Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT DETALJOVERSIKT INVESTERING FINANSIERING SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE LÅNEPORTEFØLJE PR.30/ SENTRALADMINISTRASJON ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER NAV ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID BARN OG UNGE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER HELSE OG OMSORG ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER KULTUR OG SAMFUNN ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER SAMMENDRAG SEKTORENE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIKSMELDINGER... 24

4 4 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 2 INNLEDNING Kvartalsresultatet for 3 kvartal 2012 viser et netto driftsresultat som er om lag 10,6 mill dårligere enn budsjettert, og 3,7 m,ill dårligere enn Det er først og fremst svikt i skatteinngangen samt sektorene Barn og unge og Helse og omsorg som bidrar til et negativt driftsresultat. Skatteinngangen er fortsatt under budsjett, og dette er en utvikling som også fortsetter i oktober måned. Deler av svikten i skatteinngangen kompenseres av økte rammetilskudd. Rentenivået i årets 3 første kvartal 2012 er under budsjett, og vi har derfor et positivt avvik på eksterne finanstransaksjoner på nesten 3,6 mill. Utviklingen i 3 kvartal er negativ sammenlignet med første halvår. Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B: Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt Helse og omsorg regner med å avslutte året med et avvik på om lag 9 mill. Pensjonskostnadene synes å bli noe mindre enn budsjettert, og dette vil da delvis dekke inn disse overskridelsene.

5 HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 6 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2012 B:2012 Benytte 1350 IT-AVDELINGEN ,23 % 1541 UTBYGGINGSAVTALER ,00 % 3705 INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG ,00 % 4502 NY FOTBALLHALL TRÅKKEMASKIN ,00 % 5071 NY TRASE FORSØLVEIEN/HYGGEVANN ,00 % 5072 EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA ,00 % 5234 GANG OG SYKKELVEI ,00 % 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER ,42 % 5240 VEG OG GATELYS ,41 % 5242 NY VEIBELYSNING TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ,25 % 5250 STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR (STATENS VEGVESEN) ,83 % 5300 VANNVERK ,70 % 5310 AVLØP ,15 % 5340 HOVEDPLAN VEG ,25 % 6002 KOMMUNALE EIENDOMMER SANDBUKT BOLIGFELT ,97 % 6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT ,77 % 6055 INDUSTRIAREALER ,25 % 6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN ,66 % 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER ,59 % 6110 BAKSALEN/ELVETUN SKOLE EGENKAPITAL TOMTEKOSTNADER BARNEHAGE ,00 % 6255 EGENKAPITAL HÅJA BARNEHAGE ,00 % 6510 BREIDABLIKKHALLEN - BREIDABLIKK EGENKAPITAL GJENREISNINGSMUSEET ,00 % 6770 EGENKAPITAL AKS ,00 % 6780 STRANDPROMENADE ,07 % 9210 KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER ,43 % Totalt ,55 % Alle investeringer i bygg ble fra og med 2011 foretatt av Hammerfest eiendom KF.

7 FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2012 PB:2012 Avvik B: Skatt på inntekt og formue Skatt på faste eiendom Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelle statstilskudd flyktninger Totalt Det negative avviket her skyldes at skatteinngangen og rammetilskudd er betydelig lavere enn budsjettert. Periodiseringen av skatt og rammetilskudd er gjort ut i fra de faktiske innbetalingene i RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B: Renteutgifter, provisjoner o.a Andre renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Utlån andre formål Finanskostnader Renter Renter av bankinnskudd Renter tilhørende fonds Utlånsrente Utlånsrente boligfond Utbytte fra selskaper Motatte avdrag på utlån/salg aksjer Finnansinntekter Resultat eksterne finanstransaksjoner

8 8 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.30/ Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,20 % Kommunalbanken ,20 % Kommunalbanken ,20 % Kommunalbanken ,20 % KLP Kreditt AS ,94 % Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,09 % Husbanken ,70 % Husbanken ,50 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,38 % Husbanken ,08 % Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71 % Nordea ,09 % Sparebanken Nord Norge ,59 % Totale rentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andel fastrentelån 75,19 % Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.

9 SENTRALADMINISTRASJON 9 6 SENTRALADMINISTRASJON 6.1 ØKONOMI 10 Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B: FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik, årsak til avvik, eventuelle tiltak og vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 7 mill og vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet til utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg er ikke overføringer for medlemskap i Vest Finnmark regionråd gjennomført ennå. Det er et lite merforbruk på ansvar 1050 Valg som skyldes fortsatt aktivitet i valgprosjektene og at statlig refusjon ikke er kommet på plass ennå. Ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. Av større avvik på detaljnivå kan nevnes at avsatte reserver på ansvarsområdet strategisk ledelse ikke er blitt benyttet. Mindreforbruk på området Service og intern utvikling er i hovedsak er knyttet lønns- og pensjonskostnader. Det har vært vakanse i stilling ved servicekontoret og ansvarsområdet totalt har hatt merinntekter knyttet til sykefraværsrefusjoner. Ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. IT avdelingens negative avvik på nesten 1 million skyldes at det foreløpig ikke er foretatt fakturering mot kommunene som avdelingen har driftsavtaler med og det vises også ved svikt i salgsinntekter og refusjoner fra

10 10 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE andre. Fakturering vil bli foretatt i desember. Avdelingen er også belastet kostnader fra Hammerfest Energi i forbindelse med fiber til Akkarfjord som ikke er budsjettert. Ut over dette har avdelingen vakanse i stillinger som blant annet gjør at ansvarsområdet kan få et positivt budsjettavvik pr Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr ,- pr. 3. kvartal De viktigste elementene i dette er som følger: Mindreforbruk på kr på planavdelingen, noe som i hovedsak skyldes vakanse, samt en merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn på kr ,-. Innenfor prosjektet Ren havn er det en mindreinntekt på kr ,- som skyldes at vi ikke ennå har mottatt statlige refusjoner for prosjektet. Dette vil komme på slutten av året. Det er et merforbruk på kr ,- for planlegging av flyplass Grøtnes. Her vil vi få igjen Kvalsunds andel av planleggingskostnadene i løpet av året, noe som gjør at denne posten ikke får overskridelser. Det er et merforbruk på kr ,- på vedlikehold av reingjerdet. Her vil vi få refundert store deler av dette før årets slutt. Ansvarsområdet vil sannsynligvis ha et lite positivt budsjettavvik også pr Lønn og personalavdelingens avvik på 1,3 mill skyldes perioder med ubesatte lærlingplasser og avsatte midler til årets lønnsoppgjør som vil bli budsjettregulert og fordelt ut på virksomhetene senere i år. For resten av året vil avdelingen gå som budsjettert og ansvarsområdet vil balanseres ved utgangen av året. Økonomiavdelingen har et lite mindre forbruk pr 3 kvartal men vil sannsynligvis balanseres ila året. 6.2 SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 Sentraladministrasjon dager 1,5 % 1,4 % 1,4 % 4-16 dager 1,6 % 1,7 % 1,4 % dager 1,7 % 0,7 % 2,5 % >= 41 dager 1,3 % 1,0 % 0,0 % Totalt kvinner 7,6 % 5,3 % 7,2 % Totalt menn 4,0 % 4,2 % 3,2 % Totalt 6,1 % 4,8 % 5,4 % Hele året 5,8 % 5,4 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer.

11 SENTRALADMINISTRASJON OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Sentraladministrasjon kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,50 % 0,61 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler 3 7 Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist - 2 Avvist Overtid 0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % kv kv.2012 I prosent av total arbeidstid Antall avvik i QM+: 37 Avvikene er knyttet til saker i forhold til arkiv og ephorte, og en del dataproblematikk. Det er også knyttet noen avvik til overtidsbruk i tilfeller der det er mer enn 25 timer overtid pr. mnd. Avvikene håndteres fortløpende av ansvarlige stabsledere. Antall timer overtid: Totalt har det vært arbeidet 560 timer overtid i sentraladministrasjonen som er knyttet til forskjellige avdelinger. Blant annet har det vært ekstraarbeid i forbindelse med byggesaksbehandling for å ta unna store etterslep på grunn av vakanser. Det har også vært nødvendig å ta i bruk overtid i forbindelse med oppryddingsarbeid av det skannede arkivet. Lønn og personalavdelingen har arbeidet litt overtid i forbindelse ved iverksetting av endringene med hovedtariffoppgjøret. Det er ikke påregnet at det vil være mer overtid i sentraladministrasjonen fremover. Sykefraværsprosent: 5,4 % Korttidsfraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover.

12 12 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 7 NAV 7.1 ØKONOMI 15 NAV R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJON SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik: Avviket på variabel lønn skyldes at den ansatte i porsjektsstillingen har ulønnet permisjon i 10 % av stillingen. Avviket på post 140 skyldes i hovedsak overforbruk av sosialhjelp til flyktinger. Vi har ett overforbruk på over hittil i år. I tillegg opplever vi en økning i antall nye unge brukere. Vi har etablert rutiner for å fange disse opp i henhold til arbeid og aktivitet. Boligsituasjonen i Hammerfest er også medvirkende årsak til økte utbetalinger. Pga de høye utleieprisene har mange problemer med å betjene disse, samt i de saker hvor vi er inne blir kostnadene store. Sykefravær: Vi har ikke langtidsfravær. Hva gjøres for å lukke eventuelle avvik: Vi jobber aktivt med å få brukerne ut i ordinær jobb. Dette er spesielt vanskelig på flyktingene da de ofte har stor problemer med norsk språket.. Vi har etablert samarbeid med voksen opplæringen og er i gang med kurs inefor barn og unge på noen av disse brukerne. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt? Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Men på bakgrunn av dagens situasjon og det gode arbeidsmarket i Hammerfest arbeider vi mot å holde budsjettet. Utviklingen av boligmarkedet vil være en svært aktuell faktor i om vi klarer å holde budsjettet ut året.

13 NAV SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 NAV dager 1,8 % 2,4 % 5,0 % 4-16 dager 3,5 % 1,1 % 3,8 % dager 2,4 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 4,3 % 2,9 % 0,0 % Totalt kvinner 15,7 % 6,2 % 5,8 % Totalt menn 7,3 % 3,9 % 15,3 % Totalt 12,1 % 5,6 % 8,8 % Hele året 13,0 % 5,5 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. Vi jobber aktivt med nærværsarbeid. 7.3 OVERTID Overtid NAV kv.2012 Overtid (timer) 35 - I prosent av total arbeidstid 0,30 % 0,00 % ,00 % 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 1-3.kv.2012 I prosent av total arbeidstid Ikke brukt overtidstimer på nav 3. kvartal

14 14 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 8 BARN OG UNGE 8.1 ØKONOMI 20 Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B: FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt Barn og unge R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektor barn og unge har pr. 3.kvartal et netto merforbruk på kr Merforbruket forklares med følgende avvik: Ansvar kommunale tilbud barnehager har et mindreforbruk på 267, ansvar kommunale tilbud skole et mindreforbruk på 562 og kommunale tilbud SFO et mindreforbruk på 325. Mindreforbruket forklares med avsatte lønnsmidler som skal disponeres ved særskilte behov i virksomhetene utover høsten. Videre kommer det

15 BARN OG UNGE 15 utgifter til innleide lærere fra Kulturskole og Videregående skole, samt utgifter til barn med særskilt hjelp i andre kommuner. Grunnskole/SFO har ett samlet merforbruk på som knyttes til vikarer, variabel lønn og kjøp av varer og tjenester innenfor kommunal tjenesteproduksjon. Regnskap for postene vikarer/variabel viser et merforbruk på nesten 1,3 mill hvorav 450 gjelder Breilia. På området kjøp av varer og tjenester innenfor kommunal tjenesteproduksjon er det et merforbruk på 1,1 mill som i stor grad gjelder elevrettet materiell til undervisning. Det er også et overforbruk på innkjøp av mat- og drikkevarer, men dette må sees i sammenheng med deler av merinntekten på salgsinntekter 265 som gjelder kantinedrift Fjordtun og Breilia. Det er også økt foreldrebetaling på SFO med 380 som skyldes økning i antall brukere. Forebyggende tjenester har ett samlet merforbruk på hvorav barnevern har 3 mill i merforbruk, mens helsesøstertjenesten har et mindreforbruk. Som tidligere rapportert har barnevernet en økning i saker med omsorgsovertakelser og plassering i fosterhjem. Forebyggende tjenester anslår merutgiften ved årets slutt til å bli rundt 3,8 mill. Barnehageområdet har ett mindreforbruk på samlet 562. En stor årsak til dette er at en del barnehager ikke har full drift på alle avdelinger fra høst Besparelsene fremkommer derfor på lønn og pensjon samtidig som foreldrebetalingen blir mindre. Nissenskogen barnehage har et større merforbruk innen lønnspostene, og det skyldes stort behov for vikarer som følge av høyt fravær. Prognose: Utviklingen fra 2. til 3. kvartal er negativ. Flere av virksomhetene har et økende netto merforbruk, og det er ikke mulig å hente inn alt merforbruket. Som forventet har Forebyggende tjenester det største avviket; et merforbruk i barnevernet på opp mot 3,8 mill. Ledig kapasitet i barnehagene i høst og dermed vakansesparing, vil føre til besparelser. Mindreforbruk på driftstilskudd til private barnehager beregnes til 1,8 mill., men som følge av periodisering i 4.kvartal, vil dette først synliggjøres ved årets slutt. Til tross for dette forventes det at sektoren samlet sett vil få et negativt avvik i SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 Barn og unge dager 2,2 % 1,9 % 2,2 % 4-16 dager 3,4 % 3,2 % 3,9 % dager 2,7 % 2,5 % 3,7 % >= 41 dager 1,4 % 2,3 % 0,6 % Totalt kvinner 11,2 % 11,3 % 10,3 % Totalt menn 5,2 % 4,7 % 6,9 % Totalt 9,8 % 10,0 % 9,6 % Hele året 10,0 % 10,6 % 8.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Barn og unge kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,20 % 0,21 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler 33 4 Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 15 1 Avvist kv.2012

16 16 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Overtid 0,10 % 0,20 % 0,30 % kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær: Sykefraværet er på 9,6% i perioden, hvilket viser en liten nedgang fra samme periode i fjor. Nedganger vurderes som positiv. Sykefraværet er fortsatt en stor utfordring i mange virksomheter, og det er fremmet målbare mål om nedgang i Avviksmeldinger: Av årets 149 avviksmeldinger, er 89 saker lukket og 55 under behandling. Antall avvik samlet er relativt lavt, og bør bli høyere. Overtid: Sektoren har ubetydelig med overtid.

17 HELSE OG OMSORG 17 9 HELSE OG OMSORG 9.1 ØKONOMI 30 Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B: FAGSTAB HELSE OG PLEIE LEGETJENESTEN ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORD SYKEHJEM RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN Totalt Helse og omsorg R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER 190 FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Helse og omsorg har samlet sett et merforbruk pr. 3. kvartal på i overkant av 6,5 millioner kroner som fordeler seg slik på de ulike virksomhetene: Fagstab Helse og pleie: Fagstaben har et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen som er økende. Det skyldes også merforbruk på lønn til midlertidig prosjektmedarbeider i IT-prosjekt, omsorgslønn samt lønn til støttekontakter. Legetjenesten: Tallene pr. 3.kvartal viser et merforbruk på kr ,-. I følge virksomhetsleder skyldes merforbruket manglende lønnsmidler, merforbruk på beredskapsgodgjørelse til leger i legevakt, uforutsette kostnader til utskifting av medisinsk utstyr samt lavere leieinntekter fra fastleger. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomheten har et mindre forbruk på kr ,- og styrer fint fremover. Alle stillinger er besatte. Det vil på slutten av året komme en del utgifter til hjelpemidler, samt til behandlingsreiser til utlandet.

18 18 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Hjemmetjenesten: Tjenesten har hatt et mindre forbruk på kr ,-. Det har vært vanskelig å få leid inn nok vikarer ifht til svangerskapspermisjonene i tjenesten. Til tross for egnerekrutterte vikarer har det medført overtid og kjøp av vikartjenester. Det er utfordringer på rekruttering og å få ansatt i vakante stillinger. Tjenesten for funksjonshemmede: TFF har i 3.kvartal hatt et merforbruk på kr ,-. Årsakene er leie av eksterne institusjonsplasser til 4 brukere, overtidskostnader samt bruk av vikarbyrå. Utfordringene i denne virksomheten ligger i at mange små enheter gir dårlig samlokalisering og utnyttelse av ressursene. Det har også vært vansker med rekrutteringen til tjenesten samt manglende fagkompetanse i noen av enhetene. Omsorgsboligene med bofellesskap i Finnmarksveien som blir etablert januar 2013, vil gi en mer hensiktsmessig drift noe som vil bidra til å forbedre det økonomiske resultatet. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomheten har et mindre forbruk på kr ,- og styrer fint. Virksomheten bruker ikke overtid eller innleie av vikarbyrå. Det er ikke registrert avvik i Qm+ i perioden. Hittil i år er det registrert 20 avvik (hovedsaklig medisinavvik). Virksomheten ser en nedgang i sykefraværet. Rypefjord sykehjem: Tallene pr. 3. kvartal viser et merforbruk på i overkant ,-. Dette skyldes manglende lønnsmidler for økte stillinger, ekstrahjelp ved terminalpleie, overtid for å erstatte personale ved fravær. Også dyrere medisinsk forbruksmateriell samt økte utgifter på medikamenter er årsakene. På grunn av økte taxipriser vil det bli en budsjettsprekk på skyssutgifter. Alderspensjonatet og Bokollektivet: Virksomheten har et merforbruk på kr ,- pr. 3. kvartal Overtidsbruk og sykefravær er økt. Sykefraværet skyldes langtidssykemeldte. Mye av overtidsbruken skyldes innleie av pleiere til fastvakt ved terminalpleie. Virksomheten fikk i perioden utdelt Demensprisen for god pleie og omsorg for beboerne. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet har hatt et mer forbruk på kr ,- de ni første månedene i Dette skyldes overtid, lønn til sykevikarer og vikartjenester. Det er en del vakante stillinger og stort sykefravær i perioden. Det er overforbruk blant annet på medikamenter. Denne varierer etter sykdomsproblematikk og kan være vanskelig å fastsette. Kjøkkentjenesten: Tjenesten drifter etter budsjett og har et mindre forbruk på ca. kr ,- pr. 3. kvartal Det mangler noen salgsinntekter på matombringing i denne perioden. Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig og de med store avvik får ekstra oppfølging og veiledning i økonomistyring.

19 HELSE OG OMSORG SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 Helse og omsorg dager 1,4 % 1,6 % 1,7 % 4-16 dager 4,1 % 3,7 % 4,4 % dager 3,2 % 3,2 % 3,8 % >= 41 dager 2,7 % 4,5 % 1,1 % Totalt kvinner 12,3 % 13,3 % 11,7 % Totalt menn 6,4 % 11,7 % 8,0 % Totalt 11,4 % 13,0 % 11,0 % Hele året 11,4 % 12,4 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer. 9.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Helse og omsorg kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 4,80 % 4,86 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 34 6 Avvist Overtid 4,76 %4,78 %4,80 %4,82 %4,84 %4,86 % kv kv.2012 I prosent av total arbeidstid Sykefravær Sykefraværet har samlet sett gått ned med 2 % i 3. kvartal sammenlignet med fjoråret. Men sykefraværsproblematikken er fortsatt en stor utfordring i sektoren. Overtid og avviksmeldinger Overtiden har økt med 1,37 % i 3. kvartal sammenlignet med fjoråret. Overtidsproblematikken er en stor utfordring i sektoren og det er stort fokus på å redusere denne. Sektoren har mange registrerte avvik, totalt 658 stk pr. september Av disse har Tjenesten for funksjonshemmede registrert de fleste. Isveien har 267 avvik der 162 av disse er lukket. Generelt for avvik i sektoren så er disse hovedsakelig innenfor kvalitet i tjenesten, til overtid over 25 t pr. mnd, medisinavvik samt fysisk arbeidsmiljø (feil og mangler på bygg). Det har vært økt fokus på opplæring i avviksbehandling i QM+. Dette kan ha ført til en økning i antall avviksmeldinger.

20 20 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Prognose: Utviklingen fra 2. til 3. kvartal er negativ. Flere av virksomhetene har et økende netto merforbruk, og det er ikke mulig å hente inn alt merforbruket. Fagstab Helse og omsorg, Rypefjord sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede har de største avvikene.

21 KULTUR OG SAMFUNN KULTUR OG SAMFUNN 10.1 ØKONOMI 40 Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B: VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE KULTUR OG IDRETT KOMMUNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt Kultur og samfunn R:2012 PB:2012 Avvik B: LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektor for kultur og samfunn har et samlet positivt avvik på kr ved utgangen av 3. kvartal i forhold til periodisert budsjett. Årsakene til dette skyldes i hovedsak høyere inntekter enn periodisert budsjett på en del områder, da særlig innen vann, og noe lavere kostnader innen andre områder. Det gjelder særlig park og boligtilskudd til etablering i distriktene. Beskrivelse av og årsaker til avvik. Voksenopplæringssenteret Voksenopplæringssenteret har et samlet negativt avvik på kr i perioden. Dette skyldes i hovedsak mindre statlige overføringer enn budsjettert. En del av dette vil bli rettet opp i 4. kvartal. Kultur og idrett Kultur og idrett har et samlet positivt avvik på kr i perioden. Dette skyldes høyere salgsinntekter enn budsjettert og gjelder både konferanser, kulturarrangementer og kino. Virksomheten har også i perioden belastet regnskapet med kostnader til arrangementet Open Nordic Tournament. Kr av kostnadene vil bli kreditert virksomheten i 4. kvartal. Periodisering av inntekter tilsier at disse skal økes i 4. kvartal. Det vil mest sannsynlig innebære at virksomheten går i balanse i beste fall ved årets utgang. Teknisk prosjekt og drift Teknisk prosjekt og drift har et samlet positivt avvik på kr i perioden. Dette skyldes større inntekter enn periodisert budsjett innen vann og avløp. Disse utgjør samlet ca. kr Fagenheten park har også et mindre forbruk i perioden på ca. kr Det er hittil i 2012 ikke utbetalt tilskudd til boligetablerere i

22 22 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE distriktene. Derved fremkommer det et positivt avvik på kr ved utgangen av perioden. Brann og redning Brann og redning har et samlet negativt avvik i perioden på ca. kr Årsakene til det skyldes større lønnskostnader enn budsjettert. Avviket innen lønn utgjør ca. kr og har sammenheng med økte kostnader etter at ny brannordning ble innført i Videre er det økning i variable driftskostnader, særlig vedlikehold av bilparken som virksomheten disponerer. Etter avslutning av avtalen med Avinor har det påløpet en del driftskostnader som virksomheten ikke hadde tidligere, da man disponerte noe materiell som tilhørte Avinor. Ellers viser sykefraværet et samlet fravær på 6,3 % ved utgangen av 3. kvartal. Det er 0,5 % mer enn tilsvarende periode i Det er særlig legemeldt sykefravær i intervallet dager som har økt i perioden. Når det gjelder overtid, er det en nedgang i sektoren hittil i år sammenlignet med Det er en tilsvarende tendens målt mot total arbeidstid. Prognose for resten av året. Selv om sektoren har et positivt avvik i perioden, er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til størrelsen på statlige overføringer og refusjoner ved årets slutt. Usikkerheten er særlig knyttet til inntekter vedr. statlige refusjoner for ordningen med mindreårige flyktninger. Statlige refusjoner er for høyt budsjettert i størrelsesorden kr. 2 2,5 mill. På den andre siden kan det se ut som om noe av dette vil bli oppveiet ved økte inntekter vedr. statstilskudd. Det legges derfor til grunn at sektoren skal være i balanse ved årets slutt.

23 KULTUR OG SAMFUNN SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 Kultur og samfunn dager 0,7 % 0,7 % 0,6 % 4-16 dager 1,8 % 1,8 % 2,1 % dager 1,5 % 1,6 % 2,8 % >= 41 dager 1,9 % 1,7 % 0,8 % Totalt kvinner 4,6 % 5,9 % 8,4 % Totalt menn 6,2 % 5,8 % 5,5 % Totalt 5,8 % 5,8 % 6,3 % Hele året 6,1 % 5,7 % Organisasjonsendringer som påvirker tallene for sektorene er: Rus/psykiatritjenesten er flyttet fra NAV til Helse og omsorg. Plan og utvikling er flyttet fra Kultur og samfunn til sentraladministrasjonen Tallene for 2010 og 2011 er derfor ikke direkte sammenlignbar for berørte sektorer OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Kultur og samfunn kv.2012 Avviksmeldinger Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 4,00 % 3,67 % Avviksmeldinger Nye saker Nye saker Sendt til saksbehandler Sendt til Tiltaksbehandles Tiltaksbehandles Lukket Lukket Avvist 2 5 Avvist kv.2012 Overtid 2,00 % 4,00 % 6,00 % kv.2012 I prosent av total arbeidstid

24 24 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 11 SAMMENDRAG SEKTORENE 11.1 ØKONOMI Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B: Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt SYKEFRAVÆR Tall pr. 30/9 Totalt kommunen dager 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 4-16 dager 2,3 % 3,0 % 3,2 % 3,0 % 3,4 % dager 1,7 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 3,2 % >= 41 dager 4,8 % 2,9 % 1,9 % 2,8 % 0,7 % Totalt kvinner 12,3 % 11,8 % 10,9 % 11,2 % 10,4 % Totalt menn 5,7 % 6,2 % 5,7 % 6,3 % 6,1 % Totalt 10,4 % 10,1 % 9,3 % 9,8 % 9,2 % Hele året 10,1 % 11,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 9,4 % 10,0 % 11.3 OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Totalt for kommunen kv.2012 Overtid (timer) Overtid i % av total arbeidstid 2,40 % 2,26 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist Avviksmeldinger Nye saker Sendt til Tiltaksbehandles Lukket Avvist kv.2012 Overtid 2,15 %2,20 %2,25 %2,30 %2,35 %2,40 %2,45 % kv.2012 Overtid i % av total arbeidstid

25 SAMMENDRAG SEKTORENE 25

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Tertialrapport Hammerfest kommune

Tertialrapport Hammerfest kommune Tertialrapport 1.tertial 2011 Tertialrapport Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedoversikt drift... 4 3. Detaljoversikt investering... 5 4. Finansiering... 6 5. Sykefravær... 9 6. Sentraladministrasjon...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 SENTRALADMINISTRASJON...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer