SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler"

Transkript

1 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

2 2

3 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken Nøkkeltall Oppgang i antall søkere Søknader fordelt på prioritet Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Kjønnsfordeling Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud/møtt Utdanningsområder Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Lærestedsfylke Lærested Søking til og mellom utdanningssektorene Tilbud og møtt-tall i hoved- og varaopptaket, restetorget og etterfylling Realkompetanse Realkompetanse: alder og kjønn Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Tabell 1 Nøkkeltall for opptakene Tabell 2 Søknader fordelt etter prioritet... 7 Tabell 3 Kjønnsfordeling Tabell 4 Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Tabell 5 Endring i søking til utdanningsområder Tabell 6 Endring i søking til utdanningsområder/-typer kvinner Tabell 7 Søkers hjemstedsfylke Tabell 8 møtt, fra fylke til lærested (Akershus Nord Trøndelag) Tabell 9 møtt, fra fylke til lærested (Oslo Østfold) Tabell 10 Søking fordelt på lærestedsfylke Tabell 11 Antall søkere til hvert lærested Tabell 12 Antall søkere til de ulike sektorene Tabell 13 Antall tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Tabell 14 Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Tabell 15 Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Figur 1 Utvikling - søkere 1991 til... 6 Figur 2 fordelt etter alder

4 1 Innledning Samordna opptak (SO) har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i den nasjonale opptaksmodellen (for oversikt, se side 25). Nytt i er at Handelshøyskolen BI og Kunsthøgskolen i Oslo ikke er med i statistikken. Samordna opptaks styre har besluttet at statistikken kun skal inneholde tall fra de lærestedene som til enhver tide er med i det samordna opptaket. Dette medfører at årets statistikk, og der det presenteres tall fra tidligere år, vil avvike noe fra tidligere sluttrapporter. Dataene er samlet fram til april Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i universitetene og de fleste vitenskapelige høgskolene, ofte kalt universitetssektoren, samt de statlige høgskolene og enkelte private høgskoler, ofte kalt høgskolesektoren. Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen og utdanning i Forsvaret er blant de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordna opptaket. Disse er heller ikke representert i søkerstatistikken. SO har i år justert definisjonen for hva som er en kvalifisert søkere. Dette gir marginale utslag, men gjør at årets søkerstatistikk kan fravike noe fra tidligere års publiserte statistikker. Vi presenterer en del hovedtrekk ved opptaket, og sammenligner med opptakstall fra tidligere år der dette er naturlig. Her er da KHiO og BI fjernet i tallgrunnlaget fra og tidligere. Dette vil gi seg utslag ved sammenligning med tidligere års publiserte statistikker. er første året nettsøknad er eneste alternativet for å levere en søknad gjennom SO. Det er derfor ikke en sammenligning av papirsøkere kontra nettsøkere i årets søkerstatistikk. Oversikten over gjensøkere er avviklet. Vi har sett at gjensøkingen ligger stabilt mellom 35 % og 38 %. Det har vært liten interesse for disse tne. Det er gjort mindre justeringer i definisjonene som ligger til grunn for enkelte av tne i kapittel 2.3. Fra vil disse definisjonene ligge fast. Datagrunnlaget for statistikken SO foretar selv all førstegangsregistrering av søkere til NOM (Nasjonale opptaksmodell) og står for kjøringa av opptakene. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene til og med etterfyllinger etter semesterstart. I har innsamling av data for frammøte foregått omtrent som i, og gir et godt grunnlag for å sette frammøtetne i relasjon til antall planlagte studieplasser (måltall). Dette gir et mål på hvor godt opptakskapasiteten ble utnyttet ved opptaket. 4

5 Det er likevel en del momenter som er viktige for å tolke dataene. SOs statistikk er avhengig av registrering på individnivå for hvert enkelt studium, og når det er problemer med lærestedenes registrering på individnivå er det ikke mulig å rette opp summerte data. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser til dels et fiktivt tall. I noen tabeller er det derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall søkere møtt i forhold til antall planlagte studieplasser) I statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker (for eksempel HiT), mens fylkestilhørighet bestemmes alltid av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon For høyskoleingeniørutdanningen inngår ikke søkere som er tatt opp via 3-semesterordningen, som er et opptak utenom NOM Møtt-tall omfatter ikke de som har søkt og fått innvilget utsatt studiestart til 2009 Med kvalifiserte søkere menes søkere som har både søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium han/hun har søkt Når begrepet primærsøker/primær brukes tas det utgangspunktet i det søknadsalternativet en søker har som førsteprioritet på søknaden 5

6 2 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtne for opptaket, sammenlignet med tilsvarende tall for Tabell 1 Nøkkeltall for opptakene (Personer) Kvalifiserte søkere Realkompetansesøkere Søknadsalternativer m/tilbud møtt Utsendte tilbud Søknadsalt. per person 4,92 5,10 5,13 5,21 5,23 Kvalifiserte søkere u/tilbud Oppgang i antall søkere Det var en oppgang i antt personer som søkte høyere utdanning med 1,7 % fra til, i motsetning til nedgangen fra 2005 til 2006 på 1,9 % og nedgangen fra 2006 til på 1,6 %. Figur 1 Utvikling - søkere 1991 til Merk at fra 1991 t.o.m er søkere til BI inkludert i statistikken, dette utgjør ca søkere ekstra per år. Oppgangen og nedgangen i søkertall skyldes flere faktorer: varierende ungdomskull, endring i studietilbøyelighet og situasjonen på arbeidsmarkedet. 6

7 Tt på de som ble behandlet for realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i Det kan se ut som antt nå har stabilisert seg på litt i overkant av 2500 søkere. Nedgangen fra til er på marginale 0,9 % fra 2589 til Andelen kvalifiserte søkere (de som har søkt, sendt inn dokumentasjon og er kjent kvalifisert til minst et studium) har vært noe fnde, med en liten oppgang siste år. I 2004: 76,1 %, 2005: 75,8 %, 2006: 74,0 %, : 74,0 % og 74,3 %. Det samlede antt planlagte studieplasser i NOM har også vært stabilt; 2004: plasser, i 2005: plasser, I 2006: plasser, i : plasser og i planlagte studieplasser. Utnyttelsen av studiekapasiteten er altså stabil selv om det fremdeles er et problem at antall studieplasser ved de åpne studiene ved universitetene er et til dels fiktivt tall (se i 1 Innledning, datagrunnlag for statistikken eller de aktuelle tabellene for en nærmere forklaring). 2.2 Søknader fordelt på prioritet Tabell 2 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I fikk 59,8 % av søkere som fikk tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 69,9 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tilsvarende tall for var 60,0 % og 70,2 %. Vi ser at tre av fire søkere får tilbud om studieplass på et av sine to høyest prioriterte studieønsker. Tabell 2 Søknader fordelt etter prioritet Prioritet Alle Tillegg 1 Søknader Prosent 100% 18,6% 15,9% 13,9% 11,7% 9,8% 8,1% 6,7% 13,9% 1,4% Tilbud Prosent 100% 59,8% 14,8% 7,2% 3,8% 2,3% 1,7% 0,9% 1,1% 8,3% Møtt Prosent 100% 69,9% 12,2% 4,8% 2,3% 1,1% 0,8% 0,4% 0,4% 8,1% 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (93,0 %) ett eller flere tilbud på sine studieønsker. Dette er en klar økning fra, da 90,9 % av de kvalifiserte søkerne fikk tilbud om studieplass kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i. Dette inkluderer de som har trukket seg fra søkeprosessen etter at de ble kvalifisert for opptaket. Det reelle antall søkere som ønsket studieplass men ikke fikk tilbud er henholdsvis i og i. 1 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom restetorget. 2 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tne er basert på studiumnivå, ikke personnivå. 7

8 Stadig flere av de kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass i hovedopptak i juli: : 90,7 %, : 88,1 %, 2006: 86,2 %, 2005: 84,1 % kvalifiserte søkere sto uten noe tilbud etter årets hovedopptak (7 966 i ). Det ble sendt ut tilbud til søkere i hovedopptaket mot i. Utenom hovedopptaket ble det i gitt tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket og tilbud i etterfyllingsopptak. Det ble gitt tilbud på Restetorget. Totalt ble det gitt tilbud utenom hovedopptaket. 2.4 Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Antt søknadsalternativer per person har vært svakt stigende de siste fem årene, 4,9 i 2004, 5,1 i 2005, 5,1 i 2006, 5,2 i og 5,2 i. Antall tilbud per kvalifisert søker er 0,99 i mot 1,01 i. Når noen får mer enn ett tilbud kan dette være søkere som får tilbud i hovedopptaket, eventuelt nye tilbud i suppleringsopptak, eller også samtidig søker Restetorgplass. 8

9 2.5 Kjønnsfordeling I er kvinneandelen i søking gjennom Samordna opptak på 61,5 %. Dette er en øking med 0,6 prosentpoeng fra i fjor. Av søkere med tilbud er andelen 61,8 % mot 61,7 % i. Av kvalifiserte søkere uten tilbud var kvinneandelen 63 % i mot 64,9 i. Tabell 3 Kjønnsfordeling - Totalt Kvinner Prosent Totalt Kvinner Prosent Antall søkere , ,9 % Antall kvalifiserte søkere , ,9 % Antall søkere med tilbud , ,7 % Antall kvalif. søkere uten tilbud , ,9 % Antall søkere møtt , ,8 % 9

10 3 Aldersfordeling Figur 1 viser en grafisk framstilling av søkingen for ulike alderstrinn. Vi ser at søkerne fordeler seg på mange alderstrinn, med tyngdepunktet av søkere i alderen år. Det har vært en øking i andelen søkere i aldersgruppene åringer. I 2004 var 66,4 % av søkerne mellom 18 og 24 år, i 2005 var tt 67,2 %, i ,3 % og i 69,9 %. I er hele 70.8 % av søkerne i denne aldersgruppen. som er 21 år eller yngre kan også, om de oppfyller visse kriterier, vurderes i en egen primærvitnemålskvote. Denne aldersgruppen utgjorde i 50,1 % av søkerne. (: 48,5 %, 2006: 46,5 %, 2005: 45,3 %, 2004: 44,0 %). I fikk denne gruppen søkere 53,6 % av tilbudene. (51,4 % i, 50,1 % i 2006, 49,4 % i 2005 og 47,6 % i 2004). I takt med at antt yngre søkere øker, har prosentandelen søkere som er 27 år eller eldre vært synkende de siste årene: 25,2 % i 2004, 24,6 % i 2005, 23,8 % i 2006, 22,7 % i og 22.0 % i. Figur 2 fordelt etter alder < >50 10

11 3.1 Kvalifiserte/tilbud/møtt Tabell 4 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte, antall med tilbud og antall møtt. Tabell 4 Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Alder kvalifisert tilbud møtt Prosent søkere av Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalifiserte Prosent møtt av tilbud < ,3 62,0 91,2 63, ,2 68,2 94,6 63, ,9 78,7 94,2 72, ,7 75,4 93,3 71, ,8 72,4 93,0 70, ,7 69,9 93,5 67, ,1 66,7 92,0 64, ,0 64,0 90,7 65, ,2 61,3 91,8 66, ,5 61,4 90,7 66, ,1 61,7 91,5 70, ,7 58,5 90,2 68, ,5 60,9 92,4 69, ,3 59,9 90,0 69, ,2 59,4 89,1 67, ,1 57,9 91,5 68, ,0 56,8 91,3 61, ,0 58,4 90,7 66, ,9 57,8 90,1 68, ,9 54,1 87,6 70, ,8 59,5 92,7 67, ,7 57,0 88,6 66, ,7 57,3 91,3 70, ,6 57,0 88,7 74, ,6 59,8 92,7 66, ,5 60,0 91,0 65, ,5 60,7 90,3 69, ,4 58,1 87,3 66, ,3 58,3 87,0 69, ,3 59,5 90,4 69, ,3 58,0 91,8 71, ,2 57,3 90,2 69,8 > ,1 60,9 88,9 70,0 I alt ,0 69,0 93,0 68,4 11

12 4 Utdanningsområder Tabell 5 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene/-typer. Vi ser at en del av helsefagene har klar nedgang i antall søkere, mens blant annet farmasi og reseptar har en sterk økning i søkingen. Blant lærerutdanningene har igjen førskolelærer en klar framgang mens søkingen til allmennlærer holder seg stabil. Teknologi, ingeniør og arkitekturfag, samt økonomifag har også i år en klar framgang i søkertt. Tabell 5 Endring i søking til utdanningsområder - Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) Plasser Plasser Primærsøkere Primærsøkere Prim. søkere per plass Prim. søkere per plass % endring primær - Estetiske fag, kunstog musikkfag ,3 2,2 7,7 Medisin, odontologi, helseog sosialfag, ,7 2,6-3,0 Audiograf ,4 1,2-18,9 Barnevern ,1 2,6-15,1 Bioingeniør ,8 1,6-4,4 Ergoterapi ,6 1,5-9,2 Ernæring ,8 4,4 8,1 Farmasi ,5 1,8 15,0 Fysioterapi ,4 7,6 2,3 Medisin ,9 5,0 3,7 Odontologi ,9 3,7-4,3 Ortopedi ,3 Radiograf ,4 2,4 5,1 Reseptar ,0 2,3 13,9 Sosionom ,0 2,8-9,0 Sykepleier ,1 2,0-6,7 Vernepleier ,7 1,8 2,1 Veterinær ,9 10,6 6,8 Annet ,4 1,3 9,1 Historie, religion, idéfag ,1 1,1-7,4 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,5 2,1-2,7 Infotek. og informatikk ,4 1,3 0,7 Jus ,5 3,4 0,9 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,0 1,0-1,9 12

13 Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) Plasser Plasser Primærsøkere Primærsøkere Prim. søkere per plass Prim. søkere per plass Endring primær- - Lærer- og lektorutdanning, ,5 1,5 4,6 5-år. integr ,7 1,6-0,2 Allmennlærer ,3 1,2-1,7 Faglærer ,2 1,4-7,1 Førskolelærer ,7 1,6 13,7 Annet ,0 3,3 10,8 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,7 2,8 4,0 Pedagogiske fag ,4 1,3-0,2 Matematikk og naturfag ,0 1,0 1,1 Hotell- og reiselivsfag ,5 1,6-1,9 Samfunnsfag, psykologi ,1 2,0-1,7 Språk, litteratur ,6 1,7 2,0 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur ,7 1,8 8,1 Ingeniør ,3 1,4 4,6 Maritium utd ,4 2,0 75,5 Sivilarkitekt ,6 9,6 12,7 Sivilingeniør ,9 1,9 7,7 Annet ,8 1,8 3,1 Økonomi og administrasjon ,3 2,5 9,4 Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 13

14 Tabell 6 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene/-typer for kvinner. Vi ser at tendensen i de totale søkertne gjenspeiler seg i søking blant kvinner, men med økte forskjell i søking til helsefag som odontologi, reseptar, vernepleier og veterinær. Det er også en øking i søking av kvinner til utdanningstyper som idrett, lærer, pedagogikk og realfag. Tabell 6 Endring i søking til utdanningsområder/-typer kvinner - Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) kvinner kvinner Primærsøkere kvinner Primærsøkere kvinner Endring primærsøk. - Estetiske fag, kunst- og musikkfag ,8 Medisin, odontologi, helseog sosialfag: ,8 Audiograf ,3 Barnevern ,0 Bioingeniør ,1 Ergoterapi ,8 Ernæring ,4 Farmasi ,3 Fysioterapi ,1 Medisin ,2 Odontologi ,6 Ortopedi Radiograf ,3 Reseptar ,1 Sosionom ,9 Sykepleier ,4 Vernepleier ,0 Veterinær ,2 Annet ,5 Historie, religion, idéfag ,3 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv ,9 Infotek. og informatikk ,6 Jus ,8 Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag ,9 Lærer- og lektorutdanning: ,9 5-år. integr ,8 Allmennlærer ,2 Faglærer ,0 Førskolelærer ,7 Annet ,7 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag ,5 Pedagogiske fag ,0 Matematikk og naturfag ,0 Hotell- og reiselivsfag ,5 Samfunnsfag, psykologi ,2 Språk, litteratur ,2 14

15 Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) kvinner kvinner Primærsøkere kvinner Primærsøkere kvinner Endring primærsøk. - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: ,4 Annet ,1 Ingeniør ,7 Maritim utd ,2 Sivilarkitekt ,4 Sivilingeniør ,8 Økonomi og administrasjon ,3 15

16 5 Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Tabell 7 viser endring i antall søkere fra hvert fylke, prosentvis og i forhold til folketall. Vi ser at det er størst tilbakegang i antall søkere fra Sogn og Fjordane, Finnmark og Nord- Trøndelag. Sør-Trøndelag og Akershus er de to fylkene med størst økning i antt søkere. Merk at det er stor forskjell i søkemønsteret fra de ulike fylkene og til de ulike lærestedsfylkene. Det er f.eks. en tilbakegang i antt søkere med Sogn og Fjordane som hjemstedsadresse på 5,2 % (se under), mens det er en framgang i antt søkere til læresteder i Sogn og Fjordane på 10 %. (Se tabell 10 Lærestedsfylke på side 19). Tabell 7 Søkers hjemstedsfylke Fylke Folkemengde 07 1 Folkemengde 08 2 per hundre innbygger per hundre innbygger Endring søkere (%) Akershus ,8 1,9 5,3 Aust-Agder ,9 1,9-1,3 Buskerud ,7 1,7 3,1 Finnmark ,1 2,0-3,9 Hedmark ,8 1,8 0,2 Hordaland ,2 2,2 1,4 Møre og Romsdal ,0 2,1 4,9 Nord-Trøndelag ,1 2,0-2,1 Nordland ,4 1,9 0,3 Oppland ,8 1,8-1,3 Oslo ,3 2,3 2,6 Rogaland ,0 1,9-0,5 Sogn og Fjordane ,2 2,1-5,2 Sør-Trøndelag ,2 2,3 5,7 Telemark ,9 1,9 0,0 Troms ,1 2,1 2,2 Vest-Agder ,9 1,9-0,6 Vestfold ,7 1,7 0,9 Østfold ,7 1,7-0,4 1 Per (kilde SSB) 2 Per (kilde SSB) 16

17 Tabell 8 og 9 viser antall møtt til studiestart per lærested fordelt på søkers hjemfylke. Tabell 8 møtt, fra fylke til lærested (Akershus Nord Trøndelag) Lære 1 Akers Aust- Buskerumarmarland Finn- Hed- Horda- Møre og Nord- Nord- Oppland sted -hus Agder Romsdal Trøndelag land AHO ATH BBSH DHS DMMH HBO HD HDH HIAK HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIO HIST HIT HITØ HIÅ HIØ HSF HSH HVE HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH SA/SH UIA UIB UIO UIS UIT UMB Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 25 17

18 Tabell 9 møtt, fra fylke til lærested (Oslo Østfold) Lærested Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Ukjent Vest- Agder Vestfold Østfold Møtt AHO ATH BBSH DHS DMMH HBO HD HDH HIAK HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIO HIST HIT HITØ HIÅ HIØ HSF HSH HVE HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH SA/SH UIA UIB UIO UIS UIT UMB

19 Lærestedsfylke I tabell 10 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedenes fylkestilhørighet, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Lærestedene i Akershus, Hedmark og Sogn og Fjordane har størst framgang i antall søkere. Vi ser at det er størst tilbakegang i antt søkere til læresteder i Finnmark. Tabell 10 Søking fordelt på lærestedsfylke - Fylke 1 Plasser 2 Plasser per plass Søker per plass Endring søkere - (%) Akershus ,8 6,8 14,5 Aust-Agder ,3 4,6 3,5 Buskerud ,5 7,1 8,2 Finnmark ,3 2,4-10,6 Hedmark ,6 4,9 12,4 Hordaland ,7 4,7 0,5 Møre og Romsdal ,9 3,9 7,9 Nord-Trøndelag ,8 3,8-0,1 Nordland ,5 2,6 5,4 Oppland ,8 5,0 5,6 Oslo ,9 4,9 1,4 Rogaland ,1 4,5-1,5 Sogn og Fjordane ,8 5,5 10,0 Sør-Trøndelag ,2 4,3 4,1 Telemark ,9 4,7-2,7 Troms ,4 4,6 7,3 Vest-Agder ,4 5,0 8,1 Vestfold ,7 4,0 3,2 Østfold ,5 4,4 1,6 I alt ,0 2,0 1,7 1 Lærestedenes fylkestilhørighet bestemmes av lærestedets fellesadministrasjon. 2 Det kan forekomme lokale opptak til ledige studieplasser i NOM (Nasjonal opptaksmodell), som ikke er rapportert til SO. For de åpne studier ved universitetene, er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall. Det er derfor et kunstig avvik i beregningen av utnyttelse av opptakskapasitet (antall personer som møtte i forhold til antall disponible studieplasser). 19

20 6 Lærested Tabell 11 gir en oversikt over søkingen til de enkelte lærestedene. Tabell 11 Antall søkere til hvert lærested Lærested Planlagte studieplasser Primærsøkere kvalifisert tilbud Søknader Ja-svar møtt Primær per plass Realkompetanse AHO ,1 8 ATH ,5 4 BBSH ,5 48 DHS ,9 178 DMMH ,6 54 HBO ,2 143 HD ,2 48 HDH ,5 39 HIAK ,2 350 HIB ,8 158 HIBU ,9 103 HIF ,8 162 HIG ,2 93 HIH ,9 133 HIHM ,6 258 HIL ,4 96 HIM ,1 51 HIN ,5 32 HINE ,5 102 HINT ,2 141 HIO ,3 461 HIST ,6 101 HIT ,6 215 HITØ ,9 93 HIÅ ,7 53 HIØ ,5 200 HSF ,1 65 HSH ,0 71 HVE ,2 85 HVO ,2 88 LDH ,6 64 MF ,6 4 MHG ,0 3 MHS ,4 - NHH ,0 1 NIH ,9 1 NLA ,6 20 NTNU ,1 110 NVH ,6 11 SA/SH UIA ,6 102 UIB ,0 88 UIO ,8 187 UIS ,0 124 UIT ,2 51 UMB ,8 22 I alt ,

21 6.1 Søking til og mellom utdanningssektorene Tabell 12 viser antall primærsøkere per studieplass i høgskolesektoren og universitetssektoren. Tabell 12 Antall søkere til de ulike sektorene - Utdannings Plasser Plasser -sektor Primær Primær Primær/ plass Primær/ plass Høgskolesektoren ,9 1,9 Universitets -sektoren ,2 2,1 6.2 Tilbud og møtt-tall i hoved- og varaopptaket, restetorget og etterfylling Tabellen viser antall tilbud fordelt på hoved-, vara-, restetorg- og etterfyllingsopptak, og hvor mange av de som fikk tilbud i de forskjellige opptakene møtte til studiestart på dette tilbudet. Tabell 13 Antall tilbud i hovedopptak/varaopptak/restetorg/etterfylling Hovedopptak Varaopptak Restetorg Etterfylling Antall tilbud Antall møtt på dette tilbudet %-møtt fordelt på opptak 86,4 3,1 8,1 2,4 %-møtt ift tilbud 63,4 68,8 61,0 50,6 Hovedopptaket kjøres ca. 20. juli. Varaopptak er det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli. Restetorg er restetorgsopptakene f.o.m. 25. juli og ut september. Etterfyllingsopptakene kjøres jevnlig fra 5. august til medio september. 21

22 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse: alder og kjønn Tabell 14 viser forholdet mellom de som ble vurdert på grunnlag av realkompetanse og søkernes alder. Man må fylle 25 i opptaksåret for å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse. Det kan se ut til at antt som søker på grunnlag av realkompetanse har stabilisert seg på ca Fra til sank tt på de som ble vurdert for realkompetanse fra til søkere. Andelen kvalifiserte søkere er også relativt stabilt med (66,9 %) i og (66,2 %) i. I møtte (71,0 %) av de kvalifiserte realkompetansesøkerne til studiestart. Tilsvarende tall for var (64,2 %). Tabell 14 Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Alder kvinner Kvalifiserte Kvalifiserte kvinner Møtt Møtt kvinner %-andel kvalifiserte av søker %-andel kvalifiserte av søker kvinner %-andel møtt av kvalifiserte %-andel møtt av kvalifiserte kvinner ,5 53,5 78,0 77, ,4 64,7 79,5 80, ,7 60,8 66,3 64, ,8 69,3 73,7 70, ,0 57,3 78,5 74, ,9 65,8 75,0 70, ,0 57,1 70,3 68, ,4 61,5 66,7 60, ,6 67,9 68,5 67, ,0 67,6 68,8 68, ,1 65,6 73,2 66, ,3 62,1 69,9 72, ,5 76,9 75,0 73, ,0 72,8 72,6 71, ,0 67,6 71,4 70, ,7 72,7 71,6 66, ,9 68,9 66,1 59, ,5 64,1 66,7 58, ,7 66,7 53,2 55, ,0 82,1 75,4 73, ,8 78,2 70,6 74, ,4 76,3 60,0 58, ,4 70,3 68,6 61, ,4 78,6 65,5 72, ,2 60,7 69,6 82,4 50- eldre ,6 77,1 68,2 64,1 22

23 7.2 Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Tabell 15 viser realkompetansesøkere fordelt på de ulike utdanningsområdene, med noen av de viktigste utdanningstypene under noen av utdanningsområdene. For disse utvalgte utdanningsområdene oppgis både søkertne totalt og tall for hver utdanningstype under dette utdanningsområde. Tabellen viser at det blir gitt klart flest tilbud og møter flest til studiestart innenfor helseutdanninger og lærerutdanninger. Tabell 15 Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) realkompetanse Primær realkompetanse Primær Kvalifiserte Realkompetanse Antall tilbud realkompetanse Antall møtt realkompetanse Estetiske fag, kunstog musikkfag Medisin, odontologi, helseog sosialfag, Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag

24 Utdanningsområde (med noen utdanningstyper) realkompe -tanse Primær realkompe -tanse Primær Kvalifiserte Realkompe -tanse Antall tilbud realkompe -tanse Antall møtt realkompe -tanse Lærer- og lektorutdanning, år. integr Allmennlærer Annet Ernæring Faglærer Førskolelærer Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør Maritium utd Sivilarkitekt Sivilingeniør Annet Økonomi og administrasjon

25 Følgende læresteder deltok i Samordnaopptak Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Haraldsplass Diakonale Høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HH) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HSM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Tromsø (HiTø) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Norsk Lærerakademi (NLA) Sámi allaskuvla/samisk høgskole (SA/SH) Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiTø) 25

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK 2006 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2006 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Øking i antall søkere.... 5 2.2

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Fortsatt øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 UTLANDS- STATISTIKKEN 2011 2012 Innhold Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 Tabell 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer