KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB"

Transkript

1 g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB

2

3 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: Innhld 1. INTRODUKSJON OM HÅNDBOKEN MÅLSETTING MILJØREGLER I BERGEN AERO KLUBB 6 2. ADMINISTRASJON INTRODUKSJON OPPTAK AV NYE MEDLEMMER NYE ELEVER NYE SERTIFIKATINNEHAVERE OG ANDRE FORSIKRING ORGANISASJON OG ANSVAR KLUBBLOKALER BETALING FOR FLYGING FLYFORBUD KLAGER OG BRUDD PÅ KLUBBENS REGLER SANKSJONER SYSTEM FOR RETTELSER OG REVISJONER OPERATIVE PROSEDYRER INTRODUKSJON BOOKINGREGLER, BOOKING 13 Oppmøte Avbking Langturer Overnatting utenfr hjemmebase Minimum flytid pr. døgn Overstyring av bking Sletting av bking Instruktørers bking Elevers bking 3.3. KLUBBUTSJEKK FLYTYPE UTSJEKK ADGANG GJESTER/BESØKENDE KRAV TIL FARTØYSJEF ÅRLIG PERIODISK FLYGETRENING KRAV TIL FARTØYSJEF FOR SPESIFIKKE FLYTYPER ELLER SPESIFIKKE AKTIVITETER OPERATIVE BEGRENSNINGER GENERELLE BEGRENSNINGER BRUK AV KLUBBENS FLY FLYGING MED PASSASJER PLANLEGGING BAKKEOPERASJONER FØR FLYGING DOKUMENTASJON GJENNOMFØRING AV FLYGING - PART SERA OG PART NCO ETTER FLYGING RYDDING OG VASKING MOTORVARMER LOGGBØKER

4 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 4 av 29 Dat: SNAGS DRIVSTOFFUTGIFTER HANGAR GJENSETTING AV FLY VINTEROPERASJONER UTSTYR TIL FLYENE TEKNISK VEDLIKEHOLD INTRODUKSJON INSTRUKS FOR TEKNISK LEDER SKOLE INTRODUKSJON OPPTAK AV NYE ELEVER OVERFØRING AV ELEVER FRA ANNEN SKOLE OVERFØRING AV ELEVER TIL ANNEN SKOLE OPPTAK AV NYE INSTRUKTØRER INSTRUKS FOR SKOLESJEF KVALITETSSIKRING INTRODUKSJON INSTRUKS FOR FLYTRYGGINGSLEDER INSTRUKS FOR OPERATIV LEDER INSTRUKS FOR REVISOR INSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG INSTRUKS FOR KLUBBHUSANSVARLIG INSTRUKS FOR HANGARANSVARLIG HAVARI-INSTRUKS INTRODUKSJON OPERATIVE RUTINER VED ULYKKER OG HENDELSER RUTINER FOR OPERATIVE OG TEKNISKE AVVIK SOM IKKE ER RAPPORTERINGSPLIKTIGE VARSLINGSPLAN FLYKLUBBENS RUTINER FOR OPPFØLGING AV PILOTER VED ULYKKER ELLER HENDELSER GENERELL TILRÅDNING TIL FARTØYSJEF VED ULYKKER OG HENDELSER VEDLEGGSOVERSIKT 29

5 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 5 av 29 Dat:

6 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 6 av 29 Dat: INTRODUKSJON 1.1. Om håndbken Håndbken beskriver retningslinjer fr hvrdan Bergen Aer Klubb (BAK) skal drives. Alle sm er medlemmer i klubben g sm bruker klubbens fly g annet materiell, plikter å følge de instrukser sm finnes i denne håndbk. BAK ønsker at denne håndbken så riktig sm mulig. Dersm det skulle være mråder sm ikke er dekket, eller skulle håndbken mtsi andre lver g regler, vil Nrges lver, Bestemmelser fr sivil luftfart, lver fr Nrges Idrettsfrbund g NLF samt flygehåndbken til den enkelte flytype ha presedens fran denne håndbk. Skulle du kmme ver nen uklarheter eller mtsigelser, meld da fra til Operativ leder m dette, slik at håndbken kan bli rettet Målsetting BAK har sm målsetning gjennm hldningsskapende flytryggingsarbeid å unngå ulykker, hendelser g klager. Dette fregår gjennm å sikre at klubbens pilter innehar g ppretthlder nødvendige kunnskaper g ferdigheter samt utviser gde hldninger («airmanship»). Standard perative prsedyrer (SOP) er et sentralt virkemiddel i denne sammenheng Miljøregler i Bergen Aer Klubb Jeg skal gjøre hva jeg kan fr å være et psitivt bidrag til miljøet i BAK. Treffer jeg medlemmer sm jeg ikke kjenner, hilser jeg på dem. Er det et nytt medlem gjør jeg det jeg kan fr at han / hun skal trives, g jeg intrduserer ham / henne fr andre. Jeg er ansvarlig fr min flyging verfr meg selv, min familie, klubbens styre g luftfartsmyndigheter. I min flyging skal jeg aldri bryte regler eller fly i frhld sm jeg føler at jeg ikke behersker. Jeg skal ikke høre på andre sm råder meg til å fly under de frhldene sm er beskrevet ver. Det er ikke de sm får prblemer hvis jeg bryter regler, men jeg. Jeg skal aldri sette ut rykter (dvs. feilaktige eller ubekreftete infrmasjner). Jeg skal aldri være med å spre videre rykter sm åpenbart er av negativ karakter fr klubben. Ryktemakeren gjør bare halve jbben, det er de sm snakker m det etterpå sm sprer det videre. Dersm jeg har hørt ne negativt sm urer meg, tar jeg umiddelbart kntakt med Operativ leder eller andre persner med tillitsverv. Jeg skal prøve etter beste evne å påta meg et verv, eller gjøre andre ting sm øker kvaliteten på klubben. Jeg skal aktivt arbeide fr å hlde rden i klubben. Dersm jeg er så uheldig å lage ne skade på flyet (f.eks. ved uttak fra hangaren), rapprteres det øyeblikkelig i myweblg. Skjema melding m flyging benyttes. Dersm jeg ppdager at flyet må grundes skriver jeg anmerkning i flyets reisedagbk g i myweblg. Når jeg er ute g flyr tar jeg hensyn til mine mgivelser. Det kan være frhld smlavtflyging ver Herdla (naturreservat g turmråde), flyging i nærheten av kirker søndag frmiddag etc. Jeg skal gjøre det jeg kan fr at klubben skal ha et gdt mdømme.

7 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 7 av 29 Dat: Når jeg har med meg passasjerer på tur ppfører jeg med eksemplarisk. Jeg skremmer aldri passasjerene med brå bevegelser eller flyging av nen art sm svekker klubben / medlemmenes mdømme.

8 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 8 av 29 Dat:

9 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 9 av 29 Dat: ADMINISTRASJON 2.1. Intrduksjn Instrukser g rutiner fr klubbens administrasjn Opptak av nye medlemmer 2.3. Nye elever Nye elever må sm alle nye medlemmer melde seg inn i BAK via NLF. Medlemskapet er gyldig når kntingenten er betalt. Elever kan melde seg på terikurs via Luftfartssklen eller Privatfly.n. Nye elever melder seg til Sklesjef fr å få tildelt instruktør fr praktisk flyging. Sklen arrangerer videre utdanning g innføring i klubbens rutiner. Eleven registreres autmatisk in i myweblg. Eleven kan da bke fly etter avtale med instruktør Nye sertifikatinnehavere g andre Sm aktive medlemmer regnes medlemmer sm er innehaver av gyldige sertifikater g sm akter å bruke klubbens fly. Nytt medlem tar kntakt med NLF fr innmelding i BAK Innbetaling av medlemskntingent registreres autmatisk i myweblg. Øknmiansvarlig i BAK skal på bakgrunn av pplysninger m medlemmets tidligere pphldssted, undersøke m medlem har utestående gjeld i andre klubber. Opplysninger m tidligere pphldssted kan basere seg på bl.a. pplysninger fra NLF samt medlemmets flygetidsbk. Styret kan nekte nytt medlem tilgang på klubbens fly m denne har større beløp utestående i andre klubber. Nye medlemmer skal gjennmføre klubbutsjekk før de kan bruke klubbens fly. Dersm det nye medlemmet trenger utsjekk på et av klubbens flytyper eller bare klubbutsjekk kan instruktører kntaktes. Bekreftelse på gdkjent klubbutsjekk føres g attesteres i medlemmets lggbk g i myweblg. Klubbutsjekk gjøres i henhld til Sjekkliste fr klubbutsjekk Frsikring Ved første flyging i kalenderåret trekkes premie fr frsikring i BAKs selvassuransefnd. Selvassuransefndet dekker egenandel ved skader. Ved grv uaktsmhet kan dekning fra selvassuransefndet brtfalle Organisasjn g ansvar Styret har faste møter etter pplyst møteplan. Alle medlemmer kan melde saker inn fr klubbens styre. Styremøtene er sm hvedregel lukket, men styret kan i behandling av enkelte saker invitere andre til å delta. Styret har alle fullmakter til å frvalte klubben på ppdrag fra generalfrsamling. Når uttrykket styret er brukt i denne klubbhåndbken kan styrets leder eller nestleder i

10 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 10 av 29 Dat: situasjner sm krever rask avklaring pptre på vegne av styret. Slike saker skal da tas pp på neste styremøte. Operativ leder i BAK er utnevnt av styret sm klubbens perativt faglige leder. BAKs Operative leder er faglig fresatt fr de perative ledere i undergruppene sm freslås av de respektive styrer g har rett til å akseptere eller underkjenne disse. Teknisk leder i BAK er utnevnt av styret fr å krdinere det tekniske flyvedlikehldet av flyklubbens fly. BAK Teknisk leder er faglig fresatt fr teknikerne i teknisk team. Sklesjefen i BAK har det verrdnede ansvar fr all piltutdanning i BAK i henhld til Sklehåndbken. I tillegg til grunnleggende utdanning til PPL, tilbys videreutdanning innen mørkeflyging, halehjulsflyging g akrflyging. Flysklens faglige ansvar inkluderer gså mdellutsjekker, klubb-utsjekker g peridisk flygetrening (PFT). Sklesjef g assisterende sklesjef er sm de eneste fagsjefer underlagt en frmell gdkjennelsesprsess fra Luftfartstilsynet. Flytryggingsleder i BAK er utnevnt av styret sm klubbens faglige leder fr flytrygging. Ved siden av å støtte klubbens øvrige fagledere i deres arbeid så rapprterer Flytryggingsleder direkte til styret. Oversikt ver BAKs rganisasjn g tillitsvalgte, samt annet persnell finnes på klubbens hjemmeside. Her finnes gså administrative bestemmelser, flygehåndbøker, sjekklister med mer. Det skal finnes karttek, med bilde, på flygerne i Bergen Aer Klubb. Dette skal være ppdatert til enhver tid. Spørsmål rettet til styret via på e-pst. Nyheter g annen generell infrmasjn publiseres på BAK.n Klubblkaler Alle klubbens medlemmer har adgang til klubblkalene. Den sm har med ikke-medlemmer i lkalene er ansvarlig fr disse. Alle skal påse at ikke-medlemmer ikke får adgang til lkalene alene. Siste persn sm frlater lkalene skal påse at døren er lukket g låst g at lyset er av. Utstyr i klubben sm PCer skrivere g kpieringsmaskin er tilgjengelig fr alle medlemmet til klubbrelatert arbeid. Ikke til privat bruk. Se gså Avinr g Luftfartstilsynets krav til adgangskntrll g sikring. Alle sm ønsker å bruke knferanse-rmmet ppe eller briefing-rmmet nede til klubbkveld, møter, undervisning, eksamen eller andre ting må bke det aktuelle rmmet hs Klubbhusansvarlig. Alle sm bruker rmmene må sette pp stler g brd selv g rydde etterpå. Sørg fr at vi alle rydder etter ss i klubbhuset enten det gjelder papirer, søppel eller utstyr. Sørg fr at kjøkkenet er rent g ryddig. Klubbhuset blir rengjrt hver annen uke. Dersm dere i mellmtiden ser fulle søppelspann eller nen har vært uheldige g dratt skitt inn på gulvet så vær snill å ta et ta et tak Betaling fr flyging Betaling fr flyging gjøres uppfrdret snarest etter flyging ved bruk av myweblg eller til klubbens bankknt. Gjeldende timepris står på nettsidene g i myweblg. Medlemmer sm har negativ sald på sin flyknt har autmatisk flyfrbud g blir sperret fr bking. Enhver sm er sperret fr bking har per definisjn flyfrbud.

11 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 11 av 29 Dat: Kntversikt g status er tilgjengelig via myweblg. Det er likevel hvert enkelt medlem sitt ansvar å sørge fr å betale utestående beløp. Det anbefales å betale inn på frskudd Flyfrbud Klubbens Flytryggingsleder, Operativ leder, styreleder, styrets nestleder g sklesjef kan ilegge enkeltmedlemmer flyfrbud. Dette kan være av krtere eller lengre perider. Flyfrbud er en av reaksjnsfrmene sm kan ilegges fr mistanke m brudd på regler. Når dette ilegges av en av funksjnene nevnt ver skal dette behandles på styremøtet. Vedkmmende sm har fått flyfrbud skal gis mulighet til å gi sin versjn av situasjnen til styret, enten skriftlig eller ved persnlig ppmøte. Styret kan gi enkeltpersner permanent flyfrbud Klager g brudd på klubbens regler Klubben får fra tid til annen klager fra mgivelsene på vår virksmhet. Dette kan gå på støy, lavflyging, uvettig flyging el. Ved muntlige klager skal vedkmmende sm tar imt klagen, f.eks. på telefn, være høflig g ta imt klagen på en seriøs måte. Ofte vil det lønne seg å infrmere litt m klubben g vår virksmhet. Hvis klager er påståelig skal man be vedkmmende sende en skriftlig klage sm vil bli vurdert av klubbens styre. Alle skriftlige klager g brudd på klubbens regler skal behandles av klubbens styre. Ved skriftlige klager sm befatter en flyging identifiseres fartøysjefen sm får kpi av klagen g en anmdning fra klubben m å kmme med en frklaring. Saken vurderes så på neste styremøte. Klager skal alltid få en seriøs behandling g respns fra klubben. Medlemmer sm bryter klubbens regler får en tilsvarende saksgang. Styret ber medlemmet kmme med en frklaring, g saken behandles på neste styremøte. Styret har flere virkemidler å benytte mt medlemmer sm vertrer klubbens regler eller nrske lver g bestemmelser. Dette inkluderer bla: Advarsel, flyfrbud i krtere eller lengre perider etc. Om styret mener klubbens fly har vært benyttet i strid med nrske lver g bestemmelser kan styret plitianmelde fartøysjefen. Styret kan samarbeide med Luftfartstilsynet, plitiet g tllmyndigheter uten å måtte infrmere medlemmene m dette Sanksjner Ved brudd på BAK Håndbk g SOP kan Operativ leder g Flytryggingsleder ilegge aktuell fartøysjef perative begrensninger. Evt. kreve ny klubb-pft, utsjekk eller tilleggspplæring. Styret er ankeinstans fr slike avgjørelser System fr rettelser g revisjner Operativ leder i BAK er ansvarlig fr å vedlikehlde Håndbk g SOP i samarbeid med flyklubbens øvrige faglige ledere sm Sklesjef, Flytryggingsleder, Teknisk leder g perative ledere i BAK Akrgruppe g BAK Mikrgruppe. Oppgaven med å utarbeide g vedlikehlde SOP eller tilsvarende fr BAK Akrgruppe g BAK Mikrgruppe er delegert til de respektive gruppenes perative ledere under tilsyn av BAK Operativ leder. Operativ leder sikrer frankring av SOP hs styret gjennm styrevedtak. Eventuelle endringer i SOP sm berører frhld vedrørende ansvar, erstatning, øknmi g drift må drøftes med styret før de iverksettes. Styret bør minimum en gang i året behandle erfaringene med SOP g eventuelle endringer sm Operativ leder har fretatt siden frrige behandling.

12 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 12 av 29 Dat: Revisjs nr. Rev. dat: Endring: Signatur: Ny IH

13 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 13 av 29 Dat: OPERATIVE PROSEDYRER 3.1. Intrduksjn Dette kapittelet innehlder instrukser g rutiner fr den daglige bruk av klubbens fly. Disse skal følges av de sm bruker klubbens fly samt de sm er ansvarlige fr driften av klubbens fly. Her finnes gså klubbens bkingregler Bkingregler, Bking Bking av klubbens fly skal fregå iht angitt instruks på klubben hjemmeside fr å sikre en kstnadseffektiv utnyttelse av flyparken med best mulig tilgjengelighet fr klubbens medlemmer. Bkingen skal kun utføres av fartøysjef fr aktuell flyging. Elever bker etter avtale med instruktør. Bking av klubbens fly fretas via klubbens internettbaserte bkingsystem myweblg. Dette kan brukes både lkalt i klubbhuset g på egen pc via Medlemmer sm er sperret i bkingsystemet har pr. definisjn flyfrbud i BAK. Ta kntakt med perativ leder g/eller øknmiansvarlig fr å ppklare saken. Dersm du har bket standby g den sm har flyet av bker seg får du en e-pst (dersm du har lagt inn e-pst adresse i systemet) g blir autmatisk flyttet fra standby til vanlig bking. Du skall alltid påse at du ikke bker mer tid en det du har bruk fr. Styret kan, etter en advarsel, fakturere fr bket tid når medlemmer gjentatte ganger bker urimelige bkinger. Eksempel kan vare 3 timer bking med 30 minutter flytid. Oppmøte Medlem sm har bket fly skal senest 15 minutter før bket tid inntrer tilkjennegi at bkingen vil bli benyttet. Dette gjøres frtrinnsvis ved persnlig ppmøte i klubblkalene. Om så ikke blir gjrt, kan bket tid fritt benyttes av andre. Dersm det ikke møtes frem til bking kan medlemmer legge rapprt til Øknmiansvarlig/Operativ leder sm så vil ilegge gebyr fr manglende av-bking. Avbking All bking sm ikke skal benyttes skal avbkes. Dette gjelder uavhengig av værfrhldene, da de fleste tlker værfrhldene frskjellig g vil ha sine egne minima. Avbking bør fretas dagen før flyging med mindre spesielle frhld medfører sen avbking, men ikke seinere enn bkingens starttidspunkt. Blir flyturen krtere enn bket peride skal gså resterende tid avbkes. Manglende avbking vil kunne medføre gebyr g ved stadig gjentagelse g/eller grvere tilfeller, kunne medføre sperring i bkingsystemet g dermed til bruk av klubbens fly. Langturer Turer ut ver t døgn skal avtales med Operativ leder / styret etter skriftlig søknad. I søknaden skal det minst fremgå planlagt rute g antall timer planlagt fløyet. Klubben kan frlange hele eller deler av planlagt flytid innbetalt på frhånd. Operativ leder kan be styret m å behandle slike søknader ved spesielle tilfeller, f.eks. priritering av fly, turer med spesielle sikkerhetsspørsmål sv. Overnatting utenfr hjemmebase All planlagt vernatting av fly utenfr hjemmebasen skal avtales med Operativ leder.

14 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 14 av 29 Dat: Minimum flytid pr. døgn Ved leie av klubbens fly ut ver ett døgn, kreves det minimum t timer flyging pr. døgn i snitt. Om flytiden er lavere, vil medlem likevel bli belastet fr minimum flytid. Ved avreise etter klkken 1500 LT eller retur før klkken 1500 LT, teller dagen ikke med i utregningen. Operativ leder eller styret kan ved søknad gdkjenne fravik fra denne regel. Fartøysjef er pliktig til å betale fr alle eventuelle landingsavgifter sm IKKE dekkes av årskrt på Statens plasser. Avvik i fuelpriser fra ENBR skal gjøres pp. Overstyring av bking Klubbens styre, Sklesjef, Teknisk leder g Operativ leder har myndighet til å verstyre andre medlemmers bking. Dette skal KUN gjøres i følgende tilfeller: Sertifikatprøve SAR Sklesjekk Slsjekk Nødvendig vedlikehld g/eller testflyging. Tilfeller sm vurderes så spesielle av styret at bking må verstyres. I alle tilfeller skal det i den grad det er praktisk mulig, meldes fra til det eller de medlem(mer) sm må verstyres. Dette skal frsøkes gjrt så snart man blir ppmerksm på at verstyring må utføres. I slike tilfelle bør det gså frsøkes å verflytte bkinger til andre fly. Sletting av bking Bkinger kan i følgende tilfeller bli strøket fra bkingsystemet av Operativ leder eller Sklesjef: Bkinger ved manglende fremmøte Overnattinger/langturer sm ikke er avtalt med Operativ leder Bkinger fretatt av medlem sm av en eller annen grunn er nektet tilgang til flyene Melding til den enkelte sm blir strøket skal gjøres så langt sm mulig, men kan ikke alltid påregnes. Instruktørers bking Klubbens bkingregler gjelder fullt ut fr klubbens instruktører med de unntak sm er nevnt nedenfr. Instruktører ppfrdres til kun å bke når de psitivt har en elev de skal fly med. Elevers bking Elever kan bke på nrmal måte sm øvrige medlemmer etter avtale med instruktør Klubbutsjekk Fr å kunne tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly, skal klubbutsjekk være utført, gdkjent g attestert i lggbk g på myweblg. Dette gjelder ikke ved sertifikatprøver, hvr ppnevnt kntrllant er fartøysjef. Skjema fr klubbutsjekk skal benyttes under utsjekken sm utføres av klubbens instruktører.

15 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 15 av 29 Dat: Flytype utsjekk Alle sm skal tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly må ha typeutsjekk på vedkmmende flytype. Typeutsjekk kan kun gis av klubbens instruktører Adgang Adgang til lufthavnens mråde via klubbhuset er en tillitssak. Ta gdt i mt besøkende, men slipp ikke ukjente persner inn på flyplassmrådet! Klubbhusdøren skal være låst. Persner sm er ukjent med mrådet g aktiviteten der, må instrueres nøye med hensyn til gjeldende regler fr sikkerhet g adgang. Barn må alltid hldes under ppsikt. Det er ikke adgang utenfr klubbens nærmråde. Vær frberedt på at Lufthavnvakten kan be m legitimasjn. Hunder skal ikke tas med inn i hangar /flyplassmrådet 3.6. Gjester/besøkende Alle klubbmedlemmer er ansvarlig fr medbrakte gjester g besøkende i BAK. Disse skal ikke bevege seg i hangar eller på flyperativt mråde uten eskrte g gul vest, være rientert m faremmentene sm fly sm manøvrerer på bakken utgjør samt kjenne til ttalt røykefrbud. Det skal videre ikke nytes alkhl i BAK Krav til fartøysjef Alle pilter sm skal føre klubbens fly enten sm fartøysjef eller elev må til enhver tid ha gyldig medlemskap i BAK samt gjennmgått klubb-utsjekk med en av klubbens gdkjente instruktører. Dessuten må krav til årlig peridisk flygetrening (PFT) være ppfylt. Dette gjelder ikke ved sertifikatprøver (Skilltest/PC). (se 3.3.) I spesielle tilfeller kan styret gi persner sm ikke er medlem av BAK anledning til å tjenestegjøre på klubbens fly. Selv m BAK i frbindelse med ulike interne rutiner kntrllerer at sertifikater, rettigheter, legeattest g språktest er gyldig fr klubbens pilter, er det den enkelte pilt sm selv må påse at han/hun til enhver tid ppfyller de gjeldende krav. Nødvendig instruksjn fr å føre klubbens fly gis av klubbens gdkjente instruktører enten gjennm PPL-A grunnutdanning ved klubbens flyskle i henhld til BAK Sklehåndbk, eller gjennm en klubb-utsjekk. Klubb-utsjekken har til hensikt å verifisere piltens ferdighets-, kunnskapsnivå g hldninger samt gjennmgå lkale bestemmelser, klubbens perative prsedyrer g administrative rutiner. I tillegg kntrlleres sertifikater, rettigheter, legeattest, språktest g klubbmedlemskap fr gyldighet. (Vedlegg 3 Sjekkliste fr klubb-utsjekk) 3.8. Årlig Peridisk Flygetrening Fr å redusere risik fr ulykker g hendelser må alle aktive pilter sm har til hensikt å fly sm fartøysjef på klubbens fly gjennmføre årlig peridisk flygetrening (PFT) i henhld til BAK sitt gdkjente prgram. Den peridiske flygetreningen består av en teretisk del g en praktisk del g anses kun sm gyldig når begge deler er fullført. PFT er gyldig i 12 måneder. PFT teridel gjennmføres sm en terikveld nrmalt med varighet 2-3 timer, eller sm særskilt gjennmgang mellm flyger g instruktør. Temaene skal være relevante basert erfaringsbaserte eller risikmessige vurderinger. BAK Flyskle utarbeider g rganiserer

16 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 16 av 29 Dat: terikveldene med en hyppighet tilpasset behvet. Flysklens PPL-A elever må i løpet av den praktiske utdanningen gjennmføre PFT teridel fr sammen med bestått praktisk prøve inneha gyldig gjennmført klubb PFT. Den praktiske delen gjennmføres sm en flygetrening på flyklubbens fly med en av klubbens instruktører sm har gjennmgått flysklens spesifikke PFT standardisering fr aktuelt år. Operativ leder g Flytryggingsleder i samarbeid med BAK Flyskle utarbeider standardisert beskrivelse fr gjennmføringen av den årlige praktiske treningen. Sklesjef/assisterende sklesjefer skal gjennmgå den praktiske gjennmføringen med den enkelte instruktør fr å sikre nødvendig kvalitet g standardisering før disse autriseres til å gjennmføre PFT. Den praktiske del av klubb PFT kan kmbineres med praktisk flygeprøve etter utdanning gjennm BAK Flyskle, mdell-utsjekk, klubbutsjekk eller halehjuls/akrutsjekk g skal avlegges på den mest krevende aktiviteten (standard klubb fly, halehjul, eller akr). Halehjul g akr er begge krevende aktiviteter slik at PFT må gjennmføres fr begge disse aktivitetene, eventuelt i kmbinasjn. Kravet til PFT er fr å øke egen sikkerhet g trygghet, g fr å reduser risik fre materielle ødeleggelser. PFT bør legges til våren, før en starter sesngen etter lengre pphld Krav til fartøysjef fr spesifikke flytyper eller spesifikke aktiviteter Fr spesifikke flytyper gjelder følgende krav til fartøysjef: Fr å fly C-172S med Garmin G1000 skal mdellutsjekk inkludert teknisk kurs fr være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr flyging med halehjulsfly, kreves minst en flyging ink. 5 landinger med halehjul siste 90 dager. Fr pilter med mindre enn 30 flytimer sm fartøysjef på halehjulsfly kreves minst enn flyging siste 30 dager. Dersm kravet ikke er tilfredsstilt skal vedkmmende fly ny PFT med hvedvekt på landinger. Fr fartøysjefer med mindre enn 200 timer ttaltid gjelder følgende tillegg: Dersm pilten ikke har gjennmført min. 10 landinger siste 90 dager, kan han ikke fly før vedkmmende igjen er sjekket ut på nytt med instruktør Fr flyging med halehjulsfly skal utsjekk være gjennmført i regi av BAK Flyskle, eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr å sikre nødvendig mengdetrening g kntinuitet skal hele utsjekksprgrammet fr halehjulsutsjekk være utført innenfr samme sesng (kalenderår). Eventuelle avvik fra minimumsnrm med hensyn til antall timer g antall landinger under pplæringsprgrammet skal vurderes av sklesjef i hvert enkelt tilfelle. Før flyging med BAKs fly skal mdellutsjekk g inkludert teknisk kurs fr være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr akrflyging skal utsjekk være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr spesifikke aktiviteter med klubbens fly gjelder følgende krav til fartøysjef: Ved all frmasjnsflyging, ppvisningsflyging g trening fr ppvisning skal fartøysjef ha de nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet g være autrisert av Operativ leder eller leder Akr. Frmasjnsflyging skal kun skje dersm fartøysjefene har avtalt g briefet flygingen før avgang Operative begrensninger Klubbens fly skal pereres i henhld til de gjeldende myndighetskrav, lkale bestemmelser på g fabrikantenes anbefalinger gjennm flyenes håndbøker g sjekklister Utver dette har BAK fastsatt perative begrensninger ved bruk av klubbes fly. (3.17)

17 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 17 av 29 Dat: Generelle begrensninger Klubbens fly skal kun pereres på gdkjente flyplasser. Med gdkjent flyplass menes sm minimum at flyplassen er beskrevet i Jeppesen VRF Manual. Operativ leder kan gi dispensasjn fr andre landingsplasser g da alltid med angivelse av spesifikke begrensninger. Innenfr Flysklen er det Sklesjef sm tilsvarende kan gi dispensasjn til instruktører fr eventuell bruk av andre flyplasser. Dispensasjner skal alltid freligge skriftlig slik at det ikke kan reises tvil i etterkant ved eventuelle ulykker g hendelser. Beregnede landings- g avgangsdistanser ver 50 ft iht POH skal ligge innenfr hhv 70 % fr landing g 80 % fr avgang av tilgjengelig banelengde etter at det er krrigert fr vekt, vind, tetthetshøyde g rullebanefrhld. Steileøvelser skal ikke trenes under 2500 ft AGL. Fr PPL-A slelever gjelder det at steileøvelser ikke skal trenes under 3000 ft AGL Unødvendig støy med sirkling ver tettbebyggelse skal unngås. Klubbens fly skal ikke mdifiseres eller endres av den enkelte pilt. Dette inkluderer midlertidig mntering av utstyr sm kameraer utvendig på flykrpp, vinger eller hale. Utvendig mntert utstyr kan påvirke flyets egenskaper samt løsne g skade flyet eventuelt utgjøre fare fr tredjepart Bruk av klubbens fly Klubbens fly er tilgjengelig fr medlemmer sm ppfyller kravene beskrevet i kapittel 3. Flyene er kun gdkjent fr «ikke kmmersiell luftfartsvirksmhet», dvs du kan fly alene eller sammen med familie g venner, hvr det er tillatt å dele på driftsutgifter. Klubbens fly skal nrmalt ikke brukes til ppgaver sm flyging med betalende passasjerer, ppdrag fr presse, ftflyging, reklame, filmprduksjn eller lignende. Fr øvrig åpner nå justering av det eurpeiske regelverket fr at privatflygere i visse tilfeller kan ta imt betaling fr flyturer. Eventuelle henvendelser m slike ppdrag skal rettes til Operativ leder sm så vil vurdere disse henvendelsene g eventuelt invlvere styret. Når det gjelder intrduksjnsturer fr prmtering av klubben g flysklen i henhld til EASA (Part-ARO, GM1 ARO.OPS.300) skal disse gjennmføres av klubbens instruktører til timepriser bestemt av styret. Fr å kunne tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly, kreves det gyldig medlemskap i BAK Flyging med passasjer Fartøysjefen skal frsikre seg m at passasjeren er skikket til å være med på flyturen. Passasjerer skal rienteres grundig m pptreden på bakken g i flyet, risikmmenter, nødprsedyrer, samt hvilke bevegelser g sanseinntrykk sm kan frventes i de ulike fasene av flyturen inkludert ta frhldsregler ved flysyke. Med hensyn til pptreden må fartøysjef gi en grundig rientering m flyets kntrller fr å hindre at passasjer interferer med disse samt hvrdan radikmmunikasjn fregår Planlegging I frbindelse med beregning av ytelser, vekt g balanse skal fartøysjef kun bruke data g infrmasjn fra det enkelte flys autriserte dkumentasjn. Dette sikrer at knfigurasjnskntrll av endringer ivaretas. Deling av regneark g andre dataverktøy med andre utgjør en risik fr at feil frekmmer g at fartøysjef ikke har kntrll med kvaliteten på dataene.

18 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 18 av 29 Dat: Bakkeperasjner «Airmanship» utvises i like str grad på bakken sm i luften. I årenes løp finnes det mange eksempler på at uønsket adferd i frbindelse med bakkeperasjner med påfølgende bakkeskader på fly har påført klubben anselige kstnader. En tilsynelatende liten skade i ytterkant av en vinge kan på grunn av strt mment påføre en alvrlig skade i vingeinnfesting. Erfaring viser at bakkeskader først g fremst ppstår i frbindelse med parkering i hangar eller ved manøvrering (taxing) på trange mråder. Alle klubbens fly er lette å trekke fr hånd slik at det er ingen grunn til taxing når det er trangt. Alternativt hentes assistanse. Manøvrering med mtr fran hangar er unødvendig risik i tillegg til at hangarer fylles med sand g støv. Flyklubben skal til enhver tid vedlikehlde gd belysing i hangar samt sikre nødvendig ppmerking fr manøvrering g plassering av det enkelte fly. Generelt skal det søkes assistanse ved å sikre hver vinge ved uttrekk fra g parkering i hangar samt ved annen bakkehåndtering hvr det er trangt g fare fr bakkeskader. Dersm assistanse ikke er mulig skal bakkehåndtering fregå med str frsiktighet gjennm trinnvis frflytning g sikring med hjulklsser. Hangarprt skal være helt åpen. Fr ppstart plasseres flyet med halen inn mt gjerde fr å sikre frutsigbarhet g fr at flygeren skal ha best mulig sikt til andre fly g til gående. Fr all parkering eller plassering skal flyet sikres med hjulklsser g tauestag skal være fjernet. Håndstart krever spesiell pplæring g skal kun utføres av kvalifisert persnell. I praksis gjelder dette pilter sm har gjennmgått utsjekker på relevante flytyper hvr håndstart er nødvendig. Fr BAK gjelder at passasjer skal alltid være installert i luftfartøyet før ppstart g mtr skal være stppet før passasjer frlater flyet. Videre skal all bevegelse av fartøysjef eller elev under pplæring i frbindelse med ppstart begrenses til et abslutt minimum med den hensikt kun å starte mtr fr deretter entre cckpit. Ved drivstffpumpe taxes flyet til run-up mrådet umiddelbart etter tanking slik at ppstart kan skje i nrmalt temp i henhld til sjekkliste g med minst mulig sjenanse fr andre fly. Mtrprøve fretas nrmalt på teknisk mråde mellm BAK hangar g SAS hangar på skrå ut fra gjerdet, plassert slik at en ikke er i knflikt med helikpterperasjner ved SAS hangar. Etter tanking fretas mtrprøve på øvre del av mrådet eller på vestsiden av taxiway Brav Før taksing g manøvrering må fartøysjef frsikre seg m underlagets beskaffenhet slik at flyet ikke sklir på snø g is g ikke treffer fremmedlegemer. Klubbens medlemmer skal delta på dugnad når denne vedtas gjennmført av styret eller dugnadssjef Før flyging Preflight skal gjennmføres av fartøysjef i henhld til sjekkliste, eventuelt av elev under veiledning av instruktør. Melding m flyging fylles ut i.h.t instruks Flyene skal aldri frlates under preflight uten at de først sikres med hjulklsser. Hjulklsser skal alltid medbringes under flyging fr eventuell utelanding ved annen flyplass. Ved planlagt parkering på fremmed flyplass må gså frtøyningsutstyr medbringes eventuelt må fartøysjef sikre at slikt utstyr er tilgjengelig på ankmststed. Peilepinne (DipSTick) skal brukes før hver flight fr å vite den nøyaktige bensinmengden. Ved behv fylles bensin før flyturen. Nrmalt skal man ikke fylle bensin etter flyturen frdi den sm skal fly neste tur kan få prblemer med vekt g balanse dersm det er fr mye bensin m brd. Headset eller andre gjenstander i windshield skal aldri plasseres på glareshield.

19 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 19 av 29 Dat: Ved fylling av lje skal det ikke brukes kanner med brutt frsegling. I verste fall kan det ha blitt fylt annet en lje på kannen. Ved lengre turer bør det medbringes ekstra lje fra klubben da det ikke er sikkert det finnes riktig lje på andre landingsplasser Dkumentasjn Fartøysjef skal ved føring av klubbens fly bruke det enkelte flys autriserte flygehåndbk, sjekkliste samt vekt g balanseskjema, eller tilsvarende dkumenter sm er autrisert av BAK. Alle fartøysjefer skal, i tillegg til de regler sm følger av BSL, utføre følgende: Flyets bøker gjennmgås g det sjekkes vedr snag g tid igjen til service Fartøysjef vurderer selv hvrvidt registrerte anmerkinger påvirker den aktuelle flyging. Knsultasjn med Teknisk leder vil vare lurt hvis man er i tvil Gjennmføring av flyging - Part SERA g Part NCO Sm knsekvens av implementeringen av Part SERA g Part NCO vil BAK ppretthlde de tidligere g mer strengere nasjnale krav sm følger fr klubbens fly: Minimum 45 minutt drivstff g ljereserve fr all flyging. Unntak fr akrfly er beskrivet i den respektive SOP. Operativ flygeplan/navigasjnsplan skal utarbeides ved alle flyginger utver 50 NM fra avgangsflyplass. Sjekklister skal brukes. Demnstrert sidevindskmpnent angitt i POH skal frtsatt gjelde. Kun instruktører har lv til å la andre verta kntrllen av flyet. I alle klubbens fly er det røykefrbud Etter flyging Dersm den sm har bket flyet etter deg ikke er til stede, skal flyet parkeres i hangar. Hvis det avtales at flyet skal parkeres ute, er du ansvarlig fr rdentlig frtøyning under de rådende g frventede værfrhld. Rrene skal alltid sikres ved rrlås, eller ved bruk av setebelter på stikka. Hjulene skal alltid sikres med hjulklsser. Fartøysjef må påregne at styret vil kunne tildele et gebyr, dersm en flymaskin frlates ute istedenfr å parkeres i hangar når dette ikke er avtalt eller autrisert. Dersm du sm klubbmedlem g kvalifisert pilt ppdager hensatte fly skal du ta initiativ til å parkere flyet i hangar g varsle Operativ leder. Etter flyging skal flyet alltid settes tilbake i hangar g frtøyes, med mindre man har psitivt avtalt at nen vertar flyet. Melding m flyging fylles ut g lagres på anvist sted. Flyturen skal alltid føres i flyets i myweblg umiddelbart etter flyging g deretter i flyets reisedagbk. Skriv fullt navn tydelig i reisedagbken. Hvis det ppdages feil på utstyr tilhørende flyet, hangaren, eller klubben rapprteres dette til i myweblg

20 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 20 av 29 Dat: Rydding g vasking Flyet skal rengjøres utvendig fr insekter g lje. Windshield skal vaskes med rent vann g dedikert pusseskinn eller med rennende vann g ved å gni frsiktig med hendene (uten ringer på fingrene). Aldri bruk skitne filler, papir eller svamper på windshield! Kun gdkjente vaskemidler fr fly, sm Plexus, skal brukes på BAK`s fly. Hushldningsprdukter, sm fr eksempel Jif, kan gjøre str skade på fly g skal aldri benyttes. Rydd flyet innvendig g sjekk at du ikke har glemt kart eller andre effekter. Frlat flyet ryddig g rent g slik du helst selv vil finne det! Mtrvarmer Mtrvarmer skal alltid brukes når det er minusgrader samt dyne/pressenning legges ver cwling Lggbøker Fylles ut g flyturen registreres på myweblg iht instruks Snags Feil ved flyet registreres i flyets lggbk g myweblg. Kntakt teknisk leder hvis det er snags eller unrmale ting ved flyet sm kan være viktig fr neste flygers sikkerhet. Merk at det alltid er fartøysjefs ansvar å vurdere m gjeldende snags har effekt fr den type flyging sm skal finne sted. Klubben vil ikke akseptere at det flys med snags sm har effekt på luftdyktigheten Drivstffutgifter Alle klubbens fly er utstyrt med Fuelkrt sm skal benyttes ved bensinfylling m mulig. Om drivstff må betales av fartøysjef (f.eks. på plasser hvr Statil-krt ikke kan benyttes) blir utgiften refundert etter levert kvittering til øknmiansvarlig. Beløpet gdskrives da fartøysjefs flyknt. Klubben dekker kun Avgas pp til en tilsvarende prisen på ENBR. Dette gjelder gså ved bruk av Fuelkrt, hvr verskytende pris belastes fartøysjefs flyknt. Det er fartøysjefens ansvar å frsikre seg m at det finnes drivstff tilgjengelig på destinasjn g at det kan gjøres pp enten ved bruk av flyets krt eller med egne midler Hangar Klubbens fly skal alltid plasseres i hangar ved dagens slutt. Etter hver flyging skal flyet gså plasseres i hangaren dersm annet ikke er avtalt med påfølgende fartøysjef. Spesiell aktsmhet må vises ved manøvrering av fly ut g inn av hangar. Det bør være minst t persner sm utfører dette be m hjelp dersm du er alene. Sjekk spesielt gdt vingetipper g avstand til andre fly Gjensetting av fly Om fly ikke kan være tilbake på ENBR til avtalt tid grunnet dårlig vær eller andre frhld, skal Operativ leder eventuelt styrets leder varsles så snart det er praktisk mulig. Det skal da infrmeres m flyet frlates eller m man vil vente til flyet kan bringes tilbake. Det skal

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer