ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere 8 Barnehagens innhold.10 Planlegging-Dokumentasjon og vurdering..16 DEL 2 Informasjon om avdelingene. 19 Dagsrytme..21 Hverdagsaktiviteter 22 De 7 fagområdene.24 Årskalender.29 2

3 VELKOMMEN TIL UTØY BARNEHAGE Utøy barnehage har vært en kommunal barnehage siden Utøy skole og barnehage er en enhet, med Solvår Elverum Heirsaunet som enhetsleder. Barnehagen er nå en to-avdelings barnehage. Vi har småbarnsavdeling i sokkelen på Utøy bedehus, mens de to eldste aldersgruppene har egen avdeling på Utøy skole. Åpningstid: Dere kan nå oss på: TLF: (alle tlf) (styrer) (småbarnsavd) (storbarnsavd) (rektor/enhetsleder) E-POST: ADRESSE: Utøyvegen INDERØY 3

4 INNLEDNING I følge «Lov om barnehager» er vi pålagt å lage en årsplan som barnehagen skal drives etter. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og den gir informasjon om arbeidet vårt til foresatte, eiere og andre. Vi vil dele årsplanen i to deler del 1, vil bli redigert ca hvert 3. år. Del 2, vil evalueres og bearbeides hvert år. Vi lager årsplanen i tråd med Rammeplan for barnehager, som er en forskrift til Lov om barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Dere finner nettutgave av Rammeplanen under Kunnskapsdepartementet. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Fra Barnehageloven 2 Vi skal også jobbe ut fra Inderøy kommunes «Kvalitetsplan for barnehagen », og kommunes satsningsområder i denne perioden er: -Ledelse i barnehagen -Språk og begrepsutvikling -Antall rom og form -Dokumentasjon og vurdering -Helsefremmende barnehager I løpet av denne 3-årsperioden, vil barnehagen ha egne satsninger som samsvarer med disse områdene, og våre delmål vil komme frem i årsplanen, og de mere detaljerte månedsplanene. 4

5 PEDAGOGISK GRUNNSYN I rammeplanen gjentas det hvor viktig det er at personalet må være tydelige modeller for barna i barnehagen. Vi må ha en bevisst holdning til eget verdigrunnlag, og være åpen for å reflektere over egne holdninger og handlinger. Vårt pedagogiske grunnsyn vil gjenspeiles i det daglige arbeidet, og gjennom måten vi samhandler på, både med barna og de andre voksne. Gjennom ny kunnskap og erfaring, vil dette stadig utvikles og endres. Gjennom bl.a. prosjektarbeid, har personalet fått et felles grunnsyn bygd på tanken om at vi skal behandle hverandre med anerkjennelse og respekt. Vi skal også alle jobbe etter Inderøy kommunes verdier, som er: RAUSHET-ÅPENHET RESPEKT For å jobbe etter disse verdiene, må vi personalet være trygge på hverandre, og føle trygghet i jobben vår overfor barn, foresatte og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker å være lyttende og åpne for forskjellighet, både overfor barna og de foresatte, slik at de også føler trygghet til oss og det arbeidet vi gjør. Vi ønsker å være tydelige, nærværende voksne som ser alle barna. Og vi vil skape gode dager i barnehagen, gjennom å være rause med omsorg, kjærlighet, trygghet og fellesskap. Når vi sender barna videre i dannings og utdanningsløpet, ønsker vi at de skal være trygge på seg selv, ha venner, og at de er nysgjerrige på omverdenen. BEST I LAG Gjennom verdiene, skal vi jobbe mot Inderøy kommunes visjon, som er BEST-I LAG. Og når man jobber i barnehage, er det mange vi skal samarbeide med, for å gi barna så godt leke- og læringsmiljø som mulig. Vil på de neste sidene komme inn på noen av barnehagens samarbeidspartnere. 5

6 PERSONALSAMARBEID For at barna skal få et godt leke og læringsmiljø i barnehagen, må man ha et personale som trives og jobber godt i lag. Personalet må ha felles tid til å planlegge og evaluere sitt arbeid. Det er også viktig med tid til å snakke om barna, slik at vi kan følge opp hvert enkelt barn. God kompetanse er også viktig i arbeidet, og utviklingsarbeid drives bl.a. gjennom felles kurs og nettverkssamarbeid med andre barnehager på Inderøy. En gang i måneden har vi personalmøte på kveldstid. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, en av disse er som regel felles fagdag/kursdag for alle barnehagene på Inderøy. Vi bruker også deler av planleggingsdagene i lag med personalet ved skolen. 6

7 SAMARBEID MED BARNAS HJEM -FORELDRE/FORESATTE Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Fra Barnehageloven 1 For å få til et godt samarbeid -må samarbeidet bygge på gjensidig åpenhet og tillit. -må vi ha gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. -må vi ha regelmessig kontakt der informasjon utveksles. SAMARBEIDSFORMER -I barnehagen er vi så heldige at vi har daglig kontakt ved henting og bringing, slik at en kan utveksle beskjeder og ta opp ting etter hvert. - Foreldresamtaler -2 pr år, eller etter behov. Her tar vi opp trivsel, helse, utvikling, samspill m.m. -Foreldremøter -2 pr år. Brukes til å bli kjent, gi informasjon om barnehagen og til å ta opp ulike tema. -Foreldreråd: består av alle foreldre/foresatte, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 2 møter pr år. -Samarbeidsutvalg: Felles med skolen. 2 foreldre og 2 personale møter fra barnehagen. Skal være et kontaktskapende og samordnende organ. 3-4 møter pr år. -Dugnad: Er frivillig, men håper dere stiller hvis vi har behov for f.eks. hjelp til maling, vedlikehold av uteområdet, lavvo`n e.l. -Hentekaffe: Uformelt treff hvor foresatte kan bli kjent med hverandre, de andre barna og personalet. -Månedsplaner og en del informasjon blir sendt ut på mail. Ellers får dere med skriv heim, eller det blir hengt opp beskjeder på dør el tavle i garderoben. 7

8 ULIKE SAMARBEIDSPARTNERE SKOLEN Barnehagen samarbeider tett med skolen, for å legge til rette for en god overgang til skole/sfo. Barnehagen har egen storbarnsavdeling på skolen, og i tillegg kan vi bruke rom som gymsal, bibliotek og allrom. Barnehagen, SFO og skolen har også felles personale. Dermed blir overgangen ekstra trygg for barna her i kretsen. Vi har utarbeidet egen plan for overgangen bhg/skole, og har aktiviteter i lag gjennom hele barnehageåret. Vi samarbeider også for å få til en skolefritidsordning for barna i Utøy skolekrets. Personalet på skole og barnehage har felles prosjektarbeid og kurs. HELSESTASJONEN Har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barnas oppvekstsvilkår i kommunen. Kan være sakkyndig instans ved tilråding om prioritet ved opptak, og kan foreslå at det søkes barnehageplass for barn som har særskilte behov for pedagogisk tilbud. Kan være en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet for barn med særskilte behov. Skal gi råd og veiledning knyttet til legemiddelhåndtering i bhg, og i forhold til smittevern. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp. Foresatte må ha gitt sitt samtykke før barnehagen kan søke råd/hjelp angående enkeltbarn i bhg. PPT kan gi en sakkyndig vurdering av om et barn med nedsatt funksjonsevne skal ha fortrinnsrett ved opptak. PPT gir råd og veiledning til barnehagen og foresatte. 8

9 BARNEVERNSTJENESTEN Barnevernets hovedoppgave, er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. De ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt. Barnehageplass et benyttet tiltak fra barnevernstjenesten. Og barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven, har rett til prioritet ved opptak. Ny håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn, unge og deres familier (des- 13) Inderøy kommune har nå utarbeidet ei håndbok i tverrfaglig samarbeid for barn, unge og deres familier. Håndboka beskriver prosedyrer fra bekymring til handling, og vil være et godt arbeidsredskap for oss i barnehagen, for å få et enda bedre tverrfaglig samarbeid. Dere finner elektronisk utgave av boka på kommunens hjemmeside. 9

10 BARNEHAGENS INNHOLD Rammeplanen for barnehagen slår fast at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, leik, læring og danning er sentrale deler. I tillegg skal sosial og språklig kompetanse og sju fagområder være viktige deler av barnehagens Barnehagen skal støtte læringsmiljø. barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Fra bhgloven 2 Inderøy kommune vektlegger det 18-årige dannings-og utdanningsløpet, og her vil vi i barnehagen legge grunnlaget for både det faglige og sosiale. Målet er at man skal bli et «gangs menneske». Dette vil vi oppnå ved å gi et trygt, godt og variert leke-og læringsmiljø, slik at barna får et best mulig utbytte av å være i barnehagen. OMSORG Omsorg ligger som grunnlag for alt arbeid i barnehagen. Det preger våre valg og kommer til uttrykk gjennom hele barnehagehverdagen. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Det å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. LEIK Gjennom leiken lærer barna bl.a. - Å bearbeide erfaringer, opplevelser og inntrykk - Å utvikle språklig, sosial, motorisk, emosjonell og intellektuell kompetanse. - Å prøve ut erfaringer - Å utvikle og fremme fantasi, nysgjerrighet og skapertrang - Å skape forståelse - Sosiale normer og hvordan ulike roller opptrer i samfunnet - Å se hvordan vår verden er satt sammen og fungerer - Å forhandle - Å se situasjoner fra flere synsvinkler - Å ta hensyn til andre - Å få venner - Å være sammen med ulike mennesker - Å krangle, diskutere og til slutt bli enige - Å øve konsentrasjon 10

11 Leiken er viktig og har i seg selv en egenverdi. Vi ønsker å legge til rette for allsidig leik både ute og inne, for barn i alle aldre og med ulike funksjonsnivå. Vi vil gi barna opplevelser som stimulerer fantasien og kreativiteten. Det kan være gjennom turer i nærmiljøet, teaterforestilling, lesing av bøker osv. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få venner og leike i lag på tvers av alder og kjønn. Vi voksne observerer barna i leiken, og hjelper/støtter de som faller utenfor, eller som ikke greier å følge leikens «regler». Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehageloven 1 LÆRING Barnehagen skal tilrettelegge for både formelle voksenstyrte aktiviteter, og uformelle læringsaktiviteter. Barn er undrende og nysgjerrige, og vi voksne må følge dem opp, og være oppmerksom og se muligheter for læring i ulike situasjoner som oppstår gjennom barnehagedagen. Vi må også gi dem utfordringer ut fra hvert enkelt barns interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barna skal oppleve progresjon, vi skal la de få ulike opplevelser og erfaringer, ut fra alder og modning. Vi samarbeider også med skolen, for at barna skal få en best mulig overgang. 11

12 I forhold til rammeplanen, er vi forpliktet til å jobbe med 7 fagområder i barnehagen. Lærings- og opplevelsesmulighetene som ligger i disse er sentrale hjelpemidler i utviklingen av barnas grunnleggende kompetanse. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert, I del 2 av årsplanen vil vi komme nærmere inn på hvordan vi jobber med de ulike fagområdene, både 1.Kommunikasjon, språk og tekst gjennom hverdagsaktiviteter og temaarbeid. 2.Kropp, bevegelse og helse 3.Kunst, kultur og kreativitet 4.Natur, miljø og teknikk 5.Etikk, religion og filosofi KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. 6.Antall, rom og form Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av 7.Nærmiljø og samfunn barnehagens innhold. For å utvikle et rikt språk, må vi samtale med barna om opplevelser, tanker og følelser. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringer er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Gjennom dette fagområdet, skal vi bl.a. bidra til at barna utvikler grunnleggende grov- og finmotoriske ferdigheter. De skal få gode erfaringer med, og positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp, gjennom allsidige bevegelsesopplevelser og utfordringer ute og inne. Det er viktig å gi barna gode kostholdsvaner, og organisere dagen, slik at en veksler mellom aktivitet og hvile. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom erfaring med kunst og kultur får barnet et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler mange uttrykksformer, for eksempel musikk, dans, drama og billedkunst. 12

13 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Gjennom arbeidet med dette fagområdet, skal vi bl.a bidra til at barna får oppleve glede ved å ferdes i naturen. De skal få kunnskaper om natur, økologi, miljøvern og samspillet i naturen. Vi skal bidra til at barna blir kjent med, og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Grunnleggende kunnskap om, og erfaringer med hverdagslivets tekniske hjelpemidler hører også inn under dette fagområdet. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Vi skal gi barna anledning og ro til undring, tenking og gode samtaler, både med andre barn og i lag med voksne. Barna skal utvikle interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs tilhørighet. Vi skal ta hensyn til barnets og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning, samtidig som vi skal ta med oss verdier og tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal få oppleve at de selv er viktige medlemmer i barnehagen gjennom egen medvirkning og utforming av fellesskapet. De skal oppleve at gutter og jenter får like muligheter og oppmerksomhet. Vi skal bidra til at barna blir kjent med, og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. ANTALL, ROM OG FORM Vi skal bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. De skal gjennom leik, eksperimentering og hverdagsaktiviteter få ulike erfaringer med tall, former, størrelser og måleenheter, og dermed tilegne seg matematiske begreper. 13

14 MEDVIRKNING For at barna skal kunne være med å medvirke i sin egen barnehagehverdag, må vi voksne være observante. Vi må være tett på barna og lytte til dem og prøve å tolke kroppsspråk og se på deres handlinger. Det er også viktig med et tett samarbeid med foresatte, slik at de kan videreformidle barnas behov og interesser. Vi må støtte og ta hensyn til hvert enkelt barn og dets individuelle forutsetninger og interesser, og vise at alle er viktige for fellesskapet i barnehagen. Men samtidig betyr ikke medvirkning at barna skal bestemme og styre alt. De skal ha klare grenser og regler å forholde seg til, og de skal også lære å ta hensyn til andre og deres behov. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3 14

15 DANNING Danningsprosesser forstås som kontinuerlige prosesser der barn formes gjennom aktiviteter de deltar i, og gjennom utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for dem. Barn blir til i møtet med sine omgivelser. Barn speiler seg i omgivelsene. Gjennom ulike opplevelser erfarer de hva de vil, og hva de liker. Alle barn er unike og like viktig uavhengig av hva de kan og mestrer. Positive og nære voksne skal se hvert enkelt barn og det behovet han eller hun har. Barna skal få muligheten til å utvikle et positivt selvbilde, og få frem sine verdier. Barna må få utvikle evnen til å takle forskjellighet, og evnen til å se hvem man er, og til å akseptere den man er. Voksnes holdninger og verdier er vesentlig for barnets danning. Målet er at barna skal dannes til å bli mennesker som står for de grunnleggende verdiene i formålsparagrafen som f.eks. respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Hvordan vil vi jobbe med danning i barnehagen? Vi kan dele danning inn i fire områder: Etisk danning: -arbeide med identitet. Å se og anerkjenne hverandre. -holdningsarbeid -empati-læring, bl.a. prøve å se en sak fra andres perspektiv -omgangsformer-hvordan snakker vi til hverandre og hvordan oppfører vi oss overfor hverandre. Kulturell danning: -bli kjent med og være deltaker i den kulturen en er en del av (f.eks eventyr, fortelling, religion, demokrati) -å kunne kommunisere med mennesker med andre erfaringer enn sine egne (generasjon, etnisitet, religion) -lære å respektere dem som tenker annerledes enn en selv Demokratisk danning: -Å være medskaper i sitt eget og andres liv -Evne til å se seg selv som medlem av et større fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt (f.eks. gjennom deltakelse i Forut-aksjonen) -Barns medvirkning -Vente på tur, høre etter beskjeder innordne seg i et samfunn der en ikke er enehersker Allmenndanning: -Fagområdene -Bordskikk -Hygiene 15

16 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes Fra rammeplanen PLANLEGGING-DOKUMENTASJON -VURDERING God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt bruk av nærmiljø og naturområder. Planleggingen tar utgangspunkt i barnehageloven, rammeplanen, virksomhetsplanen og kommunens kvalitetsplan for barnehager. Videre planlegger vi ut fra kunnskap om barnas utvikling og læring individuelt og i gruppe. Vi bruker observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering, og vi planlegger også ut fra samtaler med barn og foresatte. Årsplanen beskriver våre overordnede mål for virksomheten, og ut fra denne lager vi mere detaljerte månedsplaner. Planene våre dokumenteres gjennom loggskriving, årsplan, månedsplan med «siden sist», og på foreldresamtaler og foreldremøter. Ikke- skriftlig dokumentasjon kommer også frem som barnas produksjoner av tegninger, malerier, klipp og lim prosjekter og andre formingsprodukter. Ellers tar vi mye bilder, som vi har med i månedsplanen, viser på foreldremøter o.l. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen, er en av de viktigste forutsetninger for barns trivsel, utvikling og læring. Dermed må vi fortløpende observere, og vurdere samspillet barna i mellom, mellom barn og personale, og samspillet de voksne i mellom. I tillegg skal barnehagens arbeid evalueres. Det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og Kvalitetsplanen for barnehagene i Inderøy kommune. Personalet observerer og vurderer daglig i vårt arbeid. Gjennom samtaler, observasjoner og deltakelse i barnas aktiviteter, kartlegger vi deres trivsel, interesser, utvikling, og eventuelle problemer/vansker. 16

17 Gjennom slik kartlegging vil vi kunne tilrettelegge videre pedagogisk arbeid, både med enkeltbarn og med hele barnegruppen. Vi bruker ulike hjelpemidler til observasjon/kartlegging. Vi skriver bl.a. logg, og vi kan bruke kartleggingsverktøy som MIO (observasjonsmateriell i matematikk) og TRAS (tidlig registrering av språk). Vi bruker personalmøter, avdelingsledermøter og planleggingsdager til planlegging, dokumentasjon og vurderingsarbeid. Dere foresatte kan delta i planlegging og vurdering gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd, møter i samarbeidsutvalg og ved daglig kontakt. Barna er med på planlegging og vurdering gjennom at vi er tett på og lytter til dem, ser på kroppsspråk, og lar dem komme med sine meninger. Vi lager ikke så detaljerte planer, vi ønsker å være fleksible, slik at vi kan være åpne for barnas innspill. 17

18 18

19 ÅRSPLAN DEL /15 Her vil vi komme nærmere inn på hvordan de ulike avdelingene jobber. SMÅBARNSAVDELINGEN På denne avdelingen går 1-3 åringene. Her bruker vi lang tid på å bli trygg og på å bli kjent med hverandre, rom og dagsrytme. Omsorg, språk/begrepstrening, leik og grovmotoriske aktiviteter står i fokus. Det kroppslige er spesielt viktig i denne alderen, og barna bruker hele sanseapparatet når de utforsker verden rundt seg. Vi har på denne avdelingen et sanserom der barna får utvikle seg på disse områdene. Ellers er vi mye ute, både på barnehagens område, og på turer i nærmiljøet. De voksne sin hovedoppgave med de yngste barna er å være sensitive overfor deres initiativ og behov og legge til rette for at hver og en får utvikle seg og lære på sine premisser. Det kan være vanskelig for de yngste barna å sette ord på hvordan de opplever hverdagen, så en viktig oppgave for de voksne er å legge merke til og registrere barnas humør og dagsform slik at dagene blir så gode som mulig for hver enkelt. STORBARNSAVDELINGEN Som på småbarnsavdelingen, legger vi også her vekt på omsorg, trygghet og fellesskap. Og vi ønsker å skape gode hverdager for barna. Det sosiale vil ha enda større betydning, og vi har stort fokus på vennskap. Vi deler ofte i mindre grupper, for å gi bedre rom for leik og det å knytte vennskap. Gjennom å danne mindre grupper, er det også lettere for oss voksne og være tett på barna, og se hvert enkelt barn og dets behov. På storbarnsavdelingen, vil barna få enda flere muligheter til filosofering, utprøving, undring, oppleve mestring og gjøre seg ulike erfaringer. Dette vil foregå gjennom leik inne og ute, tilrettelagte aktiviteter, gymsal, klubb osv. Her vil også barna dra på litt lengre turer, delta på teater, konserter o.l. De eldste vil ha klubb ca en gang pr uke, hvor vi ønsker å gjøre barna nysgjerrige på bokstaver, tall, former, riming osv. Her øver vi også på å ta imot felles beskjeder, lytte til hverandre, vente på tur osv. 19

20 Siden vi har lokaler på skolen, kan vi få til et ekstra tett samarbeid. Vi har anledning til å bruke ulike rom på skolen, som gymsal, allrom og bibliotek. Vi blir også invitert på samlinger og andre tilstelninger på skolen. Sfo er også sammen med barnehagen, både på morgenen, og på slutten av dagen. På onsdager og i ferier er vi ofte sammen hele dagen. Plan over overgang barnehage-skole, legges ved årsplanen, så her kan dere se mere detaljert hvordan dette foregår. Avdelingene samarbeider også, med besøk hos hverandre, noen turer sammen i mindre grupper og felles utetid. Vi har også en del aktivitets-/festdager sammen. 20

21 DAGSRYTME SMÅBARNSAVDELING DAGSRYTME STORBARNSAVDELINGEN 6.30 Barnehagen åpner Frokost 6.30 Barnehagen åpner, de eldste er også på småbarnsavdelingen 9.30 Tur/aktivitet/frileik Rydding Samlingsstund 7.30 Storbarnsavd åpner, den første voksne som kommer, går innom småbarnsavd og henter de barna som har kommet Lunsj Frokost Dorunde, bleieskift Påkledning Uteleik 9.30Tur/aktivitet/klubb/frilek barnegruppen blir ofte delt i mindre grupper Rydding Dorunde Samling Lunsj Ryddetid Uteleik Fruktmåltid inne el ute Rydding Fruktmåltid Barnehagen stenger Barnehagen stenger 21

22 HVERDAGSAKTIVITETER Aktivitet Dette ønsker vi Dette gjør vi Greit å vite Bringe/hente situasjonen Måltid Stell, hygiene, påkledning Å gi barna en trygg og god start på dagen. Barn og foresatte skal føle seg velkommen. Ved henting ønsker vi å fortelle kort om barnets dag i bhg. Markere dagens slutt. Å skape en trivelig og rolig atmosfære rundt matbordet. Gode samtaler. Dekke behovet for mat og drikke. Lære om kosthold og gode matvaner. Lære vanlig bordskikk. Selvstendighetstrening ut fra alder og modningsnivå. God barn-voksenkontakt. Gi hvert enkelt barn god tid. Selvstendighetstrening. Bleieskift etter behov. Så langt det er mulig, møter en voksen barnet og foresatte i garderoben. Vi hilser på barn og foresatte, og bruker barnets navn. Utveksle beskjeder, litt om natta/dagen. Viktig at dere sier fra at dere er kommet, og sier fra når dere drar. Vi sier «ha det bra» til hverandre. Vi synger før maten. De voksne spiser sammen med barna, er rollemodeller. Vi lærer å si «kan jeg få» og «takk for mat». Vi øver på å vente på tur, og å sitte i ro til de fleste er ferdige med å spise. Gir barna hjelp til å konsentrere seg om maten. På småbarnsavd får ett barn gå rundt med søppeldunken etter måltidet, og samle rask. Vi har faste rutiner for bleiesjekk. Barna går på do før utelek og turer, og ved behov. Barna vasker fingrene før de spiser. Vi hjelper til ved påkledning der det trengs. Tar oss god tid til hvert enkelt barn, prater med barnet og gir ros og oppmuntring. Gi beskjed, hvis det er andre enn foreldrene som skal hente barnet i bhg. Vi ønsker at dere sier fra hvis barnet ikke kommer i barnehagen. Vi spiser fra matpakken. Det blir servert grønnsaker til lunsj. Vi drikker melk til. Frokosten avsluttes kl De som kommer seinere, må ha spist frokost hjemme. På ettermiddagen har vi et fruktmåltid, og her kan også barna spise fra matpakken. Liste over bleieskift henger på badet. NB! Viktig at klær og sko er merket. Pass på at det er med nok bytteklær. Ta med klær etter vær! 22

23 Hvile/søvn Vi ønsker å dekke hvert enkelt barns behov for søvn og hvile. Vi ønsker å gi barna trygghet og omsorg ved legging /oppvåkning. God dialog med foreldre når det gjelder sovetid, bruk av smokk o.l. Fast soveplass. Følge opp de vaner barnet er vant til hjemmefra i den grad det er mulig. Barnet får sitte på fanget/ får god tid til å våkne. Vi har soveliste med opplysninger om når/hvor lenge barnet har sovet. Gi beskjed dersom det er endringer/ begrensninger på sovetiden. Leik inne og ute. Turer Gjennom leiken vil det foregå læring på alle utviklingsområder. Vi ønsker å gi barna tid og rom til allsidig leik og opplevelser inne og ute. Ønsker at barna skal få mulighet til å danne vennskap på tvers av alder og kjønn. Og lære «sosiale spilleregler». Vil bruke nærområdet til turer. Vi gir barna mye tid til fri leik både ute og inne. De voksne er nær barna i leiken, og er deltakende, observerende og er støtte i leiken ved behov. Vi bruker gymsalen, og har turområder både rett overfor barnehagen og i Jætåsen. Prøver å få til at alle får minst 1 tur pr uke (de som går selv). De andre får noen turer i vogna. Alle bærer egen sekk med mat og drikkeflaske med vann og ev klær. Vi tar med drikke. Turene starter kl Samlingsstund/ Musikkstund/ Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, fellsesskap og gruppefølelse. Vi øver konsentrasjon og lytteevne, og vi lærer å vente på tur. Språktrening. Bruker kroppen danse, klappe osv. Glede og humor Vi prøver å ha samlingsstund eller musikkstund hver dag. Sang, bevegelse, lytting til musikk, rim/regler, lesing/fortelling, er noe av det vi gjør i denne stunden. Tar hensyn til alder/modning, når det gjelder innhold og lengde på samlings/musikkstunda. Tilrettelagte aktiviteter Trene opp finmotorikken og utforske ulike materialer. Vi legger opp til ulike aktiviteter, som maling, tegning, liming, modelleire osv. Aktivitetene er frivillige og på barnas premisser. Også her tas det hensyn til alder/modning og det er flere slike aktiviteter på storbarnsavdelingen. Målet er at barna selv skal delta, og ikke nødvendigvis få et ferdig produkt. 23

24 FAGOMRÅDENE I barnehagen ønsker vi å gi barna mange opplevelser, og de lærer daglig noe nytt gjennom leik og aktiviteter. Alt etter modning, alder og barnas egne ønsker, vil det de lærer, opplever og skaper, være forskjellig fra barn til barn. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel synes vi at det er naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter og se fram til. Gjennom arbeidet med de 7 fagområdene, kommer progresjonen til uttrykk. Det skaper forventninger, og barna vet at når de kommer over på storbarnsavdelingen vil de få delta på andre aktiviteter, og ha en del annet utstyr og leiker. Og det siste året i barnehagen, er det stas å bli klubb-unger, og få ha egen førskoleklubb. Vi opplever det som positivt at barna har forventninger og er bevisst på at noen aktiviteter er forbeholdt de som er større. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST MÅL: Vi ønsker å legge forholdene til rette for at barna skal - utvikle et rikt og variert talespråk -kunne gi uttrykk for sine tanker, følelser og meninger -kunne glede seg ved å bruke språket -forberede seg til skriftspråk -kommunisere gjennom kroppsspråk BARN 1-3 ÅR Bruke språket bevisst, benevne/sette ord på det vi gjør i hverdagsaktiviteter og lek. Pekebøker, enkle billedbøker. Samling med sang, rytme, rim og regler, eventyr, bøker, tungegymnastikk, lytting m.m. Visualisering gjennom bruk av flanellograf, dyr, hånddukker osv. Både lese og fortelle historier og bøker. Bruke navnet på barna-ser det bl.a på bordbrikken, plassen sin og ved trekking av arbeidsmaur. Lage bøker til hvert barn, med bilder fra barnehagehverdagen. BARN 4-6 ÅR Lese bøker, stille spørsmål og gjenfortelle og reflektere rundt handlingen. Utvide ordforråd/begrep. Sanger, rim og regler med mere tekst. Mere samtaler, undring og filosofering. Fortelle hverandre om opplevelser. Sette mere ord på tanker, følelser og opplevelser. Rollelek. Rime. Førskoleklubb. Øve på å motta beskjeder. Bli kjent med bokstaver/lyder. Lydering. Kjenne igjen navnet sitt. Blyantgrep. Skrive bokstaver, navnet sitt. Sangleker 24

25 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE MÅL: Vi ønsker at barna skal få -god kontakt med egen kropp/god kroppsbeherskelse -grunnleggende grov- og finmotoriske ferdigheter -positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp -kunnskap om og grunnlag for gode vaner, slik at de kan ivareta egen kropp og helse BARN 1-3 ÅR Finmotorikk: Tegne, male og andre formingsaktiviteter. Puslespill og spill. Enkel konstruksjonslek, som duplo. Modelleire. BARN 4-6 ÅR Sage, spikke, snekre. Kle på seg selv. (knapper, borrelås og glidelås) Finne frem klær selv-ut fra vær. Perle med små perler. Blyantgrep. Grovmotorikk: Sanserom-. Bruk av sanserom og gymsal- hoppe, rulle krabbe, balansere, løpe, kaste/sparke ball. Lek inne og ute. Turer. Snakke om kroppsdeler, ved bleieskift, av/påkledning osv. Soving etter behov. Organiserer hverdagen slik at det blir ro/hvile. Hinke, hoppe og balansere. Stupe kråke. Lengre turer. Kaste ball og ta imot. Gymsal-bruke apparater, sangleker, hinderløype o.l. Regelleker, f.eks haien kommer, alle mine kyllinger. Leik i skolegården-sykle, ballspill, hoppe tau, paradis. Gå på ski. Bli kjent med egen kropp. Respekt for egen og andres kropp, og respekt for at vi er forskjellige. Kosthold:servere grønnsaker til lunsj hver dag. Fruktmåltid på ettermiddagen. Smøremåltid eller varmmat ca 2 dager pr måned. Kosthold-snakke om hva kroppen vår trenger/gode kostholdsvaner. Smake på nye ting. 25

26 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET MÅL: Vi ønsker å -bidra til at barna utvikler fantasi og kreativitet -gjøre barna kjent med bl.a. billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama og litteratur -videreformidle kulturarven BARN 1-3 ÅR Male og tegne. Klippe og lime. Musikkstund med sang, instrumenter, rytme, dans og lytting. Dramatisere enkle eventyr, som Bukkene Bruse. Eventyr og bøker. Forfattere. Føre videre tradisjoner som feiring av jul, påske og 17. mai. Enkel rollelek. BARN 4-6 ÅR Prøve forskjellige maleteknikker. Veve. Perle mønster. Klippe og lime. Mere avansert konstruksjonslek, f.eks. lego. Prøve ulike formingsmaterialer og teknikker. Legge til rette for mere avansert rollelek. Samlingsstund med sang, musikk, eventyr, bøker og dramatisering. Øve på å framføre sanger (f.eks. til juletrefest og Forut-basaren). Delta på kulturelle aktiviteter som teater og konserter (spesielt for de eldste barna). NATUR, MILJØ OG TEKNIKK MÅL: Vi ønsker å -bidra til at barna får oppleve glede ved å ferdes i naturen -lære barna å ta vare på naturen, og lære om samspillet i naturen -gi barna kunnskap om mennesket, dyr og vekster -gi barna grunnleggende kunnskap om/erfaringer med tekniske hjelpemidler vi bruker i hverdagen BARN 1-3 ÅR Utelek i all slags vær. Se på/snakke om endringer i vær og natur gjennom ulike årstider. Ake og gå på ski. Tur 1 gang pr uke i faste grupper for 2 og 3- åringene. Og 1-åringene etter hvert som de går litt selv. I tillegg blir det en del turer på sparket for mindre grupper barn. Prater om/ser på dyr, trær, blomster, spor og bæsj. Plukker bær. Bruke naturmaterialer til formingsaktiviteter. Sår blomsterfrø på våren. Sorterer søppel, har en arbeidsmaur som går rundt med søppelbøtta etter lunsjen. Enkle spill på I-pad, bla puslespill og memory. Ser på bilder på pc. Være med på baking, matlaging BARN 4-6 ÅR Lengre turer. Faste turgrupper 1 gang pr uke. Skiturer for de eldste. Spise og lage mat ute. Plukke bær, dyrke potet, og lage mat. Samle naturmaterialer. Undersøke og undre seg over naturfenomener, f.eks ha med forstørrelsesglass. Finne fakta i bøker og på internett. Lek med vann, is og snø forske, undre seg. Følge med i fuglekasser. Mate fuglene på vinteren. Sage, spikke, spikre. Ikt-spill på nettbrett. Finne informasjon på internett. Ta bilder og billedbehandling. Bake/lage mat-delta i bruk av hjelpemidler som vekt og mikser. 26

27 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI MÅL: Vi ønsker -at barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger og verdier -å bidra til at barna får kjennskap til kristne grunnverdier, høgtider og tradisjoner -å gi kunnskap om og skape interesse for ulike kulturer -at barna skal utvikle interesse og respekt for hverandre BARN 1-3 ÅR Legger vekt på de etiske grunnverdiene, som å være snille med hverandre, vise omsorg og respektere hverandre. Vennskap. Vise gjennom handling, være gode forbilder. Feire jul og påske. Forut-aksjonen-snakke om barn fra andre kulturer. BARN 4-6 ÅR Skape rom for undring, ettertanke og gode samtaler. Filosofere sammen med barna. Lytte til barna og møte deres tro, spørsmål og undring med respekt. Markere høytider og tradisjoner som jul, påske og 17.mai. Komme nærmere inn på hvorfor vi feirer. Lære å respektere hverandre og tolerere ulikheter. Forut. Utvikle evne til selv å løse konflikter. Samspill/sosial kompetanse hvordan skal vi være mot hverandre. Lære å vente på tur. NÆRMILJØ OG SAMFUNN MÅL: Vi ønsker -å bidra til at barna blir kjent med og får delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Skape interesse og nysgjerrighet for det som er utenfor hjemmet og barnehagen. Bli glade i nærmiljøet. -at barna skal få oppleve at de er viktige medlemmer i barnehagen gjennom egen medvirkning -at barna skal oppleve at gutter og jenter får like muligheter og oppmerksomhet BARN 1-3 ÅR Turer i nærmiljøet her på Utøy-Gapahuken, Lavvo`n, butikken, besøke barn, personale og foresattes arbeidsplasser. Besøke storbarnsavdelingen. Bruke gymsalen på skolen. BARN 4-6 ÅR Bruk av bibliotek, allrom, gymsal m.m. på skolen. I tillegg til turer i nærområdet, vil de etter hvert også besøke andre deler av Inderøy, som Muustrøparken, kulturhuset og biblioteket. Se på kart over Inderøy, Norge og verdenskartet. Lære barna om hvordan de skal ferdes i trafikken. Avslutningstur for skolestarterne. Ta valg, og se konsekvensene av valg. 27

28 ANTALL, ROM OG FORM MÅL: Vi ønsker -at barna skal oppleve glede over å utforske, og leke med tall og former -å vekke interessen for matematikk -å lære barna matematiske begrep -la barna erfare ulike typer størrelser, former og mål BARN 1-3 ÅR Bruke begreper som stor, liten, mindre, foran, bak osv. Telling. Spill og puslespill. Få kjennskap til ulike former. Rim, regler, sanger og eventyr med tall og telling. Baking/matlaging. BARN 4-6 ÅR Fortsette å bruke matematiske begreper. Fortsette med tallrekken. Spille spill, legge puslespill. Geometriske former. Fortsette å bruke rim, regler, fortellinger og sanger. Delta i baking, matlaging og andre aktiviteter hvor de får erfaring med ulike typer måleenheter og måleredskaper. Undre sammen med barna om likhet, ulikhet, størrelse og antall. Førskoleklubb. Butikklek. 28

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer