NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013"

Transkript

1 NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN TRYGT Å VÆRE MYE Å LÆRE

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Helhetlig læring helhetssyn på barn... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Barns medvirkning... 5 Foreldremedvirkning - samarbeid... 5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 6 Planlegging... 6 Dokumentasjon... 6 Vurdering... 6 Overganger... 7 Småavdeling til storavdeling - Miniklubb... 7 Barnehage til skole - Kasperklubb... 7 Plan for overgang barnehage - skole... 7 Satsningsområder... 8 Dans, sang, drama og musikk = Tommelise og Ole Lukkøye... 8 Norge i gamle dager = Askeladden og Smørbukk... 8 Årets gang:... 9 Ukesrytme... 9 Periode 1 august - september Periode 2 oktober - november Periode 3 desember Periode 4 januar - februar Periode 5 mars - april Periode 6 mai - juni Annet: Personalet + telefonliste Viktige datoer

3 Forord Årsplan er en presentasjon av det pedagogiske arbeidet som skal prege hverdagen i Noraførr barnehage. Den skal synliggjøre hvilke mål vi arbeider mot og hvordan vi arbeider for å komme dit. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet. Samtidig skal den gi foreldre og andre samarbeidspartnere større viten om barnehagen, og på den måten gi grunnlag for medvirkning. Årsplanen suppleres med Velkomsthefte. Det inneholder informasjon som er viktig å kjenne til, og som gir et helhetsbilde av Noraførr barnehage. (Velkomstheftet er under redigering, og kommer ut i løpet av oktober). Videre får dere avdelingsvise periodeplaner fra den avdelingen du/dere tilhører. Planene er tilpasset ut fra avdelingens barnegruppe, alder, modning og behov. Der vil dere bli orientert om månedens aktiviteter og mål. Her finner dere også en kort evaluering av forrige periode. Barnehagen jobber etter ulike satsningsområder som settes av Målselv Kommune og Noraførr barnehage. De faste områdene vi jobber med år etter år finner dere i Velkomstheftet. Årets satsningsområder finner dere i årsplanen Norge i gamle dager og dans, sang, drama, og musikk. Vårt slagord trygt å være, mye å lære er basert på helhetlig læring lek, omsorg og læring - og den omsorgen vi har for hvert enkelt barn og gruppen som helhet. Det handler om hvordan vi ser på barn og hvordan vi tenker at barn lærer og utvikler seg i samspill med andre. Vi skal vise barnet oppmerksomhet og være åpen for det unike hos den enkelte. Gjennom en inkluderende og positiv væremåte, legger vi tilrette for trivsel og trygghet i hverdagen for store og små. Leken er i fokus, det er der barna skal få gjøre seg erfaringer og oppleve mestring og knytte vennskap. Sammen med foreldrene legger vi til grunnlag for et godt samarbeid i forhold til omsorg og oppdragelse - til beste for barna. Da gjenstår det bare å ønske velkommen til et nytt og spennende år med mange opplevelsesrike dager i Noraførr barnehage. Margret Solvang Enhetsleder 3

4 Helhetlig læring helhetssyn på barn Læring i barnehagen handler om både det sosiale, utvikling av empati og erfaringer, og om kunnskaper innenfor ulike fagområder. Vi skal ha fokus på hele mennesket. Vi ønsker at barn skal oppleve seg selv som verdifull og viktig, ikke bare i forhold til hva de presterer, men hvem de er. At læring skjer i relasjoner til andre på alle plan, og at læring i barnehagen er et vidt begrep som omfavner også lek, omsorg og samhandling. Barnehagens kjerneoppgave er å sette barnets lek, erfaringer og læring i sentrum. Derfor må personalet utvikle sin evne til å se, delta og bidra i denne prosessen. Omsorg og oppdragelse Omsorg forbindes med evne til nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålemodighet og innlevelse. Barn lærer om omsorg ved f.eks. å se andre barn bli stelt med, hjulpet under måltider og på/avkledning, får trøst og en klem. Videre kan en vise omsorg for dyr, planter og miljø. Personalet i Noraførr barnehage har fokus på egen rolle i barnehagen, hvordan jeg gjennom min egen erfaring, verdier og holdninger formidler noe til barn både bevisst og ubevisst. Å sette omsorg på dagsordenen sammen med oppdragelse handler om å bli kjent med seg selv og være bevisst på seg selv og hva man formidler videre til barn. Dette krever selvinnsikt, refleksjon over egen praksis og vilje og evne til å gjøre endringer samt å tåle konstruktiv tilbakemeldinger og åpen dialog. Lek Lek er barns viktigste aktiviteter og det er derfor viktig at hvert barn har minst en god venn i barnehagen. Gjennom lek lærer og bearbeider barn inntrykk. Lek er kreativitet, samhandling og fantasi på et høyt plan. I lek skapes barnekultur, den formidler verdier, holdinger, følelser og kunnskap. Vi i Noraførr barnehagen jobber for å tilrettelegge for god lek. Vi er bevisst hvordan vi organiserer barnegruppene bl.a. i smågrupper, og hvordan vi bygger opp om relasjoner som dannes. Vi skaper tid og verner leken mot støy og avbrytelser. Rom blir innredet slik at de innbyr til lek. Ved å være aktiv voksen i lek, signaliserer vi at lek er viktig. Samtidig passer vi på å gå inn i leken på barnas premisser. Den voksnes oppgave blir alt fra å delta aktivt, veilede, støtte, oppmuntre, inspirere og være god rollemodell.. 4

5 Barns medvirkning Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas behov og interesser er med på å styre det arbeidet vi gjør og preger innholdet i barnehagen vår. Det er vår oppgave å finne en balansegang mellom det planlagte og det som vi ser rører seg i barnegruppa. Målet er at barna skal få en opplevelse av å påvirke egen hverdag. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Å arbeide med barns medvirkning handler om å vise barna respekt og å ta dem på alvor. Det handler om å oppmuntre barna til å bli bevisste på egne meninger og reflektere over disse. Barn Personal Barna skal få en opplevelse av å medvirke og ha medbestemmelse over egen hverdag utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre å tørre å hevde egne synspunkter og meninger føle at de blir sett, hørt og respektert skape tid og rom for å lytte og samtale møte barns initiativ ved å vise en anerkjennende væremåte ta utgangspunkt i barnets egne uttrykksmåter hjelpe/veilede barn til å finne gode løsninger gjennom refleksjon Foreldremedvirkning - samarbeid Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre, er en forutsetning for å nå de målene vi har satt for vår barnehage. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Ulike former/måter å medvirke/samarbeide på: Daglig kontakt Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldrekaffe/frokost Foreldreråd Samarbeidsutvalg brukerundersøkelse 5

6 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Hensikten med planlegging, dokumentasjon og vurdering, er å synliggjøre og kvalitetssikre det pedagogiske arbeidet vårt. Planleggingen vår baseres på kunnskap og erfaring om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe. Vi vurderer barnets trivsel og utvikling gjennom observasjoner, samtaler og møter. Det pedagogiske arbeidet i Noraførr er et samarbeid mellom styrer, pedagogisk leder, assistenter, barna og foreldregruppen. Planlegging Hva Hvem Hvordan Årsplan Personalet Styrer leder prosessen Lederteam møter Personalmøter Planleggingsdager Samarbeidsutvalget Periodeplan / Avdelingens personale Avdelingsmøter Månedsplan Aktiviteter Avdelingens personale Avdelingsmøter Barna (gjennom samtaler) Tradisjoner Personalet Gruppemøter ved behov Dokumentasjon Hva Hvem Hvordan barnehagen Styrer Årsplanen NoraNytt Hjemmesiden barnegruppen Personalet Billedbruk det enkelte barn Periodeplaner Whiteboardtavlen Rapporter Hjemmesiden Hverdagen Vurdering Hva Hvem Hvordan Barnets trivsel og Avdelingens personale. Avdelingsmøter utvikling Barna (gjennom samtaler) Daglig Pedagogisk leder/ foreldre Foreldresamtaler Barnegruppa Avdelingens personale Avdelingsmøter Avdelingens arbeid og måloppnåelse Barnehagens aktiviteter Avdelingens personale Personalet Barna Avdelingsmøter Jevnlige evalueringer 6

7 Overganger Småavdeling til storavdeling - Miniklubb Miniklubben er et tilrettelagt tilbud for 2 åringene på Tommelise og Ole Lukkøye. Målet for klubben er at barna blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene, for å lette overgangen til stor avdeling. Barna får utfordringer tilpasset deres behov og interesser. Det lages en høstplan og vårplan for Miniklubben som legges ut på hjemmesiden. Barnehage til skole - Kasperklubb Kasperklubb er et tilrettelagt tilbud for 5-6 åringene i barnehagen. Målet for klubben er at barna skal få et større sosialt nettverk før skolestart. De drar mye på tur, jobber med begrepsforståelse og trafikkopplæring. Her får barna utfordringer som gjør at de skal bli best mulig rustet til å møte skolen. Det lages en høstplan og vårplan for Kasperklubben. Disse planene legges ut på barnehagen sin hjemmeside under feltet Kasperklubb. For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig, har Målselv i lag med andre kommuner i Midt-Troms utviklet gode rutiner for dette. Planen inneholder blant annet informasjon om skolebesøk. Innimellom kan det være aktuelt å gi informasjon til skolen om enkeltbarn, for at barnet skal få en best mulig overgang og skolestart. Dette gjøres med foreldrenes samtykke. Plan for overgang barnehage - skole Måned Aktivitet Ansvarlig Innen utgang av: September Koordineringsmøte for å avklare Skoleleder Oktober besøksklasser Oktober Gamle barn som har begynt i 1. Styrer/ pedagogisk November klasse inviteres til barnehagen leder November Skolebesøk Kontaktlærer November Januar Innmelding av elever Foreldre Februar Februar Besøks/aktivitetsdag på skolen Kontaktlærer Mars Mars Kartlegging av førskolebarn Pedagogisk leder April Foreldresamtale Mai Foreldremøte/kontaktmøte Skoleleder Mai 7

8 Satsningsområder I år har vi to satsningsområder dans, sang, drama og musikk og Norge i gamle dager - som er fordelt på små og stor avdeling. I mars ble det delt ut brukerskjema der foreldre kunne komme med innspill til satsningsområde for barnehageåret Vi fikk inn ulike forslag, og innefor de forslagene valgte personalet ut de to satsningsområdene. Dans, sang, drama og musikk = Tommelise og Ole Lukkøye Dans, sang, drama og musikk er et område der vi møter barna i deres forutsetninger. Små barn er veldig kroppslige og samhandler mye med bevegelser. Vi planlegger periodene ut fra å gi barna gode opplevelser, muligheter for mestringsfølelse og god motorisk utvikling. Rim, rytme, sang og regler er viktige verktøy i språkutviklingen. Det er noe som fenger barn i alle aldre og kan tilpasses hver enkelt barns nivå. Når det er gøy motiverer det barna til videre bruk og utvikling, og det kan skje læring i leken. For hver periode har vi noen faste fokuspunkt. Ut over det vil det utdypes mer i periodeplanene hva vi vil gjøre. Vi planlegger utifra barnas interesser. Norge i gamle dager = Askeladden og Smørbukk Etter innspill fra foreldre om satsningsområde for 2012/2013 valgte vi på stor avdelingene å jobbe med Norge i gamle dager. Barna skal få kjenneskap til hvordan oldeforeldre, besteforeldre og foreldre vokste opp. Vi skal se på klær, mat, leker og teknologi. Vi avslutter barnehageåret med vikingtiden. 8

9 Årets gang: På de følgende sidene finner dere årets gang som er fordelt på 6 perioder. Under hver enkelt periode står det mer konkret informasjon om det vi skal arbeide med dette barnehageåret. Øverst på siden finner dere viktige datoer som gjelder for den enkelte periode. Videre er det to bolker den øverste for små avdeling og den nederste for stor avdeling. Der finner dere hvilke fagområde avdelingen jobber med og hva de konkret jobber med innenfor årets satsningsområde. Ukesrytme Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 9.30 Morgenmøte En fra hver avdeling + styrer = organisere dagen Miniklubb Kasperklubb Åpen dag Avd.møte: kl: (2 avd. har møte samtidig) Varmlunsj: Storavdeling Varmlunsj: Småavdeling Avd.møte: kl:13-14 (2 avd. har møte samtidig) Avdelingene samarbeider under møte avvikling. Assistentveiledning: kl: gang i måneden Ledermøte: kl:13-14 Ped.ledere + styrer Assistentveiledning: kl: gang i måneden Medbestemmelsesmøte: kl:13-14 ca. hver 6 uke (atv er+styrer) 9

10 Periode 1 august - september Planleggingsdag 20. og 21. august Velkomstfest/dugnad 3. sept Foreldremøte 17. september Miniklubben starter 11. sept Kasperklubben starter 20. sept Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kropp, bevegelse og helse Barna skal oppleve og erfare grov- og finmotorisk aktivitet Vaske hendene før og etter måltid og ved behov Pusse tennene Av- og påkledning Tilberede mat Måltidene: påsmøring, spise og drikke selv Å delta i og samarbeide i forhold til egen stellesituasjon Dans, sang, drama og musikk Sang og bevegelseslek Få kjenneskap til barnesanger med bevegelser Morn morn morn Hode, skulder, kne og tå Personalet: Innarbeide gode vaner og rutiner når det gjelder hygiene og kosthold. Informere om kost, hygiene, aktivitet og hvile Legge til rette for grov- og finmotorisk aktivitet Askeladden og Smørbukk 2-6 år Antall, rom og for Oppleve glede av å leke med tall og former Bli kjent med matematiske begreper Erfare begreper som over, under, inni og bak Erfare ulike størrelser, former og mål Skape overblikk - romforståelse Norge i gamle dager Tidslinje Samle inn bilder fra tidligere generasjoner Lage tidslinje 100 år tilbake i tid Lytte og være oppmerksom overfor barns matematiske utvikling og uttrykksformer Bruke riktige begreper og betegnelser når vi samtaler med barna Sørge for at vi har nødvendig materiell tilgjengelig 10

11 Periode 2 oktober - november Verdensdag for psykisk helse 10. okt Planleggingsdag 9. nov Brannvern uke 45 Adventssamling starter 26. nov Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Antall, rom og for La barna erfare, utforske og leke med: Antall: tall og telling Rom: rom og retning/plassering Form: form, mønster og klassifisering Dans, sang, drama og musikk Dans og musikk Spille og lytte til musikk Sangleker Bli kjent med instrument Tiger er for diger Med min hånd jeg klapper Lytte og være oppmerksom overfor barns matematiske utvikling og uttrykksformer Bruke riktige begreper og betegnelser når vi samtaler med barna Sørge for at vi har nødvendig materiell tilgjengelig Askeladden og Smørbukk 2-6 år Kropp, bevegelse og helse Få kunnskap om godt kosthold Tannpuss og håndhygiene Utvikle forståelse for at vi er forskjellige Utvikle grov- og finmotorikk Norge i gamle dager Leketøy, leker og hobby Hva samlet vi på Utstilling av leketøy/samlinger Leker, paradis ol. Fylle på tidslinja med bilder av leketøy ol. Felles foreldrekaffe med utstilling Innarbeide gode vaner og rutiner når det gjelder hygiene og kosthold. Informere om kost, hygiene, aktivitet og hvile Legge til rette for grov- og finmotorisk aktivitet 11

12 Periode 3 desember Adventsamling hver mandag Nissemarsj 7. des Nissefest 10. des Lucia feiring 13. des. Julebord for barna 17. des Siste åpningsdag før jul 21. des Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Etikk, religion og filosofi Barna skal lære respekt og toleranse Være oppmerksom på hverandre: hilse, si adjø, takke, dele, trøste Kjennskap til religiøse høytider og kjennskap til de forskjellige livssyn og kulturelle tradisjoner som er representert i barnegruppa Dans, sang, drama og musikk Bevegelsessanger Få kjennskap til julens sanger og juleeventyr Kjennskap og glede til juletradisjoner På låven sitter nissen Jeg er så gled hver julekveld 1. vers Vi skal vise interesse, respekt og toleranse for hverandre og hverandres bakgrunn Vi skal rette oppmerksomheten mot den sosiale kompetansen som vi ønsker at barna etter hvert skal tilegne seg Få innsyn i tradisjoner rundt jul og påske og andre tradisjoner Lære barna om rett og galt Askeladden og Smørbukk 2-6 år Etikk, religion og filosofi / kunst, kultur og kreativitet Kunnskap om religiøse høytider og kjennskap til de forskjellige livssyn og kulturelle tradisjoner som er representert i barnegruppa Toleranse og respekt for ulike livssyn Utvikle fantasi og kreativitet Bli kjent med sansene 12 Norge i gamle dager Mat og jul Mattradisjoner Godteri Julegaver og pynt Lage julepynt fra gamle dager tidslinja Kunnskap om musikk og sang Vi skal vise interesse, respekt og toleranse for hverandre og hverandres bakgrunn Vi skal rette oppmerksomheten mot den sosiale kompetansen som vi ønsker at barna etter hvert skal tilegne seg Få innsyn i tradisjoner rundt jul og påske og andre tradisjoner Lære barna om rett og galt Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet

13 Periode 4 januar - februar Vi åpner etter nyttår 2. jan Solfest 1. feb Internasjonaluke i uke 6 (Samenes dag 6. feb) Karneval 8. feb Planleggingsdag feb/mars Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kunst, kultur og kreativitet : Barna skal få mulighet til å iaktta estetiske fenomener og detaljer Barna skal få utvikle den begynnende rolleleken Dans, sang, drama og musikk Musikk og dans Lære å bruke/uttrykke sin fantasi og skaperglede Få kjenneskap til musikk og dans fra sin egen og andres kulturer Bli trygge på å være med å danse Dovregubbens hall Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet Askeladden og Smørbukk 2-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Lese bøker Barna tar selv initiativ til lesing, tegning etc. Tørre å ta ordet i forsamling, lek og samlingsstund Lytte til hverandre Å bli trygg på seg selv 13 Norge i gamle dager Teknologi Telefon Vaskemaskin Utstilling av teknologi Se på filmsnutter Fylle tidslinja Være bevisst kroppsspråkets betydning og hvordan det kommer til uttrykk i det daglige Lytte og gi konstruktiv respons Skape tid og rom for bruk av verbalt og nonverbalt språk i hverdagen Gi opplevelser og erfaringer som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd. Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede Være seg bevisst etiske, estetiske og kulturelle verdier

14 Periode 5 mars - april Barnehagedagen 22. mars? Vinteraktivitetsdag 4. april Siste åpningsdag før påske 27. mars stenger kl:12 Første åpningsdag etter påske 2. april Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kommunikasjon, språk og tekst Bli kjent med bøker, sanger og bilder Bli oppmerksom på og interessert i rim, rytme og regler Å bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker/behov og erfaring Bruke sitt språk til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Dans, sang, drama og musikk Tekst og rytme Få kjennskap til rim, regler og sang Lytte til lyder og rytme i språket/sangen Bikuben Fingerregle Være bevisst kroppsspråkets betydning og hvordan det kommer til uttrykk i det daglige Lytte og gi konstruktiv respons Skape tid og rom for bruk av verbalt og nonverbalt språk i hverdagen Gi opplevelser og erfaringer som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd. Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede Være seg bevisst etiske, estetiske og kulturelle verdier Askeladden og Smørbukk 2-6 år Nærmiljø og samfunn : Barna skal få opplevelser og erfaringer fra nærmiljø og samfunnets oppbygning. 14 Norge i gamle dager Klær Tidslinja Hvordan så penger ut byttehandel VISA Ekskursjon i nærområdet Bilder fra Heggelia etter krigen Vi må ta barna med ut i nærmiljøet vårt Vi må tilby barna lekemateriell ut fra deres interesser og ikke ut fra kjønn

15 Periode 6 mai - juni 16. mai feiring 16. mai Planleggingsdag 10. mai Friluftslivuke i uke 24 Vårdugnad? Avslutningsfest/tur i uke 25 Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Natur, miljø og teknikk / nærmiljø og samfunn Oppleve glede ved å ferdes i naturen Oppleve naturen og dens mangfold (dyr, vekster og årstider) Erfare hvordan teknikk kan brukes i hverdagen Barna skal få anledning til å utforske og oppdage nærmiljøet vårt Dans, sang, drama og musikk Teater og dramatisering Begynnende trygghet på å ta roller Se at andre kan bli en rollefigur (for eksempel voksen som troll) Bukkene bruse Dovre gubbenshall Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger Stimulere barna til å oppleve med alle sanser Iaktta og undre seg over ulike fenomener og detaljer i naturen og miljøet Vi må ta barna med ut i nærmiljøet vårt Vi må tilby barna lekemateriell ut fra deres interesser og ikke ut fra kjønn Askeladden og Smørbukk 2-6 år Natur, miljø og teknikk / kunst kultur og kreativitet Lære og undre seg Oppleve glede ved å ferdes i naturen Miljøvern Lære om naturens kretsløp Erfare hvordan teknikk kan brukes i hverdagen Utvikle fantasi og kreativitet Bli kjent med sansene Kunnskap om musikk og sang Norge i gamle dager Vikingtiden Bruke friluftslivuka Lage viktig effekter Film Det var en gang et menneske båt Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger Stimulere barna til å oppleve med alle sanser Iaktta og undre seg over ulike fenomener og detaljer i naturen og miljøet Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet 15

16 Annet: Feriestengt: Uke 28, 29 og 30 Romjula: Barnehage er stengt i romjula Påske: Barnehagen stenger onsdag kl. 12 før skjærtorsdag Planleggingsdager: Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Datoer for planleggingsdagene for 2012/2013 er: august 12 - felles med skolen 9. november 12 Feb/mars 13 - ikke fastsatt 10. mai 13 - felles med skolen 16

17 Personalet + telefonliste Kontor Styrer: Margret Solvang Smørbukk Ped. leder: Frank Prestø Assistent: Tonje P. B. Skoglund Assistent: Therese Solvang Tommelise: Ped. leder: Lene Solli Barnepleier: Guro Østgård Barnepleier: Hilde Øverli Assistent: Solgunn Jenssen Assistent: Hanne Maren Krane Sundheim Ole Lukkøye: Midlertidig sammenslått med Tommelise Askeladden: Ped. leder: Wivi-Ann Ottesen Barnepleier: Ragnhild Fredriksen Sundheim Fagarbeider: Elisabeth Krogh Sørensen Assistent: Lene Rasch-Malnes Ekstra personal: Fagarbeider: Stine Estensen Går ut i permisjon 29 okt. Renhold: Renholder: Junn-May Fossbakk 17

18 Viktige datoer Planleggingsdag 20. og 21. august Velkomstfest/dugnad 3. sept Foreldremøte 17. september Miniklubben starter 11. sept Kasperklubben starter 20. sept Verdensdag for psykisk helse 10. okt Planleggingsdag 9. nov Brannvern uke 45 Adventssamling starter 26. nov Nissemarsj 7. des Nissefest 10. des Lucia feiring 13. des. Julebord for barna 17. des Siste åpningsdag før jul 21. des Vi åpner etter nyttår 2. jan Solfest 1. feb Internasjonaluke i uke 6 (Samenes dag 6. feb) Karneval 8. feb Planleggingsdag feb/mars Barnehagedagen 22. mars? Vinteraktivitetsdag 4. april Siste åpningsdag før påske 27. mars stenger kl:12 Første åpningsdag etter påske 2. april 16. mai feiring 16. mai Planleggingsdag 10. mai Friluftslivuke i uke 24 Vårdugnad? Avslutningsfest/tur i uke 25 18

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer