-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012."

Transkript

1 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012

2 2 Innholdsfortegnelse. 1.0 Innledning side Tiltakets formål side Arbeid som er utført i perioden side Etablere team og arbeidsprosesser side Momenter for prioritering ved tildeling av bolig side Arbeidsrutiner for å følge opp beslutninger og vedtak side Informasjon om boligsosialt arbeid side Forventet resultat side Veien videre side 7

3 Innledning: Med utgangspunkt i boligsosialplan har Balsfjord kommune søkt kompetansetilskudd i Husbanken, og mottatt tilsagn på kr Formålet var å skriftliggjøre rutiner og arbeid i boligsosialt team. Dette teamet ble opprettet som et tiltak i kommunens Boligsosial plan, Tiltakets formål: «Etablere, utvikle og skriftliggjøre rutiner for boligsosialt team. Arbeidet skal dokumenteres i oppsummeringsrapport samt i veiledere, brosjyrer, skjemaer og informasjon på kommunens hjemmeside». ( Husbanken tilsagnsbrev, datert , referanse 2010/ ) Ved etablering av boligsosialt team var det behov å bruke tid og ressurser for å avklare rutiner, oppgaver og funksjoner. Det har vært nødvendig å bruke tid og prosesser for å utvikle og utarbeide interne rutiner, lage brevmaler, revidere leiekontrakter, skriftlig gjøre infomasjon og kontrakter, og sikre at juridiske rettigheter blir ivaretatt. Videre var det behov å lage lett tilgjengelig informasjon som beskrev kommunenes boligsosiale satsing. Dette i form av brosjyrer og informasjon på kommunens hjemmeside. Ved at flere fagtjenester deltar på fellesmøte ved tildeling av kommunale utleieboliger, er erfaringen at beslutnignsprosessen i forhold til tildeling av bolig er bedre ivaretatt. Tildeling skjer etter en helhetlig vurdering, og er bedre kvalitetssikret ettersom antall søknader er større enn antall ledige boliger. Boligsosialt team har også kommet i gang med prosess med oppfølgingsrutiner i forhold til leietakere som kan stå i fare for å miste boligen, eks mangel på betaling av husleie eller annen mislighold ift leieavtalen. En bedre oversikt og kjennskap til leietagere, gjør at det kan være lettere igangsette tiltak i forhold til individuelle behov, eks i form av råd og veiledning, eller annen personlig eller praktisk hjelp. På sikt er det også et mål at arbeidet i teamet skal bidra til at flere av kommunens leietakere skal få muligheter for å etablere seg i egen bolig. Dette arbeidet et det behov å utvikle videre, noe som også vil jobbes med i nye prosjekter i kommunen. Det har i denne perioden også vært arbeidet med et annet prosjekt tilknyttet boliggsosial utviklingsarbeid, «Prosjekt miljøvaktmester». Dette prosjektet har fokusert på bistand, veiledning og opplæring i ift personlig økonomi, rutiner ift frivillig og tvungen forvaltning av personlig økonomi for personer som har betalingsproblemer, samt veiledning og praktisk bistand for ivaretagelse av boligen.

4 4 2.0 Arbeid som er utført i perioden: 2.1. Etablere team og arbeidsprosesser. Boligsosialt team består av representanter fra: NAV, (kommunal stilling) Enhet Bygg forvaltning, ( ansvarlige for kommunale bygg) Enhet Psykisk helse, rus og ReHabilitering, (leder for tjenesten, og/eller fagperson fra «team rus - psykiatri» Representant fra økonomiavdelingen, ergoterapeut, og saksbehandler funksjonshemmede blir innkalt etter behov. Miljøvaktmester har deltatt i prosjektperioden Teamets oppgaver er: Tildele kommunale utleieboliger ( ikke omsorgsboliger, disse tildeles i annet team innen helse og omsorg hvor leder Psykisk helse, rus og ReHabilitering deltar ift behov) Bistå med råd og veiledning i ft boligsosiale spørsmål Bidra til bedre samordning og koordinering mellom fagtjenestene ift boligsosiale utfordringer Medvirke i prosesser mot egen bolig for utsatte grupper Utvikle prosjekter som kan styrke boevne for utsatte personer/grupper Møtehyppighet : Månedlige møter, møtedatoer settes opp for kalenderåret. Møteramme er i utgangspunktet 2 timer, men det har i perioder vært nødvendig å utvide rammen til 3 timer ift større arbeidsoppgaver og prosesser. Oppgaver og arbeidsfordeling i ft møter i teamet: Byggforvaltning : o Er adressat og mottar søknader til kommunale boliger. o Har oversikt over ledige boliger o Lager oversikt over søknader, og ventelister o Sender svarbrev på søknader om kommunale utleieboliger o Innhenter/får oversendt restanser på utleide boliger ift husleie. o Ansvar for leieavtaler, informasjon og informasjon til leietagere. o Sjekker boligens tilstand og klargjør ift leietagere. NAV og Enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitierng: o Bidrar med råd og veiledning ift mulig søkere som har boligbehov, både ift søknadsprosessen og bo og ivareta boligen

5 5 o Bidrar med fagkunnskap og refleksjoner under møtet slik at ledige boliger tildeles i henhold til oppsatt prioritet o Bidrar med støttende oppgaver og veiledning for individuell oppfølging i forhold til meldte behov, eller avklarte områder fra møtet. Dette gjøres med utgangspunkt i de ulike enhetenes ansvarsområder; NAV ift økonomiske og sosial faglig rådgiving og veiledning, og Enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitering ift helsefaglig og sosialfaglig oppfølging. o I tillegg bistår disse fagtjenester ift enkeltpersoners behov meldt fra Namsmannen, også ift private boliger. Disse forhold behandles utenom teamet. 2.2 Momenter for tildeling av boliger. Det er stor mangel på boliger i kommunen, og de som søker kommunal bolig er ulike i behov og utfordringer. Det er flere hensyn som må tas i tildeling av bolig. Eks må boligen passe de som skal bo der, men området rundt og naboer må passe med leietakerene, særlig vektlegges dette ift utleie av boliger til familier med barn. Det har i perioden vært flere møter og drøftinger før en avklart hvilke kriterier som skal legges til grunn ved tildeling av bolig. Følgende momenter legges til grunn ved behandling av søknad og tildeling av kommunale utleieboliger: 1. Personer som har vansker med å skaffe seg egen bolig på det private utleiemarked skal prioriteres til kommunale utleieboliger. 2. Bostedsløse er i prioritert gruppe til ledig bolig, dette tilpasset antall familiemedlemmer og forutsatt ledige boliger 3. Personer som allerede bor i kommunen og er boligtrengende skal gies prioritet. 4. Enslige skal i utgangspunktet prioriteres til leiligheter med ett soverom 5. Leiligheter og bolig med mer enn et soverom tildeles til familier eller personer med barn 6. Familier med barn som ikke har mulighet til tilfredsstillende bolig prioriteres som førstevalg til ledige boliger. Dersom mulig, skal det tilrettelegges for at familier får en bosituasjon hvor en unngår at barna må bytte skole, og eller barnehage. Dersom familier ønsker å flytte til annen bygd vil forhold til skole og barnehage utgå. 7. Søkere som kan skaffe seg bolig på privat utleie marked skal få melding om at de ikke er i prioritert gruppe, og avslag på søknaden. Dette fordi kommunen har begrenset antall utleieboliger Rutiner ift rydding i ventelister: 1. Taes en gjennomgang og opprydding hvert halvår. Dette fordi flere boligsøkere har skaffet seg annen bolig men har ikke varslet kommunen ift søknad her. 2. Byggforvalnting sjekker med boligsøker på ventelisten om søknaden skal opprettholdes, og sender ut brev når de taes ut av ventelisten.

6 6 2.3 Arbeidsrutiner for å følge opp beslutninger og vedtak: o Det er utarbeidet maler ift søknad, svarbrev og informasjon til leietakerne. o Regler og kontrakt er revidert/ utarbeidet for å sikre ryddige forhold i leieforholdet. o Det er laget en mal til informasjon/varsel ift botid og informasjon i ft å skaffe annen bolig i form av leie privat eller kjøpe bolig. Rutiner ift restanse på husleie: o Enhet Byggforvaltning kontakter leietakere ift saken. Det gies samtidig veiledning ift mulig bistand ift å unngå utkastelse. o Det skal gies informasjon om muligheter for å lage avtale ift nedbetaling av restanse med fagtjenesten Økonomi i kommunen o Det gies informasjon om veiledning og rådgiving fra NAV ift behov relatert til økonomi, og/eller sosiale forhold o Det gies veiledning ift å avklare bistand og oppfølging relatert til helse og/eller sosiale forhold ifra enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitering o Det informeres om/ sjekkes i ft søknad bostøtte o Dersom det ikke nåes fram med informasjon og rådgiving, må det vurderes å sende bekymringsmelding til barnevernet i familier hvor det bor barn/unge under 18 år. Dette med begrunnelse i å avklare omsorgssituasjon og gi nødvendig bistand og oppfølging for trygge omsorgs- og bosituasjon ift barn/ungdom. Byggforvatning sender bekymringsmeldingen. I 2012 er det i gang prosess i boligsosial team for å avklare mal for brev med skriftlig informasjon til leietagere med restanse på husleie. Oppfølging med informasjon har frem til nå vært gitt i muntlig form. 2.4 Informasjon om boligsosialt arbeid Det er utarbeidet brosjyrer, samt skriftlig informasjon til kommunens hjemmeside om boligsosialt arbeid i kommunen. o Utarbeidet brosjyre : Her ble det vektlagt informasjon om arbeidsoppgaver til boligsosialt team, og til 3- årig prosjekt miljøvaktmester. Prosjekt miljøvaktmester ble tatt inn i brosjyren da stillingen/e har inngått i boligsosialt team, da teamet har vært ansvarlig for dette prosjektet. Brosjyren ble sendt ut til kommunes helse og omsorgstjenester, NAV og Rådhuset. Brosjyren er også brukt ved stand, og møter hvor det har vært relevant å ha med denne type informasjon. o Utarbeidet informasjonstekst til kommunens hjemmeside om boligsosialt arbeid og pågående prosjekter. Står nå på kommunes hjemmeside under egen «fane».

7 7 For å få dette på plass ble det engasjert ekstra ekstern ressurs som skrivehjelp ift å utforme utkast til tekst, bilde, oppsett av brosjyrer osv. Denne personen sørget også for opptrykking og distribuering av brosjyren. Utkastet for tekst og innhold samt layout ble drøftet og besluttet i boligosial team Forventet resultat Balsfjord kommune opplvere at det arbeidet som er lagt ned i å styrke boligsosialt team vil har gitt flere fordeler, som : 1) Hindre utkastelser, eller redusere antall utkastelser 2) Bedre samarbeid og felles holdning til nødvendige prioriteringer og beslutningeri ft utleieboliger 3) Styrke forståelse for ansvarsområder til ulike fagtjenester innad i kommunen. 4) Øke kompetansen for boligsosialt arbeid og viktigheten av å ha en trygg og god bolig for kommunes innbyggere 5) Så langt som mulig unngå at innbyggere blir boende i kommunale utleieboliger over lang tid. ( 3 år er målet). 6) Gi oppfølging og veiledning som kan bistå til at flere kan eie egen bolig 7) Sikre god informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom interne instanser og i mellom kommunen og leietakere. 4.0 Veien videre Balsfjord kommune har kommet godt på vei i å etablere et stabilt og fungerende boligteam. Mange rutiner og arbeidsmetoder er på plass for å sikre kvalitet innen boligsosialt arbeid. Selv om det er lagt ned et betydelig arbeid, er det fremdeles noen områder som det må fokuseres på ift boliger og boligsosiale forhold. Det er ønskelig å øke fokus på bolig satsingen eksternt og internt i kommunen. Dette arbeidet vil kontinuerlig bli ført videre hvor boligsosialt team vil bidra med sin medvirkning der hvor det er relevante arenaer/forum i kommunen.

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer