Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift"

Transkript

1 NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Saksnummer: Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner prosent Hovedtall Budsjett Inntekter ,34 % Kostnader ,66 % soverskudd ,28 % Inntekter ,72 % Kostnader ,87 % Netto finansinntekter ,48 % Periodens overskudd ,05 % Resultatet for 1. halvår 2010 er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsaken er reduserte kostnader. Vi har underforbruk på alle hovedområdene. De største underforbrukene har vi på: Sentral drift kr , organisasjonsbygging kr og medlemsservice kr Noe av underforbruket skyldes at vi har periodisert en større del av kostnaden til våren, mens kostnaden først påløper i høst. Vi har blitt bedre på periodisering av budsjettet på noen områder som for eksempel lokallag, men kan fortsatt bli bedre på andre områder. I tillegg har vi på noen områder hatt lavere kostnader enn forventet. Det gjenspeiles ved at kostnader er redusert i revidert budsjett.

2 Revidert budsjett 2010 NJ drift Vedtatt av LS i desember Revidert budsjett 2010 prosent Hovedtall drift Revidering Inntekter ,06 % Kostnader ,26 % sunderskudd ,67 % Inntekter ,00 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,00 % Årsunderskudd ,36 % Kostnadene splittes i: Sentral drift ,10 % Org. bygging ,44 % Medlemsservice ,74 % Faglig arbeid ,65 % ,26 % Det reviderte budsjettet for 2010 viser et underskudd på 1,25 millioner kroner, kroner bedre enn opprinnelig budsjett. Vi har i revidert budsjett redusert kostnader til organisasjonsbygging og medlemsservice, men økt kostnader til sentral drift. Økninger i sentral drift skyldes hovedsakelig økte kostnader til lønn fast ansatte. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010 har vi beregnet feil lønn. Oppretting av denne feilen medfører økte kostnader på kr Vi beklager denne regnefeilen. I revidert budsjett har vi tatt inn noe ny aktivitet aktivitet som ikke var planlagt da vi utarbeidet det opprinnelige budsjettet for 2010: Organisasjonsutvalg Etter- og videreutdanningsutvalg Forhandlinger MBL - analysearbeid Forum for styrerepresentanter i konsernstyrer Kostnadsøkningen som følge av planlagt ny aktivitet, dekkes opp ved reduserte kostnader på andre poster. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 I det opprinnelig budsjettet er garantien Landsstyret har gitt til Journalisten belastet med kr Pr første halvår er Journalistens regnskap kr bedre enn budsjett. Det er m.a.o. sannsynelig at NJs kostnad blir vesentlig lavere enn budsjettert på dette området. I tråd med vedtaket i AU har vi derfor redusert avsetningen til mulig garantikostnad for Journalisten med kr til kr Blir Journalistens resultat for andre halvår på nivå med budsjett vil NJs underskudd for 2010 bli kr Inntektene Kontingentinntektene Budsjetterte kontingentinntekter er beholdt uendret i revidert budsjett. Det er usikkerhet knyttet til hvor stor kontingentinntekten blir for Når vi sammenligner bokført kontingentinntekt pr 30. juli i år med i fjor er inntekten redusert. Ser vi derimot på hva vi ifølge medlemssystemet skal fakturere i kontingentinntekt for resten av 2010 vil inntekten overstige budsjettert inntekt for Usikkerheten i anslaget skyldes en rekke faktorer: Innmeldinger og utmeldinger (for eksempel utløp 229 studentmedlemskap 1. september 2010) medlemstype færre medlemmer betaler ordinær kontingent faktureringsperiode medlemmer betaler kontingent pr mnd, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. faktureringsperiode gjør en sammenligning med inntekt i tidligere år vanskeligere Medlemssystemet er ikke alltid oppdatert med riktig lønn for det enkelte medlem. Vi inntektsfører det vi faktisk mottar i innbetaling fra lønningskontorene. Inntekten vil m.a.o. avvike fra fakturert inntekt. Utviklingen i antall medlemmer pr dd: Dato Totalt antall Grunnutdanning Pensjonister Servicekontingent Vanlig kontingent Endring % 0,29 % 11,83 % 6,67 % -4,09 % -0,88 % Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Sammenligning med tidligere års kontingentinntekt: Inntekt Endring Kontingentinntekt for hele året: Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Netto kontingentinntekt pr 30. juli Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Øvrige inntekter Opp og ut midler NRK er endret i samsvar med det vi faktisk har mottatt for I tillegg er administrasjonsandelen fra vederlagsinntektene endret noe, se kommentarene under vederlagsbudsjettet. Kostnadene I revidert budsjett er det ut over det vi har kommentert over, lagt opp til omtrent samme aktivitetsnivå som i det opprinnelige budsjettet. Kostnadene for allerede gjennomført aktivitet, for eksempel kurs og forhandlinger, er justert i tråd med det faktiske forbruket. På enkelte områder er det likevel innarbeidet vesentlige endringer: Sentral drift Kostnader til Sentral drift er samlet økt med kroner. De største endringene kommer for Kostnader ansatte: kroner Kostnadsøkningen skyldes som nevnt feil i det opprinnelige budsjettet. Maskiner og inventar: kroner Budsjetterte kostnader til gjennomført og planlagte EDB oppgraderingen er justert opp: Vi har en budsjettsprekk på Exchange-installasjonen (e-post). Det ble mye mer arbeid enn beregnet, da manges postbokser var store, velfylte og ustrukturerte. Windows server 2010 og Exchange Server 2010 var også så nye, at det var lite erfaring på dette og det installasjonen medførte. Vi er fortsatt ikke ferdige med implementeringen av ny server for regnskap og medlemssystem, her skal vi opp på Windows Server 2010 og SQL Server Vi har hatt trøbbel med nettverket, og har satt i gang arbeidet med å skifte kabling av halve etasjen. Her er det det over 20 år gamle nettverket har skapt mange problemer og bruk av konsulenttimer. Kompetanseheving: kroner Budsjettet er redusert som følge av lavere forbruk. Det er satt av midler til å gjennomføre kompetanseheving i høst. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Konsulenter: kroner Vi har budsjettert med ekstern konsulentbistand i forbindelse med omstilling og rekruttering av en medarbeider. kontor: kroner Største endringen er økte kostnader til porto. Portoprisene har økt betydelig. Vi har en del tyngre utsendelse som klubblederperm og materiell i forbindelse med tariffoppgjøret. Andre kostnader: kroner Vi forventer økt tap på kontingentinntekter. Fakturerte kontingentinntekter inntektsføres løpende, tap dvs. ikke betalt kontingent avskrives på denne kontoen. Organisasjonsbygging Kostnader til Organisasjonsbygging er samlet redusert med kroner. De største endringene kommer for Landsrådet kroner Budsjetterte kostnader til Landsrådet i vår er redusert til faktisk påløpte kostnader. Organisasjonsutvalg kroner Dette er kostnader til et nytt utvalg som AU satte ned i vår, inkludert frikjøp av utvalgets leder. Etter- og videreutdanningsutvalg Diverse utvalg kroner Vi har satt av midler til nytt utvalg, samtidig har vi fjernet den generelle pottet til diverse utvalg som LS/AU eventuelt ønsker å sette ned i løpet av året. Tiltak tillitsvalgte kroner Kostnadene til tiltak tillitsvalgte forventes å bli lavere enn opprinnelig budsjettert. Andre konferanser kroner Budsjettet er redusert som følge av redusert forbruk. Diverse frikjøp kroner Budsjettposten er redusert i samsvar med faksisk vedtatte kostnader til frikjøp. Samtidig gjør vi oppmerksom på at noen kostnader til frikjøp er budsjettert under organisasjonsutvalget og under lokallag. Medlemsservice Kostnader til Medlemsservice er redusert med kroner. De største reduksjonen kommer innenfor området Hefter kroner Her er budsjettet redusert p.g.a. reduserte kostnader til trykking av tariffavtalen. I tillegg er ambisjonsnivået for hva vi får produsert i år redusert. Faglig arbeid Kostnader til faglig arbeid er økt med kr De største økningene kommer for Forhandliger MBL kroner Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 Økningen skyldes at vi i forbindelse med forhandlingene fikk gjennomført diverse økonomiske analyser av mediebedrifter. AU har tidligere vedtatt en ramme på til slike analyser, innenfor de opprinnelige budsjettrammene. Det er i revidert budsjett også satt av midler til videre analyse av den økonomiske utviklingen i bedriftene. Generelt Det er ikke gjennomført en detaljkontroll av postene i budsjettet for å redusere kostnader og forbedre resultatet ytterligere. Regnskap 1. halvår 2010 NJs vederlagsfond Halvårs regnskap kroner prosent Hovedtall Budsjett Inntekter ,00 % Kostnader ,12 % sunderskudd ,30 % Inntekter ,72 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,39 % Periodens underskudd ,69 % Regnskapet for NJs vederlagsfond viser for 1. halvår et underskudd som er vel kroner lavere enn budsjettert. Vederlagsinntektene er inntektsført i tråd med budsjett. Inntektene fra kopivederlag bli sannsynligvis lavere enn budsjettert. Dette kommenteres nærmere nedenfor. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Revidert budsjett 2010 NJs vederlagsfond Vedtatt av LS i desember Revidert budsjett prosent Revidering Inntekter ,13 % Kostnader ,47 % soverskudd ,72 % Inntekter ,00 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,00 % Årsunderskudd ,92 % Vi har i revidert budsjett økt budsjettert underskudd til 2,5 mill. Vederlagsfondet var pr 31. desember 2009 på kr 14,4 mill. Det er dermed ingen problem med et slikt underskudd på vederlagsbudsjettet. Inntekter Kopivederlag Vi har i revidert budsjettert redusert budsjetterte kopivederlagsinntekter til kr 7,7 mill. Etter råd fra Kopinor medio november, budsjetterte vi opprinnelig med kr 8,25 mill. I januar 2010 kom inntektsanslaget fra Kopinor, for NJ utgjorde anslaget 7,364 mill. Alle inntektskilder var ikke med i dette anslaget. Vi har nå i august igjen vært i kontakt med Kopinor og har etter det valgt å redusere budsjettet til kr 7,7 mill. Her er det tatt hensyn til inntektskilder som ikke var med i forrige anslag. Men det er fortsatt et anslag, og det er faktisk mottatt beløp før nyttår som blir fordelt til organisasjonene. Eventuell forsinkelse i innbetaling medfører at vederlaget først kommer året etter. Kabelvederlag Budsjetterte kabelvederlagsinntekter er beholdt uendret i revidert budsjett. Da vi i januar varslet reduserte inntektsanslag fra Kopinor meldte vi at vi ville komme tilbake til vederlagsinntektene i sin helhet når ekspertgruppen fra Norwaco har avgitt sin innstilling. Innstillingen foreligger, men fordelingstallene vil først foreligge i oktober/november. Budsjettet er derfor beholdt uendret og vi kommer med ytterligere informasjon om vederlaget i forbindelse med budsjettet for Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Vederlag fra digital kopiering Budsjettert vederlag fra digital kopiering er justert til det vi faktisk har mottatt fra Klareringstjenesten. Beløpet er høyere enn tidligere budsjettert, men vesentlig lavere enn tidligere år. Privatkopieringsvederlag Vi har i revidert budsjett justert vederlag fra privatkopiering til det NJ har mottatt fra Norwaco for 2008 og 2009, totalt kr Vederlag for er fordelt. Det forventes at fordelingen av vederlaget for 2008 og 2009 gjennomføres før nyttår, vederlaget er inntektsført i Kostnader De fleste budsjetterte kostnadene er holdt uendret i revidert budsjett. På enkelte områder er det likevel innarbeidet vesentlige økninger: Frilanskurs: kroner Iflg. NJs økonomirutiner bør det bevilges minst kr til frilansere på IJ kurs. I revidert budsjett er potten økt fra kr til kr Det er for å dekke opp for samlet ubenyttet del til frilanskurs tidligere år fra potten på kr og fra digital kopiering. Kvalitetskampanjen: kroner Det er budsjettert med reisekostnader mv i forbindelse med presentasjoner av kvalitetskampanjen. Kanalvalgundersøkelse: kroner I tråd med AU vedtak i januar er det satt av midler til kanalvalgundersøkelse. Regnskap 1. halvår 2010 NJs konfliktfond Halvårs Hovedtall regnskap Inntekter 0 Kostnader sunderskudd Inntekter Kostnader Netto finansinntekter Periodens overskudd Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Halvårsregnskapet for NJs Konfliktfond viser et overskudd på kr Regnskapet er belastet med kostnader til streikeforberedelser på ca kr Ved utgangen av første halvår er fondets egenkapital kommet opp i kr 63,1 mill. Forslag til vedtak: AU innstiller til landsstyret å treffe følgende vedtak: o Landsstyret tar regnskapet for første halvår 2010 til etterretning o Landsstyret slutter seg til forslaget til revidert budsjett Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer