Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever"

Transkript

1 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1

2 2

3 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3

4 4

5 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning Del 1. Generell infrmasjn m Cmenius mbilitetsprgram fr elever Del 2. Rller g ansvarsmråder Del 3. Tidsfrister Del 4. Retningslinjer fr avsenderskler: Sjekkliste fr avsenderskler Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Del 5. Retningslinjer fr elever g freldre/fresatte: Tips fr deltakende elever Del 6. Retningslinjer fr vertsskler: Sjekkliste fr vertsskler Retningslinjer fr veiledere Retningslinjer fr vertsskler m valg av vertsfamilier Del 7. Retningslinjer fr vertsfamilier: Tips til vertsfamilier Del 8. Retningslinjer fr avsenderskler g vertsskler m læreplanen Retningslinjer fr skler m læreplanen Del 9. Retningslinjer m krisehåndtering Krisehåndtering Frsikring fr Cmeniuselever Infrmasjn m landet Del 10. Skjemaer sm må fylles ut: Læreplan (avsenderskle, vertsskle) Rapprt m læreplanen (vertsskle) Krisehåndteringsplan (avsenderskle, vertsskle) Regler fr ppførsel (avsenderskle, vertsskle) Elevsøknadsskjema (elev, freldre/fresatte) Helseskjema del 1 g 2 (lege, freldre/fresatte, elev) Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte (freldre/fresatte, elev) 5

6 Infrmasjnsskjema fr vertsfamilie (vertsfamilie) Avtale fr vertsfamilie (vertsfamilie) Betalingsanmdning (vertsskle) Betalingsbekreftelse (vertsskle) 6

7 INNLEDNING Cmenius mbilitetsprgram fr elever er et eurpeisk initiativ sm gir elever ved ungdmsskler g videregående skler muligheten til å tilbringe 3 til 10 måneder ved en vertsskle i utlandet. Prgrammet har sm mål å utvikle elevenes frståelse av det språklige g kulturelle mangfldet i Eurpa, g gi dem nye g nyttige erfaringer. Det har gså til hensikt å styrke samarbeidet mellm sklene sm deltar, g gi dem en innsikt i hvilke fag sm studeres ved partnerskler i utlandet. Denne veiledningen er med på å legge til rette fr at skler, lærere, elever, freldre g vertsfamilier skal få en hyggelig g lærerik pplevelse, g at elevenes beste blir ivaretatt i frbindelse med utenlandspphldet. Innhldet i veiledningen Veiledningen innehlder praktisk infrmasjn fr alle deltakere g er rganisert etter de invlvertes behv g interessemråder. Del 1 gir en versikt ver Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Del 2 gir en versikt ver rllene g ansvarsmrådene til alle invlverte. Del 3 gir en versikt ver de ulike tidsfristene. Del 4 innehlder infrmasjn fr skler sm sender elever på et Cmenius-mbilitetspphld, blant annet en sjekkliste fr praktiske detaljer g bruk av dkumentasjn, g infrmasjn m valg av elever. Del 5 innehlder infrmasjn til elever sm deltar i prgrammet, g frklarer hvilke dkumenter de g deres freldre/fresatte må lese g underskrive. Del 6 innehlder infrmasjn fr vertsskler, blant annet en sjekkliste fr praktiske detaljer g bruk av dkumentasjn, retningslinjer fr veiledere g infrmasjn m valg av vertsfamilier. Del 7 innehlder infrmasjn til vertsfamilier, g frklarer hvilke dkumenter de må lese g underskrive. Del 8 innehlder infrmasjn m hvrdan en læreplan pprettes g tas i bruk mellm avsendersklen g vertssklen. Del 9 innehlder infrmasjn m krisehåndtering g frsikringsprsedyrer. Del 10 innehlder alle skjemaer sm må fylles ut. All dkumentasjn finnes på engelsk g ligger ute på Eurpa-nettstedet. Andre språkversjner ligger ute på nettstedene til de nasjnale kntrene til avsenderlandene. 7

8 Del 1: Generell infrmasjn m Cmenius mbilitetsprgram fr elever Individuell elevmbilitet er en av aktivitetene sm tilbys gjennm Cmenius-prgrammet, sm fkuserer på skle g utdanning. Cmenius er en del av handlingsprgrammet fr livslang læring 1. Hvem kan søke? Ungdmsskler g videregående skler i landene sm er ppgitt nedenfr, kan søke m stipender fr å arrangere individuell elevmbilitet. Sklene må være eller ha vært invlvert i et Cmenius sklesamarbeid. Fremtidige deltakere, sm velges av sklene, må være minst 14 år g i fulltidsutdanning ved en deltakende skle 2. Hvilke land er med? I skleåret er det 13 deltakerland: Østerrike, den tysktalende delen av Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Luxemburg, Nrge, Spania g Sverige. Hvrdan søker man? Avsenderskler kan søke m støtte fra det nasjnale kntret i sitt eget land. Her fås gså søknadsskjemaer g nærmere infrmasjn m hvrdan man søker. En versikt ver alle praktiske pplysninger i frbindelse med prgrammet, inkludert finansieringssatser, finnes i veiledningen fr livslang læring-prgrammet sm utgis hvert år sammen med en ppfrdring til å kmme med frslag. Hva dekker støtten? Det nasjnale kntret deler ut stipendet til avsenderskler. Det er deretter avsendersklens ansvar å administrere g frdele midlene. Stipendet skal brukes til å dekke følgende: administrative kstnader fr avsendersklen kstnader knyttet til elevens språkfrberedelser administrative kstnader fr vertssklen, inkludert betaling fr veiledning én reise tur/retur fr eleven (inkludert transprt innenlands) månedlige utbetalinger fr eleven Utgifter knyttet til bligatrisk pplæring fr elever g lærere, utbetales direkte fra det nasjnale kntret. Elevene dekkes av en gratis gruppefrsikring, gjennm AXA frsikring, under pphldet i utlandet. 1 EU-parlamentets g EU-rådets beslutning nr. 1720/2006/EF av 15. nvember 2006 ppretter et handlingsprgram fr livslang læring. 2 Mer infrmasjn m hvilke skler sm deltar i prgrammet, g aldersgrensen fr elever sm ønsker å delta, fås ved det nasjnale kntret i det aktuelle landet. 8

9 Del 2: Rller g ansvarsmråder Avsendersklen utnevner en kntaktlærer påser at kntaktlæreren har alle midler til rådighet (ressurser g hjelp fra klleger) fr å følge pp eleven på best mulig måte I samarbeid med sine klleger skal kntaktlæreren: velge ut kvalifiserte elever utarbeide en Læreplan, en Krisehåndteringsplan g Regler fr ppførsel i samarbeid med vertssklen rganisere elevens reise til g fra vertslandet frberede eleven på mbilitetsprgrammet delta på pplæringskurset fr avsenderskler sm arrangeres av det nasjnale kntret være et mellmledd mellm avsendersklen g det nasjnale kntret i avsenderlandet, vertssklen, eleven g dennes freldre/fresatte (g viderefrmidle infrmasjn g dkumenter) behandle alle persnpplysninger sm mttas innen rammen fr prgrammet, knfidensielt verføre den månedlige utbetalingen til eleven / elevens fresatte verføre engangsbidraget til vertssklen kmmunisere regelmessig med veilederen ved vertssklen hjelpe eleven med å reintegrere seg i hjemmemiljøet sende den endelige rapprten til det nasjnale kntret verføre restbeløpet av stipendet til elevene (eller de fresatte) etter at den endelige rapprten er gdkjent, eller refundere det nasjnale kntret Vertssklen utnevner en eller flere veiledere g en kntaktlærer (dette kan være samme persn sm veilederen han eller hun er ansvarlig fr læreplanen g andre sklerelaterte ppgaver) stiller alle midler (ressurser g hjelp fra klleger) til rådighet fr veileder g kntaktlærer (hvis relevant) fr å legge til rette fr integrering g ppfølging av Cmenius-eleven I samarbeid med sine klleger skal veilederen: 9

10 utpeke g velge vertsfamilier (inkludert besøke ptensielle familier) finne en kntaktlærer (dette kan være samme persn sm veileder vedkmmende er ansvarlig fr læreplanen g andre sklerelaterte ppgaver) utarbeide g signere læreplanen i samarbeid med avsendersklen g eleven utarbeide Regler fr ppførsel g en Krisehåndteringsplan i samarbeid med avsendersklen være ppmerksm på spørsmål knyttet til barnevern pprette kntakt med vertsfamilien før eleven ankmmer gi vertsfamilien all nødvendig infrmasjn, pplysninger m kntaktpersner g dkumentasjn (m prgrammet, spørsmål knyttet til barnevern, krisehåndtering g frsikring) delta på pplæringskurset fr vertsskler sm arrangeres av det nasjnale kntret være et mellmledd mellm vertssklen g det nasjnale kntret i vertslandet, avsendersklen, eleven g dennes vertsfamilie (g viderefrmidle infrmasjn g dkumenter) behandle alle persnpplysninger sm mttas innen prgrammets ramme, knfidensielt rganisere innenlandsreiser fr å ledsage eleven ved ankmst g avreise presentere eleven ved sklen, g hjelpe ham/henne med å tilpasse seg det nye sklesystemet følge pp eleven gjennm hele pphldet, g være lett tilgjengelig fr eleven g vertsfamilien ta avgjørelsen m å bytte vertsfamilie, hvis det blir nødvendig lagre infrmasjn m vertsfamiliene g infrmere det nasjnale kntret m eventuelle endringer tilby eleven språkpplæring, dersm det er relevant kntakte frsikringsselskapet, dersm det er nødvendig kntakte freldre/fresatte / kntaktlærer ved avsendersklen i en krisesituasjn be m råd g veiledning fra det nasjnale kntret ta en avgjørelse m å avslutte elevens pphld i hastetilfeller (etter avtale med det nasjnale kntret i vertslandet) ha følgende tilgjengelig i tilfelle en krisesituasjn: et undertegnet Elevsøknadsskjema, den riginale, undertegnede versjnen av Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, en undertegnet Avtale fr vertsfamilie, en kpi av gruppefrsikringssertifikatet g frsikringsidkrtet med kntaktinfrmasjn til frsikringsselskapet (eleven behlder riginalen), frsikringsguide fr Cmenius elever, en kpi av elevens eurpeiske helsetrygdkrt samt versatte kpier av de ulike skjemaene. Veilederen må kntrllere at eleven har med seg et ferdig utfylt helseskjema i en frseglet knvlutt. Alle persnpplysninger sm mttas innen rammen fr prgrammet, skal behandles knfidensielt. gjennmføre en evaluering av elevens pphld ved slutten av pphldet bistå avsendersklen i frbindelse med en eventuell ppfølgingsevaluering 10

11 Vertsfamilien Vertsfamilien skal: samtykke til vandelsattest fra alle vksne familiemedlemmer før de kan gdkjennes sm vertsfamilie kntrllere at alle familiemedlemmer fullt ut frstår sine rettigheter g ansvarsmråder sm vertsfamilie (sm ppgitt i Avtale fr vertsfamilie) undertegne Avtale fr vertsfamilie) tilby tilfredsstillende lsji g mat sikre at det finnes tilfredsstillende transprt til sklen fr eleven hlde freldretilsyn med eleven legge til rette fr prblemfri tilpasning g begrense et eventuelt kultursjkk gjøre seg kjent med krav til barnevern g følge disse lese m risiker g kriseprsedyrer i dkumentene Krisehåndtering g Krisehåndteringsplan kmmunisere med veileder/vertsskle i frbindelse med eventuelle prblemer ha følgende dkumenter fr hånden i tilfelle en krisesituasjn: en kpi av den undertegnede Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, en undertegnet kpi av Avtale fr vertsfamilie, en kpi av undertegnet Elevsøknadsskjema, en kpi av gruppefrsikringssertifikatet g frsikrings-idkrtet med kntaktinfrmasjn til frsikringsselskapet (eleven behlder riginalen), frsikringsguide fr Cmeniuselever, en kpi av elevens eurpeiske helsetrygdkrt samt versatte kpier av de ulike skjemaene. Familien må kntrllere at eleven har med seg et ferdig utfylt helseskjema i en frseglet knvlutt; alle persnpplysninger sm mttas innenfr planen, skal behandles knfidensielt Eleven Eleven skal: på søknadsstadiet legge frem all infrmasjn (ingen unntak) sm kan være relevant fr et lengre utenlandspphld (Elevsøknadsskjema, Helseskjema) frberede seg på utenlandspphldet (eventuelt språklige frberedelser, deltakelse i tilgjengelige pplæringsaktiviteter) utarbeide g undertegne læreplanen i samarbeid med avsendersklen g vertssklen gjøre seg kjent med mulige risiker g kriseprsedyrer (Krisehåndtering) gjøre seg kjent med lver sm gjelder mindreårige i vertslandet, g følge disse (Infrmasjn m landet) undertegne Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g følge ppførselsreglene sm står ppgitt i denne g avtalen mellm de t sklene 11

12 gjøre seg kjent med hvem sm skal kntaktes i frbindelse med en krisesituasjn (Krisehåndteringsplan) ikke ta unødige sjanser ppføre seg ansvarlig respektere lkale lver g sedvaner gi avsendersklen, vertssklen g veileder alle nødvendige pplysninger m egen helse (f.eks. helseprblemer sm kan utvikle seg til en krisesituasjn i løpet av pphldet). Helseskjemaet (del 2), sm er utfylt av legen, vil bli lagt i en frseglet knvlutt sm eleven skal ta vare på under hele pphldet. skrive en endelig rapprt Freldre/fresatte Freldrene / de fresatte skal: på søknadsstadiet legge frem all infrmasjn (ingen unntak) sm kan være relevant fr et lengre utenlandspphld (Elevsøknadsskjema, Helseskjema) gjøre seg kjent med mulige risiker g kriseprsedyrer (Krisehåndtering) gjøre seg kjent med lver sm gjelder mindreårige i vertslandet (Infrmasjn m landet) undertegne samtykkeerklæringen fr freldre/fresatte følge pp eleven i løpet av mbilitetsprgrammet infrmere kntaktlæreren ved avsendersklen m relevante prblemer 12

13 Del 3: Tidsfrister Tidsfristene i fet stil er bindende Når? Hva må gjøres? Hvem? Oktber nvember 2009 Oktber nvember 2009 Avsenderskler sm planlegger å sende inn en søknad, må infrmere sine ansatte g elever m dette. Vertsskler sm har sagt seg villige til å være vert fr elever, må infrmere sklemiljøet m dette g at det kan bli behv fr vertsfamilier. Vertsskler 1 desember 2009 Frist fr levering av søknad fra avsenderskler (utfylt g undertegnet av både avsender- g vertsskle). Midten av februar 2010 Fra midten av februar 2010 Innen utgangen av mars 2010 Innen utgangen av mars 2010 Utgangen av mars Utgangen av april 2010 Begynnelsen av mai Midten av mai 2010 De nasjnale kntrene i avsenderlandene må infrmere avsendersklene m utvelgelsesresultatene gjennm en intensjnsavtale. Utvalgte avsenderskler må infrmere elever g vertsskler (g minne dem på å bruke Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever i sine frberedelser) Vertsskler må ha utpekt egnede vertsfamilier. Avsenderskler må ha valgt elever sm skal delta. Avsenderskler må sende pplysninger m de utvalgte elevene til vertssklen. Vertsskler må ha valgt vertsfamilier (på bakgrunn av elevprfiler) g frmidlet infrmasjn m vertsfamiliene til avsendersklene. Avsenderskler må infrmere eleven g hans/hennes familie m den utvalgte vertsfamilien g ppmuntre til kmmunikasjn mellm avsender- g vertsfamiliene. Freldrene må undertegne Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte på bakgrunn av de freliggende pplysningene (infrmasjn m vertsfamilie veileder/kntaktlærer g læreplanen). Avsenderskler, vertsskler g elever må utarbeide g undertegne en læreplan. Nasjnale kntrer i avsenderland Vertsskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Vertsskler Avsenderskle /vertsskle/ elev 20. mai 2010 Avsenderskler må gi det nasjnale kntret i avsenderlandet infrmasjn m utvalgte elever, vertsskler g vertsfamilier (samt en kpi av Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g læreplanen) Avsenderskle /elev/ avsenderfamilie Avsenderskler Mai 2010 Det nasjnale kntret i avsenderlandet må pprette en stipendavtale g sende den til avsendersklen. Nasjnale kntrer i avsenderland 13

14 Mai 2010 Avsenderskler må kjøpe reisebilletter basert på daten fr prgramstart i vertslandet. Avsenderskler Mai til august Opplæring av utvekslingselever / kntaktlærere fra avsenderskler før avreise (pplæringen arrangeres av de nasjnale kntrene i avsenderlandene). Elever / kntaktlærere fra avsenderskle August september 2010 Oktber 2010 Opplæring fr utvekslingselever / veiledere fra vertsskler ved ankmst (pplæringen arrangeres av de nasjnale kntrene i vertslandene). Etter elevens ankmst må vertssklen sende en undertegnet Betalingsanmdning til avsendersklen fr å få utbetalt engangssummen fr prgrammets administrasjnskstnader. Elever / veiledere fra vertsskle Vertsskler Utgangen av ktber 2010 Desember 2010 til august 2011 Avsenderskler må betale ut engangssummen til vertssklene på bakgrunn av det vennevnte dkumentet. Endelige rapprter fra avsenderskler, med pplysninger fra elever g vertsskler samt undertegnede kpier av de relevante dkumentene (Læreplan, Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, Avtale fr vertsfamilie), må sendes til det nasjnale kntret i avsenderlandet. Rapprten skal i tillegg innehlde bevis på at vertssklen har mttatt betaling fr administrasjn av prgrammet fra avsendersklen. Mai/juni 2010 Frberedende infrmasjn skal gis før avreise. Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler 14

15 Del 4: Retningslinjer fr avsenderskler Sjekkliste fr avsenderskler Denne sjekklisten innehlder ppgaver sm avsendersklene må gjennmføre i frbindelse med Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Fr enkelthetsskyld er ppgavene delt inn i fire faser: før avreise under pphldet etter hjemreise gjennm kntraktsperiden Helt bakerst finnes det en sjekkliste fr dkumentasjn. Før avreise Mtivasjn g rekruttering: Påse at alle elever gjøres ppmerksm på muligheten fr et utenlandspphld, særlig de sm ellers ikke ville hatt slike muligheter. Utvelgelse: Det skal gjennmføres en grundig utvelgelsesprsess sm skal sikre at eleven(e) sm får dra, har den nødvendige persnlige g akademiske kmpetansen til å gjennmføre pphldet. Dkumentene Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever g Elevsøknadsskjemaet innehlder infrmasjn sm kan være til hjelp med å freta utvelgelsen. Når eleven(e) er valgt, må det påses at Helseskjemaet, tillegget til Elevsøknadsskjema g Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte fylles ut g underskrives. Kntaktlærer: Det skal velges en kntaktpersn sm skal samarbeide med veilederen ved vertssklen, eleven g hans/hennes freldre/fresatte. Kntaktlærerens arbeid skal regnes sm en del av vedkmmendes arbeidsmengde (g kmpenseres med f.eks. ekstra lønn eller reduserte arbeidstimer). Infrmasjnskrav: Påse at de nødvendige skjemaene Elevsøknadsskjema (inkludert tillegget) g Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte sendes til veilederen ved vertssklen. Infrmasjnen sm ppgis i Helseskjema (del 2), er knfidensiell g skal legges i en frseglet knvlutt sm skal ppbevares av eleven, g bare åpnes av lege i frbindelse med en medisinsk behandling. Kntaktinfrmasjn fr veileder g vertsfamilie skal sendes til elevens freldre/fresatte så snart de er bekreftet. Frberedelser: Den/de utvalgte eleven/elevene skal ledsages til pplæringskurset sm arrangeres av det nasjnale kntret før avreise. Det vil samtidig bli avhldt pplæring fr kntaktlærerne ved avsendersklen. Eventuelle nødvendige frberedelser (f.eks. språklige frberedelser, infrmasjn m vertsskle, vertsfamilie g vertsland) skal utføres. Det er gså nødvendig å frklare praktiske detaljer g frmålet med mbilitetsprgrammet til elevenes freldre/fresatte. Gi elevene dkumentet Tips fr deltakende elever, g diskuter innhldet med dem. Læreplan: Det skal utarbeides individuelle læreplaner fr eleven(e) sm skal dra utenlands. Planen skal utfrmes i samarbeid med g undertegnes av vertssklen g eleven(e). Målet er at læreplanen skal gi en versikt ver pphldet g frhindre at elevene må gjøre "dbbelt arbeid" eller jbbe hardt fr å hente inn medelevene i etterkant av pphldet. Dkumentene Retningslinjer fr skler m læreplanen g Mal fr læreplanen innehlder infrmasjn sm vil være til hjelp i denne prsessen. 15

16 Eurpass: Sm avsenderskle ppfrdres dere til å søke m et Eurpass mbilitet fr Cmeniuseleven. Passet angir innhldet i mbilitetsprgrammet g er gdkjent av alle EU-land g vil være nyttig fr eleven i fremtiden. Ta kntakt med det nasjnale kntret eller se nettsiden til Eurpass hvis du vil ha mer infrmasjn ( actin). Krisehåndteringsplan: Avsenderskle g vertsskle må bli enige m en prsedyre dersm det skulle ppstå en krise i løpet av pphldet. Påse at både freldre/fresatte g eleven(e) har en kpi av dkumentene Krisehåndtering g Krisehåndteringsplan, g at de er ppmerksmme på hvilke lver sm mfatter mindreårige i vertslandet (disse står ppgitt i dkumentet Infrmasjn m landet). Regler fr ppførsel: Avsendersklen skal i samarbeid med vertssklen utarbeide Regler fr ppførsel fr eleven. Disse kmmer i tillegg til reglene i Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g mfatter mulige følger fr elever sm bryter reglene. Reiseplan: Elevens reiseplan skal arrangeres i samarbeid med vertssklen. Eleven må ankmme vertslandet tidsnk til å ta del i den bligatriske pplæringsøkten ved ankmst. Det nasjnale kntret i avsenderlandet kan gi deg infrmasjn m datene fr pplæringsøktene. Frsikring: Avsendersklen skal melde inn eleven i den bligatriske gruppefrsikringen gjennm webbsiden: (klikk deretter på Eurpean Cmmissin/Cmenius). Under pphldet Hld kntakt med eleven: Ha jevnlig kntakt med eleven g veilederen ved vertssklen. Frsøk gså å hjelpe eleven til å dele sine pplevelser. Det kan være en gd idé å rganisere enkelte IKTbaserte fellesaktiviteter (videknferanse, blgg.l.) fr elevens egen klasse g klassen ved vertssklen. Kntrller elevens fremdrift: Følg elevens fremdrift i frhld til det sm er avtalt i læreplanen, i samarbeid med vertssklen. Hjelp til hvis det ppstår prblemer: Hjelp vertssklen til å løse eventuelle prblemer sm måtte ppstå, g ha en dialg med elevens freldre, hvis det skulle være nødvendig. Etter hjemreise Evaluering: Evaluer resultatet av pphldet sammen med eleven, både på frmelt nivå (akademiske resultater basert på kravene i læreplanen) g ufrmelt nivå (persnlig utvikling). Vertssklens vurdering av eleven i Mal fr rapprt m læreplanen skal legges til grunn fr evalueringen. Evalueringen skal følge tidsplanen sm er avtalt mellm avsendersklen g eleven. Anerkjennelse: Påse at pphldet anerkjennes av sklen i så str grad sm mulig, g at eleven har mulighet til å dele sine erfaringer med de andre elevene på sklen. Eleven vil kunne bruke sitt Eurpass sm en ffisiell anerkjennelse på hans/hennes utenlandspphld. Reintegrering: Gi eleven den støtten han eller hun trenger fr å reintegrere seg i hjemmemiljøet på en så prblemfri måte sm mulig. Gi ham/henne muligheten til å reflektere ver de erfaringene han/hun har gjrt seg, g å bygge videre på disse. Rapprtering: Du er frpliktet til å rapprtere til ditt nasjnale kntr. Rapprten skal innehlde infrmasjn innhentet fra eleven, vertssklen, nødvendige undertegnede dkumenter (Læreplan, læreplansrapprt, Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, Avtale fr vertsfamilie g Betalingsbekreftelse) g bilag (betalingskvittering). 16

17 Gjennm kntraktsperiden Stipendfrvaltning: Påse at elevens månedlige utbetaling betales til elevens freldre/fresatte. Kjøp returbillett fr eleven, g påse at alle tilknyttede utgifter dekkes. Ved mttak av Betalingsanmdning, skal det relevante beløpet av stipendet verføres til vertssklen. Husk å ta vare på alle kvitteringer fr utgifter knyttet til mbilitetsprgrammet. Du kan få mer infrmasjn m stipendfrvaltning fra ditt nasjnale kntr. Kntakt med det nasjnale kntret: Husk å sende pplysninger g infrmasjn m reisemål fr elevene til det nasjnale kntret. Ta del i pplæringen g følg alle krav til rapprtering. Hvis du eller vertssklen blir enige m at en elev skal sendes hjem, må du straks ta kntakt med ditt nasjnale kntr fr å få samtykke til at pphldet avbrytes. Dkumentsjekkliste: Dkumenter sm må leses: Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Retningslinjer fr skler m læreplanen Krisehåndtering Frsikringsguide fr Cmeniuselever Skjemaer sm må fylles ut g undertegnes: Læreplan Krisehåndteringsplan Regler fr ppførsel Dkumenter sm må innhentes fra eleven (krrekt utfylt g undertegnet): Elevsøknadsskjema (inkludert tillegget) Helseskjema (kun del 1) Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte Innmeldingsskjema til gruppefrsikring Dkumenter sm skal gis til elev g freldre/fresatte: Tips fr deltakende elever Krisehåndtering 17

18 Krisehåndteringsplan Regler fr ppførsel Frsikringsguide fr Cmeniuselever Del 4: Retningslinjer fr avsenderskler Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Målet med dette dkumentet er å hjelpe avsendersklene til å velge ut elever sm skal få delta i Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Utvelgelsesprsessen kan deles inn i t faser: rekrutteringsfasen g utvelgelsesfasen. Rekrutteringsfasen I løpet av rekrutteringsfasen blir elevene invitert til å melde seg på prgrammet, slik at man ender pp med en liste ver interesserte kandidater fr utvelgelse. Rekrutteringen kan annnseres gjennm en ntis på sklens infrmasjnstavle eller hjemmeside eller ver en lengre peride med større publisitet. Også elever sm ikke umiddelbart ser fr seg et utenlandspphld, bør ppfrdres til å søke. Samtaler med g presentasjner ved tidligere deltakere i utvekslingsprgrammer kan ha str innflytelse på interesserte elever. Utvelgelse Avsendersklen skal definere utvelgelsesprsedyren, dvs. hvilken dkumentasjn søkerne må levere inn g hvrdan den vil bli behandlet. Ideelt sett bør sklene først freta et utvalg på bakgrunn av skriftlige søknader (se vedlagt eksempel på Elevsøknadsskjema). De mest kvalifiserte søkerne bør deretter intervjues før det endelige valget tas. Selv m det alltid vil være et element av subjektiv vurdering med i bildet, bør det alltid tas hensyn til et utvalg generelle kriterier ved utvelgelsen. Det anbefales på det sterkeste at det pprettes en utvelgelseskmité, sm gså kan bestå av eksterne persner, heller enn at én persn tar avgjørelsen alene. I tillegg til de generelle kriteriene finnes det spesifikke kriterier sm gjelder mbilitetsprgrammets karakter g frmål. Disse må defineres individuelt, basert på de ulike prsjektenes karakter. Alle invlverte i utvelgelsesprsessen må være enige m både de generelle g spesifikke kriteriene g pplyse søkerne m disse. Det er viktig at kriteriene g tanken bak dem diskuteres med kntaktpersnen ved vertssklen, slik at de frstår hvilke kriterier sm ligger til grunn fr valg av elev, g kan frberede seg deretter. Generelle kriterier Generelle utvelgelseskriterier er knyttet til følgende faktrer: 18

19 mtivasjn støtte fra freldre frdmsfri hldning selvtillit akademiske evner Disse faktrene beskrives krt nedenfr. Ingen av kriteriene veier tyngre enn de andre alle kriterier skal tas hensyn til, g den endelige avgjørelsen skal være basert på en helhetlig vurdering. Mtivasjn Mtivasjn er en nøkkelfaktr i utvelgelsen. Det er fr det første viktig å sørge fr at elevene har full frståelse av hva en mbilitetsperide i utlandet innebærer. Elevene må infrmeres m at det kan by på utfrdringer å være alene i utlandet i en lengre peride, at det til tider kan være tungt g at de kan kmme til å støte på prblemer sm de må løse på egen hånd. Mtivasjnen g engasjementet kan f.eks. testes ved at elevene må vise at de er villige til å legge ned både tid g krefter i prsjektet. Dette kan blant annet gjøres ved å be dem skrive et mtivasjnsbrev hvr de beskriver egne frventninger g grunnen til at de søker. Støtte fra freldre/fresatte Freldrene må gi sin fulle støtte til prsjektet g være villige til å støtte til eleven mens han eller hun er brte. Freldre sm knstant engster seg g verfører denne engstelsen til sine barn, kan virke frstyrrende på pphldet g trekke barnets deltakelse i siste øyeblikk. Elevens søknad bør derfr mfatte en erklæring fra freldrene, hvr de gjør det klart at de frstår hva prgrammet innebærer g er frberedt på å støtte g ppmuntre eleven under pphldet. Frdmsfri hldning Eleven kmmer til å være alene i en fremmed verden, g har behv fr å få venner g integrere seg i det nye sklemiljøet. Elever sm har en tendens til å unngå utfrdringer, vil ikke få fullt utbytte av pphldet, g kan støte på alvrlige prblemer. En frdmsfri hldning betyr ikke det samme sm å være ppulær. Ppularitet kan være et resultat av faktrer i miljøet g ikke nødvendigvis persnligheten. 19

20 En gd indikatr på en frdmsfri hldning kan være hbbyer g fritidsaktiviteter, hvr det dannes vennskap mellm persner sm deler en interesse. Dette kan være musikk, sprt, sjakk eller plitikk alt sm skjer i fellesskap med andre. Selvtillit Det er ikke lett å være brte fra familie g venner ver lengre tid, g eleven kan kmme til å bli verveldet av situasjnen g ønske å dra hjem etter bare nen dager eller uker. Gd frberedelse g støtte kan redusere denne risiken betraktelig, men elevene må gså ha en sterk psyke fr å kunne takle vanskelige perider på egen hånd. Det er viktig å være ppmerksm på at en frittalende atferd ikke nødvendigvis er det samme sm selvtillit, g at rlige g tilsynelatende blyge elever kan være svært uthldende g flinke til å tilpasse seg. Eleven sm velges, må både være trygg på seg selv g i stand til å møte g løse prblemer. Akademiske evner Akademiske evner er en frdel fr elever sm skal delta i et lengre mbilitetsprgram i utdanningssammenheng. Ikke bare vil eleven måtte være i stand til å følge med på timer i et system sm mest sannsynlig er svært annerledes enn det han eller hun er vant med (g på et annet språk sm eleven kanskje ikke har str frhåndskjennskap til), men det kan gså bli nødvendig å ta igjen tapt pplæring når vedkmmende kmmer tilbake til hjemlandet. Elever sm allerede strever med å hlde tritt i hjemlandet, vil ptensielt få enda større prblemer etter et lengre fravær. Gde karakterer er ikke dermed sagt en betingelse fr deltakelse: det er de generelle evnene sm teller, g ikke hvilke karakterer vedkmmende har fr øyeblikket. Elever med ufrløst ptensial kan ha strt utbytte av prgrammet g erfaringen kan hjelpe dem til å realisere sitt ptensial. Lærere vet fte hvem av elevene sm gjør en helhjertet innsats g hvem sm gjør en middelmådig innsats på grunn av en midlertidig mangel på mtivasjn. Dette er et gdt argument fr å invlvere dem i utvelgelsesprsessen i stedet fr å bare vektlegge eksamens- g prøveresultater. Spesifikke kriterier I tillegg til å vurdere de generelle kriteriene kan det være ønskelig å legge til ekstra, spesifikke kriterier, knyttet til mbilitetsprgrammet. Ettersm pphldet skjer innenfr skler sm er / har vært invlvert i et større Cmenius-prsjekt, vil enkelte skler kanskje ønske å ta hensyn til dette g begrense rekrutteringen g utvelgelsen til elever sm er invlvert i det større prsjektet. Krisefrebygging Det er viktig å vurdere den enkelte elevs deltakelse i prgrammet, nøye. Det er ikke sikkert at eleven er klar fr påkjenningen ved et pphld i utlandet. Han/hun kan dessuten ha falske frhåpninger, sm må ppklares så tidlig sm mulig. 20

21 Utvelgelseskmiteen må under intervjuet prøve å finne ut m eleven har prblemer sm kan være relevante fr hans eller hennes deltakelse i prgrammet (f.eks. psyklgiske prblemer, helse-, familie- eller sklerelaterte prblemer). Disse pplysningene vil bli behandlet frtrlig g vil bare bli gitt til persner sm er direkte invlvert i utvelgelsen. Det bør gså tas hensyn til legens vurdering i helseskjemaet (del 1). Etter utvelgelsen må eleven sende inn tillegget til Elevsøknadsskjemaet ferdig utfylt g undertegnet samt Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte. Han/hun må dessuten ha med seg del 2 av helseskjemaet ferdig utfylt, i en frseglet knvlutt. Elevens familie må være ppmerksmme på at det er helt avgjørende at det gis så nøyaktig g fullstendig infrmasjn sm mulig, fr at pphldet skal bli vellykket. Utvelgelsen vil først bli bekreftet etter at disse t dkumentene er mttatt. 21

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning NOKUTs rller sm Nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning Rlf Lfstad, senirrådgiver Presentasjn fr FS brukerfrum, 29.10.2013 Hvedpunktene i presentasjnen NOKUTs strategi g langtidsplan Nasjnalt

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer