Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever"

Transkript

1 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1

2 2

3 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3

4 4

5 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning Del 1. Generell infrmasjn m Cmenius mbilitetsprgram fr elever Del 2. Rller g ansvarsmråder Del 3. Tidsfrister Del 4. Retningslinjer fr avsenderskler: Sjekkliste fr avsenderskler Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Del 5. Retningslinjer fr elever g freldre/fresatte: Tips fr deltakende elever Del 6. Retningslinjer fr vertsskler: Sjekkliste fr vertsskler Retningslinjer fr veiledere Retningslinjer fr vertsskler m valg av vertsfamilier Del 7. Retningslinjer fr vertsfamilier: Tips til vertsfamilier Del 8. Retningslinjer fr avsenderskler g vertsskler m læreplanen Retningslinjer fr skler m læreplanen Del 9. Retningslinjer m krisehåndtering Krisehåndtering Frsikring fr Cmeniuselever Infrmasjn m landet Del 10. Skjemaer sm må fylles ut: Læreplan (avsenderskle, vertsskle) Rapprt m læreplanen (vertsskle) Krisehåndteringsplan (avsenderskle, vertsskle) Regler fr ppførsel (avsenderskle, vertsskle) Elevsøknadsskjema (elev, freldre/fresatte) Helseskjema del 1 g 2 (lege, freldre/fresatte, elev) Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte (freldre/fresatte, elev) 5

6 Infrmasjnsskjema fr vertsfamilie (vertsfamilie) Avtale fr vertsfamilie (vertsfamilie) Betalingsanmdning (vertsskle) Betalingsbekreftelse (vertsskle) 6

7 INNLEDNING Cmenius mbilitetsprgram fr elever er et eurpeisk initiativ sm gir elever ved ungdmsskler g videregående skler muligheten til å tilbringe 3 til 10 måneder ved en vertsskle i utlandet. Prgrammet har sm mål å utvikle elevenes frståelse av det språklige g kulturelle mangfldet i Eurpa, g gi dem nye g nyttige erfaringer. Det har gså til hensikt å styrke samarbeidet mellm sklene sm deltar, g gi dem en innsikt i hvilke fag sm studeres ved partnerskler i utlandet. Denne veiledningen er med på å legge til rette fr at skler, lærere, elever, freldre g vertsfamilier skal få en hyggelig g lærerik pplevelse, g at elevenes beste blir ivaretatt i frbindelse med utenlandspphldet. Innhldet i veiledningen Veiledningen innehlder praktisk infrmasjn fr alle deltakere g er rganisert etter de invlvertes behv g interessemråder. Del 1 gir en versikt ver Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Del 2 gir en versikt ver rllene g ansvarsmrådene til alle invlverte. Del 3 gir en versikt ver de ulike tidsfristene. Del 4 innehlder infrmasjn fr skler sm sender elever på et Cmenius-mbilitetspphld, blant annet en sjekkliste fr praktiske detaljer g bruk av dkumentasjn, g infrmasjn m valg av elever. Del 5 innehlder infrmasjn til elever sm deltar i prgrammet, g frklarer hvilke dkumenter de g deres freldre/fresatte må lese g underskrive. Del 6 innehlder infrmasjn fr vertsskler, blant annet en sjekkliste fr praktiske detaljer g bruk av dkumentasjn, retningslinjer fr veiledere g infrmasjn m valg av vertsfamilier. Del 7 innehlder infrmasjn til vertsfamilier, g frklarer hvilke dkumenter de må lese g underskrive. Del 8 innehlder infrmasjn m hvrdan en læreplan pprettes g tas i bruk mellm avsendersklen g vertssklen. Del 9 innehlder infrmasjn m krisehåndtering g frsikringsprsedyrer. Del 10 innehlder alle skjemaer sm må fylles ut. All dkumentasjn finnes på engelsk g ligger ute på Eurpa-nettstedet. Andre språkversjner ligger ute på nettstedene til de nasjnale kntrene til avsenderlandene. 7

8 Del 1: Generell infrmasjn m Cmenius mbilitetsprgram fr elever Individuell elevmbilitet er en av aktivitetene sm tilbys gjennm Cmenius-prgrammet, sm fkuserer på skle g utdanning. Cmenius er en del av handlingsprgrammet fr livslang læring 1. Hvem kan søke? Ungdmsskler g videregående skler i landene sm er ppgitt nedenfr, kan søke m stipender fr å arrangere individuell elevmbilitet. Sklene må være eller ha vært invlvert i et Cmenius sklesamarbeid. Fremtidige deltakere, sm velges av sklene, må være minst 14 år g i fulltidsutdanning ved en deltakende skle 2. Hvilke land er med? I skleåret er det 13 deltakerland: Østerrike, den tysktalende delen av Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Luxemburg, Nrge, Spania g Sverige. Hvrdan søker man? Avsenderskler kan søke m støtte fra det nasjnale kntret i sitt eget land. Her fås gså søknadsskjemaer g nærmere infrmasjn m hvrdan man søker. En versikt ver alle praktiske pplysninger i frbindelse med prgrammet, inkludert finansieringssatser, finnes i veiledningen fr livslang læring-prgrammet sm utgis hvert år sammen med en ppfrdring til å kmme med frslag. Hva dekker støtten? Det nasjnale kntret deler ut stipendet til avsenderskler. Det er deretter avsendersklens ansvar å administrere g frdele midlene. Stipendet skal brukes til å dekke følgende: administrative kstnader fr avsendersklen kstnader knyttet til elevens språkfrberedelser administrative kstnader fr vertssklen, inkludert betaling fr veiledning én reise tur/retur fr eleven (inkludert transprt innenlands) månedlige utbetalinger fr eleven Utgifter knyttet til bligatrisk pplæring fr elever g lærere, utbetales direkte fra det nasjnale kntret. Elevene dekkes av en gratis gruppefrsikring, gjennm AXA frsikring, under pphldet i utlandet. 1 EU-parlamentets g EU-rådets beslutning nr. 1720/2006/EF av 15. nvember 2006 ppretter et handlingsprgram fr livslang læring. 2 Mer infrmasjn m hvilke skler sm deltar i prgrammet, g aldersgrensen fr elever sm ønsker å delta, fås ved det nasjnale kntret i det aktuelle landet. 8

9 Del 2: Rller g ansvarsmråder Avsendersklen utnevner en kntaktlærer påser at kntaktlæreren har alle midler til rådighet (ressurser g hjelp fra klleger) fr å følge pp eleven på best mulig måte I samarbeid med sine klleger skal kntaktlæreren: velge ut kvalifiserte elever utarbeide en Læreplan, en Krisehåndteringsplan g Regler fr ppførsel i samarbeid med vertssklen rganisere elevens reise til g fra vertslandet frberede eleven på mbilitetsprgrammet delta på pplæringskurset fr avsenderskler sm arrangeres av det nasjnale kntret være et mellmledd mellm avsendersklen g det nasjnale kntret i avsenderlandet, vertssklen, eleven g dennes freldre/fresatte (g viderefrmidle infrmasjn g dkumenter) behandle alle persnpplysninger sm mttas innen rammen fr prgrammet, knfidensielt verføre den månedlige utbetalingen til eleven / elevens fresatte verføre engangsbidraget til vertssklen kmmunisere regelmessig med veilederen ved vertssklen hjelpe eleven med å reintegrere seg i hjemmemiljøet sende den endelige rapprten til det nasjnale kntret verføre restbeløpet av stipendet til elevene (eller de fresatte) etter at den endelige rapprten er gdkjent, eller refundere det nasjnale kntret Vertssklen utnevner en eller flere veiledere g en kntaktlærer (dette kan være samme persn sm veilederen han eller hun er ansvarlig fr læreplanen g andre sklerelaterte ppgaver) stiller alle midler (ressurser g hjelp fra klleger) til rådighet fr veileder g kntaktlærer (hvis relevant) fr å legge til rette fr integrering g ppfølging av Cmenius-eleven I samarbeid med sine klleger skal veilederen: 9

10 utpeke g velge vertsfamilier (inkludert besøke ptensielle familier) finne en kntaktlærer (dette kan være samme persn sm veileder vedkmmende er ansvarlig fr læreplanen g andre sklerelaterte ppgaver) utarbeide g signere læreplanen i samarbeid med avsendersklen g eleven utarbeide Regler fr ppførsel g en Krisehåndteringsplan i samarbeid med avsendersklen være ppmerksm på spørsmål knyttet til barnevern pprette kntakt med vertsfamilien før eleven ankmmer gi vertsfamilien all nødvendig infrmasjn, pplysninger m kntaktpersner g dkumentasjn (m prgrammet, spørsmål knyttet til barnevern, krisehåndtering g frsikring) delta på pplæringskurset fr vertsskler sm arrangeres av det nasjnale kntret være et mellmledd mellm vertssklen g det nasjnale kntret i vertslandet, avsendersklen, eleven g dennes vertsfamilie (g viderefrmidle infrmasjn g dkumenter) behandle alle persnpplysninger sm mttas innen prgrammets ramme, knfidensielt rganisere innenlandsreiser fr å ledsage eleven ved ankmst g avreise presentere eleven ved sklen, g hjelpe ham/henne med å tilpasse seg det nye sklesystemet følge pp eleven gjennm hele pphldet, g være lett tilgjengelig fr eleven g vertsfamilien ta avgjørelsen m å bytte vertsfamilie, hvis det blir nødvendig lagre infrmasjn m vertsfamiliene g infrmere det nasjnale kntret m eventuelle endringer tilby eleven språkpplæring, dersm det er relevant kntakte frsikringsselskapet, dersm det er nødvendig kntakte freldre/fresatte / kntaktlærer ved avsendersklen i en krisesituasjn be m råd g veiledning fra det nasjnale kntret ta en avgjørelse m å avslutte elevens pphld i hastetilfeller (etter avtale med det nasjnale kntret i vertslandet) ha følgende tilgjengelig i tilfelle en krisesituasjn: et undertegnet Elevsøknadsskjema, den riginale, undertegnede versjnen av Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, en undertegnet Avtale fr vertsfamilie, en kpi av gruppefrsikringssertifikatet g frsikringsidkrtet med kntaktinfrmasjn til frsikringsselskapet (eleven behlder riginalen), frsikringsguide fr Cmenius elever, en kpi av elevens eurpeiske helsetrygdkrt samt versatte kpier av de ulike skjemaene. Veilederen må kntrllere at eleven har med seg et ferdig utfylt helseskjema i en frseglet knvlutt. Alle persnpplysninger sm mttas innen rammen fr prgrammet, skal behandles knfidensielt. gjennmføre en evaluering av elevens pphld ved slutten av pphldet bistå avsendersklen i frbindelse med en eventuell ppfølgingsevaluering 10

11 Vertsfamilien Vertsfamilien skal: samtykke til vandelsattest fra alle vksne familiemedlemmer før de kan gdkjennes sm vertsfamilie kntrllere at alle familiemedlemmer fullt ut frstår sine rettigheter g ansvarsmråder sm vertsfamilie (sm ppgitt i Avtale fr vertsfamilie) undertegne Avtale fr vertsfamilie) tilby tilfredsstillende lsji g mat sikre at det finnes tilfredsstillende transprt til sklen fr eleven hlde freldretilsyn med eleven legge til rette fr prblemfri tilpasning g begrense et eventuelt kultursjkk gjøre seg kjent med krav til barnevern g følge disse lese m risiker g kriseprsedyrer i dkumentene Krisehåndtering g Krisehåndteringsplan kmmunisere med veileder/vertsskle i frbindelse med eventuelle prblemer ha følgende dkumenter fr hånden i tilfelle en krisesituasjn: en kpi av den undertegnede Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, en undertegnet kpi av Avtale fr vertsfamilie, en kpi av undertegnet Elevsøknadsskjema, en kpi av gruppefrsikringssertifikatet g frsikrings-idkrtet med kntaktinfrmasjn til frsikringsselskapet (eleven behlder riginalen), frsikringsguide fr Cmeniuselever, en kpi av elevens eurpeiske helsetrygdkrt samt versatte kpier av de ulike skjemaene. Familien må kntrllere at eleven har med seg et ferdig utfylt helseskjema i en frseglet knvlutt; alle persnpplysninger sm mttas innenfr planen, skal behandles knfidensielt Eleven Eleven skal: på søknadsstadiet legge frem all infrmasjn (ingen unntak) sm kan være relevant fr et lengre utenlandspphld (Elevsøknadsskjema, Helseskjema) frberede seg på utenlandspphldet (eventuelt språklige frberedelser, deltakelse i tilgjengelige pplæringsaktiviteter) utarbeide g undertegne læreplanen i samarbeid med avsendersklen g vertssklen gjøre seg kjent med mulige risiker g kriseprsedyrer (Krisehåndtering) gjøre seg kjent med lver sm gjelder mindreårige i vertslandet, g følge disse (Infrmasjn m landet) undertegne Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g følge ppførselsreglene sm står ppgitt i denne g avtalen mellm de t sklene 11

12 gjøre seg kjent med hvem sm skal kntaktes i frbindelse med en krisesituasjn (Krisehåndteringsplan) ikke ta unødige sjanser ppføre seg ansvarlig respektere lkale lver g sedvaner gi avsendersklen, vertssklen g veileder alle nødvendige pplysninger m egen helse (f.eks. helseprblemer sm kan utvikle seg til en krisesituasjn i løpet av pphldet). Helseskjemaet (del 2), sm er utfylt av legen, vil bli lagt i en frseglet knvlutt sm eleven skal ta vare på under hele pphldet. skrive en endelig rapprt Freldre/fresatte Freldrene / de fresatte skal: på søknadsstadiet legge frem all infrmasjn (ingen unntak) sm kan være relevant fr et lengre utenlandspphld (Elevsøknadsskjema, Helseskjema) gjøre seg kjent med mulige risiker g kriseprsedyrer (Krisehåndtering) gjøre seg kjent med lver sm gjelder mindreårige i vertslandet (Infrmasjn m landet) undertegne samtykkeerklæringen fr freldre/fresatte følge pp eleven i løpet av mbilitetsprgrammet infrmere kntaktlæreren ved avsendersklen m relevante prblemer 12

13 Del 3: Tidsfrister Tidsfristene i fet stil er bindende Når? Hva må gjøres? Hvem? Oktber nvember 2009 Oktber nvember 2009 Avsenderskler sm planlegger å sende inn en søknad, må infrmere sine ansatte g elever m dette. Vertsskler sm har sagt seg villige til å være vert fr elever, må infrmere sklemiljøet m dette g at det kan bli behv fr vertsfamilier. Vertsskler 1 desember 2009 Frist fr levering av søknad fra avsenderskler (utfylt g undertegnet av både avsender- g vertsskle). Midten av februar 2010 Fra midten av februar 2010 Innen utgangen av mars 2010 Innen utgangen av mars 2010 Utgangen av mars Utgangen av april 2010 Begynnelsen av mai Midten av mai 2010 De nasjnale kntrene i avsenderlandene må infrmere avsendersklene m utvelgelsesresultatene gjennm en intensjnsavtale. Utvalgte avsenderskler må infrmere elever g vertsskler (g minne dem på å bruke Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever i sine frberedelser) Vertsskler må ha utpekt egnede vertsfamilier. Avsenderskler må ha valgt elever sm skal delta. Avsenderskler må sende pplysninger m de utvalgte elevene til vertssklen. Vertsskler må ha valgt vertsfamilier (på bakgrunn av elevprfiler) g frmidlet infrmasjn m vertsfamiliene til avsendersklene. Avsenderskler må infrmere eleven g hans/hennes familie m den utvalgte vertsfamilien g ppmuntre til kmmunikasjn mellm avsender- g vertsfamiliene. Freldrene må undertegne Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte på bakgrunn av de freliggende pplysningene (infrmasjn m vertsfamilie veileder/kntaktlærer g læreplanen). Avsenderskler, vertsskler g elever må utarbeide g undertegne en læreplan. Nasjnale kntrer i avsenderland Vertsskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler Vertsskler Avsenderskle /vertsskle/ elev 20. mai 2010 Avsenderskler må gi det nasjnale kntret i avsenderlandet infrmasjn m utvalgte elever, vertsskler g vertsfamilier (samt en kpi av Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g læreplanen) Avsenderskle /elev/ avsenderfamilie Avsenderskler Mai 2010 Det nasjnale kntret i avsenderlandet må pprette en stipendavtale g sende den til avsendersklen. Nasjnale kntrer i avsenderland 13

14 Mai 2010 Avsenderskler må kjøpe reisebilletter basert på daten fr prgramstart i vertslandet. Avsenderskler Mai til august Opplæring av utvekslingselever / kntaktlærere fra avsenderskler før avreise (pplæringen arrangeres av de nasjnale kntrene i avsenderlandene). Elever / kntaktlærere fra avsenderskle August september 2010 Oktber 2010 Opplæring fr utvekslingselever / veiledere fra vertsskler ved ankmst (pplæringen arrangeres av de nasjnale kntrene i vertslandene). Etter elevens ankmst må vertssklen sende en undertegnet Betalingsanmdning til avsendersklen fr å få utbetalt engangssummen fr prgrammets administrasjnskstnader. Elever / veiledere fra vertsskle Vertsskler Utgangen av ktber 2010 Desember 2010 til august 2011 Avsenderskler må betale ut engangssummen til vertssklene på bakgrunn av det vennevnte dkumentet. Endelige rapprter fra avsenderskler, med pplysninger fra elever g vertsskler samt undertegnede kpier av de relevante dkumentene (Læreplan, Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, Avtale fr vertsfamilie), må sendes til det nasjnale kntret i avsenderlandet. Rapprten skal i tillegg innehlde bevis på at vertssklen har mttatt betaling fr administrasjn av prgrammet fra avsendersklen. Mai/juni 2010 Frberedende infrmasjn skal gis før avreise. Avsenderskler Avsenderskler Avsenderskler 14

15 Del 4: Retningslinjer fr avsenderskler Sjekkliste fr avsenderskler Denne sjekklisten innehlder ppgaver sm avsendersklene må gjennmføre i frbindelse med Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Fr enkelthetsskyld er ppgavene delt inn i fire faser: før avreise under pphldet etter hjemreise gjennm kntraktsperiden Helt bakerst finnes det en sjekkliste fr dkumentasjn. Før avreise Mtivasjn g rekruttering: Påse at alle elever gjøres ppmerksm på muligheten fr et utenlandspphld, særlig de sm ellers ikke ville hatt slike muligheter. Utvelgelse: Det skal gjennmføres en grundig utvelgelsesprsess sm skal sikre at eleven(e) sm får dra, har den nødvendige persnlige g akademiske kmpetansen til å gjennmføre pphldet. Dkumentene Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever g Elevsøknadsskjemaet innehlder infrmasjn sm kan være til hjelp med å freta utvelgelsen. Når eleven(e) er valgt, må det påses at Helseskjemaet, tillegget til Elevsøknadsskjema g Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte fylles ut g underskrives. Kntaktlærer: Det skal velges en kntaktpersn sm skal samarbeide med veilederen ved vertssklen, eleven g hans/hennes freldre/fresatte. Kntaktlærerens arbeid skal regnes sm en del av vedkmmendes arbeidsmengde (g kmpenseres med f.eks. ekstra lønn eller reduserte arbeidstimer). Infrmasjnskrav: Påse at de nødvendige skjemaene Elevsøknadsskjema (inkludert tillegget) g Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte sendes til veilederen ved vertssklen. Infrmasjnen sm ppgis i Helseskjema (del 2), er knfidensiell g skal legges i en frseglet knvlutt sm skal ppbevares av eleven, g bare åpnes av lege i frbindelse med en medisinsk behandling. Kntaktinfrmasjn fr veileder g vertsfamilie skal sendes til elevens freldre/fresatte så snart de er bekreftet. Frberedelser: Den/de utvalgte eleven/elevene skal ledsages til pplæringskurset sm arrangeres av det nasjnale kntret før avreise. Det vil samtidig bli avhldt pplæring fr kntaktlærerne ved avsendersklen. Eventuelle nødvendige frberedelser (f.eks. språklige frberedelser, infrmasjn m vertsskle, vertsfamilie g vertsland) skal utføres. Det er gså nødvendig å frklare praktiske detaljer g frmålet med mbilitetsprgrammet til elevenes freldre/fresatte. Gi elevene dkumentet Tips fr deltakende elever, g diskuter innhldet med dem. Læreplan: Det skal utarbeides individuelle læreplaner fr eleven(e) sm skal dra utenlands. Planen skal utfrmes i samarbeid med g undertegnes av vertssklen g eleven(e). Målet er at læreplanen skal gi en versikt ver pphldet g frhindre at elevene må gjøre "dbbelt arbeid" eller jbbe hardt fr å hente inn medelevene i etterkant av pphldet. Dkumentene Retningslinjer fr skler m læreplanen g Mal fr læreplanen innehlder infrmasjn sm vil være til hjelp i denne prsessen. 15

16 Eurpass: Sm avsenderskle ppfrdres dere til å søke m et Eurpass mbilitet fr Cmeniuseleven. Passet angir innhldet i mbilitetsprgrammet g er gdkjent av alle EU-land g vil være nyttig fr eleven i fremtiden. Ta kntakt med det nasjnale kntret eller se nettsiden til Eurpass hvis du vil ha mer infrmasjn (http://eurpass.cedefp.eurpa.eu/eurpass/hme/vernav/infrmatinon/eurpassmbility/navigate. actin). Krisehåndteringsplan: Avsenderskle g vertsskle må bli enige m en prsedyre dersm det skulle ppstå en krise i løpet av pphldet. Påse at både freldre/fresatte g eleven(e) har en kpi av dkumentene Krisehåndtering g Krisehåndteringsplan, g at de er ppmerksmme på hvilke lver sm mfatter mindreårige i vertslandet (disse står ppgitt i dkumentet Infrmasjn m landet). Regler fr ppførsel: Avsendersklen skal i samarbeid med vertssklen utarbeide Regler fr ppførsel fr eleven. Disse kmmer i tillegg til reglene i Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte g mfatter mulige følger fr elever sm bryter reglene. Reiseplan: Elevens reiseplan skal arrangeres i samarbeid med vertssklen. Eleven må ankmme vertslandet tidsnk til å ta del i den bligatriske pplæringsøkten ved ankmst. Det nasjnale kntret i avsenderlandet kan gi deg infrmasjn m datene fr pplæringsøktene. Frsikring: Avsendersklen skal melde inn eleven i den bligatriske gruppefrsikringen gjennm webbsiden: (klikk deretter på Eurpean Cmmissin/Cmenius). Under pphldet Hld kntakt med eleven: Ha jevnlig kntakt med eleven g veilederen ved vertssklen. Frsøk gså å hjelpe eleven til å dele sine pplevelser. Det kan være en gd idé å rganisere enkelte IKTbaserte fellesaktiviteter (videknferanse, blgg.l.) fr elevens egen klasse g klassen ved vertssklen. Kntrller elevens fremdrift: Følg elevens fremdrift i frhld til det sm er avtalt i læreplanen, i samarbeid med vertssklen. Hjelp til hvis det ppstår prblemer: Hjelp vertssklen til å løse eventuelle prblemer sm måtte ppstå, g ha en dialg med elevens freldre, hvis det skulle være nødvendig. Etter hjemreise Evaluering: Evaluer resultatet av pphldet sammen med eleven, både på frmelt nivå (akademiske resultater basert på kravene i læreplanen) g ufrmelt nivå (persnlig utvikling). Vertssklens vurdering av eleven i Mal fr rapprt m læreplanen skal legges til grunn fr evalueringen. Evalueringen skal følge tidsplanen sm er avtalt mellm avsendersklen g eleven. Anerkjennelse: Påse at pphldet anerkjennes av sklen i så str grad sm mulig, g at eleven har mulighet til å dele sine erfaringer med de andre elevene på sklen. Eleven vil kunne bruke sitt Eurpass sm en ffisiell anerkjennelse på hans/hennes utenlandspphld. Reintegrering: Gi eleven den støtten han eller hun trenger fr å reintegrere seg i hjemmemiljøet på en så prblemfri måte sm mulig. Gi ham/henne muligheten til å reflektere ver de erfaringene han/hun har gjrt seg, g å bygge videre på disse. Rapprtering: Du er frpliktet til å rapprtere til ditt nasjnale kntr. Rapprten skal innehlde infrmasjn innhentet fra eleven, vertssklen, nødvendige undertegnede dkumenter (Læreplan, læreplansrapprt, Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte, Avtale fr vertsfamilie g Betalingsbekreftelse) g bilag (betalingskvittering). 16

17 Gjennm kntraktsperiden Stipendfrvaltning: Påse at elevens månedlige utbetaling betales til elevens freldre/fresatte. Kjøp returbillett fr eleven, g påse at alle tilknyttede utgifter dekkes. Ved mttak av Betalingsanmdning, skal det relevante beløpet av stipendet verføres til vertssklen. Husk å ta vare på alle kvitteringer fr utgifter knyttet til mbilitetsprgrammet. Du kan få mer infrmasjn m stipendfrvaltning fra ditt nasjnale kntr. Kntakt med det nasjnale kntret: Husk å sende pplysninger g infrmasjn m reisemål fr elevene til det nasjnale kntret. Ta del i pplæringen g følg alle krav til rapprtering. Hvis du eller vertssklen blir enige m at en elev skal sendes hjem, må du straks ta kntakt med ditt nasjnale kntr fr å få samtykke til at pphldet avbrytes. Dkumentsjekkliste: Dkumenter sm må leses: Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Retningslinjer fr skler m læreplanen Krisehåndtering Frsikringsguide fr Cmeniuselever Skjemaer sm må fylles ut g undertegnes: Læreplan Krisehåndteringsplan Regler fr ppførsel Dkumenter sm må innhentes fra eleven (krrekt utfylt g undertegnet): Elevsøknadsskjema (inkludert tillegget) Helseskjema (kun del 1) Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte Innmeldingsskjema til gruppefrsikring Dkumenter sm skal gis til elev g freldre/fresatte: Tips fr deltakende elever Krisehåndtering 17

18 Krisehåndteringsplan Regler fr ppførsel Frsikringsguide fr Cmeniuselever Del 4: Retningslinjer fr avsenderskler Retningslinjer fr avsenderskler m valg av elever Målet med dette dkumentet er å hjelpe avsendersklene til å velge ut elever sm skal få delta i Cmenius mbilitetsprgram fr elever. Utvelgelsesprsessen kan deles inn i t faser: rekrutteringsfasen g utvelgelsesfasen. Rekrutteringsfasen I løpet av rekrutteringsfasen blir elevene invitert til å melde seg på prgrammet, slik at man ender pp med en liste ver interesserte kandidater fr utvelgelse. Rekrutteringen kan annnseres gjennm en ntis på sklens infrmasjnstavle eller hjemmeside eller ver en lengre peride med større publisitet. Også elever sm ikke umiddelbart ser fr seg et utenlandspphld, bør ppfrdres til å søke. Samtaler med g presentasjner ved tidligere deltakere i utvekslingsprgrammer kan ha str innflytelse på interesserte elever. Utvelgelse Avsendersklen skal definere utvelgelsesprsedyren, dvs. hvilken dkumentasjn søkerne må levere inn g hvrdan den vil bli behandlet. Ideelt sett bør sklene først freta et utvalg på bakgrunn av skriftlige søknader (se vedlagt eksempel på Elevsøknadsskjema). De mest kvalifiserte søkerne bør deretter intervjues før det endelige valget tas. Selv m det alltid vil være et element av subjektiv vurdering med i bildet, bør det alltid tas hensyn til et utvalg generelle kriterier ved utvelgelsen. Det anbefales på det sterkeste at det pprettes en utvelgelseskmité, sm gså kan bestå av eksterne persner, heller enn at én persn tar avgjørelsen alene. I tillegg til de generelle kriteriene finnes det spesifikke kriterier sm gjelder mbilitetsprgrammets karakter g frmål. Disse må defineres individuelt, basert på de ulike prsjektenes karakter. Alle invlverte i utvelgelsesprsessen må være enige m både de generelle g spesifikke kriteriene g pplyse søkerne m disse. Det er viktig at kriteriene g tanken bak dem diskuteres med kntaktpersnen ved vertssklen, slik at de frstår hvilke kriterier sm ligger til grunn fr valg av elev, g kan frberede seg deretter. Generelle kriterier Generelle utvelgelseskriterier er knyttet til følgende faktrer: 18

19 mtivasjn støtte fra freldre frdmsfri hldning selvtillit akademiske evner Disse faktrene beskrives krt nedenfr. Ingen av kriteriene veier tyngre enn de andre alle kriterier skal tas hensyn til, g den endelige avgjørelsen skal være basert på en helhetlig vurdering. Mtivasjn Mtivasjn er en nøkkelfaktr i utvelgelsen. Det er fr det første viktig å sørge fr at elevene har full frståelse av hva en mbilitetsperide i utlandet innebærer. Elevene må infrmeres m at det kan by på utfrdringer å være alene i utlandet i en lengre peride, at det til tider kan være tungt g at de kan kmme til å støte på prblemer sm de må løse på egen hånd. Mtivasjnen g engasjementet kan f.eks. testes ved at elevene må vise at de er villige til å legge ned både tid g krefter i prsjektet. Dette kan blant annet gjøres ved å be dem skrive et mtivasjnsbrev hvr de beskriver egne frventninger g grunnen til at de søker. Støtte fra freldre/fresatte Freldrene må gi sin fulle støtte til prsjektet g være villige til å støtte til eleven mens han eller hun er brte. Freldre sm knstant engster seg g verfører denne engstelsen til sine barn, kan virke frstyrrende på pphldet g trekke barnets deltakelse i siste øyeblikk. Elevens søknad bør derfr mfatte en erklæring fra freldrene, hvr de gjør det klart at de frstår hva prgrammet innebærer g er frberedt på å støtte g ppmuntre eleven under pphldet. Frdmsfri hldning Eleven kmmer til å være alene i en fremmed verden, g har behv fr å få venner g integrere seg i det nye sklemiljøet. Elever sm har en tendens til å unngå utfrdringer, vil ikke få fullt utbytte av pphldet, g kan støte på alvrlige prblemer. En frdmsfri hldning betyr ikke det samme sm å være ppulær. Ppularitet kan være et resultat av faktrer i miljøet g ikke nødvendigvis persnligheten. 19

20 En gd indikatr på en frdmsfri hldning kan være hbbyer g fritidsaktiviteter, hvr det dannes vennskap mellm persner sm deler en interesse. Dette kan være musikk, sprt, sjakk eller plitikk alt sm skjer i fellesskap med andre. Selvtillit Det er ikke lett å være brte fra familie g venner ver lengre tid, g eleven kan kmme til å bli verveldet av situasjnen g ønske å dra hjem etter bare nen dager eller uker. Gd frberedelse g støtte kan redusere denne risiken betraktelig, men elevene må gså ha en sterk psyke fr å kunne takle vanskelige perider på egen hånd. Det er viktig å være ppmerksm på at en frittalende atferd ikke nødvendigvis er det samme sm selvtillit, g at rlige g tilsynelatende blyge elever kan være svært uthldende g flinke til å tilpasse seg. Eleven sm velges, må både være trygg på seg selv g i stand til å møte g løse prblemer. Akademiske evner Akademiske evner er en frdel fr elever sm skal delta i et lengre mbilitetsprgram i utdanningssammenheng. Ikke bare vil eleven måtte være i stand til å følge med på timer i et system sm mest sannsynlig er svært annerledes enn det han eller hun er vant med (g på et annet språk sm eleven kanskje ikke har str frhåndskjennskap til), men det kan gså bli nødvendig å ta igjen tapt pplæring når vedkmmende kmmer tilbake til hjemlandet. Elever sm allerede strever med å hlde tritt i hjemlandet, vil ptensielt få enda større prblemer etter et lengre fravær. Gde karakterer er ikke dermed sagt en betingelse fr deltakelse: det er de generelle evnene sm teller, g ikke hvilke karakterer vedkmmende har fr øyeblikket. Elever med ufrløst ptensial kan ha strt utbytte av prgrammet g erfaringen kan hjelpe dem til å realisere sitt ptensial. Lærere vet fte hvem av elevene sm gjør en helhjertet innsats g hvem sm gjør en middelmådig innsats på grunn av en midlertidig mangel på mtivasjn. Dette er et gdt argument fr å invlvere dem i utvelgelsesprsessen i stedet fr å bare vektlegge eksamens- g prøveresultater. Spesifikke kriterier I tillegg til å vurdere de generelle kriteriene kan det være ønskelig å legge til ekstra, spesifikke kriterier, knyttet til mbilitetsprgrammet. Ettersm pphldet skjer innenfr skler sm er / har vært invlvert i et større Cmenius-prsjekt, vil enkelte skler kanskje ønske å ta hensyn til dette g begrense rekrutteringen g utvelgelsen til elever sm er invlvert i det større prsjektet. Krisefrebygging Det er viktig å vurdere den enkelte elevs deltakelse i prgrammet, nøye. Det er ikke sikkert at eleven er klar fr påkjenningen ved et pphld i utlandet. Han/hun kan dessuten ha falske frhåpninger, sm må ppklares så tidlig sm mulig. 20

21 Utvelgelseskmiteen må under intervjuet prøve å finne ut m eleven har prblemer sm kan være relevante fr hans eller hennes deltakelse i prgrammet (f.eks. psyklgiske prblemer, helse-, familie- eller sklerelaterte prblemer). Disse pplysningene vil bli behandlet frtrlig g vil bare bli gitt til persner sm er direkte invlvert i utvelgelsen. Det bør gså tas hensyn til legens vurdering i helseskjemaet (del 1). Etter utvelgelsen må eleven sende inn tillegget til Elevsøknadsskjemaet ferdig utfylt g undertegnet samt Samtykkeerklæring fr freldre/fresatte. Han/hun må dessuten ha med seg del 2 av helseskjemaet ferdig utfylt, i en frseglet knvlutt. Elevens familie må være ppmerksmme på at det er helt avgjørende at det gis så nøyaktig g fullstendig infrmasjn sm mulig, fr at pphldet skal bli vellykket. Utvelgelsen vil først bli bekreftet etter at disse t dkumentene er mttatt. 21

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer