Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7"

Transkript

1 OPPTAKSRAPPORT 2007

2 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens lokale opptak (LOK) 21 Resultat av opptak Rekruttering, fylkesnivå 25 Konkurransekraft i innlandet (HH, HIG, HIL) 27 Restetorg 28 Restetorg - tilbud og møtt, fordelt på studium 29 Vedlegg: søkertall (pr. april) nasjonalt opptak vedl. 1 søkertall (pr. mars/april) lokalt opptak vedl. 2 resultat nasjonalt opptak vedl. 3 resultat lokalt opptak vedl. 4 endring i antall primærsøkere, alle høgskoler og universitet vedl. 5 antall søkere, alle høgskoler og universitet (rangering av institusjonene) vedl. 6 fylkesstatistikk antall søkere fra hvert fylke vedl. 7 fylkesstatistikk søknadsfordeling (fra hjemstedsfylke til studiestedsfylke) vedl. 8 aldersstatistikk vedl. 9 2

3 Nasjonalt opptak (NOM) Samordna opptak (SO) ble opprettet av Utdannings- og forskingsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) for å koordinere opptaket til grunnutdanninger ved universitetene, vitenskaplige høgskoler og statlige og private høgskoler. 46 institusjoner/læresteder deltar i det nasjonale samordnede opptaket. Tallet er forholdsvis stabilt, men de siste årene har noen private institusjoner kommet til SO registrerer alle søknader 1 til høgre utdanning, og fordeler saksbehandleransvar til alle institusjoner som det søkes opptak til. Den enkelte institusjon tildeles saksbehandlingsansvar for ett visst antall søkere, avhengig av institusjonens størrelse. Saksbehandlingen foregår på tvers av institusjonene, slik at man saksbehandler for hverandre (saksbehandlende institusjon saksbehandler alle søkerens søknadsalternativer, uavhengig av studietype og eier av det/de søkte studier). Alle saksbehandlingsdata fra lærestedene (v/opptakskontoret) sendes SO (i filformat i henhold til fastsatt nasjonal tidsplan). Det gjennomføres nasjonale opptak (hovedopptak, ventelisteopptak, div etterfyllingsopptak, div restetorgopptak) hvor alle institusjoner er pålagt en stram tidsplan, med etappe-frister fra mars til medio september. I opptaksperioden er det gjennomført 18 nasjonale opptak (i perioden primo mai medio september). All kommunikasjon mellom lærerstedene og SO foregår ved hjelp av filutvekslinger, vev-tjenester og e-post. SO har i tillegg til administrasjons- og koordineringsansvar også ansvar for utgivelse av Søkerhandboka (målgruppe: søkere) og saksbehandlingshåndbok (målgruppe: saksbehandlere ved høgskoler/universitet) og delegert ansvar for saksbehandling av utenlandske søkere. Lokalt opptak (LOK) Opptak til alle måltallsstudier som tilbys, og som ikke inngår i NOM-opptaket, gjennomføres i lokalt opptak. HH gjennomfører lokalt opptak til: - videreutdanninger (inkl masterutdanninger) og påbyggingsstudier - praktisk-pedagogisk utdanning - de grunnutdanninger som det vedtas at skal gjennomføres i LOK (etter vedtak i studieprogramsaken hvert år) - beredskapsstudier som igangsettes som følge av lave søkertall i NOM-opptaket - 2.år i en del BA-studier (idrettsutd., språk-/kulturfag, globalisering og utvikl) I 2007 er det gjennomført opptak til 59 studietilbud i lokalt opptak. I lokale opptak gjennomføres opptaket i sin helhet av Opptakskontoret ved HH (alt fra databaseoppbygging, utarbeidelse av brevmaler, registrering, saksbehandling, tekniske kjøringer av opptak, utsending av brev, svarregistrering etc.) Mulighet for å søke studieplass via Internett til studier i det lokale opptaket er innført fra og med Av den totale søkermassen har 57 % benyttet nettsøknadtjenesten. 1 i 2007 har 98,0 prosent av alle søkere søkt via Internett (www.samordnaopptak.no) 3

4 RAPPORT FOR NASJONALT OG LOKALT OPPTAK 2007 Kilde for tallmateriale knyttet til nasjonalt opptak: Samordna Opptak Søkertall nasjonalt (NOM) I alt har personer søkt opptak til høgere (grunn)utdanning i (innen ordinær søknadsfrist). Dette er en liten nedgang sammenlignet med Totalt er det i tillegg registrert 6735 (6950 i 2006) søknadsprioriteter på Restetorget (en søker kan ha flere søknadsalternativer/studieønsker). Nedgangen fra 2006 til 2007 er mindre enn det foregående året. Samtidig vet vi at alderskullene vil vokse de neste årene. Sannsynligvis er det gode arbeidsmarkedet forklaringen på at man nasjonalt fremdeles har en liten nedgang i søkertallet. Nedgangen i søkningen er mindre for kvinner (0.2 %) enn for menn (2.5 %). Av de søkerne er kvinner og menn. Tall fra SSB: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn, alder, tid og statistikkvariabel kjønn alder middels nasjonal vekst middels middels middels middels middels nasjonal nasjonal nasjonal nasjonal nasjonal vekst vekst vekst vekst vekst Menn 19 år år år Kvinner 19 år år år Aldersfordeling for årets søkere finnes i vedlegg 9. Av årets søkere har (4 381 i 2006) søkt opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette er en nedgang fra i fjor på litt over 7 prosent (nedgangen fra 2005 til 2006 var på drøyt 8 prosent). Andelen realkompetansesøkere er nasjonalt jevnt synkende år for år. De mest søkte studiene blant realkompetansesøkere er som tidligere sykepleier, vernepleier, sosionom og førskolelærer. Ordningen med realkompetanse som grunnlag for opptak til høgre utdanning ble innført i Søkertallene i slutten av april viste at utdanningsområdet faglærerutdanning og 5- årige integrerte lærerutdanninger har størst fremgang i søkerinteresse (primærsøkere) med 48, 3 %. Mye av økningen skyldes nye studier innenfor utdanningsområdet. Førskolelærerutdanning har en framgang på 6.8 %, mens det er en tilbakegang i søkerinteressen til allmennlærerutdanning på hele 17.1 % 2 I sluttstatistikker som leveres av Samordna opptak ved årsskiftet, vil også tall for BI være inkludert. 4

5 sammenlignet med tilsvarende tall for Andre utdanningsområder med framgang er ernæringsfag, ingeniør- og maritim utdanning, økonomiske og administrative studier, veterinær, farmasi, samfunnsfag, idrett og realfag. Audiograf, Radiograf, sykepleierutdanning, sosionom og vernepleierutdanning har en tilbakegang i søkerinteressen sammenlignet med forrige år. Størst nedgang i antall førsteprioritetssøkere har man totalt sett innen ulike helsefag, sammen med nedgangen i interessen for allmennlærerutdanning. Blant lærestedene med størst framgang finner vi Norges idrettshøgskole (24 %) Høgskolen i Gjøvik (20 %) Norges Handelshøyskole (19 %) Høgskolen i Telemark (18 %) Blant universitetene har Universitetet i Tromsø (0.6 %) og NTNU (2 %) en liten framgang, mens Universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen alle har en tilbakegang på mellom 2 og 3 prosent. HH hadde en fremgang i søkerinteressen på nesten 5 % sammenlignet med Høgskolen i Gjøvik hadde som nevnt en stor framgang, mens Høgskolen i Lillehammer hadde en tilbakegang på vel 4 %. Høgskolen i Finnmark (23 %), Høgskolen i Harstad (18 %), Høgskolen i Nesna (14 %) og Høgskolen i Akershus (14 %) har størst tilbakegang. Se oversikt i vedlegg 5 for mer informasjon. Totalt konkurrerte søkere om studieplass i årets hovedopptak (kun kvalifiserte søkere konkurrerer om studieplass), dette er omtrent som i fjor. Differansen mellom totalt antall søkere og antall som deltok i hovedopptaket er Differansen skyldes at en del personer (15 728) ikke fullførte søknadsprosessen (sendte ikke inn vitnemål/attester etc) og en del søkere er ikke kvalifisert for opptak (7 407). Antall søkere GSK REA Mangler dok Antall reelle søkere (søkere som fullfører søknadsprosessen) GSK= generell studiekompetanse REA= realkompetanse

6 Hva som er grunnen til at søkere ikke har fullført søknadsprosessen (ikke sendt inn dokumentasjon) vites ikke. Sannsynligvis fører det at det er så enkelt å søke om studieplass (internettsøking) til at mange søker opptak mer eller mindre uoverveid. Totalt var det disponible studieplasser nasjonalt ( i 2006, i 2005 og i 2004), fordelt på ulike studier. I hovedopptaket 20. juli fikk 88 % (58 906) av de kvalifiserte søkerne tilbud om studieplass. 2 av 3 (vel ) fikk tilbud på sitt høyeste prioriterte studieønske kvalifiserte søkere sto uten studieplass etter årets hovedopptak (dette er om lag færre enn i fjor). Søkere uten studietilbud hadde ved åpningen av Restetorget (20 juli) mulighet til å velge blant ca 460 studier. Søkere uten tilbud kan også velge å stå på venteliste søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket fikk tilbud i første suppleringsopptak, mens 715 personer rykket opp på et høgere prioritert studieønske. Totalt fikk ca søkere tilbud i første suppleringsopptak 29. juli (inkluderer første ventelisteopptak og første restetorgopptak). Etter gjennomføring av dette har til sammen 91 % av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass. I perioden etter første suppleringsopptak frem til 6. september er det nasjonalt gjennomført 15 opptak (etterfyllings- og restetorgopptak) Ved avslutning av årets NOM-opptak viser sluttstatistikk at: søkere er registrert møtt ved landets høgskoler og universitet av disse fikk tilbud i hovedopptaket fikk tilbud i ventelisteopptak fikk tilbud i etterfyllings- og restetorgopptak. Antall møtte studenter (pr 1/10) sett i forhold til antall studieplasser viser at det på landsbasis er studieplasser som ikke er fylt. 6

7 Høgskolen i Hedmark søkertall (Nasjonalt opptak, pr april) HH har en gledelig økning i søkerinteressen på 4,6 prosent. Nasjonalt er nedgangen på 1,2 % i år. I fjor viste tallene en nedgang på nesten 2,5 prosent for høgskolens vedkommende, mens den nasjonale nedgangen da var på ca 2.7 prosent. Høgskolens økning i søkerinteressen viser en styrking av vår markedsposisjon. Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag, Agder og Telemark som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. Vedlegg 6 viser en rangert oppstilling med grunnlag i hvor mange primærsøkere institusjonene som deltar i det samordnede opptaket har i Endring i søkertall på avdelingsnivå: Økning/nedgang LUNA (+ 12,4 %) HI (- 6,8 %) ØSIR (+ 5,3 %) SUE (- 2,5 %) HH TOTALT (+ 4,6 %) Tabellen viser at HHs økning i årets søkertall skyldes økt interesse for studier ved LUNA og ØSIR, mens det er en tilbakegang i interessen for studier som tilbys ved HI og SUE. Søkerinteresse for de enkelte NOM-studier finnes i vedlegg 1. Utvikling i antall primærsøkere ved HH, siste 10 år: Primærsøkere Primærsøkere - HH

8 Tabellen nedenfor viser utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (dimensjonering for opptaket). Som vi ser av tabellen hadde HH flere studieplasser å fylle i opptaket i år enn i fjor. Ved å dele antall 1. prioritetssøkere med antall studieplasser fremkommer hvor mange søkere det i gjennomsnitt er til hver studieplass. Hvor mange studieplasser som tilbys i opptaket vedtas hvert år i styresaken om studieprogrammet. HH har i snitt 1,44 søkere pr studieplass i år, mens det i fjor var 1,49 søkere til hver plass. Dette skyldes at HH tilbyr 94 flere plasser i NOM-opptaket i år enn i fjor. Økningen i søkertallene er ikke stor nok til at antall søkere til hver studieplass øker. Antall søkere pr studieplass, siste syv år: Antall 1.prio søkere Antall studieplasser Søkere pr studieplass , , , , , , ,16 Trukkede studier i 2007 I etterkant av at årets søkertall forelå i slutten av april ble det besluttet å trekke følgende studier fra det nasjonale opptaket som følge av lave søkertall: - BA i informatikk (ØSIR) 3 - Årsstudium i statsvitenskap (ØSIR) 4 - BA i realfag (LUNA) - Årsstudium i natur- og kunnskapsturisme, Hamar (LUNA) 5 - Årsstudium i menneskets biologi (HI) 6-5-årig lærerutdanning med mastergrad måtte trekkes fra opptaket grunnet manglende godkjenning (dep./nokut) - I det lokale opptaket ble påbyggingsstudiet i ADB trukket grunnet lave søkertall 45 studieplasser ble overført til det lokale opptaket som følge av trukkede NOMstudier. Reelt antall studieplasser som skulle fylles i det nasjonale opptaket ble redusert med 45 (til 1238) i forkant av hovedopptaket 20. juli. 3 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i bedriftsøkonomi (fjernundervisning) 4 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i bedriftsøkonomi (fjernundervisning) 5 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i Natur- og kunnskapsturisme med studiested Rena 6 5 studieplasser ble overført til lokalt opptak for en økning ved videreutdanning i psykisk helsearbeid 8

9 HH hadde totalt 61 studietilbud (før trekking) med i årets nasjonale opptak (55 i 2006 og 2005, 54 i 2004, 47 i 2003), av disse hadde 34 studier flere primærsøkere enn studieplasser. Størst økning i søkerinteressen sammenlignet med i fjor hadde: - nettbasert førskolelærerutdanning (+71 primærsøkere) - ordinær førskolelærer-utdanning (+ 18 primærsøkere), - BA i skogbruk (+ 12 primærsøkere) - BA i organisasjon & ledelsesfag (+ 11 primærsøkere) - BA i digital medieproduksjon (+ 11 primærsøkere) Størst nedgang i søkerinteressen sammenlignet med i fjor hadde: - BA i utmarksforvaltning, Evenstad (- 22 primærsøkere) - Allmennlærerutdanning, Hamar (- 21 primærsøkere) - Sykepleierutdanning, Kongsvinger (- 19 primærsøkere) - Årsstudium i idrett, Elverum (- 18 primærsøkere) - Årsstudium i sosialpedagogikk, Elverum (- 18 primærsøkere) - Årsstudium i bedriftsøkonomi, Rena (- 15 primærsøkere) - Årsstudium i friluftsliv, Elverum (- 14 primærsøkere) Nye studier i 2007 rekruttering HH tilbød følgende nye studier i NOM-opptaket i år: Studium Primærsøkere Studie plasser Søkere pr studieplass Årsstudium i informasjon og ,9 samfunnskontakt (ØSIR) BA i realfag (LUNA) ,25 BA i ADB m/vekt på portaldesign (ØSIR) ,7 BA med hovedvekt på musikk (LUNA) ,2 Årsstudium i mat og helse (HI) ,9 Årsstudium i menneskets biologi (HI) ,05 BA i oppvekst, skapende aktiviteter og helse (HI) ,95 Totalt sett rekrutterer ikke de nye studiene tilfredsstillende. Kun to av studiene hadde flere primærsøkere enn studieplasser. Av de nye studiene ble BA i realfag og Årsstudium i menneskets biologi ikke igangsatt grunnet lav søkerinteresse. Disse vil heller ikke bli igangsatt studieåret 2008/2009. Realkompetanse Totalt søkte 196 personer med realkompetanse studier ved HH som sitt primærønske. HH har i 2007 flest primærsøkere som har søkt på grunnlag av realkompetanse til sykepleierutdanning og førskolelærerutdanning. 9

10 Utvikling i søkertall for realkompetansesøkere ved HH (primærsøkere): 2007: : : : : : : 294 (første år med realkompetansesøkere i opptaket) Kommentarer til den enkelte avdeling LUNA Søkertallene i det nasjonale opptaket viser at LUNA har en økning på 12,4 prosent (100 primærsøkere) sammenlignet med tall for Dette gir en overdekning på 403 primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (1,8 primærsøkere pr studieplass) I all hovedsak skyldes LUNAs oppgang økningen i søkerinteressen til førskolelærerutdanning. Søkertallet til allmennlærerutdanning går ned. Det kan være grunn til å tro at noe av denne dreiningen skyldes karakterkravet som gjelder ved opptak til allmennlærerutdanning 7. Søkingen til øvrige studier ved avdelingen er forholdsvis stabil. Det nye studiet BA i realfag hadde dessverre ikke mer enn 5 primærsøkere, og ble av den grunn trukket i etterkant av at søkertallene forelå. BA med hovedvekt på musikk som også er nytt studietilbud i år rekrutterte tilfredsstillende. 5-årig lærerutdanning med mastergrad i kultur og språk var planlagt igangsatt høsten 2007, men måtte trekkes fra opptaket grunnet manglende godkjenning på departementsnivå. BA i bioteknologi har en svak oppgang i søkerinteressen. Studiet hadde 11 primærsøkere i år, mens det i fjor var 9. Totalt har 13 personer møtt ved studiet pr 1/10. Studiet er ikke fylt (7 ledige studieplasser). Fra og med opptak 2005 er det innført spesielle fagkrav ved opptak. Søkerne må ha matematikk på 2. klasse-nivå i vg.skole og matematikk el annet realfag (kjemi, fysikk, biologi) på 3.klasse-nivå for å dekke opptakskravet til studiet. Det forholdsvis tunge fagkravet og lav interesse for å velge realfag i videregående opplæring har medført vansker med å få nok søkere til studiet. Antall møtt v/ BA i bioteknologi (pr 1/10) BA i bioteknologi ansees å være et viktig rekrutteringsgrunnlag til høgskolens master i næringsrettet bioteknologi. 10 av de 19 søkerne til masterstudiet i år, er tidligere 7 krav om karakteren 3 eller bedre i norsk og i matematikk, samt krav om minst 35 skolepoeng som snitt av karakterer på vitnemålet (innført fra og med opptak til studieåret 2005/2006) 10

11 HH-studenter ved bachelorstudiet i bioteknologi. Totalt har 7 studenter møtt ved masterstudiet pr 1. oktober, 4 av disse er tidligere HH-studenter (de øvrige har sin utdanningsbakgrunn fra UIO, UMB (Ås) og Ukraina). Interessen for de studier som tilbys i lokalt opptak er generelt god. Studieplassene i det lokale opptaket fylles. Ex.phil og Ex.fac som ble tilbudt for første gang i år har tilfredsstillende interesse. Årsstudiet i norsk språk og kultur for utenlandske studenter er endret fra å være et tilbud kun for utvekslingsstudenter til å være tilgjengelig for alle interesserte, noe som har ført til en stor økning i søkertallet. Søkningen til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPu) holder seg stabil. Mer informasjon finnes i vedlegg nr 2 og 4 Resultatet av opptaket (møttall pr 1/10) viser at avdelingen fyller de avsatte studieplassene med en overdekning på 23 studenter (nasjonalt- og lokalt opptak samlet). Nedenfor følger kommentarer til førskole- og allmennlærerutdanning. Disse er kommentert spesielt fordi dette er store profesjonsutdanninger og fordi det her er nasjonale tall for nasjonal fremgang/tilbakegang etc tilgjengelig. For øvrig vises det til vedlegg 1 og 3 for mer informasjon om studier på avdelingsnivå. Tabelloppsettene er gruppert på fagområder og tallmateriale for 2006 er inkludert i vedlegg 1, slik at endring i søkertall fremkommer. Førskolelærerutdanning Førskolelærerutdanning tilbys ved 18 institusjoner i Norge (totalt 41 ulike tilbud). Av det totale antall søkere utgjør kvinneandelen hele 85.4 %. Nasjonalt er det en økning i søkerinteressen til førskolelærerutdanning på 6,8 % i år. HHs økning er på hele 38 % (ordinær + nettbasert). HH har landets tredje beste søking til førskolelærerutdanning (324 primærsøkere) blant institusjonene som tilbyr slik utdanning. Høgskolen i Oslo (629 primærsøkere) og Dronning Mauds Minne Høgskolen i Trondheim (375 primærsøkere) er de eneste som har høyere søkertall. Høgskolen i Bergen følger etter HH (med 316 primærsøkere). Spesielt er det stor interesse for det nettbaserte førskolelærerstudiet ved LUNA, med nesten dobbelt så mange søkere som til den ordinære førskolelærerutdanningen (campus). HH/LUNA rekrutterer sine primærsøkere til førskolelærerutdanning slik: - ordinær førskole: 47 % fra Hedmark, 40 % fra Oppland, 13 % fra andre fylker - nettbasert førskole: 24 % fra Hedmark, 20 % fra Oppland, 56 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 32 % fra Hedmark, 27 % fra Oppland og 41 % rekrutteres fra andre fylker 11

12 Søkerutvikling siste 6 år (primærsøkere): Ord. førskole Nettbasert førskole Totalt primærsøkere Ord. førskole Nettbasert førskole Totalt år For å kompensere for problemer med å fylle studieplassene ved allmennlærerutdanning ble det i løpet av sommeren bestemt å øke opptaket til førskolelærerutdanningen. Totalt ble det gitt tilbud til 217 søkere, hvorav 157 takket ja til studieplass. Møttallene pr 1/10 viser at avdelingen har 141 nye førskolelærerstudenter, til opprinnelig 95 studieplasser. For å få tilbud om studieplass ved nettbasert førskolelærerutdanning i hovedopptaket 20. juli, måtte man ha en poengsum på minimum 50,0 (noe som er en forholdsvis høg poengsum). Etter gjennomført hovedopptak sto nesten 100 søkere på venteliste. Ved den ordinære førskolelærerutdanningen var poengsummen for å få tilbud om studieplass i hovedopptaket minimum 38,3. Ca 70 søkere sto på venteliste etter gjennomført hovedopptak ved dette studiet. Allmennlærerutdanning Nasjonalt oppleves en stor nedgang i interessen for allmennlærerutdanning. Søkertallene viser en tilbakegang på 17 % på landsbasis sammenlignet med Høgskolen/LUNA har en tilbakegang på totalt 5,3 %. Tilbakegangen knytter seg til campus-tilbudet. Det nettbaserte tilbudet har en økning i søkertallet. Totalt er det 41 ulike tilbud innen allmennlærerutdanning i 2007, fordelt på 20 institusjoner. Kvinneandelen utgjør nesten 70 % av det totale antallet søkere. 12

13 HH har landets sjette beste søking til allmennlærerutdanning med 198 primærsøkere. Kun institusjoner i de store byene har flere søkere enn høgskolen. Høgskolen i Oslo (478 primærsøkere), Høgskolen i Bergen (402), Høgskolen i Sør-Trøndelag (377), Høgskolen i Agder (219) og Universitetet i Stavanger (217). Høgskolen i Oslo opplever en tilbakegang i sine søkertall på 24 %, Universitetet i Stavanger har en nedgang på 22 %, høgskolene i Bergen og i Sør-Trøndelag har begge en nedgang på 20 %, mens Høgskolen i Agder går ned 9 %. HH/LUNA rekrutterer sine primærsøkere til allmennlærerutdanning slik: - ordinær allmennl.utd: 47 % fra Hedmark, 32 % fra Oppland, 21 % fra andre fylker - nettbasert allm.l.utd: 16 % fra Hedmark, 36 % fra Oppland, 48 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 33 % fra Hedmark, 34 % fra Oppland og 34 % rekrutteres fra andre fylker. Søkertall siste seks år ved HH: Allmennl., Hamar Allmennl., Elverum Allmennl. m/uteskole, Elv Allmennl., nettbasert Allmennl., Roa Allmennl., Kongsv Allmennl. m/musikk, Hamar Allmennl. m/ikt, Hamar Allmennl., Leira Allmennl., Otta Allmennl., Tynset SUM ALLMENNL

14 utvikling i søkerinteresse allmennl.utd primærsøkere år Både den ordinære allmennlærerutdanningen og det nettbaserte tilbudet hadde flere primærsøkere enn studieplasser. I overkant av 40 % av den totale søkermassen er ikke kvalifisert for opptak til studiet (enten grunnet at opptakskravet, herunder karakterkravet, ikke er dekket eller at søknadsprosessen ikke er fullført). Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til 148 søkere (111 av disse er primærsøkere), hvorav 116 (90 primærsøkere) takket ja til studieplass. Møttall pr 1. oktober viser 103 nye studenter ved studiet (79 av disse hadde studiet som primærønske), fordelt med 65 på campusstudiet og 38 ved det nettbaserte studiet. Samlet mangler 27 studenter for å fylle de avsatte studieplassene Studium St.pl Primærsøkere Ant. tilbud totalt Ant ja-svar Møtt pr 1. okt Allmennl., Hamar Allmennl., nettbasert SUM ALLMENNL HI HI opplever i år en nedgang i søkertallet (antall primærsøkere) på 6,8 % sammenlignet med 2006 for studier i det nasjonale opptaket, dette utgjør en reduksjon i antall personer på 34. Avdelingen har i år kun 50 flere primærsøkere enn studieplasser i opptaket (overdekning). I snitt er det 1,1 primærsøker til hver studieplass. I all hovedsak skyldes HI sin nedgang lavere interesse for idrettsutdanningene (nedgang på 21,5 % sammenlignet med i fjor). Alle idrettstilbudene har en nedgang med unntak av Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. På landsbasis er det 14

15 en økning i interessen for idrettsstudier på 2,3 %. En tilbakegang i interessen for idrettsutdanningene ved vår høgskole og en samtidig fremgang nasjonalt, betyr at høgskolen taper i konkurransen med andre tilbydere av slike studier (tap av markedsandeler). Det er også en forholdsvis stor nedgang i søkertallet til sykepleierutdanning i Kongsvinger, mens interessen for sykepleierutdanningen på Elverum har en liten økning. Nasjonalt er det også en tilbakegang i søkerinteresse til sykepleie. De nye studiene ved avdelingen har ikke rekruttert som forventet. Som tabellen nedenfor viser er studieplassene ved de nye studiene ikke fylt. Studieplasser Primærsøkere Møtt 1/10 Årsstudium i mat og helse Årsstudium i menneskets biologi BA i oppvekst, skapende aktiviteter og helse Videreutdanning i utepedagogikk SUM, nye studier HI Årsstudiet i menneskets biologi ble trukket fra opptaket i etterkant av at søkertallene forelå. Det er normalt at det kan ta noe tid før nye studier blir kjent i markedet. De nye studiene vil derfor også tilbys i 2008 (med unntak av menneskets biologi). Interessen for de studier som tilbys i lokalt opptak er litt varierende. Spesielt er det stor interesse for videreutdanning i anestesi-, intensiv-, opersjon- og kreftsykepleie. Årsstudiet i utepedagogikk fikk langt færre søkere enn antatt. Resultatet av det lokale opptaket for avdelingen viser at studieplassene ikke fylles, i hovedsak skyldes dette at Master i psykisk helsearbeid og årsstudiet i utepedagogikk har en del ledige studieplasser etter endt opptak. For mer informasjon om lokalt opptak: se vedlegg 2 og 4. Møttallene pr 1/10 viser at avdelingen mangler 61,5 studenter for å fylle studieplassene som er avsatt til opptaket i 2007 (nasjonalt- og lokalt opptak sett under ett). Sykepleierutdanning Som nevnt opplever HH/HI en tilbakegang i interessen for sykepleierutdanning. Totalt er nedgangen på 5,4 prosent. Også på landsbasis er det en tilbakegang i søkerinteressen (- 4,2 %). I fjor var nedgangen for HHs vedkommende på 16 % (2006-tall sammenlignet med 2005) mens nedgangen nasjonalt da var på 8 %. Dersom man rangerer de 27 institusjonene som tilbyr sykepleierutdanning (40 utdanningstilbud, hvorav 11 er sykepleierutdanning som deltidsstudium), kommer HH på 14. plass målt mot antall søkere (med 247 primærsøkere). Høgskolen i Oslo har klart flest primærsøkere (1025), etterfulgt av Høgskolen i Sør- Trøndelag (786), Høgskole i Bergen (524), Universitetet i Stavanger (454), Høgskolen i Agder (413) Høgskolen i Telemark (326), Høgskolen i Østfold (309). 15

16 Høgskolen i Gjøvik har 346 primærsøkere til sine sykepleierstudier (heltid og deltid på Gjøvik, desentralisert i Gudbrandsdalen, Hadeland og Valdres) Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag opplever en økning i søkerinteressen til sykepleierutdanning, mens Bergen og Stavanger har en liten nedgang (mindre enn landsgjennomsnittet). Den nasjonale nedgangen rammer altså først og fremst høgskolene i distriktene. Av det totale antall søkere til sykepleierutdanning utgjør kvinneandelen 87 %. Samlet har HH 247 primærsøkere til 193 studieplasser. Studiet har flere primærsøkere enn antall studieplasser til begge utdanningstilbudene. Til sykepleierutd. på Kongsvinger er det 1,3 (1,78 i fjor) søkere til hver studieplass, mens det i Elverum er 1,27 søkere pr studieplass HH/HI rekrutterer sine primærsøkere til sykepleierutdanning slik: - Elverum: 78 % fra Hedmark, 6 % fra Oppland, 16 % fra andre fylker - Kongsvinger: 72 % fra Hedmark, ingen fra Oppland, 28 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 77 % fra Hedmark, 4 % fra Oppland og 19 % rekrutteres fra andre fylker. Søkerinteresse siste 6 år: sykepleierutd., Elverum sykepleierutd., Kongsvinger sykepleierutd., Tynset Totalt primærsøkere sykepleierutd., Elverum sykepleierutd., Kongsvinger år 16

17 Det ble i år nødvendig å annonsere sykepleierutdanningen på Elverum på Restetorget på tampen av opptaksperioden. Møttallene pr 1. oktober viser likevel at studieplassene ved sykepleierutdanningene ikke er fylt. Totalt mangler 5 studenter. Det er for så vidt en ny situasjon at vi har problemer med å fylle studieplassene ved sykepleierutdanningen. Det blir spennende å se om nedgangen i søkerinteressen til sykepleierutdanning fortsetter i ØSIR ØSIR har i år en liten økning i søkertallene i det nasjonale opptaket (+ 5.3 % / + 18 primærsøkere). I gjennomsnitt er det 1,3 søkere til hver studieplass ved avdelingen (1,1 i fjor) I all hovedsak skyldes ØSIR sin oppgang i det nasjonale opptaket en økt interesse for mediefagene og organisasjon- og ledelsesfagene. Studier innen organisasjon og ledelse som tilbys i lokalt opptak rekrutterer svært godt, sammen med servicestudiene og bedriftsøkonomi som fjernundervisningstilbud. Resultatet av det lokale opptaket (møttall pr 1/10) viser at hele studenter har møtt til de 150 avsatte studieplassene, dette gir en overdekning på 72,5 studenter. Resultatet av det nasjonale opptaket gir en underdekning på 35 studenter. Dette viser at avdelingen er helt avhengig av LOK-opptaket for å fylle studieplassene. Totalt har avdelingen fylt studieplassene med 37.5 flere studenter enn dimensjoneringen for opptak 2007 (nasjonalt- og lokalt opptak). Økonomi og administrasjon Studier innen økonomi og administrasjon tilbys i ulike varianter ved ulike høgskoler. Det er nasjonalt store variasjoner i søkingen avhengig av institusjon, men totalt har studier innen økonomi og administrasjon de siste årene hatt et oppsving. Nasjonalt er det i år en økning på 8,4 %. I fjor viste tilsvarende tall en økning på 7,5 %. Øk/adm-studiene ved ØSIR har uendrede søkertall sammenlignet med Norges handelshøgskole har med 2033 primærsøkere til øk/adm (mastergrad med mulighet for å avslutte etter 3 år) flest søkere, etterfulgt av Høgskolen i Oslo (790 søkere), Høgskolen i Sør-Trøndelag (749), Høgskolen i Bergen (385) og Høgskolen i Agder (374). HH har som tabellen nedenfor viser, 71 primærsøkere til øk/adm-studier. Høgskolen i Lillehammer har 136 primærsøkere til sine to øk/adm-tilbud Kommunaløkonomi, bac Revisjon, bac Markedsføring og internasj., bac Øk/adm, bac Øk/adm m/ikt, bac Øk/adm, 2-årig Sum øk/adm

18 utvikling i søkerinteresse til øk/adm. ved HH, siste 6 år primærsøkere Sum øk/adm år Informatikk/IT Frem til 2003 tilbød høgskolen kun rene 2 og 3 årige informatikkutdanninger. Disse rekrutterte de siste årene svært dårlig. ØSIR planla igangsetting av BA i informatikk i år, men grunnet lav søkerinteresse ble studiet trukket fra opptaket. Avdelingens satsing på andre og mer tverrfaglige it-utdanninger må sies å være en riktig satsing. Det er en økt etterspørsel etter informatikkompetanse i arbeidslivet, og dette har nasjonalt gitt seg utslag i økt søking til IT-utdanninger. Bachelorene i spill- og medieprogrammering og informatikk fikk fra og med opptak 2005 krav om matematikk på vk1-nivå ved opptak. Dette medfører at en større andel av søkerne ikke kvalifiserer seg for opptak 8. De siste to årene har ØSIR organisert forkurs på sommeren, for personer som ikke dekker matematikkravet. Personer som ellers dekker opptakskravet til de to studiene vil etter fullføret og bestått forkurs i matematikk kunne søke opptak via Restetorget, og få tilbud om studieplass i august/september. 8 I 2004 var 61 % av primærsøkerne til BA i spill og medieprogrammering og 57 % av primærsøkerne til BA i informatikk kvalifisert for opptak. I 2005 (året hvor tilleggskrav om matematikkunskaper ble innført) var tilsvarende tall 37 % ved BA i spill og medieprogr. og 42 % ved BA i informatikk 18

19 2004 Primærsøkere 2005 Primærsøkere 2006 Primærsøkere 2007 Primærsøkere IT-studier v/øsir: BA - spill- og medieprogrammering BA informatikk BA ADB m/portaldesign Årsstudium i ADB BA - digital medieproduksjon SUM IT-utdanninger utvikling i søkerinteresse til IT-studier ved ØSIR, siste 4 år Primærsøkere År SUE SUE opplever en liten tilbakegang i antall primærsøkere i det nasjonale opptaket (- 3 primærsøkere). Avdelingen har 41 flere primærsøkere enn studieplasser. I snitt er det 1,5 primærsøker til hver studieplass. Med en viss grad av overraskelse opplevde man i år en stor økning i søkerinteressen til skogbruksutdanningene. Økningen i søkerinteresse sammenlignet med 2006 utgjorde hele 222 % (+ 20 primærsøkere). Sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB) er HH eneste tilbyder av skogbruksstudier i landet. HH rekrutterer flere primærsøkere til skogutdanningene enn UMB i år (UMB tilbyr BA i skogfag og hadde 11 søkere til studiet, mot 6 søkere i 2006). De siste årene har studenter ved BA i skogbruk (på Evenstad) hatt tilbud om fast jobb i arbeidslivet før de har vært ferdig med sin grad. Mulig dette etter hvert er blitt kjent i markedet og at noe av den økte søkerinteressen henger sammen med dette. 19

20 BA i utmark og årsstudiet i jakt har i år en forholdsvis stor nedgang i søkerinteressen. Søkerinteresse til skogbruk og utmark, siste 5 år (primærsøkere pr april); BA i utmark Årsstudium i utmark Sum utmark BA i skogbruk Årsstudium i skogbruk Sum skogbruk Primærsøkere Sum utmark Sum skogbruk ÅR Møttallene pr 1/10 viser at SUE mangler 13 studenter for å fylle studiene som inngår i NOM-opptaket. BA i utmarksturisme er det studiet som har størst underdekning i år. Resultatet av lokalt opptak er noe misvisende når det gjelder SUE. I forbindelse med studieprogramsaken for 2007/2008 avsatte avdelingen grunnet misforståelser en feilaktig stor dimensjonering (antall studieplasser) for opptaket. Av de vedlagte tabelloppsettene ser man at avdelingen mangler til sammen 21,8 studenter for å fylle studieplassene for studier i det lokale opptaket (til sammen gir dette en total underdekning på 34.8 studenter når nasjonalt- og lokalt opptak sees under ett). Resultatstatistikker for opptaket lages med utgangspunkt i de vedtak som er fattet i studieprogramsaken hvert år (som måling av antall møtte studenter pr 1/10 og det antall studieplasser det i styresaken er vedtatt avsatt til opptaket). Dimensjoneringen for det lokale opptaket ved SUE er benyttet i statistikker, selv om antall studieplasser er satt feilaktig høgt. I tillegg til dette har avdelingen to studier hvor opptaket ikke er gjennomført ennå: Nordic Forestry and Wildlife Management og Practice in Applied 20

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 2/2011 (1.2.2011) 1 v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning I dette

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelsen 2013

Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Hedmark Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens studenter tatt opp i februar 2013 2. utgave, 16.4.3013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Søkertall

Søkertall Søkertall 2016 25.05.16 Medisinstudiet Studieplasser Søkere totalt studieplass NTNU 135 2486 (2303) 802 (727) 5,94 (6,06) UiB 165 2699 (2674) 676 (636) 4,10 (3,98) UiO (høst) 110 2658 (2414) 964 (856)

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer