KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB"

Transkript

1 g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB

2

3 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: Innhld 1. INTRODUKSJON OM HÅNDBOKEN MÅLSETTING MILJØREGLER I BERGEN AERO KLUBB 6 2. ADMINISTRASJON INTRODUKSJON OPPTAK AV NYE MEDLEMMER NYE ELEVER NYE SERTIFIKATINNEHAVERE OG ANDRE FORSIKRING ORGANISASJON OG ANSVAR KLUBBLOKALER BETALING FOR FLYGING FLYFORBUD KLAGER OG BRUDD PÅ KLUBBENS REGLER SANKSJONER SYSTEM FOR RETTELSER OG REVISJONER OPERATIVE PROSEDYRER INTRODUKSJON BOOKINGREGLER, BOOKING 13 Oppmøte Avbking Langturer Overnatting utenfr hjemmebase Minimum flytid pr. døgn Overstyring av bking Sletting av bking Instruktørers bking Elevers bking 3.3. KLUBBUTSJEKK FLYTYPE UTSJEKK ADGANG GJESTER/BESØKENDE KRAV TIL FARTØYSJEF ÅRLIG PERIODISK FLYGETRENING KRAV TIL FARTØYSJEF FOR SPESIFIKKE FLYTYPER ELLER SPESIFIKKE AKTIVITETER OPERATIVE BEGRENSNINGER GENERELLE BEGRENSNINGER BRUK AV KLUBBENS FLY FLYGING MED PASSASJER PLANLEGGING BAKKEOPERASJONER FØR FLYGING DOKUMENTASJON GJENNOMFØRING AV FLYGING - PART SERA OG PART NCO ETTER FLYGING RYDDING OG VASKING MOTORVARMER LOGGBØKER

4 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 4 av 29 Dat: SNAGS DRIVSTOFFUTGIFTER HANGAR GJENSETTING AV FLY VINTEROPERASJONER UTSTYR TIL FLYENE TEKNISK VEDLIKEHOLD INTRODUKSJON INSTRUKS FOR TEKNISK LEDER SKOLE INTRODUKSJON OPPTAK AV NYE ELEVER OVERFØRING AV ELEVER FRA ANNEN SKOLE OVERFØRING AV ELEVER TIL ANNEN SKOLE OPPTAK AV NYE INSTRUKTØRER INSTRUKS FOR SKOLESJEF KVALITETSSIKRING INTRODUKSJON INSTRUKS FOR FLYTRYGGINGSLEDER INSTRUKS FOR OPERATIV LEDER INSTRUKS FOR REVISOR INSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG INSTRUKS FOR KLUBBHUSANSVARLIG INSTRUKS FOR HANGARANSVARLIG HAVARI-INSTRUKS INTRODUKSJON OPERATIVE RUTINER VED ULYKKER OG HENDELSER RUTINER FOR OPERATIVE OG TEKNISKE AVVIK SOM IKKE ER RAPPORTERINGSPLIKTIGE VARSLINGSPLAN FLYKLUBBENS RUTINER FOR OPPFØLGING AV PILOTER VED ULYKKER ELLER HENDELSER GENERELL TILRÅDNING TIL FARTØYSJEF VED ULYKKER OG HENDELSER VEDLEGGSOVERSIKT 29

5 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 5 av 29 Dat:

6 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 6 av 29 Dat: INTRODUKSJON 1.1. Om håndbken Håndbken beskriver retningslinjer fr hvrdan Bergen Aer Klubb (BAK) skal drives. Alle sm er medlemmer i klubben g sm bruker klubbens fly g annet materiell, plikter å følge de instrukser sm finnes i denne håndbk. BAK ønsker at denne håndbken så riktig sm mulig. Dersm det skulle være mråder sm ikke er dekket, eller skulle håndbken mtsi andre lver g regler, vil Nrges lver, Bestemmelser fr sivil luftfart, lver fr Nrges Idrettsfrbund g NLF samt flygehåndbken til den enkelte flytype ha presedens fran denne håndbk. Skulle du kmme ver nen uklarheter eller mtsigelser, meld da fra til Operativ leder m dette, slik at håndbken kan bli rettet Målsetting BAK har sm målsetning gjennm hldningsskapende flytryggingsarbeid å unngå ulykker, hendelser g klager. Dette fregår gjennm å sikre at klubbens pilter innehar g ppretthlder nødvendige kunnskaper g ferdigheter samt utviser gde hldninger («airmanship»). Standard perative prsedyrer (SOP) er et sentralt virkemiddel i denne sammenheng Miljøregler i Bergen Aer Klubb Jeg skal gjøre hva jeg kan fr å være et psitivt bidrag til miljøet i BAK. Treffer jeg medlemmer sm jeg ikke kjenner, hilser jeg på dem. Er det et nytt medlem gjør jeg det jeg kan fr at han / hun skal trives, g jeg intrduserer ham / henne fr andre. Jeg er ansvarlig fr min flyging verfr meg selv, min familie, klubbens styre g luftfartsmyndigheter. I min flyging skal jeg aldri bryte regler eller fly i frhld sm jeg føler at jeg ikke behersker. Jeg skal ikke høre på andre sm råder meg til å fly under de frhldene sm er beskrevet ver. Det er ikke de sm får prblemer hvis jeg bryter regler, men jeg. Jeg skal aldri sette ut rykter (dvs. feilaktige eller ubekreftete infrmasjner). Jeg skal aldri være med å spre videre rykter sm åpenbart er av negativ karakter fr klubben. Ryktemakeren gjør bare halve jbben, det er de sm snakker m det etterpå sm sprer det videre. Dersm jeg har hørt ne negativt sm urer meg, tar jeg umiddelbart kntakt med Operativ leder eller andre persner med tillitsverv. Jeg skal prøve etter beste evne å påta meg et verv, eller gjøre andre ting sm øker kvaliteten på klubben. Jeg skal aktivt arbeide fr å hlde rden i klubben. Dersm jeg er så uheldig å lage ne skade på flyet (f.eks. ved uttak fra hangaren), rapprteres det øyeblikkelig i myweblg. Skjema melding m flyging benyttes. Dersm jeg ppdager at flyet må grundes skriver jeg anmerkning i flyets reisedagbk g i myweblg. Når jeg er ute g flyr tar jeg hensyn til mine mgivelser. Det kan være frhld smlavtflyging ver Herdla (naturreservat g turmråde), flyging i nærheten av kirker søndag frmiddag etc. Jeg skal gjøre det jeg kan fr at klubben skal ha et gdt mdømme.

7 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 7 av 29 Dat: Når jeg har med meg passasjerer på tur ppfører jeg med eksemplarisk. Jeg skremmer aldri passasjerene med brå bevegelser eller flyging av nen art sm svekker klubben / medlemmenes mdømme.

8 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 8 av 29 Dat:

9 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 9 av 29 Dat: ADMINISTRASJON 2.1. Intrduksjn Instrukser g rutiner fr klubbens administrasjn Opptak av nye medlemmer 2.3. Nye elever Nye elever må sm alle nye medlemmer melde seg inn i BAK via NLF. Medlemskapet er gyldig når kntingenten er betalt. Elever kan melde seg på terikurs via Luftfartssklen eller Privatfly.n. Nye elever melder seg til Sklesjef fr å få tildelt instruktør fr praktisk flyging. Sklen arrangerer videre utdanning g innføring i klubbens rutiner. Eleven registreres autmatisk in i myweblg. Eleven kan da bke fly etter avtale med instruktør Nye sertifikatinnehavere g andre Sm aktive medlemmer regnes medlemmer sm er innehaver av gyldige sertifikater g sm akter å bruke klubbens fly. Nytt medlem tar kntakt med NLF fr innmelding i BAK Innbetaling av medlemskntingent registreres autmatisk i myweblg. Øknmiansvarlig i BAK skal på bakgrunn av pplysninger m medlemmets tidligere pphldssted, undersøke m medlem har utestående gjeld i andre klubber. Opplysninger m tidligere pphldssted kan basere seg på bl.a. pplysninger fra NLF samt medlemmets flygetidsbk. Styret kan nekte nytt medlem tilgang på klubbens fly m denne har større beløp utestående i andre klubber. Nye medlemmer skal gjennmføre klubbutsjekk før de kan bruke klubbens fly. Dersm det nye medlemmet trenger utsjekk på et av klubbens flytyper eller bare klubbutsjekk kan instruktører kntaktes. Bekreftelse på gdkjent klubbutsjekk føres g attesteres i medlemmets lggbk g i myweblg. Klubbutsjekk gjøres i henhld til Sjekkliste fr klubbutsjekk Frsikring Ved første flyging i kalenderåret trekkes premie fr frsikring i BAKs selvassuransefnd. Selvassuransefndet dekker egenandel ved skader. Ved grv uaktsmhet kan dekning fra selvassuransefndet brtfalle Organisasjn g ansvar Styret har faste møter etter pplyst møteplan. Alle medlemmer kan melde saker inn fr klubbens styre. Styremøtene er sm hvedregel lukket, men styret kan i behandling av enkelte saker invitere andre til å delta. Styret har alle fullmakter til å frvalte klubben på ppdrag fra generalfrsamling. Når uttrykket styret er brukt i denne klubbhåndbken kan styrets leder eller nestleder i

10 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 10 av 29 Dat: situasjner sm krever rask avklaring pptre på vegne av styret. Slike saker skal da tas pp på neste styremøte. Operativ leder i BAK er utnevnt av styret sm klubbens perativt faglige leder. BAKs Operative leder er faglig fresatt fr de perative ledere i undergruppene sm freslås av de respektive styrer g har rett til å akseptere eller underkjenne disse. Teknisk leder i BAK er utnevnt av styret fr å krdinere det tekniske flyvedlikehldet av flyklubbens fly. BAK Teknisk leder er faglig fresatt fr teknikerne i teknisk team. Sklesjefen i BAK har det verrdnede ansvar fr all piltutdanning i BAK i henhld til Sklehåndbken. I tillegg til grunnleggende utdanning til PPL, tilbys videreutdanning innen mørkeflyging, halehjulsflyging g akrflyging. Flysklens faglige ansvar inkluderer gså mdellutsjekker, klubb-utsjekker g peridisk flygetrening (PFT). Sklesjef g assisterende sklesjef er sm de eneste fagsjefer underlagt en frmell gdkjennelsesprsess fra Luftfartstilsynet. Flytryggingsleder i BAK er utnevnt av styret sm klubbens faglige leder fr flytrygging. Ved siden av å støtte klubbens øvrige fagledere i deres arbeid så rapprterer Flytryggingsleder direkte til styret. Oversikt ver BAKs rganisasjn g tillitsvalgte, samt annet persnell finnes på klubbens hjemmeside. Her finnes gså administrative bestemmelser, flygehåndbøker, sjekklister med mer. Det skal finnes karttek, med bilde, på flygerne i Bergen Aer Klubb. Dette skal være ppdatert til enhver tid. Spørsmål rettet til styret via på e-pst. Nyheter g annen generell infrmasjn publiseres på BAK.n Klubblkaler Alle klubbens medlemmer har adgang til klubblkalene. Den sm har med ikke-medlemmer i lkalene er ansvarlig fr disse. Alle skal påse at ikke-medlemmer ikke får adgang til lkalene alene. Siste persn sm frlater lkalene skal påse at døren er lukket g låst g at lyset er av. Utstyr i klubben sm PCer skrivere g kpieringsmaskin er tilgjengelig fr alle medlemmet til klubbrelatert arbeid. Ikke til privat bruk. Se gså Avinr g Luftfartstilsynets krav til adgangskntrll g sikring. Alle sm ønsker å bruke knferanse-rmmet ppe eller briefing-rmmet nede til klubbkveld, møter, undervisning, eksamen eller andre ting må bke det aktuelle rmmet hs Klubbhusansvarlig. Alle sm bruker rmmene må sette pp stler g brd selv g rydde etterpå. Sørg fr at vi alle rydder etter ss i klubbhuset enten det gjelder papirer, søppel eller utstyr. Sørg fr at kjøkkenet er rent g ryddig. Klubbhuset blir rengjrt hver annen uke. Dersm dere i mellmtiden ser fulle søppelspann eller nen har vært uheldige g dratt skitt inn på gulvet så vær snill å ta et ta et tak Betaling fr flyging Betaling fr flyging gjøres uppfrdret snarest etter flyging ved bruk av myweblg eller til klubbens bankknt. Gjeldende timepris står på nettsidene g i myweblg. Medlemmer sm har negativ sald på sin flyknt har autmatisk flyfrbud g blir sperret fr bking. Enhver sm er sperret fr bking har per definisjn flyfrbud.

11 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 11 av 29 Dat: Kntversikt g status er tilgjengelig via myweblg. Det er likevel hvert enkelt medlem sitt ansvar å sørge fr å betale utestående beløp. Det anbefales å betale inn på frskudd Flyfrbud Klubbens Flytryggingsleder, Operativ leder, styreleder, styrets nestleder g sklesjef kan ilegge enkeltmedlemmer flyfrbud. Dette kan være av krtere eller lengre perider. Flyfrbud er en av reaksjnsfrmene sm kan ilegges fr mistanke m brudd på regler. Når dette ilegges av en av funksjnene nevnt ver skal dette behandles på styremøtet. Vedkmmende sm har fått flyfrbud skal gis mulighet til å gi sin versjn av situasjnen til styret, enten skriftlig eller ved persnlig ppmøte. Styret kan gi enkeltpersner permanent flyfrbud Klager g brudd på klubbens regler Klubben får fra tid til annen klager fra mgivelsene på vår virksmhet. Dette kan gå på støy, lavflyging, uvettig flyging el. Ved muntlige klager skal vedkmmende sm tar imt klagen, f.eks. på telefn, være høflig g ta imt klagen på en seriøs måte. Ofte vil det lønne seg å infrmere litt m klubben g vår virksmhet. Hvis klager er påståelig skal man be vedkmmende sende en skriftlig klage sm vil bli vurdert av klubbens styre. Alle skriftlige klager g brudd på klubbens regler skal behandles av klubbens styre. Ved skriftlige klager sm befatter en flyging identifiseres fartøysjefen sm får kpi av klagen g en anmdning fra klubben m å kmme med en frklaring. Saken vurderes så på neste styremøte. Klager skal alltid få en seriøs behandling g respns fra klubben. Medlemmer sm bryter klubbens regler får en tilsvarende saksgang. Styret ber medlemmet kmme med en frklaring, g saken behandles på neste styremøte. Styret har flere virkemidler å benytte mt medlemmer sm vertrer klubbens regler eller nrske lver g bestemmelser. Dette inkluderer bla: Advarsel, flyfrbud i krtere eller lengre perider etc. Om styret mener klubbens fly har vært benyttet i strid med nrske lver g bestemmelser kan styret plitianmelde fartøysjefen. Styret kan samarbeide med Luftfartstilsynet, plitiet g tllmyndigheter uten å måtte infrmere medlemmene m dette Sanksjner Ved brudd på BAK Håndbk g SOP kan Operativ leder g Flytryggingsleder ilegge aktuell fartøysjef perative begrensninger. Evt. kreve ny klubb-pft, utsjekk eller tilleggspplæring. Styret er ankeinstans fr slike avgjørelser System fr rettelser g revisjner Operativ leder i BAK er ansvarlig fr å vedlikehlde Håndbk g SOP i samarbeid med flyklubbens øvrige faglige ledere sm Sklesjef, Flytryggingsleder, Teknisk leder g perative ledere i BAK Akrgruppe g BAK Mikrgruppe. Oppgaven med å utarbeide g vedlikehlde SOP eller tilsvarende fr BAK Akrgruppe g BAK Mikrgruppe er delegert til de respektive gruppenes perative ledere under tilsyn av BAK Operativ leder. Operativ leder sikrer frankring av SOP hs styret gjennm styrevedtak. Eventuelle endringer i SOP sm berører frhld vedrørende ansvar, erstatning, øknmi g drift må drøftes med styret før de iverksettes. Styret bør minimum en gang i året behandle erfaringene med SOP g eventuelle endringer sm Operativ leder har fretatt siden frrige behandling.

12 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 12 av 29 Dat: Revisjs nr. Rev. dat: Endring: Signatur: Ny IH

13 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 13 av 29 Dat: OPERATIVE PROSEDYRER 3.1. Intrduksjn Dette kapittelet innehlder instrukser g rutiner fr den daglige bruk av klubbens fly. Disse skal følges av de sm bruker klubbens fly samt de sm er ansvarlige fr driften av klubbens fly. Her finnes gså klubbens bkingregler Bkingregler, Bking Bking av klubbens fly skal fregå iht angitt instruks på klubben hjemmeside fr å sikre en kstnadseffektiv utnyttelse av flyparken med best mulig tilgjengelighet fr klubbens medlemmer. Bkingen skal kun utføres av fartøysjef fr aktuell flyging. Elever bker etter avtale med instruktør. Bking av klubbens fly fretas via klubbens internettbaserte bkingsystem myweblg. Dette kan brukes både lkalt i klubbhuset g på egen pc via Medlemmer sm er sperret i bkingsystemet har pr. definisjn flyfrbud i BAK. Ta kntakt med perativ leder g/eller øknmiansvarlig fr å ppklare saken. Dersm du har bket standby g den sm har flyet av bker seg får du en e-pst (dersm du har lagt inn e-pst adresse i systemet) g blir autmatisk flyttet fra standby til vanlig bking. Du skall alltid påse at du ikke bker mer tid en det du har bruk fr. Styret kan, etter en advarsel, fakturere fr bket tid når medlemmer gjentatte ganger bker urimelige bkinger. Eksempel kan vare 3 timer bking med 30 minutter flytid. Oppmøte Medlem sm har bket fly skal senest 15 minutter før bket tid inntrer tilkjennegi at bkingen vil bli benyttet. Dette gjøres frtrinnsvis ved persnlig ppmøte i klubblkalene. Om så ikke blir gjrt, kan bket tid fritt benyttes av andre. Dersm det ikke møtes frem til bking kan medlemmer legge rapprt til Øknmiansvarlig/Operativ leder sm så vil ilegge gebyr fr manglende av-bking. Avbking All bking sm ikke skal benyttes skal avbkes. Dette gjelder uavhengig av værfrhldene, da de fleste tlker værfrhldene frskjellig g vil ha sine egne minima. Avbking bør fretas dagen før flyging med mindre spesielle frhld medfører sen avbking, men ikke seinere enn bkingens starttidspunkt. Blir flyturen krtere enn bket peride skal gså resterende tid avbkes. Manglende avbking vil kunne medføre gebyr g ved stadig gjentagelse g/eller grvere tilfeller, kunne medføre sperring i bkingsystemet g dermed til bruk av klubbens fly. Langturer Turer ut ver t døgn skal avtales med Operativ leder / styret etter skriftlig søknad. I søknaden skal det minst fremgå planlagt rute g antall timer planlagt fløyet. Klubben kan frlange hele eller deler av planlagt flytid innbetalt på frhånd. Operativ leder kan be styret m å behandle slike søknader ved spesielle tilfeller, f.eks. priritering av fly, turer med spesielle sikkerhetsspørsmål sv. Overnatting utenfr hjemmebase All planlagt vernatting av fly utenfr hjemmebasen skal avtales med Operativ leder.

14 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 14 av 29 Dat: Minimum flytid pr. døgn Ved leie av klubbens fly ut ver ett døgn, kreves det minimum t timer flyging pr. døgn i snitt. Om flytiden er lavere, vil medlem likevel bli belastet fr minimum flytid. Ved avreise etter klkken 1500 LT eller retur før klkken 1500 LT, teller dagen ikke med i utregningen. Operativ leder eller styret kan ved søknad gdkjenne fravik fra denne regel. Fartøysjef er pliktig til å betale fr alle eventuelle landingsavgifter sm IKKE dekkes av årskrt på Statens plasser. Avvik i fuelpriser fra ENBR skal gjøres pp. Overstyring av bking Klubbens styre, Sklesjef, Teknisk leder g Operativ leder har myndighet til å verstyre andre medlemmers bking. Dette skal KUN gjøres i følgende tilfeller: Sertifikatprøve SAR Sklesjekk Slsjekk Nødvendig vedlikehld g/eller testflyging. Tilfeller sm vurderes så spesielle av styret at bking må verstyres. I alle tilfeller skal det i den grad det er praktisk mulig, meldes fra til det eller de medlem(mer) sm må verstyres. Dette skal frsøkes gjrt så snart man blir ppmerksm på at verstyring må utføres. I slike tilfelle bør det gså frsøkes å verflytte bkinger til andre fly. Sletting av bking Bkinger kan i følgende tilfeller bli strøket fra bkingsystemet av Operativ leder eller Sklesjef: Bkinger ved manglende fremmøte Overnattinger/langturer sm ikke er avtalt med Operativ leder Bkinger fretatt av medlem sm av en eller annen grunn er nektet tilgang til flyene Melding til den enkelte sm blir strøket skal gjøres så langt sm mulig, men kan ikke alltid påregnes. Instruktørers bking Klubbens bkingregler gjelder fullt ut fr klubbens instruktører med de unntak sm er nevnt nedenfr. Instruktører ppfrdres til kun å bke når de psitivt har en elev de skal fly med. Elevers bking Elever kan bke på nrmal måte sm øvrige medlemmer etter avtale med instruktør Klubbutsjekk Fr å kunne tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly, skal klubbutsjekk være utført, gdkjent g attestert i lggbk g på myweblg. Dette gjelder ikke ved sertifikatprøver, hvr ppnevnt kntrllant er fartøysjef. Skjema fr klubbutsjekk skal benyttes under utsjekken sm utføres av klubbens instruktører.

15 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 15 av 29 Dat: Flytype utsjekk Alle sm skal tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly må ha typeutsjekk på vedkmmende flytype. Typeutsjekk kan kun gis av klubbens instruktører Adgang Adgang til lufthavnens mråde via klubbhuset er en tillitssak. Ta gdt i mt besøkende, men slipp ikke ukjente persner inn på flyplassmrådet! Klubbhusdøren skal være låst. Persner sm er ukjent med mrådet g aktiviteten der, må instrueres nøye med hensyn til gjeldende regler fr sikkerhet g adgang. Barn må alltid hldes under ppsikt. Det er ikke adgang utenfr klubbens nærmråde. Vær frberedt på at Lufthavnvakten kan be m legitimasjn. Hunder skal ikke tas med inn i hangar /flyplassmrådet 3.6. Gjester/besøkende Alle klubbmedlemmer er ansvarlig fr medbrakte gjester g besøkende i BAK. Disse skal ikke bevege seg i hangar eller på flyperativt mråde uten eskrte g gul vest, være rientert m faremmentene sm fly sm manøvrerer på bakken utgjør samt kjenne til ttalt røykefrbud. Det skal videre ikke nytes alkhl i BAK Krav til fartøysjef Alle pilter sm skal føre klubbens fly enten sm fartøysjef eller elev må til enhver tid ha gyldig medlemskap i BAK samt gjennmgått klubb-utsjekk med en av klubbens gdkjente instruktører. Dessuten må krav til årlig peridisk flygetrening (PFT) være ppfylt. Dette gjelder ikke ved sertifikatprøver (Skilltest/PC). (se 3.3.) I spesielle tilfeller kan styret gi persner sm ikke er medlem av BAK anledning til å tjenestegjøre på klubbens fly. Selv m BAK i frbindelse med ulike interne rutiner kntrllerer at sertifikater, rettigheter, legeattest g språktest er gyldig fr klubbens pilter, er det den enkelte pilt sm selv må påse at han/hun til enhver tid ppfyller de gjeldende krav. Nødvendig instruksjn fr å føre klubbens fly gis av klubbens gdkjente instruktører enten gjennm PPL-A grunnutdanning ved klubbens flyskle i henhld til BAK Sklehåndbk, eller gjennm en klubb-utsjekk. Klubb-utsjekken har til hensikt å verifisere piltens ferdighets-, kunnskapsnivå g hldninger samt gjennmgå lkale bestemmelser, klubbens perative prsedyrer g administrative rutiner. I tillegg kntrlleres sertifikater, rettigheter, legeattest, språktest g klubbmedlemskap fr gyldighet. (Vedlegg 3 Sjekkliste fr klubb-utsjekk) 3.8. Årlig Peridisk Flygetrening Fr å redusere risik fr ulykker g hendelser må alle aktive pilter sm har til hensikt å fly sm fartøysjef på klubbens fly gjennmføre årlig peridisk flygetrening (PFT) i henhld til BAK sitt gdkjente prgram. Den peridiske flygetreningen består av en teretisk del g en praktisk del g anses kun sm gyldig når begge deler er fullført. PFT er gyldig i 12 måneder. PFT teridel gjennmføres sm en terikveld nrmalt med varighet 2-3 timer, eller sm særskilt gjennmgang mellm flyger g instruktør. Temaene skal være relevante basert erfaringsbaserte eller risikmessige vurderinger. BAK Flyskle utarbeider g rganiserer

16 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 16 av 29 Dat: terikveldene med en hyppighet tilpasset behvet. Flysklens PPL-A elever må i løpet av den praktiske utdanningen gjennmføre PFT teridel fr sammen med bestått praktisk prøve inneha gyldig gjennmført klubb PFT. Den praktiske delen gjennmføres sm en flygetrening på flyklubbens fly med en av klubbens instruktører sm har gjennmgått flysklens spesifikke PFT standardisering fr aktuelt år. Operativ leder g Flytryggingsleder i samarbeid med BAK Flyskle utarbeider standardisert beskrivelse fr gjennmføringen av den årlige praktiske treningen. Sklesjef/assisterende sklesjefer skal gjennmgå den praktiske gjennmføringen med den enkelte instruktør fr å sikre nødvendig kvalitet g standardisering før disse autriseres til å gjennmføre PFT. Den praktiske del av klubb PFT kan kmbineres med praktisk flygeprøve etter utdanning gjennm BAK Flyskle, mdell-utsjekk, klubbutsjekk eller halehjuls/akrutsjekk g skal avlegges på den mest krevende aktiviteten (standard klubb fly, halehjul, eller akr). Halehjul g akr er begge krevende aktiviteter slik at PFT må gjennmføres fr begge disse aktivitetene, eventuelt i kmbinasjn. Kravet til PFT er fr å øke egen sikkerhet g trygghet, g fr å reduser risik fre materielle ødeleggelser. PFT bør legges til våren, før en starter sesngen etter lengre pphld Krav til fartøysjef fr spesifikke flytyper eller spesifikke aktiviteter Fr spesifikke flytyper gjelder følgende krav til fartøysjef: Fr å fly C-172S med Garmin G1000 skal mdellutsjekk inkludert teknisk kurs fr være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr flyging med halehjulsfly, kreves minst en flyging ink. 5 landinger med halehjul siste 90 dager. Fr pilter med mindre enn 30 flytimer sm fartøysjef på halehjulsfly kreves minst enn flyging siste 30 dager. Dersm kravet ikke er tilfredsstilt skal vedkmmende fly ny PFT med hvedvekt på landinger. Fr fartøysjefer med mindre enn 200 timer ttaltid gjelder følgende tillegg: Dersm pilten ikke har gjennmført min. 10 landinger siste 90 dager, kan han ikke fly før vedkmmende igjen er sjekket ut på nytt med instruktør Fr flyging med halehjulsfly skal utsjekk være gjennmført i regi av BAK Flyskle, eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr å sikre nødvendig mengdetrening g kntinuitet skal hele utsjekksprgrammet fr halehjulsutsjekk være utført innenfr samme sesng (kalenderår). Eventuelle avvik fra minimumsnrm med hensyn til antall timer g antall landinger under pplæringsprgrammet skal vurderes av sklesjef i hvert enkelt tilfelle. Før flyging med BAKs fly skal mdellutsjekk g inkludert teknisk kurs fr være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr akrflyging skal utsjekk være gjennmført i regi av BAK Flyskle eller verifisert gjennm klubbutsjekk. Fr spesifikke aktiviteter med klubbens fly gjelder følgende krav til fartøysjef: Ved all frmasjnsflyging, ppvisningsflyging g trening fr ppvisning skal fartøysjef ha de nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet g være autrisert av Operativ leder eller leder Akr. Frmasjnsflyging skal kun skje dersm fartøysjefene har avtalt g briefet flygingen før avgang Operative begrensninger Klubbens fly skal pereres i henhld til de gjeldende myndighetskrav, lkale bestemmelser på g fabrikantenes anbefalinger gjennm flyenes håndbøker g sjekklister Utver dette har BAK fastsatt perative begrensninger ved bruk av klubbes fly. (3.17)

17 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 17 av 29 Dat: Generelle begrensninger Klubbens fly skal kun pereres på gdkjente flyplasser. Med gdkjent flyplass menes sm minimum at flyplassen er beskrevet i Jeppesen VRF Manual. Operativ leder kan gi dispensasjn fr andre landingsplasser g da alltid med angivelse av spesifikke begrensninger. Innenfr Flysklen er det Sklesjef sm tilsvarende kan gi dispensasjn til instruktører fr eventuell bruk av andre flyplasser. Dispensasjner skal alltid freligge skriftlig slik at det ikke kan reises tvil i etterkant ved eventuelle ulykker g hendelser. Beregnede landings- g avgangsdistanser ver 50 ft iht POH skal ligge innenfr hhv 70 % fr landing g 80 % fr avgang av tilgjengelig banelengde etter at det er krrigert fr vekt, vind, tetthetshøyde g rullebanefrhld. Steileøvelser skal ikke trenes under 2500 ft AGL. Fr PPL-A slelever gjelder det at steileøvelser ikke skal trenes under 3000 ft AGL Unødvendig støy med sirkling ver tettbebyggelse skal unngås. Klubbens fly skal ikke mdifiseres eller endres av den enkelte pilt. Dette inkluderer midlertidig mntering av utstyr sm kameraer utvendig på flykrpp, vinger eller hale. Utvendig mntert utstyr kan påvirke flyets egenskaper samt løsne g skade flyet eventuelt utgjøre fare fr tredjepart Bruk av klubbens fly Klubbens fly er tilgjengelig fr medlemmer sm ppfyller kravene beskrevet i kapittel 3. Flyene er kun gdkjent fr «ikke kmmersiell luftfartsvirksmhet», dvs du kan fly alene eller sammen med familie g venner, hvr det er tillatt å dele på driftsutgifter. Klubbens fly skal nrmalt ikke brukes til ppgaver sm flyging med betalende passasjerer, ppdrag fr presse, ftflyging, reklame, filmprduksjn eller lignende. Fr øvrig åpner nå justering av det eurpeiske regelverket fr at privatflygere i visse tilfeller kan ta imt betaling fr flyturer. Eventuelle henvendelser m slike ppdrag skal rettes til Operativ leder sm så vil vurdere disse henvendelsene g eventuelt invlvere styret. Når det gjelder intrduksjnsturer fr prmtering av klubben g flysklen i henhld til EASA (Part-ARO, GM1 ARO.OPS.300) skal disse gjennmføres av klubbens instruktører til timepriser bestemt av styret. Fr å kunne tjenestegjøre sm fartøysjef på klubbens fly, kreves det gyldig medlemskap i BAK Flyging med passasjer Fartøysjefen skal frsikre seg m at passasjeren er skikket til å være med på flyturen. Passasjerer skal rienteres grundig m pptreden på bakken g i flyet, risikmmenter, nødprsedyrer, samt hvilke bevegelser g sanseinntrykk sm kan frventes i de ulike fasene av flyturen inkludert ta frhldsregler ved flysyke. Med hensyn til pptreden må fartøysjef gi en grundig rientering m flyets kntrller fr å hindre at passasjer interferer med disse samt hvrdan radikmmunikasjn fregår Planlegging I frbindelse med beregning av ytelser, vekt g balanse skal fartøysjef kun bruke data g infrmasjn fra det enkelte flys autriserte dkumentasjn. Dette sikrer at knfigurasjnskntrll av endringer ivaretas. Deling av regneark g andre dataverktøy med andre utgjør en risik fr at feil frekmmer g at fartøysjef ikke har kntrll med kvaliteten på dataene.

18 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 18 av 29 Dat: Bakkeperasjner «Airmanship» utvises i like str grad på bakken sm i luften. I årenes løp finnes det mange eksempler på at uønsket adferd i frbindelse med bakkeperasjner med påfølgende bakkeskader på fly har påført klubben anselige kstnader. En tilsynelatende liten skade i ytterkant av en vinge kan på grunn av strt mment påføre en alvrlig skade i vingeinnfesting. Erfaring viser at bakkeskader først g fremst ppstår i frbindelse med parkering i hangar eller ved manøvrering (taxing) på trange mråder. Alle klubbens fly er lette å trekke fr hånd slik at det er ingen grunn til taxing når det er trangt. Alternativt hentes assistanse. Manøvrering med mtr fran hangar er unødvendig risik i tillegg til at hangarer fylles med sand g støv. Flyklubben skal til enhver tid vedlikehlde gd belysing i hangar samt sikre nødvendig ppmerking fr manøvrering g plassering av det enkelte fly. Generelt skal det søkes assistanse ved å sikre hver vinge ved uttrekk fra g parkering i hangar samt ved annen bakkehåndtering hvr det er trangt g fare fr bakkeskader. Dersm assistanse ikke er mulig skal bakkehåndtering fregå med str frsiktighet gjennm trinnvis frflytning g sikring med hjulklsser. Hangarprt skal være helt åpen. Fr ppstart plasseres flyet med halen inn mt gjerde fr å sikre frutsigbarhet g fr at flygeren skal ha best mulig sikt til andre fly g til gående. Fr all parkering eller plassering skal flyet sikres med hjulklsser g tauestag skal være fjernet. Håndstart krever spesiell pplæring g skal kun utføres av kvalifisert persnell. I praksis gjelder dette pilter sm har gjennmgått utsjekker på relevante flytyper hvr håndstart er nødvendig. Fr BAK gjelder at passasjer skal alltid være installert i luftfartøyet før ppstart g mtr skal være stppet før passasjer frlater flyet. Videre skal all bevegelse av fartøysjef eller elev under pplæring i frbindelse med ppstart begrenses til et abslutt minimum med den hensikt kun å starte mtr fr deretter entre cckpit. Ved drivstffpumpe taxes flyet til run-up mrådet umiddelbart etter tanking slik at ppstart kan skje i nrmalt temp i henhld til sjekkliste g med minst mulig sjenanse fr andre fly. Mtrprøve fretas nrmalt på teknisk mråde mellm BAK hangar g SAS hangar på skrå ut fra gjerdet, plassert slik at en ikke er i knflikt med helikpterperasjner ved SAS hangar. Etter tanking fretas mtrprøve på øvre del av mrådet eller på vestsiden av taxiway Brav Før taksing g manøvrering må fartøysjef frsikre seg m underlagets beskaffenhet slik at flyet ikke sklir på snø g is g ikke treffer fremmedlegemer. Klubbens medlemmer skal delta på dugnad når denne vedtas gjennmført av styret eller dugnadssjef Før flyging Preflight skal gjennmføres av fartøysjef i henhld til sjekkliste, eventuelt av elev under veiledning av instruktør. Melding m flyging fylles ut i.h.t instruks Flyene skal aldri frlates under preflight uten at de først sikres med hjulklsser. Hjulklsser skal alltid medbringes under flyging fr eventuell utelanding ved annen flyplass. Ved planlagt parkering på fremmed flyplass må gså frtøyningsutstyr medbringes eventuelt må fartøysjef sikre at slikt utstyr er tilgjengelig på ankmststed. Peilepinne (DipSTick) skal brukes før hver flight fr å vite den nøyaktige bensinmengden. Ved behv fylles bensin før flyturen. Nrmalt skal man ikke fylle bensin etter flyturen frdi den sm skal fly neste tur kan få prblemer med vekt g balanse dersm det er fr mye bensin m brd. Headset eller andre gjenstander i windshield skal aldri plasseres på glareshield.

19 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 19 av 29 Dat: Ved fylling av lje skal det ikke brukes kanner med brutt frsegling. I verste fall kan det ha blitt fylt annet en lje på kannen. Ved lengre turer bør det medbringes ekstra lje fra klubben da det ikke er sikkert det finnes riktig lje på andre landingsplasser Dkumentasjn Fartøysjef skal ved føring av klubbens fly bruke det enkelte flys autriserte flygehåndbk, sjekkliste samt vekt g balanseskjema, eller tilsvarende dkumenter sm er autrisert av BAK. Alle fartøysjefer skal, i tillegg til de regler sm følger av BSL, utføre følgende: Flyets bøker gjennmgås g det sjekkes vedr snag g tid igjen til service Fartøysjef vurderer selv hvrvidt registrerte anmerkinger påvirker den aktuelle flyging. Knsultasjn med Teknisk leder vil vare lurt hvis man er i tvil Gjennmføring av flyging - Part SERA g Part NCO Sm knsekvens av implementeringen av Part SERA g Part NCO vil BAK ppretthlde de tidligere g mer strengere nasjnale krav sm følger fr klubbens fly: Minimum 45 minutt drivstff g ljereserve fr all flyging. Unntak fr akrfly er beskrivet i den respektive SOP. Operativ flygeplan/navigasjnsplan skal utarbeides ved alle flyginger utver 50 NM fra avgangsflyplass. Sjekklister skal brukes. Demnstrert sidevindskmpnent angitt i POH skal frtsatt gjelde. Kun instruktører har lv til å la andre verta kntrllen av flyet. I alle klubbens fly er det røykefrbud Etter flyging Dersm den sm har bket flyet etter deg ikke er til stede, skal flyet parkeres i hangar. Hvis det avtales at flyet skal parkeres ute, er du ansvarlig fr rdentlig frtøyning under de rådende g frventede værfrhld. Rrene skal alltid sikres ved rrlås, eller ved bruk av setebelter på stikka. Hjulene skal alltid sikres med hjulklsser. Fartøysjef må påregne at styret vil kunne tildele et gebyr, dersm en flymaskin frlates ute istedenfr å parkeres i hangar når dette ikke er avtalt eller autrisert. Dersm du sm klubbmedlem g kvalifisert pilt ppdager hensatte fly skal du ta initiativ til å parkere flyet i hangar g varsle Operativ leder. Etter flyging skal flyet alltid settes tilbake i hangar g frtøyes, med mindre man har psitivt avtalt at nen vertar flyet. Melding m flyging fylles ut g lagres på anvist sted. Flyturen skal alltid føres i flyets i myweblg umiddelbart etter flyging g deretter i flyets reisedagbk. Skriv fullt navn tydelig i reisedagbken. Hvis det ppdages feil på utstyr tilhørende flyet, hangaren, eller klubben rapprteres dette til i myweblg

20 Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 20 av 29 Dat: Rydding g vasking Flyet skal rengjøres utvendig fr insekter g lje. Windshield skal vaskes med rent vann g dedikert pusseskinn eller med rennende vann g ved å gni frsiktig med hendene (uten ringer på fingrene). Aldri bruk skitne filler, papir eller svamper på windshield! Kun gdkjente vaskemidler fr fly, sm Plexus, skal brukes på BAK`s fly. Hushldningsprdukter, sm fr eksempel Jif, kan gjøre str skade på fly g skal aldri benyttes. Rydd flyet innvendig g sjekk at du ikke har glemt kart eller andre effekter. Frlat flyet ryddig g rent g slik du helst selv vil finne det! Mtrvarmer Mtrvarmer skal alltid brukes når det er minusgrader samt dyne/pressenning legges ver cwling Lggbøker Fylles ut g flyturen registreres på myweblg iht instruks Snags Feil ved flyet registreres i flyets lggbk g myweblg. Kntakt teknisk leder hvis det er snags eller unrmale ting ved flyet sm kan være viktig fr neste flygers sikkerhet. Merk at det alltid er fartøysjefs ansvar å vurdere m gjeldende snags har effekt fr den type flyging sm skal finne sted. Klubben vil ikke akseptere at det flys med snags sm har effekt på luftdyktigheten Drivstffutgifter Alle klubbens fly er utstyrt med Fuelkrt sm skal benyttes ved bensinfylling m mulig. Om drivstff må betales av fartøysjef (f.eks. på plasser hvr Statil-krt ikke kan benyttes) blir utgiften refundert etter levert kvittering til øknmiansvarlig. Beløpet gdskrives da fartøysjefs flyknt. Klubben dekker kun Avgas pp til en tilsvarende prisen på ENBR. Dette gjelder gså ved bruk av Fuelkrt, hvr verskytende pris belastes fartøysjefs flyknt. Det er fartøysjefens ansvar å frsikre seg m at det finnes drivstff tilgjengelig på destinasjn g at det kan gjøres pp enten ved bruk av flyets krt eller med egne midler Hangar Klubbens fly skal alltid plasseres i hangar ved dagens slutt. Etter hver flyging skal flyet gså plasseres i hangaren dersm annet ikke er avtalt med påfølgende fartøysjef. Spesiell aktsmhet må vises ved manøvrering av fly ut g inn av hangar. Det bør være minst t persner sm utfører dette be m hjelp dersm du er alene. Sjekk spesielt gdt vingetipper g avstand til andre fly Gjensetting av fly Om fly ikke kan være tilbake på ENBR til avtalt tid grunnet dårlig vær eller andre frhld, skal Operativ leder eventuelt styrets leder varsles så snart det er praktisk mulig. Det skal da infrmeres m flyet frlates eller m man vil vente til flyet kan bringes tilbake. Det skal

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 7. Mai 2015 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

Standard Operasjons Prosedyre For Nedre Romerike Flyklubb

Standard Operasjons Prosedyre For Nedre Romerike Flyklubb Standard Operasjons Prosedyre For Nedre Romerike Flyklubb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 HENSIKT... 3 1.2 FORUTSETNINGER OG BEGRENSNINGER... 3 1.3 MÅLSETNING... 3 1.4 SANKSJONER... 3 1.5 SYSTEM FOR RETTELSER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps Beredskapsplan fr Bekkelaget Skles Musikkrps 1. Innledning Beredskapsplanen fr Bekkelaget Skles Musikkrps er utarbeidet i henhld til vedtak på NMFs landsmøte i 2008. Bekkelaget Skles Musikkrps har utarbeidet

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer