Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7"

Transkript

1 OPPTAKSRAPPORT 2007

2 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens lokale opptak (LOK) 21 Resultat av opptak Rekruttering, fylkesnivå 25 Konkurransekraft i innlandet (HH, HIG, HIL) 27 Restetorg 28 Restetorg - tilbud og møtt, fordelt på studium 29 Vedlegg: søkertall (pr. april) nasjonalt opptak vedl. 1 søkertall (pr. mars/april) lokalt opptak vedl. 2 resultat nasjonalt opptak vedl. 3 resultat lokalt opptak vedl. 4 endring i antall primærsøkere, alle høgskoler og universitet vedl. 5 antall søkere, alle høgskoler og universitet (rangering av institusjonene) vedl. 6 fylkesstatistikk antall søkere fra hvert fylke vedl. 7 fylkesstatistikk søknadsfordeling (fra hjemstedsfylke til studiestedsfylke) vedl. 8 aldersstatistikk vedl. 9 2

3 Nasjonalt opptak (NOM) Samordna opptak (SO) ble opprettet av Utdannings- og forskingsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) for å koordinere opptaket til grunnutdanninger ved universitetene, vitenskaplige høgskoler og statlige og private høgskoler. 46 institusjoner/læresteder deltar i det nasjonale samordnede opptaket. Tallet er forholdsvis stabilt, men de siste årene har noen private institusjoner kommet til SO registrerer alle søknader 1 til høgre utdanning, og fordeler saksbehandleransvar til alle institusjoner som det søkes opptak til. Den enkelte institusjon tildeles saksbehandlingsansvar for ett visst antall søkere, avhengig av institusjonens størrelse. Saksbehandlingen foregår på tvers av institusjonene, slik at man saksbehandler for hverandre (saksbehandlende institusjon saksbehandler alle søkerens søknadsalternativer, uavhengig av studietype og eier av det/de søkte studier). Alle saksbehandlingsdata fra lærestedene (v/opptakskontoret) sendes SO (i filformat i henhold til fastsatt nasjonal tidsplan). Det gjennomføres nasjonale opptak (hovedopptak, ventelisteopptak, div etterfyllingsopptak, div restetorgopptak) hvor alle institusjoner er pålagt en stram tidsplan, med etappe-frister fra mars til medio september. I opptaksperioden er det gjennomført 18 nasjonale opptak (i perioden primo mai medio september). All kommunikasjon mellom lærerstedene og SO foregår ved hjelp av filutvekslinger, vev-tjenester og e-post. SO har i tillegg til administrasjons- og koordineringsansvar også ansvar for utgivelse av Søkerhandboka (målgruppe: søkere) og saksbehandlingshåndbok (målgruppe: saksbehandlere ved høgskoler/universitet) og delegert ansvar for saksbehandling av utenlandske søkere. Lokalt opptak (LOK) Opptak til alle måltallsstudier som tilbys, og som ikke inngår i NOM-opptaket, gjennomføres i lokalt opptak. HH gjennomfører lokalt opptak til: - videreutdanninger (inkl masterutdanninger) og påbyggingsstudier - praktisk-pedagogisk utdanning - de grunnutdanninger som det vedtas at skal gjennomføres i LOK (etter vedtak i studieprogramsaken hvert år) - beredskapsstudier som igangsettes som følge av lave søkertall i NOM-opptaket - 2.år i en del BA-studier (idrettsutd., språk-/kulturfag, globalisering og utvikl) I 2007 er det gjennomført opptak til 59 studietilbud i lokalt opptak. I lokale opptak gjennomføres opptaket i sin helhet av Opptakskontoret ved HH (alt fra databaseoppbygging, utarbeidelse av brevmaler, registrering, saksbehandling, tekniske kjøringer av opptak, utsending av brev, svarregistrering etc.) Mulighet for å søke studieplass via Internett til studier i det lokale opptaket er innført fra og med Av den totale søkermassen har 57 % benyttet nettsøknadtjenesten. 1 i 2007 har 98,0 prosent av alle søkere søkt via Internett (www.samordnaopptak.no) 3

4 RAPPORT FOR NASJONALT OG LOKALT OPPTAK 2007 Kilde for tallmateriale knyttet til nasjonalt opptak: Samordna Opptak Søkertall nasjonalt (NOM) I alt har personer søkt opptak til høgere (grunn)utdanning i (innen ordinær søknadsfrist). Dette er en liten nedgang sammenlignet med Totalt er det i tillegg registrert 6735 (6950 i 2006) søknadsprioriteter på Restetorget (en søker kan ha flere søknadsalternativer/studieønsker). Nedgangen fra 2006 til 2007 er mindre enn det foregående året. Samtidig vet vi at alderskullene vil vokse de neste årene. Sannsynligvis er det gode arbeidsmarkedet forklaringen på at man nasjonalt fremdeles har en liten nedgang i søkertallet. Nedgangen i søkningen er mindre for kvinner (0.2 %) enn for menn (2.5 %). Av de søkerne er kvinner og menn. Tall fra SSB: Framskrevet folkemengde per 01.01, etter kjønn, alder, tid og statistikkvariabel kjønn alder middels nasjonal vekst middels middels middels middels middels nasjonal nasjonal nasjonal nasjonal nasjonal vekst vekst vekst vekst vekst Menn 19 år år år Kvinner 19 år år år Aldersfordeling for årets søkere finnes i vedlegg 9. Av årets søkere har (4 381 i 2006) søkt opptak på grunnlag av realkompetanse. Dette er en nedgang fra i fjor på litt over 7 prosent (nedgangen fra 2005 til 2006 var på drøyt 8 prosent). Andelen realkompetansesøkere er nasjonalt jevnt synkende år for år. De mest søkte studiene blant realkompetansesøkere er som tidligere sykepleier, vernepleier, sosionom og førskolelærer. Ordningen med realkompetanse som grunnlag for opptak til høgre utdanning ble innført i Søkertallene i slutten av april viste at utdanningsområdet faglærerutdanning og 5- årige integrerte lærerutdanninger har størst fremgang i søkerinteresse (primærsøkere) med 48, 3 %. Mye av økningen skyldes nye studier innenfor utdanningsområdet. Førskolelærerutdanning har en framgang på 6.8 %, mens det er en tilbakegang i søkerinteressen til allmennlærerutdanning på hele 17.1 % 2 I sluttstatistikker som leveres av Samordna opptak ved årsskiftet, vil også tall for BI være inkludert. 4

5 sammenlignet med tilsvarende tall for Andre utdanningsområder med framgang er ernæringsfag, ingeniør- og maritim utdanning, økonomiske og administrative studier, veterinær, farmasi, samfunnsfag, idrett og realfag. Audiograf, Radiograf, sykepleierutdanning, sosionom og vernepleierutdanning har en tilbakegang i søkerinteressen sammenlignet med forrige år. Størst nedgang i antall førsteprioritetssøkere har man totalt sett innen ulike helsefag, sammen med nedgangen i interessen for allmennlærerutdanning. Blant lærestedene med størst framgang finner vi Norges idrettshøgskole (24 %) Høgskolen i Gjøvik (20 %) Norges Handelshøyskole (19 %) Høgskolen i Telemark (18 %) Blant universitetene har Universitetet i Tromsø (0.6 %) og NTNU (2 %) en liten framgang, mens Universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen alle har en tilbakegang på mellom 2 og 3 prosent. HH hadde en fremgang i søkerinteressen på nesten 5 % sammenlignet med Høgskolen i Gjøvik hadde som nevnt en stor framgang, mens Høgskolen i Lillehammer hadde en tilbakegang på vel 4 %. Høgskolen i Finnmark (23 %), Høgskolen i Harstad (18 %), Høgskolen i Nesna (14 %) og Høgskolen i Akershus (14 %) har størst tilbakegang. Se oversikt i vedlegg 5 for mer informasjon. Totalt konkurrerte søkere om studieplass i årets hovedopptak (kun kvalifiserte søkere konkurrerer om studieplass), dette er omtrent som i fjor. Differansen mellom totalt antall søkere og antall som deltok i hovedopptaket er Differansen skyldes at en del personer (15 728) ikke fullførte søknadsprosessen (sendte ikke inn vitnemål/attester etc) og en del søkere er ikke kvalifisert for opptak (7 407). Antall søkere GSK REA Mangler dok Antall reelle søkere (søkere som fullfører søknadsprosessen) GSK= generell studiekompetanse REA= realkompetanse

6 Hva som er grunnen til at søkere ikke har fullført søknadsprosessen (ikke sendt inn dokumentasjon) vites ikke. Sannsynligvis fører det at det er så enkelt å søke om studieplass (internettsøking) til at mange søker opptak mer eller mindre uoverveid. Totalt var det disponible studieplasser nasjonalt ( i 2006, i 2005 og i 2004), fordelt på ulike studier. I hovedopptaket 20. juli fikk 88 % (58 906) av de kvalifiserte søkerne tilbud om studieplass. 2 av 3 (vel ) fikk tilbud på sitt høyeste prioriterte studieønske kvalifiserte søkere sto uten studieplass etter årets hovedopptak (dette er om lag færre enn i fjor). Søkere uten studietilbud hadde ved åpningen av Restetorget (20 juli) mulighet til å velge blant ca 460 studier. Søkere uten tilbud kan også velge å stå på venteliste søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket fikk tilbud i første suppleringsopptak, mens 715 personer rykket opp på et høgere prioritert studieønske. Totalt fikk ca søkere tilbud i første suppleringsopptak 29. juli (inkluderer første ventelisteopptak og første restetorgopptak). Etter gjennomføring av dette har til sammen 91 % av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass. I perioden etter første suppleringsopptak frem til 6. september er det nasjonalt gjennomført 15 opptak (etterfyllings- og restetorgopptak) Ved avslutning av årets NOM-opptak viser sluttstatistikk at: søkere er registrert møtt ved landets høgskoler og universitet av disse fikk tilbud i hovedopptaket fikk tilbud i ventelisteopptak fikk tilbud i etterfyllings- og restetorgopptak. Antall møtte studenter (pr 1/10) sett i forhold til antall studieplasser viser at det på landsbasis er studieplasser som ikke er fylt. 6

7 Høgskolen i Hedmark søkertall (Nasjonalt opptak, pr april) HH har en gledelig økning i søkerinteressen på 4,6 prosent. Nasjonalt er nedgangen på 1,2 % i år. I fjor viste tallene en nedgang på nesten 2,5 prosent for høgskolens vedkommende, mens den nasjonale nedgangen da var på ca 2.7 prosent. Høgskolens økning i søkerinteressen viser en styrking av vår markedsposisjon. Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag, Agder og Telemark som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. Vedlegg 6 viser en rangert oppstilling med grunnlag i hvor mange primærsøkere institusjonene som deltar i det samordnede opptaket har i Endring i søkertall på avdelingsnivå: Økning/nedgang LUNA (+ 12,4 %) HI (- 6,8 %) ØSIR (+ 5,3 %) SUE (- 2,5 %) HH TOTALT (+ 4,6 %) Tabellen viser at HHs økning i årets søkertall skyldes økt interesse for studier ved LUNA og ØSIR, mens det er en tilbakegang i interessen for studier som tilbys ved HI og SUE. Søkerinteresse for de enkelte NOM-studier finnes i vedlegg 1. Utvikling i antall primærsøkere ved HH, siste 10 år: Primærsøkere Primærsøkere - HH

8 Tabellen nedenfor viser utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (dimensjonering for opptaket). Som vi ser av tabellen hadde HH flere studieplasser å fylle i opptaket i år enn i fjor. Ved å dele antall 1. prioritetssøkere med antall studieplasser fremkommer hvor mange søkere det i gjennomsnitt er til hver studieplass. Hvor mange studieplasser som tilbys i opptaket vedtas hvert år i styresaken om studieprogrammet. HH har i snitt 1,44 søkere pr studieplass i år, mens det i fjor var 1,49 søkere til hver plass. Dette skyldes at HH tilbyr 94 flere plasser i NOM-opptaket i år enn i fjor. Økningen i søkertallene er ikke stor nok til at antall søkere til hver studieplass øker. Antall søkere pr studieplass, siste syv år: Antall 1.prio søkere Antall studieplasser Søkere pr studieplass , , , , , , ,16 Trukkede studier i 2007 I etterkant av at årets søkertall forelå i slutten av april ble det besluttet å trekke følgende studier fra det nasjonale opptaket som følge av lave søkertall: - BA i informatikk (ØSIR) 3 - Årsstudium i statsvitenskap (ØSIR) 4 - BA i realfag (LUNA) - Årsstudium i natur- og kunnskapsturisme, Hamar (LUNA) 5 - Årsstudium i menneskets biologi (HI) 6-5-årig lærerutdanning med mastergrad måtte trekkes fra opptaket grunnet manglende godkjenning (dep./nokut) - I det lokale opptaket ble påbyggingsstudiet i ADB trukket grunnet lave søkertall 45 studieplasser ble overført til det lokale opptaket som følge av trukkede NOMstudier. Reelt antall studieplasser som skulle fylles i det nasjonale opptaket ble redusert med 45 (til 1238) i forkant av hovedopptaket 20. juli. 3 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i bedriftsøkonomi (fjernundervisning) 4 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i bedriftsøkonomi (fjernundervisning) 5 Studieplassene ble overført til lokalt opptak: årsstudium i Natur- og kunnskapsturisme med studiested Rena 6 5 studieplasser ble overført til lokalt opptak for en økning ved videreutdanning i psykisk helsearbeid 8

9 HH hadde totalt 61 studietilbud (før trekking) med i årets nasjonale opptak (55 i 2006 og 2005, 54 i 2004, 47 i 2003), av disse hadde 34 studier flere primærsøkere enn studieplasser. Størst økning i søkerinteressen sammenlignet med i fjor hadde: - nettbasert førskolelærerutdanning (+71 primærsøkere) - ordinær førskolelærer-utdanning (+ 18 primærsøkere), - BA i skogbruk (+ 12 primærsøkere) - BA i organisasjon & ledelsesfag (+ 11 primærsøkere) - BA i digital medieproduksjon (+ 11 primærsøkere) Størst nedgang i søkerinteressen sammenlignet med i fjor hadde: - BA i utmarksforvaltning, Evenstad (- 22 primærsøkere) - Allmennlærerutdanning, Hamar (- 21 primærsøkere) - Sykepleierutdanning, Kongsvinger (- 19 primærsøkere) - Årsstudium i idrett, Elverum (- 18 primærsøkere) - Årsstudium i sosialpedagogikk, Elverum (- 18 primærsøkere) - Årsstudium i bedriftsøkonomi, Rena (- 15 primærsøkere) - Årsstudium i friluftsliv, Elverum (- 14 primærsøkere) Nye studier i 2007 rekruttering HH tilbød følgende nye studier i NOM-opptaket i år: Studium Primærsøkere Studie plasser Søkere pr studieplass Årsstudium i informasjon og ,9 samfunnskontakt (ØSIR) BA i realfag (LUNA) ,25 BA i ADB m/vekt på portaldesign (ØSIR) ,7 BA med hovedvekt på musikk (LUNA) ,2 Årsstudium i mat og helse (HI) ,9 Årsstudium i menneskets biologi (HI) ,05 BA i oppvekst, skapende aktiviteter og helse (HI) ,95 Totalt sett rekrutterer ikke de nye studiene tilfredsstillende. Kun to av studiene hadde flere primærsøkere enn studieplasser. Av de nye studiene ble BA i realfag og Årsstudium i menneskets biologi ikke igangsatt grunnet lav søkerinteresse. Disse vil heller ikke bli igangsatt studieåret 2008/2009. Realkompetanse Totalt søkte 196 personer med realkompetanse studier ved HH som sitt primærønske. HH har i 2007 flest primærsøkere som har søkt på grunnlag av realkompetanse til sykepleierutdanning og førskolelærerutdanning. 9

10 Utvikling i søkertall for realkompetansesøkere ved HH (primærsøkere): 2007: : : : : : : 294 (første år med realkompetansesøkere i opptaket) Kommentarer til den enkelte avdeling LUNA Søkertallene i det nasjonale opptaket viser at LUNA har en økning på 12,4 prosent (100 primærsøkere) sammenlignet med tall for Dette gir en overdekning på 403 primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (1,8 primærsøkere pr studieplass) I all hovedsak skyldes LUNAs oppgang økningen i søkerinteressen til førskolelærerutdanning. Søkertallet til allmennlærerutdanning går ned. Det kan være grunn til å tro at noe av denne dreiningen skyldes karakterkravet som gjelder ved opptak til allmennlærerutdanning 7. Søkingen til øvrige studier ved avdelingen er forholdsvis stabil. Det nye studiet BA i realfag hadde dessverre ikke mer enn 5 primærsøkere, og ble av den grunn trukket i etterkant av at søkertallene forelå. BA med hovedvekt på musikk som også er nytt studietilbud i år rekrutterte tilfredsstillende. 5-årig lærerutdanning med mastergrad i kultur og språk var planlagt igangsatt høsten 2007, men måtte trekkes fra opptaket grunnet manglende godkjenning på departementsnivå. BA i bioteknologi har en svak oppgang i søkerinteressen. Studiet hadde 11 primærsøkere i år, mens det i fjor var 9. Totalt har 13 personer møtt ved studiet pr 1/10. Studiet er ikke fylt (7 ledige studieplasser). Fra og med opptak 2005 er det innført spesielle fagkrav ved opptak. Søkerne må ha matematikk på 2. klasse-nivå i vg.skole og matematikk el annet realfag (kjemi, fysikk, biologi) på 3.klasse-nivå for å dekke opptakskravet til studiet. Det forholdsvis tunge fagkravet og lav interesse for å velge realfag i videregående opplæring har medført vansker med å få nok søkere til studiet. Antall møtt v/ BA i bioteknologi (pr 1/10) BA i bioteknologi ansees å være et viktig rekrutteringsgrunnlag til høgskolens master i næringsrettet bioteknologi. 10 av de 19 søkerne til masterstudiet i år, er tidligere 7 krav om karakteren 3 eller bedre i norsk og i matematikk, samt krav om minst 35 skolepoeng som snitt av karakterer på vitnemålet (innført fra og med opptak til studieåret 2005/2006) 10

11 HH-studenter ved bachelorstudiet i bioteknologi. Totalt har 7 studenter møtt ved masterstudiet pr 1. oktober, 4 av disse er tidligere HH-studenter (de øvrige har sin utdanningsbakgrunn fra UIO, UMB (Ås) og Ukraina). Interessen for de studier som tilbys i lokalt opptak er generelt god. Studieplassene i det lokale opptaket fylles. Ex.phil og Ex.fac som ble tilbudt for første gang i år har tilfredsstillende interesse. Årsstudiet i norsk språk og kultur for utenlandske studenter er endret fra å være et tilbud kun for utvekslingsstudenter til å være tilgjengelig for alle interesserte, noe som har ført til en stor økning i søkertallet. Søkningen til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPu) holder seg stabil. Mer informasjon finnes i vedlegg nr 2 og 4 Resultatet av opptaket (møttall pr 1/10) viser at avdelingen fyller de avsatte studieplassene med en overdekning på 23 studenter (nasjonalt- og lokalt opptak samlet). Nedenfor følger kommentarer til førskole- og allmennlærerutdanning. Disse er kommentert spesielt fordi dette er store profesjonsutdanninger og fordi det her er nasjonale tall for nasjonal fremgang/tilbakegang etc tilgjengelig. For øvrig vises det til vedlegg 1 og 3 for mer informasjon om studier på avdelingsnivå. Tabelloppsettene er gruppert på fagområder og tallmateriale for 2006 er inkludert i vedlegg 1, slik at endring i søkertall fremkommer. Førskolelærerutdanning Førskolelærerutdanning tilbys ved 18 institusjoner i Norge (totalt 41 ulike tilbud). Av det totale antall søkere utgjør kvinneandelen hele 85.4 %. Nasjonalt er det en økning i søkerinteressen til førskolelærerutdanning på 6,8 % i år. HHs økning er på hele 38 % (ordinær + nettbasert). HH har landets tredje beste søking til førskolelærerutdanning (324 primærsøkere) blant institusjonene som tilbyr slik utdanning. Høgskolen i Oslo (629 primærsøkere) og Dronning Mauds Minne Høgskolen i Trondheim (375 primærsøkere) er de eneste som har høyere søkertall. Høgskolen i Bergen følger etter HH (med 316 primærsøkere). Spesielt er det stor interesse for det nettbaserte førskolelærerstudiet ved LUNA, med nesten dobbelt så mange søkere som til den ordinære førskolelærerutdanningen (campus). HH/LUNA rekrutterer sine primærsøkere til førskolelærerutdanning slik: - ordinær førskole: 47 % fra Hedmark, 40 % fra Oppland, 13 % fra andre fylker - nettbasert førskole: 24 % fra Hedmark, 20 % fra Oppland, 56 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 32 % fra Hedmark, 27 % fra Oppland og 41 % rekrutteres fra andre fylker 11

12 Søkerutvikling siste 6 år (primærsøkere): Ord. førskole Nettbasert førskole Totalt primærsøkere Ord. førskole Nettbasert førskole Totalt år For å kompensere for problemer med å fylle studieplassene ved allmennlærerutdanning ble det i løpet av sommeren bestemt å øke opptaket til førskolelærerutdanningen. Totalt ble det gitt tilbud til 217 søkere, hvorav 157 takket ja til studieplass. Møttallene pr 1/10 viser at avdelingen har 141 nye førskolelærerstudenter, til opprinnelig 95 studieplasser. For å få tilbud om studieplass ved nettbasert førskolelærerutdanning i hovedopptaket 20. juli, måtte man ha en poengsum på minimum 50,0 (noe som er en forholdsvis høg poengsum). Etter gjennomført hovedopptak sto nesten 100 søkere på venteliste. Ved den ordinære førskolelærerutdanningen var poengsummen for å få tilbud om studieplass i hovedopptaket minimum 38,3. Ca 70 søkere sto på venteliste etter gjennomført hovedopptak ved dette studiet. Allmennlærerutdanning Nasjonalt oppleves en stor nedgang i interessen for allmennlærerutdanning. Søkertallene viser en tilbakegang på 17 % på landsbasis sammenlignet med Høgskolen/LUNA har en tilbakegang på totalt 5,3 %. Tilbakegangen knytter seg til campus-tilbudet. Det nettbaserte tilbudet har en økning i søkertallet. Totalt er det 41 ulike tilbud innen allmennlærerutdanning i 2007, fordelt på 20 institusjoner. Kvinneandelen utgjør nesten 70 % av det totale antallet søkere. 12

13 HH har landets sjette beste søking til allmennlærerutdanning med 198 primærsøkere. Kun institusjoner i de store byene har flere søkere enn høgskolen. Høgskolen i Oslo (478 primærsøkere), Høgskolen i Bergen (402), Høgskolen i Sør-Trøndelag (377), Høgskolen i Agder (219) og Universitetet i Stavanger (217). Høgskolen i Oslo opplever en tilbakegang i sine søkertall på 24 %, Universitetet i Stavanger har en nedgang på 22 %, høgskolene i Bergen og i Sør-Trøndelag har begge en nedgang på 20 %, mens Høgskolen i Agder går ned 9 %. HH/LUNA rekrutterer sine primærsøkere til allmennlærerutdanning slik: - ordinær allmennl.utd: 47 % fra Hedmark, 32 % fra Oppland, 21 % fra andre fylker - nettbasert allm.l.utd: 16 % fra Hedmark, 36 % fra Oppland, 48 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 33 % fra Hedmark, 34 % fra Oppland og 34 % rekrutteres fra andre fylker. Søkertall siste seks år ved HH: Allmennl., Hamar Allmennl., Elverum Allmennl. m/uteskole, Elv Allmennl., nettbasert Allmennl., Roa Allmennl., Kongsv Allmennl. m/musikk, Hamar Allmennl. m/ikt, Hamar Allmennl., Leira Allmennl., Otta Allmennl., Tynset SUM ALLMENNL

14 utvikling i søkerinteresse allmennl.utd primærsøkere år Både den ordinære allmennlærerutdanningen og det nettbaserte tilbudet hadde flere primærsøkere enn studieplasser. I overkant av 40 % av den totale søkermassen er ikke kvalifisert for opptak til studiet (enten grunnet at opptakskravet, herunder karakterkravet, ikke er dekket eller at søknadsprosessen ikke er fullført). Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til 148 søkere (111 av disse er primærsøkere), hvorav 116 (90 primærsøkere) takket ja til studieplass. Møttall pr 1. oktober viser 103 nye studenter ved studiet (79 av disse hadde studiet som primærønske), fordelt med 65 på campusstudiet og 38 ved det nettbaserte studiet. Samlet mangler 27 studenter for å fylle de avsatte studieplassene Studium St.pl Primærsøkere Ant. tilbud totalt Ant ja-svar Møtt pr 1. okt Allmennl., Hamar Allmennl., nettbasert SUM ALLMENNL HI HI opplever i år en nedgang i søkertallet (antall primærsøkere) på 6,8 % sammenlignet med 2006 for studier i det nasjonale opptaket, dette utgjør en reduksjon i antall personer på 34. Avdelingen har i år kun 50 flere primærsøkere enn studieplasser i opptaket (overdekning). I snitt er det 1,1 primærsøker til hver studieplass. I all hovedsak skyldes HI sin nedgang lavere interesse for idrettsutdanningene (nedgang på 21,5 % sammenlignet med i fjor). Alle idrettstilbudene har en nedgang med unntak av Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. På landsbasis er det 14

15 en økning i interessen for idrettsstudier på 2,3 %. En tilbakegang i interessen for idrettsutdanningene ved vår høgskole og en samtidig fremgang nasjonalt, betyr at høgskolen taper i konkurransen med andre tilbydere av slike studier (tap av markedsandeler). Det er også en forholdsvis stor nedgang i søkertallet til sykepleierutdanning i Kongsvinger, mens interessen for sykepleierutdanningen på Elverum har en liten økning. Nasjonalt er det også en tilbakegang i søkerinteresse til sykepleie. De nye studiene ved avdelingen har ikke rekruttert som forventet. Som tabellen nedenfor viser er studieplassene ved de nye studiene ikke fylt. Studieplasser Primærsøkere Møtt 1/10 Årsstudium i mat og helse Årsstudium i menneskets biologi BA i oppvekst, skapende aktiviteter og helse Videreutdanning i utepedagogikk SUM, nye studier HI Årsstudiet i menneskets biologi ble trukket fra opptaket i etterkant av at søkertallene forelå. Det er normalt at det kan ta noe tid før nye studier blir kjent i markedet. De nye studiene vil derfor også tilbys i 2008 (med unntak av menneskets biologi). Interessen for de studier som tilbys i lokalt opptak er litt varierende. Spesielt er det stor interesse for videreutdanning i anestesi-, intensiv-, opersjon- og kreftsykepleie. Årsstudiet i utepedagogikk fikk langt færre søkere enn antatt. Resultatet av det lokale opptaket for avdelingen viser at studieplassene ikke fylles, i hovedsak skyldes dette at Master i psykisk helsearbeid og årsstudiet i utepedagogikk har en del ledige studieplasser etter endt opptak. For mer informasjon om lokalt opptak: se vedlegg 2 og 4. Møttallene pr 1/10 viser at avdelingen mangler 61,5 studenter for å fylle studieplassene som er avsatt til opptaket i 2007 (nasjonalt- og lokalt opptak sett under ett). Sykepleierutdanning Som nevnt opplever HH/HI en tilbakegang i interessen for sykepleierutdanning. Totalt er nedgangen på 5,4 prosent. Også på landsbasis er det en tilbakegang i søkerinteressen (- 4,2 %). I fjor var nedgangen for HHs vedkommende på 16 % (2006-tall sammenlignet med 2005) mens nedgangen nasjonalt da var på 8 %. Dersom man rangerer de 27 institusjonene som tilbyr sykepleierutdanning (40 utdanningstilbud, hvorav 11 er sykepleierutdanning som deltidsstudium), kommer HH på 14. plass målt mot antall søkere (med 247 primærsøkere). Høgskolen i Oslo har klart flest primærsøkere (1025), etterfulgt av Høgskolen i Sør- Trøndelag (786), Høgskole i Bergen (524), Universitetet i Stavanger (454), Høgskolen i Agder (413) Høgskolen i Telemark (326), Høgskolen i Østfold (309). 15

16 Høgskolen i Gjøvik har 346 primærsøkere til sine sykepleierstudier (heltid og deltid på Gjøvik, desentralisert i Gudbrandsdalen, Hadeland og Valdres) Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag opplever en økning i søkerinteressen til sykepleierutdanning, mens Bergen og Stavanger har en liten nedgang (mindre enn landsgjennomsnittet). Den nasjonale nedgangen rammer altså først og fremst høgskolene i distriktene. Av det totale antall søkere til sykepleierutdanning utgjør kvinneandelen 87 %. Samlet har HH 247 primærsøkere til 193 studieplasser. Studiet har flere primærsøkere enn antall studieplasser til begge utdanningstilbudene. Til sykepleierutd. på Kongsvinger er det 1,3 (1,78 i fjor) søkere til hver studieplass, mens det i Elverum er 1,27 søkere pr studieplass HH/HI rekrutterer sine primærsøkere til sykepleierutdanning slik: - Elverum: 78 % fra Hedmark, 6 % fra Oppland, 16 % fra andre fylker - Kongsvinger: 72 % fra Hedmark, ingen fra Oppland, 28 % fra andre fylker Slår man sammen de to tilbudene ser prosentfordelingen slik ut: 77 % fra Hedmark, 4 % fra Oppland og 19 % rekrutteres fra andre fylker. Søkerinteresse siste 6 år: sykepleierutd., Elverum sykepleierutd., Kongsvinger sykepleierutd., Tynset Totalt primærsøkere sykepleierutd., Elverum sykepleierutd., Kongsvinger år 16

17 Det ble i år nødvendig å annonsere sykepleierutdanningen på Elverum på Restetorget på tampen av opptaksperioden. Møttallene pr 1. oktober viser likevel at studieplassene ved sykepleierutdanningene ikke er fylt. Totalt mangler 5 studenter. Det er for så vidt en ny situasjon at vi har problemer med å fylle studieplassene ved sykepleierutdanningen. Det blir spennende å se om nedgangen i søkerinteressen til sykepleierutdanning fortsetter i ØSIR ØSIR har i år en liten økning i søkertallene i det nasjonale opptaket (+ 5.3 % / + 18 primærsøkere). I gjennomsnitt er det 1,3 søkere til hver studieplass ved avdelingen (1,1 i fjor) I all hovedsak skyldes ØSIR sin oppgang i det nasjonale opptaket en økt interesse for mediefagene og organisasjon- og ledelsesfagene. Studier innen organisasjon og ledelse som tilbys i lokalt opptak rekrutterer svært godt, sammen med servicestudiene og bedriftsøkonomi som fjernundervisningstilbud. Resultatet av det lokale opptaket (møttall pr 1/10) viser at hele studenter har møtt til de 150 avsatte studieplassene, dette gir en overdekning på 72,5 studenter. Resultatet av det nasjonale opptaket gir en underdekning på 35 studenter. Dette viser at avdelingen er helt avhengig av LOK-opptaket for å fylle studieplassene. Totalt har avdelingen fylt studieplassene med 37.5 flere studenter enn dimensjoneringen for opptak 2007 (nasjonalt- og lokalt opptak). Økonomi og administrasjon Studier innen økonomi og administrasjon tilbys i ulike varianter ved ulike høgskoler. Det er nasjonalt store variasjoner i søkingen avhengig av institusjon, men totalt har studier innen økonomi og administrasjon de siste årene hatt et oppsving. Nasjonalt er det i år en økning på 8,4 %. I fjor viste tilsvarende tall en økning på 7,5 %. Øk/adm-studiene ved ØSIR har uendrede søkertall sammenlignet med Norges handelshøgskole har med 2033 primærsøkere til øk/adm (mastergrad med mulighet for å avslutte etter 3 år) flest søkere, etterfulgt av Høgskolen i Oslo (790 søkere), Høgskolen i Sør-Trøndelag (749), Høgskolen i Bergen (385) og Høgskolen i Agder (374). HH har som tabellen nedenfor viser, 71 primærsøkere til øk/adm-studier. Høgskolen i Lillehammer har 136 primærsøkere til sine to øk/adm-tilbud Kommunaløkonomi, bac Revisjon, bac Markedsføring og internasj., bac Øk/adm, bac Øk/adm m/ikt, bac Øk/adm, 2-årig Sum øk/adm

18 utvikling i søkerinteresse til øk/adm. ved HH, siste 6 år primærsøkere Sum øk/adm år Informatikk/IT Frem til 2003 tilbød høgskolen kun rene 2 og 3 årige informatikkutdanninger. Disse rekrutterte de siste årene svært dårlig. ØSIR planla igangsetting av BA i informatikk i år, men grunnet lav søkerinteresse ble studiet trukket fra opptaket. Avdelingens satsing på andre og mer tverrfaglige it-utdanninger må sies å være en riktig satsing. Det er en økt etterspørsel etter informatikkompetanse i arbeidslivet, og dette har nasjonalt gitt seg utslag i økt søking til IT-utdanninger. Bachelorene i spill- og medieprogrammering og informatikk fikk fra og med opptak 2005 krav om matematikk på vk1-nivå ved opptak. Dette medfører at en større andel av søkerne ikke kvalifiserer seg for opptak 8. De siste to årene har ØSIR organisert forkurs på sommeren, for personer som ikke dekker matematikkravet. Personer som ellers dekker opptakskravet til de to studiene vil etter fullføret og bestått forkurs i matematikk kunne søke opptak via Restetorget, og få tilbud om studieplass i august/september. 8 I 2004 var 61 % av primærsøkerne til BA i spill og medieprogrammering og 57 % av primærsøkerne til BA i informatikk kvalifisert for opptak. I 2005 (året hvor tilleggskrav om matematikkunskaper ble innført) var tilsvarende tall 37 % ved BA i spill og medieprogr. og 42 % ved BA i informatikk 18

19 2004 Primærsøkere 2005 Primærsøkere 2006 Primærsøkere 2007 Primærsøkere IT-studier v/øsir: BA - spill- og medieprogrammering BA informatikk BA ADB m/portaldesign Årsstudium i ADB BA - digital medieproduksjon SUM IT-utdanninger utvikling i søkerinteresse til IT-studier ved ØSIR, siste 4 år Primærsøkere År SUE SUE opplever en liten tilbakegang i antall primærsøkere i det nasjonale opptaket (- 3 primærsøkere). Avdelingen har 41 flere primærsøkere enn studieplasser. I snitt er det 1,5 primærsøker til hver studieplass. Med en viss grad av overraskelse opplevde man i år en stor økning i søkerinteressen til skogbruksutdanningene. Økningen i søkerinteresse sammenlignet med 2006 utgjorde hele 222 % (+ 20 primærsøkere). Sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB) er HH eneste tilbyder av skogbruksstudier i landet. HH rekrutterer flere primærsøkere til skogutdanningene enn UMB i år (UMB tilbyr BA i skogfag og hadde 11 søkere til studiet, mot 6 søkere i 2006). De siste årene har studenter ved BA i skogbruk (på Evenstad) hatt tilbud om fast jobb i arbeidslivet før de har vært ferdig med sin grad. Mulig dette etter hvert er blitt kjent i markedet og at noe av den økte søkerinteressen henger sammen med dette. 19

20 BA i utmark og årsstudiet i jakt har i år en forholdsvis stor nedgang i søkerinteressen. Søkerinteresse til skogbruk og utmark, siste 5 år (primærsøkere pr april); BA i utmark Årsstudium i utmark Sum utmark BA i skogbruk Årsstudium i skogbruk Sum skogbruk Primærsøkere Sum utmark Sum skogbruk ÅR Møttallene pr 1/10 viser at SUE mangler 13 studenter for å fylle studiene som inngår i NOM-opptaket. BA i utmarksturisme er det studiet som har størst underdekning i år. Resultatet av lokalt opptak er noe misvisende når det gjelder SUE. I forbindelse med studieprogramsaken for 2007/2008 avsatte avdelingen grunnet misforståelser en feilaktig stor dimensjonering (antall studieplasser) for opptaket. Av de vedlagte tabelloppsettene ser man at avdelingen mangler til sammen 21,8 studenter for å fylle studieplassene for studier i det lokale opptaket (til sammen gir dette en total underdekning på 34.8 studenter når nasjonalt- og lokalt opptak sees under ett). Resultatstatistikker for opptaket lages med utgangspunkt i de vedtak som er fattet i studieprogramsaken hvert år (som måling av antall møtte studenter pr 1/10 og det antall studieplasser det i styresaken er vedtatt avsatt til opptaket). Dimensjoneringen for det lokale opptaket ved SUE er benyttet i statistikker, selv om antall studieplasser er satt feilaktig høgt. I tillegg til dette har avdelingen to studier hvor opptaket ikke er gjennomført ennå: Nordic Forestry and Wildlife Management og Practice in Applied 20

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Ulik bakgrunn samme mulighet?

Ulik bakgrunn samme mulighet? Rapport 2004:11 Ulik bakgrunn samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generel t studiekompetente studenter Birgit Abelsen Siri Ulfsdatter Søreng Carola Kleemann Foto: Bjørnar Johansen Tittel

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer