vurdert for realkompetanse fra til søkere. Den prosentvise andelen kvalifiserte realkompetansesøkere av alle som har blitt vurdert på bakgrunn av realkompetanse, har en liten nedgang, 56,1 % (1 486) i mot 57,5 % (1558) i. kvalifisert møtt %-andel av kvalifiserte - søkere %-andel møtt av kvalifiserte - søkere Alder Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt ,7 65, ,8 45, ,2 65, ,2 56, ,1 55, ,6 49, ,6 62, ,2 56, ,4 67, ,1 52, ,0 60, ,4 53, ,5 56, ,3 62, ,1 62, ,7 56, ,5 71, ,9 73, ,9 59, ,3 61, ,5 52, ,2 55, ,8 67, ,7 44, ,8 68, ,2 61,8 TABELL 19. REALKOMPETANSESØKERE FORDELT PÅ ALDER OG KJØNN 23

24 7.2 Realkompetanse: utdanningsområder / - typer Tabell 20 viser realkompetansesøkere fordelt på de ulike utdanningsområdene. Vi ser at blant søkerne som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse, blir det gitt klart flest tilbud innenfor helse- og lærerutdanninger. Det er også innen disse utdanningene flest realkompetansesøkere møter til studiestart. Tabell 21 og 22 viser hvordan søkingen fordeler seg på de ulike utdanningstypene innen disse utdanningsområdene, mens tabell 23 viser søkingen til teknologiske fag. Utdanningsområde førstevalg alle førstevalg alle kvalifisert tilbud møtt Estetiske fag, kunst og musikkfag Medisin, odontologi, helse og sosialfag Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyrog landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon I alt TABELL 20. REALKOMPETANSE: UTDANNINGSOMRÅDER 24

25 Utdanningstyper innenfor området helse førstevalg alle førstevalg alle kvalifisert tilbud møtt Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet TABELL 21. REALKOMPETANSE: UTDANNINGSTYPER INNEN HELSEFAG Utdanningstyper innenfor området lærer førstevalg alle førstevalg alle kvalifisert tilbud møtt 5-årig integrert Barnehagelærer Faglærer Grl Grl Annet I alt TABELL 22. REALKOMPETANSE: UTDANNINGSTYPER INNEN LÆRERUTDANNINGENE Utdanningstyper innenfor teknologiske fag førstevalg alle førstevalg alle kvalifisert tilbud møtt Arkitekt Ingeniør Maritim Siving Annet I alt TABELL 23. REALKOMPETANSE: UTDANNINGSTYPER INNEN TEKNOLOGISKE FAG 25

26 Læresteder i det samordna opptaket Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen Betanien (HBB) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HVB) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Noroff (NOROFF) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) UiT Norges arktiske universitet (UiT) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UiN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) 26

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK 2006 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2006 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 9. juni 2017 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves LØNNS- UNDERSØKELSEN Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves Om respondentene Datagrunnlaget består av: Det er litt flere kvinner enn menn. 9 av 10 er mellom 25 og 44 år. Kjønn Alder 30% 26%

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer