NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013"

Transkript

1 NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN TRYGT Å VÆRE MYE Å LÆRE

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Helhetlig læring helhetssyn på barn... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Barns medvirkning... 5 Foreldremedvirkning - samarbeid... 5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 6 Planlegging... 6 Dokumentasjon... 6 Vurdering... 6 Overganger... 7 Småavdeling til storavdeling - Miniklubb... 7 Barnehage til skole - Kasperklubb... 7 Plan for overgang barnehage - skole... 7 Satsningsområder... 8 Dans, sang, drama og musikk = Tommelise og Ole Lukkøye... 8 Norge i gamle dager = Askeladden og Smørbukk... 8 Årets gang:... 9 Ukesrytme... 9 Periode 1 august - september Periode 2 oktober - november Periode 3 desember Periode 4 januar - februar Periode 5 mars - april Periode 6 mai - juni Annet: Personalet + telefonliste Viktige datoer

3 Forord Årsplan er en presentasjon av det pedagogiske arbeidet som skal prege hverdagen i Noraførr barnehage. Den skal synliggjøre hvilke mål vi arbeider mot og hvordan vi arbeider for å komme dit. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet. Samtidig skal den gi foreldre og andre samarbeidspartnere større viten om barnehagen, og på den måten gi grunnlag for medvirkning. Årsplanen suppleres med Velkomsthefte. Det inneholder informasjon som er viktig å kjenne til, og som gir et helhetsbilde av Noraførr barnehage. (Velkomstheftet er under redigering, og kommer ut i løpet av oktober). Videre får dere avdelingsvise periodeplaner fra den avdelingen du/dere tilhører. Planene er tilpasset ut fra avdelingens barnegruppe, alder, modning og behov. Der vil dere bli orientert om månedens aktiviteter og mål. Her finner dere også en kort evaluering av forrige periode. Barnehagen jobber etter ulike satsningsområder som settes av Målselv Kommune og Noraførr barnehage. De faste områdene vi jobber med år etter år finner dere i Velkomstheftet. Årets satsningsområder finner dere i årsplanen Norge i gamle dager og dans, sang, drama, og musikk. Vårt slagord trygt å være, mye å lære er basert på helhetlig læring lek, omsorg og læring - og den omsorgen vi har for hvert enkelt barn og gruppen som helhet. Det handler om hvordan vi ser på barn og hvordan vi tenker at barn lærer og utvikler seg i samspill med andre. Vi skal vise barnet oppmerksomhet og være åpen for det unike hos den enkelte. Gjennom en inkluderende og positiv væremåte, legger vi tilrette for trivsel og trygghet i hverdagen for store og små. Leken er i fokus, det er der barna skal få gjøre seg erfaringer og oppleve mestring og knytte vennskap. Sammen med foreldrene legger vi til grunnlag for et godt samarbeid i forhold til omsorg og oppdragelse - til beste for barna. Da gjenstår det bare å ønske velkommen til et nytt og spennende år med mange opplevelsesrike dager i Noraførr barnehage. Margret Solvang Enhetsleder 3

4 Helhetlig læring helhetssyn på barn Læring i barnehagen handler om både det sosiale, utvikling av empati og erfaringer, og om kunnskaper innenfor ulike fagområder. Vi skal ha fokus på hele mennesket. Vi ønsker at barn skal oppleve seg selv som verdifull og viktig, ikke bare i forhold til hva de presterer, men hvem de er. At læring skjer i relasjoner til andre på alle plan, og at læring i barnehagen er et vidt begrep som omfavner også lek, omsorg og samhandling. Barnehagens kjerneoppgave er å sette barnets lek, erfaringer og læring i sentrum. Derfor må personalet utvikle sin evne til å se, delta og bidra i denne prosessen. Omsorg og oppdragelse Omsorg forbindes med evne til nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålemodighet og innlevelse. Barn lærer om omsorg ved f.eks. å se andre barn bli stelt med, hjulpet under måltider og på/avkledning, får trøst og en klem. Videre kan en vise omsorg for dyr, planter og miljø. Personalet i Noraførr barnehage har fokus på egen rolle i barnehagen, hvordan jeg gjennom min egen erfaring, verdier og holdninger formidler noe til barn både bevisst og ubevisst. Å sette omsorg på dagsordenen sammen med oppdragelse handler om å bli kjent med seg selv og være bevisst på seg selv og hva man formidler videre til barn. Dette krever selvinnsikt, refleksjon over egen praksis og vilje og evne til å gjøre endringer samt å tåle konstruktiv tilbakemeldinger og åpen dialog. Lek Lek er barns viktigste aktiviteter og det er derfor viktig at hvert barn har minst en god venn i barnehagen. Gjennom lek lærer og bearbeider barn inntrykk. Lek er kreativitet, samhandling og fantasi på et høyt plan. I lek skapes barnekultur, den formidler verdier, holdinger, følelser og kunnskap. Vi i Noraførr barnehagen jobber for å tilrettelegge for god lek. Vi er bevisst hvordan vi organiserer barnegruppene bl.a. i smågrupper, og hvordan vi bygger opp om relasjoner som dannes. Vi skaper tid og verner leken mot støy og avbrytelser. Rom blir innredet slik at de innbyr til lek. Ved å være aktiv voksen i lek, signaliserer vi at lek er viktig. Samtidig passer vi på å gå inn i leken på barnas premisser. Den voksnes oppgave blir alt fra å delta aktivt, veilede, støtte, oppmuntre, inspirere og være god rollemodell.. 4

5 Barns medvirkning Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas behov og interesser er med på å styre det arbeidet vi gjør og preger innholdet i barnehagen vår. Det er vår oppgave å finne en balansegang mellom det planlagte og det som vi ser rører seg i barnegruppa. Målet er at barna skal få en opplevelse av å påvirke egen hverdag. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Å arbeide med barns medvirkning handler om å vise barna respekt og å ta dem på alvor. Det handler om å oppmuntre barna til å bli bevisste på egne meninger og reflektere over disse. Barn Personal Barna skal få en opplevelse av å medvirke og ha medbestemmelse over egen hverdag utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre å tørre å hevde egne synspunkter og meninger føle at de blir sett, hørt og respektert skape tid og rom for å lytte og samtale møte barns initiativ ved å vise en anerkjennende væremåte ta utgangspunkt i barnets egne uttrykksmåter hjelpe/veilede barn til å finne gode løsninger gjennom refleksjon Foreldremedvirkning - samarbeid Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre, er en forutsetning for å nå de målene vi har satt for vår barnehage. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Ulike former/måter å medvirke/samarbeide på: Daglig kontakt Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldrekaffe/frokost Foreldreråd Samarbeidsutvalg brukerundersøkelse 5

6 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Hensikten med planlegging, dokumentasjon og vurdering, er å synliggjøre og kvalitetssikre det pedagogiske arbeidet vårt. Planleggingen vår baseres på kunnskap og erfaring om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe. Vi vurderer barnets trivsel og utvikling gjennom observasjoner, samtaler og møter. Det pedagogiske arbeidet i Noraførr er et samarbeid mellom styrer, pedagogisk leder, assistenter, barna og foreldregruppen. Planlegging Hva Hvem Hvordan Årsplan Personalet Styrer leder prosessen Lederteam møter Personalmøter Planleggingsdager Samarbeidsutvalget Periodeplan / Avdelingens personale Avdelingsmøter Månedsplan Aktiviteter Avdelingens personale Avdelingsmøter Barna (gjennom samtaler) Tradisjoner Personalet Gruppemøter ved behov Dokumentasjon Hva Hvem Hvordan barnehagen Styrer Årsplanen NoraNytt Hjemmesiden barnegruppen Personalet Billedbruk det enkelte barn Periodeplaner Whiteboardtavlen Rapporter Hjemmesiden Hverdagen Vurdering Hva Hvem Hvordan Barnets trivsel og Avdelingens personale. Avdelingsmøter utvikling Barna (gjennom samtaler) Daglig Pedagogisk leder/ foreldre Foreldresamtaler Barnegruppa Avdelingens personale Avdelingsmøter Avdelingens arbeid og måloppnåelse Barnehagens aktiviteter Avdelingens personale Personalet Barna Avdelingsmøter Jevnlige evalueringer 6

7 Overganger Småavdeling til storavdeling - Miniklubb Miniklubben er et tilrettelagt tilbud for 2 åringene på Tommelise og Ole Lukkøye. Målet for klubben er at barna blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene, for å lette overgangen til stor avdeling. Barna får utfordringer tilpasset deres behov og interesser. Det lages en høstplan og vårplan for Miniklubben som legges ut på hjemmesiden. Barnehage til skole - Kasperklubb Kasperklubb er et tilrettelagt tilbud for 5-6 åringene i barnehagen. Målet for klubben er at barna skal få et større sosialt nettverk før skolestart. De drar mye på tur, jobber med begrepsforståelse og trafikkopplæring. Her får barna utfordringer som gjør at de skal bli best mulig rustet til å møte skolen. Det lages en høstplan og vårplan for Kasperklubben. Disse planene legges ut på barnehagen sin hjemmeside under feltet Kasperklubb. For å gjøre overgangen fra barnehage til skole best mulig, har Målselv i lag med andre kommuner i Midt-Troms utviklet gode rutiner for dette. Planen inneholder blant annet informasjon om skolebesøk. Innimellom kan det være aktuelt å gi informasjon til skolen om enkeltbarn, for at barnet skal få en best mulig overgang og skolestart. Dette gjøres med foreldrenes samtykke. Plan for overgang barnehage - skole Måned Aktivitet Ansvarlig Innen utgang av: September Koordineringsmøte for å avklare Skoleleder Oktober besøksklasser Oktober Gamle barn som har begynt i 1. Styrer/ pedagogisk November klasse inviteres til barnehagen leder November Skolebesøk Kontaktlærer November Januar Innmelding av elever Foreldre Februar Februar Besøks/aktivitetsdag på skolen Kontaktlærer Mars Mars Kartlegging av førskolebarn Pedagogisk leder April Foreldresamtale Mai Foreldremøte/kontaktmøte Skoleleder Mai 7

8 Satsningsområder I år har vi to satsningsområder dans, sang, drama og musikk og Norge i gamle dager - som er fordelt på små og stor avdeling. I mars ble det delt ut brukerskjema der foreldre kunne komme med innspill til satsningsområde for barnehageåret Vi fikk inn ulike forslag, og innefor de forslagene valgte personalet ut de to satsningsområdene. Dans, sang, drama og musikk = Tommelise og Ole Lukkøye Dans, sang, drama og musikk er et område der vi møter barna i deres forutsetninger. Små barn er veldig kroppslige og samhandler mye med bevegelser. Vi planlegger periodene ut fra å gi barna gode opplevelser, muligheter for mestringsfølelse og god motorisk utvikling. Rim, rytme, sang og regler er viktige verktøy i språkutviklingen. Det er noe som fenger barn i alle aldre og kan tilpasses hver enkelt barns nivå. Når det er gøy motiverer det barna til videre bruk og utvikling, og det kan skje læring i leken. For hver periode har vi noen faste fokuspunkt. Ut over det vil det utdypes mer i periodeplanene hva vi vil gjøre. Vi planlegger utifra barnas interesser. Norge i gamle dager = Askeladden og Smørbukk Etter innspill fra foreldre om satsningsområde for 2012/2013 valgte vi på stor avdelingene å jobbe med Norge i gamle dager. Barna skal få kjenneskap til hvordan oldeforeldre, besteforeldre og foreldre vokste opp. Vi skal se på klær, mat, leker og teknologi. Vi avslutter barnehageåret med vikingtiden. 8

9 Årets gang: På de følgende sidene finner dere årets gang som er fordelt på 6 perioder. Under hver enkelt periode står det mer konkret informasjon om det vi skal arbeide med dette barnehageåret. Øverst på siden finner dere viktige datoer som gjelder for den enkelte periode. Videre er det to bolker den øverste for små avdeling og den nederste for stor avdeling. Der finner dere hvilke fagområde avdelingen jobber med og hva de konkret jobber med innenfor årets satsningsområde. Ukesrytme Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 9.30 Morgenmøte En fra hver avdeling + styrer = organisere dagen Miniklubb Kasperklubb Åpen dag Avd.møte: kl: (2 avd. har møte samtidig) Varmlunsj: Storavdeling Varmlunsj: Småavdeling Avd.møte: kl:13-14 (2 avd. har møte samtidig) Avdelingene samarbeider under møte avvikling. Assistentveiledning: kl: gang i måneden Ledermøte: kl:13-14 Ped.ledere + styrer Assistentveiledning: kl: gang i måneden Medbestemmelsesmøte: kl:13-14 ca. hver 6 uke (atv er+styrer) 9

10 Periode 1 august - september Planleggingsdag 20. og 21. august Velkomstfest/dugnad 3. sept Foreldremøte 17. september Miniklubben starter 11. sept Kasperklubben starter 20. sept Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kropp, bevegelse og helse Barna skal oppleve og erfare grov- og finmotorisk aktivitet Vaske hendene før og etter måltid og ved behov Pusse tennene Av- og påkledning Tilberede mat Måltidene: påsmøring, spise og drikke selv Å delta i og samarbeide i forhold til egen stellesituasjon Dans, sang, drama og musikk Sang og bevegelseslek Få kjenneskap til barnesanger med bevegelser Morn morn morn Hode, skulder, kne og tå Personalet: Innarbeide gode vaner og rutiner når det gjelder hygiene og kosthold. Informere om kost, hygiene, aktivitet og hvile Legge til rette for grov- og finmotorisk aktivitet Askeladden og Smørbukk 2-6 år Antall, rom og for Oppleve glede av å leke med tall og former Bli kjent med matematiske begreper Erfare begreper som over, under, inni og bak Erfare ulike størrelser, former og mål Skape overblikk - romforståelse Norge i gamle dager Tidslinje Samle inn bilder fra tidligere generasjoner Lage tidslinje 100 år tilbake i tid Lytte og være oppmerksom overfor barns matematiske utvikling og uttrykksformer Bruke riktige begreper og betegnelser når vi samtaler med barna Sørge for at vi har nødvendig materiell tilgjengelig 10

11 Periode 2 oktober - november Verdensdag for psykisk helse 10. okt Planleggingsdag 9. nov Brannvern uke 45 Adventssamling starter 26. nov Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Antall, rom og for La barna erfare, utforske og leke med: Antall: tall og telling Rom: rom og retning/plassering Form: form, mønster og klassifisering Dans, sang, drama og musikk Dans og musikk Spille og lytte til musikk Sangleker Bli kjent med instrument Tiger er for diger Med min hånd jeg klapper Lytte og være oppmerksom overfor barns matematiske utvikling og uttrykksformer Bruke riktige begreper og betegnelser når vi samtaler med barna Sørge for at vi har nødvendig materiell tilgjengelig Askeladden og Smørbukk 2-6 år Kropp, bevegelse og helse Få kunnskap om godt kosthold Tannpuss og håndhygiene Utvikle forståelse for at vi er forskjellige Utvikle grov- og finmotorikk Norge i gamle dager Leketøy, leker og hobby Hva samlet vi på Utstilling av leketøy/samlinger Leker, paradis ol. Fylle på tidslinja med bilder av leketøy ol. Felles foreldrekaffe med utstilling Innarbeide gode vaner og rutiner når det gjelder hygiene og kosthold. Informere om kost, hygiene, aktivitet og hvile Legge til rette for grov- og finmotorisk aktivitet 11

12 Periode 3 desember Adventsamling hver mandag Nissemarsj 7. des Nissefest 10. des Lucia feiring 13. des. Julebord for barna 17. des Siste åpningsdag før jul 21. des Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Etikk, religion og filosofi Barna skal lære respekt og toleranse Være oppmerksom på hverandre: hilse, si adjø, takke, dele, trøste Kjennskap til religiøse høytider og kjennskap til de forskjellige livssyn og kulturelle tradisjoner som er representert i barnegruppa Dans, sang, drama og musikk Bevegelsessanger Få kjennskap til julens sanger og juleeventyr Kjennskap og glede til juletradisjoner På låven sitter nissen Jeg er så gled hver julekveld 1. vers Vi skal vise interesse, respekt og toleranse for hverandre og hverandres bakgrunn Vi skal rette oppmerksomheten mot den sosiale kompetansen som vi ønsker at barna etter hvert skal tilegne seg Få innsyn i tradisjoner rundt jul og påske og andre tradisjoner Lære barna om rett og galt Askeladden og Smørbukk 2-6 år Etikk, religion og filosofi / kunst, kultur og kreativitet Kunnskap om religiøse høytider og kjennskap til de forskjellige livssyn og kulturelle tradisjoner som er representert i barnegruppa Toleranse og respekt for ulike livssyn Utvikle fantasi og kreativitet Bli kjent med sansene 12 Norge i gamle dager Mat og jul Mattradisjoner Godteri Julegaver og pynt Lage julepynt fra gamle dager tidslinja Kunnskap om musikk og sang Vi skal vise interesse, respekt og toleranse for hverandre og hverandres bakgrunn Vi skal rette oppmerksomheten mot den sosiale kompetansen som vi ønsker at barna etter hvert skal tilegne seg Få innsyn i tradisjoner rundt jul og påske og andre tradisjoner Lære barna om rett og galt Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet

13 Periode 4 januar - februar Vi åpner etter nyttår 2. jan Solfest 1. feb Internasjonaluke i uke 6 (Samenes dag 6. feb) Karneval 8. feb Planleggingsdag feb/mars Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kunst, kultur og kreativitet : Barna skal få mulighet til å iaktta estetiske fenomener og detaljer Barna skal få utvikle den begynnende rolleleken Dans, sang, drama og musikk Musikk og dans Lære å bruke/uttrykke sin fantasi og skaperglede Få kjenneskap til musikk og dans fra sin egen og andres kulturer Bli trygge på å være med å danse Dovregubbens hall Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet Askeladden og Smørbukk 2-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Lese bøker Barna tar selv initiativ til lesing, tegning etc. Tørre å ta ordet i forsamling, lek og samlingsstund Lytte til hverandre Å bli trygg på seg selv 13 Norge i gamle dager Teknologi Telefon Vaskemaskin Utstilling av teknologi Se på filmsnutter Fylle tidslinja Være bevisst kroppsspråkets betydning og hvordan det kommer til uttrykk i det daglige Lytte og gi konstruktiv respons Skape tid og rom for bruk av verbalt og nonverbalt språk i hverdagen Gi opplevelser og erfaringer som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd. Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede Være seg bevisst etiske, estetiske og kulturelle verdier

14 Periode 5 mars - april Barnehagedagen 22. mars? Vinteraktivitetsdag 4. april Siste åpningsdag før påske 27. mars stenger kl:12 Første åpningsdag etter påske 2. april Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Kommunikasjon, språk og tekst Bli kjent med bøker, sanger og bilder Bli oppmerksom på og interessert i rim, rytme og regler Å bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker/behov og erfaring Bruke sitt språk til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Dans, sang, drama og musikk Tekst og rytme Få kjennskap til rim, regler og sang Lytte til lyder og rytme i språket/sangen Bikuben Fingerregle Være bevisst kroppsspråkets betydning og hvordan det kommer til uttrykk i det daglige Lytte og gi konstruktiv respons Skape tid og rom for bruk av verbalt og nonverbalt språk i hverdagen Gi opplevelser og erfaringer som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd. Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede Være seg bevisst etiske, estetiske og kulturelle verdier Askeladden og Smørbukk 2-6 år Nærmiljø og samfunn : Barna skal få opplevelser og erfaringer fra nærmiljø og samfunnets oppbygning. 14 Norge i gamle dager Klær Tidslinja Hvordan så penger ut byttehandel VISA Ekskursjon i nærområdet Bilder fra Heggelia etter krigen Vi må ta barna med ut i nærmiljøet vårt Vi må tilby barna lekemateriell ut fra deres interesser og ikke ut fra kjønn

15 Periode 6 mai - juni 16. mai feiring 16. mai Planleggingsdag 10. mai Friluftslivuke i uke 24 Vårdugnad? Avslutningsfest/tur i uke 25 Tommelise og Ole Lukkøye 0-3 år Natur, miljø og teknikk / nærmiljø og samfunn Oppleve glede ved å ferdes i naturen Oppleve naturen og dens mangfold (dyr, vekster og årstider) Erfare hvordan teknikk kan brukes i hverdagen Barna skal få anledning til å utforske og oppdage nærmiljøet vårt Dans, sang, drama og musikk Teater og dramatisering Begynnende trygghet på å ta roller Se at andre kan bli en rollefigur (for eksempel voksen som troll) Bukkene bruse Dovre gubbenshall Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger Stimulere barna til å oppleve med alle sanser Iaktta og undre seg over ulike fenomener og detaljer i naturen og miljøet Vi må ta barna med ut i nærmiljøet vårt Vi må tilby barna lekemateriell ut fra deres interesser og ikke ut fra kjønn Askeladden og Smørbukk 2-6 år Natur, miljø og teknikk / kunst kultur og kreativitet Lære og undre seg Oppleve glede ved å ferdes i naturen Miljøvern Lære om naturens kretsløp Erfare hvordan teknikk kan brukes i hverdagen Utvikle fantasi og kreativitet Bli kjent med sansene Kunnskap om musikk og sang Norge i gamle dager Vikingtiden Bruke friluftslivuka Lage viktig effekter Film Det var en gang et menneske båt Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesse og forutsetninger Stimulere barna til å oppleve med alle sanser Iaktta og undre seg over ulike fenomener og detaljer i naturen og miljøet Vi skal gi barna tid og rom for varierte opplevelser som næring til lek og kreativitet 15

16 Annet: Feriestengt: Uke 28, 29 og 30 Romjula: Barnehage er stengt i romjula Påske: Barnehagen stenger onsdag kl. 12 før skjærtorsdag Planleggingsdager: Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Datoer for planleggingsdagene for 2012/2013 er: august 12 - felles med skolen 9. november 12 Feb/mars 13 - ikke fastsatt 10. mai 13 - felles med skolen 16

17 Personalet + telefonliste Kontor Styrer: Margret Solvang Smørbukk Ped. leder: Frank Prestø Assistent: Tonje P. B. Skoglund Assistent: Therese Solvang Tommelise: Ped. leder: Lene Solli Barnepleier: Guro Østgård Barnepleier: Hilde Øverli Assistent: Solgunn Jenssen Assistent: Hanne Maren Krane Sundheim Ole Lukkøye: Midlertidig sammenslått med Tommelise Askeladden: Ped. leder: Wivi-Ann Ottesen Barnepleier: Ragnhild Fredriksen Sundheim Fagarbeider: Elisabeth Krogh Sørensen Assistent: Lene Rasch-Malnes Ekstra personal: Fagarbeider: Stine Estensen Går ut i permisjon 29 okt. Renhold: Renholder: Junn-May Fossbakk 17

18 Viktige datoer Planleggingsdag 20. og 21. august Velkomstfest/dugnad 3. sept Foreldremøte 17. september Miniklubben starter 11. sept Kasperklubben starter 20. sept Verdensdag for psykisk helse 10. okt Planleggingsdag 9. nov Brannvern uke 45 Adventssamling starter 26. nov Nissemarsj 7. des Nissefest 10. des Lucia feiring 13. des. Julebord for barna 17. des Siste åpningsdag før jul 21. des Vi åpner etter nyttår 2. jan Solfest 1. feb Internasjonaluke i uke 6 (Samenes dag 6. feb) Karneval 8. feb Planleggingsdag feb/mars Barnehagedagen 22. mars? Vinteraktivitetsdag 4. april Siste åpningsdag før påske 27. mars stenger kl:12 Første åpningsdag etter påske 2. april 16. mai feiring 16. mai Planleggingsdag 10. mai Friluftslivuke i uke 24 Vårdugnad? Avslutningsfest/tur i uke 25 18

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning et godt opparbeidet uteområde i sken med to store gapahuker. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 ÅRSPLAN BARNEHAGE 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 VISJON Barnehage 5 sitt pedagogiske grunnsyn s. 5 Barnehagenes felles

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer