Søkerstatistikk 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerstatistikk 2012"

Transkript

1 Søkerstatistikk

2 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som er med i det samordnede opptaket. For en oversikt over lærestedene, se side 26. Dataene er samlet inn fram til mars Samordning av opptaket til høyere grunnutdanning innenfor den nasjonale opptaksmodellen (NOM) omfattet i universitet, offentlige høgskoler, de fleste vitenskapelige høgskoler og mange private høgskoler. Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole og utdanning i Forsvaret er blant de offentlige høgskolene som ikke var med i det samordna opptaket. Disse er heller ikke representert i søkerstatistikken. Av de private høgskolene er BI den største som ikke er med. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte i august, og heter nå Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA. HiOA hadde sitt første felles opptak i det samordnede opptaket i. I denne rapporten presenterer vi en del hovedtrekk ved opptaket, og sammenligner med tidligere år der det er naturlig.

3 Sluttstatistikk for opptaket 3 Innhold Sluttstatistikk for opptaket Datagrunnlag for statistikken Nøkkeltall... 6 Tabell 1. Nøkkeltall for opptakene fordelt på prioritet... 8 Tabell 2 fordelt etter prioritet Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Kjønnsfordeling Tabell 3. Kjønnsfordeling Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder. Utdanningsområder/-typer Utdanningsområder/-typer Tabell 5. Endring i søking til utdanningsområder Tabell 6. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag Tabell 7. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene Tabell 8. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag Utdanningsområder/-typer og kjønn Tabell 9. Endring i søking til utdanningsområder fordelt på kjønn Tabell 10. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag fordelt på kjønn Tabell 11. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene fordelt på kjønn Tabell 12. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag fordelt på kjønn

4 4 5 Geografisk fordeling Hjemstedsfylke Tabell 13. Søkers hjemstedsfylke Tabell 14. møtt, fra fylke til lærested (Akershus - Oppland) Tabell 15. møtt, fra fylke til lærested (Oslo Østfold) Lærestedsfylke Tabell 16. Søking fordelt på lærestedsfylke Lærested Tabell 17. Antall søkere til hvert lærested Realkompetanse Realkompetanse: alder og kjønn Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Tabell 19. Realkompetanse: utdanningsområder Tabell 20. Realkompetanse: utdanningstyper innen helsefag Tabell 21. Realkompetanse: utdanningstyper innen lærerutdanningene Tabell 22. Realkompetanse: utdanningstyper innen teknologiske fag Læresteder i det samordna opptaket... 26

5 1 Datagrunnlag for statistikken 5 1 Datagrunnlag for statistikken Samordna opptak foretar selv all registrering av søkere i det samordnede opptaket og står for kjøringen av opptakene. Dette gir et statistisk grunnlag som gjør det mulig å følge hele opptaket, fra registreringen av søknadene, til etterfyllinger etter semesterstart og endelig møttregistrering ved lærestedene. Noen punkter er viktige for å tolke dataene: I statistikker basert på lærestedsfylke inngår noen institusjoner som har spredt undervisningen på flere fylker, men fylkestilhørighet bestemmes av den geografiske beliggenheten til lærestedets fellesadministrasjon. Unntak er blant annet Politihøgskolen, hvor hvert studium er knyttet til undervisningsfylket. En søkers hjemstedsfylke baserer seg på data fra det sentrale folkeregisteret. Der dette ikke finnes tar vi utgangspunkt i den adressen søker selv har oppgitt. For høyskoleingeniørutdanningene inngår ikke søkere som er tatt opp via 3- semesterordningen eller Y-veien, som er opptak utenom det samordna opptaket. Møtt-tall omfatter ikke de som har fått utsatt studiestart til Med «Kvalifiserte søkere» menes søkere som både har søkt og er kvalifisert til minst ett studium han/hun har søkt. Med menes det søknadsalternativet en søker har ført opp som førsteprioritet på søknaden. Med mindre annet er nevnt inkluderer tne i statistikkene også søkere til Restetorget.

6 Nøkkeltall 6 2 Nøkkeltall Tabell 1 gjengir hovedtne for opptaket, sammenlignet med tilsvarende tall for (Personer) Søknadsalternativer Søknadsalt. per person 5,21 5,23 5,22 5,42 5,42 5,40 Realkompetansesøkere Kvalifiserte søkere m/tilbud Utsendte tilbud Kvalifiserte søkere u/tilbud møtt Tabell 1. Nøkkeltall for opptakene Antall søkere I hadde Samordna opptak det høyeste antall søkere i historien, med en oppgang i antall søkere på 6,3 % fra til. Økningen i antall søkere vi har sett siden årtusenskiftet fortsetter Figur Datagrunnlaget er ikke det samme gjennom hele perioden. F.eks. var søkere til halvårsenheter i lærerutdanningen inkludert i årene og søkere til BI var inkludert Disse utgjorde hhv. ca og 3500 personer, der noen imidlertid også søkte andre

7 2 Nøkkeltall 7 studier i det samordnede opptaket i tillegg. Totalt sett er søkertoppen på midten av 1990-tt noe overdrevet i forhold til søkertne f.o.m Opp- og nedgang i søkertall skyldes flere faktorer: varierende ungdomskull, endring i studietilbøyelighet og situasjonen på arbeidsmarkedet kvalifisert Planlagte studieplasser møtt Realkompetanse Figur 2. Utvalgte nøkkeltall 2002 Andelen kvalifiserte søkere (personer som har søkt, sendt inn dokumentasjon og er kvalifisert til minst ett studium) holdt seg relativt stabilt i underkant av 75 % fram til De tre siste årene har den prosentvise andelen kvalifiserte søkere vært noe høyere på rundt 82 % både i 2010, og (82,5 % i 2010, 82,8 % i og 82,1 % i ). Hovedgrunnen til økningen er overgangen til automatisk bruk av elektroniske vitnemål fra den Nasjonale Vitnemålsbasen (NVB) i Andel søkere som er registrert som møtt til studiestart av det totale antall søkere har sunket noe fra 46,2 % i til 44,8 % i. Det samlede antt planlagte studieplasser i det samordnede opptaket har vært svakt stigende de siste årene; 2007: plasser, 2008: , 2009: , 2010: , : og : planlagte studieplasser. Utnyttelsen av studiekapasiteten ligger stabilt på et høyt nivå; søkere møtte til planlagte studieplasser i (102,3 %).

8 2 Nøkkeltall 8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt 1,0 0,5 0, Figur 3. Realkompetansesøkere, prosent av søkere i alt Antall søkere som blir behandlet på bakgrunn av realkompetanse har vært svakt synkende siden ordningen ble innført i De siste årene har imidlertid det prosentvise antt realkompetansesøkere stabilisert seg på ca. 2,5 % av det totale antt søkere. 2.2 fordelt på prioritet Tabell 2 viser hvordan søkernes studiealternativer fordeler seg på prioritet. I fikk 52,5 % av søkerne med tilbud om plass, tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. 68,4 % av de som møtte til studiestart møtte på sin førsteprioritet. Tilsvarende tall for var 50,7 % og 67,4 %. Prioritet Alle Tillegg Prosent ,1 15,6 13,7 11,6 9,7 8,0 6,7 13,7 3,1 Tilbud Prosent ,5 14,1 7,5 4,5 2,9 2,0 1,2 1,5 13,8 Møtt Prosent ,4 12,3 5,4 3,0 1,6 1,0 0,5 0,6 7,2 Tabell 2 fordelt etter prioritet I var det søknadsalternativer på Restetorget, mot i. Nedgangen kan skyldes at vi i annonserte restetorgplasser en dag tidligere enn i. Søkerne fikk dermed 1 Gjelder bl.a. nye søkere gjennom Restetorget. 2 Samsvarer ikke med tabell 1, fordi disse tne er summert på studiumnivå, ikke personnivå.

9 2 Nøkkeltall 9 en dag til å forberede søknaden sin på Restetorget, og kunne gjøre mer gjennomtenkte valg. Antall søkere møtt med studieplass via Restetorget sank også noe, fra i til i. 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får tilbud om studieplass I fikk av de kvalifiserte søkerne (88,5 %) ett eller flere tilbud på sine studieønsker. Til sammenligning fikk 88,2 % av de kvalifiserte søkerne minst ett tilbud i kvalifiserte søkere ble registrert uten noe tilbud om studieplass i, mot i. Dette inkluderer de som har trukket seg fra søkeprosessen etter at de ble kvalifisert for studiene de søkte. Antt søkere med en reell søknad, men som ikke fikk tilbud, er derfor lavere med henholdsvis i og i. med tilbud per opptak Hovedopptak Suppleringsopptak Etterfylling Restetorg Figur 3. Tilbud og møtt fordelt på opptakene Forklaring til tabell 3: Hovedopptaket er klart ca. 20. juli. I slutten av juli, etter at fristen for å svare på hovedopptaket har utløpt, foretas et såkalt suppleringsopptak. Det omfatter i hovedsak studier som har søkere på venteliste, og der nei-svar i hovedopptaket har frigjort nye studieplasser. Disse opptakene fortsetter gjennom august og et stykke ut i september, men med noen andre regler, under navnet "etterfyllingsopptak". Restetorgopptak foretas fra slutten av juli og et stykke ut i september. De omfatter studier som ikke har søkere på venteliste og der det er åpnet for at nye søkere kan melde seg.det ble sendt ut tilbud til søkere i hovedopptaket, mot i. Utenom hovedopptaket ble det i gitt tilbud i det nasjonale suppleringsopptaket og tilbud i etterfyllingsopptakene. Det ble gitt tilbud på Restetorget. Totalt ble det i gitt tilbud utenom hovedopptaket, mot i.

10 2 Nøkkeltall 10 Prosent tilbud gitt i hovedopptaket av tilbud gitt totalt 99,0 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0 85, Figur 4. Prosentandel tilbud gitt i hovedopptakene 2004 Prosentandelen søkere som får tilbud i hovedopptaket av det totale antall søkere med tilbud, har holdt seg stabilt på ca. 92 % de siste årene kvalifiserte søkere sto uten tilbud rett etter årets hovedopptak, mot i. 2.4 Antall søknadsalternativer/tilbud per søker Antall søknadsalternativer per person har ligget mellom 4,5 og 5,4 de siste 12 årene. I hadde hver søker i snitt 5,4 søknadsalternativer. Søknadsalternativer per søker 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Alternativer per søker Figur 5. Søknadsalternativ per søker 1999

11 3 Aldersfordeling Kjønnsfordeling I, som i, er prosentandelen kvinner som har søkt opptak 59,2. Andelen kvinner med tilbud om studieplass er 60,1 %, en liten nedgang fra 60,3 % i. Av kvalifiserte søkere uten tilbud om studieplass var kvinneandelen 57,5 % i, mot 58,1 % i. Kvinne Mann % kvinner Kvinne Mann % kvinner Antall søkere , ,2 Antall kvalifiserte søkere , ,1 Antall søkere med tilbud , ,4 Antall kvalifiserte søker uten tilbud , ,5 Antall søkere møtt , ,7 Tabell 3. Kjønnsfordeling 3 Aldersfordeling Figur 8 viser søkingen for ulike alderstrinn. Vi finner søkere i hele aldersspekteret, men tyngdepunktet av søkerne er mellom 19 og 24 år < >50 Figur 6. fordelt etter alder Fra 2000 til i dag har det vært en gradvis økning av andelen søkere i aldersgruppen år. Se figur 7 under.

12 3 Aldersfordeling Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder Tabell 4 viser søkere fordelt på alder. Videre finner man antall kvalifiserte søkere, antall søkere med tilbud og antall møtte søkere. Alder kvalifisert tilbud møtt Prosent av søkere i alderstrinnet Prosent tilbud av søkere Prosent tilbud av kvalifiserte Prosent møtt av tilbud < ,2 0,1 90,7 45, ,5 14,1 91,3 55, ,1 14,8 91,4 66, ,5 10,7 89,4 65, ,1 7,5 85,8 61, ,8 5,8 87,2 61, ,9 4,2 86,3 58, ,5 3,1 85,8 56, ,7 2,5 86,1 58, ,0 2,1 87,2 57, ,4 1,6 85,6 58, ,0 1,3 86,1 58, ,8 1,1 84,5 59, ,5 0,9 86,3 59, ,4 0,7 85,0 66, ,2 0,7 85,9 65, ,1 0,6 85,4 67, ,9 0,6 87,9 63, ,8 0,5 87,5 67, ,8 0,5 88,1 65, ,8 0,4 87,4 66, ,7 0,4 87,9 65, ,7 0,4 86,6 71, ,7 0,4 83,3 65, ,6 0,3 81,8 62, ,5 0,3 86,7 61, ,5 0,2 83,5 63, ,4 0,2 86,6 63, ,4 0,2 85,7 63, ,3 0,2 83,7 63, ,3 0,2 82,9 64, ,2 0,1 88,1 63,8 > ,1 0,6 87,7 66,5 I alt ,0 72,7 88,5 61,6 Tabell 4. Kvalifiserte/tilbud/møtt fordelt på alder. Utdanningsområder/-typer.

13 4. Utdanningsområder/-typer Utdanningsområder/-typer Tabell 5 viser endringer i søking til de ulike utdanningsområdene. Vi ser at det er størst prosentvis oppgang i søkere til «Teknologi, ingeniørfag og arkitektur» og «Hotell- og reiselivsfag». Merk at det er stor forskjell i størrelsen på utdanningsområdene. Sammenligninger må derfor gjøres med forsiktighet. Vi har delt opp de største utdanningsområdene, helsefag, lærerutdanninger og teknologiske fag, i utdanningstyper. Se tabell 6-9. Utdanningsområde Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Førstevalg pr plass Førstevalg pr plass Endring søkere. - (%) Estetiske fag, ,1 2-10,0 kunst- og musikkfag Medisin, ,7 2,8 4,3 odontologi, helse- og sosialfag Historie, religion, ,1 1,1 2,0 idéfag Idrettsfag, ,7 2,5-1,7 kroppsøving og friluftsfag Infotek. og ,6 1,6 15,7 informatikk Jus ,7 4,0 13,5 Fiskeri-, husdyr og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning ,1 1,5 16, ,5 1,6 12,2 Mediefag, ,6 2,6 0,1 bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag ,5 1,7 11,0 Matematikk og ,3 1,4 9,8 naturfag Hotell- og ,6 1,7 18,0 reiselivsfag Samfunnsfag, ,3 2,2-1,7 psykologi Språk, litteratur ,6 1,7 7,0 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon ,9 2,2 19, ,8 2,9 9,3 I alt ,1 2,2 6,8 Tabell 5. Endring i søking til utdanningsområder

14 4. Utdanningsområder/-typer 14 Utdanningstype Planlagte Planlagte Første- Første- Endring studieplasseplasser studie- første- første valg valg første. valg valg pr plass pr plass - (%) Audiograf ,7 0,6-12,8 Barnevern ,8 3,1 7,7 Bioingeniør ,7 1,7 1,1 Ergoterapi ,4 1,4-0,5 Ernæring ,9 3,1 2,8 Farmasi ,7 2,1-6,8 Fysioterapi ,8 6,5-3,0 Medisin ,0 5,2 6,2 Odontologi ,2 3,4 4,9 Ortopedi ,1 Radiograf ,1 2,3 7,8 Reseptar ,0 1,7 25,4 Sosionom ,7 3,2-15,9 Sykepleier ,0 2,1 8,0 Vernepleier ,3 2,5 23,1 Veterinær ,0 10,2-7,2 Annet ,5 1,6-19,5 I alt ,7 2,8 3,1 Tabell 6. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Førstevalg pr plass Førstevalg pr plass Endring første. - (%) 5-årig ,6 2,2 39,3 integrert Førskolelærer ,3 1,5 21,8 Faglærer ,5 1,6-2,3 Grl ,4 1,4 8,2 Grl ,6 1,6 4,7 Annet ,7 2,2-41,0 I alt ,5 1,6 12,2 Tabell 7. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene - 3 Ortopedi er et studium som kun tilbys annethvert år. For å se på søkingen til dette studiet må man derfor sammenligne med tne i sluttstatistikken for 2010.

15 4. Utdanningsområder/-typer 15 Utdanningstype Planlagte studieplasser Planlagte studieplasser Førstevalg pr plass Førstevalg pr plass Endring første. - (%) Arkitekt ,0 7,1 0,7 Ingeniør ,4 1,8 26,7 Maritim ,8 3,4 17,0 Sivilingeniør ,2 2,4 14,3 Annet ,1 2,1 34,4 I alt ,9 2,2 19,7 Tabell 8. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag 4.1 Utdanningsområder/-typer og kjønn Tabell 9 viser endring i søking til de ulike utdanningsområdene fordelt på kjønn. I tabell er utdanningsområdene helsefag, lærerutdanning og teknologiske fag delt opp i utdanningstyper. Utdanningsområde Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Estetiske fag, kunst- og musikkfag Medisin, odontologi, helseog sosialfag Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyr og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon I alt Tabell 9. Endring i søking til utdanningsområder fordelt på kjønn

16 4. Utdanningsområder/-typer 16 Utdanningstype Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Ortopedi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet I alt Tabell 10. Endring i søking til utdanningstypene innen helsefag fordelt på kjønn Utdanningstype Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 5-årig integrert Faglærer Førskolelærer Grl Grl Annet I alt Tabell 11. Endring i søking til utdanningstypene innen lærerutdanningene fordelt på kjønn

17 4. Utdanningsområder/-typer 17 Utdanningstype Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Arkitekt Ingeniør Maritim Sivilingeniør Annet I alt Tabell 12. Endring i søking til utdanningstypene innen teknologiske fag fordelt på kjønn -

18 5 Geografisk fordeling 18 5 Geografisk fordeling 5.1 Hjemstedsfylke Tabell 13 viser endring i antall søkere fra hvert fylke, prosentvis og i forhold til folketall. Vi ser at det er størst prosentvis framgang i antall søkere Aust-Agder, Oslo og Østfold. Tabell 14 og 15 viser antall møtt til studiestart i per lærested, fordelt på søkers hjemfylke. Oversikt over lærestedene med fullt navn finnes på side 27. ns fylke Folkemengde 4 Folkemengde 5 per hundre innbygger per hundre innbygger Endring søkere - (%) Akershus ,2 2,3 6,4 Aust-Agder ,9 2,1 13,4 Buskerud ,9 2,0 5,8 Finnmark ,3 2,3 0,7 Hedmark ,1 2,2 8,5 Hordaland ,4 2,5 5,2 Oppland ,1 2,2 3,7 Oslo ,6 2,8 10,5 Rogaland ,0 2,0 4,6 Møre og ,2 2,2 2,5 Romsdal Nord ,2 2,3 6,9 Trøndelag Nordland ,0 2,1 5,6 Sogn og ,3 2,3-1,1 Fjordane Sør ,6 2,7 4,5 Trøndelag Telemark ,0 2,2 8,0 Troms ,4 2,5 5,1 Vest-Agder ,2 2,3 8,1 Vestfold ,1 2,2 4,7 Østfold ,9 2,1 9,3 I alt ,2 2,3 6,3 Tabell 13. Søkers hjemstedsfylke - 4 Per Kilde: SSB Per Kilde: SSB -

19 5 Geografisk fordeling 19 Lærested Akershus Aust- Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Nordland Oppland AHO ATH BDH DHS DMMH FIH HD HDH HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIOA HISF HIST HIT HIVE HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH PHS SA/SH STAF UIA UIB UIN UIO UIS UIT UMB Tabell 14. møtt, fra fylke til lærested (Akershus - Oppland)

20 5 Geografisk fordeling 20 Oslo Sogn og Fjordane Lærested Rogaland Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest- Agder Vestfold Østfold Møtt i alt AHO ATH BDH DHS DMMH FIH HD HDH HIB HIBU HIF HIG HIH HIHM HIL HIM HIN HINE HINT HIOA HISF HIST HIT HIVE HIÅ HIØ HSH HVO LDH MF MHG MHS NHH NIH NLA NTNU NVH PHS SA/SH STAF UIA UIB UIN UIO UIS UIT UMB Tabell 15. møtt, fra fylke til lærested (Oslo Østfold)

21 5 Geografisk fordeling Lærestedsfylke I tabell 16 angis antall søknadsalternativer fordelt på lærestedenes fylkestilhørighet, antall studieplasser i hvert fylke og antall søkere per studieplass. Lærestedene i Akershus, Rogaland og Finnmark har størst prosentvis framgang i antall søkere. I den andre enden av skalaen finner vi Vestfold og Oslo. Studiets fylke Plasser Plasser per plass per plass Endring søkere - (%) Akershus ,5 8,5 21,7 Aust-Agder ,4 8,7 13,0 Buskerud ,9 9,8 15,0 Finnmark ,4 3,3 16,0 Hedmark ,2 6,6 12,3 Hordaland ,1 5,9 Møre og ,7 4,9 5,1 Romsdal Nord ,2 4,8 4,2 Trøndelag Nordland ,2 5,0 13,6 Oppland ,4 5,8 10,1 Oslo ,3 5,3 2,8 Rogaland ,7 6,6 16,6 Sogn og ,9 8,3 10,2 Fjordane Sør-Trøndelag ,8 4,6 3,8 Telemark ,5 4,7 8,2 Troms ,2 5,9 9,8 Vest-Agder ,6 6,2 15,7 Vestfold ,5 6,2 0,0 Østfold ,9 5,6 14,5 I alt ,2 2,3 6,3 Tabell 16. Søking fordelt på lærestedsfylke -

22 6 Lærested 22 6 Lærested Tabell 17 gir en oversikt over søkingen til de ulike lærestedene i det samordnede opptaket. Lærested Planlagte studieplasser kvalifisert tilbud tilbud ja-svar møtt Første valg per plass Realkompetanse søkere AHO ,6 5 ATH ,8 4 BDH ,1 38 DHS ,9 177 DMMH ,3 44 FIH ,6 4 HD ,5 33 HDH ,7 38 HIB ,7 138 HIBU ,4 121 HIF ,0 113 HIG ,6 164 HIH ,1 92 HIHM ,9 224 HIL ,7 140 HIM ,6 64 HIN ,4 47 HINE ,9 55 HINT ,5 167 HIOA ,9 740 HISF ,7 58 HIST ,4 135 HIT ,5 199 HIVE ,8 122 HIÅ ,3 47 HIØ ,2 291 HSH ,6 69 HVO ,3 79 LDH ,8 51 MF ,7 4 MHG ,9 6 MHS ,4 5 NHH ,0 7 NIH ,0 9 NLA ,7 27 NTNU ,3 122 NVH ,2 6 PHS ,1 51 SA/SH ,4 7 STAF ,7 0 UIA ,1 97 UIB ,1 81 UIN ,4 156 UIO ,0 184 UIS ,6 105 UIT ,9 169 UMB ,3 35 Tabell 17. Antall søkere til hvert lærested.

23 6 Lærested 23 7 Realkompetanse 7.1 Realkompetanse: alder og kjønn Tabell 18 viser forholdet mellom de som ble vurdert på bakgrunn av realkompetanse og søkernes alder. Man må fylle minst 25 år i opptaksåret for å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse. Andelen søkere som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse har stabilisert seg på ca. 2,5 % (se figur 3). Fra til steg tt på de som ble vurdert for realkompetanse fra til søkere. Den prosentvise andelen kvalifiserte realkompetansesøkere av som har blitt vurdert på bakgrunn av realkompetanse holder seg nokså stabilt: 57,7 % (1 686 søkere) i mot 59,9 % (1619 søkere) i. Alder kvalifisert møtt %-andel kvalifiserte - Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt Kvinne Mann I alt søkere %-andel møtt av kvalifiserte - søkere 50- eldre ,3 63, ,1 55, ,3 53, ,1 47, ,3 56, ,0 58, ,9 69, ,7 49, ,9 58, ,2 53, ,2 65, ,4 73, ,7 72, ,7 61, ,6 60, ,2 69, ,3 69, ,2 58, ,0 68, ,3 57, ,2 55, ,1 54, ,5 66, ,7 55, ,0 65, ,7 60,7 Tabell 18. Realkompetansesøkere fordelt på alder og kjønn

24 6 Lærested Realkompetanse: utdanningsområder/-typer Tabell 19 viser realkompetansesøkere fordelt på de ulike utdanningsområdene. Vi ser at blant søkerne som blir vurdert på grunnlag av realkompetanse, blir det gitt klart flest tilbud innenfor helse- og lærerutdanninger. Det er også innen disse utdanningene flest realkompetansesøkere møter til studiestart. Tabell 20 og 21 viser hvordan søkingen fordeler seg på de ulike utdanningstypene innen disse utdanningsområdene, mens tabell 22 viser søkingen til teknologiske fag. Utdanningsområde Estetiske fag, kunst og musikkfag Medisin, odontologi, helse og sosialfag kvalifisert tilbud møtt Historie, religion, idéfag Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Infotek. og informatikk Jus Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Pedagogiske fag Matematikk og naturfag Hotell- og reiselivsfag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Økonomi og administrasjon I alt Tabell 19. Realkompetanse: utdanningsområder

25 6 Lærested 25 Utdanningstyper kvalifisert tilbud møtt Audiograf Barnevern Bioingeniør Ergoterapi Ernæring Farmasi Fysioterapi Medisin Odontologi Radiograf Reseptar Sosionom Sykepleier Vernepleier Veterinær Annet I alt Tabell 20. Realkompetanse: utdanningstyper innen helsefag Utdanningstype kvalifisert tilbud møtt 5-årig integrert Førskolelærer Faglærer Grl Grl Annet I alt Tabell 21. Realkompetanse: utdanningstyper innen lærerutdanningene Utdanningstype kvalifisert tilbud møtt Arkitekt Ingeniør Maritim Siving Annet I alt Tabell 22. Realkompetanse: utdanningstyper innen teknologiske fag

26 6 Lærested 26 Læresteder i det samordna opptaket Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BBSH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høyskolen Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH Noroff Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UiN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2006. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK 2006 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2006 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2004. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Øking i antall søkere.... 5 2.2

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2017 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 9. juni 2017 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves

LØNNS- UNDERSØKELSEN. Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves LØNNS- UNDERSØKELSEN Gjennomført 2015 av Grafill, IxDA og Making Waves Om respondentene Datagrunnlaget består av: Det er litt flere kvinner enn menn. 9 av 10 er mellom 25 og 44 år. Kjønn Alder 30% 26%

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Fortsatt øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer