SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE"

Transkript

1 SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON Individuell g kllektiv utvikling i et trygt g psitivt fellesskap. BLANT VÅRE MISJONER Bidra til et trygt g psitivt ppvekstmiljø, med en tydelig ssial prfil. VÅRE VERDIER Bidra til humør g glede Snakke med, ikke m Dyrke fellesskapet Vis respekt, gså fr dine knkurrenter Nei til mbbing Trygghet g sunne hldninger

2 RETNINGSLINJER TRYGGHET I SPORTSKLUBBEN HERD 1) GENERELT Alle i Herd er ansvarlig fr at miljøet i klubben ppleves sm trygt, uansett alder, kjønn g kulturell bakgrunn. Alle i Herd bør se viktigheten av å ta vare på sin egen g andres fysiske g psykiske helse. I tillegg til den fysiske aktiviteten har vi gså fkus på ksthld, restitusjn (hvile/søvn), skadefrebygging, inkludering g ansvarlighet. Hvis det ppstår bekymring m egen eller andres helse ppfrdres det til å ta kntakt med klubbens administrasjn eller nærmeste lagleder sm igjen tar kntakt med administrasjnen. Herd har et ansvar fr å sikre at alle i klubben setter seg inn i retningslinjene fr å fremme våre verdier, kunne frebygge skader g ulykker g være frberedt på kritiske situasjner samt varsle klubbens kriseteam ved behv. Ved alvrlige brudd på retningslinjene skal klubben ta kntakt med helsetjenesten, rusmsrgen, barnevernet eller plitiet, avhengig av innhldet i den aktuelle saken. Retningslinjene gjelder medlemmer, freldre/fresatte g andre vksne. 2) INFORMASJON Alle i Herd skal jevnlig få relevant infrmasjn m våre retningslinjer. Dette gjennmføres i starten av hver sesng g inngår i årshjulet. Administrasjnen er, sammen med relevante styrer, ansvarlig fr å tilrettelegge nødvendig infrmasjn. 3) POLITIATTEST Herd vil med hjemmel i strafferegistrering frskriften 12 nr.4 p første ledd, bkstav p kreve fremlagt plitiattest av ansatte, frivillige, inkludert dmmere, sm arbeider med barn g unge persner i Herd. Det ansvarlige rganisasjnsleddet, administrasjnen, har ansvar fr avkreving av plitiattest, sammen med våre styrer. Attesten skal i utgangspunktet legges frem før ppstart sm trener/lagleder/dmmer, dg senest 3 måneder etter slik ppstart. Attester bør frnyes hvert 3. år. 4) TAUSHETSPLIKT Alle i Herd har taushetsplikt (uvedkmmende skal ikke infrmeres m de pplysninger en får kjennskap til m enkeltpersner), g bør bekrefte taushetsløftet før tjenesten starter. Taushetsplikten gjelder gså etter tjeneste i Herd. Unntak fra dette frekmmer når det freligger en pplysningsplikt til plitiet (etter straffelven 139) eller barnevernet (etter barnevernslven 6-4-2) g/eller ved mistanke m msrgssvikt eller mishandling av barn. Medlemmer sm begår vergrep, skal fruten å håndteres etter straffelven, gså kunne behandles i henhld til NIFs lvverk.

3 5) AKTIVITETER/ARRANGEMENTER Ved aktiviteter g arrangementer fr barn g unge, bør det være minimum t vksne til stede. (en ideell målsetning i yngre klasser er 1 vksen fr hvert 5. barn). En vksen fra Herd bør aldri være alene med et barn, g en vksen bør aldri reise alene på tur med en gruppe barn. Med vksne menes persner ver 18 år. Det åpnes fr at en av disse persnene kan være under 18 år, men ikke yngre enn 16 år. 6) RUSMIDLER Alle arrangementer fr barn g unge i regi av Herd skal være rusmiddelfrie. Ved arrangementer fr utøvere ver 18 år skal klubben ha retningslinjer fr en ansvarlig rusmiddelkultur. Hensikten er å fremme en sunn livsstil g frbygge mt skader g ulykker. Med rusmidler mener vi alkhl, tbakk (herunder snus), narktika g dping. Trenere g lagledere er ansvarlige fr at barn g unge skal avstå fra bruk av rusmidler på alle reiser, treningssamlinger, knkurranser g arrangementer med barn g unge Aktive i Herd skal ikke bruke eller være påvirket av rusmidler under trening, sprtslige samlinger, kamper eller stevner (gså ifm. måltider). Dette gjelder gså dmmere. I frbindelse med turneringer, samlinger eller reiser skal freldre eller andre ledsagere avstå fra bruk av rusmidler i aktivitets-/arrangementsmrådet. Utenm aktivitetstiden g utenfr mrådet bør man bare i svært begrenset utstrekning bruke eller være påvirket av tillatte rusmidler. Bruk av illegale rusmidler, prestasjnsfremmende stff eller preparat på dpingliste (Antidping Nrge/NIF) er ufrenlig med deltakelse i Sprtsklubben Herd. Ingen i Herd skal kjøpe, dele eller på annen måte skaffe rusmidler til persner under 18 år. Dette er frbudt etter nrsk lv (langing). 7) TRENERE/LAGLEDERE Utver dette skal våre ledere g trenere: Behandle alle med respekt, g avstå fra alle frmer fr kmmunikasjn, handling eller behandling sm kan ppleves sm vldelig eller krenkende. Unngå berøringer sm kan ppleves sm uønsket. Unngå alle frmer fr verbal intimitet sm kan ppleves sm seksuelt ladet. Ikke tilby ne frm fr mtytelse i den hensikt å frlange eller frvente seksuelle tjenester i retur. Unngå uttrykk, vitser g meninger sm mhandler utøveres kjønn, kulturelle bakgrunn, religin eller seksuell rientering på en negativ måte eller på annet vis fremstå trakasserende/sterkt nedsettende. Være ppmerksm på verdreven bruk av frskjellige medikamenter g næringsmidler Være ppmerksm på verdreven g uvettig bruk av dataspill, pengespill g ssiale medier (herunder mbiltelefner) Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet I størst mulig grad unngå kntakt med utøvere i private rm uten at det er flere til stede eller det er avtalt med fresatte eller idrettsledelsen. Vise respekt fr utøverens, trenerens g lederens privatliv g unngå nærgående spørsmål m private frhld. Unngå dble relasjner. Dersm et gjensidig frhld etableres bør situasjnen tas pp g avklares åpent i miljøet.

4 Gripe inn g varsle klubbens kriseteam dersm man pplever brudd på disse retningslinjene. 8) SENIORFOTBALL Også senirftballen i Herd mfattes av reglene venfr. Når det gjelder alkhl har likevel lagenes hvedledere g hvedtrenere adgang til å etablere ansvarlige rutiner sm utenfr treninger g kamper ved enkelte anledninger tillater sømmelig mgang med alkhl fr myndige trenere, ledere g spillere. Omfanget skal være sterkt begrenset, g ta hensyn til at gruppene gjerne har innslag av spillere under myndighetsalder. Ved arrangement fr A-lag der det nytes alkhl, vil det være ttalfrbud fr utøvere under 18 år å nyte dette. Alle spillere, trenere g ledere skal representere Herd på en gd måte m det nytes alkhl. Ved reise til kamper, treningsleire m.m er det ttalfrbud mt alkhl, så fremt ikke hvedtrener/hvedlagleder har gitt lv til dette. (Det kan være under ssiale lagbyggingstiltak, feiring av ppnådde mål e.l.). Ingen under 18 år kan bruke tbakk ifm trening, kamp eller reise. Det skal gså være restriktive hldninger vs. bruk av snus. Det er selvfølgelig ttalfrbud mt bruk av dping g narktika fr samtlige tilknyttet Herds A-lag. Herds A-lag vil gså utarbeide nærmere retningslinjer fr lagenes frhld til spill, gambling g øvrig livsførsel sm kan ha betydning fr det sprtslige samt klubbens anseelse. 9) BRUDD PÅ REGLEMENTET Dersm styret eller administrasjnen finner det nødvendig, kan de beslutte at en frivillig må slutte i en aktivitet uten ppsigelsestid (NIF gjeldende lvverk paragraf 11-2). Nrsk idrett sine retningslinjer gjelder gså fr alle i klubben vår. *Alle* er definert sm frivillige, ansatte, kntraktsinnleide, ledere, trenere g administrasjn. Alle i Herd skal rette seg etter nrsk lv på de mrådene sm er nevnt venfr. Klubbens hvedstyre har fullmakt til å fastsette knsekvenser fr brudd på retningslinjene, herunder det sm gjelder turer, cuper, treningssamlinger sv. Blant relevante tiltak kan være brtvisning, hjemsending, suspensjn mv.

5 KRISETEAM SK Herd har et eget kriseteam. Dette gjelder ved følgende saker: Overgrepssaker Ulykke med persnskader Dødsfall blant klubbens medlemmer Øknmisk utrskap Klare brudd på det klubben ønsker å stå fr. I dette ligger gså mbbing g trakassering Andre saker sm kan medføre spesielle medieppslag, eller uønsket ppmerksmhet fra det ffentlige Alle henvendelser til kriseteamet behandles knfidensielt. Varslere skal hldes underrettet m hvrdan saken blir behandlet av klubben. Varselmttaker skal underrette klubbens ledelse, g mttakere ledelsen skal underrette hele ledelsen. Varsler skal gså infrmeres m at alvrlige frhld umiddelbart gså må meldes til plitiet. TELEFONNUMMER I EN KRISESITUASJON Det er viktig å understreke at i en nødsituasjn ringer man først vanlig nødnummer. Deretter tar man kntakt med en av følgende ledere i Herd: HERDKONTORET DAGLIG LEDER, EIRIK HOSETH STYRELEDER, ARNE AAMBAKK NESTLEDER, KIRSTI SLOTSVIK Disse vil kunne bistå med å frmidle kntakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Ålesund Kmmune. Ma Helsestasjn vil være tilgjengelige fr barn g unge sm br i vårt mråde. Kntaktpersn er Teamleder fr Blindheim g Ma helsestasjn Britt S Skuseth tel (dagtid). Helsestasjnen har helsesøstre ved alle sklene i mrådet, g elever/freldre kan ta kntakt ved sklene eller ved helsestasjnen m de har spørsmål.

6 REISEINSTRUKS FOR SPORTSKLUBBEN HERD 1) FORMÅL. Skape trygghet fr fresatte sm verlater barn g unge i klubbens varetekt. Å gjøre reise g pphld ved kamper, turneringer, stevner g treningsleirer til en trygg, gd g minnerik pplevelse fr aktive g ledere. Gi trygghet fr våre ledere m hva sm frventes av dem. 2) TRENING OG KAMP (DAGSTURER) Våre aktive g deres fresatte skal jevnlig ppfrdres til å bruke refleksvest, hjelm g sykkellys når man beveger seg til/fra trening. Fresatte g eldre spillere skal jevnlig infrmeres m viktigheten av frsiktighet ved bringing g henting av sine barn g unge til/fra trening. På brtekamper er hvedlagleder ansvarlig fr å påse at: sjåfører i utgangspunktet er minst 23 år, g at spillere i størst mulig grad ikke kjører selv øvelseskjøring ikke frekmmer alle benytter bilbelte i bil/buss man beregner gd tid vs. ferger alle i størst mulig grad kjører sammen/i klnne (lagsfellesskap) man sikrer tilstrekkelig tid til dusjing/skifting etter kamp på brtekamper 3) OVERNATTINGSREISER Reiseinstruksen gjelder fr alle reiser i frbindelse med kamper, turneringer, stevner g treningsleirer med vernattinger På alle reiser i regi av Herd skal Sprtslig leder infrmeres m hvem sm er hvedleder. Trener/lagleder er ansvarlig fr å skaffe erstatter dersm de ikke selv kan delta på reise sm hvedleder. Der hvr flere lag deltar, skal det til en hver tid være èn trener pr lag sm anses sm vakthavende leder. En av ledere skal frtrinnsvis være av samme kjønn sm lagets deltakere, unntak klareres med Sprtslig leder. Før avreise sm innebærer vernatting, bør det avhldes infrmasjnsmøte fr deltakerne g deres fresatte, eller på annen måte sørge fr at tilstrekkelig infrmasjn blir gitt, gså m denne instruks. Hvedleder sørger ved vernattingsturer fr å ta med ppdatert deltakerliste, g at det finnes en kpi på klubbkntret ved avreise. Ev. endringer skal ppdateres. Hvedleder sørger fr at det avhldes rienteringsmøter fr alle lederne før g under pphldet g samtidig å sørge fr at lederne er kjent med denne instruks. Er ansvarlig fr å rientere ledere m øvrige retningslinjer fr klubben. Skal gripe inn dersm det er brudd på disse retningslinjene, g ved mindre alvrlige vertredelser rientere sprtslig leder i ettertid.

7 Hvedleder har verrdnet ansvar fr at reisen fregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, g skal sammen med de øvrige ledere bidra til trivsel fr alle deltakerne. Hvedleder rapprterer til Sprtslig leder, men i saker av følgende karakter, skal det øyeblikkelig g direkte rapprteres til Daglig leder/styreleder, sm er ansvarlig fr å infrmere varsler tilbake m klubbens behandling av saken: Øknmisk utrskap med reisekasse Overgrepssaker Ulykker med alvrlige persnskader eller dødsfall Bruk av illegale rusmidler, eller preparater sm står på dpinglista Klare brudd på det klubben ønsker å stå fr

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR DOMBÅS IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 19.februar. 2014 Organisasjonsplan for Dombås Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Virksomhetsideen...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer