Årsrapport Hammerfest kommune. Sentraladministrasjon. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Sentraladministrasjon. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Sentraladministrasjon Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012

2 2 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 SENTRALADMINISTRASJON... 4 SERVICE OG INTERN UTVIKLING... 8 ØKONOMIAVDELINGEN... 9 IT-AVDELINGEN...10 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN...11 PLAN OG UTVIKLING...13

4 4 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON SENTRALADMINISTRASJON ORGANISASJON Rådmann/Ass rådmann Service og intern utvikling IT-avdelingen Lønn og personalavdelingen Økonomi avdelingen Plan og utviklings avdelingen BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen. På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som planstrategi, parkeringsstrategi, delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, reguleringsplaner for industriområder på Rypeklubben, Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Næringsavdelingen ble fullbemannet sommeren 2012 og dette har gjort at det er blitt større trykk på kommunens næringsarbeid, og at det ble mulig å få igangsatt arbeidet med handlingsdelen til Strategisk Næringsplan. En del oppgaver i 2012 har vært knyttet opp til det «nye» kommunestyret etter valget 2011; folkevalgtopplæring, revidering av politisk reglement, utarbeiding av nytt delegeringsreglement, fornyelse av skjenke- og salgsbevillingene, revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune. Servicekontorets publikumsmottak løser et bredt og økende spekter av arbeidsoppgaver på vegne av organisasjonen og de har i 2012 også håndtert en stadig større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, og kommunens Facebook-profil. I løpet av 2012 startet vi streaming eller direkteavspilling av kommunestyremøtene noe som gjør møtene mere tilgjengelig for publikum og gir mulighet for godt innsyn i behandlingen av politiske saker. I tillegg gjøres det opptak fra møtene som lagres på hjemmesiden vår slik at man også i ettertid kan gå inn å spille av video fra kommunestyremøtene. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet skal arbeide med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger samtidig som antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning også har økt. Økonomiavdelingen og lønn- og personalavdelingen har hatt stabil bemanning og driftet godt i Personalavdelingen har hatt mye arbeid knyttet til hovedtariffoppgjør og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. I tillegg pågår det prosesser med revidering av ulike retningslinjer, arbeidsgiverpolitikk og utarbeiding av rekrutteringsstrategi. I 2012 har vi hatt utfordringer mht bemanningen både på servicekontoret, arkivet, byggesak og IT avdelingen som har ført til stort arbeidspress, overtid og at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt.

5 SENTRALADMINISTRASJON 5 UTVIKLINGSTREKK Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Kommunebarometer - Enhetskostnader Adm. og styring per innbygger (plassering) Antall PC'er til elever i skolen Intern statistikk 378 Kvalitet på kommunens hjemmeside Kåring Norge.no 4,00 Kommunebarometer. (Plassering) Andel byggesaker med overskrede frist Behandlingstid ett-trinns søknader Behandlingstid enkle tiltak Andel utgående elektroniske fakturaer efaktura + avtalegiro 23 % Kun avtalegiro 17 % HMS, OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Bemanning Årsverk 79,10 81,60 73,10 70,00 73,00 Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 0,53 % 0,63 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler 3 5 Tiltaksbehandles 15 8 Lukket Avvist - 4 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 4-16 dager 1,5 % 2,0 % 1,6 % 2,0 % 1,1 % dager 1,6 % 1,2 % 2,1 % 3,3 % 0,7 % >= 41 dager 1,2 % 0,8 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % Totalt 5,8 % 5,4 % 5,6 % 7,6 % 3,3 % Sykefravær Avvik SERVICE OG INTERN UTVIKLING 0,00 % 5,50 % 5,70 % 9,70 % 4,10 % ØKONOMIAVDELINGEN 4,10 % 6,30 % 7,00 % 4,80 % -0,80 % IT - AVDELINGEN 0,00 % 7,80 % 3,70 % 6,80 % 1,20 % PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 9,50 % 7,60 % 5,10 % 5,00 % -0,60 % PLAN OG UTVIKLING 2,50 % 3,60 % 6,10 % 3,50 % -2,10 % Snitt 0,00 % 5,80 % 5,40 % 5,60 % 0,00 % Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid i forbindelse med byggesaksbehandling for å ta unna store etterslep på grunn av vakanser. Det har også vært nødvendig å ta i bruk overtid i forbindelse med oppryddingsarbeid av det skannede arkivet. Lønn og personalavdelingen har arbeidet litt overtid i forbindelse ved iverksetting av endringene med hovedtariffoppgjøret.

6 6 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Avviksmeldingene skyldes i hovedsak knyttet til saker i forhold til arkiv og ephorte, og en del dataproblematikk. Det er også knyttet noen avvik til overtidsbruk i tilfeller der det er mer enn 25 timer overtid pr. mnd. Avvikene har vært håndtert fortløpende av ansvarlige stabsledere. Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover. Det har i 2012 vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse på rådhuset som avdekket god trivsel og samarbeid på rådhuset, men også forbedringsområder rundt fysiske arbeidsforhold, møblering, informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det har vært en bred prosess i etterkant der det er utarbeidet en handlingsplan med ulike arbeidsmiljøtiltak som fortsetter det gode arbeidet og tar vare på de positive forhold som gjør at ansatte trives på rådhuset så godt som de gjør. ØKONOMI Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN OG UTVIKLING Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen Totalt sett har sentraladministrasjonen et relativt stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes premieavik KLP. og at avsatte reserver på ansvarsområdet strategisk ledelse ikke er blitt benyttet. Det er også et stort avvik på personalavdelingen som forklares ved at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp. Regnskapet for området folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak forklares av mindre utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Plan og utvikling har et positivt avvik som er sammensatt av både merforbruk av planleggingsmidler, overforbruk på byggesak/oppmåling pga økte utgifter til tinglysing, merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn og mindreforbruk i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling. Service og intern utvikling har hatt et mindreforbruk som skyldes lavere lønnskostnader pga vakanser. IT avdelingens negative avvik skyldes av avdelingen er belastet kostnader fra Hammerfest Energi i forbindelse med fiber til Akkarfjord som ikke var budsjettert. For økonomiavdelingen skyldes overforbruket ekstrakostnader ved bytte av budsjettverktøy samt nødvendig innkjøp av møbler.

7 SENTRALADMINISTRASJON 7 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utviklingen i Hammerfest har vært veldig positiv de siste årene, og alt tyder på at dette vil fortsette. Hammerfest-samfunnet preges av optimisme og vekst. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte denne veksten. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring, da vi er i sterk konkurranse med det øvrige arbeidsmarkedet i Hammerfest og landet for øvrig. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. Økonomiavdelingen har stabil bemanning noe som gir avdelingen god mulighet til å støtte og følge opp virksomhetene tettere og dermed bistå virksomhetslederne slik at vi får bedre hånd om økonomistyringen totalt sett. Budsjettene for drift og investeringer innen IKT er på et godt nivå og avdelingen må fortsatt ha fokus på utviklingsarbeid og gjennomføring av prosjekter. Fokus på automatisering og mulighet for å ta i bruk skytjenester skal vurderes. Servicekontoret har fått et særlig ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen i tillegg til øvrige oppgaver. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan sikre en helhetlig profileringsstrategi og ha totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål. Vi må arbeide for å få på plass dette slik at vi kan drive et aktivt informasjonsarbeid innad og utad mot publikum, og på denne måten også sikre et kontinuerlig fokus på omdømmearbeid. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.

8 8 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON SERVICE OG INTERN UTVIKLING BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Service og intern utvikling er en støttefunksjon for administrativt og politisk ledelse og består av servicekontor, politisk sekretariat, kommuneadvokat, og HMS koordinator. Servicekontoret har ansvaret for sentralbord- og publikumsmottak, kommunens arkivtjeneste, post-/kopieringstjeneste, boligkontor, den økonomiske rådgivningstjenesten og utfører både interne støttetjenester og publikumsservice innenfor et bredt oppgavespekter. Bemanning Årsverk 20,80 21,00 23,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE En del oppgaver i 2012 har vært knyttet opp til det «nye» kommunestyret etter valget 2011; folkevalgtopplæring, revidering av politisk reglement, utarbeiding av nytt delegeringsreglement, fornyelse av skjenke- og salgsbevillingene, revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune. I 2012 har vi også hatt en gjennomgang av organiseringen av det politiske sekretariatet som følge av nye ressurser på området. Vi har kvalitetssikret rutiner for utvalgssekretær funksjonene og brukt mye tid på å ajourføre hjemmesiden vedr politisk innhold, innkalling og protokoller. Servicekontorets publikumsmottak løser et bredt spekter av arbeidsoppgaver på vegne av organisasjonen og de håndterer også en stadig større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, skjemaportalen og kommunens Facebook-profil. Det gis signaler om et stort arbeidspress som må vurderes nærmere. Arkivet har i 2012 hatt ustabilitet mht bemanning. Dette har ført til at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt, herunder rydding av arkiv og avlevering til depot. Den daglige posten ble prioritert. Det ble også gjort et større tilsyn fra Statsarkivet i Tromsø som krevde både for- og etterarbeid. Post og kopisentralen har driftet stabilt i 2012 og betjener god post- behandling og trykkeritjenester. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet skal arbeide med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Boligkontoret merker en økning i henvendelser i antallet bostøtte- og startlånssøknader. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger. I tillegg har også antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning økt i HMS Service og intern utvikling er en liten enhet og har i hovedsak stabile ansatte med generelt lite fravær. I 2012 har vi hatt en økning i langtidsfraværet som også slår ut som økning på det totale fraværet. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1,2 % 4-16 dager 1,7 % 2,8 % 1,8 % 2,1 % 0,9 % dager 2,1 % 0,4 % 4,4 % 6,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,7 % 1,6 % 2,2 % 0,0 % Totalt 5,5 % 5,7 % 9,7 % 12,4 % 2,2 % ØKONOMI Service og intern utvikling har hatt et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet lavere lønnskostnader pga vakanser. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Det blir viktig å ha fokus på å sikre gode støttetjenester og publikumsservice fremover noe som krever en stabil og kompetent bemanning. Den viktigste jobben nå er å prioritere riktig ressursbruk på riktige oppgaver fremover da de ansatte i perioder har stort arbeidspress.

9 ØKONOMIAVDELINGEN 9 ØKONOMIAVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Økonomiavdelingen i Hammerfest kommune har foruten ansvar for regnskapet til kommunen også ansvar for regnskapet for Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og kirken. Regnskapsavdelingen har 3 årsverk. Skatteavdelingen har 5 årsverk og har ansvaret for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Videre har vi en innkjøpsansvarlig, 2 rådgivere/konsulenter samt økonomisjef. Bemanning Årsverk 14,00 15,00 14,00 14,00 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Avdelingens målsetning er i sterkere grad å bidra til å hjelpe virksomhetene og sektorene i sitt arbeid med budsjett og økonomioppfølging. Vi reduserte bemanningen i 2010, og har jobbet med å få redusert overtidsbruken i avdelingen. Overtiden er betydelig redusert også i 2012 HMS Etter å ha hatt et økning i sykefraværet frem til 2011 ble denne utviklingen snudd i Dette gjelder både kort og langtidssykefraværet. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,1 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 1,7 % 4-16 dager 0,8 % 3,0 % 1,9 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % dager 4,0 % 0,5 % 2,1 % 1,7 % 1,2 % 2,4 % >= 41 dager 0,8 % 0,8 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 4,1 % 6,3 % 7,0 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % ØKONOMI Vi hadde to ekstraordinære kostnader i Noe utbytting av møbler som det ikke var rom til på budsjettet for rådhuset da vi flyttet tilbake hit, samt store ekstrakostnader ved bytte av budsjettverktøy. Dette er kostnader vi ikke vil ha med oss videre. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Bemanningen i avdelingen har vært stabil i hele 2012, noe som gir oss en god mulighet til å bidra sterkere til å støtte virksomhetene ute i større grad fremover. Innføring av ehandel vil være en av våre største utfordringer de neste årene.

10 10 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON IT-AVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: IT-Avdelingen har ansvar for all drift av IT-tjenester, samt telefoni i Hammerfest Kommune. Videre levere avdelingen tjenester til Kvalsund, Måsøy og Loppa kommune. Tjenesten som leveres er i form av: Økonomi og personalsystemer Backup Fullstendig drift Bemanning Årsverk 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 HMS Økningen i sykefraværet kan forklares ved at vi har ansatte som har kroniske, samt ryggplager på avdelingen. Dette har medført til økning i lengere sykefravær. Avdelingen har fått på plass verneombud, samt brannvernsleder som fungere godt. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,2 % 2,2 % 2,4 % 0,0 % 2,4 % 4-16 dager 0,4 % 0,8 % 2,7 % 0,0 % 2,7 % dager 4,2 % 0,6 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % >= 41 dager 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 7,8 % 3,7 % 6,8 % 0,0 % 6,8 % ØKONOMI Avviket skyldes i hovedsak tilskudd gitt i forbindelse med overgang til fiber mot Akkarfjord som ikke var lagt inn i budsjettet for 2012, samt overskridelser i forbindelser med lisenser og serviceavtaler. Disse overskridelsene kan forklares med at de ikke foretas prisjusteringer når budsjettet settes. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Den største utfordring i året som har gått har vært underbemanning. Fra 1 April er vi igjen fulltallig på avdelingen noen som vil medføre enn mer stabil drift samt muligheten til å gjennomføre prosjekter som er satt opp hold. Avdelingen vil i årene som kommer fokusere på automatisering, samt muligheten til å ta i bruke skytjenester. Å få ned utgifter i forbindelse med utskrifter er også et av satsingsområdene til avdelingen.

11 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN 11 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Lønn og personalavdelingen fungerer som service, - rådgivnings og informasjonsmedarbeidere for myndigheter, ledelse og ansatte innenfor fagområdene lønn og fravær, personalrådgivning, rekruttering og bemanning. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Lønn- og personalavdelingen skal bidra til en mest mulig effektiv drift og tilby gode støttetjenester til øvrige virksomheter i organisasjonen. Avdelingen skal bistå og være rådgivere for kommunens ledere i alle spørsmål og problemstillinger tilknyttet deres personale. Ved å drive oppsøkende virksomhet og opplæring ønsker vi å øke kunnskapsnivået ute i virksomhetene, og dermed bidra til lik behandling av våre medarbeidere i Hammerfest kommune. Avdelingen skal være med på å utarbeide overordnet rekrutterings og stabiliseringsstrategi, og ha fokus på bemanning. Vi har i 2012 hatt som mål at alle skulle få lønnsslipper på mail. Dette målet nådde vi ikke helt opp til, men økte andelen betraktelig og er oppe i rundt 900 lønnslipper på mail. I løpet av et år får vi mange vi mange nye ansatte. Viktig for lik behandlig og gode rutiner er at vi har tilsettingsrutiner på plass. Våre rutiner ble godkjent i Dette verktøyet bedrer rutinene betraktelig og den felles forståelse mellom lederne og stab er blitt bedre. I tillegg har vi deltatt på FU messa og det er en fin arena der vi møter fremtidens medarbeidere. Til Prosjekt sommerjobb år var det et stort antall søkere til 10 jobber. Flere enheter tok derimot flere unge inn i sommerjobb på ordinært grunnlag da det er høstet gode erfaringer. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsplassene ute for at det skal være tilnærmet lik praksis hos arbeidsgiver. En revidering/revitalisering av Arbeidsgiverpolitikken ble startet i september og arbeidet vil pågå til juni Vi fikk i havn ny avtale med Frisk i nord. I den prosessen ble leveranseavtalen oppdatert, og et viktig punkt som kom med var individuell plan for hver enhet som Arbeidstilsynet krever. En annen viktig faktor som vi har fått inn er arbeidsplassvurdering for senior med fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. På grunn av fremtidens rekrutteringsutfordringer så er et tiltak å beholde seniorer lengst mulig i arbeid. I den forbindelse så har vi i samarbeid med KLP hatt seniorkursdag med flotte innledere, i tillegg til individuelle veilledninger. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både våre ansatte og KLP for dette arbeidet. Vi har arbeidet systematisk med refusjoner og avstemming av mottak. Dette har ført til at vi er à jour med refusjonene av sykepenger/svangerskapspenger. Det har vært liten kontroll på hjemler og budsjett og i den forbindelse så ble det vedtatt at hjemmelsregistret skulle bygges opp igjen. Vårt mål var at dette registret skulle være ferdig i Vi har nesten kommet i mål, og det er vedlikeholdsrutinene som nå må kvalitetssikres og følges opp. Bemanning Årsverk 7,70 7,70 11,00 10,00 10,00 HMS Lønn- og personalavdelingen har svært lavt sykefravær i 2012 Avdelingen jobber aktivt med nærværsarbeid Blant annet har vi vært i Praha på miljø og fagutviklingstur. Fagtema på turen var selvinnsikt og samarbeid. Vi har også utfordret en annen avdeling til trimkonkurranse. Dette skapte mye glede og engasjement. Selv om vi tapte konkurransen så gir denne type aktivitet et fellesskap utover den daglige jobben. Vi har ukentlige fellesmøter og månedlige teammøter. Dette for å reflektere over utfordringer og ikke dele erfaringer og spørsmål vi får fra ledere ute. Det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i avdelingen.

12 12 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,1 % 1,4 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 4-16 dager 2,2 % 0,3 % 1,0 % 1,8 % 2,5 % 0,0 % dager 1,9 % 0,,9% 2,1 % 2,3 % 3,1 % 0,4 % >= 41 dager 5,3 % 5,0 % 1,0 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % Totalt 9,5 % 7,6 % 5,1 % 5,0 % 6,4 % 1,5 % ØKONOMI Vi har et underforbruk på lønn. Noe av underforbruket kan forklares med at vi ikke hadde fylt alle lærlingehjemlene hele året, og på ansvar 1450 er alle reserver som er avsatt til lønn/pensjon og her er ikke alle midlene brukt opp og dette bidrar til det positive budsjettavviket. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen. SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Vi vil fremstå som en avdeling med god faglig plattform for å kunne bistå lederne i rådgivning, fraværsregistrering og refusjoner. Vi har revidert, og holder på med å revidere reglementer og rutiner innenfor vårt fagområdet. Vi ønsker å bidra aktivt for å heve kompetansen og støtte lederne ute på virksomhetene. Vi ser at det fortsatt er utfordringer i forhold til rekruttering og stabilisering. Vi har jobbet med spesielt fokus på Helse og omsorg. Vi vet at fremover skal det bygges et nytt omsorgssenter, og vi er med i prosessen. I tillegg så ønsker vi en analyse innen personalområdet. Hvor mange slutter, går av med pensjon og hvordan se dette opp mot befolkningsutviklingen i Hammerfest. Innenfor dette området ønsker vi å være med på en strategisk og systematisk jobbing sammen med sektorene for å kunne møte fremtidens arbeidsmarket. Vi vil være med å fremme omdømmet til Hammerfest kommune som arbeidsgiver ved å være med å bidra til gode etterrettelige arbeidsplasser.

13 PLAN OG UTVIKLING 13 PLAN OG UTVIKLING BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Virksomheten består av næringsavdelingen, planavdelingen, byggesaksavdelingen, arealforvaltning, samferdsel og miljø. Bemanning Årsverk 19,00 19,00 18,00 18,00 19,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som planstrategi, parkeringsstrategi, delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, reguleringsplaner for industriområder på Rypeklubben, Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Disse oppgavene løses effektivt og uten nevneverdige problemer, tross mengde og kompleksitet. Etter vakanser på næringsavdelingen i 2011 og delvis i 2012, ble avdelingen fullbemannet sommeren Dette har gjort at det er blitt større trykk på kommunens næringsarbeid, og det ble mulig å få igangsatt arbeidet med handlingsdelen til Strategisk Næringsplan. Det var i 2012 stor byggeaktivitet når det gjelder næringsbygg, særlig på Polarbase-/Leirvikaområdet, og til dels i sentrum. Når det gjelder boligbygging hersker det fortsatt en noe avventende holdning, selv om det på flere områder er klargjort for dette. Mangelen på klargjorte tomter til eneboliger og rekkehus er sannsynligvis en viktig årsak til dette. I løpet av 2012 ble de siste kommunalt eide næringstomtene tildelt til bedrifter. Med mindre noen blir fratatt tildelte tomter pga oversittelse av frister, vil det ikke være flere slike tomter å tildele før nye næringsarealer er opparbeidet. Når det gjelder boligtomter er det kun er fåtall tomter igjen i Hammerfest/Rypefjord. Det er fortsatt en del tomter i Bekkeli og Forsøl. Det er en økende interesse for Bekkeli. Også for boligtomter er det svært viktig at nye områder blir regulert/klargjort. Mellomvannet boligfelt vil være et viktig bidrag i 2013, men det må komme flere. Nye retningslinjer for tildeling av tomter/områder, og årlig avklaring av hva som planlegges/klargjøres i kommunal regi og hva som skal skje i privat regi, vil bedre denne situasjonen. Det har også i 2012 vært arbeidet med prosjektet Ren havn, som omfatter planlegging for opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og i Storvannet, samt tiltak for forvaltning av fisk i Storvannet, da særlig sjørøye. Innenfor miljøarbeidet for øvrig arbeidet det med en rekke oppgaver, blant annet en Klima- og energiplan. HMS Sykefraværsstatistikken viser et samlet sykefravær for virksomheten på 3,5%. Dette er en del lavere enn fjoråret. Det er vanskelig å peke på klare årsaker til dette, men en viktig grunn kan være verre vakante stillingen. Virksomheten har et positivt arbeidsmiljø. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 0,9 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 4-16 dager 0,8 % 2,7 % 3,3 % 1,9 % 2,7 % 1,6 % dager 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 2,5 % 3,6 % 6,1 % 3,5 % 4,6 % 3,1 % ØKONOMI Driftsresultatet for 2011 viser et positivt avvik på kr ,-. På utgiftssiden er det et overforbruk på ca.kr ,- i forbindelse med planlegging av ny flyplass på Grøtnes. Dette skyldes ikke at planleggingen er blitt dyrere, men at en større andel enn forventet av de totale utgiftene kom i I tillegg ble det et overforbruk på ca.kr ,- på byggesak/oppmåling, noe som i hovedsak skyldes økte utgifter til tinglysing, samt lisenser for dataprogrammer. På inntektssiden ble det en merinntekt på ca.kr i forbindelse med feste/utleie av kommunal grunn. I tillegg ble det er mindreforbruk på kr ,- i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling.

14 14 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Plan- og utviklingsavdelingen arbeider med, og vil også framover arbeide med mange og meget store oppgaver. Utviklingen i Hammerfest har vært meget positiv i de senere årene, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. I hvor stor grad Hammerfest kommune og også Hammerfestsamfunnet vil kunne møte de mange utfordringene og mulighetene denne utviklingen gir på kort og lang sikt, avhenger i stor grad av kapasitet og kompetanse på denne avdelingen. I 2012 opplevde vi for første gang full bemanning på plan- og utviklingsavdelingen, og det er første gang siden denne ble utskilt som egen virksomhet i Virksomheten er preget av positivitet og ståpåvilje, men er sårbar pga at virksomhetens medarbeidere er attraktive for det private næringsliv. Det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor mange områder i næringslivet i Hammerfest, og dette gjør at det er en konstant utfordring når det gjelder å beholde medarbeidere og rekruttere nye.

15 PLAN OG UTVIKLING 15

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Tertialrapport Hammerfest kommune

Tertialrapport Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2011 Tertialrapport Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedoversikt drift... 4 3. Detaljoversikt investering... 5 4. Finansiering... 6 5. Sykefravær... 9 6. Sentraladministrasjon...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 21.04.2016 kl. 17:00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER Tid/ sted: Tirsdag 13.01.09 på ordførers kontor Samtalen er hjemlet i vedlagte lederavtale mellom rådmannen og, pkt. 6, som lyder: Evaluering av resultatsoppnåelse

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer